เมนูสำหรับรายงานต่างๆ

รายงาน - [ ] - [ แผนภูมิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ]

*หมายเหตุ
=รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงรายการตามหน่วยงานระดับสำนักฯหรือระดับโครงการ
= รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงรายการตามผลผลิต
= รายงานผลการเบิกจ่าย แสดงรายการตามหน่วยงานระดับสำนักฯหรือระดับโครงการ
= รายงานผลการเบิกจ่าย แสดงรายการตามผลผลิต
= รายงานผลการปฏิบัติการ
= รายการประมาณการแสดงรายการตามหน่วยงานระดับโครงการ
= ตารางประมาณการแสดงข้อมูลรวมทุกประเภท
= ตารางแสดง Cashflow

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)