ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับระบบติดตามฯ จาก Blog RID PBMS..

Information

...ดูทั้งหมด


  

 

โปร่งใส


งบประมาณฯโปร่งใส

ตรวจสอบได้


สามารถตรวจสอบได้ทันที

รวดเร็ว


การรายงานผลการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว

ถูกต้องแม่นยำ


การรายงานผลการปฏิบัติงานมีความถูกต้องและแม่นยำ


จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง