รายการประมาณการแยกรายสำนัก
1 สำนักงานชลประทานที่ 1
2 สำนักงานชลประทานที่ 2
3 สำนักงานชลประทานที่ 3
4 สำนักงานชลประทานที่ 4
5 สำนักงานชลประทานที่ 5
6 สำนักงานชลประทานที่ 6
7 สำนักงานชลประทานที่ 7
8 สำนักงานชลประทานที่ 8
9 สำนักงานชลประทานที่ 9
10 สำนักงานชลประทานที่ 10
11 สำนักงานชลประทานที่ 11
12 สำนักงานชลประทานที่ 12
13 สำนักงานชลประทานที่ 13
14 สำนักงานชลประทานที่ 14
15 สำนักงานชลประทานที่ 15
16 สำนักงานชลประทานที่ 16
17 สำนักงานชลประทานที่ 17
18 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
19 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
20 สำนักบริหารโครงการ
21 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
22 สำนักเครื่องจักรกล
23 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
24 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
25 สำนักกฏหมายและที่ดิน
26 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
27 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
28 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
29 สำนักวิจัยและพัฒนา
30 สำนักงานเลขานุการกรม
31 กองการเงินและบัญชี
32 กองแผนงาน
33 ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร
34 กองพัสดุ
35 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
36 กลุ่มตรวจสอบภายใน
37 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)