แผนภูมิผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้อมูล พ.ร.บ.ปีงบประมาณ 2559 (รวม Lump Sum)
* ข้อมูล ณวันที่ 25/02/2564 เวลา 06:52:42      โดยระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)