คำสั่งกรมชลประทาน

2555

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

---------------------------

ด้วยกรมชลประทานมีภารกิจซึ่งจะต้องตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยมีแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก จึงจะต้องมีการติดตาม เร่งรัดผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กองแผนงานมีหน้าที่ในการติดตามผลก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานต่อผู้บริหาร จึงได้พัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการและสามารถรายงานผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้1. คณะทำงานกำกับ ดูแล การพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ที่ปรึกษา

1.2 ผู้อำนวยการกองแผนงาน ประธานคณะทำงาน

1.3 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและโครงการพิเศษ คณะทำงาน
กองแผนงาน

1.4 หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ คณะทำงาน
กองแผนงาน

1.5 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน คณะทำงานและเลขานุการ กองแผนงาน

อำนาจหน้าที่

1) กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำด้านวิชาการ และการดำเนินงาน

2) ให้การสนับสนุนข้อมูล สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่จำเป็น


2. คณะทำงานปรับปรุงระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ หัวหน้าคณะทำงาน
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
สำนักชลประทานที่ 3

2.2 นายศิรธิษณ์ วรวัฒน์ศุภรัฐ รองหัวหน้าคณะทำงาน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

2.3 นายวันชาติ ราชวงศ์ คณะทำงาน
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
กองแผนงาน

2.4 นายพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง คณะทำงาน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

2.5 นางสาวนันทยา กัญวิมล คณะทำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กองแผนงาน

2.6 นางสาวนฤมล อุทัยพิบูลย์ คณะทำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน

2.7 นางสาวชุติมาศ สำแดงฤทธิ์ คณะทำงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ศูนย์สารสนเทศ

2.8 นายสิริวัฒน์ หญีตสอน คณะทำงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ศูนย์สารสนเทศ

2.9 นางสาววราภรณ์ ทัตพงษ์ศรีธร คณะทำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน

2.10 นางสาวอาวียศ ด้วงนุ่ม คณะทำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน

2.11 นางสาวสมพร เทพมณี คณะทำงานและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองแผนงาน

2.12 นายธวัชชัย สุขเจริญโกศล คณะทำงานและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองแผนงาน

อำนาจหน้าที่

1) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานระบบติดตามผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

2) วางแผน ปรับปรุง พัฒนาระบบการติดตามผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) จัดทำคู่มือการใช้งานของระบบฉบับปรับปรุง และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้งานได้

4) ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานระดับต่าง ๆ

5) ดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง (pdf)--> pbms2555.pdf
...คณะทำงานปี2554

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)