แผนที่ประมาณการ

เลือกหน่วยงาน:
 

สถานที่ดำเนินโครงการ

สำนักงาน:
โครงการ:

ประมาณการทั้งหมด 0 ประมาณการ
* งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 , งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2563 , งบกลาง 2563 , เงินกู้ 2563 , เงินกันเหลื่อมปี 2563 , กองทุนจัดรูปที่ดิน 2563 , เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 , งบประมาณอื่น ๆ 2563 , ???? ?


จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง