รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

งบประมาณการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ 1 2 และ3 งบประมาณแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วน

เลือกหน่วยงาน:
 
สำนักงาน:
โครงการ:

งบประมาณการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ 1

begin errorExpression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'restor55_for.c_name' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by