หน้าแรก    เมนูสำหรับรายงาน เปิดในหน้าใหม่ หน้าสำหรับพิมพ์                               

      กรุณาเลือก รายการ แสดงหัวตาราง แสดง Column ด้านซ้าย สามารถ click ตรวจสอบแต่ละรายการได้
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (พรบ.ปี2563) :แสดงรายการตามผลผลิต
begin errorExpression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bidpbms.tb_office.office_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by