แผนภูมิผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้อมูล พ.ร.บ.ปีงบประมาณ 2562 (รวม Lump Sum)
* ข้อมูล ณวันที่ 19/11/2561 เวลา 15:59:23      โดยระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)