แผนภูมิผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้อมูล พ.ร.บ.ปีงบประมาณ 2561 (รวม Lump Sum)
* ข้อมูล ณวันที่ 21/09/2561 เวลา 01:04:04      โดยระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)