แผนภูมิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ข้อมูล พ.ร.บ.ปีงบประมาณ 2562 (รวม Lump Sum)
* ข้อมูล ณวันที่ 25/08/2562 เวลา 07:15:49      โดยระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)