แผนภูมิผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้อมูล พ.ร.บ.ปีงบประมาณ 2561 (รวม Lump Sum)
* ข้อมูล ณวันที่ 24/01/2561 เวลา 13:48:31      โดยระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)