แผนภูมิผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้อมูล พ.ร.บ.ปีงบประมาณ 2561 (รวม Lump Sum)
* ข้อมูล ณวันที่ 24/07/2561 เวลา 00:45:36      โดยระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)