รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

งบประมาณการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ 1 2 และ3 งบประมาณแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วน

เลือกหน่วยงาน:
 
สำนักงาน:
โครงการ:

งบประมาณแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วน

กระทรวง/ส่วนราชการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนรายการ ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง เซ็นสัญญา/เริ่มดำเนินการ เบิกจ่าย
รายการรายการรายการเปอร์เซ็นต์จำนวนเงิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
อื่น ๆ (ไม่ระบุ) 6,388,052,073 172 39 30 103 95.52 6,102,133,262
รวม 6,388,052,073 172 39 30 103 95.52 6,102,133,262

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)