ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย

           ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 05:05:07 2019/11/12

ลำดับ ประเภทงบประมาณ จำนวนรายการ งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
ผลการดำเนินงานภาพรวม
(ร้อยละ)
1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ.          
2 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น          
3 งบกลาง          
4 เงินกู้          
5 เงินกันเหลื่อมปี          
6 กองทุนจัดรูปที่ดิน          
7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน          
8 งบประมาณอื่นๆ          

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง