ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย

           ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 06:48:46 2020/06/03

ลำดับ ประเภทงบประมาณ จำนวนรายการ งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
ผลการดำเนินงานภาพรวม
(ร้อยละ)
1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ.          
1.1 ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน 0.00
1.2 ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0.00
1.3 ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 0.00
1.4 ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน 0.00
1.5 ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00
1.6 ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 0.00
1.7 ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00
1.8 ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00
1.9 ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.00
1.10 ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 0.00
1.11 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 0.00
1.12 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0.00
1.13 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ 0.00
1.14 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 0.00
1.15 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 0.00
1.16 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 0.00
1.17 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา 0.00
1.18 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.00
1.19 ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน 3 20,000,000 15,000,000 0.00
1.20 ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 28 452,326,590 375,403,006 73,692,113 0.00
1.21 ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 0.00
1.22 ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ 0.00
1.23 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา 0.00
1.24 โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 0.00
1.25 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 0.00
1.26 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.00
1.27 โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ 0.00
1.28 โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร 0.00
1.29 โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ 0.00
1.30 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) 0.00
1.31 โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 0.00
1.32 โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย 0.00
2 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น          
3 งบกลาง          
3.1 งบกลาง กปร. 2562 0.00
3.2 งบกลาง แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 0.00
3.3 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการตามนโยบายรัฐบาล) 0.00
3.4 งบกลาง กปร. ปี 2560 0.00
3.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 0.00
3.6 งบกลาง กปร. ปี 2559 0.00
3.7 โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ 0.00
3.8 งบกลาง กปร. ปี 2561 0.00
3.9 งบกลาง กปร. 2563 0.00
3.10 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง 0.00
4 เงินกู้          
5 เงินกันเหลื่อมปี          
5.1 เงินกันเหลื่อมปี 2562 31 334,255,728 328,726,467 147,332,910 0.00
5.2 เงินกันเหลื่อมปี 2561 18 95,356,927 95,356,927 39,554,041 0.00
5.3 เงินกันเหลื่อมปี 2560 3 21,311,821 21,311,821 15,496,026 0.00
5.4 เงินกันเหลื่อมปี 2559 1 10,715,528 10,715,528 10,715,528 0.00
5.5 เงินกันเหลื่อมปี 2558 0.00
5.6 เงินกันเหลื่อมปี 2557 0.00
5.7 เงินกันเหลื่อมปี 2555 0.00
6 กองทุนจัดรูปที่ดิน          
6.1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 0.00
6.2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 0.00
6.3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 0.00
6.4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 0.00
7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน          
7.1 8 413,600 413,600 413,290 0.00
8 งบประมาณอื่นๆ          

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)