ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย

           ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 10:58:48 2019/10/17

ลำดับ ประเภทงบประมาณ จำนวนรายการ งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
ผลการดำเนินงานภาพรวม
(ร้อยละ)
1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ.          
2 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น          
3 งบกลาง          
4 เงินกู้          
5 เงินกันเหลื่อมปี          
6 กองทุนจัดรูปที่ดิน          
7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน          
8 งบประมาณอื่นๆ          

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 10 ครั้ง