ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย

           ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 20:50:28 2020/07/03

ลำดับ ประเภทงบประมาณ จำนวนรายการ งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
ผลการดำเนินงานภาพรวม
(ร้อยละ)
1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ.          
1.1 ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน 0.00
1.2 ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0.00
1.3 ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 0.00
1.4 ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน 0.00
1.5 ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00
1.6 ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 0.00
1.7 ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00
1.8 ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00
1.9 ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.00
1.10 ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 0.00
1.11 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 0.00
1.12 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0.00
1.13 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ 0.00
1.14 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 0.00
1.15 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 0.00
1.16 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 0.00
1.17 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา 0.00
1.18 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.00
1.19 ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน 0.00
1.20 ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 0.00
1.21 ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 0.00
1.22 ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ 0.00
1.23 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา 0.00
1.24 โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 0.00
1.25 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 0.00
1.26 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.00
1.27 โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ 0.00
1.28 โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร 0.00
1.29 โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ 0.00
1.30 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) 0.00
1.31 โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 0.00
1.32 โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย 0.00
2 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น          
3 งบกลาง          
3.1 งบกลาง กปร. 2562 0.00
3.2 งบกลาง แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 0.00
3.3 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการตามนโยบายรัฐบาล) 0.00
3.4 งบกลาง กปร. ปี 2560 0.00
3.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 0.00
3.6 งบกลาง กปร. ปี 2559 0.00
3.7 โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ 0.00
3.8 งบกลาง กปร. ปี 2561 0.00
3.9 งบกลาง กปร. 2563 0.00
3.10 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง 0.00
4 เงินกู้          
5 เงินกันเหลื่อมปี          
5.1 เงินกันเหลื่อมปี 2562 1 495,000 495,000 495,000 100.00
5.2 เงินกันเหลื่อมปี 2561 0.00
5.3 เงินกันเหลื่อมปี 2560 0.00
5.4 เงินกันเหลื่อมปี 2559 0.00
5.5 เงินกันเหลื่อมปี 2558 0.00
5.6 เงินกันเหลื่อมปี 2557 0.00
5.7 เงินกันเหลื่อมปี 2555 0.00
6 กองทุนจัดรูปที่ดิน          
6.1 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 0.00
6.2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 0.00
6.3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 0.00
6.4 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 0.00
7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน          
7.1 7 3,937,987 786,000 786,000 23.00
8 งบประมาณอื่นๆ          

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)