ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 03:16:25 2018/09/19

ลำดับ ประเภทงบประมาณ จำนวนรายการ งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
ผลการดำเนินงานภาพรวม
(ร้อยละ)
1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ.          
1.1 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0.00
1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0.00
1.3 โครงการพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 0.00
1.4 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0.00
1.5 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ 0.00
1.6 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 0.00
1.7 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 0.00
1.8 โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 0.00
1.9 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 0.00
1.10 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 0.00
1.11 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา 0.00
1.12 โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.00
1.13 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 0.00
1.14 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) 0.00
1.15 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.00
1.16 โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ 0.00
1.17 โครงการจัดการคุณภาพน้ำ 0.00
1.18 งบประมาณบูรณาการ 0.00
2 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น          
2.1 ส่วนราชการ 0.00
2.2 กลุ่มจังหวัด 0.00
3 งบกลาง          
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(โครงการตามนโยบายรัฐบาล) 0.00
3.2 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูอุทกภัยภาคใต้ปี59/60) 0.00
3.3 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2560 (แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) 0.00
3.4 งบกลาง กปร. ปี 2560 0.00
3.5 งบกลาง แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 0.00
3.6 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 0.00
3.7 งบกลาง กปร. ปี 2559 0.00
3.8 งบกลาง กปร. ปี 2561 0.00
4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ.          
5 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น          
5.1 งบเงินกู้ 0.00
6 งบกลาง          
6.1 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 48,000 48,000 47,829 0.00
6.2 เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 0.00
6.3 รายละเอียดครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0.00
6.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0.00
7 เงินกันเหลื่อมปี          
7.1 เงินกันเหลื่อมปี 2554 0.00
7.2 เงินกันเหลื่อมปี 2555 0.00
7.3 เงินกันเหลื่อมปี 2556 0.00
7.4 เงินกันเหลื่อมปี 2557 0.00
7.5 เงินกันเหลื่อมปี 2558 0.00
7.6 เงินกันเหลื่อมปี 2559 0.00
7.7 เงินกันเหลื่อมปี 2560 0.00
8 เงินกู้          
9 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน          
10 กองทุนจัดรูปที่ดิน          
10.1 โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน 0.00
10.2 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปี 2560 0.00
10.3 กองทุนจัดรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 0.00
11 งบประมาณอื่น ๆ          
11.1 งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน 0.00