ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
157569 (1.722) ซ่อมแซมฝายบ้านเกาะ ลำน้ำแม่ดอกแดงพร้อมอาคารประกอบ กม.9+760 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 62000 62000
157445 (1.4) ซ่อมแซมประตูน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ลี้ตอนบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19500 19500
157589 (1.804) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งเหมืองเปา กม 0+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
157590 (1.798) ซ่อมแซมอาคารท้ายท่อส่งน้ำเข้านา กม.25+640 คลองสายใหญ่ผาแตก พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 40000 40000
157591 (1.806) ซ่อมแซมประตูควบคุมการระบายน้ำเขื่อนฝั่งซ้าย (Left Dam) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29200 29200
157592 (1.807) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ High Pressure Gate ของเขื่อนหลัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34000 34000
157593 (1.808) ซ่อมแซมกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองแม่ลาย กม 0+650 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47000 47000
157594 (1.809) ซ่อมแซมหินเรียง Slope ด้านเหนือน้ำเขื่อนฝั่งซ้ายและเขื่อนฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000
157586 (1.781) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองส่งน้ำสายซอย 2R-1R-16R-LMC กม.3+335 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 36000 36000
157587 (1.799) ซ่อมแซมฝายร้อง ลำเหมืองคลองซอย 19 กม.1+692 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 89000 89000
157568 (1.721) ซ่อมแซมหินก่อหน้า-ท้ายฝายร้องขี้เหล็ก - เหมืองพยาก กม 8+954 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000 15000
157585 (1.782) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองส่งน้ำสายซอย 2L-1R-1R-16R-LMC จำนวน 2 แห่ง กม.4+220 และ กม.4+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 40000 40000
157450 (1.729) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายแม่ปิงเก่า กม.0+000-0+674 โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 41000 41000
157584 (1.780) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) กม.66+440 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 33000 33000
157588 (1.805) ซ่อมแซมประตูบานระบายน้ำและป้ายชื่ออาคารชลประทานโครงการฯแม่กวงอุดมธารา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26800 26800
157573 (1.732) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำแม่ลาย(แยกซ้าย) กม 2+930 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 38000 38000
157479 (1.15) ปรับปรุงคลองซอย 2 ขวา 20 ซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 380000 380000
157480 (143) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งพนังกั้นน้ำปิงฝั่งขวาช่วงที่ 3 กม.9+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 278000 278000
157481 (1.712) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 5 ซ้าย บริเวณกม.0+476 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80000 80000
157443 (1.14) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แพม ระยะ 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 198000 198000
157572 (1.726) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 6L-4R-LMC กม.0+160 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32600 32600
157446 (1.5) ซ่อมแซมประตูน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6300 6300
157583 (1.779) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองส่งน้ำสายซอย 2L-1R-1R-16R-LMC กม.2+568 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32000 32000
157582 (1.778) ซ่อมแซมหินก่อหน้า-ท้ายอาคารอัดน้ำ คลองส่งน้ำสายซอย 2L-1R-1R-16R-LMC จำนวน 2 แห่ง กม.3+260 และ กม.3+720 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29000 29000
157581 (1.777) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) กม.59+095 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14000 14000
157580 (1.776) ขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอย 14R-LMC กม.0+232 – กม.3+313 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14000 14000
157579 (1.775) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ คลองส่งน้ำสายซอย 1L-14R-LMC กม.0+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000 9000
157578 (1.773) ซ่อมแซมท่อลอดลำเหมืองแม่ดอกแดง พร้อมอาคารประกอบ กม.11+460 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 84000 84000
157577 (1.746) ขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอย 11R-LMC กม.6+362 – กม.11+590 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000 16000
157576 (1.744) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 1R-3L-4R-LMC กม.7+820 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 61500 61500
157575 (1.743) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 1R-3L-4R-LMC กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 61500 61500
157574 (1.742) ซ่อมแซมหินก่อคลองส่งน้ำสายซอย 4L-4R-LMC กม.1+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44400 44400
157570 (1.723) ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำป่า คลองผาแตก 7 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 85000 85000
157449 (1.711) ซ่อมแซมท่อลอดลำเหมืองมหาวงศ์ โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 38000 38000
157448 (1.7) ซ่อม Gutter Drain อ่างเก็บน้ำห้วยบง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 66000 66000
157444 (6) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 338000 338000
157447 (1.6) ซ่อมแซมประตูน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000 15000
157387 (1.1) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่งัดฝั่งซ้าย กม.7+190 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 86000 86000
157388 (1.1) ปรับปรุงระบบประปาหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 43633 43633
157389 (1.4) ระบบส่งน้ำบ้านแม่ฮะพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 173000 173000
157390 (1.1) ฝายแม่ระอาน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) (ระยะที่ 2 ) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 301000 301000
157391 (1.5) ปรับปรุงฝายห้วยกว้าง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 214000 214000
157392 (1.6) ฝายห้วยส้าน พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 265000 265000
157393 (1.7) ปรับปรุงทำนบดินห้วยห้อม จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 246000 246000
157394 (1.8) ทำนบดินบ้านโป่งลมแรง พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 231000 231000
157395 (1.10) ฝายบ้านหนองเต่าพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 323000 323000
157396 (3) ฝายห้วยหินหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
157397 (4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ปาน ระยะที่2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 420000 420000
157398 (1.8) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยบง 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 65000 65000
157399 (1.9) ซ่อมแซม Gate valve ฝายแม่ลอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000 7000
157400 (1.13) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำท้ายอาคารอ่างห้วยบง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24000 24000
157401 (1.16) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 45000 45000
157402 (1.20) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่ไชยปราการ และพื้นที่ข้างเคียง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่ 2 ห้วยจะค่าน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 124000 124000
157403 (1.21) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายมะขามป้อม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 86000 86000
157404 (1.22) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายต้นน้ำแม่รวก 2 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 86000 86000
157405 (1.25) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยบอน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 157000 157000
157406 (1.26) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทุ่งหลวง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 60000 60000
157407 (1.27) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแม่สะป้อก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78000 78000
157408 (1.34) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสนับสนุนโรงเรียน ตชด.เฮียงไทยธำรงค์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14000 14000
157409 (1.35) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่ฮ่างขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24000 24000
157410 (1.38) ซ่อมแซมบานระบายฝายแม่ตื่น (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000 5000
157411 (1.43) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่ตื่นฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35000 35000
157412 (1.244) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 40000 40000
157413 (1.11) ปรับปรุงฝายลุงมีพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 176000 176000
157414 (2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายเหมืองหลวง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 453000 453000
157415 (3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 547000 547000
157416 (4) ปรับปรุงฝายขามสุ่มพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 424000 424000
157417 (1.719) ซ่อมแซมฝายป่าหนาดพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11000 11000
157418 (1.720) ซ่อมแซมบานระบายฝายหลวงแม่แจ่ม พร้อม ติดตั้งเกียร์มอเตอร์ โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 52000 52000
157419 (1.724) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายเชียงดาว โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44000 44000
157420 (1.733) ซ่อมแซมฝายเหมืองลึก โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29000 29000
157421 (1.734) ซ่อมแซมฝายทุ่งบ้านเจียง โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 33000 33000
157422 (1.735) ซ่อมแซมฝายเหล่านาเรือน โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 49000 49000
157423 (1.736) ซ่อมแซมฝายผานัง โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 53000 53000
157424 (1.770) ซ่อมแซม ท.ร.บ.ปากเหมือง ลำเหมืองเกาะกลาง ระยะที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44000 44000
157425 (1.772) ซ่อมแซมตะแกรงบันไดปลาโจน ปตร. ในลำน้ำปิง โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21000 21000
157426 (1.774) ซ่อมระบบผันน้ำแม่หาด-แม่ตูบ กม.4+800 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26000 26000
157427 (1.784) ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งระบบส่งน้ำแม่เทย โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 54000 54000
157428 (1.793) ซ่อมแซม FTO และอาคารรับน้ำป่า ฝายแม่สาว โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37000 37000
157429 (1.794) ซ่อมแซมท้ายฝายเหมืองปงระบบส่งน้ำฝายแม่สาว โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 187000 187000
157430 (1.795) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูก1 อ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 77000 77000
157431 (1.828) ซ่อมแซมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ฝายหนองผึ้ง โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000 16000
157432 (1.846) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองเบอร์ 2 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 33000 33000
157433 (1.847) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองเบอร์ 3 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 33000 33000
157434 (1.848) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองเบอร์ 6/1 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37000 37000
157435 (1.849) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองเบอร์ 8 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
157436 (1.850) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองเบอร์ 6/2 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
157437 (31) ซ่อมแซมอาคารหัวงานพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวาและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ข้อน โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 384000 384000
157438 (1.25) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายห้วยปางเดื่อ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 0 0
157439 (70) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสองแคว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 199900 199900
157440 (19) พนังป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำแม่หอย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 449600 449600
157441 (6) ปรับปรุงฝายสันปงพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ อ.พร้าว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 232000 232000
157451 (1.730) ซ่อมแซมลาดตลิ่งหน้าอาคารปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 68000 68000
157452 (1.731) ซ่อมแซมบานประตูน้ำประตูระบายทรายฝายชลขันธ์พินิจ โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 90000 90000
157453 (1.738) ซ่อมแซมระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่เมยถึงอ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11000 11000
157454 (1.739) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อาวใหญ่ โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21000 21000
157455 (1.747) ซ่อมแซมอาคาร Control House และ Gate Valve อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23100 23100
157456 (1.748) ซ่อมแซมลำเหมืองห้วยน้ำขุ่น อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29000 29000
157457 (1.749) ซ่อมแซมลำเหมืองไม้แดง อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 38000 38000
157458 (1.750) ซ่อมแซมลำเหมืองฝายโป่ง อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39000 39000
157459 (1.751) ซ่อมแซมลำเหมืองวังม่วง อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 43000 43000
157460 (1.752) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำห้วยผักหละฝั่งขวา โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21000 21000
157461 (1.753) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตฝายโป่ง อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 101000 101000
157462 (1.754) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตเหมืองไม้แดง อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 114000 114000
157463 (1.755) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำห้วยปลาดุก โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 115000 115000
157464 (1.761) ซ่อมแซมประตูระบายทรายและสะพานข้ามฝายหนองสลีก โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 50700 50700
157465 (1.762) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำท่าตุ้มโครงการฝายหนองสลีก โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 63000 63000
157466 (1.766) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
157467 (1.767) ซ่อมแซม ทรบ.ปากลำเหมืองสายซอย จำนวน 20 ช่อง ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 55200 55200
157468 (1.768) ซ่อมแซมพื้นท้ายอาคารสะพานอัดน้ำที่ 6 โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 68000 68000
157469 (1.800) ซ่อมแซมบานบังคับน้ำอาคารสะพานอัดน้ำจำนวน 10 ช่อง ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000 30000
157470 (1.810) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาน โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 36000 36000
157471 (1.825) ซ่อมแซมพื้นท้ายอาคารสะพานอัดน้ำที่ 3 โครงการชลประทานลำพูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 56000 56000
157472 (1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำเหมืองแกลบก้อง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 297000 297000
157473 (29) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 539000 539000
157474 (30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 2R-LMC (เหมืองมหาวงศ์) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 414000 414000
157475 (71) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่าไผ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 235000 235000
157476 (11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายมหาโชค (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 527000 527000
157645 (1.11) อาคารบังคับน้ำบ้านอมพายใต้พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำคสล. จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 240000 240000
157482 (1.713) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำแม่ขะจาน กม.0+815 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 122000 122000
157483 (1.714) ซ่อมแซมคลองซอย 2 ขวา 21ซ้าย กม.2+830 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21000 21000
157484 (1.727) ซ่อมแซมหินก่อท้ายอาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ กม.39+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13000 13000
157485 (1.728) ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ กม.45+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 117000 117000
157486 (1.737) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด FTO. กม.7+000 คลอง 23L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 56000 56000
157487 (1.740) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
157488 (1.741) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 117000 117000
157489 (1.759) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองงิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 91000 91000
157490 (1.760) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำท่าเดื่อกม.1+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 138000 138000
157491 (1.763) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลอง 21 ซ้าย กม. 2+470 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19000 19000
157492 (1.764) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลอง 21 ซ้าย กม. 3+345 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 84000 84000
157493 (1.765) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตทางทิ้งน้ำบ้านแหวน กม.61+820 ฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 93300 93300
157494 (1.769) ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะของเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำบ้านดอนชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000 30000
157495 (1.771) ซ่อมแซมครื่องสูบน้ำของโรงสูบน้ำบ้านดอนชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 65000 65000
157496 (1.783) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำเหมืองร้องฟ้าผ่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 92000 92000
157497 (1.785) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายฝายแม่แตง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 133000 133000
157498 (1.792) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่สา บ้านท่าไคร้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 117000 117000
157499 (1.801) ซ่อมแซมหินเรียงทางทิ้งน้ำเหมืองผ่า กม.0+075 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35000 35000
157500 (1.802) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งลำเหมืองร้อง กม.11+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 136000 136000
157501 (1.803) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ริม บ้านท้องฝาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 138000 138000
157502 (1.814) ซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองร้องทราย กม.6+627 ของคลองซอย 20 L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 72900 72900
157503 (1.817) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองระบายน้ำห้วยทราย จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000 9000
157504 (1.818) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 19 L กม. 1+960 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14000 14000
157505 (1.820) ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ บริเวณกม.49+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 129000 129000
157506 (1.821) ซ่อมแซมปตร.คลองสายใหญ่ กม.52+634 และระบบส่งน้ำ (กองบิน41) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 117000 117000
157507 (1.822) ซ่อมแซมท่อลอดถนน เชียงใหม่-หางดง คลองซอย 20 L กม.2+037 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10300 10300
157508 (1.823) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
157509 (1.842) ซ่อมแซมท้ายฝายแม่ขักตัวที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 55000 55000
157510 (1.843) ซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองแม่ขัก คลองซอย 22 ซ้าย 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 74000 74000
157511 (1.844) ซ่อมแซมคันคลองซอย 22 ซ้าย กม.6+260 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 74400 74400
157512 (1.845) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแม่ขักตัวที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 108900 108900
157513 (1.13) ฝายแม่ขักตัวที่ 5 พร้อมระบบส่งน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ อ.หางดง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 89000 89000
157514 (1.16) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 14R-LMC แม่แฝก (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 256000 256000
157515 (6) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 10R-LMC แม่แฝก (ระยะที่ 2) 1 สาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 354000 354000
157516 (1.715) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-1R-LMC แม่งัด จำนวน 40 แผง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
157517 (1.716) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่งัด กม.6+050-7+500 จำนวน 50 แผง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 75000 75000
157518 (1.717) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21000 21000
157519 (1.718) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองซอยฝั่งซ้าย แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35000 35000
157520 (1.756) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 1R-3L-RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 105000 105000
157521 (1.757) ซ่อมแซมอาคารประกอบด้านท้ายอาคารท่อส่งน้ำ(Outlet) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 110000 110000
157522 (1.758) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองซอยฝั่งขวา แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 59000 59000
157523 (1.786) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวาแม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 45000 45000
157524 (1.789) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 36000 36000
157525 (1.790) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5ขวาแม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 45000 45000
157526 (1.811) ซ่อมแซมฝายบ้านมอญ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 117000 117000
157527 (1.812) ซ่อมแซมฝายแม่กวง 5 พร้อมอาคารประกอบ (ฝายหนานหลาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 132000 132000
157528 (1.815) ซ่อมแซมฝายสันพระเนตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 112000 112000
157529 (1.816) ซ่อมแซมฝายท่าศาลา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 138000 138000
157530 (1.824) ซ่อมแซมคลองซอย 15 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000 20000
157531 (1.851) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาแม่งัด กม.13+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29000 29000
157532 (1.852) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาแม่งัด กม.18+670 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 76000 76000
157533 (1.6) ปรับปรุงขยายระบบคลองส่งน้ำ 1R-14R-LMC แม่แฝก (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่) ระยะที่1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
157534 (1.8) ปรับปรุงขยายระบบคลองส่งน้ำ 2R-14R-LMC แม่แฝก (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่) ระยะที่1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 126000 126000
157535 (1.10) ปรับปรุงขยายระบบคลองส่งน้ำ 3R-14R-LMC แม่แฝก (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่) ระยะที่1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 280000 280000
157571 (1.725) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 10L-4R-LMC กม. 2+500 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25000 25000
157628 (1.16) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่จ๋า (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157659 (1.745) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายน้ำยวม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44000 44000
157595 (1.813) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเหมืองเฟยไฮ กม 5+650 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35000 35000
157596 (1.831) ซ่อมแซมหินก่อหน้า-ท้ายท่อลอดถนนเหมืองเปาเหนือ กม 0+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000 15000
157597 (1.832) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 1 แห่ง และสายซอยจำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26000 26000
157598 (1.833) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเหมืองคือ กม 0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000 30000
157599 (1.834) ซ่อมแซมฝายเหมืองร้อง พร้อมอาคารประกอบ กม 3+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 40000 40000
157600 (1.835) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำคลองส่งน้ำเหมืองแม่ลาย กม 0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000 28000
157601 (1.836) ซ่อมแซมประตูควบคุมการระบายน้ำเขื่อนฝั่งขวาและประตูท่อน้ำบริการ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34200 34200
157602 (1.837) ซ่อมแซมฝายลูกที่ 1 ลำน้ำห้วยทรายพร้อมอาคารประกอบ กม.1+692 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 66000 66000
157603 (1.838) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 6R-LMC กม. 0+130 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20400 20400
157604 (1.839) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยยาบ กม.1+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24600 24600
157605 (1.840) ซอมแซมหินก่อเหมืองห้วยม่วง กม.45+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32700 32700
157606 (1.841) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยม่วง 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 50400 50400
157607 (1.8) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่เมืองวะพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78000 78000
157608 (2) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่เกาะมะตัน พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 388000 388000
157609 (1.3) ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยชมพู (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4600 4600
157610 (1.11) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบเหมืองนาป้าว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
157611 (1.12) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบเหมืองกองหมาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70000 70000
157612 (1.17) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำ (ในเขตโครงการพัฒนาพื่นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4600 4600
157613 (1.28) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบเหมืองใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47000 47000
157614 (1.29) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบเหมืองบวกแพ่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 60000 60000
157615 (1.30) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบเหมืองมะค่า (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70000 70000
157616 (1.31) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบเหมืองวังน้ำหยาด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70000 70000
157617 (1.32) ซ่อมแซมฝายทุ่งยางเปา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 87000 87000
157618 (1.246) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำภายในศูนย์ฯ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7800 7800
157619 (1.252) ปรับปรุงระบบท่อผันน้ำฝายแม่ลาย กม.0+000 - กม.2+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 148000 148000
157620 (1.3) ปรับปรุงลำเหมืองบ้านสบแปะ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ อ.หางดง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 187000 187000
157621 (2) ฝายทุ่งใต้พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 957000 957000
157622 (3) ฝายบ้านฮั่วพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 857000 857000
157623 (4) ฝายบ้านห้วยฟานพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 894000 894000
157624 (48) ฝายเมืองงามพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 208000 208000
157625 (49) ระบบส่งน้ำฝายแม่จอน (ระยะที่ 2) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 365000 365000
157626 (9) ปรับปรุงเขื่อนห้วยภูดิน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พร้อมอาคารประกอบเสริมประสิทธิภาพการป้องกันน้ำไหลหลากล้นข้มสันเขื่อน จ.เชียงใหม่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 595000 595000
157627 (1.781) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองส่งน้ำสายซอย 2R-1R-16R-LMC กม.3+335 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157629 (1.13) อาคารบังคับน้ำบ้านทียาเพอพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157630 (1.15) ซ่อมแซมอาคารประกอบฝายช่างหม้อ (จัดหาน้ำสนันสนุนโครงการหลวงแม่สะเรียง) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157631 (7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยแม่ยาน จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านมะโนรา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157632 (1.247) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเรือนประทับแรมโป่งแดง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157633 (1.15) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายปางหมู (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157634 (1.11) อาคารบังคับน้ำบ้านอมพายใต้พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำคสล. จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157635 (1.12) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่สะเรียงฝั่งขวา(ระยะที่ 3) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157636 (1.14) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายสบป่อง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157637 (1.250) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรือนประทับแรมปางตองและอาคารบริวาร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157638 (1.42) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยช่างคำ ตามพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157639 (1.745) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายน้ำยวม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157640 (142) ปรับปรุงอาคารไซฟ่อนแม่สะลาบ กม.1+600 (ระบบส่งน้ำฝายน้ำยวม) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157641 (1.40) ซ่อมแซมฝายFood Bank พร้อมอาคารประกอบ (โครงการธนาคารอาหารชุมชน ตามพระราชดำริ บ้านนาป่าแปก) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157642 (1.23) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายท่าโป่งแดง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157643 (1.796) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายขุนยวม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157644 (1.2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157646 (1.15) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายปางหมู (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 273000 273000
157647 (1.13) อาคารบังคับน้ำบ้านทียาเพอพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 237000 237000
157648 (1.16) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่จ๋า (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 309000 309000
157649 (7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยแม่ยาน จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านมะโนรา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 294000 294000
157650 (1.14) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายสบป่อง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21000 21000
157651 (1.15) ซ่อมแซมอาคารประกอบฝายช่างหม้อ (จัดหาน้ำสนันสนุนโครงการหลวงแม่สะเรียง) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 56000 56000
157652 (1.23) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายท่าโป่งแดง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000 16000
157653 (1.40) ซ่อมแซมฝายFood Bank พร้อมอาคารประกอบ (โครงการธนาคารอาหารชุมชน ตามพระราชดำริ บ้านนาป่าแปก) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 125000 125000
157654 (1.42) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยช่างคำ ตามพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000 8000
157655 (1.247) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเรือนประทับแรมโป่งแดง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17000 17000
157656 (1.250) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรือนประทับแรมปางตองและอาคารบริวาร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 57000 57000
157657 (1.12) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่สะเรียงฝั่งขวา(ระยะที่ 3) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 320000 320000
157658 (142) ปรับปรุงอาคารไซฟ่อนแม่สะลาบ กม.1+600 (ระบบส่งน้ำฝายน้ำยวม) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 436000 436000
157660 (1.796) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายขุนยวม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26000 26000
157661 (1.2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 339000 339000
157662 (2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนโป่งอ่อน จ.แม่ฮ่องสอน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนกลาง สชป.1 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 510127 510127
148001 (3) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000000 12000000
157249 ปรับปรุงอาคารรับรองกรมราชองครักษ์ (เรือนแม่แจ่ม) จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.1 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1064884 1064884 19 19 3626000 1070727.3 210 210
146177 (1.445) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
145724 (27) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1172000 1172000
146911 (1.2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาบริเวณอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกล MIP II สำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 541000 541000
146912 (1.3) ปรับปรุงแรงดันระบบประปาของอาคารที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1833000 1833000
154046 รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร สำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000
144946 ระบบส่งน้ำฝายไชยา 7 จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8500000 8500000
144945 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000 75 56 10865000 3236130.45 330 330
144944 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยเป้า ระยะที่ 1 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2500000 2500000
144941 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างฯแม่กลางพาด ระยะที่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2500000 2500000
144943 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยละคร ระยะที่ 1 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000 55 68 8680000 3172495.55 360 360
144940 ระบบส่งน้ำฝายแม่แจ่มฝั่งซ้าย ระยะที่1 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 16000000 16000000 80 45 4881300 4534708.9 360 360
144947 ปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12500000 12500000 44 46 6645000 3635927.15 180 180
144949 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างฯแม่เฮี้ยน ระยะที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3000000 3000000
144951 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยงู ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8160000 8160000
144952 ปรับปรุงฝายต้นเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10416000 10416000 37 22 3287000 2288751.45 180 180
144953 ปรับปรุงฝายแม่อวมตอนบนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8000000 8000000
144954 ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างฯห้วยแม่ทะ ระยะที่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2500000 2500000
144960 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยฝึก ระยะที่ 1 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2500000 2500000
144961 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างฯแม่นาเกิน ระยะที่ 1 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
144962 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000 105 72 11426000 9411468.4 300 300
144963 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำฝางลูกที่ 11 สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 18000000 18000000 120 48 6774000 6560094.65 150 150
144964 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาบ (ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวงแม่สาบ) ระยะสุดท้าย ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 11000000 11000000 39 41 3531000 1417366.6 180 180
144966 ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง 3L ปตร.ท่าวังตาล (เหมืองท่าวังตาล)กม.0+000 ถึงกม. 0+480 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
144967 ปรับปรุงลำเหมืองท่าวังตาล (ลำเหมืองแควแม่นกเค้า) ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 18187700 18187700 70 15 5884000 4412206 360 360
144968 ปรับปรุงเหมืองสารภี-ยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000 53 29 6071000 5229336.21 360 360
144969 ปรับปรุงเหมืองพญาคำ (ลำเหมืองร้อง) ตำบลหนองแฝก,สารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000 53 24 5026000 4774893.8 360 360
144970 ระบบส่งน้ำบ้านแม่ฮะฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 16000000 16000000 80 11 2158000 726155.2 330 330
145733 (1.1) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานขนาดกลาง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 494000 494000 25 26 430000 256795.15 90 90 7550 151
146162 (1.430) บำรุงรักษาหัวงานโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2412700 2412700 27 8 2625000 1495690.36 330 330
146163 (1.431) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 3 1 300000 199480 300 300
146794 (1.25) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1330000 1330000 30 29 489000 348943.95 90 90
146999 (1.1) ฝายแม่ระอาน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) (ระยะที่ 2 ) สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 92 92 4569000 3806681.85 240 240
147002 (1.4) ระบบส่งน้ำบ้านแม่ฮะพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 31 19 2158000 1577664.35 180 180
147003 (1.5) ปรับปรุงฝายห้วยกว้าง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 14 3 860000 837992.6 210 210
147004 (1.6) ฝายห้วยส้าน พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000 29 28 1949000 1628581.35 240 240
147005 (1.7) ปรับปรุงทำนบดินห้วยห้อม จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000 30 4 1980000 1503385.35 210 210
147006 (1.8) ทำนบดินบ้านโป่งลมแรง พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000000 9000000 41 29 2823000 1854140.2 240 240
147008 (1.10) ฝายบ้านหนองเต่าพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000000 9000000 40 7 1688000 1667883.1 240 240
147010 (1.12) ฝายห้วยเป้าพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 45 17 2723000 2188526.3 210 210
147032 (2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 70 41 4904000 3088001.4 240 240
147033 (3) ฝายห้วยหินหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000000 12000000 100 103 5461000 4239615.95 330 330
147034 (4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ปาน ระยะที่2 สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000000 12000000 70 70 4320000 3531336.5 240 240
147035 (5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ตูบ (ฝายบ้านผาหม่น) สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 78 19 5370000 2436272.3 240 240
147074 (1.2) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 0 0
147080 (1.8) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยบง 2 สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 29 25 731000 570938.3 90 90
147081 (1.9) ซ่อมแซม Gate valve ฝายแม่ลอง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 190000 190000 2 2 50000 14610 90 90
147082 (1.10) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 12 14 319000 238944.3 90 90
147085 (1.13) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำท้ายอาคารอ่างห้วยบง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 7 6 187000 166525.65 90 90
147088 (1.16) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 21 14 529000 417352.2 90 90
147092 (1.20) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่ไชยปราการ และพื้นที่ข้างเคียง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่ 2 ห้วยจะค่าน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3850000 3850000 58 37 1499000 1278728.4 180 180
147093 (1.21) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายมะขามป้อม สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1850000 1850000 40 25 1018000 599574.04 90 90
147094 (1.22) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายต้นน้ำแม่รวก 2 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2940000 2940000 58 4 1521000 1249724.8 120 120
147097 (1.25) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยบอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3800000 3800000 51 10 1277000 916624.6 180 180
147098 (1.26) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทุ่งหลวง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1450000 1450000 23 15 594000 396664.55 90 90
147099 (1.27) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแม่สะป้อก สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 32 34 813000 687137.2 90 90
147105 (1.33) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมบ่อเก็บน้ำ ค.ส.ล. ฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1600000 1600000 15 9 386000 354108.4 90 90
147106 (1.34) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสนับสนุนโรงเรียน ตชด.เฮียงไทยธำรงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 5 5 48000 39 90 90
147107 (1.35) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่ฮ่างขวา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 15 8 220000 205143 90 90
147109 (1.37) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 11 9 279000 178781.55 90 90
147110 (1.38) ซ่อมแซมบานระบายฝายแม่ตื่น สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000 2 3 40000 11195.85 90 90
147111 (1.39) ซ่อมแซมฝายเกษตรบวกห้า พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1650000 1650000 22 20 567000 395817.75 90 90
147115 (1.43) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่ตื่นฝั่งขวา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 17 13 443000 318130.15 90 90
147316 (1.244) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 11 9 271000 192393.45 90 90
147607 (1.25) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายห้วยปางเดื่อ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7840000 7840000 50 51 3482000 2177392.75 330 330
147674 (70) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสองแคว สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15542800 15542800 38 21 3609300 1564992.85 330 330
148040 (1.11) ปรับปรุงฝายลุงมีพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4500000 4500000 40 23 1535000 1247402.7 210 210
148748 (1.719) ซ่อมแซมฝายป่าหนาดพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 4 4 75000 55749.55 60 60
148749 (1.720) ซ่อมแซมบานระบายฝายหลวงแม่แจ่ม พร้อม ติดตั้งเกียร์มอเตอร์ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 13 12 365000 203395.2 90 90
148753 (1.724) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายเชียงดาว โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 22 12 559000 350748.7 60 60
148762 (1.733) ซ่อมแซมฝายเหมืองลึก โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 7 7 160000 110110.85 60 60
148763 (1.734) ซ่อมแซมฝายทุ่งบ้านเจียง โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 17 13 325000 258374.8 60 60
148764 (1.735) ซ่อมแซมฝายเหล่านาเรือน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000 21 15 347000 295421.25 90 90
148765 (1.736) ซ่อมแซมฝายผานัง โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 27 19 696000 418184.05 90 90
148799 (1.770) ซ่อมแซม ท.ร.บ.ปากเหมือง ลำเหมืองเกาะกลาง ระยะที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 17 9 446000 327274.35 90 90
148801 (1.772) ซ่อมแซมตะแกรงบันไดปลาโจน ปตร. ในลำน้ำปิง โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 620000 620000 10 10 139000 138951.6 90 90
148803 (1.774) ซ่อมระบบผันน้ำแม่หาด-แม่ตูบ กม.4+800 โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 560000 560000 25 3 345000 276011.5 90 90
148813 (1.784) ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งระบบส่งน้ำแม่เทย โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1150000 1150000 25 14 323000 220444.55 90 90
148822 (1.793) ซ่อมแซม FTO และอาคารรับน้ำป่า ฝายแม่สาว โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 16 13 413000 267594.7 90 90
148823 (1.794) ซ่อมแซมท้ายฝายเหมืองปงระบบส่งน้ำฝายแม่สาว โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 55 12 1378000 512699.6 180 180
148824 (1.795) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูก1 อ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000 30 10 501000 459732.55 90 90
148826 (1.797) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำแม่ฟ้าผ่าและระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 20 22 669000 440599 90 90
148855 (1.826) ซ่อมแซมฝายดอนจืน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 15 6 270000 242446.25 90 90
148856 (1.827) ซ่อมแซมฝายป่าแคโยงและระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1050000 1050000 14 16 365000 332322.3 90 90
148857 (1.828) ซ่อมแซมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ฝายหนองผึ้ง โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 477000 477000 4 8 111000 91753.65 90 90
148875 (1.846) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองเบอร์ 2 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 15 12 393000 323581.8 90 90
148876 (1.847) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองเบอร์ 3 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 15 13 390000 246757.1 90 90
148877 (1.848) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองเบอร์ 6/1 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 17 17 449000 344354.85 90 90
148878 (1.849) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองเบอร์ 8 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 20 18 506000 436875.95 90 90
148879 (1.850) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองเบอร์ 6/2 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 21 15 546000 220290.05 90 90
148882 (1.853) ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151899 (2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายเหมืองหลวง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000000 12000000 73 53 6949000 4499836.65 330 330
151900 (3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18300000 18300000 80 59 5797000 5333518.3 180 180
151901 (4) ปรับปรุงฝายขามสุ่มพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13000000 13000000 65 66 4360000 3137734.5 330 330
152117 (31) ซ่อมแซมอาคารหัวงานพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวาและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ข้อน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 78 68 7694000 2969123.5 330 330
152248 (19) พนังป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำแม่หอย สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12659600 12659600 45 45 3944000 3367340.07 330 330
152686 (6) ปรับปรุงฝายสันปงพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ อ.พร้าว สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000000 30000000 120 123 9550000 6376225.4 330 330
153126 โครงการก่อสร้างฝายน้ำแม่ใจลูกที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบกลาง 2561 5000000 5000000 45 15 1609000 1494317.65 120 120
153127 โครงการก่อสร้างฝายน้ำแม่ใจลูกที่ 6 พร้อมอาคารประกอบ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบกลาง 2561 15000000 15000000 56 21 5535000 3959487.45 330 330
154047 รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000
155621 ปรับปรุงฝายสันปงพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2561 207744 207744
155977 210. จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ระอาในและบ้านจกปก โครงการฝายแม่ระอาน้อยพร้อมระบบส่งน้ำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด)ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2561 9915346 9915346 86 64 8273000 6361738.1 330 330
157233 ปรับปรุงฝายต้นเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2561 331220 331220
157242 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแควมะกอก (4) ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2561 139193 139193
157684 โครงการฝายต้นน้ำบ้านใหม่สันคะยอมพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรและดับไฟป่าพื้นที่ตำบลบ้านปง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบกลาง 2561 48558000 48558000 135 55 18589000 1333864.9 365 365
157685 โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านใหม่สารภี โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบกลาง 2561 5000000 5000000 10 11 363000 117244 150 150
157750 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอกแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1050000 1050000 30 499500 338520.12 90 90
157944 ซ่อมแซมฝายห้วยต้าง ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 5000000 5000000
157945 ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายด้านหน้าฝายเก๊าไฮ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000
157946 ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายด้านหน้าฝายเหมืองหลวง ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000
157947 ซ่อมแซมฝายเมืองยาวและอาคารประกอบ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 4000000 4000000 40 35 1384000 700569.5 90 90
157948 ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวา ด้านหน้าฝายบ้านแม่ปะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000
159051 ปรับปรุงอาคาร ทรบ.ปากเหมืองพร้อมดาดคอนกรีตและอาคารประกอบลำเหมืองห้วยน้ำใส ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 10000000 10000000 63 43 4313000 446747.1 180 180
159052 แก้มลิงหนองบ่อแก้วพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 15000000 15000000 70 67 4197000 1023737.45 180 180
159218 ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานโครงการฝายแม่สาว ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1197000 1197000
159219 ถนนทางเข้าและภายในบริเวณที่ทำการอ่างเก็บน้ำแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 8775000 8775000
159220 ซ่อมแซมถนนบนอ่างเก็บน้ำสันหนอง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 2268000 2268000
159221 ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำสันหนอง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1170000 1170000
159222 ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 2772000 2772000
145739 (1.7) กำจัดวัชพืชโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 220000 220000 35 35 220000 154978.3 84 84 0 14.96 1 49.64 1 64.6 1 64.6 1 68
146167 (1.435) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 0 0 0 0 0 0
146168 (1.436) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 965100 965100 15 14 965100 964783.35 360 360
146797 (1.28) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 4 4 150000 61093.2 120 120
147009 (1.11) อาคารบังคับน้ำบ้านอมพายใต้พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำคสล. จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 18 18 2004900 1760543.95 360 360
147011 (1.13) อาคารบังคับน้ำบ้านทียาเพอพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9500000 9500000 15 15 1703000 1516724.7 360 360
147013 (1.15) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายปางหมู สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9500000 9500000 33 33 3036000 2609739.4 300 300
147014 (1.16) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่จ๋า สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9500000 9500000 28 28 3057000 2191896.65 360 360
147037 (7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยแม่ยาน จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านมะโนรา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 50 50 3978000 2858031.53 360 360
147086 (1.14) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายสบป่อง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 6 6 246000 164455.1 120 120
147087 (1.15) ซ่อมแซมอาคารประกอบฝายช่างหม้อ (จัดหาน้ำสนันสนุนโครงการหลวงแม่สะเรียง) สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 11 11 400000 363086 120 120
147095 (1.23) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายท่าโป่งแดง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 9 9 350000 117334.25 120 120
147096 (1.24) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 5 0 300000 0 180 180
147112 (1.40) ซ่อมแซมฝายFood Bank พร้อมอาคารประกอบ (โครงการธนาคารอาหารชุมชน ตามพระราชดำริ บ้านนาป่าแปก) สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 17 17 1409000 1180993.3 270 270
147114 (1.42) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยช่างคำ ตามพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 370000 370000 5 5 157000 149793 90 90
147319 (1.247) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเรือนประทับแรมโป่งแดง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 3 3 179800 120533.75 200 200
147322 (1.250) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรือนประทับแรมปางตองและอาคารบริวาร สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 8 8 955000 913279.85 360 360
148041 (1.12) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่สะเรียงฝั่งขวา(ระยะที่ 3) สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9500000 9500000 24 15 2649000 2457329.65 360 360
148774 (1.745) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายน้ำยวม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 12 12 457000 430205.4 120 120
148825 (1.796) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายขุนยวม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 8 8 320000 279487.3 120 120
148883 (1.854) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 60 50 500000 0 120 120
152036 (142) ปรับปรุงอาคารไซฟ่อนแม่สะลาบ กม.1+600 (ระบบส่งน้ำฝายน้ำยวม) สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000000 30000000 55 37 7365000 3005072.85 440 440
152168 (2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนโป่งอ่อน จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14000000 14000000 40 15 4900000 687951.3
152670 (1.2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 33 6 2427000 73737.3 240 240
154049 รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000 0 0 0 0 0 0
156362 485. ฝายบ้านแม่เย็นพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เงินกันเหลื่อมปี 2561 559884 559884 50 26 490000 430607.1 180 180
156363 486. ฝายห้วยปะกอทีพร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำของฝายห้วยตูแอ๋และบ่อเก็บน้ำ คสล.งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหมู่บ้านยามชายแดน บ้านอาโจ้(เพิ่มเติม) โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำของ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เงินกันเหลื่อมปี 2561 1485302 1485302 50 0 1485000 0 150 150
157752 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาผ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1150000 1150000 46 0 1150000 80 80
157943 ซ่อมแซมฝายโพซอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบประมาณอื่น ๆ 2561 4000000 4000000 38 0 1390000 90 90
159053 ปรับปรุงอาคารประกอบระบบส่งน้ำ ฝายปางหมู ตามพระราชดำริ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบประมาณอื่น ๆ 2561 10000000 10000000 40 0 3095952 210 210
159227 ซ่อมแซมถนนสันอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000 3 0 94500 120 120
159228 ซ่อมแซมถนนภายในหัวงานโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน งบประมาณอื่น ๆ 2561 4650000 4650000 2 0 94500 90 90
144972 ปรับปรุงฝายบ้านยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 44736000 44736000
144975 ระบบส่งน้ำฝายดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 45000000 45000000
145742 (1.10) กำจัดวัชพืชโครงการชลประทานขนาดกลาง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 30 26 950000 834101.8 330 330 40 8 0 0 0 0 0 0 2300 46 5390 110 6930 138 7700 154 0 0 9240 185 10010 200 10780 216 11550 231 0 0 0 0 13860 277 0 0 14630 293
146165 (1.433) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ จำนวน 22 สาย โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 581100 581100 45 42 552000 527398.9 330 330
146178 (1.446) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 52 6 359040 28800 330 330
146179 (1.447) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 42 แห่ง โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1954300 1954300 45 37 1856000 1507397.1 330 330
146796 (1.27) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 8 8 195000 126589.65 60 60
147012 (1.14) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แพม ระยะ 2 สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 25 6 1679000 1587960.85 180 180
147036 (6) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 50 47 2213000 2123075.05 270 270
147076 (1.4) ซ่อมแซมประตูน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ลี้ตอนบน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 430000 430000 5 5 105300 85930.2 60 60
147077 (1.5) ซ่อมแซมประตูน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 140000 140000 4 4 37200 7570.8 60 60
147078 (1.6) ซ่อมแซมประตูน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 330000 330000 8 8 78000 76208.9 60 60
147079 (1.7) ซ่อม Gutter Drain อ่างเก็บน้ำห้วยบง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 35 33 588000 467724.55 90 90
147108 (1.36) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
147675 (71) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่าไผ่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21560000 21560000 40 17 3832000 1541998.95 180 180
148402 (1.373) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายชลขันธ์พินิจ โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1980000 1980000 4 4 318840 73835 150 150
148403 (1.374) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณหน้าและท้ายฝายแม่หาง โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 2 2 200000 38359 120 120
148404 (1.375) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณหน้าและท้ายฝายม่อนหินไหล โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 3 3 240000 38559 120 120
148405 (1.376) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยแม่เมย โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 3 3 240000 176492.6 120 120
148740 (1.711) ซ่อมแซมท่อลอดลำเหมืองมหาวงศ์ โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 20 17 336000 316613.1 60 60
148758 (1.729) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายแม่ปิงเก่า กม.0+000-0+674 โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 45 42 789000 710689 60 60
148759 (1.730) ซ่อมแซมลาดตลิ่งหน้าอาคารปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1850000 1850000 40 38 700000 667935 90 90
148760 (1.731) ซ่อมแซมบานประตูน้ำประตูระบายทรายฝายชลขันธ์พินิจ โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1950000 1950000 20 16 406000 351607.35 90 90
148767 (1.738) ซ่อมแซมระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่เมยถึงอ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 25 22 213000 212795.95 90 90
148768 (1.739) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อาวใหญ่ โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 20 18 416000 374235.55 90 90
148776 (1.747) ซ่อมแซมอาคาร Control House และ Gate Valve อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 5 5 135100 120147.5 60 60
148777 (1.748) ซ่อมแซมลำเหมืองห้วยน้ำขุ่น อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 40 35 538000 534460.85 90 90
148778 (1.749) ซ่อมแซมลำเหมืองไม้แดง อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 40 42 702000 701898.65 90 90
148779 (1.750) ซ่อมแซมลำเหมืองฝายโป่ง อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 880000 880000 55 50 727000 726922.35 90 90
148780 (1.751) ซ่อมแซมลำเหมืองวังม่วง อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 45 44 785000 784929.35 90 90
148781 (1.752) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำห้วยผักหละฝั่งขวา โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 20 15 366000 310751.95 90 90
148782 (1.753) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตฝายโป่ง อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000 45 40 804040 803997.65 90 90
148783 (1.754) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตเหมืองไม้แดง อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 55 52 947560 856257.6 120 120
148784 (1.755) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำห้วยปลาดุก โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 45 43 1006600 1006446.2 120 120
148790 (1.761) ซ่อมแซมประตูระบายทรายและสะพานข้ามฝายหนองสลีก โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000 15 14 298500 290689.95 60 60
148791 (1.762) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำท่าตุ้มโครงการฝายหนองสลีก โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1550000 1550000 30 28 429000 428896 90 90
148795 (1.766) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 10 8 163000 162924.45 60 60
148796 (1.767) ซ่อมแซม ทรบ.ปากลำเหมืองสายซอย จำนวน 20 ช่อง ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 40 37 320000 256830.8 90 90
148797 (1.768) ซ่อมแซมพื้นท้ายอาคารสะพานอัดน้ำที่ 6 โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 45 40 690200 677891.45 90 90
148829 (1.800) ซ่อมแซมบานบังคับน้ำอาคารสะพานอัดน้ำจำนวน 10 ช่อง ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 10 7 169000 123155.55 90 90
148839 (1.810) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาน โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 25 20 338000 332232.9 90 90
148854 (1.825) ซ่อมแซมพื้นท้ายอาคารสะพานอัดน้ำที่ 3 โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 20 19 529000 519841.25 90 90
148884 (1.855) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 35 0 400000 0 90 90
152069 (1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำเหมืองแกลบก้อง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000 35 31 2792000 2229315.7 270 270
152115 (29) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 85 65 5602000 4303407.9 300 300
152116 (30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 2R-LMC (เหมืองมหาวงศ์) สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 75 70 3234000 2860882.65 300 300
152247 (18) อาคารประกอบระบบป้องกันน้ำท่วมลำน้ำลี้(จุดที่ 2) สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 40 20 3158000 20026333.15 300 300
152700 (11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายมหาโชค สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000000 18000000 40 36 6859000 5081174.68 300 300
154048 รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000
155923 156. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน เงินกันเหลื่อมปี 2561 7621123 7621123
157232 ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายชลขันธ์พินิจ จังหวัดลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน เงินกันเหลื่อมปี 2561 596021 596021
157751 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1090000 1090000 43 0 938296.01 584417.05 55 55
159223 ถนนพนังกั้นน้ำปิงฝั่งซ้าย ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 5677000 5677000
159224 ถนนทางเข้าหัวอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 7525000 7525000
159225 ถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่สาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1740000 1740000
159226 ถนนภายในหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่สาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 7830000 7830000
144948 ปรับปรุงขยายระบบส่งน้ำฝายสิงห์เสร็จ ลำน้ำแม่โป่ง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2570000 2570000 43
144965 ปรับปรุงขยายคลองส่งน้ำสายซอย 3R-LMC พร้อมอาคารประกอบ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 1200000 1200000
144973 ปรับปรุงขยายคลองส่งน้ำสายซอย 1L-1R-18R-LMC พร้อมอาคารประกอบ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
144974 ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 2L-1R-1R-16R-LMC พร้อมอาคารประกอบ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
145741 (1.9) กำจัดวัชพืชบริเวณหัวโครงการ จำนวน 4 จุด และบ่อพักน้ำจำนวน 14 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 21 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 1000 20
146175 (1.443) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 878000 878000 3
146176 (1.444) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2399600 2399600 1
146183 (1.451) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 6 สาย และคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 80 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1747400 1747400 7
146799 (1.30) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000 10
146910 (1.1) ปรับปรุงระบบประปาหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000 12
148408 (1.379) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง Regulation Pond โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148750 (1.721) ซ่อมแซมหินก่อหน้า-ท้ายฝายร้องขี้เหล็ก - เหมืองพยาก กม 8+954 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 5
148751 (1.722) ซ่อมแซมฝายบ้านเกาะ ลำน้ำแม่ดอกแดงพร้อมอาคารประกอบ กม.9+760 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1600000 1600000 21
148752 (1.723) ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำป่า คลองผาแตก 7 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000 12
148754 (1.725) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 10L-4R-LMC กม. 2+500 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 6
148755 (1.726) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 6L-4R-LMC กม.0+160 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 11
148761 (1.732) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำแม่ลาย(แยกซ้าย) กม 2+930 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 6
148771 (1.742) ซ่อมแซมหินก่อคลองส่งน้ำสายซอย 4L-4R-LMC กม.1+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000 12
148772 (1.743) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 1R-3L-4R-LMC กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 18
148773 (1.744) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 1R-3L-4R-LMC กม.7+820 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 17
148775 (1.746) ขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอย 11R-LMC กม.6+362 – กม.11+590 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 19
148802 (1.773) ซ่อมแซมท่อลอดลำเหมืองแม่ดอกแดง พร้อมอาคารประกอบ กม.11+460 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2075000 2075000 15
148804 (1.775) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ คลองส่งน้ำสายซอย 1L-14R-LMC กม.0+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
148805 (1.776) ขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอย 14R-LMC กม.0+232 – กม.3+313 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 16
148806 (1.777) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) กม.59+095 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 9
148807 (1.778) ซ่อมแซมหินก่อหน้า-ท้ายอาคารอัดน้ำ คลองส่งน้ำสายซอย 2L-1R-1R-16R-LMC จำนวน 2 แห่ง กม.3+260 และ กม.3+720 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 10
148808 (1.779) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองส่งน้ำสายซอย 2L-1R-1R-16R-LMC กม.2+568 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 9
148809 (1.780) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) กม.66+440 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 10
148810 (1.781) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองส่งน้ำสายซอย 2R-1R-16R-LMC กม.3+335 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 11
148811 (1.782) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองส่งน้ำสายซอย 2L-1R-1R-16R-LMC จำนวน 2 แห่ง กม.4+220 และ กม.4+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 13
148827 (1.798) ซ่อมแซมอาคารท้ายท่อส่งน้ำเข้านา กม.25+640 คลองสายใหญ่ผาแตก พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 930000 930000 15
148828 (1.799) ซ่อมแซมฝายร้อง ลำเหมืองคลองซอย 19 กม.1+692 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2240000 2240000 17
148833 (1.804) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งเหมืองเปา กม 0+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148834 (1.805) ซ่อมแซมประตูบานระบายน้ำและป้ายชื่ออาคารชลประทานโครงการฯแม่กวงอุดมธารา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 780000 780000 5
148835 (1.806) ซ่อมแซมประตูควบคุมการระบายน้ำเขื่อนฝั่งซ้าย (Left Dam) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 7
148836 (1.807) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ High Pressure Gate ของเขื่อนหลัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000 8
148837 (1.808) ซ่อมแซมกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองแม่ลาย กม 0+650 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 8
148838 (1.809) ซ่อมแซมหินเรียง Slope ด้านเหนือน้ำเขื่อนฝั่งซ้ายและเขื่อนฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2150000 2150000 11
148842 (1.813) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเหมืองเฟยไฮ กม 5+650 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
148860 (1.831) ซ่อมแซมหินก่อหน้า-ท้ายท่อลอดถนนเหมืองเปาเหนือ กม 0+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 4
148861 (1.832) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 1 แห่ง และสายซอยจำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 6
148862 (1.833) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเหมืองคือ กม 0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 5
148863 (1.834) ซ่อมแซมฝายเหมืองร้อง พร้อมอาคารประกอบ กม 3+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 6
148864 (1.835) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำคลองส่งน้ำเหมืองแม่ลาย กม 0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 2
148865 (1.836) ซ่อมแซมประตูควบคุมการระบายน้ำเขื่อนฝั่งขวาและประตูท่อน้ำบริการ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 995000 995000 8
148866 (1.837) ซ่อมแซมฝายลูกที่ 1 ลำน้ำห้วยทรายพร้อมอาคารประกอบ กม.1+692 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000 22
148867 (1.838) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 6R-LMC กม. 0+130 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 6
148868 (1.839) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยยาบ กม.1+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 7
148869 (1.840) ซอมแซมหินก่อเหมืองห้วยม่วง กม.45+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 11
148870 (1.841) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยม่วง 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 20
148885 (1.856) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
152076 (1.8) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่เมืองวะพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 35
152088 (2) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่เกาะมะตัน พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000000 28000000 57
154050 รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000
157749 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1050000 1050000
159231 ถนนลาดยางบนสันเขื่อนหลัก(Main Dam) ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1537400 1537400
159232 Camp Site Road I ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3578900 3578900
159233 Camp Site Road III ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3190700 3190700
159234 Camp Site Road IV ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1144200 1144200
159235 ถนนลาดยางบนสันเขื่อนฝั่งขวา(Right Dam) ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1613000 1613000
159236 Camp Site Road II ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง งบประมาณอื่น ๆ 2561 7094800 7094800
144971 ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลอง 2 ขวา 20ซ้าย ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 19500000 19500000
145735 (1.3) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 9 300000 300000 90 90 130 2.57 1955 38.94 3459 68.93 4617 92
145736 (1.4) กำจัดวัชพืชในคลองธรรมชาติ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 302000 302000 6 302000 302000 90 90 129 2.58 1288 25.77 2360 47.2 4650 93
145737 (1.5) กำจัดวัชพืชในคลองธรรมชาติ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 525900 525900 5 525900 320800 90 90 193 3.88 761 15.24 2347 47 2347 47 4950 99 4950 99
145740 (1.8) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 4 300000 299802 90 90 223 4.49 1088 21.85 2268 45 2268 45 3069 62 4650 93
145743 (1.11) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 10 300000 299973 90 90 431 8.58 1782 35.48 3118 62.06 4623 92
145744 (1.12) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 15 300000 299972 90 90 595 11.96 2130 42.78 4631 93 4631 93
146166 (1.434) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 394300 394300 5 394300 346648 330 330
146170 (1.438) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 445300 445300 4 445300 346912 330 330
146171 (1.439) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
146172 (1.440) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2,3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1369700 1369700 1369700 1190684 365 365
146174 (1.442) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 487400 487400 4 487400 342955 330 330
146180 (1.448) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 406000 406000 5 406000 338164 365 365
146798 (1.29) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5330000 5330000 5530000 4249668 330 330
148042 (1.13) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.9+963 สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9880000 9880000
148043 (1.14) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.35+023 สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9900000 9900000
148044 (1.15) ปรับปรุงคลองซอย 2 ขวา 20 ซ้าย สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9880000 9880000
148406 (1.377) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำเหมืองหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 340000 340000
148407 (1.378) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำเหมืองสันคะยอม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 170000 170000
148409 (1.380) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.25+535-28+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 949000 949000
148566 (1.537) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำขาน บ้านปวงสนุก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1980000 1980000
148741 (1.712) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 5 ซ้าย บริเวณกม.0+476 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
148742 (1.713) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำแม่ขะจาน กม.0+815 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2800000 2800000
148743 (1.714) ซ่อมแซมคลองซอย 2 ขวา 21ซ้าย กม.2+830 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
148756 (1.727) ซ่อมแซมหินก่อท้ายอาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ กม.39+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
148757 (1.728) ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ กม.45+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
148766 (1.737) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด FTO. กม.7+000 คลอง 23L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
148769 (1.740) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000
148770 (1.741) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
148788 (1.759) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองงิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000
148789 (1.760) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำท่าเดื่อกม.1+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2950000 2950000
148792 (1.763) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลอง 21 ซ้าย กม. 2+470 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
148793 (1.764) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลอง 21 ซ้าย กม. 3+345 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1950000 1950000
148794 (1.765) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตทางทิ้งน้ำบ้านแหวน กม.61+820 ฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000
148798 (1.769) ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะของเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำบ้านดอนชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 885000 885000
148800 (1.771) ซ่อมแซมครื่องสูบน้ำของโรงสูบน้ำบ้านดอนชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000
148812 (1.783) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำเหมืองร้องฟ้าผ่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000
148814 (1.785) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายฝายแม่แตง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2850000 2850000
148821 (1.792) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่สา บ้านท่าไคร้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
148830 (1.801) ซ่อมแซมหินเรียงทางทิ้งน้ำเหมืองผ่า กม.0+075 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
148831 (1.802) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งลำเหมืองร้อง กม.11+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2900000 2900000
148832 (1.803) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ริม บ้านท้องฝาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2950000 2950000
148843 (1.814) ซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองร้องทราย กม.6+627 ของคลองซอย 20 L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000
148846 (1.817) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองระบายน้ำห้วยทราย จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
148847 (1.818) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 19 L กม. 1+960 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
148849 (1.820) ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ บริเวณกม.49+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2750000 2750000
148850 (1.821) ซ่อมแซมปตร.คลองสายใหญ่ กม.52+634 และระบบส่งน้ำ (กองบิน41) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2800000 2800000
148851 (1.822) ซ่อมแซมท่อลอดถนน เชียงใหม่-หางดง คลองซอย 20 L กม.2+037 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000
148852 (1.823) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
148871 (1.842) ซ่อมแซมท้ายฝายแม่ขักตัวที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1260000 1260000
148872 (1.843) ซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองแม่ขัก คลองซอย 22 ซ้าย 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1750000 1750000
148873 (1.844) ซ่อมแซมคันคลองซอย 22 ซ้าย กม.6+260 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
148874 (1.845) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแม่ขักตัวที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2570000 2570000
148886 (1.857) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
152037 (143) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งพนังกั้นน้ำปิงฝั่งขวาช่วงที่ 3 กม.9+500 สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000
152681 (1.13) ฝายแม่ขักตัวที่ 5 พร้อมระบบส่งน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ อ.หางดง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7350000 7350000
153239 ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบายในคลองสายใหญ่ จำนวน 3 แห่ง กม.2+000, กม.8+660, กม.18+840 สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบกลาง 2561 5550000 5550000
155629 ก่อสร้างสะพานส่งน้ำสายใหญ่แม่แตง กม.38+662 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เงินกันเหลื่อมปี 2561 1040000 1040000
156333 456. ซ่อมแซมคลองซอย 2R-20Lกม.0+380-1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เงินกันเหลื่อมปี 2561 455303 455303
156345 468. ปรับปรุงคลองซอย 2ขวา 20ซ้าย กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เงินกันเหลื่อมปี 2561 3487596 3487596
156346 469. ปรับปรุงคลองซอย 1ขวา 14ซ้าย กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เงินกันเหลื่อมปี 2561 568977 568977
157016 แก้มลิงบริเวณเหนือฝายแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 49547300 49547300
157747 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1100000 1100000
159229 ถนนคันคลองส่งน้ำสายซอย 14L ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบประมาณอื่น ๆ 2561 4600000 4600000
159230 ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.32+300- 34+415 (เลี่ยงเขตเมือง อ.แม่ริม) ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง งบประมาณอื่น ๆ 2561 7200000 7200000
144956 ปรับปรุงขยายระบบคลองส่งน้ำท่อ 2ขวา-ฝั่งซ้าย เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3200000 3200000
144957 ปรับปรุงขยายระบบคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย LMC (ระยะที่ 1) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3850000 3850000
145734 (1.2) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 80 65 675000 608466.65 270 270 700 14 1400 28 2500 50 4150 83 4800 96 6200 124 10350 207 11050 221 13150 263
146164 (1.432) บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 901000 901000 108 57 901000 651183.25 270 270
146169 (1.437) บำรุงรักษาหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18600 18600 3 3 18600 16718.85 30 30
146173 (1.441) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก กม.0+000-36+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 326800 326800 48 14 326800 155357.85 150 150
146181 (1.449) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 24 53 89650 113370 240 240
146182 (1.450) บำรุงรักษาหัวงานฝายสินธุกิจปรีชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 708700 708700 84 51 708700 540273.45 270 270
146184 (1.452) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่งัด 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 319900 319900 36 40 319900 266893.7 150 150
146770 (1.1) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่งัดฝั่งซ้าย กม.7+190 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 120 78 1021000 909159.75 240 240
146795 (1.26) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1894000 1894000 72 57 568000 567214.65 270 270
148045 (1.16) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 14R-LMC แม่แฝก (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่) สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6500000 6500000 220 129 1909000 1813801.1 210 210
148744 (1.715) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-1R-LMC แม่งัด จำนวน 40 แผง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 95 59 816000 772612.6 210 210
148745 (1.716) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่งัด กม.6+050-7+500 จำนวน 50 แผง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1600000 1600000 150 91 1319000 1269741.95 270 270
148746 (1.717) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 30 26 260000 231059.15 300 300
148747 (1.718) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองซอยฝั่งซ้าย แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 748000 748000 78 71 679000 639960.85 180 180
148785 (1.756) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 1R-3L-RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2250000 2250000 198 111 1781000 1678636.2 300 300
148786 (1.757) ซ่อมแซมอาคารประกอบด้านท้ายอาคารท่อส่งน้ำ(Outlet) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2550000 2550000 110 62 912000 856523.55 120 120
148787 (1.758) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองซอยฝั่งขวา แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1250000 1250000 125 88 1109000 1072996.7 300 300
148815 (1.786) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวาแม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 960000 960000 70 60 614000 546306.1 150 150
148816 (1.787) ซ่อมแซมทางทิ้งน้ำห้วยแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2100000 2100000 143 123 1232000 1098339.9 270 270
148817 (1.788) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3ขวาแม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000 140 132 1238000 1161487.85 270 270