ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
172790 ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 5.600 กม. (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
172787 ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 9.165 กม. (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
169360 (110) อาคารป้องกันตลิ่งท้ายเขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168445 (1.168.1719) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตดาด อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168455 (1.168.1732) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดง โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
172700 ปรับปรุงผิวจราจรบนคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา-9 ขวา ฝั่งขวา ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 1.200 กม. (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168450 (1.168.1725) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+000 - 1+200 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม) โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168199 (1.168.1506) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวาเสาไห้ กม.1+000 - กม.2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168200 (1.168.1507) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวาเสาไห้ กม.1+000 - กม.2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168201 (1.168.1508) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำเสาไห้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168203 (1.168.1510) ซ่อมแซมคันคลองซอย 21 ขวา กม.0+800 - กม.4+500 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168204 (1.168.1512) ซ่อมแซมคันคลองแยกซอย 4 ขวา - 22 ขวา กม.0+000-กม.3+600 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168205 (1.168.1513) ซ่อมแซมคันคลองเลื่อนคลองแยก 2 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา กม.0+050 - กม.1+000 ฝั่งซ้ายเป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168207 (1.168.1515) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่มหาราช 1 กม.7+000 - กม.21+500 ฝั่งซ้ายเป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168208 (1.168.1516) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 22 ขวา กม.1+080 - กม.5+800 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168210 (1.168.1517) ซ่อมแซมคันคลองแยกซอย 3 ขวา - 22 ขวา กม.0+000-กม.2+920 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168211 (1.168.1518) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำห้วยกระทุ่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168215 (1.168.1519) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองซอย 21 ขวา ฝั่งซ้าย กม.36+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168216 (1.168.1520) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองซอย 21 ขวา ฝั่งซ้าย กม.4+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168217 (1.168.1521) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคันกั้นน้ำ คลองแยกซอย 3 ซ้าย - 21 ขวา กม.2+325 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168218 (1.168.1522) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองแยกซอย 3 ซ้าย - 21 ขวา ฝั่งซ้าย กม.0+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168221 (1.168.1528) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-9 ขวา กม.5+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168222 (1.168.1530) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 14 ขวา กม.2+000 ถึง กม. 4+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168223 (1.168.1531) ซ่อมแซมหินก่อหินเรียงด้านท้ายไซฟ่อนลอดคลองส่งน้ำชัยนาท-ป่าสัก กม.61+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168224 (1.168.1532) ซ่อมแซมหินก่อหินเรียงด้านท้ายไซฟ่อนลอดคลองส่งน้ำชัยนาท-ป่าสัก กม.65+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168225 (1.168.1533) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 16 ขวา-1 กม.2+500 ถึง กม. 4+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168226 (1.168.1534) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 16 ขวา กม.0+500 ถึง กม. 1+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168229 (1.168.1537) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 9 ขวา กม.13+700 ถึง กม.16+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168230 (1.168.1538) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา-9 ขวา กม.5+000 ถึง กม.8+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168231 (1.168.1539) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-9 ขวา กม.9+000 ถึง กม.10+290 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168232 (1.168.1540) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา กม.5+700 ถึง กม.9+400 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168233 (1.168.1542) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-16 ขวา กม.3+200 ถึง กม.4+400 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168234 (1.168.1545) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ขวา-9 ขวา กม.1+800 ถึง กม.5+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168235 (1.168.1546) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-9 ขวา กม.0+000 ถึง กม.3+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168236 (1.168.1547) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 11 ขวา กม.1+520 ถึง กม.2+970 ทั้งสองฝั่ง เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168237 (1.168.1548) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา-16 ขวา-1 กม.2+120 ถึง กม.6+600 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168238 (1.168.1549) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 17 ขวา กม.4+000 - กม.6+600 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168242 (1.168.1550) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา-1 ซ้าย-4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.5+000 ถึง กม.7+500 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168243 (1.168.1554) ซ่อมแซมคันคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.4+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168244 (1.168.1555) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.6+600 ถึง กม.9+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168245 (1.168.1556) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา-1 ซ้าย-4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.2+000 ถึง กม.3+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168247 (1.168.1558) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168248 (1.168.1559) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 3 ขวา กม.12+434 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168249 (1.168.1560) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168250 (1.168.1561) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย ๑ ขวา - ๕ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168251 (1.168.1562) ซ่อมแซม ทรบ. ปากคลอง 1 ขวา นครหลวงเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168252 (1.168.1563) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1 ขวา - นครหลวง กม.16+000 - กม 18+214 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168253 (1.168.1564) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 4 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168254 (1.168.1565) ซ่อมแซม ท่อลอดคลองคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 3 ขวา - นครหลวง กม. 5+480 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168255 (1.168.1566) ซ่อมแซมท่อทิ้งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย ๕ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168256 (1.168.1568) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1ขวา-นครหลวง กม. 5+120 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168257 (1.168.1569) ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำ 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168258 (1.168.1570) ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำ กม.7+458 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168259 (1.168.1571) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสายซอย ๔ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168260 (1.168.1572) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสายซอย ๗ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168261 (1.168.1573) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1ซ้าย-นครหลวง กม. 6+715 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168263 (1.168.1567) ซ่อมแซมท่อลอดถนนสายเอเซียคลองส่งน้ำสายซอย๑ ขวา - ๕ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168264 (1.168.1574) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง 1ซ้าย-นครหลวง กม.1+960 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168265 (1.168.1575) ซ่อมแซมคันคลอง คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-3 ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168266 (1.168.1576) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลอง 5 ขวา - นครหลวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168267 (1.168.1577) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1ซ้าย-นครหลวง กม. 4+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168268 (1.168.1578) ซ่อมแซมคันคลอง คลองส่งน้ำ 3 ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168270 (1.168.1582) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านขวาง กม. 7+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168271 (1.168.1583) ซ่อมแซมอาคารกันกัดเซาะร่องชักน้ำโรงสูบน้ำที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168272 (1.168.1584) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบริเวณหัวงาน โครงการฯ บางบาล เพื่อป้องกันอุทกภัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168273 (1.168.1585) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ ส.11 กม.2+100 และ กม.3+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168274 (1.168.1586) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 1ข.ส.8 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168275 (1.168.1587) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำและเครื่องกว้านบานระบาย .สถานีสูบน้ำปลายคลองทองอยู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168276 (1.168.1588) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ข.ส.5 กม.2+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168277 (1.168.1589) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.6 กม.1+007 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภออยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168278 (1.168.1590) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.3 ฝั่งซ้าย กม.1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168279 (1.168.1591) ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำ ส.3 ฝั่งขวา กม.5+009 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168280 (1.168.1592) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.12 ฝั่งซ้าย กม.1+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168281 (1.168.1593) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.10 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168282 (1.168.1594) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ซ. ส.2 ฝั่งซ้าย จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168283 (1.168.1595) ซ่อมแซมท่อลอดฝายน้ำล้น คลองส่งน้ำ ส.4 กม. 0+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168284 (1.168.1596) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1ซ.ส.9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168286 (1.168.1597) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ข.ส.7 กม. 1+500 และ กม. 1+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168287 (1.168.1598) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 2 ข.ส.7 กม. 2+200 และ กม. 3+310 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168288 (1.168.1599) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง ส.8 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168289 (1.168.1600) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 1ข. ส.9 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168290 (1.168.1601) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง ส.10 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168291 (1.168.1602) ซ่อมแซม transition เหนือ-ท้าย โรงสูบน้ำที่ 8-12 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168292 (1.168.1603) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำที่ 8-12 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168293 (1.168.1604) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ ส.8 กม.8+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168294 (1.168.1605) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.11 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168295 (1.168.1606) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ข.ส.9 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168298 (1.168.1607) ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำ ส.12-ส.10 กม.2+690 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168299 (1.168.1608) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168300 (1.168.1610) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC1 กม.3+500 ถึง กม.7+500 เป็นช่วงๆ และคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168301 (1.168.1611) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 2L-4L กม.0+000 ถึง กม.2+598 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168302 (1.168.1612) ซ่อมแซม Gate Valve ท่อส่งน้ำ 1R-MP กม. 41+173 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168303 (1.168.1613) ซ่อมแซม Gate Valve สระพักน้ำบ้านท่าม่วง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168304 (1.168.1614) ซ่อมแซมดาดคอนกรีต สระพักน้ำบ้านท่าม่วง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168305 (1.168.1615) ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทิ์ ฝั่งซ้าย ช่วง กม. 7+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168306 (1.168.1616) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC3 กม.0+000 ถึง กม.2+800 เป็นช่วงๆ และคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168307 (1.168.1617) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 8L กม.3+010 ถึง กม.5+016 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168308 (1.168.1618) ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ฝั่งขวา ช่วง กม.55+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168309 (1.168.1619) ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทิ์ ฝั่งซ้าย ช่วง กม. 24+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168310 (1.168.1620) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 9L กม.1+000 ถึง กม.3+360 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168311 (1.168.1628) ซ่อมแซมรอกันสวะเหนือ ปตร.พระเอกาทศรถ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168312 (1.168.1630) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองระพีพัฒน์แยกตกฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168313 (1.168.1631) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 8 ขวา ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168314 (1.168.1632) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองระบายสามบัณฑิตฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168315 (1.168.1633) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 7 ขวา ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168316 (1.168.1634) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำห้วยบ่าฝั่งขวา เป็นช่วงๆ ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168317 (1.168.1635) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 6 ขวา ทั้งสองฝั่ง เป็นช่วงๆ ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168318 (1.168.1636) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ขวา ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168319 (1.168.1639) ซ่อมแซมอาคาร.สถานีสูบน้ำปากคลอง 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168320 (1.168.1641) ซ่อมแซม Transition ปตร.มโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168321 (1.168.1642) ซ่อมแซม ปตน.มโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168322 (1.168.1643) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 8 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งขวา) กม.5+600-8+600 (ความยาว 3,000 ม.) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168324 (1.168.1646) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 7 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งซ้าย,ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168326 (1.168.1648) ซ่อมแซม หินเรียงหน้า-ท้าย ปตร.มโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168327 (1.168.1649) ซ่อมแซมวางท่อฝั่งขวา กม.1+500 1-? 0.40x6.00 คลองส่งน้ำสายใหญ่บ้านเหล็ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168328 (1.168.1650) ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1-ซ้ายบ้านเหล็ก กม.0+000-2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168329 (1.168.1651) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ MC-P2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168330 (1.168.1653) ซ่อมแซมดิน slide ภายในหัวงาน โครงการฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168331 (1.168.1645) ซ่อมแซมระบบแพร่กระจายน้ำในเขตคลองส่งน้ำ 3ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168332 (1.168.1654) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168333 (1.168.1655) ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่เขาแก้ว กม.3+400-11+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168347 (1.153) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือบ้านสามวัย ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168348 (1.168.1657) ซ่อมแซมหินเรียง ปตร.ปากคลองชัยนาท-อยุธยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168349 (1.168.1658) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168350 (1.168.1659) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168351 (1.168.1660) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168352 (1.168.1661) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168353 (1.168.1662) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168354 (1.168.1663) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168355 (1.168.1664) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.9+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168356 (1.168.1665) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองคลอง 2 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168372 (1.168.1666) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168373 (1.168.1667) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 7 ซ้าย กม.8+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168374 (1.168.1669) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.2+660 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168375 (1.168.1670) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168377 (1.168.1671) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168378 (1.168.1674) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองส่งน้ำ 7 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168379 (1.168.1672) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบางโฉมศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168380 (1.168.1673) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองส่งน้ำ 4 ซ้าย ฝั่งซ้าย กม.0+600 ถึง กม.2+150 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168381 (1.168.1675) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.49+500 - กม.50+100 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168382 (1.168.1676) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่มหาราช 2 ฝั่งซ้าย กม.26+500 ถึง กม.27+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168383 (1.168.1677) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.5+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168384 (1.168.1678) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.5+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168397 (1.168.1679) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบายน้ำ 2 ขวา มหาราช 3 ฝั่งขวา กม.1+900 ถึง กม.6+658 เป็นช่างๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168398 (1.168.1681) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168399 (1.168.1682) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.11+270 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168400 (1.168.1683) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย กม.20+560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168401 (1.168.1684) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย กม.24+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168402 (1.168.1685) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบางลี่ทรุดตัว กม.2+500 ถึง กม.6+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168403 (1.168.1686) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองมหานาม กม.5+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168404 (1.168.1688) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.11+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168405 (1.168.1689) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 2 กม.6+600 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168406 (1.168.1690) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 2 กม.6+500 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168407 (1.168.1691) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบาย 3 ขวา มหาราช 2 ฝั่งขวา กม.0+600 ถึง กม.0+700 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลจระเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168412 (1.168.1692) ซ่อมแซมรอกันวัชพืชปากคลองชัยนาท-อยุธยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168413 (1.168.1693) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-7 ซ้าย ฝั่งซ้าย กม.3+000 ถึง กม.11+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168416 (1.168.1695) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำ 8 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168417 (1.168.1696) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองส่งน้ำ 24 ขวา กม.29+000 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168418 (1.168.1697) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 25 ขวา กม.0+000-6+900 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168419 (1.168.1698) ซ่อมแซม ทรบ.คลองลาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168420 (1.168.1699) ซ่อมแซมดินเลื่อนคลองส่งน้ำ 24 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168421 (1.168.1700) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองชักน้ำ 24 ขวา - 25 ขวา เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168422 (1.168.1701) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองบางพระครู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168423 (1.168.1702) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองชักน้ำ 24 ขวา เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168424 (1.168.1703) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 24 ขวา กม.5+000-9+000 เป็นช่วง ๆ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168428 (1.168.1705) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนหนองลาดหญ้าแพรก โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168429 (1.168.1706) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนหนองหวาย โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168430 (1.168.1707) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนหนองหางสิงห์ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168431 (1.168.1708) ซ่อมแซมท่อชักน้ำโรงสูบน้ำภูเขาทอง โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168432 (1.168.1709) ซ่อมแซมพร้อมติดตั้งโครงหลังคาประตูระบายน้ำบางโหง 2 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168433 (1.168.1710) ซ่อมแซมพร้อมติดตั้งโครงหลังคาประตูระบายน้ำคลองจิก 2 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168434 (1.168.1711) ซ่อมแซมพร้อมติดตั้งโครงหลังคาประตูระบายน้ำบ้านโพ 2 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
168435 (1.168.1712) ซ่อมแซมพร้อมติดตั้งโครงหลังคาประตูระบายน้ำบ้านพาสน์ 2 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนกลาง สชป.10 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562
163150 (11) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 13898600 13898600 0 0 0 0 0 0
160805 (1.1.239) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000
160523 (1.9) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2 คัน สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1838000 1838000 0 0 0 0 0 0
161705 (1.29) ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1950000 1950000 0 0 0 0 0 0
161706 (1.30) ปรับปรุงระบบประปาภายใน สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1650000 1650000 0 0 0 0 0 0
160804 (1.1.238) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 งานรักษาบริเวณ สชป.10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000
165071 (1.168.1735) ซ่อมแซม Flood wall คลองชัยนาท-ป่าสัก กม. 85+870 สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 งานรักษาบริเวณ สชป.10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2090000 2090000 0 0 0 0 0 0
160846 (1.1.280) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4041000 4041000 0 0 0 0 0 0
160847 (1.1.281) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 417000 417000 0 0 0 0 0 0
161602 (1.3.79) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 354000 354000 0 0 0 0 0 0
162647 ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.340 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8491200 8491200 0 0 0 0 0 0
163302 (1.133) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 477800 477800 14 14 477800 477800 90 90
165060 (1.168.1724) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 30 30 1000000 1000000 90 90
165061 (1.168.1725) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+000 - 1+200 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม) โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 6 6 157000 157000 62 62
165062 (1.168.1726) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3 ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+660 - 1+960 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม) โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 5 5 126000 126000 62 62
165063 (1.168.1727) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4 ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+300 - 2+600 เป็นช่วงๆ โครงการ ปตร.ลำสนธิ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 6 6 151000 151000 62 62
165064 (1.168.1728) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.14+000-16+000 เป็นช่วงๆ โครงการ ปตร.ลำสนธิ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 940000 940000 14 14 339000 339000 62 62
165065 (1.168.1729) ซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปากคลองโพนทอง โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1543000 1543000 2 2 50580 50580 63 63
165070 (1.168.1734) ซ่อมแซม อาคารระบายน้ำ คลองชัยนาท-ป่าสัก กม. 86+395 สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 0 0 0 0
165072 (1.168.1736) ซ่อมแซม Drain culvert คลองระบายริมเขต คลองชัยนาท-ป่าสัก สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0
165073 (1.168.1737) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองชัยนาท-ป่าสัก กม.86+141 ถึง กม. 86+397 สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1560000 1560000 0 0 0 0 0 0
166556 (1.172.75) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองมะขาม โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0
166557 (1.172.76) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายบ้านหนองมะค่า โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0
166559 (1.172.78) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลุงเจือ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3200000 3200000 0 0 0 0 0 0
166560 (1.172.79) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายวังแขม โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 0 0 0 0 0 0
160850 (1.1.284) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 113000 113000
160851 (1.1.285) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 226000 226000
162064 (1.266) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000
165040 (1.168.1704) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000
165041 (1.168.1705) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนหนองลาดหญ้าแพรก โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
165042 (1.168.1706) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนหนองหวาย โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
165043 (1.168.1707) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนหนองหางสิงห์ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000
165044 (1.168.1708) ซ่อมแซมท่อชักน้ำโรงสูบน้ำภูเขาทอง โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000
165049 (1.168.1713) ซ่อมแซมคันดินอาคารป้องกันตลิ่งท้ายเขื่อนพระราม 6 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1050000 1050000
166784 (78) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองเป็ด กม.4+880 - กม.5+600จำนวน 1 แห่ง ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 12000000 12000000
166785 (79) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองร่มไทร กม.4+200 - กม.4+880 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา  ตำบลโพแตง อำเภอบางไทนร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 10000000 10000000
167833 ปรับปรุงระบบกระจายน้ำให้เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลหัวเวียง ตำบลบ้านกระทุ่ม (ดาดคอนกรีตคูส่งน้ำของคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด) สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา งบกลาง 2562 9076300 9076300
167834 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูส่งน้ำของคลอง1ข.-ส.10ให้เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลตลาดเกรียบ ตำบลวัดยม สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา งบกลาง 2562 9339000 9339000
160852 (1.1.286) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3130000 3130000 30 6 2191000 73796.1 30 30
160853 (1.1.287) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 881000 881000 25 0 616700 0 0 0
160854 (1.1.288) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 755000 755000 0 0 0 0 0 0
161603 (1.3.80) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 10 750000
162065 (1.267) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกตรกร ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 5 0 136700
162335 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.710 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8200000 8200000 1 60000
162338 ซ่อมแซมถนนคันคลอง MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.710 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8200000 8200000 1 6 60000 59972.95 30 30
162340 ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.820 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 1 2 17000 16663.7 30 30
162343 ซ่อมแซมถนนทางขึ้นสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.720 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5230000 5230000 1 3 32000 31971.5 30 30
162344 ซ่อมแซมถนนภายในที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.690 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2100000 2100000 1 1 13000 12185.5 30 30
162345 ซ่อมแซมถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยนา โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.660 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 1 1 13000 12185.5 30 30
162347 ซ่อมแซมถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.660 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 1 1 13000 12979.2 30 30
162349 ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.120 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3400000 3400000 1 2 20000 19978.25 30 30
162350 ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.120 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3400000 3400000 1 2 24000 23805 30 30
162351 ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.820 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8500000 8500000 1 1 52000 9981.85 30 30
162645 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 4R-MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 4.500 กม สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 13200000 13200000
165050 (1.168.1714) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
165051 (1.168.1715) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000 20 6 1016000 62290.45 30 30
165052 (1.168.1716) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 10 3 143000 24995.55 30 30
165053 (1.168.1717) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 15 8 625000 186078.65 60 60
165054 (1.168.1718) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 15 5 625000 112327.55 60 60
165055 (1.168.1719) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตดาด อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1200000 1200000 20 8 347000 84111.2 30 30
165056 (1.168.1720) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตดาด อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 20 8 811000 174968.85 60 60
165057 (1.168.1721) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตดาด ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 20 9 1321000 202741.35 60 60
165058 (1.168.1722) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตดาด อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 20 13 1276900 280955.8 60 60
165059 (1.168.1723) ซ่อมแซมทำนบดินแก้มลิงห้วยน้ำก้อ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 5 0 10000
167742 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยแหน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ งบกลาง 2562 41943000 41943000
160848 (1.1.282) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3902000 3902000 0 0 0 0 0 0
160849 (1.1.283) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 58000 58000 0 0 0 0 0 0
161951 (1.153) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือบ้านสามวัย ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 720000 720000 0 0 0 0 0 0
165066 (1.168.1730) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
165067 (1.168.1731) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 0 0 0 0 0 0
165068 (1.168.1732) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดง โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1800000 1800000 0 0 0 0 0 0
165069 (1.168.1733) ซ่อมแซมถนนคลองชักน้ำโรงสูบห้วยหินขาว โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4900000 4900000 0 0 0 0 0 0
160843 (1.1.277) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5547000 5547000 72 224 5082700 2099958.75 240 240
160844 (1.1.278) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3251000 3251000 45 96 3173880 1486669.5 240 240
160845 (1.1.279) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 910000 910000 15 0 0 0 120 120
161599 (1.3.76) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 457000 457000 0 0 91400 0
162495 ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 9R - MC1 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.900 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2395000 2395000 20 0 55200 0 90 90
162496 ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 8R - MC1 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 3.100 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3909000 3909000 20 0 91200 0 120 120
162497 ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 6R - MC1 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.500 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3152000 3152000 20 0 72800 0 120 120
162498 ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 5R - MC1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.700 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2143000 2143000 20 0 49600 0 90 90
162499 ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 1L ตำบลบ้านธาต อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.500 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3152000 3152000 20 0 36000 0 90 90
162500 ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 10L ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.690 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5653000 5653000 20 0 64000 0 120 120
162501 ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 8L ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.668 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8708900 8708900 20 0 107000 0 120 120
162648 ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.808 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 17550000 17550000 15 0 120 120
162650 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.222 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 24500000 24500000 20 0 120 120
162736 ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 3L ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.320 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 6237000 6237000 20 0 78000 0 120 120
162737 ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 9L ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 5.167 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9495600 9495600 20 0 118000 0 120 120
164945 (1.168.1609) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 20 20
164946 (1.168.1610) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC1 กม.3+500 ถึง กม.7+500 เป็นช่วงๆ และคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2800000 2800000 50 60 980000 678154.75 90 90
164947 (1.168.1611) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 2L-4L กม.0+000 ถึง กม.2+598 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2755000 2755000 50 91 1254675 1213020.55 120 120
164948 (1.168.1612) ซ่อมแซม Gate Valve ท่อส่งน้ำ 1R-MP กม. 41+173 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 15 21 170000 157602 60 60
164949 (1.168.1613) ซ่อมแซม Gate Valve สระพักน้ำบ้านท่าม่วง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 950000 950000 15 30 245000 240032.9 90 90
164950 (1.168.1614) ซ่อมแซมดาดคอนกรีต สระพักน้ำบ้านท่าม่วง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 15 3 150000 23805 60 60
164951 (1.168.1615) ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทิ์ ฝั่งซ้าย ช่วง กม. 7+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 10 1 80000 7935 60 60
164952 (1.168.1616) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC3 กม.0+000 ถึง กม.2+800 เป็นช่วงๆ และคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 50 31 875000 260326.9 90 90
164953 (1.168.1617) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 8L กม.3+010 ถึง กม.5+016 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2002000 2002000 40 80 925450 873078.35 120 120
164954 (1.168.1618) ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ฝั่งขวา ช่วง กม.55+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1680000 1680000 15 12 150000 96767.15 60 60
164955 (1.168.1619) ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทิ์ ฝั่งซ้าย ช่วง กม. 24+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 10 1 65000 7935 60 60
164956 (1.168.1620) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 9L กม.1+000 ถึง กม.3+360 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2860000 2860000 40 85 1305540 1116578.1 120 120
166694 (1.174.24) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 6900000 6900000 10 0 150 150
166853 (139.9) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 7L กม.3+150 - กม.11+650 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 10300000 10300000 80 68 5047010 876470 150 150
160833 (1.1.267) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1812000 1812000 5 0 181200 301986.05 0 0
160834 (1.1.268) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 776000 776000 5 0 77600 333801.2 0 0
160835 (1.1.269) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 772000 772000 30 0 77200 0 0 0
162336 ซ่อมแซมถนนคันคลองสายใหญ่คลองเพรียว ฝั่งขวา กม.4+600-5+600 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3500000 3500000 10 0 350000 0 0 0
162339 ซ่อมแซมถนนคันคลองสายใหญ่เสาไห้ ฝั่งซ้าย กม.1+000-1+600 ตำบลนาโฉง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.600 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000 10 0 300000 0 0 0
162341 ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.400 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 10 0 80000 0 0 0
162646 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1 ซ้าย 2 ขวา คลองเพรียวฝั่งขวา ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.300 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 18000000 18000000 10 0 1800000 0 0 0
164840 (1.168.1504) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 10 0 100000 0 0 0
164841 (1.168.1505) ซ่อมแซมระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำเสาไห้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8000000 8000000 10 0 800000 107520.35 0 0
164842 (1.168.1506) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวาเสาไห้ กม.1+000 - กม.2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 10 0 100000 384205.65 0 0
164843 (1.168.1507) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวาเสาไห้ กม.1+000 - กม.2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 10 0 100000 348894 0 0
164844 (1.168.1508) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำเสาไห้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 620000 620000 5 0 62000 143947.52 0 0
160814 (1.1.248) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 394000 394000 5 5 276000 36540.95 360 360
160815 (1.1.249) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 541000 541000 24 24 400000 186689.8 360 360
160816 (1.1.250) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1143000 1143000 38 38 800000 317256.55 90 90
160817 (1.1.251) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1360000 1360000 0 0 0 0 0 0
161598 (1.3.75) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 341000 341000 7 0 68200 0 30 30
162950 (17) อาคารบังคับน้ำเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 58800000 58800000 18 18 354800 136877.25 120 120
163252 (1.83) ปรับปรุงท่อระบายน้ำลอดคลองซอย 22 ขวา ที่ กม.7+700 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 1 1 18000 8728.7 150 150
163253 (1.84) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองยายแก้ว ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000 2 0 13900 0 30 30
163254 (1.85) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองหนองรีนอก ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000 2 0 11000 0 30 30
164845 (1.168.1509) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
164846 (1.168.1510) ซ่อมแซมคันคลองซอย 21 ขวา กม.0+800 - กม.4+500 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1300000 1300000 8 8 70000 63480 90 90
164847 (1.168.1511) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองระบาย 1 ซ้าย เริงราง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 13 13 107000 104742.4 90 90
164848 (1.168.1512) ซ่อมแซมคันคลองแยกซอย 4 ขวา - 22 ขวา กม.0+000-กม.3+600 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1840000 1840000 8 8 81000 65464.25 150 150
164849 (1.168.1513) ซ่อมแซมคันคลองเลื่อนคลองแยก 2 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา กม.0+050 - กม.1+000 ฝั่งซ้ายเป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2100000 2100000 11 11 87000 74188.95 60 60
164851 (1.168.1515) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่มหาราช 1 กม.7+000 - กม.21+500 ฝั่งซ้ายเป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1800000 1800000 10 10 79000 71479 120 120
164852 (1.168.1516) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 22 ขวา กม.1+080 - กม.5+800 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 980000 980000 25 25 280000 268297.35 120 120
164853 (1.168.1517) ซ่อมแซมคันคลองแยกซอย 3 ขวา - 22 ขวา กม.0+000-กม.2+920 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 8 8 66000 64670.55 90 90
164854 (1.168.1518) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำห้วยกระทุ่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 140000 140000 1 1 13000 7935 30 30
164855 (1.168.1519) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองซอย 21 ขวา ฝั่งซ้าย กม.36+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 11 11 85000 84215.25 90 90
164856 (1.168.1520) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองซอย 21 ขวา ฝั่งซ้าย กม.4+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 340000 340000 15 15 125000 121348.25 90 90
164857 (1.168.1521) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคันกั้นน้ำ คลองแยกซอย 3 ซ้าย - 21 ขวา กม.2+325 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 350000 350000 14 14 105000 104344.55 90 90
164858 (1.168.1522) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองแยกซอย 3 ซ้าย - 21 ขวา ฝั่งซ้าย กม.0+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 11 11 88000 82919.65 90 90
164859 (1.168.1523) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 ฝั่งซ้าย กม.53+550 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000 1 1 14000 7935 90 90
164860 (1.168.1524) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปลายคลอง 2 ซ้าย - 21 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 1 0 5000 0 30 30
164861 (1.168.1525) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 ฝั่งซ้าย กม.53+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000 1 0 7000 0 30 30
166855 (139.11) ซ่อมแซมคลองซอย 18 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 12000000 12000000 310 310 3458000 2664147.91 150 150
166925 (15) ดาดคอนกรีตคลอง 1 ซ้าย - 21 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 18000000 18000000 8 8 78900 63480 60 60
166926 (16) ดาดคอนกรีตคลองแยก 1 ซ้าย - 1 ซ้าย - 19 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 10000000 10000000 3 3 43000 23805 30 30
166927 (17) ดาดคอนกรีตคลองซอย 22 ขวา ระยะที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 20000000 20000000 7 7 74000 55545 90 90
160810 (1.1.244) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 295000 295000 4 4 275000 66654 42 42
160811 (1.1.245) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 546000 546000 5 5 496000 107563 66 66
160812 (1.1.246) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1240000 1240000 6 11 1180000 182897 44 44
160813 (1.1.247) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1358000 1358000 6 0 958000 0 42 42
161597 (1.3.74) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 605000 605000 0 0 0 0 0
162331 ปรับปรุงผิวจราจรบนคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา-9 ขวา ฝั่งขวา ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 1.200 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4482000 4482000 0 0 0 0 0 0
162334 ปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 1.669 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0
164862 (1.168.1526) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
164863 (1.168.1527) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-9 ขวา จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 2 2 72928 44280 66 66
164864 (1.168.1528) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-9 ขวา กม.5+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 2 3 72982 43290 44 44
164865 (1.168.1529) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 3 ขวา-9 ขวา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 3 3 167875 42777 44 44
164866 (1.168.1530) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 14 ขวา กม.2+000 ถึง กม. 4+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 11 10 396053 230198 66 66
164867 (1.168.1531) ซ่อมแซมหินก่อหินเรียงด้านท้ายไซฟ่อนลอดคลองส่งน้ำชัยนาท-ป่าสัก กม.61+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 6 4 230368 57567 44 44
164868 (1.168.1532) ซ่อมแซมหินก่อหินเรียงด้านท้ายไซฟ่อนลอดคลองส่งน้ำชัยนาท-ป่าสัก กม.65+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 7 6 233007 143480 66 66
164869 (1.168.1533) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 16 ขวา-1 กม.2+500 ถึง กม. 4+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 11 10 413422 248865 66 66
164870 (1.168.1534) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 16 ขวา กม.0+500 ถึง กม. 1+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 4 3 175460 34541 44 44
164871 (1.168.1535) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและเปลี่ยนลวดสลิง ประตูระบายน้ำหนองเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 385000 385000 2 4 68687 59359 44 44
164872 (1.168.1536) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและเปลี่ยนลวดสลิง ประตูระบายน้ำบางกระเพียง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000 1 2 21878 18024 44 44
164873 (1.168.1537) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 9 ขวา กม.13+700 ถึง กม.16+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 2 1 64353 8583 22 22
164874 (1.168.1538) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา-9 ขวา กม.5+000 ถึง กม.8+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 4 2 59481 45414 66 66
164875 (1.168.1539) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-9 ขวา กม.9+000 ถึง กม.10+290 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 4 2 33312 26898 44 44
164876 (1.168.1540) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา กม.5+700 ถึง กม.9+400 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 950000 950000 4 4 75134 67645 44 44
164878 (1.168.1542) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-16 ขวา กม.3+200 ถึง กม.4+400 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 4 4 67685 59286 44 44
164879 (1.168.1543) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและเปลี่ยนลวดสลิง ประตูระบายน้ำห้วยแห้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 147000 147000 2 1 23008 16663 44 44
164880 (1.168.1544) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อลอดไซฟอนหนองเมือง กม.65+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 3 2 33340 24598 44 44
164881 (1.168.1545) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ขวา-9 ขวา กม.1+800 ถึง กม.5+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 850000 850000 2 2 64344 50784 66 66
164882 (1.168.1546) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-9 ขวา กม.0+000 ถึง กม.3+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 950000 950000 3 3 68013 49911 44 44
164883 (1.168.1547) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 11 ขวา กม.1+520 ถึง กม.2+970 ทั้งสองฝั่ง เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 3 2 68013 25392 44 44
164884 (1.168.1548) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา-16 ขวา-1 กม.2+120 ถึง กม.6+600 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 3 3 79000 58632 44 44
164885 (1.168.1549) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 17 ขวา กม.4+000 - กม.6+600 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 4 4 64685 52018 44 44
164886 (1.168.1550) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา-1 ซ้าย-4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.5+000 ถึง กม.7+500 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 950000 950000 4 4 82000 65464 44 44
164887 (1.168.1551) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ 11 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 1 0 8460 0 0 0
164888 (1.168.1552) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อลอดคลอง 9 ขวา กม.19+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 70000 70000 1 1 11390 7935 21 21
164889 (1.168.1553) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ไซฟอนคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-9 ขวา กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 75000 75000 1 1 11860 8583 22 22
164890 (1.168.1554) ซ่อมแซมคันคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.4+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 950000 950000 1 3 71101 58719 66 66
164891 (1.168.1555) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.6+600 ถึง กม.9+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 950000 950000 4 4 72934 65328 44 44
164892 (1.168.1556) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา-1 ซ้าย-4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.2+000 ถึง กม.3+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 1 1 12000 7930 21 21
166777 (71) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 16 ขวา ระยะที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 20000000 20000000 13 12 482139 285097 66 66
160561 (1.11) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา กม. 4+800 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 12 8 200000 65068.4 86 86
160836 (1.1.270) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 238000 238000 7 9 238000 66256.95 88 88
160837 (1.1.271) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 813000 813000 20 30 813000 241332.29 109 109
160838 (1.1.272) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 959000 959000 23 32 959000 261498.9 109 109
160839 (1.1.273) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1049000 1049000 0 0 0 0 0 0
162330 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-2 ขวา-นครหลวง ฝั่งซ้าย กม.0+000-กม.2+450 ฝั่งขวา กม.0+465-กม.2+450 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 4.435 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9500000 9500000 3 0 83700 0 86 86
162945 (12) ประตูระบายน้ำกลางคลองระบาย 2 ซ้าย - ป่าสัก กม.13+610 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 55000000 55000000 68 163 3900000 1443703.85 152 152
164893 (1.168.1557) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 1 0 60000 0 152 152
164894 (1.168.1558) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 6 6 133000 49991.1 66 66
164895 (1.168.1559) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 3 ขวา กม.12+434 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 13 13 253000 135131.85 66 66
164896 (1.168.1560) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 5 15 120000 96808.4 66 66
164897 (1.168.1561) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย ๑ ขวา - ๕ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 19 19 180000 82922.65 45 45
164898 (1.168.1562) ซ่อมแซม ทรบ. ปากคลอง 1 ขวา นครหลวงเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 32 52 790000 441193.2 66 66
164899 (1.168.1563) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1 ขวา - นครหลวง กม.16+000 - กม 18+214 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 17 45 430000 272176.1 66 66
164900 (1.168.1564) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 4 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 6 6 133000 49991.1 66 66
164901 (1.168.1565) ซ่อมแซม ท่อลอดคลองคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 3 ขวา - นครหลวง กม. 5+480 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 11 12 190000 101172.75 66 66
164902 (1.168.1566) ซ่อมแซมท่อทิ้งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย ๕ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 12 32 300000 276540.45 66 66
164903 (1.168.1567) ซ่อมแซมท่อลอดถนนสายเอเซียคลองส่งน้ำสายซอย๑ ขวา - ๕ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 25 25 240000 209486.8 66 66
164904 (1.168.1568) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1ขวา-นครหลวง กม. 5+120 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000 2 1 38000 8728.7 66 66
164905 (1.168.1569) ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำ 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 11 15 275000 123390.35 66 66
164906 (1.168.1570) ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำ กม.7+458 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 10 14 238000 116354.5 66 66
164907 (1.168.1571) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสายซอย ๔ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 8 22 201000 162272.65 66 66
164908 (1.168.1572) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสายซอย ๗ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 5 12 120000 107125.5 66 66
164909 (1.168.1573) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1ซ้าย-นครหลวง กม. 6+715 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000 2 1 38000 8728.7 66 66
164910 (1.168.1574) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง 1ซ้าย-นครหลวง กม.1+960 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 8 7 190000 51578.5 66 66
164911 (1.168.1575) ซ่อมแซมคันคลอง คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-3 ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 3 3 60000 13449.4 66 66
164912 (1.168.1576) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลอง 5 ขวา - นครหลวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 11 27 270000 237034.6 66 66
164913 (1.168.1577) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1ซ้าย-นครหลวง กม. 4+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000 2 1 38000 9125.55 66 66
164914 (1.168.1578) ซ่อมแซมคันคลอง คลองส่งน้ำ 3 ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 6 6 60000 26542.45 66 66
166781 (75) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 ซ้าย-2 ขวา-นครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 20000000 20000000 44 129 2150000 1066483.8 129 129
160840 (1.1.274) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 503000 503000 10 5 450000 192700.55 120 120
160841 (1.1.275) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 775000 775000 10 6 695000 144333.55 160 160
160842 (1.1.276) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 746000 746000 10 4 160800 132090 120 120
162644 ปรับปรุงคันกั้นน้ำเชื่อมคลอง 1ซ.ส.1 - 1ซ.ส.2 (ระยะที่ 1) ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.650 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9535000 9535000 20 63000 11490 90 90
162649 ซ่อมแซมถนนภายในหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.610 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 11757100 11757100 20 125000 6200 120 120
162953 (1) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+116 (ถนนเชื่อม ส.12 - โรงสูบน้ำที่ 10) ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000000 60000000 40 15 440000 323116.1 210 210
162954 (2) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+330 ( ปตร.4 - โรงสูบน้ำที่ 12) ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000000 100000000 0 725000 180 180
162955 (3) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+100 (คันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8) ระยะทาง 8.100 กิโลเมตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 110000000 110000000 60 41 2266000 1801493.45 240 240
162956 (4) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก (คลองบางบาล) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.7+320 เป็นช่วง ๆ (คันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.5 ) ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 75000000 75000000 40 37 535000 40317.95 240 240
162957 (5) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+400 เป็นช่วง ๆ (คันคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.5 ) ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 55000000 55000000 40 15 400000 272252.75 210 210
162958 (6) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+923 เป็นช่วง ๆ (คันกั้นน้ำ ส.3 เชื่อมปลายคลองส่งน้ำ ส.3 ) ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000000 100000000 40 38 665000 418501.85 240 240
163295 (1.126) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 271700 271700 0 0 0 0 0 0
163335 (1.166) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 143500 143500 0 0 0 0 0 0
164915 (1.168.1579) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 30 24 99000 173379.45 90 90
164916 (1.168.1580) ซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 76000 76000 0 0 0 0 0 0
164917 (1.168.1581) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าของ.สถานีสูบน้ำ จำนวน 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 10 1 150000 118380.2 90 90
164918 (1.168.1582) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านขวาง กม. 7+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 10 8 55000 54969.6 90 90
164919 (1.168.1583) ซ่อมแซมอาคารกันกัดเซาะร่องชักน้ำโรงสูบน้ำที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 10 10 800000 596044.35 90 90
164920 (1.168.1584) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบริเวณหัวงาน โครงการฯ บางบาล เพื่อป้องกันอุทกภัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 15 11 455000 454802.25 90 90
164921 (1.168.1585) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ ส.11 กม.2+100 และ กม.3+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 350000 350000 7 3 80000 79922.7 90 90
164922 (1.168.1586) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 1ข.ส.8 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 10 9 230000 229818.75 90 90
164923 (1.168.1587) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำและเครื่องกว้านบานระบาย .สถานีสูบน้ำปลายคลองทองอยู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 7 12 167000 166906.9 90 90
164924 (1.168.1588) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ข.ส.5 กม.2+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 3 5 84000 83944.3 90 90
164925 (1.168.1589) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.6 กม.1+007 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภออยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 7 6 84000 83964.3 90 90
164926 (1.168.1590) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.3 ฝั่งซ้าย กม.1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 7 3 75000 74971.8 90 90
164927 (1.168.1591) ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำ ส.3 ฝั่งขวา กม.5+009 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 7 2 50000 49948.55 90 90
164928 (1.168.1592) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.12 ฝั่งซ้าย กม.1+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 6 7 100000 97628.05 90 90
164929 (1.168.1593) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.10 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 6 7 200000 199883.8 90 90
164930 (1.168.1594) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ซ. ส.2 ฝั่งซ้าย จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 5 4 85000 84948.95 90 90
164931 (1.168.1595) ซ่อมแซมท่อลอดฝายน้ำล้น คลองส่งน้ำ ส.4 กม. 0+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 130000 130000 5 3 37000 36700 90 90
164932 (1.168.1596) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1ซ.ส.9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000 3 1 25000 24957.15 90 90
164933 (1.168.1597) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ข.ส.7 กม. 1+500 และ กม. 1+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 10 4 75000 74958.75 90 90
164934 (1.168.1598) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 2 ข.ส.7 กม. 2+200 และ กม. 3+310 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 10 9 75000 74927.75 90 90
164935 (1.168.1599) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง ส.8 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 10 11 250000 244799.5 90 90
164936 (1.168.1600) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 1ข. ส.9 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 10 11 250000 249820.5 90 90
164937 (1.168.1601) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง ส.10 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 10 14 320000 317567.3 90 90
164938 (1.168.1602) ซ่อมแซม transition เหนือ-ท้าย โรงสูบน้ำที่ 8-12 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 10 16 450000 449484.95 90 90
164939 (1.168.1603) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำที่ 8-12 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 20 16 540000 539805.45 90 90
164940 (1.168.1604) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ ส.8 กม.8+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 10 6 150000 149972.75 90 90
164941 (1.168.1605) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.11 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 6 9 200000 199952.6 90 90
164942 (1.168.1606) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ข.ส.9 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 10 13 190000 188024.4 90 90
164943 (1.168.1607) ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำ ส.12-ส.10 กม.2+690 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 10 6 180000 179798.9 90 90
164944 (1.168.1608) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 5 9 400000 399117.95 90 90
166554 (1.172.73) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่บางบาล 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0
166555 (1.172.74) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่บางบาล 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1700000 1700000 0 0 0 0 0 0
166782 (76) สถานีสูบน้ำโรงสูบน้ำที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 10000000 10000000 15 19 1700000 1484981.5 90 90
166783 (77) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.8 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000000 30000000 30 130000 64868.2 180 180
167519 (109) คันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 70000000 70000000 30 22 1100000 560594.65 210 210
160829 (1.1.263) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 799000 799000 35 16 399500 241251.8 365 365
160830 (1.1.264) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 682000 682000 30 19 480000 210703.35 365 365
160831 (1.1.265) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 858000 858000 30 37 608000 485879.3 365 365
160832 (1.1.266) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1180000 1180000 0 0 0 0 365 365
164957 (1.168.1621) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 10 10 180000 0 90 90
164958 (1.168.1622) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 2 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 5 4 24293 17457.4 90 90
164959 (1.168.1623) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 5 0 60000 0 90 90
164960 (1.168.1624) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.ฝั่งขวา คลองระพีพัฒน์ กม.10+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 5 4 24293 15076.3 90 90
164961 (1.168.1625) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ทรบ.และไซฟอน คลองระบายน้ำหนองรูฝั่งซ้ายคลองระพีพัฒน์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 920000 920000 0 0 0 0 0 0
164962 (1.168.1626) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 5 ขวา 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 5 4 40000 34914.8 90 90
164963 (1.168.1627) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเขื่อนพระราม 6 และระบบไฟแสงสว่างบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 5 6 160000 51817.7 90 90
164964 (1.168.1628) ซ่อมแซมรอกันสวะเหนือ ปตร.พระเอกาทศรถ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1900000 1900000 10 12 300000 171286.1 120 120
164965 (1.168.1629) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองดาดคอนกรีต ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 20 17 190000 101162.75 90 90
164966 (1.168.1630) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองระพีพัฒน์แยกตกฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 10 7 160000 116645.9 90 90
164967 (1.168.1631) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 8 ขวา ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1800000 1800000 10 11 130000 94369.75 90 90
164968 (1.168.1632) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองระบายสามบัณฑิตฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2100000 2100000 10 19 200000 132515.9 90 90
164969 (1.168.1633) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 7 ขวา ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1900000 1900000 10 17 140000 132117.05 90 90
164970 (1.168.1634) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำห้วยบ่าฝั่งขวา เป็นช่วงๆ ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2200000 2200000 10 6 200000 49991.1 90 90
164971 (1.168.1635) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 6 ขวา ทั้งสองฝั่ง เป็นช่วงๆ ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1800000 1800000 10 16 130000 128941.25 90 90
164972 (1.168.1636) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ขวา ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1900000 1900000 10 17 160000 142038.3 90 90
166780 (74) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 ซ้าย 3 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 19500000 19500000 30 13 3800000 108314.05 120 120
167520 (110) อาคารป้องกันตลิ่งท้ายเขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000000 30000000 0 6 0 49044.85 150 150
160806 (1.1.240) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 363000 363000 3 9 253000 235278.05 88 88
160807 (1.1.241) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 650000 650000 5 18 480000 420940.25 88 88
160808 (1.1.242) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1356000 1356000 10 19 949000 471073.5 88 88
160809 (1.1.243) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1492000 1492000 0 0 0 0 0 0
161601 (1.3.78) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1200000 1200000 6 10 78202.84 87287 22 22
164973 (1.168.1637) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
164974 (1.168.1638) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 6 8 272979 253056.8 49 49
164975 (1.168.1639) ซ่อมแซมอาคาร.สถานีสูบน้ำปากคลอง 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 350000 350000 2 5 72602.86 63370.15 45 45
164976 (1.168.1640) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายน้ำในคลองระบายน้ำ โครงการฯมโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 3 4 144430 85705.3 49 49
164977 (1.168.1641) ซ่อมแซม Transition ปตร.มโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 7 12 324746.58 314642.9 56 56
164978 (1.168.1642) ซ่อมแซม ปตน.มโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1800000 1800000 11 16 491657.31 486622.4 49 49
164979 (1.168.1643) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 8 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งขวา) กม.5+600-8+600 (ความยาว 3,000 ม.) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 2 3 38620.34 23805 20 20
164980 (1.168.1644) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 4 2 59210 58622.85 41 41
164981 (1.168.1645) ซ่อมแซมระบบแพร่กระจายน้ำในเขตคลองส่งน้ำ 3ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 5 12 214661.01 202334.3 49 49
164982 (1.168.1646) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 7 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งซ้าย,ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 2 3 40682.8 23805 20 20
164983 (1.168.1647) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 2 1 78440 31632.1 49 49
164984 (1.168.1648) ซ่อมแซม หินเรียงหน้า-ท้าย ปตร.มโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 4 4 181633.68 126528.4 49 49
164985 (1.168.1649) ซ่อมแซมวางท่อฝั่งขวา กม.1+500 1-? 0.40x6.00 คลองส่งน้ำสายใหญ่บ้านเหล็ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 1 4 35112.02 33724.25 22 22
164986 (1.168.1650) ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1-ซ้ายบ้านเหล็ก กม.0+000-2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 3 15 157442.82 58138.4 19 19
164987 (1.168.1651) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ MC-P2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 580000 580000 3 10 159761.1 133593.8 46 46
164988 (1.168.1652) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 4 2 59910 59489.4 47 47
164989 (1.168.1653) ซ่อมแซมดิน slide ภายในหัวงาน โครงการฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1800000 1800000 4 4 181730.28 176140 50 50
164990 (1.168.1654) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 650000 650000 1 5 35489 34804.95 52 52
164991 (1.168.1655) ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่เขาแก้ว กม.3+400-11+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 4 17 175427.78 175356.7 27 27
166776 (70) โรงสูบน้ำท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 25000000 25000000 15 35 1334570.33 1123983.4 119 119
166854 (139.10) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย 2ขวา พร้อมอาคารประกอบ (package) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 12000000 12000000 30 63 3160715.95 2922802.25 176 176
167494 (84) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเล็กช่วงวัดหัวยาง-วัดโรงช้าง กม.3+000-กม.3+200 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000000 30000000 3 0 100000 0 0 0
160822 (1.1.256) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 392000 392000 10 31 372000 320185.95 87 87
160823 (1.1.257) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดชัยนาท .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 439000 439000 8 8 409000 242495.65 128 128
160824 (1.1.258) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1081000 1081000 20 55 1041000 681627.3 151 151
160825 (1.1.259) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดลพบุรี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 802000 802000 15 15 762000 521734.75 150 150
160826 (1.1.260) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดอ่างทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 10 51 570000 505070.05 128 128
160827 (1.1.261) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 514000 514000 10 11 484000 370173.05 151 151
160828 (1.1.262) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2308000 2308000 0 0 0 0 0 0
161600 (1.3.77) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 657000 657000 5 5 131400 196513 85 85
162337 ซ่อมถนนลาดยางบริเวณคันคลองชัยนาท-อยุธยา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4500000 4500000 5 3 27000 26186.1 22 22
162342 ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 6000000 6000000 3 1 30000 14381.2 22 22
162346 ซ่อมถนนลาดยางบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 0.800 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 4 1 16000 15065 22 22
162348 ซ่อมถนนลาดยางบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 0.630 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1700000 1700000 2 2 20000 26186.1 22 22
162494 ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา - 8 ซ้าย ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 3.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8000000 8000000 3 3 40000 30130.8 22 22
162651 ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ฝั่งซ้าย ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 8.950 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000000 50000000 50 50 450000 459605.75 84 84
162734 ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 9.165 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 25000000 25000000 3 8 76000 83123.8 42 42
162735 ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ซ้าย 7 ซ้ายตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 15000000 15000000 8 8 76500 45230.9 23 23
162738 ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 5.500 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 15000000 15000000 5 4 76500 43145.65 23 23
162739 ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 5.600 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 16000000 16000000 6 4 81000 47775 23 23
164992 (1.168.1656) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
164993 (1.168.1657) ซ่อมแซมหินเรียง ปตร.ปากคลองชัยนาท-อยุธยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 8 10 50000 69031.9 22 22
164994 (1.168.1658) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1200000 1200000 12 23 120000 175236.1 65 65
164995 (1.168.1659) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1200000 1200000 12 17 120000 227518.4 65 65
164996 (1.168.1660) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1200000 1200000 12 19 120000 150283.3 65 65
164997 (1.168.1661) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1400000 1400000 15 15 174000 130533.65 22 22
164998 (1.168.1662) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 15 26 140000 188577.9 57 57
164999 (1.168.1663) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 280000 280000 5 6 28000 46419.4 43 43
165000 (1.168.1664) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.9+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 280000 280000 5 6 28000 47530 52 52
165001 (1.168.1665) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองคลอง 2 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 340000 340000 7 5 34000 46464.8 44 44
165002 (1.168.1666) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 8 12 50000 91254.5 65 65
165003 (1.168.1667) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 7 ซ้าย กม.8+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 8 12 80000 87999.7 22 22
165004 (1.168.1668) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบายใหญ่มหาราช 1 ฝั่งขวา กม.12+200 - กม.21+030 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 18 18 200000 165270.6 60 60
165005 (1.168.1669) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.2+660 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 7 7 40000 62206.6 43 43
165006 (1.168.1670) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 350000 350000 7 5 35000 45954.1 22 22
165007 (1.168.1671) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1200000 1200000 12 23 120000 159495.9 36 36
165008 (1.168.1672) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบางโฉมศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1200000 1200000 12 48 120000 336804.9 85 85
165009 (1.168.1673) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองส่งน้ำ 4 ซ้าย ฝั่งซ้าย กม.0+600 ถึง กม.2+150 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 10 5 100000 44132.6 74 74
165010 (1.168.1674) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองส่งน้ำ 7 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 5 1 10000 9011.7 21 21
165011 (1.168.1675) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.49+500 - กม.50+100 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 8 5 80000 41262.4 43 43
165012 (1.168.1676) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่มหาราช 2 ฝั่งซ้าย กม.26+500 ถึง กม.27+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 18 25 200000 232718.55 62 62
165013 (1.168.1677) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.5+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 350000 350000 7 8 35000 67334.65 21 21
165014 (1.168.1678) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.5+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 8 8 50000 66654.8 21 21
165015 (1.168.1679) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบายน้ำ 2 ขวา มหาราช 3 ฝั่งขวา กม.1+900 ถึง กม.6+658 เป็นช่างๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 20 16 250000 185682.8 36 36
165016 (1.168.1680) ซ่อมแซมโรงคุมบ่อวาล์ว.สถานีสูบน้ำบางโฉมศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 850000 850000 8 26 85000 215480.9 43 43
165017 (1.168.1681) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 5 1 10000 9011.7 21 21
165018 (1.168.1682) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.11+270 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 280000 280000 5 5 28000 44027.45 22 22
165019 (1.168.1683) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย กม.20+560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 8 4 40000 32846.7 43 43
165020 (1.168.1684) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย กม.24+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 8 4 40000 38882.3 65 65
165021 (1.168.1685) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบางลี่ทรุดตัว กม.2+500 ถึง กม.6+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 15 14 150000 69430.7 43 43
165022 (1.168.1686) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองมหานาม กม.5+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 8 2 50000 17457.4 22 22
165024 (1.168.1688) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.11+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 280000 280000 5 5 28000 40751.7 43 43
165025 (1.168.1689) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 2 กม.6+600 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 340000 340000 7 6 34000 51493.7 43 43
165026 (1.168.1690) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 2 กม.6+500 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 340000 340000 7 6 34000 52287.4 43 43
165027 (1.168.1691) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบาย 3 ขวา มหาราช 2 ฝั่งขวา กม.0+600 ถึง กม.0+700 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลจระเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 6 5 60000 68552.2 58 58
165028 (1.168.1692) ซ่อมแซมรอกันวัชพืชปากคลองชัยนาท-อยุธยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 6 5 60000 46464.8 44 44
165029 (1.168.1693) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-7 ซ้าย ฝั่งซ้าย กม.3+000 ถึง กม.11+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 15 15 150000 75884.8 43 43
166779 (73) ปรับปรุงคลองระบาย 1 ขวา มหาราช 2 จำนวน 1 สาย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 15000000 15000000 70 8 1500000 62110.95 41 41
166928 (18) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 12000000 12000000 95 5 1200000 72127.95 23 23
166929 (19) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 38000000 38000000 95 60 3800000 330028.1 107 107
166930 (20) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 8 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 4 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 20000000 20000000 95 12 2000000 138566.6 85 85
166931 (21) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 25000000 25000000 100 24 2500000 233555.25 84 84
167493 (83) อาคารป้องกันตลิ่งท้าย ปตร.ปากคลองบางแก้ว ระยะที่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 40000000 40000000 8 8 126000 214895 84 84
160818 (1.1.252) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 238000 238000 5 5 200000 120000 334 334
160819 (1.1.253) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 140000 140000 5 5 100000 100000 334 334
160820 (1.1.254) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 707000 707000 15 15 500000 500000 334 334