ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176310 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมโรงเรือนและระบบระบายน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1495000 0
176312 ปรับปรุงอาคาร 80 ปี วิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 379960 0
176325 ปรับปรุงเสริมคันท้ายสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4381307.37 2657818
176326 ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยและแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 17999997.96 17999997.96
176328 ปรับปรุงเสริมคันคลองรังสิตตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 45121512.01 38734183.76
176329 ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง ระหว่างคลอง 7-8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 50405272 50405272
176330 ปรับปรุงเสริมคันคลองหกวาตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 45813961.83 45813961.83
176331 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปลายคลองคอกกระบือ (ติดคลองมหาชัย) ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2811000 2811000
176332 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ติดแม่น้ำท่าจีน)ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 15597833.58 13382140.08
176336 ติดตั้งตะแกรงพร้อมเครื่องคราดขยะประตูระบายน้ำเปรมใต้รังสิต จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 16758709.7 16758709.7
176357 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 366795 366795
176377 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8875621.38 3002795.52
176388 ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3445843.38 3445843.38
176409 งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 25070711.71 25070711.71
176773 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9932266.85 4543661.25
176786 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองซอยที่ 7 สายกลางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 582728.25 582728.25
176797 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหกวาสายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 964703.88 964703.88
176832 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4891746.66 4650706.8
176833 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 12793991.78 11879450.43
176834 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ยอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4576086.46 0
176835 ปรับปรุงพื้นที่คลองบางนางจีนอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 18997134.13 18975838.93
176861 ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยและแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5814946.2 5814946.2
176864 ปรับปรุงคันคลองหกวาสายล่าง ช่วงคลอง 13-14 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 18176197.42 18176197.42
177006 งานปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2กรุงเทพมหานคร สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 37089849.35 24461527.87
177028 ระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์(Video Conference ) ขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จำนวน 76 ชุด สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 19793000 13867300
177029 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของสถานีสูบน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 32 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 19000000 19000000
177106 โครงการก่อสร้างปตร.ปากคลอง18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4944806.23 4944806.23
177142 ประตูระบายน้ำคลองตาเพลินตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินกันเหลื่อมปี 2563 12754797 12754797

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-11-19 06:07:28pm