ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
153572 (11) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปตร.คลองสวน โครงการชลประทานสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 261900 261900
152920 (28) อาคารบังคับน้ำคลองแต้จิ๋ว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 459000 459000
152925 (12) กำแพงป้องกันน้ำท่วมท้ายสถานีสูบน้ำ ปตร.บางน้ำจืด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 940000 940000
153259 (77) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
153354 (1.95) ก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองโรงเหล็ก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
153568 (78) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
153569 (79) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
153570 (80) ปรับปรุงพื้นที่คลองบางนางจีน จังหวัดปทุมธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
157312 ปรับปรุง ทรบ.เนื้อตาย (ยายกลิ้ง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 226000 226000
157313 ปรับปรุง ทรบ.คู้มักเม่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนกลาง สชป.11 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 110000 110000
148011 (13) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12697500 12697500
146475 (1.743) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
145688 (1.6) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 11 สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 507000 507000
145722 (25) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี 6 สถานื สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000
145723 (26) ซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 สถานี สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11000000 11000000
157223 ปรับปรุงและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมระบบเครือข่ายเทคโนโลยีแบบไร้สายภายในสำนักชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11 เงินกันเหลื่อมปี 2561 290717 290717
150748 (1.2719) ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณประตูเข้า-ออก กรมชลประทานปากเกร็ด (ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2) (อส.2ลก.) สำนักงานชลประทานที่ 11 สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 0 0 0 0 0 0
150752 (1.2723) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณถนนสายประธาน ภายในกรมชลประทานปากเกร็ด (ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2) (อส.2ลก.) สำนักงานชลประทานที่ 11 สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0
155628 ปรับปรุงโรงงาน 8 สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 เงินกันเหลื่อมปี 2561 49700 49700
157168 ปรับปรุงห้องทำงานอธิบดี กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2450000 2450000
157169 ปรับปรุงห้องแถลงข่าว กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
157170 ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000
157171 ปรับปรุงห้องคณะทำงานผู้บริหาร อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1300000 1300000
157205 ปรับปรุงห้องรับรองพิเศษ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1130000 1130000 0 0 0 0 0 0
157206 ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการกองพัสดุ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1250000 1250000 0 0 0 0 0 0
157221 ปรับปรุงโรงงาน 11 ภายในกรมชลประทาน (ปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 เงินกันเหลื่อมปี 2561 12886 12886
157739 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 เงินกันเหลื่อมปี 2561 9721000 1735639
160123 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก อ. ๔/๓ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
160124 ปรับปรุงที่ทำงานส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร สำนักงานชลประทานที่ 11 งานรักษาบริเวณ สชป.11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1780000 1780000
145430 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางตลาด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 48990900 48990900
145974 (1.242) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน 36 สาย โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 10 10 600000 396045.85 220 220 2769 34.61 3692 46.15 5169 64.61 6277 78.46 7754 96.92 8492 106.15 9969 124.61 11076 138.45 12184 152.3 12922 161.53 14030 175.37 14768 184.6 15876 198.45 16614 207.68 17353 216.91
146474 (1.742) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 4 4 280000 203304.8 264 264
146500 (1.768) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ จำนวน 8 สาย โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 735400 735400 8 8 625000 482038.85 264 264
146503 (1.771) บำรุงรักษาคลองสายซอย จำนวน 28 สาย โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 421800 421800 5 7 401000 285900.8 264 264
150667 (1.2638) ขุดลอกตะกอนดินปรับสภาพท้องคลองบริเวณสถานีสูบน้ำ 32 แห่ง โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2830000 2830000 30 35 2405500 1144489.5 264 264
150728 (1.2699) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองวัดแดง โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 5 4 270000 269388.05 176 176
150729 (1.2700) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองสวนพริก โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 880000 880000 6 4 294000 292422.55 176 176
150730 (1.2701) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองหลุมมะดัน โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 6 5 300000 297975.1 176 176
150749 (1.2720) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางตลาด โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 6 5 337000 314529.05 176 176
150750 (1.2721) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150751 (1.2722) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำและถมดินปรับสภาพบริเวณหัวงานโครงการ โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2600000 2600000 9 7 597000 548293.31 220 220
150753 (1.2724) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางตะไนย์ โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 6 3 328000 324224.25 176 176
150777 (1.2748) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองธรรมบาล โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 6 6 299000 295532.6 176 176
150778 (1.2749) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางสีทอง โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 6 4 321000 319932.4 176 176
150779 (1.2750) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางไผ่น้อย โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 6 8 330000 300710.8 176 176
150780 (1.2751) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางวัด โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 5 5 273000 271988.2 176 176
150796 (1.2767) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองอ้อมนนท์ โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 6 4 316425 315666 176 176
150848 (1.2819) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองวัดสนามนอก โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 5 4 274000 271178.9 176 176
152511 (18) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางไผ่น้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำจังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14546000 14546000
152512 (19) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองอ้อมนนท์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำจังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46800000 46800000
154629 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 33000 33000
154630 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 10400 10400
154631 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 32000 32000
154632 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
154633 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000
154634 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
155573 ประตูระบายน้ำคลองบางกำลัง โครงการชลประทานนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 4932526 4932526
155865 98. ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองวัดพิกุลทอง โครงการชลประทานนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 3434199 3434199
157173 ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ประตูน้ำคลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1529975 1529975
157858 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 3 800000 114262.8 42 42
158397 ซ่อมแซมเสริมคันกั้นน้ำช่วง ปตร.คลองวัดค้างคาว ถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 6941000 6941000
158398 ซ่อมแซมเสริมคันกั้นน้ำช่วง ปตร.คลองพระอุดม ถึงวัดบางจาก จังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 5788000 5788000
158399 ซ่อมเสริมระดับบานระบาย จำนวน 4 แห่ง จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 450000 450000 6 4 131000 43627.5 45 45
158400 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 7 แห่ง จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางน้อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 2026000 2026000 0 0 0
158401 ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 แห่ง จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานนนทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 2900000 2900000 0 0 0
145986 (1.254) กำจัดวัชพืช 10 สาย โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 540000 540000 70 0.52 140 1.05 303 2.27 466 3.49 466 3.49 466 3.49 629 4.71 792 5.93 1103 8.25 1413 10.58 1724 12.9 2034 15.23 2361 17.67 2687 20.11 3044 22.78 3401 25.46
146473 (1.741) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1813200 1813200
146492 (1.760) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 147600 147600
146493 (1.761) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 576000 576000
148716 (1.687) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 194500 194500
150669 (1.2640) ซ่อมแซม ปตร.สน.คลองวิ โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
150700 (1.2671) ซ่อมแซม ปตร.ท้องคุ้ง โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
150746 (1.2717) ซ่อมแซม ปตร.สน.คลองบางกระจีน โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
150781 (1.2752) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบางพูน โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
150784 (1.2755) ซ่อมแซม ปตร.คลองบางนา โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150785 (1.2756) ซ่อมแซม ปตร.สน.คลองบางโพธิ์เหนือ โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
150799 (1.2770) ซ่อมแซม ปตร.สน.คลองบ้านกระแชง โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
150800 (1.2771) ซ่อมแซม ทรบ.คลองไม้เลื่อน โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
150801 (1.2772) ซ่อมแซม ทรบ.คลองลุ่ม โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
150812 (1.2783) ซ่อมแซม ทรบ.ซ่อมสร้าง โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
152239 (10) ปตร.สน.คลองบางคูวัด สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 49000000 49000000
154635 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154636 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
154637 เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 19800 19800
154638 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
154639 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
154640 เครื่องกระทุ้งดิน โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 66000 66000
154641 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000
154642 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
154643 เครื่องเจาะโลหะแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 13 มม.(1/2") โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 6000 6000
154644 เครื่องมือชุดเชื่อมและตัดโลหะด้วยแก๊ส โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 10000 10000
156683 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (โครงการชลประทานปทุมธานี) สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
157859 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานปทุมธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
145982 (1.250) กำจัดวัชพืช จำนวน 11 สาย โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 455000 455000 115 8 210 12 300 17 400 24 500 30 620 35 730 39 870 43 990 49 1100 54 1200 58 1310 64 1410 70 1500 76 1625 81 1795 86 1955 91 2125 97 2300 103 2470 108 2630 113 3055 140
146478 (1.746) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 204000 204000
146483 (1.751) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 251000 251000
148597 (1.568) ขุดลอกคลองตะกอนดินปรับสภาพท้องคลองบริเวณอาคารชลประทาน จำนวน 11 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
148717 (1.688) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
150701 (1.2672) ซ่อมแซมหินทิ้ง ปตร.คลองลัดหลวง โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
150708 (1.2679) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์และส่วนประกอบ ปตร.คลองลัดโพธิ์ โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
150709 (1.2680) ซ่อมแซมคันดินด้านท้าย ปตร.คลองลัดโพธิ์ โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1340000 1340000
150773 (1.2744) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณหัวงานโครงการฯ โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
152240 (11) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปตร.คลองสวน โครงการชลประทานสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000000 30000000
154682 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
154683 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
154684 เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ เงินทุนหมุนเวียน 2561 39600 39600
154685 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
154686 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ เงินทุนหมุนเวียน 2561 58000 58000
154687 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ เงินทุนหมุนเวียน 2561 25000 25000
155551 14.ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งฝั่งซ้าย ปตร.คลองลัดโพธิ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ เงินกันเหลื่อมปี 2561 110142 110142
157857 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรปราการ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
145142 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลสวนส้ม 1.1 อาคารบังคับน้ำคลองสุขสำราญ 1.2 อาคารบังคับน้ำคลองสามง่าม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 14000000 14000000
145975 (1.243) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำจำนวน 9 สาย โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 396500 396500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1875 15 1875 15 1875 15 1875 15 1875 15 1875 15 2000 16 2000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146504 (1.772) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 193000 193000
146505 (1.773) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1781800 1781800
146881 (1.112) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 410000 410000
148124 (1.95) ก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองโรงเหล็ก สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000
148262 (1.233) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเตว็ดล่าง โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 265000 265000
148263 (1.234) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบันไดเหล็ก โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 370000 370000
148264 (1.235) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรางอ้อมใหญ่ โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 475000 475000
148267 (1.238) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแพ้วเหนือ โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 645000 645000
148268 (1.239) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองสองห้อง โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 772000 772000
148269 (1.240) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านดอน โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 607000 607000
148718 (1.689) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 334600 334600
150668 (1.2639) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150852 (1.2823) ซ่อมแซมทำนบนายสมศักดิ์ โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
150876 (1.2847) ซ่อมแซมเริมกำแพง ทรบ.คลองตาเบี้ยว โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
154649 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
156684 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (โครงการชลประทานสมุทรสาคร ) สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
157860 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158421 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ปตร.สน.คลองอ้อมโรงหีบ จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000
158422 ซ่อมแซม ปตร.คลองเกาะ จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 550000 550000
158423 ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านนานสายันต์ จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158424 ซ่อมแซมอาคารควบคุม ปตร.สน.คลองบางยางเก่า (ตอนบน) จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 700000 700000
158425 ซ่อมแซม ทรบ.คลองตงเฮง จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158426 ซ่อมแซม ทรบ.คลองนายสมบูรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158427 ซ่อมแซม ทรบ.คลองนายผวน จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158428 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบานพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปตร.คลองวัดเจษฎาราม จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 580000 580000
158429 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปตร.คลองรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 550000 550000
158430 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปตร.สน.คลองอำแพง จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158431 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปตร.คลองโคกขามเก่า จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลพันท้ายฯ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158432 ซ่อมแซม ปตร.ปตน.คลองโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลพันท้ายฯ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 350000 350000
158863 งานซ่อมแซมบานระบาย ปตร.คลองสหกรณ์สาย 3 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158864 งานซ่อมแซมบานระบาย ปตร.คลองเจ๊ก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158865 งานซ่อมแซมบานระบาย ปตร.คลองลัดตะเคียน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลพันท้ายฯ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158866 งานซ่อมแซม ทรบ.คลองต้นไทร พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 200000 200000
159000 ปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.คลองนายเจริญชัย(คลองนายบุญเลิศ) ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 8000000 8000000
159197 ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยและแม่น้ำท่าจีน ตำบลโคกขาม,พันท้ายฯ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 18690000 18690000
145979 (1.247) กำจัดวัชพืชคลองขนมจีน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 549800 549800 4838 60.48 5530 69.12 6566 82.08 6912 86.4
145994 (1.262) กำจัดวชพืชบริเวณอาคารชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 675000 675000 833 10.4 1664 20.8 2496 31.2 11648 145.6 13312 166.4 14976 187.2 15840 198 16140 208
146484 (1.752) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 163500 163500
146485 (1.753) บำรุงรักษาคลองสายซอย 22 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 967700 967700
146486 (1.754) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1699200 1699200
146487 (1.755) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3474100 3474100
148125 (1.96) ปรับปรุง ทรบ.ทรงกระเทียม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7082000 7082000
148595 (1.566) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสาย 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3373000 3373000
150670 (1.2641) ซ่อมแซมเสริมสะพานข้ามคลองสาลี บริเวณ ปตร.ปลายคลองสาลี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150671 (1.2642) ซ่อมแซมชั่วคราวคันคลองส่งน้ำสาย 1 ฝั่งขวา กม.11+200+11+350 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150672 (1.2643) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลองศพเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
150693 (1.2664) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหัวโคก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
150696 (1.2667) ซ่อมแซมทุ่นกันสวะ ปตร.ขนมจีน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 960000 960000
150697 (1.2668) ซ่อมแซม ทรบ.เจ้าแปด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
150705 (1.2676) ซ่อมแซมชั่วคราวคันคลองส่งน้ำสาย 1 ฝั่งขวา กม.4+400 - 4+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150706 (1.2677) ซ่อมแซมชั่วคราวคันคลองส่งน้ำสาย 1 ฝั่งขวา กม.3+450 - 3+800 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
150707 (1.2678) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมเกียร์มอเตอร์บานระบาย สถานีสูบน้ำบางยี่หน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1930000 1930000
150734 (1.2705) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
150755 (1.2726) ซ่อมแซมชั่วคราวคันคลองส่งน้ำสาย 1 ฝั่งขวา กม.13+950 - 15+550 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150756 (1.2727) ซ่อมแซมชั่วคราวคันคลองส่งน้ำสาย 1 ฝั่งขวา กม.18+800 - 19+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150757 (1.2728) ซ่อมแซมชั่วคราวคันคลองส่งน้ำสาย 1 ฝั่งขวา กม.20+200 - 20+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150789 (1.2760) ซ่อมแซม ทรบ.ขุนศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
150790 (1.2761) ซ่อมแซม ปตร.บางแขยง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
150802 (1.2773) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองไผ่พระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
150804 (1.2775) ซ่อมแซมชั่วคราวคันคลองส่งน้ำสาย 1 ฝั่งขวา กม.17+050-17+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150805 (1.2776) ซ่อมแซมเสริมระบบระบายน้ำในหัวงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
150806 (1.2777) ซ่อมแซมหินก่อ ฝั่งซ้าย ปตน.สิงหนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000
150807 (1.2778) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150808 (1.2779) ซ่อมแซมเสริมหินเรียงด้านท้ายน้ำ ปตน.สิงหนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150834 (1.2805) ซ่อมแซม ทรบ.รางหอยขม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
150835 (1.2806) ซ่อมแซมเสริมดินบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงที่ 2 ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
150854 (1.2825) ซ่อมแซม ปตร.ขนมจีน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
150868 (1.2839) ซ่อมแซม ทรบ.บึงแขวนหม้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
150870 (1.2841) ซ่อมแซมชั่วคราวคันคลองส่งน้ำสาย 1 ฝั่งขวา กม.0+600 - 0+645 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
154688 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
154689 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
154690 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เงินทุนหมุนเวียน 2561 40000 40000
154691 เครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เงินทุนหมุนเวียน 2561 60000 60000
157174 ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2795600 2795600
157187 ปรับปรุง ทรบ.เนื้อตาย (ยายกลิ้ง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000
157188 ปรับปรุง ทรบ.คู้มักเม่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5500000 5500000
157853 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1170000 1170000
157930 ปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.เนื้อตาย (ยายกลิ้ง) ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 8000000 8000000
157931 ปรับปรุง ปตร. ปากคลองสาน ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 49000000 49000000
157932 ปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.บางซ้ายคอตัน ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 10000000 10000000
157933 ปรับปรุง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมคันคลองหนองบัวโคกตาดวงฝั่งซ้ายและขวา กม.0+600 ถึง กม.1+070 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000000 30000000
157934 ปรับปรุง ปตร. กลางคลองขนมจีน ขนาด 1-6 ม. ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 58000000 58000000
157935 ปรับปรุง ปตร. หนองอ้อ ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 58000000 58000000
158354 ซ่อมแซม ทรบ.หมู่กอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158355 ซ่อมแซม ทรบ.วัดตาช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158356 ซ่อมแซม ทรบ.สะพังโคลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
158357 ซ่อมแซม ทรบ.เมขลา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158358 ซ่อม ปตร.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158359 ซ่อมแซม ปตร.ปิ่นแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158360 ซ่อมแซมคันคลองสานฝั่งขวา กม.1+600 ถึง 4+000 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 3400000 3400000
158361 ซ่อมแซมคันคลองจระเข้คลื่นฝั่งขวา เป็นช่วงๆ กม.3+500 ถึง 5+000 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000
158362 ซ่อมแซมคันคลองรางเนื้อตายล่าง กม.0+000 ถึง กม.4+000 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 4000000 4000000
158363 ซ่อมแซมคันคลองญี่ปุ่นเหนือฝั่งขวา กม. 12+500 ถึง กม.15+200 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
158364 ซ่อมแซมคันคลองขนมจีน ฝั่งซ้าย กม.25+000 ถึง 27+000 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลพระยาบรรลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000
158365 ซ่อมแซม ทรบ.คลองคาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158366 ซ่อมแซม ทรบ.คลองมอญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158367 ซ่อมแซม ทรบ.รางสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158368 ซ่อมแซม ทรบ.บ่อรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158369 ซ่อมแซม ทรบ.รางวัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158370 ซ่อมแซม ทรบ.คลองโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158371 ซ่อมแซม ทรบ.บางคล้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158372 ซ่อมแซม ทรบ.บางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 450000 450000
158434 ซ่อมแซมระบบบานระบาย และแสงสว่างทีทำการ สถานีสูบน้ำบางยี่หน ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 107000 107000
158435 ซ่อมแซมคันคลองศพเพลิง ช่วง กม.0+000 - กม.11+870 เป็นช่วงๆ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
158436 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำสาย 2 เป็นช่วงๆ กม.5+600-5+800 ตำบลบางตาเถร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158437 ซ่อมแซมคันกันน้ำคลองโซน 19 ช่วง กม.0+000 - กม.3+000 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
158438 ซ่อมแซมคันคลองบางซ้าย-ลาดบัวหลวง ช่วง กม.0+000 - กม.0+250 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158439 ซ่อมแซมคันคลองปิ่นแก้ว ช่วง กม.0+000 - กม.3+750 ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158440 ซ่อมแซมคันคลองบางตาเถร ช่วง กม.0+000 - กม.2+500 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158441 ซ่อมแซมคันคลองรางตาโม้ ช่วง กม.0+000 - กม.2+800 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158444 ซ่อมแซมคันคลองสานฝั่งขวา กม.0+500 ถึง กม. 1+400จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000
158445 ซ่อมแซมคันคลองบางซ้ายลาดบัวหลวง ฝั่งซ้าย กม.0+800 ถึง กม. 1+800 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158884 ซ่อมแซมบานควบคุม สถานีสูบน้ำบางยี่หน จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน งบประมาณอื่น ๆ 2561 9270000 9270000
145976 (1.244) กำจัดวัชพืชบริเวณสถานีสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 21 21 279606.85 279606.85 104 104 1728 15.975 3024 37.8 4320 54 6480 81 7360 92 8640 108
146465 (1.733) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 719000 719000 35 35 589774.55 589774.55 232 232
146476 (1.744) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1070600 1070600 26 26 153460 153460 148 148
146477 (1.745) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3357000 3357000 80 80 2880875.85 2880875.85 232 232
146878 (1.109) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 5 5 60000 60000 82 82
148123 (1.94) ปรับปรุงทางระบายน้ำปตร.ชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 30 30 117764.9 1017764.9 172 172
148250 (1.221) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหน้าสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148255 (1.226) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
148487 (1.458) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองท้ายสถานีสูบน้ำบางปลาร้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 4 4 46734.9 46734.9 62 62
148599 (1.570) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองนครเนื่องเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000 29 29 284755.95 284755.95 65 65
150675 (1.2646) ซ่อมแซมปตร.คลองลำปลาทิว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร กรุงเทพมหานคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 770000 770000 12 12 149126.7 149126.7 63 63
150682 (1.2653) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1360000 1360000 7 7 168873.5 168873.5 104 104
150683 (1.2654) ซ่อมแซมคันคลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1440000 1440000 30 30 299873.25 299873.25 142 142
150690 (1.2661) ซ่อมแซมปตร.คลองลำอ้ายโกง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 720000 720000 7 7 148697.7 148697.7 104 104
150691 (1.2662) ซ่อมแซมคันคลองพระองค์ไชยานุชิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000 2 2 79437.2 79437.2 83 83
150760 (1.2731) ซ่อมแซมปตร.คลองช้างตายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 8 8 145466.15 145466.15 104 104
150761 (1.2732) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 5 5 18927 18927 12 12
150766 (1.2737) ซ่อมแซมจุดตักเก็บวัชพืชคลองสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 955000 955000 18 18 128720.05 128720.05 42 42
150769 (1.2740) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 5 5 88747.8 88747.8 62 62
150770 (1.2741) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 810000 810000 15 15 219864.2 219864.2 148 148
150771 (1.2742) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำบางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 820000 820000 9 9 179249.5 179249.5 83 83
150772 (1.2743) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1650000 1650000 6 6 268192.15 268192.15 82 82
150774 (1.2745) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำบางปลาร้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000 8 8 107914.05 107914.05 104 104
150775 (1.2746) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำตำหรุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 4 4 61348.2 61348.2 41 41
150776 (1.2747) ซ่อมแซมทางรับน้ำและอาคารปตร.คลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1720000 1720000 25 25 299673.6 299673.6 83 83
152058 (155.10) พนังกั้นน้ำปากคลองพระองค์ไชยานุชิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13818000 13818000 2 2 16512.7 16512.7 23 23
154664 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154665 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
154666 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เงินทุนหมุนเวียน 2561 49600 49600
154667 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500
154668 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เงินทุนหมุนเวียน 2561 19000 19000
154669 เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ แบบ Electromagnetic Current Meter โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เงินทุนหมุนเวียน 2561 451000 451000
157849 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลชลหารพิจิตร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 19 18 254708.7 254708.7 81 81
158402 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1 พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบประมาณอื่น ๆ 2561 933400 933400 14 14 49991.6 49991.6 65 65
158403 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสำรอง จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบประมาณอื่น ๆ 2561 3600000 3600000 7 7 48212.95 48212.95 22 22
158404 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายปตร.ชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000 22 22 269751.22 269751.22 66 66
158405 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 2 พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบประมาณอื่น ๆ 2561 939000 939000 5 5 28833.9 28833.9 23 23
158406 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำคลองด่าน2 พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบประมาณอื่น ๆ 2561 941000 941000 14 14 49993.9 49993.9 45 45
158407 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบประมาณอื่น ๆ 2561 875000 875000
158408 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบางปลา พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบประมาณอื่น ๆ 2561 960000 960000 5 5 48926.3 48926.3 23 23
158409 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบางปลาร้า พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบประมาณอื่น ๆ 2561 968000 968000 4 4 19948.35 19948.35 23 23
158410 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำตำหรุ พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบประมาณอื่น ๆ 2561 954000 954000 5 5 59462.3 59462.3 45 45
158411 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบประมาณอื่น ๆ 2561 3350000 3350000 4 4 49869.45 49869.45 66 66
158412 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำหนองจอก พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตำบลกระทุ่มราย อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร งบประมาณอื่น ๆ 2561 960000 960000 6 6 59884.1 59884.1 45 45
146468 (1.736) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 483600 483600 0 0 0 0 0 0 50 20 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146490 (1.758) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 880400 880400 0 0 0 0 0 0 50 20 0 0
146491 (1.759) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3400000 3400000 40 35 377.85 377.85 43 43 0 0 0 0 0 0
148036 (1.7) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.มะดัน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9670000 9670000 3 3 377.85 377.85 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148485 (1.456) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบางแก้วฟ้า 0+000-4+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 0 0 0 0 0 0 0 0
148486 (1.457) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบางบอน กม.0+000-5+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
150684 (1.2655) ซ่อมแซม ปตร.บางภาษีและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
150695 (1.2666) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
150713 (1.2684) ซ่อมแซม ทรบ.คลองล็อค โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 0 0 0 0 0 0
150714 (1.2685) ซ่อมแซม ปตร.คลองสอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 0 0 0 0 0 0
150715 (1.2686) ซ่อมแซม ปตร.คลองสาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 0 0 0 0 0 0
150786 (1.2757) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ปตร.บางใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
150791 (1.2762) ซ่อมแซม ปตร.มะเดือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 0 0 0 0 0 0
150809 (1.2780) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลองโต๊ะใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0
150810 (1.2781) ซ่อมแซม ทรบ.คลองทวีวัฒนา กม.15+470 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000
150811 (1.2782) ซ่อมแซม ทรบ.คลองทวีวัฒนา กม.15+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000
150823 (1.2794) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองตาชม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 0 0 0 0 0 0
150836 (1.2807) ซ่อมแซมคันคลองมหาสวัสดิ์ กม.25+700 - 25+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
150837 (1.2808) ซ่อมแซมคันคลองโยง กม.0+000 - 0+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150838 (1.2809) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านและบานระบาย ปตร.ต่างๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150839 (1.2810) ซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 628000 628000
150840 (1.2811) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแนวคันคลองโยงฝั่งใต้ กม 1+240 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 720000 720000
150841 (1.2812) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแนวคันคลองโยงฝั่งใต้ กม.1+170 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 940000 940000
150842 (1.2813) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแนวคันคลองโยงฝั่งเหนือ กม.1+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000
150843 (1.2814) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแนวคันคลองโยงฝั่งใต้ กม.1+140 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000
150844 (1.2815) ซ่อมแซม ปตร.บางเก็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1250000 1250000
150845 (1.2816) ซ่อมแซม ปตร.กระทุ่มเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1350000 1350000
150846 (1.2817) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1355000 1355000
150847 (1.2818) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำคลองโยง 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000
150850 (1.2821) ซ่อมแซมบริเวณฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
150879 (1.2850) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตู้ควบคุม ของประตูระบายน้ำ จำนวน 28 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1300000 1300000
151971 (75) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.บางขโมย สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000
156338 461. ซ่อมแซม ปตร.โต๊ะใหม่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล เงินกันเหลื่อมปี 2561 1252613 1252613
154653 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล เงินทุนหมุนเวียน 2561 1980000 1980000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154654 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล เงินทุนหมุนเวียน 2561 22000 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154655 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154656 เครื่องตบดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล เงินทุนหมุนเวียน 2561 21000 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154657 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล เงินทุนหมุนเวียน 2561 32000 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154658 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล เงินทุนหมุนเวียน 2561 102000 102000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156339 462. ปรับปรุงหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล เงินกันเหลื่อมปี 2561 8438000 8438000
157855 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตาดฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบประมาณอื่น ๆ 2561 1190000 1190000 40 40 377.85 377.85 60 60
158413 ซ่อมแซม ทรบ.รางจิก จังหวัดนครปฐม ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000 7 7 377.85 377.85 45 45
158414 ซ่อมคันคลองลัดศรีนวล กม.0+780-1+180 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบประมาณอื่น ๆ 2561 860000 860000 5 5 377.85 377.85 35 35
158415 ซ่อมแซมท่อลอดลัดศรีนวล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบประมาณอื่น ๆ 2561 720000 720000 6 6 377.85 377.85 43 43 0 0
158416 ซ่อมแซมท่อริมคันแม่น้ำท่าจีน กม.20+400 จังหวัดนครปฐม ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000 5 5 377.85 377.85 45 45
158417 ซ่อมแซมท่อริมคันแม่น้ำท่าจีน กม.20+500 จังหวัดนครปฐม ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000 5 5 377.85 377.85 45 45
158418 ซ่อมแซมคันคลองพระพิมล ฝั่งทิศใต้ กม.20+850 - 21+170 จังหวัดนนทบุรี ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158419 ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตนคลองพระพิมล ฝั่งทิศใต้ กม.24+000 - 24+050 จังหวัดนนทบุรี ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบประมาณอื่น ๆ 2561 440000 440000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158420 ซ่อมแซม ปตร.บางไทร จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบประมาณอื่น ๆ 2561 480000 480000 3 3 377.85 377.85 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158442 ซ่อมแซมเกียร์มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมสถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
146479 (1.747) บำรุงรักษาโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 395000 395000
146480 (1.748) บำรุงรักษาคลองสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1096200 1096200
146481 (1.749) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1690300 1690300
146482 (1.750) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3686400 3686400
146879 (1.110) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1405000 1405000
150673 (1.2644) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองโต๊ะนุ้ย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150674 (1.2645) ซ่อมแซม ปตร.โต๊ะนุ้ย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
150676 (1.2647) ซ่อมแซม ทรบ.ลัดหกหลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150677 (1.2648) ซ่อมแซม ทรบ. 345 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150678 (1.2649) ซ่อมแซม ทรบ.ลาดสวาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150679 (1.2650) ซ่อมเสริมคันคลองพระอุดมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150685 (1.2656) ซ่อมแซม ทรบ.บางโพธิ์เหนือฝั่งซ้ายคลองขุดใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150686 (1.2657) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองพิสนธ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150694 (1.2665) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ สิงหนาท - สามโคก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000
150719 (1.2690) ซ่อมแซม ทรบ.ยายหอม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150726 (1.2697) ซ่อมแซม ทรบ.บ่อยืมกั้นน้ำสาย 1 กม.10+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150727 (1.2698) ซ่อมแซมคันคลองประชาศรัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
150731 (1.2702) ซ่อมแซม ทรบ.ลำรางบ้านไทรใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150732 (1.2703) ซ่อมแซม ทรบ.หม่อมแช่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150733 (1.2704) ซ่อมแซม ทรบ.อารยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150735 (1.2706) ซ่อมแซม ทรบ.ตับผักชี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150736 (1.2707) ซ่อมแซม ทรบ.พาดหมอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
150737 (1.2708) ซ่อมแซม ปตร.คลองหนึ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
150754 (1.2725) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150762 (1.2733) ซ่อมแซม ทรบ.ซองคลองตรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150763 (1.2734) ซ่อมแซม ปตร.ลำรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150792 (1.2763) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150793 (1.2764) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
150797 (1.2768) ซ่อมแซม ทรบ.นายพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150828 (1.2799) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองระแหง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150829 (1.2800) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองโยธา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150831 (1.2802) ซ่อมแซม ปตร.ลำโพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150856 (1.2827) ซ่อมแซม ทรบ.ลำรางบ้านเกาะ หมู่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150857 (1.2828) ซ่อมแซม ลำรางกาน้ำ หมู่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150858 (1.2829) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองหนองหล่ม หมู่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 785000 785000
150867 (1.2838) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองระแหง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150869 (1.2840) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองรางมะกอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
151972 (76) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองเสมียนตรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21000000 21000000
152238 (9) ปรับปรุงประตูน้ำและสถานีสูบน้ำบางหวาย สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 45000000 45000000
154650 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ เงินทุนหมุนเวียน 2561 7900 7900
154651 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ เงินทุนหมุนเวียน 2561 47500 47500
154652 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
157850 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 44 29 800000 304302.95 19 19
158373 จัดทำทุ่นป้องกันวัชพืชในเขตโครงการฯ จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบประมาณอื่น ๆ 2561 690000 690000 11 11 196400 196396.75 42 42
158374 ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองขุดใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบประมาณอื่น ๆ 2561 420000 420000 8 6 143200 142834 42 42
158375 ซ่อมแซม ปตร.กลางคลองขุดใหม่ จังหวัดปทุมธานี ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบประมาณอื่น ๆ 2561 470000 470000 9 7 145300 145211.1 42 42
158376 ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองขุดใหม่ จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบประมาณอื่น ๆ 2561 440000 440000 8 4 133400 133309.6 42 42
158377 ซ่อมเสริมคันคลองพระอุดม ฝั่งซ้าย กม.3+000 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000 11 11 200600 196396.75 42 42
158378 ซ่อมแซม ทรบ.คลองใหม่ (ฝั่งขวาคลองขุดใหม่) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000 6 6 103700 103553.85 42 42
158379 ซ่อมแซม ทรบ.นายสง่า จังหวัดนนทบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบประมาณอื่น ๆ 2561 350000 350000 5 4 86900 86890.15 42 42
158380 ซ่อมแซม ทรบ.นายประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบประมาณอื่น ๆ 2561 350000 350000 4 4 139200 138866.5 42 42
158381 ซ่อมแซม ทรบ.ผู้ใหญ่หอม จังหวัดนนทบุรี ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000 3 3 56600 53562.75 42 42
158382 ซ่อมแซมบาน ปตน.พระยาบรรลือ จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000 11 11 186900 186872.35 42 42
158383 ซ่อมแซมคันคลองญี่ปุ่นใต้ ฝั่งซ้าย กม.0+200 จังหวัดนครปฐม ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 9 144700 142435.15 42 42
158384 ซ่อมแซมคันคลองบางไทรป่า ฝั่งซ้าย กม.2+200 จังหวัดนครปฐม ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000 7 7 118600 118233.3 42 42
145129 ปรับปรุงเสริมคันดิน บริเวณ ปตร. 5 แห่ง ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3000000 3000000
145130 ประตูระบายน้ำกึ่งถาวร คลองลาดกระเบน ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 19000000 19000000
145134 ปตร.กึ่งถาวรคลองปลื้มแผ้วผ้า ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 26000000 26000000
145135 ปตร.กึ่งถาวรคลองโพรงกระถิน ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 19000000 19000000
145136 ปรับปรุงประตูระบายน้ำกึ่งถาวรกลางคลองอุดมชลจร ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145137 กำแพงป้องกันตลิ่งท้าย ปตร.ท่าไข่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
146494 (1.762) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1787300 1787300 24 13 982300 191220 240 240
146495 (1.763) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3484100 3484100 45 40 2787280 1303863.75 240 240
146501 (1.769) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 355200 355200 5 4 284200 126365.6 240 240
146502 (1.770) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 555700 555700 7 2 443700 94635 240 240
146883 (1.114) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 680000 680000 10 9 170000 37854 60 60
148488 (1.459) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองเจ๊กโย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 737800 737800 5 4 66300 40669.7 90 90
148489 (1.460) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองรางปีกนก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 288600 288600 3 35200 90 90
148490 (1.461) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบ้านใหม่-ท่าไข่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 566800 566800 3 65000 90 90
148491 (1.462) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองหลอดตาขิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 258600 258600 1 32000 90 90
148492 (1.463) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง สัมปะทวน - โพรงอากาศ - คลองตอกระทุ่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7995000 7995000 30 995000 90 90
148493 (1.464) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแพรกวิหารแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 398800 398800 4 2 46600 13506 90 90
148494 (1.465) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองลัดยายหรั่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 440800 440800 2 55000 90 90
148495 (1.466) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแขวงกลั่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1456200 1456200 8 218400 90 90
148496 (1.467) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองขวางล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 352700 352700 2 43000 90 90
148497 (1.468) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองลาดบางกระเบน - บางขนากน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1326000 1326000 7 200000 90 90
148498 (1.469) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบึงบางสายแยกขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1638000 1638000 9 245000 90 90
148499 (1.470) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองลาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 629700 629700 4 76000 90 90
148500 (1.471) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองอดุลราษฎร์-วังตะคียน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 708400 708400 4 4 106200 53292.05 90 90
148501 (1.472) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองรางตาสอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 614300 614300 3 92000 90 90
150680 (1.2651) ซ่อมแซม ปตร.บางห้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 7 5 110000 108991.7 90 90
150681 (1.2652) ซ่อมแซม ปตร. คลองสายทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 10 6 170000 145117 90 90
150716 (1.2687) ซ่อมแซมราวกันตก สถานีสูบน้ำท่าไข่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 7 5 120000 78261.6 90 90
150717 (1.2688) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 403000 403000 5 3 56000 53807.65 90 90
150718 (1.2689) ซ่อมแซมหินก่อที่ ปตร.ท่าไข่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000 12 10 297000 19873.35 90 90
150720 (1.2691) ซ่อมแซมแพลูกบวบกันวัชพืชฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 342000 342000 3 2 70000 6309 90 90
150725 (1.2696) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำใต้สะพานข้ามคลองพระยาสมุทร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 3 3 70000 67977.2 90 90
150739 (1.2710) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร ปตน.ท่าถั่ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000 2 1 29000 28527 90 90
150740 (1.2711) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำท่าถั่ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 485000 485000 6 3 94000 28527 90 90
150741 (1.2712) ซ่อมแซมแพลูกบวบกันวัชพืชอาคารรับน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 443000 443000 4 3 100000 10305.3 90 90
150742 (1.2713) ซ่อมแซม ปตร.ท่าถั่ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 7 200000 90 90
150744 (1.2715) ซ่อมแซมแพลูกบวบกันวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 174000 174000 3 3 44000 39746.7 90 90
150747 (1.2718) ซ่อมแซมหินก่อป้องกันน้ำเซาะ คลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 8 5 120000 92742.3 90 90
150767 (1.2738) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำเทพรังสรรค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 403000 403000 2 2 56000 54423 90 90
150768 (1.2739) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำใต้สะพานข้ามคลองผีขุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 470000 470000 8 5 130000 83284.8 90 90
150794 (1.2765) ซ่อมแซม ทรบ.สมอคล้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 274000 274000 2 1 30000 13248.9 90 90
150795 (1.2766) ซ่อมแซม ปตร.บางโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 5 4 110000 101999 90 90
150818 (1.2789) ซ่อมแซมคันโอบ ปตร.กึ่งถาวรกลางคลองคลองอ้อม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 1 35000 90 90
150819 (1.2790) ซ่อมแซมคันโอบ ปตร.กึ่งถาวรกลางคลองกาหลงฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 1 36000 90 90
150820 (1.2791) ซ่อมแซมคันโอบ ปตร.กึ่งถาวรกลางคลองสุคันธาวาส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 1 39000 90 90
150832 (1.2803) ซ่อมแซมหินก่อที่ตัวอาคาร ปตร.ลาดขวาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 820000 820000 10 6 140000 90 90
150833 (1.2804) ซ่อมแซม ปตร.ลาดขวาง ทาสีบานและตัวอาคาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 3 2 50000 47631.25 90 90
150851 (1.2822) ซ่อมแซมทรบ.คลองกระทุ่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 2 45000 90 90
150853 (1.2824) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 403000 403000 2 2 56000 55238.55 90 90
150859 (1.2830) ซ่อมแซม ปตร.แสนภูดาษ ทาสีบานและตัวอาคาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 2 50000 90 90
150860 (1.2831) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำใต้สะพานบางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 5 4 105000 53171.15 90 90
150861 (1.2832) ซ่อมแซมราวกันตก สถานีสูบน้ำบางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 8 5 120000 57472 90 90
150862 (1.2833) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำบางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 403000 403000 2 2 56000 54438.55 90 90
150863 (1.2834) ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.บางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 4 1 61000 9731.75 90 90
150864 (1.2835) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร ปตน.ท่าไข่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000 1 1 29000 28927 90 90
150865 (1.2836) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำท่าไข่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 403000 403000 2 2 56000 52424.85 90 90
150866 (1.2837) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
152237 (8) ประตูระบายน้ำปากคลองบางอีแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17120600 17120600
152387 (1.48) ป้องกันน้ำเค็มบริเวณอาคารชลประทานในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 381500 381500 10 5 150000 131069.25 90 90
152388 (1.49) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็ม ปตน.ท่าไข่ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 116600 116600 6 3 32000 29735.1 90 90
152389 (1.50) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหัวเนิน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 112700 112700 5 3 40000 34704.5 90 90
152390 (1.51) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ ปตร.นางหงษ์ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 51900 51900 5 5 20000 18927 90 90
152392 (1.53) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็ม สถานีสูบน้ำบางพระ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 243000 243000 7 5 100000 90213.5 90 90
152393 (1.54) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหนองน้ำกิน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 101900 101900 1 1 30000 27525.95 90 90
152394 (1.55) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ ปตร.พระยาวิสูตร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 51900 51900 5 5 20000 18927 90 90
152396 (1.57) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็ม สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 167600 167600 5 5 73000 72156.6 90 90
152397 (1.58) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหลังวัดแสนภูดาษ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 133300 133300 5 5 61000 60972 90 90
152398 (1.59) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ ปตร.เทพรังสรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 51900 51900 1 1 20000 14511.7 90 90
152400 (1.61) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร สถานีสูบน้ำท่าไข่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39200 39200 4 4 28000 27763.6 90 90
152401 (1.62) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหลอดตาแดง สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 114700 114700 2 2 51000 50971.15 90 90
152402 (1.63) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ ปตร.ปากตะคลอง สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 57800 57800 2 2 25000 13881.8 90 90
152403 (1.64) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองบึงบางอ้อ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 83500 83500 1 32000 90 90
152404 (1.65) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็ม สถานีสูบน้ำท่าไข่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 115600 115600 4 4 50000 49636.95 90 90
152405 (1.66) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหลอดตาชู สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 114700 114700 2 2 50000 49971.15 90 90
152406 (1.67) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ ปตน.ปากตะคลอง สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 57800 57800 2 2 25000 13881.8 90 90
152407 (1.68) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหนองชังโรง สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 111700 111700 4 4 40000 35988.05 90 90
152408 (1.69) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตน.ท่าถั่ว สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 52400 52400 1 1 32000 31978.65 90 90
152409 (1.70) ทำนบดินชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่คลองใหม่อุดมดี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 158800 158800 12 12 50000 49673.15 90 90
152410 (1.71) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ทรบ.คู้วังคา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600 19600 1 1 10000 8305.3 90 90
152411 (1.72) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.ท่าถั่ว สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 66100 66100 5 5 36000 34704.5 90 90
152412 (1.73) ทำนบดินชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่คลองข้างวัด สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 158800 158800 2 1 50000 5047.2 90 90
152413 (1.74) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ทรบ.บางแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600 19600 1 1 10000 7924.45 90 90
152414 (1.75) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.ลาดขวาง สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37200 37200 1 1 27000 26729.7 90 90
152415 (1.76) ทำนบดินชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่คลองเจ็ก สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 96000 96000 4 4 35000 27763.6 90 90
152416 (1.77) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ทรบ.คลองนา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600 19600 1 1 6500 6460 90 90
152417 (1.78) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.แสนภูดาษ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37200 37200 1 1 26000 25438.5 90 90
152418 (1.79) ทำนบดินชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่คลองตาเวียน สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 158800 158800 4 4 50000 34388.05 90 90
152419 (1.80) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.บางพระ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58800 58800 1 1 30000 29918.6 90 90
152420 (1.81) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.จางวาง สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37200 37200 3 3 27000 20822.7 90 90
152421 (1.82) ทำนบดินชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่คลองฮกลี้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 97000 97000 4 4 35000 27763.6 90 90
152422 (1.83) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.ท่าไข่ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 63700 63700 6 6 40000 39115.8 90 90
152423 (1.84) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.บ้านใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58800 58800 1 1 37000 22873.35 90 90
154692 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
154693 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต เงินทุนหมุนเวียน 2561 22000 22000
157854 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158446 งานซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ปตร.เทพรังสรรค์ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158447 งานซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ปตร.นางหงษ์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต งบประมาณอื่น ๆ 2561 990000 990000
145983 (1.251) กำจัดวัชพืช จำนวน 52 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 20 0 800000 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770 15.4 1232 24.64 2310 46.2 3850 77 4158 83.16 5082 101.64 5698 113.96 6160 123.2 6930 138.6
146469 (1.737) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 68100 68100
146470 (1.738) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 224400 224400
146471 (1.739) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 982800 982800
146472 (1.740) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1208800 1208800
148252 (1.223) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสวนฝ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 120000 120000
148253 (1.224) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 540000 540000
148254 (1.225) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสามบาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 690000 690000
148265 (1.236) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000 480000
148266 (1.237) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพร้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 520000 520000
150702 (1.2673) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150703 (1.2674) ซ่อมแซมทุ่นกันวัชพืช สน.ปตน.กระทุ่มแบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
150704 (1.2675) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า สน.ปตน.กระทุ่มแบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1600000 1600000
150710 (1.2681) ซ่อมแซมท่อสูบน้ำ สน.ปตร.สุคต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150711 (1.2682) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย และระบบไฟฟ้า สน.ปตร.สุคต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
150724 (1.2695) ซ่อมแซมทุ่นกันวัชพืช สน.ปตร.ท่าเสา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
150738 (1.2709) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า สน.ปตร.บางกระทึก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150758 (1.2729) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า สน.ปตร.สามบาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150759 (1.2730) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า สน.ทรบ.บางเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
150787 (1.2758) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 3 สน.ปตร.บางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150788 (1.2759) ซ่อมแซมทุ่นกันวัชพืช สน.ปตร.บางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
150803 (1.2774) ซ่อมแซมท่อสูบน้ำ สน.ปตร.สี่วาพาสวัสดิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150830 (1.2801) ซ่อมแซมท่อสูบน้ำ สน.ปตร.บางซื่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150871 (1.2842) ซ่อมแซมอาคารควบคุมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.อ้อมน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150872 (1.2843) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า สน.ปตร.อ้อมน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
150873 (1.2844) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย และระบบไฟฟ้า สน.ปตร.อ้อมน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
150874 (1.2845) ซ่อมแซม ทรบ.แยกคลองอ้อมใหญ่ กม.0+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
150875 (1.2846) ซ่อมแซม ทรบ.แยกคลองอ้อมใหญ่ กม.0+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
151977 (81) ปตร.คลองยายหลีฝั่งใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000
152043 (149) ปตร.ปลายคลองหมื่นปรารมย์ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000
154659 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เงินทุนหมุนเวียน 2561 1198000 1198000
154660 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
154661 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เงินทุนหมุนเวียน 2561 555000 555000
154662 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
154663 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
156073 303. กำแพงป้องกันน้ำท่วมจากสถานีสูบน้ำ ปตร.ท่าเสาถึงแม่น้ำท่าจีน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2561 491400 491400
157856 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158385 ซ่อมแซม เครื่องกว้านบานระบาย ปตร.พร้อมเครื่องผลักดันน้ำ ลัคท่าคา จังหวัดนครปฐม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1600000 1600000
158386 ซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สน.ปตร.ท่าพูด จังหวัดนครปฐม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
158387 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.ฉาง จังหวัดนครปฐม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158388 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สน.ปตร.ตันเจริญสุข จังหวัดนครปฐม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
158389 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.ไหหลำบน จังหวัดนครปฐม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158390 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158391 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สน.ปตร.คลองนา จังหวัดนครปฐม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
158392 ซ่อมแซมเกียร์มอเตอร์และระบบไฟฟ้า สน.ปตร.ยาว จังหวัดนครปฐม ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158393 ซ่อมแซมเกียร์มอเตอร์และระบบไฟฟ้า ปตร.พิกุล จังหวัดนครปฐม ตำบลหอมเกล็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบประมาณอื่น ๆ 2561 200000 200000
158394 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.สี่วาพาสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158395 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.คอกกระบือ จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158396 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สน.ปตร.บางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
145127 ปรับปรุงเสริมคันคลอง 16 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145128 ปรับปรุงเสริมคันคลอง 17 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145132 ปรับปรุงขุดลอกคลอง 15 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4000000 4000000
145133 ปรับปรุงเสริมคันคลอง 15 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145138 ปรับปรุงขุดลอกคลองหัวกระบือ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3000000 3000000
145139 โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรฐกิจและเชื่อมเส้นทางคมนาคม ถนนคู่ขนานรังสิต-นครนายก ช่วงคลอง 3 เชื่อมถนนพหลโยธิน ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 80000000 80000000
145140 โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรฐกิจและเชื่อมเส้นทางคมนาคม ถนนคู่ขนานรังสิต-นครนายก ช่วงคลอง 4 เชื่อมถนนพหลโยธิน ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 75000000 75000000
145141 โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรฐกิจและเชื่อมเส้นทางคมนาคม ถนนคู่ขนานรังสิต-นครนายก ช่วงคลอง 1 เชื่อมถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 80000000 80000000
145429 ขุดลอกบึงกล่ำ ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8000000 8000000
146496 (1.764) บำรังรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1338000 1338000
146497 (1.765) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
146498 (1.766) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2208200 2208200
146499 (1.767) บำรังรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3637000 3637000
146882 (1.113) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
148256 (1.227) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบึงกล่ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000
148257 (1.228) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรังสิต (ช่วงคลอง 1 - สน.ปากคลองรังสิต) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000
148258 (1.229) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 10 สายล่างกม.11+400 - กม.18+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 915300 915300
148259 (1.230) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 15 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2151000 2151000
148260 (1.231) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 20 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4013200 4013200
148261 (1.232) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1807200 1807200
148270 (1.241) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 25 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800900 800900
150712 (1.2683) ซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำเสาวภาผ่องศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000
150782 (1.2753) ซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5500000 5500000
150813 (1.2784) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลอง 15 สายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150814 (1.2785) ซ่อมแซมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ตามสถานีสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
150815 (1.2786) ซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำปตน.จุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
150816 (1.2787) ซ่อมแซมกำแพงกั้นน้ำริมคลองรังสิตฯฝั่งใต้ ช่วงคลอง 2 - คลอง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1990000 1990000
150817 (1.2788) ซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ เก่า-ใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4500000 4500000
150824 (1.2795) ซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
150825 (1.2796) ซ่อมแซมหลังคาคลุมโครงยกอาคาร ปตร. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
150826 (1.2797) ซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลอง 21 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
150827 (1.2798) ซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000
150849 (1.2820) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย และขยายเขตไฟฟ้า ปตร.บึงไผ่ดำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
150877 (1.2848) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ อำเภอธัญบุรี,ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150878 (1.2849) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ปตร. โครงการส่งน้ำฯ รังสิตใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
152104 (18) ปตร.ปากคลอง 15 (สายกลาง) สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 49000000 49000000
154674 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียน 2561 29000 29000
154675 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifuntion ขนาด A4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียน 2561 15800 15800
154676 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียน 2561 19000 19000
154677 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียน 2561 1198000 1198000
154678 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
154679 เครื่องตบดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียน 2561 21000 21000
154680 เครื่องกระทุ้งดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียน 2561 66000 66000
154681 เครื่องเจาะโลหะแบบตั้งพื้น ขนาด 25 มม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียน 2561 35000 35000
155853 87. ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง 16(สายล่าง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินกันเหลื่อมปี 2561 5125800 5125800
156060 290. ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำเปรมใต้ จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินกันเหลื่อมปี 2561 10680084 10680084
157084 โครงการป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่สำคัญ(กรุงเทพมหนครและปริมณฑล)จำนวน5แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 199418400 199418400
157851 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
157929 ปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000
158999 ปรับปรุงบานระบายน้ำประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบประมาณอื่น ๆ 2561 5000000 5000000
159192 ปรับปรุงคันคลองหกวายล่าง ช่วงคลอง 13-14 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งบประมาณอื่น ๆ 2561 25000000 25000000
146466 (1.734) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 869400 869400 11 11 766 731382.08 176 176
146467 (1.735) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3300000 3300000 45 45 3130000 3094018.2 182 182
146488 (1.756) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17000 17000 5 3 0 0 0 0
146489 (1.757) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1289600 1289600 83 0 0 0 0 0
146880 (1.111) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 530000 530000 9 9 174900 170001 50 50
148594 (1.565) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 5 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2091500 2091500
148598 (1.569) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4828500 4828500
150687 (1.2658) ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ. ปากคลองระบายน้ำที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 290000 290000
150688 (1.2659) ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ. ปากคลองระบายน้ำที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 290000 290000 8 8 0 0 0 0
150689 (1.2660) ซ่อมแซม ทรบ. คลองระพีพัฒน์แยกตก ฝั่งซ้าย กม. 36+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 9 9 0 0 0 0
150692 (1.2663) ซ่อมแซมหินก่อหินเรียง ทรบ. ปากคลองระบายน้ำที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 8 8 0 0 0 0
150821 (1.2792) ซ่อมแซมหินเรียง ปตร. ปากคลองระบายน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 290000 290000
150822 (1.2793) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 760 0 760 0 0 0
152124 (38) สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 115000000 24432000 0 0 0 0 0 0
154670 สว่านชนิดเจาะคอนกรีตแบบโรตารี่ ขนาด 24 มม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เงินทุนหมุนเวียน 2561 9000 9000 0 0 0 0 0 0
154671 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000 0 0 0 0 0 0
154672 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เงินทุนหมุนเวียน 2561 19000 19000 0 0 0 0 0 0
154673 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เงินทุนหมุนเวียน 2561 13000 13000 0 0 0 0 0 0
155868 101. สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เงินกันเหลื่อมปี 2561 3427268 3427268
156519 559. ปรับปรุงคลองระพีพัฒน์แยกตก จังหวัดปทุมธานี สำ