ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
148719 (1.690) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 168900 168900
148720 (1.691) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 137900 137900
148721 (1.692) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 215500 215500
148723 (1.694) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 382000 382000
148724 (1.695) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
159966 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด กม.4+600-4+700 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7700 7700
153874 (1.2986) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 3 ซ้าย - 1 ขวา กม.2+940 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8500 8500
153875 (1.2987) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 2 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20400 20400
153070 (1.17) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองธรรมชาตินาคู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 154000 154000
153071 (1.18) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 82000 82000
153375 (1.2965) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำร่องคล้า โครงการชลประทานชัยนาท (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 232500 232500
153254 (1.1) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 154000 154000
153256 (90) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-1ซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 655000 655000
153257 (97) ปรับปรุงตลิ่งท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (ฝั่งซ้าย) บ้านตลุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 747000 747000
153372 (1.2933) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000 20000
153363 (1.99) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำโครงการพระราชดำริฯ หนองลาด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 177000 177000
153370 (1.100) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองโคกเศรษฐี พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 140800 140800
153371 (1.102) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองลาดฟ้า พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 280700 280700
153373 (1.2958) ซ่อมแซมคันคลอง ร.2 ข. สุพรรณ 1 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 82000 82000
153374 (1.2959) ซ่อมแซมคันคลอง 2 ซ้ายระหาน (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 141000 141000
153376 (1.2979) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 4 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 298000 298000
153377 (1.3028) ซ่อมแซมคันคลองระบาย ร.4 ข. สุพรรณ1 (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 190000 190000
153378 (1.3031) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตน.ชัณสูตร และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29000 29000
153379 (1.3062) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 234000 234000
153380 (1.3175) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายประตูน้ำพลเทพ (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 117000 117000
155061 (1.3047) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.77+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18600 18600
155083 (1.3071) ซ่อมแซมทรบ.กลางคลองระบาย 1 ซ้าย สามชุก 1 กม.11+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000 10000
153826 (1.2945) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลอง ร.1 ซ้าย ม.สุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13800 13800
153679 (10) ฝายบ้านดงปอแดงพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 426000 426000
153493 (1.97) คลองระบาย 3 ขวา สามชุก 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 259200 259200
153494 (1.98) ปรับปรุงท่อลอดถนน ร.1 ซ้าย ห้วยกระจี กม. 1+700 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 90000 90000
153495 (1.105) ปรับปรุง ปตร.กลางคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง กม.33+732 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 273000 273000
153496 (1.3064) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 253200 253200
153497 (88) ดาดคอนกรีตคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 583900 583900
153498 (89) คลองระบาย 4 ขวา สามชุก 1 ฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 525900 525900
153499 (91) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย บรมธาตุ (ช่วงที่ 1) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 189000 189000
153500 (92) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 4ซ้าย-2ซ้าย บรมธาตุ (ช่วงที่ 1) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 207000 207000
153501 (95) ปรับปรุงงานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย กม. 0+000 - กม. 3+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 33200 33200
153502 (98) อาคาระบายน้ำล้นฉุกเฉินคลอง 1 ซ้าย ฝายโป่งข่อย พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 247000 247000
153503 (100) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 3ซ้าย ระยะที่ 1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 466000 466000
153504 (101) ปรับปรุงฝายหลักเมตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 470000 470000
153505 (103) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ดีน้อย ระยะที่ 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 395000 395000
153506 (30) อาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำซับป่าพลู พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1167000 1167000
153507 (31) ฝายดงเกนหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 371000 371000
153508 (122) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหลอดพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1334000 1334000
153509 (30) แก้มลิงบ้านซับป่าพลูใหม่พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 497000 497000
153510 (31) แก้มลิงบึงรำมะสัก พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 441000 441000
153511 (1.13) ท่อลอดถนนคลองระบาย ร.1 ซ้าย สุพรรณ 3 และอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 134800 134800
153678 (4) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย ระหาน พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 411000 411000
153825 (1.2944) ซ่อมแซมหินทิ้งเหนือ-ท้าย ปตร.คลองตานึ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22300 22300
153713 (1.2851) ซ่อมแซมคูดาดท้าย คลองส่งน้ำ 7 ซ้าย มอ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21000 21000
153714 (1.2852) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคันคลอง ร.4 ข สามชุก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24000 24000
153715 (1.2853) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลอง 8 ซ้าย มอ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000 28000
153716 (1.2854) ซ่อมแซมคันคลอง ร.4 ข สามชุก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000 12000
153717 (1.2855) ซ่อมแซมหินทิ้งเหนือ-ท้าย ปตร.กุฎี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22300 22300
153718 (1.2856) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย และหินเรียงเหนือ - ท้าย ปตร.ประพาสต้น โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
153719 (1.2857) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและท่อส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝายหลักเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21000 21000
153721 (1.2858) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
153722 (1.2859) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝายหลักเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35000 35000
153723 (1.2860) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง RMC ระบบส่งน้ำฝายหลักเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44000 44000
153724 (1.2861) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง 1R-RMC ระบบส่งน้ำฝายหลักเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
153725 (1.2862) ซ่อมแซมหินเรียงท่อรับน้ำ แก้มลิงเขาขี้ฝอย จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000 30000
153726 (1.2863) ซ่อมแซมทรบ.กลางคลองพรหม กม.4+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17600 17600
153727 (1.2864) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา - 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
153728 (1.2865) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 รวม 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30100 30100
153729 (1.2866) ซ่อมแซมหินทิ้ง ปตร.บางปลาม้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 60000 60000
153730 (1.2867) ซ่อมแซมคันคลอง ร.5 ขวา สุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70200 70200
153731 (1.2868) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง 1 ซ้าย- 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13800 13800
153732 (1.2869) ซ่อมแซมคันคลอง ร. 4 ขวา สุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70200 70200
153733 (1.2870) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 (ฝั่งซ้าย) เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
153735 (1.2871) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 รวม 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31900 31900
153736 (1.2872) ซ่อมแซมคันดิน แก้มลิงเขาน้อย โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000 9000
153737 (1.2873) ซ่อมแซมหินเรียงท่อรับน้ำ แก้มลิงโคกหม้อบน จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31000 31000
153738 (1.2874) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำระบายใหญ่ สุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 65400 65400
153739 (1.2875) ซ่อมแซมคันคลองหนองส่าหร่าย ฝั่งซ้าย โครงการชลประทานสิงห์บุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000 28000
153740 (1.2876) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17000 17000
153741 (1.2877) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลอง 3ซ้าย กม.32+380 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000 18000
153742 (1.2879) ซ่อมแซมปตร.โคกยายเกตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000 16000
153743 (1.2880) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาด ลำห้วยกระเสียวฝั่งขวา กม.26+000 - กม.26+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13000 13000
153744 (1.2882) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000 15000
153746 (1.2883) ซ่อมแซมอาคารด้านท้าย ปตร.เขื่อนทดน้ำกระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 83000 83000
153747 (1.2884) ซ่อมแซมคันคลองลำห้วยกระเสียว (บ้านแจงงาม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000 16000
153748 (1.2886) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000 20000
153749 (1.2887) ซ่อมแซมคอสะพานทรุดตัว ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24000 24000
153750 (1.2889) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 53000 53000
153751 (1.2890) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17500 17500
153752 (1.2891) ขุดลอกดินตะกอนคลองดาดคอนกรีต ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 93000 93000
153753 (1.2894) ซ่อมแซมหินเรียงและหินเรียงยาแนวท้าย ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11000 11000
153754 (1.2895) ซ่อมแซมลาดคลอง คลองส่งน้ำ 1 ขวา เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000 18000
153755 (1.2897) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 23 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32800 32800
153756 (1.2898) ช่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 21 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80200 80200
153758 (1.2899) ช่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 22 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80700 80700
153759 (1.2900) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.71+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18600 18600
153760 (1.2901) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.72+562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18500 18500
153761 (1.2902) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 17 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23500 23500
153762 (1.2903) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตโครงการฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24900 24900
153763 (1.2905) ซ่อมแซมทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม. 17+025 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31000 31000
153764 (1.2906) ซ่อมแซมทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.13+410 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32000 32000
153765 (1.2907) ขุดลอกดินตะกอนในคลองดาด โดยใช้แรงคน 4 ขวา 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35000 35000
153766 (1.2908) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16500 16500
153767 (1.2909) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1 ขวา- 1 ซ้าย- 1 ซ้าย 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3600 3600
153768 (1.2910) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1 ซ้าย- 1 ซ้าย 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 41100 41100
153769 (1.2913) ซ่อมแซมหินทิ้งท้าย outlet เขื่อนกระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
153770 (1.2914) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 41200 41200
153772 (1.2915) ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าเขื่อนกระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 84000 84000
153773 (1.2917) ซ่อมแซม ทรบ.คลองส่งน้ำ 1ขวา-7ซ้าย-1ซ้าย รวม 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11000 11000
153774 (1.2918) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลอง 1 ขวา -3 ซ้าย มอ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19000 19000
153775 (1.2919) ซ่อมแซมไซฟอนไผ่งาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000 18000
153776 (1.2920) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1 ขวา 18 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18800 18800
153777 (1.2921) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1 ซ้าย 18 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18900 18900
153778 (1.2922) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.78+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18800 18800
153779 (1.2923) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.79+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18800 18800
153781 (1.2924) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.81+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18800 18800
153782 (1.2925) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 18 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32900 32900
153783 (1.2926) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง LMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44500 44500
153784 (1.2927) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโปร่งข่อย โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000 5000
153785 (1.2928) ซ่อมแซมหินทิ้งอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 38000 38000
153786 (1.2929) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 36000 36000
153787 (1.2930) ซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47000 47000
153788 (1.2931) ซ่อมแซมท่อรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47000 47000
153791 (1.2932) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12500 12500
153792 (1.2934) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง 1L-RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 41600 41600
153793 (1.2935) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19000 19000
153794 (1.2936) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19000 19000
153795 (1.2937) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000 10000
153796 (1.2938) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000 10000
153797 (1.2939) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000 28000
153798 (1.2940) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000 28000
153801 (1.2941) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
153802 (1.2942) ซ่อมแซมหินเรียงหินทิ้ง ฝายทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000 28000
153805 (1.2943) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000 30000
153827 (1.2946) ซ่อมแซมหินทิ้ง ปตร.ปลายคลอง ร. 1 ซ้าย ม.สุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 56100 56100
153828 (1.2947) ซ่อมแซมคันคลอง ร. 1 ซ้าย ม.สุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70200 70200
153829 (1.2948) ซ่อมแซม หินเรียง,หินทิ้ง ปตน.โพธิ์คอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 84000 84000
153830 (1.2949) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ขวา - 1 ขวา - 1 ขวา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20500 20500
153831 (1.2950) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำ 8 ขวา-1ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17700 17700
153833 (1.2951) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32000 32000
153836 (1.2952) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
153837 (1.2953) ซ่อมแซมหินเรียงเหนือ - ท้าย เขื่อนวังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37000 37000
153844 (1.2954) ซ่อมแซมคันคลอง 1 ขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000 16000
153845 (1.2955) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ 2 โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14000 14000
153846 (1.2956) ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีต คลอง 3 ซ้าย มอ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21000 21000
153847 (1.2957) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง รวม 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21000 21000
153848 (1.2960) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70200 70200
153849 (1.2961) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 43000 43000
153850 (1.2962) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบ้านสำนักจั่น ระยะ 2 โครงการชลประทานชัยนาท (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 54300 54300
153851 (1.2963) ซ่อมแซมคลองดงไร โครงการชลประทานชัยนาท (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 87900 87900
153852 (1.2964) ซ่อมแซมคลองวงเดือน โครงการชลประทานชัยนาท (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 93600 93600
153853 (1.2966) ซ่อมแซมคันคลองบ้านท้ายน้ำ ฝั่งขวา โครงการชลประทานสิงห์บุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 60000 60000
153854 (1.2967) ซ่อมแซมระบบประปา ในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000 12000
153855 (1.2968) ซ่อมแซมปตร.บางกุ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25000 25000
153856 (1.2969) ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.ท่าอู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14000 14000
153857 (1.2970) ซ่อมแซมหินทิ้ง ปตร.เภาทะลาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23400 23400
153858 (1.2971) ซ่อมแซมหินทิ้ง ปตร.สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23400 23400
153859 (1.2972) ซ่อมแซมหินทิ้ง สถานีสูบน้ำสองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23400 23400
153860 (1.2973) ซ่อมแซม ทรบ. ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21600 21600
153861 (1.2975) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา กม.8+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 27900 27900
153862 (1.2976) ซ่อมแซมท่อและรางระบายน้ำภายในโครงการฯ เจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47000 47000
153863 (1.2977) ซ่อมแซมดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 84000 84000
153868 (1.2980) ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 3 ซ้าย - 1 ขวา กม.2+829 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3300 3300
153869 (1.2981) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35100 35100
153870 (1.2982) ซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย-1ขวา กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14000 14000
153871 (1.2983) ซ่อมแซมทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-1ขวา กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11000 11000
153872 (1.2984) ซ่อมแซมท่อเชื่อมคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 1 ขวา กม.27+606 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23400 23400
153873 (1.2985) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลอง 3ซ้าย กม.38+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17000 17000
153876 (1.2988) ซ่อมแซม ท่อเลียบคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 กม.6+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23300 23300
153877 (1.2989) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย ม.-อ. จ.ชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22100 22100
153878 (1.2990) ซ่อมแซมทรบ.กลางคลอง 3 ซ้าย-1ขวา กม.6+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11000 11000
153879 (1.2991) ซ่อมแซมท่อระบายปลายคู D30 พร้อมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19000 19000
153880 (1.2992) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 11 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28200 28200
153881 (1.2993) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 12 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30500 30500
153883 (1.2994) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29500 29500
153884 (1.2995) ซ่อมแซมท่อระบายคลองส่งน้ำตาส่าน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000 5000
153885 (1.2997) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและท่อส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝายตะคร้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000 18000
153886 (1.2998) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง 1L-LMC ระบบส่งน้ำฝายตะคร้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
155081 (1.3069) ซ่อมแซมทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา - 1 ซ้าย กม.2+310 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10200 10200
153887 (1.2999) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง LMC ระบบส่งน้ำฝายตะคร้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32000 32000
153888 (1.3000) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝายตะคร้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
153889 (1.3001) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง 1R-1L-LMC ระบบส่งน้ำฝายตะคร้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44000 44000
153890 (1.3002) ซ่อมแซมทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม. 22+368 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24000 24000
153892 (1.3003) ซ่อมแซมหินเรียงบ่อพัก สถานีสูบน้ำบางลี่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18800 18800
154013 (1.3004) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000 28000
154194 (1.3059) ช่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตท้ายท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 จ.ชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35000 35000
154225 (1.3006) ซ่อมแซมคันคลองลาดฟ้า โครงการชลประทานอ่างทอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 84000 84000
154226 (1.3007) ซ่อมเสริมคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 45000 45000
154413 (1.3008) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลอง 4 ขวา - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31000 31000
154416 (1.3009) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลองหนองแขม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000 20000
154449 (1.3010) ซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง 21 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000 20000
154480 (1.3011) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 22 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22000 22000
154483 (1.3012) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 21 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23500 23500
154553 (1.3013) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 22 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23500 23500
154646 (1.3014) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 19 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32900 32900
154647 (1.3015) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 6 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 76900 76900
154648 (1.3016) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตท้ายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย-1ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000 9000
154769 (1.3018) ซ่อมแซมหินเรียงและหินเรียงยาแนวท้ายท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20500 20500
154770 (1.3019) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 3ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19000 19000
154771 (1.3020) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1ขวา จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5400 5400
154772 (1.3022) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 4ขวา-1ขวา กม.0+025 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24000 24000
154773 (1.3023) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3 ซ้ายระหาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37600 37600
154774 (1.3024) ซ่อมแซมอาคารประกอบและหินเรียง คลอง 1 ขวา จำนวน 45 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 45000 45000
154775 (1.3025) ขุดลอกตะกอนดินใต้สะพานคลองส่งน้ำ จำนวน 31 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70000 70000
154896 (1.3026) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอาคารประกอบ ทรบ.คลอง 1ขวา จำนวน 2 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 53000 53000
154897 (1.3027) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตเกษตรแปลงใหญ่ คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 93000 93000
154898 (1.3029) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ซ้าย - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14900 14900
154899 (1.3032) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17500 17500
154900 (1.3033) ซ่อมแซม ท่อเลียบคลองระบาย 2 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 กม.2+698 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23300 23300
154901 (1.3034) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 3 ขวา - 1 ขวา ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 6 (สนับสนุนแปลงใหญ่ ต.มงคลธรรมนิมิต) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29000 29000
154902 (1.3035) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา จากกม.8+500 - กม.10+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
154903 (1.3036) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายท่อริมแม่น้ำสุพรรณ ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29000 29000
155024 (1.3037) ซ่อมแซมคันคลอง ร.1 ซ้าย สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14100 14100
155025 (1.3038) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง 2 ซ้าย - 1 ขวา กม.12+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22200 22200
148012 (14) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13333000 13333000
146521 (1.789) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
145730 (33) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2289000 2289000
154703 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 32000 32000
154704 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 67600 67600
154705 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction ขนาด A4 สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 34000 34000
154706 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifuntion ขนาด A4 สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 7900 7900
154707 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500
154708 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 29000 29000
154709 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 36000 36000
154710 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
154711 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 952000 952000
154712 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 1198000 1198000
154713 เครื่องชั่งขนาด 8,000 กรัม มีความละเอียด 0.1 กรัม สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 32000 32000
154714 เครื่องชั่งไฟฟ้าขนาด 15 กิโลกรัม มีความละเอียด 0.5 กรัม สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 25000 25000
154715 เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
154716 เครื่องประจุแบตเตอรี่ สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 12 หน่วยงานสนับสนุน ภายใน สชป.12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 15000 15000
145431 ระบบส่งน้ำศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองพญา บ้านหนองพญา ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145432 ระบบส่งน้ำศูนย์ข้าวชุมชนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ตำบลโพธิ์งาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145438 ฝายทับเสาหอ บ้านทับเสาหอ ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 21000000 21000000
145440 ปรับปรุงระบายน้ำคลอง INTERCEPTOR DRAIN กม.21+115 บ้านหนองจงอาง ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 6500000 6500000
146031 (1.299) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตโครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 39 13 260000 258353.55 21 21 2160 27 6640 83 7440 93
146554 (1.822) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 181800 181800 15 15 145800 99366.75 21 21
146555 (1.823) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 290000 290000
146556 (1.824) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 508200 508200 23 23 458200 127226.25 21 21
146557 (1.825) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 21 สาย โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 547700 547700 26 26 497700 172285.65 21 21
150991 (1.2962) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบ้านสำนักจั่น ระยะ 2 โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 5 5 88000 85698.4 64 64
150992 (1.2963) ซ่อมแซมคลองดงไร โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000 10 10 337258.46 335141.65 105 105
150993 (1.2964) ซ่อมแซมคลองวงเดือน โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 12 12 372357.42 370841.55 62 62
150994 (1.2965) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำร่องคล้า โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 18 870670 870599.5 85 85
151092 (1.3063) ซ่อมแซมคลองวังตะเคียน โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000 8 8 334984.18 334013.8 84 84
151149 (1.3120) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 11 11 470245 451563.7 81 81
151150 (1.3121) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 6L ฝั่งซ้าย โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 5 5 91723 89311.85 43 43
151151 (1.3122) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย จำนวน 30 แห่ง โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 11 11 268730 238912.65 41 41
151152 (1.3123) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 85 51 482638.5 482638.5 18 18
151153 (1.3124) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1600000 1600000 11 11 121720 118819.65 64 64
151211 (1.3182) ซ่อมแซมรอป้องกันวัชพืช โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 27 27 249654.21 230678.1 41 41
154717 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
154718 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียน 2561 9500 9500
154719 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียน 2561 36000 36000
154720 ปากกาจับเหล็ก ขนาด 150 มม. โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียน 2561 9000 9000
145441 ปรับปรุงคลองโพธิ์ชัย พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 สาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000 0 0 0 0 0 0
145442 ปรับปรุงบึงสีบัวทอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145446 ปรับปรุงหนองวังงาม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9800000 9800000 0 0 0 0 0 0
145448 คอนกรีตดาดคลอง 1 ซ้าย บรมธาตุ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 35000000 35000000
145449 คอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 4 ขวา - 1 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 11000000 11000000
145451 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองลำแม่ลา - การ้อง ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000 0 0 0 0 0 0
145454 ปรับปรุงหนองอ้อราง พร้อมอาคารประกอบ ต.ประศุก ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9500000 9500000 0 0 0 0 0 0
146519 (1.787) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17700 17700 0 0 0 0 0 0
147255 (1.183) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34000 34000 0 0 0 0 0 0
148128 (1.99) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำโครงการพระราชดำริฯ หนองลาด สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 0 0 0 0 0 0
150904 (1.2875) ซ่อมแซมคันคลองหนองส่าหร่าย ฝั่งซ้าย โครงการชลประทานสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 0 0 0 0 0 0
150995 (1.2966) ซ่อมแซมคันคลองบ้านท้ายน้ำ ฝั่งขวา โครงการชลประทานสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1450000 1450000 0 0 0 0 0 0
151189 (1.3160) ซ่อมแซมคันคลองท้องคุ้งสายแยก ทั้ง 2 ฝั่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0
151190 (1.3161) ซ่อมแซมคันคลองเจ๊ก ทั้ง 2 ฝั่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1650000 1650000 0 0 0 0 0 0
154721 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 74400 74400
154722 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 โครงการชลประทานสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 34000 34000
145460 ปรับปรุงระบบการส่งน้ำเพื่อการเกษตรคลองห้วยแขยง 2 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 48543700 48543700
146515 (1.783) บำรุงรักษาหัวงานโครงการพระราชดำริ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 171800 171800
146517 (1.785) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ (อ่างเก้บน้ำห้วยท่าเดื่อ) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 91400 91400
146518 (1.786) บำรุงรักษาหัวงาน (อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 354800 354800
146532 (1.800) บำรุงรักษาหัวงานที่ทำการ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 33200 33200
146540 (1.808) บำรุงรักษาหัวงาน (อ่างเก็บน้ำห้วยยาง) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 82300 82300
146553 (1.821) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่สถานีสูบน้ำแจงงาม โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 283300 283300
146561 (1.829) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 190000 190000
147254 (1.182) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 170000 170000
148037 (1.8) ปรับปรุงอาคาร River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
148132 (1.103) คันคลอง 16 ซ้าย ม.-อ. สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9399500 9399500
148133 (1.104) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านท่าเดื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
150943 (1.2914) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
150989 (1.2960) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
151096 (1.3067) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
151156 (1.3127) ซ่อมแซมท่อลอดทางเชื่อมบ่อยืมฝั่งขวาคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จำนวน 10 แห่ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
151185 (1.3156) ซ่อมแซมฝายซับปลาก้าง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
151186 (1.3157) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านท่าเดื่อ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
151187 (1.3158) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
151214 (1.3185) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151994 (99) คันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20036100 20036100
154724 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 952000 952000
154725 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000
154726 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction ขนาด A4 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 17000 17000
154727 เครื่องประจุแบตเตอรี่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 15000 15000
154728 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ INVERTER ขนาด 150 แอมป์ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 55000 55000
145447 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25800000 25800000
145463 ปรับปรุงหนองลาดใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4000000 4000000
145464 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145465 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145466 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145467 ปรับปรุงหนองหัวแตก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145468 ปรับปรุงลาดจินจาน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145469 ขุดลอกบึงเบิกไพร หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 1355000 1355000
145470 ขุดลอกบึงอ้ายรัง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
145471 แก้มลิงสีบัวทองพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 35000000 35000000
145589 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลตลาดกรวด , ตำบลบ้านรี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145590 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลราชสถิตย์ , ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145591 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลสายทอง , ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145592 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145593 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145594 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลอบทม,โพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145595 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
146516 (1.784) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 33200 33200
147253 (1.181) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34000 34000
148129 (1.100) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองโคกเศรษฐี พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
148130 (1.101) อาคารบังคับน้ำหนองหลวง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
148131 (1.102) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองลาดฟ้า พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000
148281 (1.252) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลาดเค้า โครงการชลประทานอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000
148288 (1.259) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองโพธิ์ โครงการชลประทานอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000
150907 (1.2878) ซ่อมแซมคันคลองบ้านจำลอง โครงการชลประทานอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3800000 3800000
151035 (1.3006) ซ่อมแซมคันคลองลาดฟ้า โครงการชลประทานอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
145609 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านอีเติ่ง ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000 44 42 2336000 2326862.4 210 210
145610 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000 76 47 2979000 2806947.7 240 240
145611 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเขาดินเหนือ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 16000000 16000000 36 43 1926800 2441292.05 240 240
146548 (1.816) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 199300 199300 4 10 130000 131390.8 90 90
146549 (1.817) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 11 14 350000 347405.3 150 150
146550 (1.818) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 649600 649600 11 22 422000 442479.05 120 120
146551 (1.819) บำรุงรักษาโรงสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำ โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 976900 976900 8 13 197000 192679.3 60 60
146552 (1.820) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 - 3 โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3115400 3115400 52 35 2025000 1757381.1 270 270
147252 (1.180) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 17 19 329000 285933.65 60 60
147583 (1.1) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 585100 585100 7 18 252900 251739.1 90 90
147818 (229) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 86035400 17063700
150885 (1.2856) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย และหินเรียงเหนือ - ท้าย ปตร.ประพาสต้น โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 13 14 331000 266681.25 180 180
150891 (1.2862) ซ่อมแซมหินเรียงท่อรับน้ำ แก้มลิงเขาขี้ฝอย จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 8 6 208000 158971.2 60 60
150901 (1.2872) ซ่อมแซมคันดิน แก้มลิงเขาน้อย โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 2 1 14000 13431.65 30 30
150902 (1.2873) ซ่อมแซมหินเรียงท่อรับน้ำ แก้มลิงโคกหม้อบน จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 8 6 211000 154571.2 60 60
150956 (1.2927) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโปร่งข่อย โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 3 2 16000 12618 30 30
150957 (1.2928) ซ่อมแซมหินทิ้งอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 8 6 204000 87093.6 30 30
150958 (1.2929) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 17 15 433000 432311 90 90
150959 (1.2930) ซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 18 19 454000 366772 60 60
150960 (1.2931) ซ่อมแซมท่อรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 16 16 418000 368395.5 90 90
150964 (1.2935) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 14 12 345000 337846.1 60 60
150965 (1.2936) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 13 11 341000 332847.2 60 60
150966 (1.2937) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 4 5 82000 80221.8 60 60
150967 (1.2938) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 3 5 70000 67357.35 30 30
150968 (1.2939) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 20 12 523000 507692.4 90 90
150969 (1.2940) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 20 12 526000 515420.6 90 90
150970 (1.2941) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 10 18 262000 261985.8 60 60
150971 (1.2942) ซ่อมแซมหินเรียงหินทิ้ง ฝายทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 13 10 240000 181688.6 60 60
150972 (1.2943) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 13 25 336000 338009.9 90 90
150982 (1.2953) ซ่อมแซมหินเรียงเหนือ - ท้าย เขื่อนวังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 11 7 269000 194066.4 60 60
150983 (1.2954) ซ่อมแซมคันคลอง 1 ขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 1 2 26000 26863.3 30 30
150984 (1.2955) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ 2 โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 3 3 65000 39749.7 60 60
150990 (1.2961) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 20 12 510000 534693 120 120
151145 (1.3116) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 8 14 210000 212140.8 60 60
151993 (98) อาคาระบายน้ำล้นฉุกเฉินคลอง 1 ซ้าย ฝายโป่งข่อย พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000 26 28 1370000 1266704.4 150 150
151998 (103) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ดีน้อย ระยะที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 50 45 1977000 1927214.45 210 210
154723 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 952000 952000
145455 งานปรับปรุงถนนพร้อมเส้นทางจักรยาน ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 39648000 39648000
145456 งานก่อสร้างหอนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศาสตร์พระราชา ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145457 งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณหอนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศาสตร์พระราชา) ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 23100000 23100000
145458 งานก่อสร้างเสาอัตลักษณ์รูปช้างภายในเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว (จากบริเวณทางเข้าถึงพลับพลาที่ประทับ) ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145597 งานปรับปรุงภูมิทัศน์พลับพลาที่ประทับ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4000000 4000000
145598 งานก่อสร้างจุดจำหน่ายของที่ระลึกพร้อมห้องน้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145599 งานก่อสร้างศาลาริมเขื่อน ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
145600 งานก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3500000 3500000
145601 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดกางเต้นท์ชมวิวและก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3400000 3400000
145602 งานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7000000 7000000
145603 งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโครงการฯ กระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000
145604 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดกางเต้นท์ชมวิวและก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณจุดกางเต้นท์จุดที่ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 6300000 6300000
145605 ปรับปรุงประตูทางเข้าด้านหลังโครงการฯ กระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2500000 2500000
145606 ก่อสร้างโรงเพาะชำกล้าไม้ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 1500000 1500000
145607 งานปรับปรุงบริเวณพื้นที่จุดกางเต้นท์และชมวิว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000
145608 ปรับปรุงประตูทางเข้าด้านหน้าโครงการฯ กระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2500000 2500000
146032 (1.300) กำจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 38 44 405000 401298.75 30 30 20 20 0 70 0 130 0 139
146507 (1.775) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 405900 405900 5 8 324900 156735 66 66
146514 (1.782) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ หัวงานระบบส่งน้ำพื้นที่เขื่อนและท้ายเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4965500 4965500 64 54 4265500 838918 51 51
146546 (1.814) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 460000 460000
146547 (1.815) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 472000 472000 6 9 378000 122080 45 45
148127 (1.98) ปรับปรุงท่อลอดถนน ร.1 ซ้าย ห้วยกระจี กม. 1+700 สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 16 26 422000 353709 44 44
150909 (1.2880) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาด ลำห้วยกระเสียวฝั่งขวา กม.26+000 - กม.26+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 14 14 129000 121930 30 30
150910 (1.2881) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150911 (1.2882) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
150912 (1.2883) ซ่อมแซมอาคารด้านท้าย ปตร.เขื่อนทดน้ำกระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 33 33 596000 577732 60 60
150913 (1.2884) ซ่อมแซมคันคลองลำห้วยกระเสียว (บ้านแจงงาม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1896000 1896000
150940 (1.2911) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหัวงานโครงการและหัวงานระบบฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 237000 237000 6 5 56000 48518 30 30
150941 (1.2912) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสันเขื่อนกระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 478000 478000 13 12 114000 107975.6 30 30
150942 (1.2913) ซ่อมแซมหินทิ้งท้าย outlet เขื่อนกระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 11 8 93000 66066 27 27
150944 (1.2915) ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าเขื่อนกระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1960000 1960000 41 36 364000 330613 30 30
151139 (1.3110) ซ่อมแซม ทรบ. คันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย กม.21+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 15 15 196500 192666 42 42
151140 (1.3111) ซ่อมแซม ทรบ. คันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย กม.22+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 15 15 196500 193649 41 41
151141 (1.3112) ซ่อมแซม ท่อลอดถนนคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย กม.19+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 18 18 238000 235591 43 43
151154 (1.3125) ซ่อมแซมไซฟ่อนโป่งแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 15 15 136000 133628 14 14
151157 (1.3128) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 170000 170000 7 7 88450 81522 38 38
151158 (1.3129) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 15 15 205000 183915 40 40
151159 (1.3130) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองระบายน้ำ 3 ขวา จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 12 12 111000 99777 28 28
151160 (1.3131) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 1 ขวา กม.2+500 - กม.8+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 40 38 475483 462539 40 40
151177 (1.3148) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 4 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000 9 9 61000 58888 21 21
151178 (1.3149) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา กม.0+000 - กม.9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 40 39 474000 471050 39 39
151196 (1.3167) ซ่อมแซม ทรบ. คันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย กม.11+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 13 13 169900 169255 43 43
151197 (1.3168) ซ่อมแซม ทรบ. คันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย กม.5+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 11 11 157400 157208 37 37
151198 (1.3169) ซ่อมแซม ทรบ. คันคลองระบายน้ำ 1ซ้าย กม. 6+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 11 11 157400 155675 37 37
151199 (1.3170) ซ่อมแซม ทรบ. คันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย กม.9+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 13 13 180700 175278 44 44
151200 (1.3171) ซ่อมแซม ทรบ. คันคลองระบายน้ำ 1ซ้าย กม. 7+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 15 15 201700 199628 44 44
151201 (1.3172) ซ่อมแซม ทรบ. คันคลองระบายน้ำ 1ซ้าย กม. 8+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 16 16 218700 214966 43 43
151991 (96) ปรับปรุงคลองระบาย ร.2 ขวา (ช่วงที่ 2) สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000
154791 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
154792 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินทุนหมุนเวียน 2561 7900 7900
154793 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินทุนหมุนเวียน 2561 36000 36000
145585 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เขื่อนเจ้าพระยา - ก่อสร้างอาคารเรียนรู้ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 50000000 50000000
145586 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เขื่อนเจ้าพระยา - อุปกรณ์จัดนิทรรศการ และจัดทำวิดิทัศน์ (หนังสั้น) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 800000 800000
145587 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เขื่อนเจ้าพระยา - งานปรับปรุงเส้นทาง ระยะทาง 3 กม. ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 6300000 6300000
145588 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เขื่อนเจ้าพระยา - งานขยายเขตไฟฟ้า ขนาด 400 KV ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 500000 500000
146520 (1.788) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000
146522 (1.790) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1397000 1397000
146994 (2) ปรับปรุงขยายเขตระบบประปา ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000
148279 (1.250) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ บางตาด้วง - บางกระเบื้อง ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 518000 518000
148280 (1.251) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ บ้านใหม่ - วังทอง ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3090000 3090000
151005 (1.2976) ซ่อมแซมท่อและรางระบายน้ำภายในโครงการฯ เจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151007 (1.2978) ซ่อมแซมผิวทางจราจรภายในโครงการฯ เจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000
151008 (1.2979) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 4 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7200000 7200000
151992 (97) ปรับปรุงตลิ่งท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (ฝั่งซ้าย) บ้านตลุก สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25000000 25000000
154729 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
154730 เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา เงินทุนหมุนเวียน 2561 19800 19800
154731 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา เงินทุนหมุนเวียน 2561 32000 32000
154732 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 16 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps. (บริหารจัดการได้) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา เงินทุนหมุนเวียน 2561 16500 16500
145443 คอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา - 1ซ้าย ตำบล โพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145444 คอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 1ขวา ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145445 ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 9 ต.โพสังโฆ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ตำบลโพสังโฆ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
146512 (1.780) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 39 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1461700 1461700
146529 (1.797) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 7 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 627500 627500
146530 (1.798) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1507700 1507700
146531 (1.799) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1990000 1990000
146786 (1.17) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองธรรมชาตินาคู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4500000 4500000
146787 (1.18) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2400000 2400000
146888 (1.119) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2503000 2503000
148286 (1.257) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 6 ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
148503 (1.474) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อยืมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1343000 1343000 1383 0 6915 0 6915 0 22820 0 31118 0 35958 0 38033 0 48405 0
148507 (1.478) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อยืมคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 3869 0 1934 0 3869 0 5803 0 11606 0 17410 0 19344 0
148508 (1.479) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อยืมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1074000 1074000 2763 0 2763 0 24870 0 34265 0 35923 0 38686 0
148510 (1.481) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อยืมคลองส่งน้ำ 2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1396000 1396000 3595 0 6471 0 8628 0 30200 0 31638 0 45300 0 46019 0 53928 0
148511 (1.482) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อยืมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 10293 0 10293 0 36027 0 43232 0 44261 0
148513 (1.484) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำบางคณฑี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 647000 647000 2339 0 668 0 2339 0 3676 0 10693 0 18379 0 20050 0 23391 0
150893 (1.2864) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา - 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 680000 680000
150894 (1.2865) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 รวม 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 890000 890000
150900 (1.2871) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 รวม 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000
150961 (1.2932) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150978 (1.2949) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ขวา - 1 ขวา - 1 ขวา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 630000 630000
151004 (1.2975) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา กม.8+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 860000 860000
151015 (1.2986) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 3 ซ้าย - 1 ขวา กม.2+940 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 253000 253000
151016 (1.2987) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 2 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 640000 640000
151017 (1.2988) ซ่อมแซม ท่อเลียบคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 กม.6+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
151037 (1.3008) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลอง 4 ขวา - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
151058 (1.3029) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ซ้าย - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
151059 (1.3030) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151062 (1.3033) ซ่อมแซม ท่อเลียบคลองระบาย 2 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 กม.2+698 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
151063 (1.3034) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 3 ขวา - 1 ขวา ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 6 (สนับสนุนแปลงใหญ่ ต.มงคลธรรมนิมิต) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 910000 910000
151067 (1.3038) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง 2 ซ้าย - 1 ขวา กม.12+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
151068 (1.3039) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
151069 (1.3040) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา กม.3+410 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 680000 680000
151093 (1.3064) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000000 9000000
151115 (1.3086) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา กม.0+035 - 3+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 425000 425000
151116 (1.3087) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.6+000 - 7+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
151117 (1.3088) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 4 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 13 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1350000 1350000
151120 (1.3091) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง 1 ขวา - 3 ขวา - 1 ขวา กม.3+010 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 440000 440000
151121 (1.3092) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองระบาย 2 ซ้าย สุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 870000 870000
151122 (1.3093) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 890000 890000
151132 (1.3103) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
151133 (1.3104) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 4 ขวา - 1 ขวา จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000
151134 (1.3105) ซ่อมแซมคันคลองระบายสุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 920000 920000
151135 (1.3106) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
151136 (1.3107) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 470000 470000
151137 (1.3108) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 2 ขวา - 1 ขวา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
151138 (1.3109) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 3 ซ้าย - 1 ขวา กม.1+200 - 5+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 387000 387000
151161 (1.3132) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 รวม 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 960000 960000
151182 (1.3153) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
151188 (1.3159) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ขวา จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
151988 (93) ปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 3 จำนวน 1 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000
151989 (94) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 1 สาย สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000000 18000000
152192 (1.13) ท่อลอดถนนคลองระบาย ร.1 ซ้าย สุพรรณ 3 และอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4508000 4508000
154765 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
154766 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เงินทุนหมุนเวียน 2561 29000 29000
154767 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เงินทุนหมุนเวียน 2561 102000 102000
154768 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เงินทุนหมุนเวียน 2561 47500 47500
146513 (1.781) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47300 47300
146558 (1.826) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 472300 472300
146559 (1.827) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 577100 577100
146560 (1.828) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
146890 (1.121) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 527000 527000
148126 (1.97) คลองระบาย 3 ขวา สามชุก 2 สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6445000 6445000
148504 (1.475) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 7ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000
150926 (1.2897) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 23 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
150927 (1.2898) ช่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 21 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1975000 1975000
150928 (1.2899) ช่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 22 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1980000 1980000
150929 (1.2900) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.71+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150930 (1.2901) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.72+562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150931 (1.2902) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 17 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150932 (1.2903) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตโครงการฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
150933 (1.2904) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150949 (1.2920) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1 ขวา 18 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150950 (1.2921) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1 ซ้าย 18 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150951 (1.2922) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.78+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150952 (1.2923) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.79+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150953 (1.2924) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.81+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150954 (1.2925) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 18 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
151021 (1.2992) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 11 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
151022 (1.2993) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 12 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
151039 (1.3010) ซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง 21 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 420000 420000
151040 (1.3011) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 22 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
151041 (1.3012) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 21 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151042 (1.3013) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 22 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151043 (1.3014) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 19 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
151044 (1.3015) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 6 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000
151075 (1.3046) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.76+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
151076 (1.3047) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.77+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
151077 (1.3048) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.77+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
151108 (1.3079) ซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง 19 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
151109 (1.3080) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.81+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
151110 (1.3081) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง ม.-อ. กม.83+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
151111 (1.3082) ซ่อมแซมทรบ.ปลายคลอง 18 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
151155 (1.3126) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 10 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
151171 (1.3142) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 13 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
151172 (1.3143) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 14 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
151173 (1.3144) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 14 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 430000 430000
151174 (1.3145) ซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง 13 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
151179 (1.3150) ช่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ม-อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000
151180 (1.3151) ช่อมแซมคันคลอง ร. 9 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
151181 (1.3152) ช่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 24 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1950000 1950000
151983 (88) ดาดคอนกรีตคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21725000 21725000
151984 (89) คลองระบาย 4 ขวา สามชุก 1 ฝั่งขวา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16128800 16128800
154783 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
154784 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000
154785 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 9500 9500
154786 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 11000 11000
154787 เครื่องตบดินแบบกระโดด ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 70 กิโลกรัม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 99000 99000
154788 เครื่องอัดลม ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 8 ลบ.ฟุตต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 55000 55000
154789 รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000
154790 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 170 แอมป์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 220000 220000
145612 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 150000000 150000000
146537 (1.805) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
146538 (1.806) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1035500 1035500 15 1035500
146539 (1.807) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3406900 3406900 42 3406900
146885 (1.116) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000 480000 6 120000
148272 (1.243) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณท้ายฝายหลักเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 3 63000
148278 (1.249) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 4 84000
148657 (1.628) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 3 63000
150886 (1.2857) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและท่อส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝายหลักเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 6 130000
150887 (1.2858) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 7 152000
150888 (1.2859) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝายหลักเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 36 720000
150889 (1.2860) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง RMC ระบบส่งน้ำฝายหลักเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 18 370000
150890 (1.2861) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง 1R-RMC ระบบส่งน้ำฝายหลักเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 19 390000
150955 (1.2926) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง LMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 19 390000
150963 (1.2934) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง 1L-RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 890000 890000 16 334000
150980 (1.2951) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 12 244000
150981 (1.2952) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 43 860000
151026 (1.2997) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและท่อส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝายตะคร้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 6 120000
151027 (1.2998) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง 1L-LMC ระบบส่งน้ำฝายตะคร้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 8 160000
151028 (1.2999) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง LMC ระบบส่งน้ำฝายตะคร้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 12 247000
151029 (1.3000) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝายตะคร้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 43 868000
151030 (1.3001) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง 1R-1L-LMC ระบบส่งน้ำฝายตะคร้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 18 360000
151071 (1.3042) ซ่อมแซมทางลำเลียงท้ายสันเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 7 0 145751.76 22714.56 18 18
151072 (1.3043) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 2 50000
151080 (1.3051) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง ระบบส่งน้ำฝายเพชรน้ำผึ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 5 110000
151081 (1.3052) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและท่อส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝายเพชรน้ำผึ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 4 80000
151082 (1.3053) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝายเพชรน้ำผึ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 24 487000 124930.08 18 18
151142 (1.3113) ซ่อมแซมการกัดเซาะคันดินเหนือฝายห้วยอีจ่าง 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 8 160000
151143 (1.3114) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท้ายฝายตะกรุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 571000 571000 5 113000
151144 (1.3115) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท้ายฝายหนองเรือโกลน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 7 150000
151146 (1.3117) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท้ายฝายตาเทพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 670000 670000 7 140000
151147 (1.3118) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท้ายฝายผู้ใหญ่ทุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 7 146000
151148 (1.3119) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองสะเดา-เก้านิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 14 280000
151162 (1.3133) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.57+970 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 620000 620000 6 121000
151163 (1.3134) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.57+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 630000 630000 6 125000
151164 (1.3135) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท้ายฝายสะเดา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 6 130000
151165 (1.3136) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท้ายฝายวังพลับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 720000 720000 7 140000
151166 (1.3137) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 19 390000
151167 (1.3138) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ LMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 11 223000
151168 (1.3139) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.56+350 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000 12 240000
151210 (1.3181) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลอง 1L-1L-RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 16 328000
151996 (101) ปรับปรุงฝายหลักเมตร สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 22 0 1526923.2 215788.32 18 18
152215 (1.36) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานื สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3396600 3396600 24 2377620
152325 (97) คันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานื สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 222000000 98014700
154779 เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 19800 19800
154780 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 19800 19800
154781 ชุดเครื่องขยายเสียงขนาดกำลังขับ ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 85000 85000
154782 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
146527 (1.795) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง (เขตจังหวัดสุพรรณบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 643800 643800 52 47 1597689.78 376919.45 116 116
146528 (1.796) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 16 สาย (เขตจังหวัดสุพรรณบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 736600 736600 33 28 248504.01 246444.7 37 37
146541 (1.809) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง (เขตจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 508000 508000 37 37 285096.52 281986.05 97 97
146542 (1.810) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 159 159 592900 587220 169 169
146562 (1.830) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย (เขตจังหวัดชัยนาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 441500 441500 8 2 35340 35330.4 14 14
146886 (1.117) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 18 18 124276.95 124276.95 44 44
148275 (1.246) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยหนองไกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 4 4 11630 11624.45 42 42
148515 (1.486) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง แก้มลิงบึงสันตอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 0 0 0
148565 (1.536) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง บึงกระจับ ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000000 9000000 124 124 11040 11040
148600 (1.571) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แก้มลิงบึงกำมะเชียน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000 134 134 84425 85425 23 23