ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
190851 (1.2730) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย ช่วง กม.17+800 ถึง กม.18+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนกลาง สชป.12 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 46060 46060
180243 (13) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนวิศวกรรม สชป.12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 14767000 14767000
177801 ระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์(Video Conference ) ขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จำนวน 76 ชุด (สชป.12) สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2117500 2117500
178137 (1.98) บริหารจัดการน้ำในส่วนสำนักงานชลประทานที่ 12 พื้นที่ชลประทาน 2,600,363 ไร่ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
177832 (1.9) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 4 คัน สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2861000 2861000
176500 งานปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 9400949 9400949 0 0
176501 งานปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 9539830 9539830
176502 งานปรับปรุงถนนบ้านหนองตาตน จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 9484281 9484281
176836 ปรับปรุงปตร.ปลายคลองระบายINTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2563 22770617 22770617
178131 (1.92) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานชัยนาท พื้นที่ชลประทาน 67,744 ไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
178140 (1.101) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 21 สาย ระยะทาง 74.175 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 12 1 11 560800 0 90 90
178143 (1.104) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 34.640 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 530000 530000 4 1 3 523500 0 90 90
178151 (1.112) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 82 ไร่ โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 8 0 8 186 800 10 2400 30
178755 (1.658) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 78 ไร่ โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 253500 253500 11 9 2 253500 0 52 52 5200 65
179278 (1.39) ซ่อมแซมที่ทำการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2200000 2200000 10 0 10 430200 0 126 126
179935 (1.3) ปรับปรุงคันคลอง HUAI TANODE DRAIN ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9937000 9937000 4 0 4 71000 180 180
179936 (1.4) ปรับปรุงคันคลอง INTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9889000 9889000 1 74700
178628 (1.531) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 8 ไร่ โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 18200 18200 1 0 1 16600 16504.7 43 43
179518 (1.49) ปรับปรุงคลองรอบโครงการพระราชดำริฯ หนองลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 24 0 24 861000 348826.9 65 65
179607 (1.2) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 5 1 4 96000 93712 21 21
182869 (1.2614) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองสำโรง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000 10 1 9 363000 356265.85 41 41
182870 (1.2615) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบางหลุมแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 6 0 6 150000 139898.8 22 22
182872 (1.2617) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำลำพระยาพายเรือ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 5 1 4 146000 125975.9 21 21
182873 (1.2618) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำลำรางบ้านท้ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 6 1 5 135000 124288.2 19 19
182874 (1.2619) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำสำมะเนียง จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 9 2 7 242000 236924.55 22 22
182875 (1.2620) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองตาบอน จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1600000 1600000 24 6 18 689000 683754.05 41 41
182876 (1.2621) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองบัว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 5 0 5 104000 101231.9 19 19
182877 (1.2622) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองบางพาน จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 820000 820000 6 3 3 270000 273322.1 41 41
182878 (1.2623) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองลาดค้าว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 8 1 7 319000 314395.8 41 41
182879 (1.2624) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองสระบัว จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 9 1 8 278000 256818.3 41 41
182880 (1.2625) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองสารบูรณ์ จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 8 1 7 285000 206511.85 43 43
182881 (1.2626) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองหญ้าปล้อง จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 7 2 5 271000 227595.95 43 43
182882 (1.2627) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองหม้อแกง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 8 2 6 298000 242806.65 43 43
182883 (1.2628) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำห้วยชัน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 5 0 5 120000 106865.75 22 22
176563 ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 4.400 กม. สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 6173737 0
176837 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2908929 2908929
178632 (1.535) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี พื้นที่ชลประทาน 5,800 ไร่ตำบลห้วยขมิ้น วังยาว นิคมกระเสียว ด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 190000 190000
178645 (1.548) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ (อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ) ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 93700 93700 2 1 76900 48080.05 120 120
178651 (1.554) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่สถานีสูบน้ำแจงงาม ระยะทาง 19.200 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลหนองขาม /ทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 287100 287100 5 5 200600 155858 120 120
178654 (1.557) บำรุงรักษาหัวงาน (อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ) พื้นที่ 156.5 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 363200 363200 6 5 293700 108216.6 120 120
178655 (1.558) บำรุงรักษาหัวงาน (อ่างเก็บน้ำห้วยยาง) พื้นที่ 36.5 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 84400 84400 2 2 68200 57874.8 120 120
178661 (1.564) บำรุงรักษาหัวงานโครงการพระราชดำริ พื้นที่ 77.50 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลด่านช้าง นิคมกระเสียว ห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 175900 175900 3 3 150900 81423.65 120 120
178662 (1.565) บำรุงรักษาหัวงานที่ทำการ พื้นที่ 15 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 34100 34100 2 3 26100 25481.25 30 30
179519 (1.50) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 640 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 5 4 300000 227192.4 120 120
179520 (1.51) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 395 เมตร ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 5 4 300000 156756.8 120 120
179521 (1.52) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 345 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 6 6 400000 248623.05 150 150
179522 (1.53) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1.300 กม. ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 2 2 100000 106182.9 90 90
179523 (1.54) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ระยะทาง 1.000 กม. ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 6 400000 150 150
179601 (47) เพิ่มปริมาณการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนความจุ 80,000 ลบ.ม. ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000 8 15 800000 362001.5 210 210
179609 (1.4) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 2 30000 30 30
179882 (1.277) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 300 เมตร ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 5 7 200000 268101.05 90 90
179883 (1.278) ซ่อมแซมฝายซับปลาก้าง ความยาว 40 เมตร ความสูง 2 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 2 2 75000 75171.35 60 60
179884 (1.279) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 30 เมตร ความสูง 1 เมตร ตำบล ห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 2 2 75000 75171.35 60 60
182959 (1.2704) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำแจงงาม ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 6 7 400000 113453.95 150 150
183042 (1.2787) ซ่อมแซมท่อลอดทางเชื่อมบ่อยืมฝั่งขวาคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จำนวน 10 แห่ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลหนองผักนาก /บ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 2 2 1 100000 110239.05 90 90
183067 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.2812) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
183098 (1.2843) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จำนวน 500 ตร.ม. โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 2 100000 90 90
178691 (1.594) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 15 ไร่ โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 34000 34000 1 1 31000 30768.3 120 120
179441 (1.202) ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 2 2 15000 15000 60 60
179608 (1.3) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดอ่างทอง ตำบล บ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 2 2 30000 24805.83 90 90
183225 (1.2970) ซ่อมแซมคันคลอง 2 ขวา 1 ขวา ความยาว 2,900 เมตร โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
183229 (1.2974) ซ่อมแซมคันคลองบ้านท่าแดง ความยาว 1,700 เมตร โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
183234 (1.2979) ซ่อมแซมคันคลองรางท้องวัว ความยาว 1,200 เมตร โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
176985 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 12132573 12132573
177134 รายการขุดขยายลำน้ำแม่น้ำตากแดด อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 67502609 67502609
178014 (1.143) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระยะทาง 10.800 กม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 15 258396.66 44 44
178015 (1.144) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระยะทาง 8.600 กิโลเมตร ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 13 220678.02 44 44
178709 (1.612) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุทัยธานี พื้นที่ชลประทาน 60,000 ไร่ ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 30 800000 66 66
178711 (1.614) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 67.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 18 325000 44 44
178712 (1.615) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 66.500 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 24 650000 66 66
178714 (1.617) บำรุงรักษาโรงสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000
178716 (1.619) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 - 3 พื้นที่ 1,985 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4500000 4500000 47 2925000 154 154
178859 (1.762) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ปริมาณ 125 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 22 11 5 400000 400000 44 44 10000 125
178860 (1.763) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 17 6 0 150000 150000 22 22 3760 47
179124 (1.1027) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา ทัพคล้าย ปริมาณ 62 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 11 6 3 200000 200000 44 44 4960 62
179125 (1.1028) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา วังร่มเกล้า ปริมาณ 108 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 20 12 2 350000 350000 44 44 8640 108
179126 (1.1029) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย ทัพคล้าย ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 17 8 5 300000 300000 44 44 7440 93
179127 (1.1030) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 17 6 1 150000 150000 22 22 3760 47
179128 (1.1031) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า ปริมาณ 62 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 12 7 1 200000 200000 44 44 4960 62
179129 (1.1032) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ทัพคล้าย ปริมาณ 154 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 19 19 3 500000 500000 66 66 12320 154
179451 (1.212) ซ่อมแซมบ้านพัก โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 แห่ง ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 20 350204.85 44 44
179603 (49) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่ดีน้อย ตำบล แก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 35000000
179610 (1.5) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000
180109 (36) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาขี้ฝอย ระยะทาง 8.000 กม. ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000000 50000000 20 1015000 132 132
180110 (37) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาน้อย ระยะทาง 4.400 กม. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 35000000 16 707000 110 110
180111 (38) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาหลวง ระยะทาง 2.900 กม. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 24000000 24000000 28 483000 44 44
180112 (39) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงสำนักโก ระยะทาง 4.000 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25000000 25000000 29 504000 44 44
180113 (40) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงหนองหญ้าปล้อง ระยะทาง 4.600 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000000 30000000 35 609000 44 44
180114 (41) ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดดฝั่งขวา ระยะทาง 6.000 กม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25000000 25000000 29 504000 44 44
180115 (42) ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดดฝั่งซ้าย ระยะทาง 14.000 กม. ตำบลเนินแจง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000000 100000000 33 2030000 154 154
181089 (1.834) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ระยะทาง 11.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 11 4 0 95923.92 96267 22 22
181091 (1.836) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ระยะทาง 10.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 17 6 2 289000 200000 44 44
183421 (1.3166) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา ทัพคล้าย ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 11 7 1 192000 191150 44 44
183422 (1.3167) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา วังร่มเกล้า ระยะทาง 5.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 16 10 2 284000 281980 44 44
183423 (1.3168) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย ทัพคล้าย ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 6 4 0 110000 91330 44 44
183424 (1.3169) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย ระยะทาง 9.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 12 7 5 99752.4 93064 44 44
183425 (1.3170) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า ระยะทาง 9.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 12 8 4 99752.4 95572 44 44
183426 (1.3171) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝายโป่งข่อย ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 23 1425000 154 154
183431 (1.3176) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงเขาขี้ฝอย ระยะทาง 8.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 24 16 2 428507.75 426070.26 44 44
183432 (1.3177) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงเขาหลวง วังร่มเกล้า ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 8 2 1 71151.89 63970 22 22
183433 (1.3178) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองหญ้าปล้อง วังร่มเกล้า ระยะทาง 4.600 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 8 2 1 71578.24 63650 22 22
183434 (1.3179) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุทัยธานี จำนวน 1 งาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 33 302000 44 44
183435 (1.3180) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานอุทัยธานี จำนวน 1 งาน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 16 285000 44 44
183441 (1.3186) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
183443 (1.3188) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำฝั่งขวา ทัพคล้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 17 7 10 141315.9 140467 44 44
183444 (1.3189) ซ่อมแซมหินเรียง - หินทิ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 20 517078.22 66 66
183449 (1.3194) ซ่อมแซมอาคารประกอบฝายทัพคล้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 8 2 6 66501 58126.5 44 44
183450 (1.3195) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 23 386074.86 44 44
183821 (1.3566) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ปริมาณดิน 50,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 5 40000 22 22
176742 ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำ ร.4 ขวา กม.10+800 (ฝั่งซ้าย) จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินกันเหลื่อมปี 2563 463232 463232
176743 ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำ ร.4 ขวา กม.11+100 (ฝั่งซ้าย) จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินกันเหลื่อมปี 2563 472402 472402
176744 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ขวา - 1 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) กม.10+700 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินกันเหลื่อมปี 2563 148388 148388
176745 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา - 1 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) กม.7+950 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินกันเหลื่อมปี 2563 148388 148388
176746 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา - 1 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) กม.9+150 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินกันเหลื่อมปี 2563 139716 139716
176747 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา -1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.9+690 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินกันเหลื่อมปี 2563 157117 157117
176748 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.0+800 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินกันเหลื่อมปี 2563 471487 471487
176749 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.0+900 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินกันเหลื่อมปี 2563 481121 481121
176750 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.2+600 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินกันเหลื่อมปี 2563 462339 462339
176751 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.3+050 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินกันเหลื่อมปี 2563 462516 462516
176752 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.2+800 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินกันเหลื่อมปี 2563 471487 471487
176753 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.3+300 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินกันเหลื่อมปี 2563 481139 481139
178035 (1.164) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.1+610 ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
178633 (1.536) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว พื้นที่ชลประทาน 110,844 ไร่ ตำบลแจงงาม /หนองหญ้าไซ /หนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 695000 695000
178643 (1.546) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 63.920 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ หนองกระทุ่ม อำเภอด่านช้างเดิมบางนางบวช หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 483200 483200
178648 (1.551) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 27.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ หนองกระทุ่มอำเภอเดิมบางนางบวช สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 415500 415500
178653 (1.556) บำรุงรักษาพื้นที่หัวงานโครงการฯ หัวงานระบบส่งน้ำพื้นที่เขื่อนและท้ายเขื่อนพื้นที่ 2,600 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง เดิมบางนางบวช หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5902000 5902000
179089 (1.992) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ปริมาณ 98 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวตำบลด่านช้าง หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ อำเภอด่านช้าง เดิมบางนางบวช หนองหญ้าไซจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 320000 320000 817 16 2042 41 3267 65 4900 98
179433 (1.194) ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบอื่นๆ จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ 500 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000
179988 (1.56) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา (Para Asphalt Concrete) กม.2+580 - กม.3+200 (ฝั่งขวา) ยาว 620 เมตร ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
179989 (1.57) ปรับปรุงถนนทางเข้าฝ่ายส่งน้ำที่ 2 (Para Asphalt Concrete) ยาว 1,500 เมตร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6000000 6000000
180105 (32) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา กม.0+000 - กม.3+500 (ฝั่งขวา) (Para Asphalt Concrete) ระยะทาง 3,500 เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000
180285 (1.30) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 366800 366800
182963 (1.2708) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา กม.0+000-20+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 25 17 18 168700 224821 30 30
182964 (1.2709) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย 1ขวา กม.0+000 - 9+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 15 5 19 101200 154163 30 30
183016 (1.2761) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.13+900 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 3 3 7 20500 64235 30 30
183020 (1.2765) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำ ร.1ซ้าย - 1ซ้าย กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 4 2 11 27000 83505 30 30
183022 (1.2767) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.3+653 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 3 1 9 20500 64235 30 30
183023 (1.2768) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.7+000 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 2 1 4 13500 32117 30 30
183026 (1.2771) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.0+000 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 4 9 34000 83505 30 30
183028 (1.2773) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.0+000 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 10 5 6 27000 70658 30 30
183038 (1.2783) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำ ร.3 ขวา กม.4+000 กม.4+730 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 10 11 6 67500 109199 30 30
183039 (1.2784) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายน้ำ ร.2 ขวา กม.2+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 10 6 8 67500 89928 30 30
183040 (1.2785) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายน้ำ ร.3ขวา กม.3+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000 16 11 5 150000 102775.2 30 30
183041 (1.2786) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายน้ำ ร.4 ขวา กม. 1+400-6+200 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 10 8 10 67500 115622 30 30
183050 (1.2795) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 1ขวา -1ซ้าย กม.0+100 กม.0+050 กม.4+300 กม.4+450 กม.4+800 กม.5+100 จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 3 3 6 20500 57811 30 30
183051 (1.2796) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย จำนวน 10 แห่ง กม.0+200-6+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 4 8 27000 77081 30 30
183060 (1.2805) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.0+000 กม.14+500 กม.12+950 กม.3+135 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 2 3 4 13500 44964 30 30
183065 (1.2810) ซ่อมแซมทางระบายน้ำ ร.4 ขวา กม.11+200 - 19+316 จำนวน 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 11 15 5 74200 128469 30 30
183068 (1.2813) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
183086 (1.2831) ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าเขื่อน กม. 2+000 - 2+500 ยาว 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000
183090 (1.2835) ซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1ซ้าย กม.4+600 กม.10+100 กม.12+500 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
183091 (1.2836) ซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 1ขวา - 1ซ้าย กม.2+120 กม.3+200 กม.4+800 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000
183923 (1.3668) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านกงกำปั่น กม.2+000-3+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183924 (1.3669) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านเกาะกร่าง กม.10+540 - 11+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183925 (1.3670) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านเกาะแก้ว กม.9+540 - 10+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183926 (1.3671) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านขวาง กม.6+000-7+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183927 (1.3672) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านโคกพระ กม. 2+000 -3+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183928 (1.3673) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านดอนตาลเสี้ยน กม.0+000-1+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183929 (1.3674) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านบ่อพระ กม.13+540 - 14+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183930 (1.3675) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านโพธิ์ทอง กม.8+000-9+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังสีราช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183931 (1.3676) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านไร่อ้อย กม. 5+000-6+000 ยาว 1,000 เมตร ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183932 (1.3677) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านลาดปลาค้าว กม.14+540 - 15+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183933 (1.3678) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านลำพันบอง กม.1+000-2+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183934 (1.3679) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านสามัคคีธรรม กม.3+000 - 4+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183935 (1.3680) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองกางยาง กม.8+540 - 9+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183936 (1.3681) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองปล้อง กม.3+000-4+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183937 (1.3682) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองโพธิ์ กม.12+540 - 13+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183938 (1.3683) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองสะเดา กม.9+000 - 10+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183939 (1.3684) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองหลวง กม.11+540 - 12+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
176447 ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียงวัชพืชตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.500กม. สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา เงินกันเหลื่อมปี 2563 1597618 1597618
178132 (1.93) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา พื้นที่ชลประทาน 630 ไร่ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
178150 (1.111) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 630 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1430100 1430100
179199 (1.11) งานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณหัวงาน พื้นที่ 630 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4000000 4000000
179934 (1.2) ซ่อมแซมผิวจราจรภายในโครงการฯเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6300000 6300000
177996 (1.125) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ระยะทาง 23.050 กิโลเมตร ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 5 7 5 208500 169456 150 150
178621 (1.524) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร พื้นที่ชลประทาน 475,000 ไร่ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2700000 2700000 0 0 0 0 0 0 0
178624 (1.527) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 39 สาย ระยะทาง 208.357 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1575100 1575100 18 3 11 866305 116019 180 180
178625 (1.528) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3 สาย ระยะทาง 102.142 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1543400 1543400 18 1 13 848870 115526 180 180
178627 (1.530) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 7 แห่ง พื้นที่ 313 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 710500 710500 8 1 11 390775 98978 180 180
179062 (1.965) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ปริมาณ 16 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 52000 52000 1 6 3 18200 74267 60 60 400 5 300 4.5 300 4.5 280 2 1280 16
179114 (1.1017) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 2 ฝั่งซ้าย ปริมาณ 22 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 71500 71500 2 7 0 25025 54989 60 60 1200 15 200 2.5 200 2.5 160 2 1760 22
179115 (1.1018) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา ปริมาณ 24 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 78000 78000 2 8 0 27300 66015 60 60 800 10 374 5 373 5 373 4 1920 24
179224 (1.36) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร หัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 1 งาน ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1600000 1600000 5 4 3 172025 96137 120 120
180103 (30) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา (ช่วงที่ 2) ระยะทาง 4.050 กม. ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25000000 25000000 0 0 0 0 0 0 0
182830 (1.2575) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2 กม.3+900 - กม.5+700 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3787000 3787000 0 0 0 0 0 0 0
182831 (1.2576) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 5 ขวา แม่น้ำน้อย 2 กม.0+000 - กม.1+800 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1830000 1830000 0 0 0 0 0 0 0
182832 (1.2577) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย กม.1+000 - กม.4+500 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 844000 844000 0 0 0 0 0 0 0
182836 (1.2581) ซ่อมแซมเครื่องกว้านฯ อาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบ เขตจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 780000 780000 3 3 0 62090 31796 90 90
182838 (1.2583) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลอง 1 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา กม.4+217 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 5 3 3 106950 146023 90 90
182839 (1.2584) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.9+000 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 5 8 7 126665 321444 90 90
182840 (1.2585) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา กม.13+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 630000 630000 3 3 5 82005 125551 90 90
182841 (1.2586) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา กม.8+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 4 4 4 91735 133407 90 90
182846 (1.2591) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 920000 920000 5 3 3 117780 153504 90 90
182848 (1.2593) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย - 1 ขวา และอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 2 8 0 54090 62844 90 90
182850 (1.2595) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ขวา เขต ต.พักทัน จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 2 1 6 50940 145603 90 90
182851 (1.2596) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา เขต ต.โพทะเล จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 760000 760000 4 6 6 96110 221314 90 90
182852 (1.2597) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา เขต ต.สระแจง จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 4 2 5 91890 140888 90 90
182860 (1.2605) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 14 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0
182861 (1.2606) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 856000 856000 5 4 9 106995 269232 90 90
182862 (1.2607) ซ่อมแซมรอกันวัชพืช ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 380000 380000 1 1 0 13840 16085 90 90
182863 (1.2608) ซ่อมแซมรอกันวัชพืช หน้าประตูระบายน้ำบางระจัน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000 1 1 0 14070 16085 90 90
182864 (1.2609) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำคลองยายห่วงและอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 780000 780000 3 4 2 78715 138167 90 90
182867 (1.2612) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำคลองระบาย 1 ซ้าย - 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 พร้อมอาคารประกอบ กม.4+240 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 4 2 4 105480 146023 90 90
182868 (1.2613) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองระบาย 2 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 พร้อมอาคารประกอบ กม.3+118 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 940000 940000 5 4 2 111000 146023 90 90
182871 (1.2616) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลอง 1 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 970000 970000 5 4 3 120180 137397 90 90
182884 (1.2629) ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา - 1 ซ้าย จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 757000 757000 3 4 5 76615 191530 90 90
183021 (1.2766) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา และอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 2 9 0 44800 113345 90 90
183024 (1.2769) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ 6 ขวา - 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 630000 630000 4 4 10 95400 187133 90 90
183059 (1.2804) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา และอาคารประกอบ จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 5 15 0 108600 305313 90 90
183075 (1.2820) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 5 15 0 122100 337920 90 90
183221 (1.2966) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 5 ขวา - 1 ขวา กม.0+000 - กม.2+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 430000 430000 5 5 1 122100 47133 90 90
183235 (1.2980) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา ฝั่งซ้าย กม.38+100 - กม.38+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 4 3 0 106120 23567 90 90
183238 (1.2983) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 6 ขวา - 1 ขวา กม.4+800-กม.5+600(ฝั่งซ้าย) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 5 1 129600 47133 90 90
183239 (1.2984) ซ่อมแซมเครื่องกว้านฯ อาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบ เขตจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 890000 890000 3 1 0 64155 7856 90 90
183250 (1.2995) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.27+200 และอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 3 14 0 74865 154494 90 90
183251 (1.2996) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.56+000 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5 4 7 118300 97691 90 90
183255 (1.3000) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 5 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 2 2 3 46480 64715 90 90
183256 (1.3001) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 1 ขวา พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 4 2 3 103800 44730 90 90
183258 (1.3003) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 6 ซ้าย - 1 ขวา พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 5 6 2 121240 89461 90 90
183260 (1.3005) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ 8 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 3 4 81600 54989 90 90
183263 (1.3008) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 3 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 4 4 6 103670 173433 90 90
183265 (1.3010) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา และอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 4 10 0 90685 195059 90 90
183266 (1.3011) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 1 ขวา กม.0+000 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 680000 680000 4 1 2 92400 23140 90 90
183267 (1.3012) ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 5 ซ้าย - 1 ขวา พร้อมเครื่องกว้านและบานระบาย จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 585000 585000 3 3 3 66885 96512 90 90
183269 (1.3014) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 6 ขวา - 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 530000 530000 3 3 8 75250 138910 90 90
183279 (1.3024) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา เขต ตำบลแสวงหา ตำบลห้วยไผ่จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 2 2 3 42810 91432 90 90
183281 (1.3026) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 2 7 2 53430 124465 90 90
183283 (1.3028) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 3 ขวา - 1 ขวา จำนวน 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1330000 1330000 5 6 3 123060 100789 90 90
183284 (1.3029) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 6 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1015000 1015000 4 4 6 101605 109502 90 90
183289 (1.3034) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปลายคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 4 กม.16+524 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 5 2 7 109200 87428 90 90
183292 (1.3037) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา ท้าย ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา กม.67+200 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 720000 720000 4 4 7 87200 90527 90 90
183293 (1.3038) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 7 ซ้าย - 1 ขวา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5 9 5 125384 175825 90 90
183295 (1.3040) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 745000 745000 4 4 3 99000 54989 90 90
183297 (1.3042) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 พร้อมอาคารประกอบ กม.26+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 4 2 4 95850 121708 90 90
183298 (1.3043) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 420000 420000 2 1 3 56805 75346 90 90
183300 (1.3045) ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 3 ซ้าย - 5 ซ้าย - 1 ขวา พร้อมเครื่องกว้านและบานระบาย จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 726000 726000 3 6 3 66885 108754 90 90
183301 (1.3046) ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย- 5 ซ้าย - 1 ขวา พร้อมเครื่องกว้านและบานระบาย จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 735000 735000 5 7 3 110635 125213 90 90
178000 (1.129) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ระยะทาง 4.730 กิโลเมตร ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 657000 657000
178634 (1.537) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ พื้นที่ชลประทาน 144,317 ไร่ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 715000 715000
178644 (1.547) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 78.160 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 590800 590800
178649 (1.552) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 32.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 483500 483500 10 10 167033 60 60
178652 (1.555) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน พื้นที่ 21.33 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 48400 48400
182941 (1.2686) ซ่อมคอนกรีตดาดคลอง 15 ซ้าย ม.-อ. จำนวน 6,975 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
182942 (1.2687) ซ่อมคอนกรีตดาดคลอง 17 ซ้าย ม.-อ. จำนวน 6,081 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
182943 (1.2688) ซ่อมคอนกรีตดาดคลอง 18 ซ้าย ม.-อ. จำนวน 7,944 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000
182944 (1.2689) ซ่อมคันคลอง 1 ซ้าย 18 ซ้าย ม.-อ. ระยะทาง 0.920 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1900000 1900000
183044 (1.2789) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 15L/ม.-อ./Z1 จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
183045 (1.2790) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 17L/ม.-อ./Z1 จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
183046 (1.2791) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 3L/ม.-อ./Z1 จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
183047 (1.2792) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 5L/ม.-อ./Z1 จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
183048 (1.2793) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 7L/ม.-อ./Z1 จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
183064 (1.2809) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 9L/ม.-อ./Z1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
183069 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.2814) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
176178 คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทัพทัน ระยะที่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 56939484 56939484 0 144000 60 60
176469 ปรับปรุงถนนคันคลองระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 4.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 8821980 8821980
177040 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 335575 335575
177086 คันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานีตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 49232549 49232549
178013 (1.142) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000 2 2 32000 60 60
178710 (1.613) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา พื้นที่ชลประทาน 143,500 ไร่ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 12 12 192000 60 60
178713 (1.616) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ 2 ระยะทาง 103.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1060000 1060000 11 16 176000 209228.3 60 60
178715 (1.618) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,583 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3594300 3594300 20 84 320000 867632.1 120 120
179452 (1.213) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง ภายในบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 5 7 80000 107912 60 60
179453 (1.214) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 หลัง ภายในบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 5 8 80000 123328 60 60
180070 (1.138) ปรับปรุงถนนรอบสันเขื่อนทับเสลา ระยะที่ 2 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9000000 9000000 5 0 80000 60 60
180108 (35) ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (ฝายทับเสลา) ระยะที่ 2 ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 23180000 23180000 5 6 80000 51480.35 60 60
180134 (61) ปรับปรุงถนนเข้าโครงการ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางรวม 2.981 กม. สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 13000000 13000000 5 0 80000 60 60
180292 (1.37) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 306300 306300
183404 (1.3149) ซ่อมแซมการกัดเซาะด้านท้ายไซฟอนคลองส่งน้ำ 1L-RMC กว้าง 30 เมตร ยาว 20 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 5 80000 41260.25 60 60
183405 (1.3150) ซ่อมแซมการกัดเซาะด้านท้ายอาคารแบ่งน้ำห้วยทับเสลา ความยาว 150 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 830000 830000 9 12 144000 92344.75 60 60
183406 (1.3151) ซ่อมแซมการกัดเซาะด้านท้ายอาคารแบ่งน้ำห้วยทัพทัน ความยาว 148 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 820000 820000 9 5 144000 42046.95 60 60
183407 (1.3152) ซ่อมแซมการกัดเซาะท้ายฝายทับเสลา ความยาว 154 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 9 6 144000 49905.95 60 60
183408 (1.3153) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม. 52+100 ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 970000 970000 12 8 192000 67196.35 60 60
183409 (1.3154) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.43+090 ความยาว 106 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 5 80000 42046.95 60 60
183410 (1.3155) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.43+490 ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 5 5 80000 42046.95 60 60
183411 (1.3156) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.44+465 ความยาว 110 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 620000 620000 5 5 80000 40886.25 60 60
183412 (1.3157) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.44+750 ความยาว 116 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 6 5 96000 41654.1 60 60
183413 (1.3158) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทับเสลา กม.45+100 ความยาว 124 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 680000 680000 5 5 80000 39689.85 60 60
183414 (1.3159) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทัพทัน กม.1+000 ความยาว 104 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 580000 580000 5 5 80000 26720.8 60 60
183415 (1.3160) ซ่อมแซมการกัดเซาะลำห้วยทัพทัน กม.1+500 ความยาว 106 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 5 80000 32614.55 60 60
183416 (1.3161) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1R-RMC ระบบส่งน้ำฝายหลักเมตร ปริมาณดิน 3,130 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 9 39 144000 531054.2 60 60
183417 (1.3162) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำระบบส่งน้ำฝายทับเสลา ปริมาณดิน 4,250 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 12 48 192000 391003.75 60 60
183418 (1.3163) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1L-RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา จำนวน 320 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 690000 690000 5 8 80000 67590.2 60 60
183419 (1.3164) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา จำนวน 420 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 880000 880000 9 13 144000 98604.35 60 60
183420 (1.3165) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา จำนวน 350 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 730000 730000 9 11 144000 93921.15 60 60
183427 (1.3172) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-LMC ระบบส่งน้ำฝายตะคร้อ จำนวน 331 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 10 28 160000 194664.4 60 60
183428 (1.3173) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ระบบส่งน้ำฝายหลักเมตร จำนวน 409 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 9 14 144000 209053.7 60 60
183429 (1.3174) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC ระบบส่งน้ำฝายตะคร้อ จำนวน 400 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 840000 840000 12 38 192000 264187.4 60 60
183430 (1.3175) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC ระบบส่งน้ำฝายหลักเมตร จำนวน 380 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 8 13 128000 164111.55 60 60
183436 (1.3181) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1L-RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา จำนวน 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 5 10 80000 82522.5 60 60
183437 (1.3182) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1R-1L-RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 530000 530000 5 6 80000 50692.65 60 60
183438 (1.3183) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1R-RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา จำนวน 9 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 4 9 64000 75842.05 60 60
183439 (1.3184) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 2R-RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา จำนวน 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 580000 580000 5 10 80000 83308.2 60 60
183440 (1.3185) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 60 960000 120 120
183442 (1.3187) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำระบบส่งน้ำฝายเพชรน้ำผึ้งความยาว 140 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 930000 930000 20 42 320000 355242.4 60 60
183445 (1.3190) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาฝายทับเสลา จำนวน 9 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 930000 930000 10 14 160000 111209.55 60 60
183446 (1.3191) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายทับเสลา จำนวน 9 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 910000 910000 10 14 160000 114361.35 60 60
183447 (1.3192) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำระบบส่งน้ำฝายทับเสลา จำนวน 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 7 12 112000 100991.45 60 60
183448 (1.3193) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำสะเดาเก้านิ้ว กม.8+890 ความยาว 72 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 4 7 64000 58550.65 60 60
178001 (1.130) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ระยะทาง 5.380 กิโลเมตร ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 7 2 5 163000 74703 90 90
178133 (1.94) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ พื้นที่ชลประทาน 196,520 ไร่ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 330180
178139 (1.100) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย เขตจังหวัดชัยนาท ระยะทาง 84.320 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 630000 630000 36 18 18 490000 164268 100 100
178147 (1.108) บำรุงรักษาหัวงาน เขตจังหวัดชัยนาท พื้นที่ 406 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 920000 920000 19 12 7 720000 156392 100 100
178638 (1.541) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย เขตจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 120.700 กิโลเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 30 18 50 700000 546640 100 100
178656 (1.559) บำรุงรักษาหัวงาน เขตจังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ 186 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 420000 420000 18 11 7 310000 144999 100 100
179275 (1.36) ซ่อมแซมที่ทำการในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 660000 660000 5 40000 44 44
179276 (1.37) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 2 แห่ง ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 1 1 8000 8 44 44
179277 (1.38) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1 หลัง ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 2 2 34000 33007 44 44
179279 (1.40) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1 หลัง ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 4 1 3 40000 38167 44 44
182945 (1.2690) ซ่อมแซม ทรบ.คลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ รวม 9 แห่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 274400 274400 1 1 16400 16172 44 44
182969 (1.2714) ซ่อมแซมคันคลอง 1 ขวา-3 ซ้าย ม.ก. (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,426.45 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 1 16000 22 22
183000 (1.2745) ซ่อมแซมคูดาดท้าย คลองส่งน้ำ 7 ซ้าย มอ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,500 ตารางเมตร ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 21 5 16 297700 169454 44 44
183001 (1.2746) ซ่อมแซมคูส่งน้ำเข้านา คลองมะขามเฒ่า-กระเสียว กม.45+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,150 ตารางเมตร ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 22 6 16 237000 229600 66 66
183002 (1.2747) ซ่อมแซมคูส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 2ขวา-3 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,369 ตารางเมตร ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 21 7 14 291000 290561 66 66
183003 (1.2748) ซ่อมแซมคูส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,270 ตารางเมตร ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 10 8 12 260000 154873 66 66
183004 (1.2749) ซ่อมแซมคูส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 6 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,140 ตารางเมตร ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 17 6 11 236000 235957 44 44
183005 (1.2750) ซ่อมแซมคูส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 7 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,140 ตารางเมตร ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 14 5 9 236000 238354 88 88
183006 (1.2751) ซ่อมแซมคูส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 8 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,280 ตารางเมตร ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 15 6 9 240000 239952 44 44
183035 (1.2780) ซ่อมแซมท่อลอดคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง กม.41+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 490000 490000 7 120000 44 44
183036 (1.2781) ซ่อมแซมท่อลอดคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง กม.42+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 490000 490000 7 120000 44 44
183043 (1.2788) ซ่อมแซมท่อลอดทางเชื่อมบ่อยืมฝั่งซ้ายคลอง ม.-ก. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 2 แห่ง ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 640000 640000 7 3 4 120000 44 44
183058 (1.2803) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 22 แห่ง ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 36 9 27 460000 397815 66 66
183076 (1.2821) ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีต คลอง 3 ซ้าย มอ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,520 ตารางเมตร ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 23 7 16 274100 44 44
183077 (1.2822) ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ กม.29+000 - กม. 32+000 จำนวน 2,400 ตารางเมตร ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 31 8 23 350000 350000 66 66
183078 (1.2823) ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา-3ซ้าย ม.อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,150 ตารางเมตร ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 18 8 10 213500 211975 66 66
183079 (1.2824) ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย ม.-ก. เขตจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,400 ตารางเมตร ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 540000 540000 13 7 6 250000 126397 66 66
183080 (1.2825) ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย ม.อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,270 ตารางเมตร ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 16 8 8 242100 241899 66 66
183081 (1.2826) ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 8 ซ้าย ม.อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จำนวน 1,150 ตารางเมตร ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 12 4 8 225500 225458 66 66
183775 (1.3520) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมฝั่งขวา ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ปริมาณดิน 12,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183922 (1.3667) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง ร.2ข สุพรรณ2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ปริมาณดิน 12,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
176496 คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 บรมธาตุ ช่วง กม.3+000 ถึง กม.7+050 (ฝั่งขวา) สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ เงินกันเหลื่อมปี 2563 9802949 9802949
176497 คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 บรมธาตุ ช่วง กม.2+000 ถึง กม.6+300 (ฝั่งซ้าย) สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ เงินกันเหลื่อมปี 2563 9689691 9689691
176804 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.8+700 จำนวน 1 รายการ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2389000 2389000
178134 (1.95) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ พื้นที่ชลประทาน 367,900 ไร่ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2100000 2100000
178142 (1.103) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 199.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 6 49876.2 30 30
178144 (1.105) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 41.700 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 630000 630000 5 41563.5 41563.5 30 30
178148 (1.109) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 136 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 2 56200 56200 60 60
178756 (1.659) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 4 ขวา - 1 ขวา ปริมาณ 20.35 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 66200 66200 6 6 56200 56200 22 22 0 20.38
179281 (1.42) ซ่อมแซมห้องออกแบบฝ่ายวิศวกรรม พร้อมระบบระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ 330 ตารางเมตร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 1 11000 11000 30 30
182821 (1.2566) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ปริมาณดิน 9,600 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 10 6 33 260000 274319.1 66 66
182822 (1.2567) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 4 ขวา - 1 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ปริมาณดิน 2,400 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 530000 530000 5 1 9 131000 77501.6 66 66
182835 (1.2580) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 เขตจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 3 1 79000 4534.2 30 30
182837 (1.2582) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 1,420 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2900000 2900000
182866 (1.2611) ซ่อมแซมหน้าท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 4 ซ้าย - 1 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 14 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1520000 1520000 6 6 49877 49877 30 30
182885 (1.2630) ซ่อมแซมอาคารประกอบหน้าท่อส่งน้ำเข้านาในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1290000 1290000 5 2 10 131000 83805.7 66 66
182886 (1.2631) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย2 (ฝั่งขวา) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2200000 2200000 7 7 58188.9 58188.9 30 30
182948 (1.2693) ซ่อมแซมขุดลอกดินตะกอนใต้สะพานคลองส่งน้ำ 1 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ปริมาณดิน 4,147 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 5 4 18 131000 152316 66 66
183066 (1.2811) ซ่อมแซมท้ายท่อส่งน้ำเข้านาเขตตำบลทุ่งคลี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 880000 880000 5 2 12 88000 105788 44 44
183084 (1.2829) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเข้านาเขตตำบลยางนอน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1632000 1632000
183771 (1.3516) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 4 ซ้าย - สุพรรณ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 64,280 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000
183772 (1.3517) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 51,420 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
183773 (1.3518) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย - สุพรรณ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 28,265 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000
183774 (1.3519) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 5 ขวา -1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 59,128 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2300000 2300000
178346 (1.307) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ พื้นที่ชลประทาน 206,000 ไร่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 740000 740000
178354 (1.315) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย ระยะทาง 23.260 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 107800 107800 2 82800 120 120
178358 (1.319) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 สาย ระยะทาง 47.740 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 721400 721400 12 2 5 666400 27772.5 180 180
178365 (1.326) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 105 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 238400 238400 3 203400 180 180
178931 (1.834) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ปริมาณ 54 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 175500 175500 2 125500 120 120
181486 (1.1231) ซ่อมแซมคันคลองข้างที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ระยะทาง 120 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 2 37142 60 60
181521 (1.1266) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 1 ซ้าย เป็นช่วงๆ กม.12+700 - กม.14+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 9 3 255226.19 21423.9 90 90
181570 (1.1315) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
181576 (1.1321) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะประตูเรือสัญจรผักไห่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 11 2 205112.28 15870 60 60
183082 (1.2827) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะประตูระบายน้ำคลองโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 13 1 6 350220 56297 90 90
183083 (1.2828) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะประตูระบายน้ำอ้ายลี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 14 7 386200 54620.15 90 90
183244 (1.2989) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 1 ซ้าย เป็นช่วงๆ กม.0+000 - กม.4+760 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 10 4 262266.17 26721.8 90 90
183270 (1.3015) ซ่อมแซมท่อลอดคลองบ่อยืม ผักไห่-ป่าโมก กม.10+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 6 1 1 158937.26 11002.8 90 90
177900 (1.29) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ระยะทาง 4.350 กม. ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 1 1 0 20000 20000 60 60
178135 (1.96) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ พื้นที่ชลประทาน 69,300 ไร่ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 0 0 0 0
178146 (1.107) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 78.350 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 3 6 5 150000 95725.6 180 180
178152 (1.113) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พื้นที่ 134 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 304200 304200 1 2 5 40000 59259.35 120 120
179200 (1.12) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างหัวงาน พื้นที่ 134 ไร่ ภายในบริเวณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 2 30000 60 60
177111 สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา เงินกันเหลื่อมปี 2563 9588370 9588370
178002 (1.131) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ระยะทาง 15.420 กม. ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2149000 2149000 7 0 62 411200 508245 210 210
178635 (1.538) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา พื้นที่ชลประทาน 330,032 ไร่ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1520000 1520000 0 0 0 0 0
178642 (1.545) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 187.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1417000 1417000 10 1 66 565600 501911 210 210
178650 (1.553) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 32.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 486200 486200 3 0 22 193400 174225 210 210
178660 (1.563) บำรุงรักษาหัวงานโครงการ และหัวงานฝ่ายส่งน้ำ พื้นที่ 291 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 660000 660000 5 0 19 264000 147776 210 210
180123 (50) ปรับปรุงคันคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย ระยะทาง 5.000 กม. ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 0 0 0
180124 (51) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-1ซ้าย ฝั่งขวา ระยะทาง 2.100 กม. ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 11000000 11000000 0 0 0
182971 (1.2716) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำสุพรรณ ฝั่งขวา กม.5+500 ถึง กม.6+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 970000 970000 2 0 3 21456 25315 60 60
182972 (1.2717) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำสุพรรณ ฝั่งซ้าย กม.5+500 ถึง กม.6+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 960000 960000 2 0 5 21060 42319 60 60
182973 (1.2718) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1ขวา-4ขวา สุพรรณ3 ฝั่งขวา ช่วง กม.5+400 ถึง กม.5+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 3 0 6 40104 49876 60 60
182974 (1.2719) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 2 ขวา แม่น้ำสุพรรณ ช่วง กม.12+600 ถึง 14+000 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000 2 0 6 23112 49120 60 60
182975 (1.2720) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4 ขวา แม่น้ำสุพรรณ ฝั่งซ้าย ช่วง กม.4+495 ถึง กม.5+095 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 1 0 3 14281.008 25315 60 60
182976 (1.2721) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4ขวา สุพรรณ3 ฝั่งซ้าย กม.6+500 ถึง กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 970000 970000 3 0 5 38432 41563 60 60
182977 (1.2722) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 5 ขวา สุพรรณ3 กม.0+500 ถึง กม.1+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 3 0 7 35360 58188 60 60
182978 (1.2723) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 1ซ้าย สองพี่น้อง ช่วง กม.4+000 ถึง กม.5+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 2 0 4 25644 33250 60 60
182979 (1.2724) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งขวา กม.44+500 ถึง กม.45+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 3 0 9 42788 75192 60 60
182980 (1.2725) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งขวา กม.46+700 ถึง กม.47+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000 3 0 8 42988 66501 60 60
182981 (1.2726) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา ช่วง กม.9+300 ถึง กม.10+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000 2 0 5 27904 40807 60 60
182982 (1.2727) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย ฝั่งขวา กม.8+900 ถึง กม.9+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 2 0 2 21120 16625 60 60
182983 (1.2728) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย ฝั่งซ้าย กม.1+300 ถึง กม.1+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 940000 940000 2 0 3 20444 34006 60 60
182984 (1.2729) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 3ซ้าย - 1ขวา ฝั่งซ้าย ช่วง กม.6+250 ถึง กม.6+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 2 0 3 16302.488 25315.95 60 60
182985 (1.2730) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย ช่วง กม.17+800 ถึง กม.18+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 3 0 5 41932 40807 60 60
182986 (1.2731) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 2 0 2 24184 17381.1 60 60
182987 (1.2732) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา ช่วง กม.1+800 ถึง กม.3+080 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 2 0 1 25164 8690 60 60
182988 (1.2733) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา ช่วง กม.10+600 ถึง 12+700 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 2 0 3 26124 24938 60 60
182989 (1.2734) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา ช่วง กม.14+000 ถึง 15+500 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000 2 0 6 23112 49120 60 60
182990 (1.2735) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา(1) ช่วง กม.3+500 ถึง 4+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 2 0 0 25624 0 60 60
182991 (1.2736) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ซ้าย กม.11+000 ถึง กม.11+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 940000 940000 2 0 1 20960 8312.7 60 60
182993 (1.2738) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย - 1ขวา ช่วง กม.24+540 ถึง กม.24+780 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 2 0 3 16661.872 25315.95 60 60
182994 (1.2739) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา กม.16+570 ถึง กม. 18+200 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000 2 0 5 23892 41941.35 60 60
182995 (1.2740) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา ช่วง กม. 11+600 ถึง กม. 13+000 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 2 4 5 28416 41563.5 60 60
182996 (1.2741) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา ช่วง กม. 23+500 ถึง 24+540 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 2 2 4 20984 33250.8 60 60
182997 (1.2742) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ซ้าย ฝั่งขวา กม.1+600 ถึง กม.2+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 970000 970000 2 0 4 21456 33628.65 60 60
182999 (1.2744) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 1ขวา ฝั่งขวา ช่วง กม.27+180 ถึง กม.27+680 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 2 0 2 16838.924 16625.4 60 60
183008 (1.2753) ซ่อมแซมเครื่องกำจัดวัชพืช หน้าปตร.โพธิ์พระยา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 0 0 0
183010 (1.2755) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำสองพี่น้อง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 0 0 0
183011 (1.2756) ซ่อมแซมเครื่องสูบสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบางปลาม้า จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1800000 1800000 0 0 0
183014 (1.2759) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา ปริมาณ 250 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 3 0 6 41116 49498.35 60 60
183015 (1.2760) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา(1) ปริมาณ 250 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 3 0 3 37516 25693.8 60 60
183019 (1.2764) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคันกั้นน้ำแม่น้ำสุพรรณสายเก่า จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1400000 1400000 4 0 9 53444 71299.95 60 60
183025 (1.2770) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 0 12 64400 94726.65 60 60
183037 (1.2782) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำสุพรรณ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 1 0 0 9880 60 60
183052 (1.2797) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 320000 320000 1 0 0 14000 60 60
183053 (1.2798) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 160000 160000 1 0 0 6800 60 60
183054 (1.2799) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 320000 320000 1 0 0 14000 60 60
183055 (1.2800) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา(1) จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 160000 160000 1 0 0 6800 60 60
183057 (1.2802) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 160000 160000 1 0 0 6800 60 60
183072 (1.2817) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0
183085 (1.2830) ซ่อมแซมหินทิ้งประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 6 1 15 76400 1118096.5 60 60
183087 (1.2832) ซ่อมแซมหินทิ้งเหนือ-ท้าย ประตูระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 4 0 7 56800 48779.4 60 60
183088 (1.2833) ซ่อมแซมหินทิ้งเหนือ-ท้าย ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 3 0 7 32400 49876.2 60 60
183089 (1.2834) ซ่อมแซมหินทิ้งเหนือ-ท้าย ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 3 0 10 34000 80482.05 60 60
183119 (1.2864) ซ่อมสะพานเหล็กข้ามคลองระบายน้ำ สองพี่น้อง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 3 0 8 38080 64990 60 60
178007 (1.136) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ระยะทาง 8.800 กิโลเมตร ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000
178687 (1.590) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี พื้นที่ชลประทาน 207,421 ไร่ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
178689 (1.592) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 108.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 816500 816500
178690 (1.593) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 96.200 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1453600 1453600
178692 (1.595) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 217 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 492600 492600
179222 (1.34) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าประตูระบายน้ำพระงาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
179223 (1.35) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าประตูระบายน้ำลำชวด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
179226 (1.38) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000
179438 (1.199) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหัวงาน ชั้นตรี หลังที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
179439 (1.200) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหัวงาน ชั้นตรี หลังที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
179440 (1.201) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหัวงาน ชั้นโท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
180263 (1.8) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 229300 229300
180284 (1.29) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 14700 14700
180289 (1.34) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 16400 16400
182823 (1.2568) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย -1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
182824 (1.2569) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
182825 (1.2570) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
182833 (1.2578) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
182847 (1.2592) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 1ซ้าย กม.8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
182865 (1.2610) ซ่อมแซมเสริมคันคลองระบาย 7 ขวา แม่น้ำน้อย 2 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000
183216 (1.2961) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1ขวา สุพรรณ 4 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
183217 (1.2962) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา ฝั่งซ้าย กม.36+410 ถึง กม.41+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
183218 (1.2963) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคันกั้นน้ำลาดชะโด - บางปลาม้า (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183219 (1.2964) ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำแม่น้ำน้อยฝั่งขวา กม.6+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183220 (1.2965) ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำแม่น้ำน้อยฝั่งขวา กม.8+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183222 (1.2967) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ขวา - 3ซ้าย - 3ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 10 0 10 258000 65 65
183223 (1.2968) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1800000 1800000 14 9 5 387000 127757.7 65 65
183224 (1.2969) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 2 ขวา -3 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 16 16 387000 136883.85 65 65
183230 (1.2975) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1ซ้าย แม่น้ำน้อย 6 ฝั่งซ้าย กม.3+500 ถึง กม.4+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
183231 (1.2976) ซ่อมแซมคันคลองระบายแม่น้ำน้อย 7 ทั้ง 2 ฝั่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000
183232 (1.2977) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย กม.40+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
183233 (1.2978) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 6 ฝั่งซ้าย กม.7+000 - กม.8+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
183236 (1.2981) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ขวา - 1ขวา (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
183237 (1.2982) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 3ซ้าย ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000
183240 (1.2985) ซ่อมแซมเครื่องกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
183241 (1.2986) ซ่อมแซมไซฟ่อน กลางคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 3ซ้าย กม.6+220 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
183242 (1.2987) ซ่อมแซมไซฟ่อนบางกะลา คลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.34+310 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
183243 (1.2988) ซ่อมแซมไซฟ่อนสาหร่าย คลองส่งน้ำ 1ขวา กม.11+340 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000
183246 (1.2991) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา-3ซ้าย กม.8+800 ถึง กม.12+400 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1250000 1250000
183247 (1.2992) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ขวา -1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000
183248 (1.2993) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลาง คลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.36+410 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183249 (1.2994) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 7 กม.1+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000
183252 (1.2997) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1ขวา - 3ซ้าย - 3ซ้าย กม.3+825 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183253 (1.2998) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1ขวา - 3ซ้าย กม.10+817 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183254 (1.2999) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1ขวา -3ซ้าย กม.5+210 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183257 (1.3002) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 3ซ้าย กม.5+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
183259 (1.3004) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
183261 (1.3006) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองระบาย 1ขวา สุพรรณ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
183262 (1.3007) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองราชครู คลองส่งน้ำ 2ขวา 3ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
183264 (1.3009) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1ซ้าย 2ขวา 3ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183268 (1.3013) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 3ซ้าย กม.0+060 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183271 (1.3016) ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 6 กม.4+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
183272 (1.3017) ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบาย 1ซ้าย - 1ซ้าย แม่น้ำน้อย 6 กม.5+360 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
183273 (1.3018) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 2ขวา - 3ซ้าย กม.9+455 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000
183274 (1.3019) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 7 กม.2+166 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000
183275 (1.3020) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183276 (1.3021) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 3ซ้าย จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
183277 (1.3022) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 20 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000
183278 (1.3023) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 2ขวา - 3ซ้าย จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
183280 (1.3025) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 3ซ้าย จำนวน 23 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000
183285 (1.3030) ซ่อมแซมทุ่นป้องกันวัชพืชเหนือประตูระบายน้ำยางมณี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
183286 (1.3031) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
183287 (1.3032) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
183288 (1.3033) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 6 (คลองตาเที่ยง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
183290 (1.3035) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำโพธิ์ราษฎร์ คลองส่งน้ำ 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000
183291 (1.3036) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำยางมณี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
183296 (1.3041) ซ่อมแซมหินเรียงเหนือประตูระบายน้ำยางมณี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000
183299 (1.3044) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
183850 (1.3595) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1ขวา สุพรรณ4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 12,350 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000
183851 (1.3596) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 12,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 490000 490000
183852 (1.3597) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 11,100 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 430000 430000
183921 (1.3666) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ปริมาณดิน 12,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 490000 490000
176313 ซ่อมแซมอาคารประกอบ ปตร.ชลมารคพิจารณ์ จำนวน 1 แห่ง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก เงินกันเหลื่อมปี 2563 1179000 1179000 14 0 14 209000 208840 60 60
176715 ซ่อมแซมคันคลองห้วยชัน (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.360 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก เงินกันเหลื่อมปี 2563 512968 512968 1 0 1 14500 10000 30 30
176716 ซ่อมแซมคันคลองห้วยชัน (ฝั่งขวา) ระยะทาง 0.360 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก เงินกันเหลื่อมปี 2563 510640 510640 1 0 1 14500 10000 30 30
176740 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 1 ขวา-1ขวา สุพรรณ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก เงินกันเหลื่อมปี 2563 822300 822300 1 0 1 16000 0 60 60
176741 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา - 1 ซ้าย จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก เงินกันเหลื่อมปี 2563 1036904 1036904 1 0 1 21000 60 60
176754 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.450 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก เงินกันเหลื่อมปี 2563 497480 497480 1 0 1 10000 10000 30 30
176755 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.500 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก เงินกันเหลื่อมปี 2563 497345 497345 1 0 1 10000 10000 30 30
176756 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.350 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก เงินกันเหลื่อมปี 2563 498964 498964 1 0 1 10000 10000 30 30
178003 (1.132) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ระยะทาง 10.392 กิโลเมตร ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1132900 1132900 10 0 10 306000 242035 60 60
178637 (1.540) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก พื้นที่ชลประทาน 313,569 ไร่ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1320000 1320000 0 0 0 0 0 0 0
178640 (1.543) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 14 สาย ระยะทาง 223.936 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1693000 1693000 20 3 17 1693000 353922 150 150
178658 (1.561) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 5 แห่ง พื้นที่ 298 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 676500 676500 12 2 10 676500 124567 150 150
179087 (1.990) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย ปริมาณงาน 15 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000 50000 4 0 4 48000 47945.7 40 40 600 7 1200 15 0 0
179088 (1.991) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 4 ขวา 1 ซ้าย ปริมาณงาน 43 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 139700 139700 10 2 8 139700 139509 30 30 850 10 1700 20 2550 30 3400 43
179428 (1.189) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พื้นที่ 208 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 7 0 7 167400 166906 60 60
179429 (1.190) ซ่อมแซมบ้านพัก 10 ครอบครัว 2 หลัง พื้นที่ 800 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000 15 0 15 337000 336743 60 60
179430 (1.191) ซ่อมแซมบ้านพักระดับผู้อำนวยการ พื้นที่ 340 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 10 0 10 260000 259782 60 60
180102 (29) คันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ระยะทาง 4.900 กม. ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000000 30000000 12 0 12 146300 146241 60 60
182949 (1.2694) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1 ขวา- 1 ขวา ช่วง กม.0+000 - 7+000 ปริมาณดิน 1,500 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 7 3 4 309500 304324 60 60
182970 (1.2715) ซ่อมแซมคันคลองพรมฝั่งซ้าย ระยะทาง 0.700 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 5 0 5 72800 72359 40 40
182992 (1.2737) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ซ้าย ช่วง กม.30+350 - กม.30+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 3 0 3 51600 51541 40 40
182998 (1.2743) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1ขวา (ฝั่งขวา) ระยะทาง 450 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 417000 417000 2 0 2 32500 32483 30 30
183013 (1.2758) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 3 ขวา 1ซ้าย ช่วงกม. 1+500 - กม. 2+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3400000 3400000 33 15 18 1760300 997357 60 60
183017 (1.2762) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.3+740 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 4 1 3 86200 86171 40 40
183018 (1.2763) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 2 ขวา ขนาดบาน 1.75 x 1.75 เมตร จำนวน 2 ช่อง กม.19+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 5 1 4 188000 187161 60 60
183027 (1.2772) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 120000 120000 3 1 2 38000 36927 40 40
183029 (1.2774) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 2 ขวา - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 3 0 3 40300 40280 30 30
183030 (1.2775) ซ่อมแซมท่อระบายปลายคู D26 กม.35+070 คลองระบายใหญ่สามชุก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 8 2 6 233200 233089 60 60
183031 (1.2776) ซ่อมแซมท่อระบายปลายคู D28 กม.35+300 คลองระบายใหญ่สามชุก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 8 1 7 242300 242265 60 60
183032 (1.2777) ซ่อมแซมท่อระบายปลายคู D40 กม.39+700 คลองระบายใหญ่สามชุก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 6 1 5 147500 147242 40 40
183033 (1.2778) ซ่อมแซมท่อระบายปลายคู D44 กม.39+800 คลองระบายใหญ่สามชุก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 7 1 6 206900 206354 60 60
183034 (1.2779) ซ่อมแซมท่อระบายปลายคู D58 กม.14+480 คลองระบาย 5 ขวา สามชุก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 6 1 5 172400 171486 60 60
183056 (1.2801) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 2 ขวา จำนวน 16 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1360000 1360000 15 2 13 689700 689457 60 60
183061 (1.2806) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ซ้าย จำนวน 27 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 15 2 13 962500 946778 60 60
183062 (1.2807) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 3 ขวา-1ซ้าย ขนาดท่อ 1- Ø 0.30 ม. จำนวน 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 920000 920000 8 1 7 352000 344620 60 60
183063 (1.2808) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 4 ขวา-1ซ้าย จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 10 2 8 324800 324800 60 60
183073 (1.2818) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0
183074 (1.2819) ซ่อมแซมปตรกลางคลอง 1 ซ้าย กม.6+000 ขนาด U-4.00x9.00x3.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 15 15 0 227700 226577 60 60
183092 (1.2837) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองระบาย 1 ซ้าย 1 ขวา สุพรรณ3 กม.0+690 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 380000 380000 7 2 5 103800 103283 40 40
183093 (1.2838) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองระบาย 1 ซ้าย 1 ขวา สุพรรณ3 กม.2+660 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 8 6 2 117100 116494 40 40
183095 (1.2840) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำบนคันคลองระบาย 1 ซ้าย 1 ขวา สุพรรณ 3 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 9 2 7 184200 183936 60 60
183096 (1.2841) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำบนคันคลองระบาย 2 ซ้าย 1 ขวา สุพรรณ 3 จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 620000 620000 8 2 6 192500 192430 60 60
183097 (1.2842) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำบนคันคลองระบาย สุพรรณ 3 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 520000 520000 6 1 5 161000 161000 60 60
183099 (1.2844) ซ่อมแซมดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย 1 ขวา ช่วง กม.6+600 - 12+246 จำนวน 1,100 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 10 3 7 481000 473824 60 60
183100 (1.2845) ซ่อมแซมท่อระบาย คลองระบาย 1 ซ้าย สามชุก 1 กม. 11+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 10 2 8 402900 402276 60 60
183101 (1.2846) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย 1 ซ้าย 2 ซ้าย สองพี่น้อง กม. 12+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 10 0 10 438500 318745 60 60
183102 (1.2847) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย 1 ซ้าย 2 ซ้าย สองพี่น้อง กม. 11+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 10 0 10 448500 439052 60 60
183103 (1.2848) ซ่อมท่อระบายน้ำ คลองระบาย 1 ซ้าย 2 ซ้าย สองพี่น้อง กม. 12+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 8 0 8 441800 423798 60 60