ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176178 คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทัพทัน ระยะที่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 56939484.01 56939484.01
176313 ซ่อมแซมอาคารประกอบ ปตร.ชลมารคพิจารณ์ จำนวน 1 แห่ง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1179000 1179000
176314 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ไซฟอนสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 412000 412000
176447 ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียงวัชพืชตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.500กม. สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1597617.63 1597617.63
176469 ปรับปรุงถนนคันคลองระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 4.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8821980 8821980
176496 คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 บรมธาตุ ช่วง กม.3+000 ถึง กม.7+050 (ฝั่งขวา) สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9802949.12 9802949.12
176497 คันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 บรมธาตุ ช่วง กม.2+000 ถึง กม.6+300 (ฝั่งซ้าย) สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9689691.25 9689691.25
176500 งานปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9400949 9400949
176501 งานปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9539830 9539830
176502 งานปรับปรุงถนนบ้านหนองตาตน จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9484281 9484281
176528 ซ่อมแซมถนนภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9152500 9120600
176563 ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 4.400 กม. สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6173737 0
176573 งานปรับปรุงถนนเลียบคลองพระยาบรรลือฝั่งซ้าย ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 48072285.22 48072285.22
176672 ปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.ย่านซื่อตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2284059 2284059
176715 ซ่อมแซมคันคลองห้วยชัน (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.360 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 512968 512968
176716 ซ่อมแซมคันคลองห้วยชัน (ฝั่งขวา) ระยะทาง 0.360 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 510640 510640
176740 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 1 ขวา-1ขวา สุพรรณ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 822300 24000
176741 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา - 1 ซ้าย จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1036904 30500
176742 ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำ ร.4 ขวา กม.10+800 (ฝั่งซ้าย) จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 463232.4 463232.4
176743 ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำ ร.4 ขวา กม.11+100 (ฝั่งซ้าย) จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 472402.4 472402.4
176744 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ขวา - 1 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) กม.10+700 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 148387.9 148387.9
176745 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา - 1 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) กม.7+950 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 148387.9 148387.9
176746 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา - 1 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) กม.9+150 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 139716.2 139716.2
176747 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา -1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.9+690 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 157116.6 157116.6
176748 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.0+800 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 471486.89 471486.89
176749 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.0+900 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 481121.35 481121.35
176750 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.2+600 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 462339.35 462339.35
176751 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.3+050 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 462515.89 462515.89
176752 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.2+800 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 471486.89 471486.89
176753 ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.3+300 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 481138.89 481138.89
176754 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.450 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 497480 497480
176755 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.500 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 497345 497345
176756 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.350 กม.จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 498964 498964
176788 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 145365 145365
176804 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.8+700 จำนวน 1 รายการ จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2388999.93 2388999.93
176836 ปรับปรุงปตร.ปลายคลองระบายINTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 22770616.69 22770616.69
176837 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2908928.75 2908928.75
176985 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 12132572.66 12132572.66
177040 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 335575.17 335575.17
177086 คันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานีตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 49232549.17 49232549.17
177111 สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9588369.66 9588369.66
177114 ปตร.ปากคลองญี่ปุ่นเหนือ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 21512863.88 21512863.88
177134 รายการขุดขยายลำน้ำแม่น้ำตากแดด อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2563 67502609 67502609

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-11-19 06:01:08pm