ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
190517 (1.396) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำด้วยแรงคน จำนวน 4 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ปริมาณดิน 2,690 ลบ.ม. ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563
190531 (1.463) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 4ข-2ข-1ข-1ซ-5ซ กม.5+500 - 9+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563
180244 (14) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 14151500 14151500
187223 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 540800 540800
187225 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 75000 75000
187227 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 69300 69300
187228 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 450000 450000
187229 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 36000 36000
177875 (1.4) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-2R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 97800 97800 4 3 37455 37020.3 22 22
177876 (1.5) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-3L-1R กม.4+548+5+548 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 108700 108700 2 2 10070 8199 12 12
177877 (1.6) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-3L-1R กม.6+700-8+400 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 184800 184800 4 3 40825 36356.85 21 21
177878 (1.7) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-4L-1R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 80400 80400 2 15055 18 18
177879 (1.8) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2R LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 458700 458700 6 4 58895 49360.4 22 22
177880 (1.9) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1008300 1008300 4 10 124525 124237.1 22 22
177881 (1.10) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 3R-2R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 586900 586900 8 5 79310 61453.7 23 23
177882 (1.11) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 4L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1254700 1254700 23 9 234200 111897 60 60
177883 (1.12) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ถนนภายในบริเวณหัวงาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 241300 241300 5 5 36150 33722.25 22 22
177884 (1.13) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ถนนภายในบริเวณหัวงาน(บ้านไร่) ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 321700 321700 9 9 63315 60700.05 22 22
177916 (1.45) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 3L -1R -1L -5L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 604300 604300 12 12 76700 76171.2 22 22
177947 (1.76) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-21L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 585800 585800 12 8 100170 96951.6 21 21
177948 (1.77) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 20L-1R LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 395700 395700 4 6 77015 73572.65 21 21
177949 (1.78) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 21L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 81800 81800 2 2 21455 15838.9 21 21
177963 (1.92) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 11L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 630400 630400 13 13 119770 118031.5 22 22
177964 (1.93) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 16L-1R RB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 190200 190200 2 2 20505 19491.4 22 22
177965 (1.94) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1R-9L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบล หนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650500 650500 15 137910 22 22
177966 (1.95) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2L-16L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบล เกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 288700 288700 2 2 28900 23114.2 22 22
177967 (1.96) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2L-1R-16L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 433600 433600 4 4 40000 39382.8 22 22
177968 (1.97) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2L-4L-1R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 320900 320900 8 67515 21 21
177969 (1.98) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2R RB. ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 622000 622000 7 101905 23 23
177970 (1.99) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 2R ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 347800 347800 7 64415 23 23
177971 (1.100) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 3L-1R-16L-1R-LB ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 613400 613400 3 2 32000 24237.9 21 21
177972 (1.101) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 7L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบล ท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 304300 304300 6 53915 22 22
177973 (1.102) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 9L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 976000 976000 6 138650 22 22
177974 (1.103) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ทางเข้า คลอง 12L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 278000 278000 6 6 55850 54979.9 22 22
177998 (1.127) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง 1L ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1226800 1226800 2 75100 21 21
177999 (1.128) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลอง ร. 7R-สองพี่น้อง ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 706500 706500 15 138900 21 21
178057 (1.18) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 13 พื้นที่ 1,675 ไร่ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2259200 2259200
178069 (1.30) บำรุงรักษาบริเวณสำนักฯ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3803300 3803300 22 88 2193300 1086070.2 210 210
184104 (1.3849) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำหน้าหน่วยสูบน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3480000 3480000 12 49 1000000 634049.85 180 180
184109 (1.3854) ซ่อมแซมลาดตลิ่งม่วงชุม ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000 13 60 1225000 754887.45 180 180
184110 (1.3855) ซ่อมแซมลาดตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งบ้านพักรับรองฝั่งก่อสร้าง ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2850000 2850000 9 42 712500 512465.5 180 180
184121 (1.3866) ซ่อมแซมอาคารป้องกันผักตบชวาเหนือเขื่อนแม่กลอง ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1850000 1850000 12 46 650000 429115.15 180 180
184126 (1.3871) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำท้ายบึงม่วงชุม ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2200000 2200000 9 35 550000 409392.5 180 180
184138 (1.3883) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำบริเวณท้ายฝายม่วงชุม ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4000000 4000000 16 69 1400000 844353.85 180 180
184139 (1.3884) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำบริเวณหัวงานเขื่อนแม่กลอง ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1845000 1845000 10 37 653500 436443.35 180 180
187222 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 723600 723600
187224 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 103200 103200
187226 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 38700 38700
187230 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 137500 137500
187234 ชุดเครื่องขยายเสียงขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 114500 114500
187235 ชุดไมโครโฟนห้องประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมรวม 15 ท่าน สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 60000 60000
177833 (1.10) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 4 คัน สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1446000 1446000
187231 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2600000 2600000
187232 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 3140000 3140000
187233 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2050000 2050000
178056 (1.17) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 245000 245000
178060 (1.21) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 2 0 3 159932 105359.85 30 30
178064 (1.25) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 10 สาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1800000 1800000 18 0 13 1439973 517559.3 30 30
178076 (1.37) บำรุงรักษาหัวงานและฝ่ายส่งน้ำ พื้นที่ 1,675 ไร่ รวม 5 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3800000 3800000 35 0 40 2849932.5 986951.95 30 30
178729 (1.632) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำท่าล้อ-อู่ทอง ปริมาณ 77 ไร่ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 4 0 199900.85 0 120 120 0 5 0 7 0 10 0 13 0 15
179562 (8) ระบบส่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลง905) ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 36819000 36819000 58 0 49 6748926.2 2532549.45 30 30
183744 (1.3489) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอยบ้านลานกร่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปริมาณดิน 1,590 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 4 0 5 239995.5 201532.9 30 30
183745 (1.3490) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน โครงการชลประทานกาญจนบุรี บริมาณดิน 1,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 4 0 4 239995.5 140302.35 30 30
183749 (1.3494) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลองส่งน้ำห้วยพุช้างหมอบ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปริมาณดิน 795 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 2 0 5 109923 109214.85 30 30
183750 (1.3495) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลองส่งน้ำห้วยหวาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปริมาณดิน 795 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 2 0 5 109923 109214.85 30 30
183752 (1.3497) ขุดลอกฝายทดน้ำบ้านโป่งช้าง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปริมาณดิน 30,058 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000 6 0 9 609933.4 606209.4 30 30
183753 (1.3498) ขุดลอกหน้าฝายทดน้ำบ้านดินโส 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปริมาณดิน 2,684 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 0 13 539928.85 536663.8 30 30
183754 (1.3499) ขุดลอกหน้าฝายทดน้ำบ้านทุ่งโป่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปริมาณดิน 25,258 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 6 0 9 414078 501611.9 30 30
183755 (1.3500) ขุดลอกหน้าฝายทดน้ำบ้านหนองไม้เอื้อย 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ปริมาณดิน 25,258 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 6 0 9 414078 411275.3 30 30
184072 (1.3817) ซ่อมแซมเกียร์มอเตอร์อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000
184076 (1.3821) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำท่าล้อ-อู่ทอง กม.0+620 ถึง กม.1+340 จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 7 0 13 585939.5 367323.25 30 30
184077 (1.3822) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 0 4 347964.5 169518.2 30 30
184085 (1.3830) ซ่อมแซมคันคลองท่าล้อ-อู่ทอง จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 6 0 4 389957 203101 30 30
184086 (1.3831) ซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำวัดทิพย์สุคนท์ธาราม จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 8 0 5 869961.2 251534.15 30 30
184088 (1.3833) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมอาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก จุดที่ 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 915000 915000 2 0 4 116855 112919.05 30 30
184089 (1.3834) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 โครงการ ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 0 3 218974.5 197199.95 30 30
184094 (1.3839) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 920000 920000 5 0 6 243495.5 184072.61 30 30
184095 (1.3840) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเนินสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 960000 960000 6 0 6 341965 196887.3 30 30
184096 (1.3841) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุม่วง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 970000 970000 7 0 7 361602.45 236842.05 30 30
184098 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3843) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
184102 (1.3847) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านห้วยกบ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 3 0 4 205989 178532.8 30 30
184103 (1.3848) ซ่อมแซมร่องชักน้ำคลองท่าล้อ-อู่ทอง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 0 5 310958.5 296341.4 30 30
184112 (1.3857) ซ่อมแซมสระเก็บน้ำบ้าน ปชด. จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5 0 7 260966.5 194675.3 30 30
184127 (1.3872) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 935000 935000 6 0 7 497971.5 256756.65 30 30
184128 (1.3873) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 10 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 985000 985000 6 0 5 529942.5 221175.3 30 30
184129 (1.3874) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 11 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 947000 947000 6 0 5 509957 251054.95 30 30
184130 (1.3875) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 915000 915000 6 0 5 479986 231568.25 30 30
184131 (1.3876) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 925000 925000 6 0 5 489971.5 243478.75 50 50
184132 (1.3877) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 4 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 945000 945000 6 0 7 489971.5 266543.85 30 30
184133 (1.3878) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 5 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 928000 928000 6 0 7 479986.5 266400.6 30 30
184134 (1.3879) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 6 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 945000 945000 6 0 5 489971.5 177660.8 30 30
184135 (1.3880) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 7 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 975000 975000 6 0 8 489971.5 280248.95 30 30
184136 (1.3881) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 8 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 965000 965000 7 0 5 559962.5 262365.05 30 30
184137 (1.3882) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำทำนบดินห้วยลำขลุง 9 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 955000 955000 7 0 6 539973.6 271255.85 30 30
184140 (1.3885) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 4 0 6 314946.15 168085.15 30 30
187236 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
187237 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 318000 318000
187238 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 6300 6300
187239 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1025000 1025000
187240 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 47500 47500
176838 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลอง ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม เงินกันเหลื่อมปี 2563 7964500 7964500
180655 (1.400) ซ่อมแซมคลองผู้ใหญ่อิ้น จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 8 16 357000 356720 150 150
180690 (1.435) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.3ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.10+050 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 3 161000 44669.46 120 120
180691 (1.436) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.3ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.7+112 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 5 3 211000 44680.65 150 150
180692 (1.437) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.3ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.8+492 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 6 226000 97059.9 150 150
180693 (1.438) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.3ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.9+132 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 3 151000 44680.65 120 120
180694 (1.439) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.3ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.9+620 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 5 193000 51782.4 120 120
180695 (1.440) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.4ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.1+880 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 3 233000 42880.65 120 120
180696 (1.441) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.4ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.4+110 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 3 197000 44680.65 120 120
180697 (1.442) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.4ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.2+760 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 3 157000 44680.65 150 150
180698 (1.443) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.5ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.0+170 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 6 6 213000 52379.25 150 150
180699 (1.444) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.5ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.1+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 6 227000 110631.85 150 150
180700 (1.445) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.5ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.1+674 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 3 182000 44680.65 150 150
180701 (1.446) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.5ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.4+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 3 175000 44680.65 150 150
180702 (1.447) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.สายใหญ่ท่าเรือ-บางพระ กม.40+210 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 3 3 134000 44680.65 120 120
180703 (1.448) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.สายใหญ่ท่าเรือ-บางพระ กม.43+670 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 960000 960000 7 10 361000 164039.75 150 150
180704 (1.449) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.สายใหญ่ท่าเรือ-บางพระ กม.44+430 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนคปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 960000 960000 7 7 379000 111660.5 150 150
187241 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 77400 77400
187242 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 33800 33800
187243 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 77400 77400
187244 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 26700 26700
187245 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 18900 18900
187246 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2600000 2600000
176029 ฝายทดน้ำวังครก พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบกลาง 2563 50182000 50182000 120 102 9750425 8338766 270 270
178517 (1.420) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ 185,000 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 2 2 100000 97440 180 180
178527 (1.430) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 201000 201000 4 5 130000 108929 180 180
178532 (1.435) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 498000 498000 6 6 324000 178919 180 180
178533 (1.436) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 17 แห่ง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1414000 1414000 15 22 1200000 1199436 180 180
178984 (1.887) กำจัดวัชพืชฝายทดน้ำห้วยคลุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 23 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000 50000 10 3 40000 39943.1 60 60 0 12 0 22.97
178985 (1.888) กำจัดวัชพืชฝายทดน้ำห้วยมะหาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 23 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000 50000 10 3 40000 37524 60 60 0 11.63 0 16.61 0 21.58 0 21.58 0 21.58 0 23
178986 (1.889) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 20 5 80000 79837.3 60 60 0 24 0 46.9
178987 (1.890) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 23 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000 50000 10 3 40000 25937 60 60 0 7.46 0 14.91 0 14.91 0 14.91 0 20
178988 (1.891) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยพุเกตุ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 23 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000 50000 10 2 40000 39994 60 60 0 7.76 0 10.2 0 12.65 0 17.79 0 23 0 23
178989 (1.892) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 95 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 40 6 160000 159882.45 60 60 0 0 0 20.02 0 30.29 0 40.56 0 40.56 0 40.56 0 68 0 95
178990 (1.893) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ปริมาณ 95 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 40 12 160000 158962.6 60 60 0 8.01 0 13.1 0 18.2 0 23.1 0 28.07 0 62 0 94.38
179844 (1.239) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 5 4 161200 161161 90 90
179845 (1.240) ซ่อมแซมอาคารและระบบควบคุมการส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 8 6 309400 228601 90 90
179846 (1.241) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 10 6 183500 183500 120 120
179847 (1.242) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 12 7 231400 231400 120 120
180272 (1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 82500 82500 60 60
182202 (1.1947) ซ่อมแซม SADDLE โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 8 7 412800 286270 120 120
182222 (1.1967) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย2ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 7 2 176590 82992 90 90
182236 (1.1981) ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านพุระกำ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 10 4 292540 46160 120 120
182238 (1.1983) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
182242 (1.1987) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง สาย1ซ้าย-1ขวา กม.0+000 - กม.1+348 โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 8 8 234900 234900 120 120
182243 (1.1988) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจัน สายใหญ่ กม.2+500 - กม.4+000 โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 8 3 211400 211400 120 120
182244 (1.1989) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด สาย1ขวา-สายใหญ่ กม.0+000 - กม.1+019 โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 8 12 478900 478900 120 120
182245 (1.1990) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน กม.3+000 - กม.4+000 โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 8 10 300800 300800 120 120
182246 (1.1991) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000 10 12 466920 466920 150 150
182247 (1.1992) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยสายใหญ่ 1 ขวา ช่วง กม.6+000 - กม.7+500 โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 12 8 374700 374700 150 150
182248 (1.1993) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดช่วง กม.3+700 - กม.4+500 โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 10 6 231200 231200 90 90
182252 (1.1997) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำห้วยจันทร์มาก โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 4 13 44590 44590 90 90
182256 (1.2001) ซ่อมแซมอาคารควบคุมน้ำอ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 15 7 170906 170906 150 150
182257 (1.2002) ซ่อมแซมอาคารควบคุมน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 2 4 98704 95695 150 150
182258 (1.2003) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองระบายน้ำ สาย D3L-1R โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 8 8 328000 218420 90 90
182262 (1.2007) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำผาชลแดน โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 10 7 225000 171683 120 120
182263 (1.2008) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยคอกหมู โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 10 19 289300 289300 120 120
183975 (1.3720) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย โครงการชลประทานราชบุรี ปริมาณดิน 43,560 ลบ.ม. ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
185275 (96) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ กม.0+000 - กม.1+785 โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000 35 18 920193 920193 180 180
178597 (1.500) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 2 0 1 31840 29700 210 210
178598 (1.501) บำรุงรักษาคันกั้นน้ำเค็ม จำนวน 8 แห่ง ระยะทาง 67 กิโลเมตร โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 345000 345000 3 0 3 345000 152778.1 200 200
178599 (1.502) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และ ปตน.-ปตร.ปลายคลองแม่กลอง พื้นที่ 90 ไร่ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 204000 204000 3 0 3 204000 119755.25 200 200
179036 (1.939) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนในคลองระบายน้ำและประตูระบายน้ำ ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 3 0 3 300000 180200.4 200 200 0 4.6 0 9.2 0 16.56 0 30.36 0 38.64 0 44.16 0 62 0 64.4
182707 (1.2452) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.0+383 และสะพาน กม.2+720 ของคันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา-เอกชัย จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 640000 640000 12 0 12 244000 231806.05 120 120
182708 (1.2453) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.0+534 และสะพาน กม.8+240 ของคันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา-เอกชัย จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 680000 680000 5 0 4 261000 260445 180 180
182709 (1.2454) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.0+680 และสะพาน กม.5+968 ของคันกั้นน้ำเค็มสายท่าคา-ดำเนินสะดวก จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 780000 780000 5 0 5 301000 255510.15 180 180
182710 (1.2455) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.3+764 และสะพาน กม.8+552 ของคันกั้นน้ำเค็มสายวัดพวงมาลัย-ปากน้ำ จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 4 0 4 289000 268237.35 180 180
182711 (1.2456) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.5+038 และท่อลอดถนน กม.6+410 ของคันกั้นน้ำเค็มสายท่าคา-ดำเนินสะดวก จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 720000 720000 5 0 6 275000 251013.65 180 180
182712 (1.2457) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.7+335 ของคันกั้นน้ำเค็มสายท่าคา -ดำเนินสะดวก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 390000 390000 7 0 7 152000 149049.75 120 120
182713 (1.2458) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 10 0 30 500000 960000 210 210
182714 (1.2459) ซ่อมแซมปตร. กม.20+210 และปตร. กม.24+600 ของคันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน-บางนกแขวก จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 4 0 4 229000 178058.45 180 180
182715 (1.2460) ซ่อมแซมปตร. กม.25+810 และปตร. กม.25+980 ของคันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน-บางนกแขวก จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 730000 730000 3 0 3 226000 155613.9 180 180
182716 (1.2461) ซ่อมแซมปตร. กม.26+510 และปตร. กม.27+090 ของคันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน-บางนกแขวก จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 620000 620000 2 0 4 211000 169370.75 180 180
182717 (1.2462) ซ่อมแซมปตร.กม.21+060 และปตร. กม.25+898 ของคันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน-บางนกแขวก จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 670000 670000 4 0 4 228000 178114.55 180 180
182718 (1.2463) ซ่อมแซมปตร.กม.26+330 ,ปตร. กม.26+900 และทำนบซอง กม.27+360 ของคันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน-บางนกแขวก จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 960000 960000 5 0 5 338000 219975.7 180 180
182719 (1.2464) ซ่อมแซมปตร.กม.8+857 ของคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม- วัดพวงมาลัย จำนวน 1 แห่งโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 420000 420000 3 0 3 159000 132239.9 180 180
182720 (1.2465) ซ่อมแซมสะพาน กม.0+290 และสะพาน กม.1+966 ของคันกั้นน้ำเค็มสายวัดพวงมาลัย-ปากน้ำ จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5 0 4 302000 290852.8 180 180
182721 (1.2466) ซ่อมแซมสะพาน กม.0+490 และสะพาน กม.3+541 ของคันกั้นน้ำเค็มสายวัดพวงมาลัย-ปากน้ำ จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 780000 780000 5 0 5 299000 275776.5 180 180
182722 (1.2467) ซ่อมแซมสะพาน กม.11+438 ของคันกั้นน้ำเค็มสายวัดพวงมาลัย-วัดปากน้ำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 5 0 3 154000 152553.7 180 180
182723 (1.2468) ซ่อมแซมสะพาน กม.8+108 และสะพาน กม.8+680 ของคันกั้นน้ำเค็มสายวัดพวงมาลัย-ปากน้ำ จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 790000 790000 5 0 6 304000 266730.01 180 180
185148 (1.98) ปรับปรุงประตูระบายน้ำ กม.9+980 ของคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม-วัดพวงมาลัย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8000000 8000000 7 0 25 1452000 1150310.75 180 180
186133 (1.83) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.3+757 และท่อลอดถนน กม.4+465 ของคันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา - เอกชัย จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 6 0 7 300000 258398.5 120 120
186134 (1.84) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.6+107 และท่อลอดถนน กม.6+544 ของคันกั้นน้ำเค็มสายท่าคา-ดำเนินสะดวก จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 720000 720000 6 0 7 288000 243223.7 120 120
186135 (1.85) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมเสริมคันป้องกันน้ำเค็มบริเวณคลองตากิม จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 2 0 2 140000 78507.25 120 120
186136 (1.86) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมคันกั้นน้ำเค็มสายจากสถานีรถไฟบางเค็มถึงคันกั้นน้ำเค็มสายแพรกหนามแดง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 820000 820000 6 0 12 380000 337646.55 120 120
187247 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 77400 77400
187248 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 77400 77400
187249 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 26700 26700
187250 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 58000 58000
187251 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 729000 729000
187252 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 28500 28500
178051 (1.12) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1011000 1011000
178058 (1.19) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำสายใหญ่ จำนวน 6 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 464000 464000 30 10 417600 350924 197 197
178071 (1.32) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 204000 204000 6 8 184000 121304.55 180 180
178203 (1.164) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1710000 1710000 60 24 1539000 964298.05 197 197
178206 (1.167) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 25 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 965000 965000 40 31 868500 855081.95 197 197
179189 (1.1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบริเวณหัวงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 3 4 18400 18340 30 30
180622 (1.367) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลอง 1ข-1ซ-5ซ กม.29+234 กม.32+620 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 15 3 155500 155339.75 90 90
180623 (1.368) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลอง 2ซ-5ซ กม.10+920 กม.15+120 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 10 9 171800 171632.5 90 90
180624 (1.369) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลอง 2ซ-5ซ. กม.18+210,กม.28+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 10 3 136300 135624.45 90 90
180626 (1.371) ซ่อมแซม ปตร.คลองเข้ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 10 4 174900 174711.95 90 90
180627 (1.372) ซ่อมแซม ปตร.คลองตาผัน พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5 6 83400 80528.5 90 90
180628 (1.373) ซ่อมแซม ปตร.คลองน้ำดอกไม้ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 5 4 61100 61033.1 90 90
180629 (1.374) ซ่อมแซม ปตร.คลองบางลาน พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 10 6 71800 70728.4 90 90
180630 (1.375) ซ่อมแซม ปตร.คลองบางวัว พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 8 6 82400 82386.4 90 90
180631 (1.376) ซ่อมแซม ปตร.คลองพัฒนา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 8 6 82500 79768.4 90 90
180632 (1.377) ซ่อมแซม ปตร.คลองลำพญา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 8 5 0 72100 72007.55 90 90
180641 (1.386) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลอง 2ซ-5ซ. กม.0+240,กม.16+786 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 10 4 180000 179843 90 90
180657 (1.402) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1ข-1ซ-5ซ กม.32+620 ถึงกม.46+092 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 25 19 418900 417745.2 90 90
180658 (1.403) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2ข-1ข-1ซ-5ซ กม.2+000 ถึงกม. 7+840 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 10 7 188300 17349.85 90 90
180659 (1.404) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2ซ-5ซ กม.5+500 ถึงกม. 26+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 30 22 723400 467795.05 90 90
180660 (1.405) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 7ซ-1ข-1ซ-5ซ กม.0+020 ถึงกม.2+700 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 10 7 109300 96612.65 90 90
180713 (1.458) ซ่อมแซมระบบควบคุม ปตร.ห้วยหมอนทอง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 9 86600 85751.2 60 60
180714 (1.459) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 1ข-1ซ-4ซ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 15 14 224000 205121.6 90 90
180715 (1.460) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 1ซ-1ข-1ซ-5ซ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 10 5 173600 171890.85 90 90
180716 (1.461) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 2ข-1ซ-5ซ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 15 14 0 270900 258105.4 90 90
180717 (1.462) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 2ซ-1ข-1ซ-5ซ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 10 10 0 146300 145002.75 90 90
180718 (1.463) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 4ข-2ข-1ข-1ซ-5ซ กม.5+500 - 9+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4000000 4000000 30 13 540500 473868.55 90 90
180719 (1.464) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 5ข-2ข-1ข-1ซ-5ซ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 30 11 642800 500557.75 90 90
180720 (1.465) ซ่อมแซมเสริมหลังคันคลอง 3ข - 2ข - 1ข - 1ซ - 5ซ กม.0+200 - 2+910 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 5 3 0 94400 94134.8 90 90
180726 (1.471) ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 1ซ-5ซ กม.14+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 10 12 137500 135863.9 90 90
182249 (1.1994) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 1ข-1ข-1ซ-5ซ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 30 14 520800 500741.1 90 90
182250 (1.1995) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 1ซ-1ข-1ข-1ซ-5ซ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 20 10 316900 127716.25 90 90
182251 (1.1996) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 2ซ-1ข-1ข-1ซ-5ซ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 10 10 178600 178597.1 90 90
183747 (1.3492) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ซ-5ซ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ปริมาณดิน 1,790 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 20 30 338200 335916.2 90 90
184069 (1.3814) ซ่อมแซม ปตร.ท่าสาร พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 15 10 226500 223329.6 90 90
184070 (1.3815) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลอง 1ซ-5ซ. กม.0+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 10 3 193000 169236.1 90 90
184071 (1.3816) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลอง ร.10ข.ท่าสาร-บางปลา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 10 3 145200 145052.05 90 90
184074 (1.3819) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3ซ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 40 20 893000 688873.25 90 90
184100 (1.3845) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 140 58 1000000 289440 90 90
184105 (1.3850) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 1ข-1ซ-5ซ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 10 10 156300 150756.25 90 90
184106 (1.3851) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 1ซ-4ซ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 20 29 367300 367239.7 90 90
184107 (1.3852) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 1ซ-5ซ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 20 10 312600 212405.05 90 90
184108 (1.3853) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 4ซ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 30 20 563200 562727.35 90 90
187258 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
187259 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 8900 8900
187260 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 10000 10000
187261 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2600000 2600000
187262 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 42500 42500
178065 (1.26) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 5 2 140000 32617.4 243 243
178070 (1.31) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4832000 4832000 40 36 3932000 765192.3 243 243
183756 (1.3501) ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.เขื่อนแม่กลอง (บานที่ 4) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000 10 0 10 202400 202400 60 60
183757 (1.3502) ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.ปลายคลองเชื่อม LMC 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 825000 825000 10 178400 30 30
183758 (1.3503) ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.ปากคลองเชื่อม (บานที่ 3,4) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 825000 825000 10 178400 30 30
184097 (1.3842) ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.ปากคลองเชื่อม 1 ขวา 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 825000 825000 15 178400 30 30
187253 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 154800 154800
187254 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
187255 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 26700 26700
187256 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 6300 6300
187257 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2600000 2600000
178034 (1.163) ปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองระบายน้ำเป็นสะพาน คสล.คลอง D4 กม.5+200 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3450000 3450000 12 0 5 613900 53910 88 88
178518 (1.421) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 699000 699000 0 0 0 0 0 0
178603 (1.506) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย ระยะทาง 62.800 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 475000 475000 9 0 9 400000 179873 153 153
178605 (1.508) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 สาย ระยะทาง 38 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 574000 574000 10 0 2 474000 52124 153 153
178609 (1.512) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 6 แห่ง พื้นที่ 257 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 583000 583000 14 0 2 483000 31939 153 153
178976 (1.879) กำจัดวัชพืช ในเขตจังหวัดราชบุรี ปริมาณ 63 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 12 0 10 175000 103748 44 44 0 50 0 55 0 63
179038 (1.941) กำจัดวัชพืช ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณ 40 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 10 0 5 105000 51875 44 44 0 32 0 35 0 40
180281 (1.26) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35100 35100
180282 (1.27) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 66200 66200
182240 (1.1985) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 14 0 6 130000 58097 64 64
182752 (1.2497) ซ่อมแซมระบบเปิด-ปิด ปตร.ท่าแร้ง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 5 0 1 51000 8252 22 22
182753 (1.2498) ซ่อมแซมสะพาน คสล. ข้ามคลองระบายน้ำ D2 กม. 0+050 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 5 0 4 45100 42444 22 22
182754 (1.2499) ซ่อมแซมสะพาน คสล. ข้ามคลองระบายน้ำ D2 กม. 6+000 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 5 0 3 45100 28398 22 22
182755 (1.2500) ซ่อมแซมสะพาน คสล. ข้ามคลองระบายน้ำ D3 กม. 2+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 5 0 3 45100 31538 22 22
182756 (1.2501) ซ่อมแซมสะพานข้ามและ ปตร.คลองแพ้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 5 0 7 145000 57763 43 43
182757 (1.2502) ซ่อมแซมอาคารและตู้ควบคุมระบบเปิด-ปิด ปตร. D7 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 5 0 2 41000 17291 22 22
183876 (1.3621) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองดอนสาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,900 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 484000 484000 0 0 0 0 0 0 0
183877 (1.3622) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองประชาเจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 7,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 263000 263000 0 0 0 0 0 0 0
183906 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3651) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองข้างวัดบางคนทีใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 9,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 344000 344000 0 0 0 0 0 0 0
183907 (1.3652) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบังปืน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 453000 453000 0 0 0 0 0 0 0
183908 (1.3653) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางคนที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 18,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 507000 507000 0 0 0 0 0 0 0
183910 (1.3655) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองทุ่งอินทรีย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 449000 449000 0 0 0 0 0 0 0
183911 (1.3656) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรวมเจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,000 ลบ.ม. ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 0 0 0 0 0 0 0
183912 (1.3657) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองราษฎร์เจริญสุข โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 12,300 ลบ.ม. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 482000 482000 0 0 0 0 0 0 0
183913 (1.3658) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองราษฏร์พัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 11,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 410000 410000 0 0 0 0 0 0 0
183914 (1.3659) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองโรงซีอิ๊ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 8,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 330000 330000 0 0 0 0 0 0 0
183915 (1.3660) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสะแกเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 13,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 491000 491000 0 0 0 0 0 0 0
183916 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3661) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 6,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 240000 240000 0 0 0 0 0 0 0
183917 (1.3662) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหมูทอด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 4,900 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 184000 184000 0 0 0 0 0 0 0
183918 (1.3663) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหลวงสินธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 11,900 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 444000 444000 0 0 0 0 0 0 0
183919 (1.3664) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองอ้อม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ปริมาณดิน 8,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 301000 301000 0 0 0 0 0 0 0
186131 (1.81) ซ่อมแซมทำนบร่วมกับประตูน้ำป้องกันน้ำเค็ม 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ในเขตพื้นที่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 7 0 9 193000 138219 44 44
186132 (1.82) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบร่วมกับประตูน้ำป้องกันน้ำเค็ม 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1550000 1550000 14 0 15 350000 274748 44 44
178054 (1.15) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา พื้นที่ชลประทาน 244,563 ไร่ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1526000 1526000 0 0 0 0 0 0 0
178059 (1.20) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 19 สาย ระยะทาง 80.395 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 607700 607700 5 15 36880 140611 180 180
178066 (1.27) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย (กาญจนบุรี) ระยะทาง 51.995 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 785000 785000 7 28 476500 336186.4 180 180
178072 (1.33) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 5 แห่ง พื้นที่ 99.9 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 226700 226700 3 4 137590 39165 120 120
178523 (1.426) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 62 สาย ระยะทาง 193.474 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1462000 1462000 10 20 887420 547621.75 180 180
178529 (1.432) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย (ราชบุรี) ระยะทาง 85.310 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1289000 1289000 10 17 782420 494930.2 180 180
178982 (1.885) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำสายซอย 6 สาย ปริมาณ 49 ไร่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 159000 159000 4 6 96510 49511.1 60 60 0 0 0 24 0 30 0 40
178983 (1.886) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปริมาณ 139 ไร่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 4 0 273150 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 30
182203 (1.1948) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.64+800 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 2 25115 30 30
182225 (1.1970) ซ่อมแซมคอนกรีดดาดคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 1,166 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 760000 760000 7 4 504400 67165.2 180 180
182226 (1.1971) ซ่อมแซมคอนกรีดดาดคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 979 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 640000 640000 6 14 425000 244071.25 180 180
182227 (1.1972) ซ่อมแซมคอนกรีดดาดคลองส่งน้ำ 6 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 1,216 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 7 17 527500 295262.7 180 180
182228 (1.1973) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 11 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 1,728 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกาตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 806000 806000 6 441200 180 180
182229 (1.1974) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 4 ขวา - 2 ขวา จำนวน 2,521 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 996000 996000 7 516300 180 180
182231 (1.1976) ซ่อมแซมคันคลอง คลองส่งน้ำสายซอย 14 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2270000 2270000 6 20 429700 295071 180 180
182232 (1.1977) ซ่อมแซมคันคลอง ร.1 ขวา - 4 ขวา แม่กลอง (ฝั่งขวา) พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1700000 1700000 6 15 433500 367960.2 180 180
182235 (1.1980) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ พร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 10 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 8,710 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4835000 4835000 15 28 1273500 719242.3 180 180
182237 (1.1982) ซ่อมแซมท่อลอดคูส่งน้ำสายใหญ่ 14(9L-1R) กม.0+400 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1850000 1850000 9 20 632600 600480.2 180 180
182253 (1.1998) ซ่อมแซมหินเรียง เหนือ - ท้าย อาคารท่อลอดคลองส่งน้ำสายซอย 7 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 580000 580000 3 20 251100 247181.1 180 180
182260 (1.2005) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองระบายน้ำ ร.1 ขวา - 5 ขวา จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 2 5 92350 58342.5 90 90
182261 (1.2006) ซ่อมแซมอาคารปากคู คลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา กม.36+100 ถึง 49+500 จำนวน 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 2 4 57920 39053 60 60
183746 (1.3491) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลอง 3 ซ้าย - 1 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ปริมาณดิน 4,023 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 760000 760000 20 6 461320 102647.8 60 60
183748 (1.3493) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ปริมาณดิน 3,290 ลูกบาศก์เมตร ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 620000 620000 15 0 376340 0 60 60
183875 (1.3620) ขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ปริมาณดิน 11,380 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2150000 2150000 20 10 1305050 82518.5 120 120
183878 (1.3623) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลอง 5 ซ้าย - 1 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ปริมาณดิน 2,012 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 380000 380000 10 0 230660 0 60 60
183879 (1.3624) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลอง 7 ซ้าย - 1 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ปริมาณดิน 6,486 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1225000 1225000 30 39 743570 699770.8 60 60
183885 (1.3630) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ปริมาณดิน 1,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 340000 340000 8 206380 60 60
184078 (1.3823) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 955 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 620000 620000 6 411000 180 180
184099 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3844) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0
184113 (1.3858) ซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา กม.24+275 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 2 4 77440 33007.4 90 90
184117 (1.3862) ซ่อมแซมหินเรียงอาคารในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 3 0 133400 0 90 90
184122 (1.3867) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 2 ขวา จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 780000 780000 4 12 103500 99222.2 60 60
184123 (1.3868) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 2 ขวา - 2 ขวา จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 680000 680000 4 10 90750 86657 60 60
184124 (1.3869) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 3 ขวา - 2 ขวา จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 930000 930000 5 10 123600 116799 60 60
184125 (1.3870) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 995000 995000 4 10 162810 140579.2 90 90
184759 (7) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.36+000 ถึง กม.46+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 14000000 14000000 30 54 3614800 1422876.85 180 180
185359 (1.27) ปรับปรุง ปตร.คลองเจ๊ก คลองระบาย ร.7A ขวา แม่กลอง กม.0+146 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 3 4 68900 59456.9 60 60
185360 (1.28) ปรับปรุง ปตร.บางสองร้อย คลองระบาย ร.7B ขวา กม.0+175 แม่กลอง พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 3 5 76600 58757.5 60 60
185361 (1.29) ปรับปรุง ปตร.หลุมดิน คลองระบาย ร.7 ขวา แม่กลอง กม.0+530 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 2 4 56900 43226.7 60 60
178042 (1.3) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม พื้นที่ชลประทาน 224,750 ไร่ ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0
178208 (1.169) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย ระยะทาง 27.260 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 206000 206000 4 0 4 180000 93918.15 210 210
178521 (1.424) บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายใหญ่และสายซอย ระยะทาง 39.470 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 484000 484000 8 0 8 460000 126190.3 240 240
178525 (1.428) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 7 สาย ระยะทาง 45.650 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 345000 345000 6 0 6 320000 143836.25 210 210
178530 (1.433) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย ระยะทาง 22.320 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 337000 337000 6 0 6 320000 148995.3 210 210
178535 (1.438) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 50 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 113000 113000 2 0 2 100000 24756.55 210 210
178726 (1.629) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 40 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 130000 130000 2 0 2 120000 49665.1 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 10 0 15 0 25 0 30 0 33 0 35 0 38
180651 (1.396) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำด้วยแรงคน จำนวน 4 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ปริมาณดิน 2,690 ลบ.ม. ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 9 0 9 520000 230812.4 210 210
180661 (1.406) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา- 9 ซ้าย กม.12+000-กม.13+420 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 1,100 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 12 0 12 500000 226852.05 180 180
180662 (1.407) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย- 1 ขวา- 9 ซ้าย กม.0+020-กม.3+920 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 620 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 10 0 9 450000 221630.4 180 180
182205 (1.1950) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำด้วยแรงคน จำนวน 6 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ปริมาณดิน 3,500 ลบ.ม. ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 780000 780000 18 0 18 680000 218425.7 240 240
182233 (1.1978) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาของคลอง ร. 1 ซ.ตาคต-ดำเนินสะดวก ระยะทาง 1.200 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 1 0 0 30000 0 90 90
182234 (1.1979) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาของคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม ระยะทาง 1.250 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 1 0 0 36000 0 90 90
182239 (1.1984) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0
185079 (1.29) ปรับปรุงเครื่องยกและบานระบายประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ 1ขวา- 9ซ้าย กม.9+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 1 0 1 25000 24756.55 60 60
185274 (95) ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งคลอง ร. 1 ซ.ตาคต-ดำเนินสะดวก ระยะที่ 1 ระยะทาง 1,800 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000 1 0 1 58000 22360 150 150
187267 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 33700 33700
187268 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2600000 2600000
177140 ประตูระบายน้ำคลองนายหมกตำบลสามพราน อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เงินกันเหลื่อมปี 2563 8128453 8128453
177141 ประตูระบายน้ำคลองบางหลวงพร้อมเครื่องสูบน้ำ ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เงินกันเหลื่อมปี 2563 9033276 9033276
177142 ประตูระบายน้ำคลองตาเพลินตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เงินกันเหลื่อมปี 2563 12754797 12754797
178052 (1.13) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม พื้นที่ชลประทาน 364,200 ไร่ ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1504000 1504000
178061 (1.22) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 225200 225200 4 3 203000 32186.1 180 180
178067 (1.28) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย เขตจังหวัดกาญจนบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 201300 201300 4 181000 180 180
178074 (1.35) บำรุงรักษาหัวงานเขตจังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ 42 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 95300 95300 2 7 86000 64100.9 180 180
178204 (1.165) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย เขตจังหวัดนครปฐม ระยะทาง 16.320 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 246600 246600 4 222000 180 180
178205 (1.166) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย เขตจังหวัดนครปฐม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 493700 493700 9 14 444000 118240.25 180 180
178214 (1.175) บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 , 3 และ 4 เขตจังหวัดนครปฐม พื้นที่ 58 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 131600 131600 2 118000 180 180
178522 (1.425) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย เขตจังหวัดราชบุรี ระยะทาง 10.200 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 154000 154000 3 12 139000 137412.4 180 180
179308 (1.69) ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 15 125500 90 90
180625 (1.370) ซ่อมแซม ปตร.ขุนเทพ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 10 10 138000 132439.8 60 60
180634 (1.379) ซ่อมแซม ปตร.เจดีย์บูชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม 1 แห่ง ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 10 11 170000 147116.5 60 60
180636 (1.381) ซ่อมแซม ปตร.ตาไซ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 45 7 135000 107242.65 60 60
180639 (1.384) ซ่อมแซม ปตร.บางช้าง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 16 2 130000 97525 60 60
180643 (1.388) ซ่อมแซม ปตร.สรรเพชญ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 6 4 107000 67597.2 60 60
180644 (1.389) ซ่อมแซม ปตร.สามพราน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 10 11 163000 142655.05 60 60
180650 (1.395) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 10ขวา 5ซ้าย กม.0+020 - กม.8+520 ปริมาณดิน 2,680 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 13 50 534000 509440.05 90 90
180663 (1.408) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 10ขวา-5ซ้าย กม.5+820 - กม.8+520 จำนวน 2.700 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 6 23 261000 294919.1 150 150
180664 (1.409) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย กม.46+600-กม.52+520 จำนวน 5.920 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 10 17 396000 272029.85 150 150
180665 (1.410) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 8ขวา-5ซ้าย กม.10+520 - กม.12+820 จำนวน 2.300 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 578000 578000 6 11 251000 186717.3 150 150
180666 (1.411) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย เขตจังหวัดนครปฐม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 23 7 381000 69854.15 60 60
180669 (1.414) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย-8ขวา-5ซ้าย กม.0+760 - กม.2+129 (ฝั่งซ้าย) จำนวน 1.369 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 1 3 15000 24362.7 60 60
180670 (1.415) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย10ขวา-5ซ้าย กม.0+020 - กม.3+400 (ฝั่งขวา) จำนวน 3.380 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 1 3 18000 24755.55 60 60
180705 (1.450) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 10 ขวา 5 ซ้าย กม.3+000 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 1 3 21000 28666.95 60 60
180706 (1.451) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 25 แห่ง เขตจังหวัดนครปฐม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 6 6 309000 63691.65 90 90
180711 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.456) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 30 1000000 120 120
180721 (1.466) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองตันตาล จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000 10 2 169000 22503.7 60 60
180722 (1.467) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองบ้านอาจารย์สมหมาย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 8 138000 60 60
180723 (1.468) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองวัดธรรมปัญญาราม จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 920000 920000 8 125000 60 60
180724 (1.469) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำสาย 5 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 999000 999000 5 14 125500 157951.1 90 90
180725 (1.470) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 4 12 106000 123744.4 90 90
182204 (1.1949) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ จำนวน 3 สาย ปริมาณดิน 1,342 ลูกบาศก์เมตร เขตจังหวัดราชบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 16 20 267000 220761.25 60 60
182230 (1.1975) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย เขตจังหวัดราชบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 19 8 310000 75014.8 60 60
182259 (1.2004) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ จำนวน 2 แห่ง เขตจังหวัดราชบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 95000 95000 1 24000 60 60
182724 (1.2469) งานซ่อมแซมคันดิน ปตร.นางนม จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 495000 495000 14 10 234800 82518.5 60 60
182751 (1.2496) ซ่อมแซมปตร.คลองบางม่วง2 พร้อมเสริมบดอัดคันดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 16 30 398000 270616 90 90
184079 (1.3824) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย กม.4+000 ถึง 20+000 จำนวน 16 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 13 211000 60 60
184080 (1.3825) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 2 สาย เขตจังหวัดกาญจนบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 18 295000 60 60
184083 (1.3828) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.16+000 ถึง 21+500 จำนวน 5.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 24 10 401700 47612 60 60
184093 (1.3838) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 15 แห่ง เขตจังหวัดกาญจนบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 8 201300 90 90
184118 (1.3863) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ จำนวน 3 แห่ง เขตจังหวัดกาญจนบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 80000 80000 1 3700 60 60
187263 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 868000 868000
187264 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
187265 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 15300 15300
187266 กล้องระดับ แบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 24000 24000
178201 (1.162) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน พื้นที่ชลประทาน 295,200 ไร่ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1436800 1436800 0 0 0 0 0 0 0
178207 (1.168) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 28 สาย ระยะทาง 178.906 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1353000 1353000 25 25 1285000 648497.94 90 90
178210 (1.171) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2ซ้าย กม.33+194 - 73+700 ระยะทาง 40.506 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 612000 612000 15 19 580000 266194.28 90 90
178212 (1.173) บำรุงรักษาระบบประปาภายในหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 140000 140000
178216 (1.177) บำรุงรักษาหัวงานโครงการ จำนวน 3 แห่ง พื้นที่ 71 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 161000 161000 6 10 150000 150170.78 90 90
178639 (1.542) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย ระยะทาง 86.370 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 653000 653000 15 19 620000 293028 120 120
178646 (1.549) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2ซ้าย กม.30+175 - กม.33+194 ระยะทาง 3.019 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 46000 46000 5 5 43700 43228.5 23 23
178810 (1.713) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองส่งน้ำและระบายน้ำ จำนวน 2 สาย จำนวน 11,554 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 330000 330000 2 2 33000 32602.55 29 29 0 0 1150 0 2310 0 2890 0 3470 0 4040 0 4620 0
178811 (1.714) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย จำนวน 10,504 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 3 2 30000 21468.55 26 26 0 0 1050 0 2100 0 2630 0 3150 0 4200 0 6300 0
178812 (1.715) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรคลองส่งน้ำและระบายน้ำ 1ขวา-นครชัยศรี กม.0+050 ถึง กม.6+310 จำนวน 3,772 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 235000 235000 2 1 10000 9968.65 13 13 380 0 750 0 940 0 1130 0 1890 0 2260 0
179307 (1.68) ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 940000 940000 10 4 202500 137431.8 90 90
180603 (1.348) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-11ซ้าย-2ซ้าย กม.3+020 ถึง กม.3+990 ฝั่งขวา (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 0.970 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 3 2 40000 39976.55 35 35
180604 (1.349) งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย กม.1+000 ถึง 1+810 ฝั่งขวา (เป็นช่วงๆ)ระยะทาง 0.810 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 2 2 25000 24798.55 33 33
180605 (1.350) งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-8ซ้าย-2ซ้าย กม.1+850 ถึง กม.2+250 (ฝั่งขวา) ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 2 2 14000 13754.75 18 18
180606 (1.351) งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 7ขวา-2ซ้าย กม.6+000-6+705 ฝั่งซ้าย (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 0.705 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000 3 3 30000 25148.4 26 26
180607 (1.352) งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 9ซ้าย-2ซ้าย กม.1+900 ถึง กม.2+900 (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 860000 860000 4 5 70000 69653.45 46 46
180619 (1.364) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 9ซ้าย-2ซ้าย กม.0+309 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 180000 180000 8 2 30000 29865.6 20 20
180649 (1.394) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 9ซ้าย-2ซ้าย กม.0+309 ถึง 3+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ปริมาณ 1,790 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 10 10 388700 388630.95 90 90
180652 (1.397) ซ่อมแซมครื่องกว้านบานระบายปตร.กลางคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย กม.49+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 4 3 62400 51342.5 20 20
180653 (1.398) ซ่อมแซมครื่องกว้านบานระบายปตร.กลางคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย กม.55+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 4 3 62400 45394.75 20 20
180654 (1.399) ซ่อมแซมครื่องกว้านบานระบายปตร.กลางคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย กม.57+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 4 3 62400 50945.65 20 20
180671 (1.416) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองส่งและระบายน้ำ 2ซ้าย-12ซ้าย-ท่าสาร-บางปลา กม.2+955 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 320000 320000 5 3 50000 49513.1 20 20
180682 (1.427) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 7ขวา-2ซ้าย กม.4+300 ถึง 5+532 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 966 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 5 4 155000 120519.25 27 27
180686 (1.431) ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลอง ค-ส-ร. 4ขวา-นครชัยศรี กม.0+520 (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 320000 320000 5 4 60000 59705.35 20 20
180687 (1.432) ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลอง ค-ส-ร. 5ขวา-นครชัยศรี กม.4+900 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 3 2 65000 64865.4 14 14
182936 (1.2681) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 11 ซ้าย - 2 ซ้าย กม.15+911 ถึง 16+950 ฝั่งขวา(เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 1.039 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5 4 165000 164959.45 29 29
182937 (1.2682) งานซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 1ขวา-2ขวา-5ขวา-สองพี่น้อง กม.1+700 ถึง กม.2+400 (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 820000 820000 6 5 68000 67982.05 29 29
182938 (1.2683) งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-8ซ้าย-2ซ้าย กม.3+500 ถึง 4+500 (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 3 40000 39688.85 21 21
182939 (1.2684) งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 4ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย กม.0+137 ถึง 2+176ฝั่งซ้าย (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 2.039 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 4 2 45000 44904.9 23 23
182940 (1.2685) งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 8ซ้าย-2ซ้าย กม.19+400 ถึง กม.20+150 (ฝั่งขวา) ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 880000 880000 4 4 70000 69855.45 37 37
182950 (1.2695) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1ขวา-8ซ้าย-2ซ้าย (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ปริมาณ 1,028 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 230000 230000 4 4 220700 135596.55 29 29
183007 (1.2752) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองระบายน้ำ 6เอขวา-สองพี่น้อง กม.8+760 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 2 1 19000 18861.8 20 20
183012 (1.2757) ซ่อมแซมดาดคลองกรีตคลองส่งน้ำ 4ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย กม.4+600 ถึง กม.7+689 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 1,007 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 18 6 200000 172175.6 22 22
183070 (1.2815) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 200 185 1000000 1000000 25 25
183094 (1.2839) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองส่งน้ำ จำนวน 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 80000 80000 2 2 12000 11789.5 30 30
178055 (1.16) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน พื้นที่ชลประทาน 252,250 ไร่ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1900000 1900000 4 212000 0 0
178063 (1.24) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย 58 สาย ระยะทาง 229.739 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1864000 1864000 5 15 35 279600 840339.5 140 140
178068 (1.29) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3สาย ระยะทาง 49.795 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 809000 809000 2 5 23 121200 449343.15 140 140
178075 (1.36) บำรุงรักษาหัวงานโครงการและฝ่ายส่งน้ำ รวม 5 แห่ง พื้นที่ 145 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 329000 329000 1 1 7 49340 134018.75 140 140
178209 (1.170) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย 9 สาย ระยะทาง 45.901 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 373000 373000 1 4 6 279000 103748.4 140 140
178731 (1.634) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ในคลองระบายน้ำ ปริมาณ 50.62 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 164500 164500 2 2 5 24600 118111.85 30 30 0 3.0372 0 7.66 0 7.69 0 10 0 21.8 0 25.31 0 27.85 0 30.38 0 35.434
180618 (1.363) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง ร.9ซ้าย ท่าสาร-บางปลา กม.0+040 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 3 4 1 31000 154918.7 30 30
180656 (1.401) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย-4ขวา-2ขวา-2ซ้าย กม.3+508 - กม.4+080 ความยาว 0.572 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 2 4 37800 187585.25 30 30
180667 (1.412) ซ่อมแซมคันคลอง 1ซ้าย-4ขวา-2ขวา-2ซ้าย กม.13+010 - 14+487 ความยาว 1.477 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 1 1 1 6400 31300.1 30 30
183751 (1.3496) ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำภายในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 12 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 13,234 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 11 13 52 375000 1471267.1 90 90
183801 (1.3546) ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำภายในเขตจังหวัดนครปฐม จำนวน 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 1,590 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 1 6 6 45000 222383.95 90 90
184067 (1.3812) ซ่อมแซม คันคลอง 6ขวา-1ซ้าย ความยาว 1.663 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 985000 985000 1 0 0 12400 61665.3 30 30
184068 (1.3813) ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลอง 10ขวา-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 5 1 9 56800 283471.55 30 30
184081 (1.3826) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ซ้าย กม.0+774 - 2+907 จำนวน 2,774 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1560000 1560000 12 4 30 131400 656371 30 30
184082 (1.3827) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+050 จำนวน 444 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 3 4 2 19200 93443.45 20 20
184084 (1.3829) ซ่อมแซมคันคลอง ร.9B (ฝั่งซ้าย) ความยาว 1.663 กิโลเมตร จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 989000 989000 1 0 3 12400 51870.45 30 30
184087 (1.3832) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแปลงทดลองตัวอย่างอ้อย จุดที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 0
184090 (1.3835) ซ่อมแซมท่อลอดถนน ร.1ซ้าย - 9B ซ้าย จรเข้สามพัน กม.0+355 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 6 0 15 44400 217011.1 20 20
184091 (1.3836) ซ่อมแซมท่อลอดถนน ร.1ซ้าย - 9B ซ้าย จรเข้สามพัน กม.1+600 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 720000 720000 4 4 7 43000 214368.7 30 30
184092 (1.3837) ซ่อมแซมท่อลอดถนน ร.1ซ้าย - 9B ซ้าย จรเข้สามพัน กม.2+615 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 4 2 13 44800 215893.55 30 30
184101 (1.3846) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 44 0 0 1000000 60 60
184116 (1.3861) ซ่อมแซมหลังคาโรงสูบน้ำปากคลองส่งน้ำสาย 1ขวา - 2ซ้าย 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 95000 95000 1 2 0 4400 16503.7 20 20
185054 (1.4) FLOODWAY คลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ซ้าย จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 3 2 6 44000 202153.4 45 45
176674 อาคารบังคับน้ำคลองระบายน้ำ 2ซ้าย - บ้านนา กม.0+010 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา เงินกันเหลื่อมปี 2563 1089000 1089000
177143 ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่-ประดู่ กม.13+348ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา เงินกันเหลื่อมปี 2563 5751934 5751934
177144 ประตูระบายน้ำทับเทียม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา เงินกันเหลื่อมปี 2563 9201549 9201549
178519 (1.422) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 968000 968000 7 468000 0 0 0
178524 (1.427) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 37 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1473000 1473000 19 19 1323000 452664.3 200 200
178528 (1.431) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 798000 798000 10 10 713000 188547.15 200 200
178534 (1.437) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 263000 263000 3 3 218000 40807.8 200 200
181821 (1.1566) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 5 5 361400 227087.85 200 200
181822 (1.1567) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวา-21ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 2 2 128600 112615.95 200 200
181823 (1.1568) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-22ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 860000 860000 5 5 343800 150704.15 200 200
181824 (1.1569) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-24ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 860000 860000 10 10 352800 157769 200 200
181826 (1.1571) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 20ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 4 4 262200 107687.25 200 200
181827 (1.1572) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 21ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 4 4 267400 49876.2 200 200
181828 (1.1573) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 22ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 5 5 356500 151517.85 200 200
181829 (1.1574) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 23ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 5 5 358200 240312.6 200 200
181830 (1.1575) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 24ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 5 5 362600 170410.35 200 200
181831 (1.1576) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-22ซ้าย1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 860000 860000 5 5 344300 225198.6 200 200
181832 (1.1577) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3ซ้าย-22ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 860000 860000 5 5 349100 133758.9 200 200
181833 (1.1578) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5ซ้าย-22ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 860000 860000 5 5 347200 177087 200 200
181845 (1.1590) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 13 13 900000 760234.2 200 200
182208 (1.1953) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 16ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5 5 339800 77811.3 200 200
182209 (1.1954) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 17ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 4 4 299200 222553.65 120 120
182210 (1.1955) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 19ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 4 4 297800 178239.8 200 200
182212 (1.1957) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย-2ขวา-16ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 4 4 301200 197237.7 200 200
182216 (1.1961) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-16ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 4 4 297700 106553.7 200 200
182217 (1.1962) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-16ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 2 2 172000 105420.15 200 200
182220 (1.1965) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3ซ้าย-1ขวา-16ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 3 3 223600 31739.4 200 200
182221 (1.1966) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ FD 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 2 109100 200 200
182223 (1.1968) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา กม.77+500 - กม.104+234 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 4 4 269800 140429 200 200
183861 (1.3606) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 2ขวา-21ซ้าย-1ขวา กม.0+000 - กม.5+151 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ปริมาณดิน 1,855 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 5 5 315000 231504 120 120
183862 (1.3607) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน จำนวน 3 สาย ไร่สะท้อน-ไร่โคก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ปริมาณดิน 3,710 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 9 9 630000 356921 200 200
183880 (1.3625) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 17ซ้าย-1ขวา กม.0+000 - กม.5+314 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ปริมาณดิน 2,120 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 5 5 360000 66802 200 200
183881 (1.3626) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 18ซ้าย-1ขวา กม.0+000 - กม.6+930 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ปริมาณดิน 2,120 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 5 5 360000 129224.73 200 200
183882 (1.3627) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ขวา-16ซ้าย-1ขวา กม.0+350 - กม.6+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ปริมาณดิน 2,120 ลูกบาศก์เมตร ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 5 5 360000 304791 120 120
183883 (1.3628) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-16ซ้าย-1ขวา กม.0+020 - กม.5+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ปริมาณดิน 2,120 ลบ.ม. ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 5 17 360000 256560.15 200 200
183884 (1.3629) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 2ขวา-16ซ้าย-1ขวา กม.0+500 - กม.6+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ปริมาณดิน 2,120 ลูกบาศก์เมตร ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 5 5 360000 99374.55 200 200
183909 (1.3654) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน จำนวน 3 สาย ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ปริมาณดิน 3,710 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 9 9 630000 305311 150 150
176319 ขุดลอกโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย เงินกันเหลื่อมปี 2563 340656 340656
177137 ท่อระบายน้ำปากคลองหนองศาลา กม.2+200 ฝั่งขวา ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย เงินกันเหลื่อมปี 2563 1564332 1564332
177138 ท่อระบายน้ำปากคลองสะแก กม.1+200 ฝั่งซ้าย ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย เงินกันเหลื่อมปี 2563 1497886 1497886
178520 (1.423) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน จำนวน 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1025000 1025000
178526 (1.429) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะททาง 66 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 530000 530000 5 0 5 400000 110468.2 210 210
178531 (1.434) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 12 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 180000 180000 4 0 4 150000 85275.45 210 210
178536 (1.439) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 57 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 3 0 3 100000 76629.75 210 210
178981 (1.884) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนคลองขุดลัดราชบุรี ปริมาณ 50 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 3 0 3 180000 24755.55 90 90 0 1 0 5 0 9 0 20 0 30
182206 (1.1951) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 11ซ้าย จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 8 0 8 241200 167556.35 90 90
182207 (1.1952) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 12ซ้าย จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 9 0 9 250100 198086.7 90 90
182211 (1.1956) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวา -12ซ้าย จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 9 0 8 142100 124219.6 90 90
182213 (1.1958) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวา-3ขวา-12ซ้าย จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 5 0 5 95400 77505.65 90 90
182214 (1.1959) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-11ซ้าย จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 10 0 9 159800 145509.35 90 90
182215 (1.1960) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-12ซ้าย จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 4 0 7 155000 100743.65 90 90
182218 (1.1963) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2ขวา-12ซ้าย จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 7 0 7 157100 95514.6 90 90
182219 (1.1964) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3ขวา-12ซ้าย จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 4 0 4 153000 80487.25 90 90
182224 (1.1969) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 0 5 241200 152380.4 90 90
182241 (1.1986) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลงอตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 100 975600 90 90
182254 (1.1999) ซ่อมแซมหินเรียงคลองขุดลัดราชบุรี กม.10+600 ถึง 10+650 (2ฝั่ง) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 5 0 5 218000 79987.25 90 90
182255 (1.2000) ซ่อมแซมหินเรียงคลองขุดลัดราชบุรี กม.9+600 ถึง กม.9+650 (2ฝั่ง) จำนวน 1 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 11 0 9 219200 154661.15 90 90
183709 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3454) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองโคกวัด ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ปริมาณ 9,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 1 รายการ ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
178053 (1.14) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (จังหวัดกาญจนบุรี) พื้นที่ชลประทาน 63,998 ไร่ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 153000 153000 4 4 107000 68750 180 180
178062 (1.23) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 149000 149000 2 2 124000 42129.95 180 180
178636 (1.539) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (จังหวัดสุพรรณบุรี) พื้นที่ชลประทาน 247,752 ไร่ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1075000 1075000 26 26 330000 329980 180 180
178641 (1.544) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 43 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลจรเข้สามพัน , สระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2160000 2160000 30 24 1980000 481851.25 180 180
178647 (1.550) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 522000 522000 8 1 492000 16897.55 180 180
178657 (1.560) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 3 แห่ง พื้นที่ 64 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 145000 145000 2 2 125000 17291.4 180 180
179431 (1.192) ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารและส่วนประกอบอื่น ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 7 7 343000 261434.7 150 150
179432 (1.193) ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารและส่วนประกอบอื่น หัวงานโครงการ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2900000 2900000 14 14 798000 594598.4 150 150
182946 (1.2691) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 1L-2R-5L-2L กม.18+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 2 2 42000 41623.25 60 60
182951 (1.2696) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-2R-5L-2L ระยะ 0.600 กม. จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 1 1 8000 7920 60 60
182952 (1.2697) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-2R-5L-2L ระยะ 0.700 กม. จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 1 1 8000 6000 60 60
182953 (1.2698) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-2R-5L-2L ระยะ 0.500 กม. จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 490000 490000 1 1 8000 7440 60 60
182954 (1.2699) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-5L-2L ระยะ 0.800 กม. จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 1 1 8000 7480 60 60
182955 (1.2700) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3R-5L-2L ระยะ 0.600 กม.จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลศรีสำราญ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 490000 490000 1 1 8000 6960 60 60
182956 (1.2701) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4L-5L-2L ระยะ 0.500 กม.จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 1 1 8000 7440 60 60
182957 (1.2702) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5L-2L ระยะ 0.400 กม. จำนวน 1 สาย(จังหวัดสุพรรณบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 1 1 8000 6000 60 60
182958 (1.2703) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5L-5L-2L ระยะ 0.500 กม. จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 490000 490000 1 1 8000 6420 60 60
182960 (1.2705) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-2R-5L-2L กม.13+000-13+500 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 15 15 496000 347171 90 90
182961 (1.2706) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-3R-5L-2L กม.0+050-1+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1,892 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 870000 870000 16 16 360000 359351.95 60 60
182962 (1.2707) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-5L-5L-2L กม.3+500-5+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1,821 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 15 15 332000 330452.05 60 60
182965 (1.2710) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-5L-2L กม.14+744-17+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 2,357 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 20 20 432000 427107.7 60 60
182966 (1.2711) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3R-5L-2L กม.12+422-13+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 3,561 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2200000 2200000 28 23 925000 664363.55 90 90
182967 (1.2712) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 5L-5L-2L กม.6+500-7+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1,859 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 830000 830000 15 15 327000 326617.3 60 60
182968 (1.2713) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 6L-2L กม.14+000-15+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1,097 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 14 14 300000 295187.85 60 60
183071 (1.2816) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 30 30 1000000 499843 60 60
183120 (1.2865) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 3 80000 78724.7 90 90
183743 (1.3488) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ จำนวน 3 สาย (จังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ปริมาณดิน 4,023 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 23 21 760000 221399.5 90 90
183943 (1.3688) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1R-2R-5L-2L จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ปริมาณดิน 3,665 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 820000 820000 20 20 660000 652835.35 90 90
183944 (1.3689) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 3R-5L-2L จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ปริมาณดิน 8,445 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1890000 1890000 36 36 1590000 1476580.35 120 120
183945 (1.3690) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 5L-5L-2L จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ปริมาณดิน 6,926 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1550000 1550000 29 29 1300000 935716.3 120 120
183946 (1.3691) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 6L-2L จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ปริมาณดิน 6,702 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 28 28 1260000 1257915.15 120 120
184066 (1.3811) ซ่อมแซม Drain Outlet กม.38+200 คลอง ร.สายใหญ่จรเข้สามพัน จำนวน 1 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 4 4 131000 125191.35 60 60
184073 (1.3818) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3L-5L-2L จำนวน 1 สาย(จังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 670000 670000 3 3 57000 56302.35 60 60
184075 (1.3820) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5L-2L ระยะ 0.400 กม. จำนวน 1 สาย(จังหวัดกาญจนบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 1 1 8000 7440 60 60
185295 (116) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1L-3L-3R-5L-2L กม.7+337-12+800 ระยะทาง 5.463 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 35000000 48 37 3762000 1419365.4 210 210
176320 ฝายทดน้ำบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2721509 2721509
176327 ทรบ.วัดเชิงเลน ตำบลบางช้างอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 12376000 12376000
176916 ฝายทดน้ำบ้านหนองกร่าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5404832 5404832
176921 ฝายบ้านแปดเหลี่ยมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4405506 4405506
177017 แก้มลิงบ้านพุไม้แดง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10202487 10202487
179244 (1.5) ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5200000 5200000 16 12 1500000 182340.7 140 140
179569 (15) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านทุ่งโป่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝั่งขวา ความยาว 2,200 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุ