ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176029 ฝายทดน้ำวังครก พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 งบกลาง 2563 50182000 50182000
176319 ขุดลอกโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 340656 340656
176320 ฝายทดน้ำบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2721509.49 2721509.49
176327 ทรบ.วัดเชิงเลน ตำบลบางช้างอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 12376000 12376000
176673 อาคารทิ้งน้ำฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.76+914ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 172350 172350
176789 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายน้ำสายใหญ่คูบัวโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 144960.34 144960.34
176796 ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 4 ขวา-ประดู่ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 22.98 22.98
176838 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลอง ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7964500 7964500
176856 ขุดลอกคลองโดยเรือขุด คลองดำเนินสะดวกและคลองสาขา จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 19.86 19.86
176916 ฝายทดน้ำบ้านหนองกร่าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5404831.77 5404831.77
176921 ฝายบ้านแปดเหลี่ยมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4405506.01 4405506.01
177017 แก้มลิงบ้านพุไม้แดง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10202487.42 10202487.42
177137 ท่อระบายน้ำปากคลองหนองศาลา กม.2+200 ฝั่งขวา ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1564332.49 1564332.49
177138 ท่อระบายน้ำปากคลองสะแก กม.1+200 ฝั่งซ้าย ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1497885.89 1497885.89
177140 ประตูระบายน้ำคลองนายหมกตำบลสามพราน อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8128452.79 8128452.79
177141 ประตูระบายน้ำคลองบางหลวงพร้อมเครื่องสูบน้ำ ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9033275.83 9033275.83
177143 ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่-ประดู่ กม.13+348ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5751933.8 5751933.8
177144 ประตูระบายน้ำทับเทียม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9201548.54 9201548.54

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-11-19 05:54:56pm