ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
153594 (1.3192) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155711 (1.3344) ซ่อมแซมประตูน้ำท่าขี้เหล็ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155710 (1.3343) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 6ซ-1ข-1ซ-5ซ. กม.0+020 ถึง กม.4+820 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156271 (155.12) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ3R-5L-2L(วงเงินเกิน10ล้านบาท)จำนวน1สายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155515 (1.3315) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ข-1ซ-5ซ. กม.42+000 ถึง กม.46+092 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156251 (1.3330) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155704 (1.3339) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L-4L-5L-2L จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155703 (1.3338) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ FD.2(5L-2L) กม.0+600-1+500(เป็นช่วง ๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155705 (1.3340) ซ่อมแซม เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สถานีสูบน้ำบางยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152977 (1.45) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำของคันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก กม.20+210 , กม.21+060 และ กม.24+600 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152978 (1.46) ซ่อมแซมบานระบายประตูระบายน้ำคลองตากิม ของคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย โครงการชลประทานสมุทรสงคราม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152979 (1.47) ซ่อมแซมบานระบายประตูระบายน้ำคลองสะพานหัน ของคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย โครงการชลประทานสมุทรสงคราม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152980 (1.85) คันป้องกันน้ำเค็มตำบลแพรกหนามแดง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152981 (1.86) งานเสริมคันป้องกันน้ำเค็มบริเวณคลองตากิม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155512 (1.3312) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายคลอง 3 ขวา 12 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153043 (15) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำร.2R-สองพี่น้องพร้อมสถานีสูบน้ำกม.1+374 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153044 (17) อาคารป้องกันการกัดเซาะคลองระบายน้ำสายใหญ่จรเข้สามพันกม.52+100-53+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153061 (62) ฝายบ้านพุน้ำร้อน2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153062 (32) แก้มลิงบ้านแกะบุก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153699 (1.3224) ซ่อมแซมหินเรียง เหนือ - ท้าย คลองร. 1ซ้าย -1ซ้าย -5ซ้าย จรเข้สามพัน กม.1+856 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153654 (1.3207) ซ่อมแซมคันคลอง คลองส่งน้ำสายซอย 4 ซ้าย - 1 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157386 อาคารป้องกันตลิ่ง ประตูระบายน้ำบางกระ จังหวัดราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153567 (108) ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม(ตอนกลาง)ระยะที่3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุมตำบลดอนใหญ่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153573 (1.3189) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย (เป็นช่วงๆ) ต.กระตีบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153574 (1.3190) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 2 สาย (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153575 (1.3192) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153576 (1.3193) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย กม.18+300 ถึง 30+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153577 (1.3194) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153602 (1.3195) ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย-16ซ้าย-1ขวา จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153603 (1.3197) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 16ซ้าย-1ขวา กม.8+000 - กม.9+800 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153604 (1.3198) ซ่อมแซมทำนบดินห้วยท่าช้าง โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153614 (1.3199) ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายซอย 7ซ้าย-1ขวา กม.5+625 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153617 (1.3200) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายซอย 1ขวา-7ซ้าย-1ขวา กม.0+180 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153648 (1.3201) ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำ ปตร.บางยาง1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153649 (1.3203) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในหัวงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153651 (1.3204) ซ่อมเสริมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.53+220 ถึง กม. 56+353 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153652 (1.3205) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำ 12 ซ้าย กม.0+000 ถึง 0+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153653 (1.3206) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ กม 47+260 คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153674 (1.3209) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-16ซ้าย-1ขวา จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153682 (1.3212) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางระกำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153681 (1.3211) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-16ซ้าย-1ขวา กม.9+800 - กม.10+800 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153691 (1.3219) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 5 ขวา - 2 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155719 (1.3361) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-5L-2L กม.13+800 - 14+500(เป็นช่วง ๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153695 (1.3220) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองตาคต-ดำเนินสะดวก กม.12+000(ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153696 (1.3221) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 12 ซ้าย 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153697 (1.3222) ซ่อมแซมชานคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำ 1 ขวา- 9 ซ้าย กม.3+920-กม.5+270 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153698 (1.3223) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153700 (1.3225) ซ่อมแซมหินเรียง เหนือ - ท้าย คลองร. 1ซ้าย -5ซ้าย จรเข้สามพัน กม.4+176 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153704 (1.3229) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางกระอุ่น โครงการชลประทานนครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153701 (1.883) บำรุงรักษาอาคาร จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153702 (1.3227) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ 6ขวา-ประดู่ กม.4+000 - กม.5+000 (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153703 (1.3228) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 2ขวา 12ซ้าย กม.3+337 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153711 (1.3234) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำชั่วคราวกึ่งถาวร คลอง ร. 1 ซ.ตาคต-ดำเนินสะดวก กม.8+550 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153709 (1.3231) ซ่อมแซมคันคลอง 12ขวา - 1ซ้าย กม.0+000 - 2+805 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153710 (1.3232) ซ่อมแซมคันคลอง 11ขวา-1ซ้าย กม.0+000-4+540 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153712 (1.3235) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองดอนใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153720 (1.3241) ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้ำ 5ซ้าย-22ซ้าย-1ขวา กม.0+010 - กม.3+150 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153734 (1.3242) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153745 (1.3243) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโป่งแห้ง โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153757 (1.3244) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำผาชลแดน กม.0+000 - 1+000 โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153771 (1.3245) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านสวนผึ้ง โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153780 (1.3246) ซ่อมแซมคลังเก็บพัสดุและคลังน้ำมัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153789 (1.3247) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153790 (1.3248) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำฯที่3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153799 (1.3249) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย กม.34+800 ถึง 40+240 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153800 (1.3251) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำบ้านเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153803 (1.3252) ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-22ซ้าย-1ขวา กม.0+010 - กม.2+500 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153804 (1.3253) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สายใหญ่1ขวา กม.104+234 - กม.121+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153832 (1.3254) ซ่อมแซมอาคารหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153834 (1.3255) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 8ขวา 5ซ้าย กม.0+020 - กม.12+820 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153835 (1.3256) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย กม.32+000 ถึง 58+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153838 (1.3258) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 21 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153842 (1.3259) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.30+300-กม.30+550 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153843 (1.3262) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153864 (1.3263) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153865 (1.3264) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153866 (1.3265) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153867 (1.3266) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.15+950 ถึง 21+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153882 (1.3267) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 3 ขวา - 2 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153891 (1.3269) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองระบายน้ำ 1ขวา-1เอขวา-5ขวา-สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155129 (1.3271) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-8ซ้าย-2ซ้าย (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155130 (1.3272) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2ขวา-8ซ้าย-2ซ้าย (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155131 (1.3273) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ 2ซ้าย-8ซ้าย-2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155132 (1.3286) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 8ซ้าย-2ซ้าย (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155195 (1.3275) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ซ้าย กม.12+106 - 16+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155196 (1.3276) ซ่อมแซมหินเรียง เหนือ-ท้าย คลองร.6ซ้าย ท่าสาร-บางปลา กม.0+080 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155211 (1.3277) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155226 (1.3278) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 5ขวา - 2ซ้าย กม.0+000 - 8+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155248 (1.3279) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 9ซ้าย-2ซ้าย (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155276 (1.3280) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำป่าผี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155281 (1.3281) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำ 10 ซ้าย กม.0+040-กม.2+675 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155282 (1.3282) ซ่อมแซม ปตร.คลองกก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155283 (1.3283) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155284 (1.3284) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-8ซ้าย-2ซ้าย (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155285 (1.3285) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1R-5L-2L กม.0+000-14+972 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155423 (1.3294) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองขุดลัดกม.9+280 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155336 (1.3287) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2ขวา-21ซ้าย-1ขวา กม.1+500 - กม.4+500 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155339 (1.3288) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลอง อบต.ใช้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155340 (1.3290) ซ่อมแซมระบบ เปิด-ปิด บาน ปตน.บางนกแขวก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155341 (1.3292) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155424 (1.3295) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองขุดลัดกม.9+350 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
159961 (1.20) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ2ซ้ายกม.53+600 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155426 (1.3298) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง 1 ซ้าย -12ซ้าย กม.8+120 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155427 (1.3299) ซ่อมแซมท้ายท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1ซ้าย 12ซ้าย กม.6+800 (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155458 (1.3300) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำบ่อตะกั่ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155459 (1.3301) ซ่อมแซม ปตร.คลองบางระกำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155465 (1.3305) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155467 (1.3306) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย กม 1+000 - 2+500 โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155475 (1.3309) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155469 (1.3307) ซ่อมแซมทำนบดิน ปตน.- ปตร. ปลายคลองแม่กลอง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155476 (1.3310) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 59 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155513 (1.3313) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 11 ซ้าย กม.5+300 (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155514 (1.3314) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ-2ซ-5ซ.กม.10+000 ถึง 10+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155516 (1.3316) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 8 ซ้าย กม.1+500-กม.4+500 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155649 (1.3317) ซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา กม.22+900 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156285 (1.57) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าแสงสว่าง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155732 (1.3363) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 12ซ้าย-2ซ้าย (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155733 (1.3364) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 และ2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155661 (1.3318) ซ่อมแซม Drain Outlet D3 กม.50+320 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155662 (1.3319) ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่จรเข้สามพัน กม.60+360 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155663 (1.3320) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ คลอง ร.จรเข้สามพัน กม.60+405 - กม.60+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155664 (1.3321) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ขวา-2ขวา-2ซ้าย กม.9+300 - 10+700 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155665 (1.3322) ซ่อมแซมหินเรียง เหนือ - ท้าย คลองร. 4ซ้าย ท่าสาร - บางปลา กม.0+530 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155669 (1.3324) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155670 (1.3325) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155671 (1.3326) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 5L-2L จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155673 (1.3328) ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้ำ 19ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155674 (1.3329) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2ขวา-19ซ้าย-1ขวา กม.0+500 - กม.1+700 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155689 (1.3332) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านท่ายาง โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155690 (1.3333) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านยางคู่ โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155691 (1.3334) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านหนองหลวง โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155692 (1.3335) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน กม.1+000 - 2+000 โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155693 (1.3336) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันต์ กม.0+000 - 1+000 โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155694 (1.3337) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านตากแดด โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155706 (1.3341) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำไร่สะท้อน-ไร่โคก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155707 (1.3342) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา กม.0+700 - 14+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155713 (1.3345) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155714 (1.3346) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 10ขวา 5ซ้าย กม.8+520 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155720 (1.3362) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2R-5L-2L จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155736 (1.3367) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา- 9 ซ้าย กม.8+150-กม.10+800 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155734 (1.3365) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L-2R-5L-2L จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155735 (1.3366) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 7 ขวา-2ซ้าย (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155737 (1.3368) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสุด โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155738 (1.3369) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝายทดน้ำห้วยคลุม กม.0+500 - 1+500 โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155739 (1.3370) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบ้านกล้วย โครงการชลประทานนครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155740 (1.3371) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองสัมปทวน โครงการชลประทานนครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155741 (1.3372) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 10ขวา 5ซ้าย กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155742 (1.3373) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1 ขวา 3 ขวา 12 ซ้าย 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155743 (1.3374) ซ่อมแซมเครื่องยกและบานระบายประตูระบายน้ำและท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155744 (1.3375) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย กม.4+290-กม.5+300 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155745 (1.3376) ซ่อมแซมหินเรียง เหนือ-ท้าย คลองร.7ซ้าย ท่าสาร-บางปลา กม.9+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155746 (1.3378) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 4ขวา - 2ขวา - 2ซ้าย กม.14+764 - 18+000 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155748 (1.3379) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา กม.77+500 - กม.89+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155749 (1.3383) ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้ำ 4ซ้าย-22ซ้าย-1ขวา กม.0+010 - กม.2+600 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155751 (1.3388) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด กม.1+000 - 3+000 โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155752 (1.3392) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย- 1 ขวา- 9 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155753 (1.3393) ซ่อมแซม ปตร.คลอง 1ข-1ซ-5ซ กม.18+895 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155754 (1.3394) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155755 (1.3395) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 5ข-2ข-1ข-1ซ-5ซ กม.0+020 ถึง กม.2+820 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155756 (1.3396) ซ่อมแซมทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 1 ขวา-11 ซ้าย-2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155757 (1.3397) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย- 3ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155758 (1.3398) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 11 ซ้าย-2ซ้าย จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155759 (1.3399) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155760 (1.3400) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย (เป็นช่วงๆ) ต.ห้วยม่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155761 (1.3401) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 20ซ้าย-1ขวา กม.1+600 - กม.6+300 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155762 (1.3402) ซ่อมแซม ท่อรับน้ำคลอง ค-ส-ร.4ขวา-นครชัยศรี กม.3+460 (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155763 (1.3403) ซ่อมแซม ท่อรับน้ำคลอง ค-ส-ร.5ขวา-นครชัยศรี กม.2+800 (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155764 (1.3404) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง ค-ส-ร.4ขวา-นครชัยศรี กม.3+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155765 (1.3405) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง ค-ส-ร.4ขวา-นครชัยศรี กม.8+412 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155766 (1.3407) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย กม.52+520 - กม.58+200 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156131 (1.3409) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156216 (1.3410) ซ่อมเสริมคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.16+000-17+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156217 (1.3411) ซ่อมเสริมคันคลอง 1ขวา-5ซ้าย กม.5+500-6+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156218 (1.3412) ซ่อมเสริมคันคลอง 1ขวา-1ขวา-5ซ้าย กม.3+000-4+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156219 (1.3413) ซ่อมเสริมคันคลอง 2ขวา-5ซ้าย กม.0+000-1+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156220 (1.3414) ซ่อมเสริมคันคลอง 3ขวา-5ซ้าย กม.0+000-1+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156221 (1.3415) ซ่อมเสริมคันคลอง 4ขวา-5ซ้าย กม.1+000-2+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156222 (1.3416) ซ่อมเสริมคันคลอง 5ขวา-5ซ้าย กม.0+500-1+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156223 (1.3417) ซ่อมเสริมคันคลอง 6ขวา-5ซ้าย กม.2+500-3+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156224 (1.3418) ซ่อมเสริมคันคลอง 7ขวา-5ซ้าย กม.0+500-1+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156225 (1.3419) ซ่อมเสริมคันคลอง 1ซ้าย-7ขวา-5ซ้าย กม.0+000-1+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156226 (1.3420) ซ่อมเสริมคันคลอง 8ขวา-5ซ้าย กม.3+000-4+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156227 (1.3421) ซ่อมเสริมคันคลอง 1ขวา-8ขวา-5ซ้าย กม.2+000-3+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156228 (1.3422) ซ่อมเสริมคันคลอง 2ขวา-8ขวา-5ซ้าย กม.0+000-1+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156229 (1.3423) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.19+500-20+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156230 (1.3424) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1ขวา-5ซ้าย กม.9+500-10+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156231 (1.3425) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1ขวา-1ขวา-5ซ้าย กม.4+500-5+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156232 (1.3426) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2ขวา-5ซ้าย กม.1+500-2+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156233 (1.3427) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3ขวา-5ซ้าย กม.1+000-2+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156234 (1.3428) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 4ขวา-5ซ้าย กม.3+000-4+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156235 (1.3429) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 5ขวา-5ซ้าย กม.2+000-3+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156236 (1.3430) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 6ขวา-5ซ้าย กม.4+500-5+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156237 (1.3431) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 7ขวา-5ซ้าย กม.8+500-9+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156238 (1.3432) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย-7ขวา-5ซ้าย กม.1+500-2+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156239 (1.3433) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 8ขวา-5ซ้าย กม.8+800-9+800 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156240 (1.3434) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1ขวา-8ขวา-5ซ้าย กม.3+100-4+100 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156241 (1.3435) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2ขวา-8ขวา-5ซ้าย กม.1+500-2+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156247 (1.3188) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156249 (1.3311) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156252 (1.3331) ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.เขื่อนแม่กลอง (บานที่ 1,3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156253 (1.3381) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1L-2R-5L-2L กม.0+020-18+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156254 (1.9) ประตูระบายน้ำคลองต้นพลับ1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156255 (1.44) ซ่อมแซม ทำนบป้องกันน้ำเค็ม 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156269 (110) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ1L-3L-3R-5L-2Lกม.3+792-7+337 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156270 (112) ประตูระบายน้ำหัวกรวด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156272 (8) ประตูระบายน้ำคลองวังอีสังข์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156275 (33) ฝายบ้านพุยางพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156276 (63) ฝายห้วยตะโกปิดทองพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156561 (1.184) ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำสนันสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156562 (1.185) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำบ้านหนองตาดั้ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156563 (1.186) ซ่อมแซมอาคารประกอบในระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันต์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156564 (1.187) ซ่อมแซมอาคารประกอบในระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหินสี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156565 (1.188) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดราชบุรี โครงการชลประทานราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157385 (124) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่ามะขาม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157088 (1.3274) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ 8ซ้าย-2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157302 ปรับปรุง ทรบ. ร.1 ขวา ตาคต-ดำเนินสะดวก (ปากคลองฝรั่ง) กม.1+800 จังหวัดราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160186 จัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำตรจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160298 ซ่อมแซมประตูระบายน้ำบ้านโรง จังหวัดราชบุรี (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160084 (105) ปตร.ปลายคลองส่งน้ำ2ซ้ายกม.73+700 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนกลาง สชป.13 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
148013 (15) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11702500 11702500
154796 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 เงินทุนหมุนเวียน 2561 29000 29000
154797 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 เงินทุนหมุนเวียน 2561 33000 33000
156332 455. ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.13 เงินกันเหลื่อมปี 2561 47750 47750
146617 (1.885) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
146619 (1.887) บำรุงรักษาบริเวณสำนักฯ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3037000 3037000 23 15 1544000 1414746.2 334 334
146891 (1.122) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7600000 7600000 30 30 835212 823011.75 121 121
146965 (1.56) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาบริเวณส่วนแผนงาน ส่วนแผนงาน สชป.13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 11 11 250000 241192.1 120 120
146967 (1.58) ปรับปรุงระบบประปาบ้านพักสวัสดิการฝั่งเขื่อนแม่กลอง ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7500000 7500000 12 17 3500000 2023196 242 242
146995 (3) ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10600000 10600000 32 27 4000000 3510355.6 334 334
146996 (4) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15300000 15300000 26 30 6200000 3269579.55 273 273
147056 (26) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริฝั่งซ้าย สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000 40 35 6000000 4007041.06 304 304
151289 (1.3260) ซ่อมแซมอาคารกันผักตบชวา ปากคลองจระเข้ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000 13 13 500000 495573.1 120 120
152002 (107) ประตูระบายน้ำบางโตนด สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31360000 31360000 74 69 7500000 6529880.75 273 273
152047 (153) ปรับปรุงอาคารระบบระบายน้ำสชป.13 สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14200000 14200000 40 21 4899964 3595622.9 334 334
160367 ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5200000 5200000
160368 ซ่อมแซมบ้านพักรับรอง สำนักชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1300000 1300000
158530 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนแม่กลอง กม.2+270 จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.13 งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 8 0 150000 140240 31 31
145731 (34) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1156000 1156000
145472 พัฒนาระบบส่งน้ำบ้านวังกระแจะถึงบ้านเขาพัง ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145473 พัฒนาระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำหนองโรง2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 24324500 24324500
145474 ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำหนองขาว-หนองโรง ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 19500000 19500000
146057 (1.325) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 7 255000 254955.25 90 90 5700 69 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93
146058 (1.326) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 7 255000 254953.45 90 90 5800 70 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93 6510 93
146570 (1.838) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานโครงการชลประทานกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 245000 245000
146591 (1.859) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 10 สาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1433100 1433100 16 1067000 0 0 0
146604 (1.872) บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 651000 651000 2 127000 100510.6 120 120
146605 (1.873) บำรุงรักษาหัวงานและฝ่ายส่งน้ำฯ จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3373400 3373400 7 2489900 0
146641 (1.909) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 558000 558000 55 426000
147054 (24) ระบบท่อส่งน้ำสระลงเรือ2ระยะ2 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000000 30000000
147055 (25) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองไม้เอื้อย2อันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะ2 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25000000 25000000
147057 (27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสระลงเรือ1-บ้านห้วยลึกพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000000 28000000
147058 (28) สถานีสูบน้ำหนองโรง1อันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบท่อส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000000 30000000
147637 (32) ฝายบ้านพุไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13161400 13161400
147718 (123) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านช่องกระเหรี่ยง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000
151242 (1.3213) ขุดลอกตะกอนดินทำนบดินห้วยขลุง10 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 340000 340000 9 170000 169961.45 90 90
151243 (1.3214) ขุดลอกตะกอนดินทำนบดินห้วยขลุง8 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 340000 340000 8 170000 169865.1 90 90
151244 (1.3215) ขุดลอกตะกอนดินทำนบดินห้วยขลุง11 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 9 175000 174985.9 90 90
151245 (1.3216) ขุดลอกตะกอนดินทำนบดินห้วยขลุง6 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 8 175000 174985.9 90 90
151246 (1.3217) ขุดลอกตะกอนดินทำนบดินห้วยขลุง7 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 360000 360000 9 180000 179993.1 90 90
151247 (1.3218) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำฝายตาตุ้ม โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 3 190000 189938.4 120 120
151255 (1.3226) ขุดลอกตะกอนดินคลองท่าล้อ-อู่ทอง ต.ดอนตาเพรช โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 940000 940000 25 752000 751956.85 90 90
151265 (1.3236) ขุดลอกตะกอนดินทำนบดินห้วยขลุง9 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 340000 340000 8 170000 169961.45 90 90
151266 (1.3237) ขุดลอกตะกอนดินทำนบดินห้วยขลุง1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 420000 420000 9 210000 209919.05 120 120
151267 (1.3238) ขุดลอกตะกอนดินทำนบดินห้วยขลุง2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 420000 420000 9 210000 209919.05 90 90
151268 (1.3239) ขุดลอกตะกอนดินทำนบดินห้วยขลุง3 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 420000 420000 9 210000 209906.4 90 90
151269 (1.3240) ขุดลอกตะกอนดินทำนบดินห้วยขลุง4 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 420000 420000 9 210000 209939.15 120 120
151286 (1.3257) ขุดลอกตะกอนดินฝายทดน้ำห้วยเขย่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 420000 420000 2 210000 209905.7 60 60
151297 (1.3268) ซ่อมแซมสระเก็บน้ำบ้านหนองตาม่วง โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 10 326000 325756 90 90
151331 (1.3302) ซ่อมเสริมคันอ่างเก็บน้ำบ้านพุน้ำร้อน โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 340000 340000 3 122000 121968 120 120
151332 (1.3303) ซ่อมแซมหินทิ้งอ่างเก็บน้ำบ้านพุม่วง โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1600000 1600000 670000 669719.6 150 150
151333 (1.3304) ซ่อมแซมหินทิ้งอ่างเก็บน้ำลำทรายตอนบน โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1850000 1850000 9 670000 669967.75 150 150
151376 (1.3347) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำเขาพุช้างหมอบ กม.0+000 ถึง กม.1+800 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 3 166000 165976.05 150 150
151377 (1.3348) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำเขาพุช้างหมอบ โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 3 75000 74980.85 120 120
151378 (1.3349) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ระวัง โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 3 61600 61599.2 120 120
151379 (1.3350) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพุช้างหมอบ โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 3 89000 88978.95 120 120
151380 (1.3351) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหวาย โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 4 126000 125988.5 120 120
151381 (1.3352) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำห้วยพุช้างหมอบ กม.0+000 ถึง กม.2+500 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 6 230000 229997.85 150 150
151382 (1.3353) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำห้วยหวาย กม.0+000 ถึง กม+2+420 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 8 218000 211329.3 120 120
151383 (1.3354) ซ่อมแซมอาคารท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 14 385000 384950.85 120 120
151384 (1.3355) ซ่อมแซมอาคารท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 7 180000 179982.3 120 120
151385 (1.3356) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 4 133300 95255.3 60 60
151386 (1.3357) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 6 203000 170957.05 90 90
151387 (1.3358) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยพุช้างหมอบ โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 9 220000 219999.15 150 150
151388 (1.3359) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน กม.7+000 ถึง กม.12+000 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000 6 273000 272974.65 180 180
151389 (1.3360) ซ่อมแซม Spillway อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 12 268000 267957 150 150
151409 (1.3380) ซ่อมแซมลาดคันคลองฝั่งขวาคลองหนองขาว-หนองโรง โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 740000 740000 12 600000 599987 120 120
151413 (1.3384) ขุดลอกตะกอนดินฝายบ้านทุ่งโป่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 420000 420000 2 210000 209905.7 60 60
151414 (1.3385) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำบ้านหนองไม้เอื้อย 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 8 276000 275966.8 150 150
151415 (1.3386) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 11 420000 411982.7 90 90
151416 (1.3387) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างห้วยเทียน โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 3 0
151418 (1.3389) ขุดลอกตะกอนดินฝายทดน้ำบ้านหนองรี โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 2 200000 199993.2 60 60
151419 (1.3390) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านเวียคะดี้ โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 3 210000 209897.9 90 90
151420 (1.3391) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประไรโหนก โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 10 326000 325812.75 90 90
152045 (151) ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำหนองขาว-หนองโรงจุดที่1พร้อมระบบส่งน้ำ(ระยะ3) สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000
153119 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบกลาง 2561 5260000 5260000
153120 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบกลาง 2561 10033000 10033000
153121 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบกลาง 2561 3922000 3922000
153227 แก้มลิงบ้านหินแด้น สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบกลาง 2561 4500000 4500000
153237 ฝายบ้านโป่งแท่น สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบกลาง 2561 15000000 15000000
153238 ฝายบ้านพุประดู่ สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบกลาง 2561 15000000 15000000
154853 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
154854 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
154855 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 1489000 1489000
154856 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 26000 26000
154857 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 25000 25000
155866 99. ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านปากคลอง 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 1645790 1645790
155994 226. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองไผ่ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 1549067 1549067
156693 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (โครงการชลประทานกาญจนบุรี) สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
156694 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (โครงการชลประทานกาญจนบุรี) สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 2500000 2500000
157697 โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบกลาง 2561 38630000 38630000
157890 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 33 33 785550 706409 60 60
158533 ซ่อมแซมสระเก็บน้ำบ้านพุม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 2400000 2400000 35 35 1249000 1026404.75 90 90
148727 (1.698) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 137000 137000 3 137000 210 210
151258 (1.3229) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางกระอุ่น โครงการชลประทานนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 4 150000 180 180
151399 (1.3370) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบ้านกล้วย โครงการชลประทานนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 4 150000 180 180
151400 (1.3371) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองสัมปทวน โครงการชลประทานนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
157891 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานนครปฐม งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 802952
145476 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5500000 5500000
145477 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5600000 5600000
145478 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5700000 5700000
145479 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4900000 4900000
145480 ปรับปรุงระบบจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านพุระกำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4200000 4200000
145481 ปรับปรุงระบบจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4300000 4300000
145482 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำห้วยคลุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5800000 5800000
146593 (1.861) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 186900 186900 2 6 100000 57551 240 240
146594 (1.862) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 463100 463100 5 8 260000 104442 240 240
146637 (1.905) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 17 แห่ง โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1315000 1315000 13 40 1200000 933855 240 240
146642 (1.910) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 4 5 78000 62520 90 90
147256 (1.184) ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำสนันสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1114500 1114500 7 20 260000 260000 180 180
147257 (1.185) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำบ้านหนองตาดั้ง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 8 20 340000 340000 180 180
147258 (1.186) ซ่อมแซมอาคารประกอบในระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันต์ สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 8 4 300000 205477 180 180
147259 (1.187) ซ่อมแซมอาคารประกอบในระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหินสี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1550000 1550000 9 10 500000 261941 180 180
147260 (1.188) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดราชบุรี โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 5 6 184000 184000 180 180
147719 (124) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่ามะขาม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47040000 47040000 178 40 5500000 1535081.85 180 180
148658 (1.629) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
148659 (1.630) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดตอนล่าง โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
148726 (1.697) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 171800 171800
151227 (1.3198) ซ่อมแซมทำนบดินห้วยท่าช้าง โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 8 4 473321 398209 180 180
151272 (1.3243) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโป่งแห้ง โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 9 5 436000 323094 180 180
151273 (1.3244) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำผาชลแดน กม.0+000 - 1+000 โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 8 5 350000 323077 180 180
151274 (1.3245) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านสวนผึ้ง โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 8 7 571731 515956 180 180
151334 (1.3305) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 6 4 120000 82259 90 90
151335 (1.3306) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย กม 1+000 - 2+500 โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1600000 1600000 7 5 230000 178603 180 180
151361 (1.3332) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านท่ายาง โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 7 10 553800 488163 180 180
151362 (1.3333) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านยางคู่ โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 7 9 547900 482383 180 180
151363 (1.3334) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านหนองหลวง โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 7 8 420471 312699 180 180
151364 (1.3335) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน กม.1+000 - 2+000 โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1450000 1450000 8 9 330940 291484 180 180
151365 (1.3336) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันต์ กม.0+000 - 1+000 โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1460000 1460000 8 6 280700 243976 180 180
151366 (1.3337) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านตากแดด โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1600000 1600000 9 7 531250 456433 180 180
151397 (1.3368) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสุด โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 6 9 500000 459756 180 180
151398 (1.3369) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝายทดน้ำห้วยคลุม กม.0+500 - 1+500 โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000 10 8 461700 432599 180 180
151417 (1.3388) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด กม.1+000 - 3+000 โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1600000 1600000 7 7 400000 385830 180 180
152046 (152) ปรับปรุงฝายต้นน้ำลำภาชีพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14000000 14000000 50 30 4769477 2599248.6 180 180
152165 (1.1) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย) สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000000 9000000
152245 (16) อาคารบังคับน้ำกลางคลองห้วยท่าช้าง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000 93 30 3613000 1940808.75 180 180
153122 โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเขาชะงุ้ม) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบกลาง 2561 9000000 9000000
154858 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 29000 29000
154859 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 36000 36000
154860 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
154861 เครื่องเจาะโลหะแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 13 มม.(1/2") โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 6000 6000
160303 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย กม.2+500 - 3+500 จังหวัดราชบุรี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 930000 930000
160304 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยพุเกตุ จังหวัดราชบุรี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
160112 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6300000 6300000
160302 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด กม.3+000 - 4+000 จังหวัดราชบุรี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 890000 890000
156695 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (โครงการชลประทานราชบุรี) สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
157034 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 49070100 49070100
157234 ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองพันจันทร์ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 10950265 10950265
157889 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานราชบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 40 840000 39674.25 120 120
146054 (1.322) กำจัดวัชพืช ในคลองระบายน้ำและประตูระบายน้ำ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 0 0 270000 258002.43 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 180 4 495 11 855 19 1440 32 1665 37 1755 39 1935 43 2115 47 2025 45 2700 60 2970 66 3105 69 3195 71 3330 74 3600 80 3780 84
146599 (1.867) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 0 0 0 0 300 300
146608 (1.876) บำรุงรักษาคันกั้นน้ำเค็ม จำนวน 8 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 320800 320800 9 9 290000 373538.31 300 300
146625 (1.893) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และ ปตน.- ปตร.ปลายคลองแม่กลอง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 189700 189700 2 2 169000 154952.38 300 300
146626 (1.894) บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 651000 651000 0 0 114300 105097 240 240
148728 (1.699) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 102900 102900
151336 (1.3307) ซ่อมแซมทำนบดิน ปตน.- ปตร. ปลายคลองแม่กลอง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 0 0 233051 274457.85 240 240
151999 (104) งานกำแพงป้องกันตลิ่งด้านเหนือน้ำบริเวณปตร.-ปตร.ปลายคลองแม่กลอง(บริเวณบ้านนายเสียง) สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000 0 0 100000 65556.48 180 180
152384 (1.45) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำของคันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก กม.20+210 , กม.21+060 และ กม.24+600 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 0 0 263744 294968.27 210 210
152385 (1.46) ซ่อมแซมบานระบายประตูระบายน้ำคลองตากิม ของคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1020000 1020000 0 0 168038 154730.12 240 240
152386 (1.47) ซ่อมแซมบานระบายประตูระบายน้ำคลองสะพานหัน ของคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1050000 1050000 0 0 171313 161039.09 240 240
152424 (1.85) คันป้องกันน้ำเค็มตำบลแพรกหนามแดง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 735000 735000 0 0 133366 139961.77 180 180
152425 (1.86) งานเสริมคันป้องกันน้ำเค็มบริเวณคลองตากิม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 392000 392000 0 0 43555 52666.15 210 210
156696 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (โครงการชลประทานสมุทรสงคราม) สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
157892 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
146597 (1.865) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1590300 1590300 70 1403300 407876.85 330 330
146627 (1.895) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 189700 189700 19 170000 102952.8 330 330
146628 (1.896) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำสายใหญ่ จำนวน 6 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 431500 431500 24 388000 151424 300 300
146629 (1.897) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1011000 1011000 600000 189300 150 150
146643 (1.911) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 25 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 897400 897400 58 808000 358402.2 300 300
148601 (1.572) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ.ท่าเรือ-บางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1220000 1220000 9 183000 176746.65 90 90
148602 (1.573) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2070000 2070000 17 300000 196373.9 150 150
151252 (1.3223) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 21 155600 129441.4 90 90
151271 (1.3242) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 20 195200 138533.4 90 90
151275 (1.3246) ซ่อมแซมคลังเก็บพัสดุและคลังน้ำมัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 9 80400 54572.85 120 120
151276 (1.3247) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 11 100800 70029.9 120 120
151277 (1.3248) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำฯที่3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 26 182000 166876.05 120 120
151306 (1.3277) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 45 185000 183263.2 120 120
151321 (1.3292) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 27 211700 197603.85 120 120
151330 (1.3301) ซ่อมแซม ปตร.คลองบางระกำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000 43 319200 299213.8 120 120
151343 (1.3314) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ-2ซ-5ซ.กม.10+000 ถึง 10+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 14 94600 91089.8 120 120
151344 (1.3315) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ข-1ซ-5ซ. กม.42+000 ถึง กม.46+092 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 42 313200 270597.6 120 120
151372 (1.3343) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 6ซ-1ข-1ซ-5ซ. กม.0+020 ถึง กม.4+820 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 24 184000 152678.8 120 120
151374 (1.3345) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 15 165300 100916.8 150 150
151422 (1.3393) ซ่อมแซม ปตร.คลอง 1ข-1ซ-5ซ กม.18+895 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 19 150000 142084.25 90 90
151423 (1.3394) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 31 195200 184552.25 120 120
151424 (1.3395) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 5ข-2ข-1ข-1ซ-5ซ กม.0+020 ถึง กม.2+820 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 33 221300 206922 120 120
157883 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 70 800000 680480 120 120
158521 ซ่อมแซมคันคลองระบายท่าสาร-บางปลา กม.21+500 จังหวัดนครปฐม ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน งบประมาณอื่น ๆ 2561 8000000 8000000
146609 (1.877) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 139500 139500
146615 (1.883) บำรุงรักษาอาคาร จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 651000 651000
146620 (1.888) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3815600 3815600
146966 (1.57) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าแสงสว่าง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
151360 (1.3331) ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.เขื่อนแม่กลอง (บานที่ 1,3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2400000 2400000
154798 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 40000 40000
154799 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 33000 33000
154800 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
154801 เครื่อง Scanner สี ขนาดA4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 29000 29000
154802 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 952000 952000
154803 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 57000 57000
154804 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
154805 เครื่องกระทุ้งดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 66000 66000
154806 รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000
154807 เครื่องอัดลมขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 ลบ.ฟุตต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 88000 88000
154808 รอก ขนาด 2 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500
156692 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง) สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 2500000 2500000
157882 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
146038 (1.306) กำจัดวัชพืช ในเขตจังหวัดราชบุรี จำนวน 8 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62
146047 (1.315) กำจัดวัชพืช ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 8 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62 3100 62
146583 (1.851) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 640000 640000
146622 (1.890) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 441700 441700
146623 (1.891) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 533800 533800
146638 (1.906) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 542200 542200
148291 (1.262) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองท่าคา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000
148292 (1.263) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรางห้าตำลึงและคลองแยก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 490000 490000
148296 (1.267) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148300 (1.271) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเต่าดำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000 480000
148305 (1.276) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองโรงนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 341000 341000
148309 (1.280) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองราษฎร์เจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
148316 (1.287) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองยกกระบัตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 320000 320000
148317 (1.288) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเจว็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 329000 329000
148318 (1.289) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองวัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 388000 388000
148319 (1.290) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองกระทุ่มน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 455000 455000
148320 (1.291) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองผู้ใหญ่งัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 465000 465000
148321 (1.292) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลององค์การ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 482000 482000
148322 (1.293) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองขื่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 492000 492000
148325 (1.296) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรางแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 340000 340000
148326 (1.297) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตาปุ่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 388000 388000
148327 (1.298) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแก้วสาคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 399000 399000
148328 (1.299) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองม่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 336000 336000
148329 (1.300) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 982000 982000
151230 (1.3201) ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำ ปตร.บางยาง1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
151311 (1.3282) ซ่อมแซม ปตร.คลองกก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
151318 (1.3289) ซ่อมแซม ปตร.บางนกแขวก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
151319 (1.3290) ซ่อมแซมระบบ เปิด-ปิด บาน ปตน.บางนกแขวก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
151369 (1.3340) ซ่อมแซม เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สถานีสูบน้ำบางยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
151438 (1.3409) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 420000 420000
152006 (111) สถานีสูบน้ำปตร.ดี3 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 33810000 33810000
152383 (1.44) ซ่อมแซม ทำนบป้องกันน้ำเค็ม 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000
154839 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
154840 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก เงินทุนหมุนเวียน 2561 36000 36000
154841 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
155575 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปตร.D2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก เงินกันเหลื่อมปี 2561 242202 242202
157881 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 41 41 800000 333272 66 66 3100 62 4650 93
146039 (1.307) กำจัดวัชพืช ในคลองส่งน้ำสายซอย 7 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 65 20000 3100 62
146045 (1.313) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 11 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 65 20000 3100 62
146055 (1.323) กำจัดวัชพืช ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 65 20000 3100 62
146056 (1.324) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 65 20000 3100 62
146601 (1.869) บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 279000 279000 91 27900
146602 (1.870) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 730000 730000 239 73000
146603 (1.871) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 62 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1238700 1238700 406 123870
146610 (1.878) บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 186000 186000 61 18600
146611 (1.879) บำรุงรักษาโรงสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 186000 186000 61 18600
146612 (1.880) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 202700 202700 66 20270
146614 (1.882) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 19 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 518000 518000 170 51800
146616 (1.884) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 730000 730000
146618 (1.886) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1247000 1247000
151228 (1.3199) ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายซอย 7ซ้าย-1ขวา กม.5+625 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 98 30000
151229 (1.3200) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายซอย 1ขวา-7ซ้าย-1ขวา กม.0+180 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 213 65000
151236 (1.3207) ซ่อมแซมคันคลอง คลองส่งน้ำสายซอย 4 ซ้าย - 1 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1262000 1262000 413 126200
151248 (1.3219) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 5 ขวา - 2 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 589 180000
151291 (1.3262) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 360000 360000 118 36000
151296 (1.3267) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 3 ขวา - 2 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 327 100000
151346 (1.3317) ซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา กม.22+900 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 65 20000
151353 (1.3324) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 420000 420000 138 42000
151354 (1.3325) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 321 98000
151359 (1.3330) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2400000 2400000 786 240000
152007 (112) ประตูระบายน้ำหัวกรวด สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31360000 31360000 10267 3136000
154837 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา เงินทุนหมุนเวียน 2561 32000 32000
154838 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
157203 อาคารป้องกันตลิ่ง ประตูระบายน้ำบางกระ จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7900000 7900000
157885 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
146037 (1.305) กำจัดวัชพืช ในคลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 8 14 440000 431471.15 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 150 3 500 10 750 15 1000 20 2500 50 3000 60 3500 70 4000 80 4500 90 5000 100 5500 110 6000 120 6250 125 6400 128 6500 130 6600 132 6850 137 7000 140 7000 140
146571 (1.839) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1146000 1146000 0 0 0 0 0 0
146587 (1.855) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 313400 313400 10 13 300000 277289.15 180 180
146588 (1.856) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 7 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 320800 320800 10 8 300000 271495.75 180 180
146635 (1.903) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 105100 105100 2 2 100000 96233.35 160 160
146636 (1.904) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 191600 191600 5 8 180000 145747.9 150 150
148536 (1.507) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร. 2ข.-1ซ.ตาคต-ดำเนินสะดวก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 3 1 80000 46041.45 80 80
151251 (1.3222) ซ่อมแซมชานคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำ 1 ขวา- 9 ซ้าย กม.3+920-กม.5+270 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 1 1 40000 33439.7 80 80
151263 (1.3234) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำชั่วคราวกึ่งถาวร คลอง ร. 1 ซ.ตาคต-ดำเนินสะดวก กม.8+550 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 5 6 160000 144782.75 160 160
151264 (1.3235) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองดอนใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 8 8 300000 276464.35 120 120
151288 (1.3259) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.30+300-กม.30+550 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 15 15 544000 518234.7 160 160
151310 (1.3281) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำ 10 ซ้าย กม.0+040-กม.2+675 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 1 1 54000 60079.75 120 120
151345 (1.3316) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 8 ซ้าย กม.1+500-กม.4+500 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 8 9 300000 298959.6 180 180
151396 (1.3367) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา- 9 ซ้าย กม.8+150-กม.10+800 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 680000 680000 8 6 300000 252072.25 160 160
151403 (1.3374) ซ่อมแซมเครื่องยกและบานระบายประตูระบายน้ำและท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 420000 420000 2 1 100000 83001.7 80 80
151404 (1.3375) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย กม.4+290-กม.5+300 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 670000 670000 12 12 319000 285266.1 180 180
151421 (1.3392) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย- 1 ขวา- 9 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 349000 349000 4 4 140000 137325.25 140 140
152003 (108) ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม(ตอนกลาง)ระยะที่3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุมตำบลดอนใหญ่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000 2 2 126000 107761.8 210 210
154819 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม เงินทุนหมุนเวียน 2561 53000 53000
154820 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม เงินทุนหมุนเวียน 2561 9500 9500
154821 เครื่องอัดลม ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 8 ลบ.ฟุตต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม เงินทุนหมุนเวียน 2561 55000 55000
154822 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
157878 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 32 900000 589970.59 90 90
146576 (1.844) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 143200 143200 20 143200 41659.25 300 300
146584 (1.852) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88600 88600 10 88600 59513.4 300 300
146585 (1.853) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1427000 1427000
146586 (1.854) บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำที่ 2, 3 และ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 122400 122400 15 122400 44040.35 300 300
146589 (1.857) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 187200 187200 22 187200 99982.2 300 300
146590 (1.858) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 209400 209400 25 209400 168225 300 300
146600 (1.868) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 459100 459100 60 459100 341406.5 300 300
146621 (1.889) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 143200 143200 30 143200 110932 300 300
148038 (1.9) ประตูระบายน้ำคลองต้นพลับ1 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9246500 9246500 50 1169410 1009444.8 150 150
148293 (1.264) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรางน้ำเชี่ยว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 490000 490000 3 10000 9824.45 30 30
148297 (1.268) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพาดหมอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 490000 490000 3 10000 9824.45 30 30
148298 (1.269) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเจ็ดริ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 520000 520000 3 15000 14832.55 30 30
148306 (1.277) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางกระสัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 490000 490000 3 10000 9824.45 30 30
148308 (1.279) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองโรงปูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 510000 510000 3 10000 9824.45 30 30
148311 (1.282) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตาปลั่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 510000 510000 3 10000 9824.45 30 30
148324 (1.295) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสาย 1ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว กม.0+000-4+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148330 (1.301) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตลาดจินดา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 510000 510000 3 10000 4416.3 30 30
148331 (1.302) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหลัก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000 480000 3 10000 3469.95 30 30
148332 (1.303) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางยาง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 3 10000 3469.95 30 30
148333 (1.304) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางช้าง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 490000 490000 3 10000 4416.3 30 30
148334 (1.305) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านเก่า สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 490000 490000 3 10000 3469.95 30 30
148335 (1.306) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเกษตรพัฒนา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 510000 510000 3 10000 3469.95 30 30
148336 (1.307) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลาดบัว สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 520000 520000 3 15000 6309 30 30
148337 (1.308) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสี่แยก สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 3 10000 4416.3 30 30
148338 (1.309) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรางสายบัว สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000 480000 3 10000 2523.6 30 30
148339 (1.310) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตัน สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 490000 490000 3 10000 2523.6 30 30
148340 (1.311) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัวอ่าว สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 510000 510000 3 10000 4416.3 30 30
148341 (1.312) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองทวีผล สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 510000 510000 3 10000 2523.6 30 30
148342 (1.313) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลำช้างสี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 3 10000 2523.6 30 30
148343 (1.314) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหลักสอง สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 510000 510000 3 10000 2523.6 30 30
148344 (1.315) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000 480000 3 10000 4416.3 30 30
148345 (1.316) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแยกท่านา สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 3 10000 4416.3 30 30
151220 (1.3191) ซ่อมแซมบานฝาท่อและเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 50000 50000
151221 (1.3192) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
151222 (1.3193) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย กม.18+300 ถึง 30+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 6 235190 121903.25 90 90
151223 (1.3194) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 50 563090 328416.7 90 90
151241 (1.3212) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางระกำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 22 74000 41954.85 60 60
151278 (1.3249) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย กม.34+800 ถึง 40+240 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151279 (1.3250) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำราษฎร์บำรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 10 63000 6600 60 60
151280 (1.3251) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำบ้านเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 220000 220000 10 77000 6600 60 60
151283 (1.3254) ซ่อมแซมอาคารหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151284 (1.3255) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 8ขวา 5ซ้าย กม.0+020 - กม.12+820 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 20 712000 251680.5 90 90
151285 (1.3256) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย กม.32+000 ถึง 58+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 12 435000 302679.3 180 180
151287 (1.3258) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 21 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 525000 525000
151290 (1.3261) ซ่อมแซมบานฝาท่อและเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 55000 55000
151292 (1.3263) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 375000 375000
151293 (1.3264) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
151294 (1.3265) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 45 478900 185391.85 90 90
151295 (1.3266) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.15+950 ถึง 21+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 45 423000 415015 90 90
151309 (1.3280) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำป่าผี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 320000 320000 16 119000 73746.7 60 60
151317 (1.3288) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลอง อบต.ใช้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 10 90000 51115.8 60 60
151329 (1.3300) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำบ่อตะกั่ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 20 156000 63571.15 60 60
151337 (1.3308) ซ่อมแซมบานฝาท่อและเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000 2 7600 7256.35 30 30
151338 (1.3309) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 3 143030 54765.6 60 60
151339 (1.3310) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 59 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1475000 1475000 63 627000 318454.25 90 90
151340 (1.3311) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 135 1285000 1182553.85 90 90
151352 (1.3323) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพะเนียด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000 8 54000 53740 60 60
151373 (1.3344) ซ่อมแซมประตูน้ำท่าขี้เหล็ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 15 385000 191487.75 90 90
151375 (1.3346) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 10ขวา 5ซ้าย กม.8+520 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 6 154000 41954.85 60 60
151401 (1.3372) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 10ขวา 5ซ้าย กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 6 132000 113495.95 60 60
151436 (1.3407) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย กม.52+520 - กม.58+200 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
151439 (1.3410) ซ่อมเสริมคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.16+000-17+000 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 5 26000 25859.7 30 30
151440 (1.3411) ซ่อมเสริมคันคลอง 1ขวา-5ซ้าย กม.5+500-6+500 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000 5 26000 25859.7 30 30
151441 (1.3412) ซ่อมเสริมคันคลอง 1ขวา-1ขวา-5ซ้าย กม.3+000-4+000 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 5 26000 25859.7 30 30
151442 (1.3413) ซ่อมเสริมคันคลอง 2ขวา-5ซ้าย กม.0+000-1+000 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 860000 860000 5 26000 25859.7 30 30
151443 (1.3414) ซ่อมเสริมคันคลอง 3ขวา-5ซ้าย กม.0+000-1+000 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 830000 830000 5 26000 25859.7 30 30
151444 (1.3415) ซ่อมเสริมคันคลอง 4ขวา-5ซ้าย กม.1+000-2+000 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 5 26000 25859.7 30 30
151445 (1.3416) ซ่อมเสริมคันคลอง 5ขวา-5ซ้าย กม.0+500-1+500 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000 5 26000 25856.1 30 30
151446 (1.3417) ซ่อมเสริมคันคลอง 6ขวา-5ซ้าย กม.2+500-3+500 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 5 26000 25856.1 30 30
151447 (1.3418) ซ่อมเสริมคันคลอง 7ขวา-5ซ้าย กม.0+500-1+500 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000 5 26000 25856.1 30 30
151448 (1.3419) ซ่อมเสริมคันคลอง 1ซ้าย-7ขวา-5ซ้าย กม.0+000-1+000 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000 5 26000 25856.1 30 30
151449 (1.3420) ซ่อมเสริมคันคลอง 8ขวา-5ซ้าย กม.3+000-4+000 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 5 26000 25856.1 30 30
151450 (1.3421) ซ่อมเสริมคันคลอง 1ขวา-8ขวา-5ซ้าย กม.2+000-3+000 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 5 26000 25856.1 30 30
151451 (1.3422) ซ่อมเสริมคันคลอง 2ขวา-8ขวา-5ซ้าย กม.0+000-1+000 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 860000 860000 5 26000 25856.1 30 30
151452 (1.3423) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.19+500-20+500 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 5 26000 25827 30 30
151453 (1.3424) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1ขวา-5ซ้าย กม.9+500-10+500 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000 5 26000 25827 30 30
151454 (1.3425) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1ขวา-1ขวา-5ซ้าย กม.4+500-5+500 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 860000 860000 5 26000 25827 30 30
151455 (1.3426) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2ขวา-5ซ้าย กม.1+500-2+500 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 5 26000 25827 30 30
151456 (1.3427) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3ขวา-5ซ้าย กม.1+000-2+000 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000 5 26000 25827 30 30
151457 (1.3428) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 4ขวา-5ซ้าย กม.3+000-4+000 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000 5 26000 25827 30 30
151458 (1.3429) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 5ขวา-5ซ้าย กม.2+000-3+000 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 860000 860000 5 26000 25827 30 30
151459 (1.3430) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 6ขวา-5ซ้าย กม.4+500-5+500 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000 5 26000 25858.8 30 30
151460 (1.3431) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 7ขวา-5ซ้าย กม.8+500-9+500 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 5 26000 25858.8 30 30
151461 (1.3432) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย-7ขวา-5ซ้าย กม.1+500-2+500 สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000 5 26000 25858.8 30 30
151462 (1.3433) ซ่อมแซมคันคลองส่ง