ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
153655 (1.106) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย12ซ้าย-1ซ้ายกม.20+780พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 312000 312000
152831 (9) ระบบระบายน้ำคลองบางนอนพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 438000 438000
152832 (4) ปตร.ดี26คันกั้นน้ำเค็มตัวใน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 612000 612000
152833 ผิด สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 0 0
152834 (1.21) ปรับปรุงสะพาน คลองส่งน้ำ 1 ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 0 0
152835 (1.91) ป้องกันน้ำเค็มคันกั้นน้ำเค็มเบอร์2โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 41000 41000
152836 (1.90) ป้องกันน้ำเค็มคันกั้นน้ำเค็มเบอร์1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 97000 97000
152837 (1.90) ป้องกันน้ำเค็มคันกั้นน้ำเค็มเบอร์1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 0 0
152838 (1.89) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองบ่อนอก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
152839 (1.88) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองน้ำจืด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37000 37000
152840 (1.87) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองกะรวย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 41000 41000
152841 (44) อาคารประกอบคลองระบายน้ำD-1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 553000 553000
152842 (43) ประตูระบายน้ำปากคลองกะรวย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 793000 793000
152843 (1.2) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมส่วนประกอบอื่นเขื่อนกระหร่างสามจังหวัดเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152844 ผิด สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152845 (19) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังยาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 361000 361000
152846 (121) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านน้ำทุ่น(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 323000 323000
152847 (120) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายปราณบุรี-หัวหินกม.3+944-5+700 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 369000 369000
152848 (119) ปรับปรุงฝายคลองบางไทร(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 406000 406000
152849 (118) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง1ขวาสายใหญ่ฝั่งซ้าย(ระยะที่3) พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 0 0
152850 (117) ปรับปรุงคาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ5ขวา1ซ้ายสายใหญ่3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี1สาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 664000 664000
152851 (115) ปรับปรุงฝายบ้านแพรกแห้งพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 393000 393000
152852 (114) ปรับปรุงฝายคลองเทือกดินแดง(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 278000 278000
152853 (113) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ1ซ้าย1ขวาสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 0 0
152854 (1.3525) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย-1ขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37000 37000
152855 (1.3524) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.5+000-กม5+400 อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34000 34000
152856 (1.3523) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 5ซ้าย-1ขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000 30000
152857 (1.3522) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000 30000
152858 (1.3521) ซ่อมแซมหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32000 32000
152859 (1.3519) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายช่วง กม.3+000-กม3+800 อ่างเก็บน้ำยางชุม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000 18000
156213 (1.324) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35000 35000
153657 (1.108) ปรับปรุงโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพิพัฒน์พรรณพืช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 61000 61000
153656 (1.107) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองบึง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 104000 104000
153659 (1.111) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสองกลอน1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 240000 240000
153660 (119) ปรับปรุงฝายคลองบางไทร(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153658 (1.110) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกม.3+078คลองระบายน้ำD8-4L(หนองเตาปูน) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 99000 99000
153167 (1.60) ปรับปรุงระบบประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 192000 192000
153667 (64) ฝายบ้านวังสาหร่าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 581000 581000
153670 (67) อาคารบังคับน้ำห้วยนายร้อยพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 354000 354000
153668 (65) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเปราะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 247000 247000
153669 (66) อาคารบังคับน้ำแพรกซ้าย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
153512 (1.3446) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสองกลอน 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 73000 73000
153513 (1.109) ปรับปรุงอาคารน้ำตกตัวVคลองส่งน้ำ2ขวา-สายใหญ่1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 111000 111000
153514 (1.112) เสริมขอบคอนกรีตคลองส่งน้ำ1ขวา-สายใหญ่2พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 266000 266000
153516 (1.3450) บำรุงรักษาอาคารชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70000 70000
153517 (1.3454) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองบางโหลง โครงการชลประทานชุมพร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 83000 83000
153518 (1.3466) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 154000 154000
153519 (1.3470) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 59ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 130000 130000
153520 (1.3486) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 130000 130000
153521 (1.3494) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 19 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 110000 110000
153522 (1.3508) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ D4 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 105000 105000
153523 (1.3508) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ D4 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153524 (1.3510) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยไทรงาม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17000 17000
153525 (1.3520) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 163000 163000
153664 (35) ฝายทดน้ำบ้านเกาะยายฉิม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 516000 516000
153663 (1.24) อาคารบังคับน้ำห้วยวังพงศ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 220000 220000
153665 (37) อาคารอัดน้ำบ้านบางจากพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 451000 451000
153666 (38) อาคารอัดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหงษ์เจริญ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 593000 593000
153672 (128) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเทพวังทอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 443000 443000
153675 (33) แก้มลิงนิคมสหกรณ์ท่าแซะพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 188000 188000
153676 (34) แก้มลิงแม่น้ำปราณบุรีพร้อมอาคารประกอบ(บริเวณค่ายธนะรัชต์) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 798900 798900
156209 (1.189) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 50000 50000
156210 (1.321) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสามแก้ว (ช่วงแก้มลิง) โครงการชลประทานชุมพร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 73000 73000
156211 (1.3484) ซ่อมแซมฝายบ้านสันเจริญพร้อมระบบท่อส่งน้ำ โครงการชลประทานชุมพร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25000 25000
155857 (29) ปรับปรุงทำนบดินคลองปราย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 315000 315000
155978 (1.31) ปรับปรุงโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหม่อนไหม(อาคารบังคับน้ำในที่ดินส่วนพระองค์แปลงที่4พระตำหนักฤดีวนาลัย) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 60000 60000
156009 (30) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแสงอรุณอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 146000 146000
156040 (31) ระบบส่งน้ำฝายคลองตางิ(ระยะที่2) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 363000 363000
156212 (1.323) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองดวด โครงการชลประทานชุมพร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 51000 51000
156214 (125) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่ามะพลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 428000 428000
156215 (126) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำนิคมสหกรณ์หลังสวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนกลาง สชป.14 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 409000 409000
148014 (16) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนวิศวกรรม สชป.14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10166100 10166100 74 74 6785508.3 501689.1 240 240
146661 (1.929) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
152166 (1.2) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมส่วนประกอบอื่นเขื่อนกระหร่างสามจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000000 9000000 10 10 450600 450600 150 150
152167 (1.3) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมส่วนประกอบอื่นเขื่อนห้วยวังเต็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000000 9000000 10 10 450600 450600 150 150
145689 (1.7) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
145155 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะขามโพรง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000 51 51 1957728 1713124.5 229 229
145156 ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000 32 32 3846978 3846105.6 176 176
145157 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่นอ่างเก็บน้ำโป่งทะลุอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000 107 107 7253000 7198030.2 180 180
145158 ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไทร ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000 50 50 3758074.59 3757783.15 119 119
145159 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 13000000 13000000 54 54 4353000 4352821.8 160 160
145160 ระบบท่อผันน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ) ตำบล อำเภอชะอำ,หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 90000000 90000000 144 144 19911415.3 10470779.8 300 300
145161 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพชรน้ำหนึ่งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 44248000 44248000 38 38 5845264 5844608.05 202 202
145162 ฝายทดน้ำห้วยสามเขา 2 แห่ง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 35000000 35000000 90 90 10745730.63 7750133.75 177 177
145163 โครงการบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง (ก่อสร้างประตูน้ำ คลองผันน้ำอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 327865500 327865500 250 250 43730262.74 22689836.34 548 548
145164 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเตียน ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 26500000 26500000 85 85 8968338.55 8968297.55 196 196
145166 ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000 50 50 3846978 3846105.6 178 178
146075 (1.343) กำจัดวัชพืชห้วยเกษม โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 306000 306000 32 32 211000 210720.6 21 21 313 31 628 63 940 94 940 94 940 94 940 94 940 94 940 94 940 94
146076 (1.344) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำเขาบันได โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 39 39 255000 254883.6 21 21 360 36 720 72 1080 108 1080 108 1080 108 1080 108 1080 108 1080 108 1080 108
146650 (1.918) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 264000 264000 0
146651 (1.919) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2702100 2702100 50 50 1700000 787693.95 140 140
146893 (1.124) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 736000 736000 23 23 350000 349927.95 21 21
147261 (1.189) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 35 35 854000 832322.75 44 44
151526 (1.3497) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหุบผางู โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 530000 530000 32 32 386480 386249.2 22 22
151531 (1.3502) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านพุม่วง โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 530000 530000 32 32 386480 386249.2 22 22
151541 (1.3512) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 530000 530000 32 32 386480 386249.2 22 22
151542 (1.3513) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเซาะยาง โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 32 32 265630 265582.4 23 23
152105 (19) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังยาว สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000 57 57 5927854.31 5927556.25 150 150
153174 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (งานซ่อมแซมถนนหินคลุก) สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบกลาง 2561 2562000 2562000
153241 ซ่อมแซมบานระบายฝายทดน้ำบ้านทุ่งเคล็ด สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบกลาง 2561 10000000 10000000 10 10 2521400 2490271.5 132 132
153242 ซ่อมแซมบานระบายฝายทดน้ำบ้านหนองรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบกลาง 2561 8000000 8000000 15 15 2419610 2341655.95 88 88
153243 โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบกลาง 2561 17199000 17199000 75 75 5696674 4270765.7 210 210
154895 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
154904 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
154905 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
154906 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifunction ขนาด A4 โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 7900 7900
154907 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
154908 ปากกาจับเหล็ก ขนาด 150 มม. โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 9000 9000
154909 เครื่องมือชุดซ่อมทั่วไประบบเมตริก โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 10000 10000
155618 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองจอก ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 2404314 2404314 60 60 5553647 5549384.45 0 0
156394 517. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเตียน จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 17614414 17614414 312 312 4341842.1 4341572.35 195 195
157294 605. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหิ่ง โครงการชลประทานเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 444923 444923 0 0 0 0 0 0
157895 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 15 15 800000 90 90
159033 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา3 และคลองระบายน้ำD-9 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 200000000 200000000 492 492 58764000
159034 ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ เพชรบุรี-หัวหิน ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 150000000 150000000 15 15 1756000
159428 ซ่อมถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกระหร่าง3 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 3112800 3112800
159429 ซ่อมถนนหลังคันอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานเพชรบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1540800 1540800
146068 (1.336) กำจัดวัชพืชลุ่มน้ำท่าตะเภา โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 529000 529000 24 24 331100 331100 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 3 65.068 5 130.136 7 158 8 162.67 8 162.67 8 162.67 8 162.67 8 162.67 8 162.67 8 162.67
146655 (1.923) ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองสายซอย โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2607100 2607100 12 12 1150000 1150000 300 300
146656 (1.924) บริหารการส่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 226000 226000 0 0 64500 64500 90 90
146892 (1.123) ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 699000 699000 194325 194325 90 90
147059 (29) ปรับปรุงทำนบดินคลองปราย สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 40 40 2400000 1200000 240 240
147643 (38) อาคารอัดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหงษ์เจริญ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 50 50 6126926.96 6126926.96 240 240
147670 (66) อาคารบังคับน้ำแพรกซ้าย สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 24 24 1800000 300000 180 180
147720 (125) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่ามะพลา สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44100000 44100000 3 1 99000 10000 180 180
147721 (126) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำนิคมสหกรณ์หลังสวน สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42140000 42140000 3 1 52000 10000 180 180
147723 (128) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเทพวังทอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 41536300 41536300 50 50 8400000 1368771.2 280 280
148137 (1.108) ปรับปรุงโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพิพัฒน์พรรณพืช สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000 18 18 1600000 851014.6 150 150
148350 (1.321) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสามแก้ว (ช่วงแก้มลิง) โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7500000 7500000 0 0 0 0 150 150
148352 (1.323) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองดวด โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5200000 5200000
148544 (1.515) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองกรูด โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 15 15 320000 317789 180 180
148549 (1.520) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองนอก โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 10 10 240000 196853.7 180 180
148607 (1.578) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองท่านางสังข์ โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5500000 5500000 24 24 1925000 325133.9 180 180
148731 (1.702) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 254000 254000 0 0 0 0 150 150
151465 (1.3436) ซ่อมแซมฝายพันวานพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1470000 1470000 28 28 404083 404083 30 30
151483 (1.3454) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองบางโหลง โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 19 19 700000 671372.45 90 90
151486 (1.3457) ซ่อมแซมทำนบดินห้วยในพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 20 20 430719 430719 60 60
151488 (1.3459) ซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 0 0 0 90 90
151489 (1.3460) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะท้าย ปตร.พนังตัก โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 11 11 229829.04 229527.1 90 90
151490 (1.3461) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองสามแก้ว โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 15 15 435000 427223.25 90 90
151491 (1.3462) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองหัววัง-พนังตัก โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 45 45 363815.57 363628.9 180 180
151492 (1.3463) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองดอนทรายแก้ว โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 12 12 343000 341778.6 90 90
151513 (1.3484) ซ่อมแซมฝายบ้านสันเจริญพร้อมระบบท่อส่งน้ำ โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 11 11 536684.24 521786.15 90 90
151516 (1.3487) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยตายุทธ โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 10 10 425350 425130.15 90 90
151519 (1.3490) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองหินใส โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 26 26 556592.16 556592.16 60 60
151520 (1.3491) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านเขาหลักพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 15 15 331399.34 331399.34 60 60
152010 (115) ปรับปรุงฝายบ้านแพรกแห้งพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 30 30 2700000 1369089.6 240 240
152810 ปรับปรุงคลองหัววัง-พนักตัง ระยะที่ 1 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบกลาง 2561 28500000 28500000 45 45 4223395.1 1446155.85 180 180
152822 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหลังสวน และลำน้ำสาขาระยะที่ 1 ตำบลแหลมทราย, พ้อแอง, บางมะพร้าว,นาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบกลาง 2561 33204400 33204400 20 20 1018248.4 300000 150 150
153182 โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบกลาง 2561 28000000 28000000 52 52 5841917.05 3800000 240 240
154882 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร เงินทุนหมุนเวียน 2561 32000 32000
154883 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
154884 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร เงินทุนหมุนเวียน 2561 170000 170000
155548 11.จ้างเหมาโครงการระบบระบายน้ำคลองนาคราชพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2561 40431874 40431874 0 0 0 0 0 0
155550 13.จ้างเหมาโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ (คลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร) สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2561 16452939 16452939 0 0 0 0 0 0
155869 102. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหินเขียว โครงการชลประทานชุมพร จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2561 155981 155981 0 0 0 0 0 0
155995 227. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2561 13019901 13019901 0 0
156003 235. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านธรรมเจริญ จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2561 14348248 14348248 70 70 11744950 3000000 240 240
156427 550. โครงการบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ ตำบลถ้ำสิงห์ ตำบลบ้านนา ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2561 29775000 29775000 30 30 9742400 2679127.3 210 210
157293 604. ซ่อมแซมระบบโทรมาตรทางไกล และกล้อง CCTV ภายในโครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2561 2185000 2185000
157898 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158534 ซ่อมแซมฝายคลองหินใส (พรด.) จังหวัดชุมพร ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158535 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านสวนทรัพย์ (ปชด.) จังหวัดชุมพร ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158536 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยพรุเตย ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
158537 ซ่อมแซมฝายคลองตะโก ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบประมาณอื่น ๆ 2561 495000 495000
158538 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยอินทนิล ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบประมาณอื่น ๆ 2561 350000 350000
159088 อาคารบังคับน้ำบ้านวังประดิษฐ์พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบประมาณอื่น ๆ 2561 19000000 19000000
159608 จัดหาท่อและอุปกรณ์ให้ราษฎรโครงการบ้านนาเหรียง ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบประมาณอื่น ๆ 2561 50000 50000
159609 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านคลองเงิน ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบประมาณอื่น ๆ 2561 80000 80000
159610 ซ่อมแซมฝายยวนไทร ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานชุมพร งบประมาณอื่น ๆ 2561 50000 50000
145145 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145146 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145147 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4000000 4000000
145148 ปรับปรุงถนนทดแทนน้ำท่วมอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 14000000 14000000
145150 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองบางสะพาน ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 16000000 16000000
145151 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองหว้าโทน ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145152 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านวังตะเคียน ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145153 ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8000000 8000000
146657 (1.925) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 339000 339000
146658 (1.926) บำรุงรักษาคลองสอยซอย โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 591900 591900 7 7 474000 441000 213 213
146659 (1.927) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2110200 2110200 30 30 1689000 1650000 213 213
146897 (1.128) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 736000 736000 7 7 148000 140000 30 30
147029 (1.31) ปรับปรุงโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหม่อนไหม(อาคารบังคับน้ำในที่ดินส่วนพระองค์แปลงที่4พระตำหนักฤดีวนาลัย) สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000 2 80000
147060 (30) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแสงอรุณอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 10 10 153500 101000 107 107
148136 (1.107) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองบึง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 25 1798000 0 0 0
148140 (1.111) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสองกลอน1 สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6500000 6500000 30 2400000
148662 (1.633) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000 1 24000
148729 (1.700) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 148000 148000 1 24000
151473 (1.3444) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำฝายทดน้ำคลองลำชู โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 19 19 400000 386000 31 31
151474 (1.3445) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งขวาฝายทดน้ำคลองลำชู โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 7 7 183000 150000 86 86
151475 (1.3446) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสองกลอน 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2060000 2060000 12 12 684000 674000 127 127
151495 (1.3466) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 39 39 1673000 1510000 146 146
151508 (1.3479) ซ่อมแซมฝายทดน้ำคลองบางสะพาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 620000 620000 14 14 183000 172000 40 40
151518 (1.3489) ซ่อมแซมฝายฯ บ้านวังยาว โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1220000 1220000 20 20 427000 423000 70 70
151538 (1.3509) ซ่อมแซมฝายฯ เขาโค่ง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1290000 1290000 18 18 452000 446000 90 90
151539 (1.3510) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยไทรงาม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2090000 2090000 10 732000
151543 (1.3514) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมตะแกรงเหล็ก คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำยางชุม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 5 5 51000 48000 31 31
151544 (1.3515) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 14 14 201000 184000 60 60
151545 (1.3516) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 24 24 396000 389000 80 80
151546 (1.3517) ซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่างหัวงานอ่างเก็บน้ำยางชุม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 5 5 44000 31000 30 30
151547 (1.3518) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาลในหัวงานอ่างเก็บน้ำยางชุม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 3 3 54000 50000 90 90
151548 (1.3519) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายช่วง กม.3+000-กม3+800 อ่างเก็บน้ำยางชุม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 11 11 186000 151000 60 60
151551 (1.3522) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 14 14 303000 288000 80 80
151552 (1.3523) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 5ซ้าย-1ขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 14 14 306000 270000 60 60
151553 (1.3524) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.5+000-กม5+400 อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 17 17 356000 332000 80 80
151554 (1.3525) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย-1ขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 18 18 373000 318000 66 66
152426 (1.87) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองกะรวย สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 931000 931000 11 11 281000 231000 60 60
152427 (1.88) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองน้ำจืด สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 784000 784000 8 8 192000 147000 60 60
152428 (1.89) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองบ่อนอก สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 490000 490000 8 8 186000 102000 60 60
152804 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบกลาง 2561 41564200 41564200
154885 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 688000 688000
154886 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 58000 58000
154887 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 32000 32000
154888 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154889 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
154890 อุปกรณ์สลับสัญญาณ แบบ Wireless Access Point โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 5800 5800
154891 ตู้ Rack สำหรับงานระบบเครือข่าย ขนาด 42 U โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 23000 23000
154892 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
154893 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
154894 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 19000 19000 0 0
157698 โครงการก่อสร้างระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบพร้อมระบบท่อส่งน้ำระยะต้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบกลาง 2561 48000000 48000000
157896 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 800000
159430 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำยางชุม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 15564000 15564000 10 293000
159431 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำยางชุม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 18676800 18676800 10 353000
159432 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 18676800 18676800 10 353000
159433 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองบึง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 18676800 18676800 10 353000
146064 (1.332) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่ (พรด.) โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 97500 97500 11 4 97500 97101 66 66 2 10 6 30
146074 (1.342) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 388500 388500 11 9 388500 383903 110 110 3 15 6 30 9 45 12 60 15 75 18 90 21 110 23 115 24 120
146649 (1.917) บำรุงรักษาที่ทำการโครงการ,หัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่,สายซอย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 243200 243200 10 3 243200 210428.5 320 320
146660 (1.928) บำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่,สายซอย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 833700 833700 28 15 768700 762167.75 280 280
146665 (1.933) บำรุงรักษาหัวงานโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 660000 660000 6 4 660000 628838.55 300 300
146666 (1.934) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 189000 189000 5 2 189000 170656.9 280 280
146896 (1.127) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 536000 536000 10 5 158000 157835.45 60 60
147671 (67) อาคารบังคับน้ำห้วยนายร้อยพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 40 32 7228000 3352151.05 290 290
151468 (1.3439) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่ (พรด.) โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000 20 14 456200 387632.05 60 60
151487 (1.3458) ซ่อมแซมฝายคลองนาคาสายใหญ่ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1170000 1170000 20 16 540100 433857 60 60
151496 (1.3467) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำทับชมพู่ (ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1110000 1110000 20 14 487900 487675.55 60 60
151502 (1.3473) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองบางนอน โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 10 8 256200 256166 60 60
151503 (1.3474) ซ่อมแซมฝายคลองบางใหญ่เหนือ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 12 8 815500 706894.8 60 60
151504 (1.3475) ซ่อมแซมฝายห้วยน้ำหัก (ปชด.) พร้อมระบบท่อส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 10 7 300000 225301 60 60
151505 (1.3476) ซ่อมแซมฝายคลองตะ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 25 16 595000 533397.35 60 60
151506 (1.3477) ซ่อมแซมฝายห้วยหินดำ (ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 22 19 885000 737928.95 60 60
151514 (1.3485) ซ่อมแซมฝายห้วยลึก (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 15 14 420000 388733.85 60 60
151517 (1.3488) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยไทรงาม (พรด.)พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 15 11 400000 335000 60 60
151550 (1.3521) ซ่อมแซมหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 15 10 340000 335000 60 60
152009 (114) ปรับปรุงฝายคลองเทือกดินแดง(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 45 32 3802000 2719875.25 280 280
152014 (119) ปรับปรุงฝายคลองบางไทร(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000000 18000000 40 34 4909760 4138698.6 250 250
152016 (121) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านน้ำทุ่น(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 30 23 4460614 3771419.5 250 250
152529 (9) ระบบระบายน้ำคลองบางนอนพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000 70 59 6137611 4737572.4 250 250
153173 โครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบกลาง 2561 18000000 18000000 40 35 4075154 3722999.9 280 280
154910 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
154911 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 33000 33000
154912 เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
154913 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A3 โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 159000 159000
154914 ชุดเครื่องขยายเสียงขนาดกำลังขับ ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 85000 85000
154915 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
154916 เครื่องประจุแบตเตอรี่ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 15000 15000
154917 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ INVERTER ขนาด 150 แอมป์ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 55000 55000
154918 เครื่องมือชุดซ่อมทั่วไประบบเมตริก โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 10000 10000
154919 ปากกาจับเหล็ก ขนาด 150 มม. โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 9000 9000
154920 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 140 แอมป์ โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 150000 150000
154921 เครื่องมือชุดเชื่อมและตัดโลหะด้วยแก๊ส โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 10000 10000
154922 ถังบรรจุก๊าซออกซิเจน (O2) โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 6500 6500
154923 ถังบรรจุก๊าซอะเซทิลีน (C2H2) โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 6500 6500
154924 เครื่องอัดลมขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 ลบ.ฟุตต่อนาที โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 88000 88000
154925 รอก ขนาด 2 ตัน โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500
155993 225. อาคารอัดน้ำบ้านหมอลำพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง เงินกันเหลื่อมปี 2561 3084420 3084420 12 5 915000 891248 120 120
157897 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 32 800000 60 60
159611 ซ่อมแซมฝายคลองรังแตน (พรด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
160198 โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการชลประทานระนอง งบกลาง 2561 26476000 26476000
146063 (1.331) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 10 10 210000 209785.25 30 30 275 5.5 825 16.5 1210 24.2 1925 38.5 3575 71.5 5225 104.5 5500 110
146065 (1.333) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 349000 349000 12 12 249000 248874.8 30 30 267 5.35 481 9.63 802 16.05 1016 20.33 1123 22.47 5350 107
146073 (1.341) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 6 6 210000 209785.25 30 30 460 9.2 920 18.4 1610 32.2 2070 41.4 2300 46 3450 69 4140 82.8 4186 83.72 4600 92
146654 (1.922) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 765400 765400 8 8 435400 433294.95 30 30
146662 (1.930) บำรุงรักษาหัวงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1798400 1798400 17 17 1228400 1175831.25 30 30
146663 (1.931) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1393500 1393500 11 11 837500 831539.25 30 30
146664 (1.932) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1055000 1055000 17 17 316500 278240 30 30
146894 (1.125) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1287000 1287000 20 20 194567 192938.5 30 30
146969 (1.60) ปรับปรุงระบบประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000 15 15 1585274.81 1571731.83 30 30
147906 (34) แก้มลิงแม่น้ำปราณบุรีพร้อมอาคารประกอบ(บริเวณค่ายธนะรัชต์) สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44100000 44100000 67 67 6645234.3 6024099.75 30 30
148135 (1.106) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย12ซ้าย-1ซ้ายกม.20+780พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000 14 14 2727158.29 2647776.05 30 30
148139 (1.110) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกม.3+078คลองระบายน้ำD8-4L(หนองเตาปูน) สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 9 9 676145.38 676145.38 30 30
148353 (1.324) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 1 1 12400 12018 30 30
148550 (1.521) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2400000 2400000 9 9 240000 238625.9 30 30
148661 (1.632) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำปราณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 1 1 12000 5300 0 0
151467 (1.3438) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 54ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 25 25 339314.61 339473.85 30 30
151497 (1.3468) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 64ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 12 12 246319.08 246294.6 30 30
151498 (1.3469) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 66ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 22 22 477325.76 477171 30 30
151499 (1.3470) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 59ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2800000 2800000 30 26 996536.78 996535.8 30 30
151515 (1.3486) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2770000 2770000 52 52 1054505.03 1044140.85 30 30
151522 (1.3493) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 31 31 620921.62 619827.1 30 30
151523 (1.3494) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 19 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2350000 2350000 18 18 861207.53 851255.8 30 30
151525 (1.3496) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 39 39 793405.29 788700.2 30 30
151532 (1.3503) ซ่อมแซมเปลี่ยนหลักนำทาง หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 3 3 48248.75 47905.05 30 30
151533 (1.3504) ซ่อมแซมเปลี่ยนหลักนำทาง คลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 11 11 154492.91 154485.95 30 30
151534 (1.3505) ซ่อมแซมอาคารรักษาความปลอดภัย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 8 8 206561.8 201516.65 30 30
151535 (1.3506) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน(1 โครงการ 1 ล้านบาท)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 41 41 322000 322000 30 30
151536 (1.3507) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1600000 1600000 34 34 662355.27 656742.65 30 30
151537 (1.3508) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ D4 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2250000 2250000 27 27 297415.06 296437.5 30 30
151549 (1.3520) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 15 15 1275440.32 1269215.15 30 30
152015 (120) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายปราณบุรี-หัวหินกม.3+944-5+700 สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25000000 25000000 14 14 3094416.71 3083672.8 30 30
152272 (43) ประตูระบายน้ำปากคลองกะรวย สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 49000000 49000000 124 124 12256503.96 9545875.87 30 30
154872 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
154873 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
154874 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 47500 47500
154875 เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 52000 52000
154876 แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 28000 28000
157894 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 41 41 813017.7 486049.25 30 30
159008 งานปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.32+640 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 5000000 5000000 32 32 1531469.79 1531443.8 30 30
159436 ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46ซ้าย-5ขวา ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 41686600 41686600
159437 ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 39ซ้าย ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 17257400 17257400
159438 ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 34ซ้าย ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 13342700 13342700
159439 ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 31ซ้าย ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 11915800 11915800
159440 ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 44ซ้าย ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 28982600 28982600
145167 ปรับปรุงคลอง 3 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145168 ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลอง D 23 คันกั้นน้ำเค็มตัวใน ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
146066 (1.334) กำจัดวัชพืช เขื่อนเพชร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 283000 283000 218 4.35 435 8.71 653 13.06 871 17.42 1088 21.77 1176 23.51 1306 26.12 1393 27.87 1524 30.48 1654 33.09 1742 34.83 3918 78.37 4354 87.08 4354 87.08 4354 87.08 4354 87.08 4354 87.08 4354 87.08 4354 87.08 4354 87.08 4354 87.08 4354 87.08 4354 87.08
146067 (1.335) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ1ขวา-สายใหญ่ 1 (สายใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 283000 283000 218 4.35 435 8.71 653 13.06 871 17.42 1088 21.77 1176 23.51 1306 26.12 1393 27.87 1524 30.48 1654 33.09 1742 34.83 1742 34.83 2177 43.54 2177 43.54 2612 52.25 2612 52.25 4354 87.08 4354 87.08 4354 87.08 4354 87.08 4354 87.08 4354 87.08 4354 87.08
146070 (1.338) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำ D-1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 192 3.85 385 7.69 577 11.54 769 15.38 962 19.23 1038 20.77 1154 23.08 1231 24.61 1346 26.92 1462 29.23 1538 30.77 1538 30.77 1923 38.46 1923 38.46 2308 46.15 2308 46.15 2692 53.84 2692 53.84 3077 61.54 3077 61.54 3846 76.92 3846 76.92 3846 76.92
146071 (1.339) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำ D-9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 192 3.85 385 7.69 577 11.54 769 15.38 962 19.23 1038 20.77 1154 23.08 1231 24.61 1346 26.92 1462 29.23 1538 30.77 1538 30.77 1923 38.46 1923 38.46 2308 46.15 2308 46.15 2692 53.84 2692 53.84 3077 61.54 3077 61.54 3462 69.23 3462 69.23 3846 76.92
146072 (1.340) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 192 3.85 385 7.69 577 11.54 769 15.38 962 19.23 1038 20.77 1154 23.08 1231 24.61 1346 26.92 1462 29.23 1538 30.77 1538 30.77 1923 38.46 1923 38.46 2308 46.15 2308 46.15 2692 53.84 2692 53.84 3077 61.54 3077 61.54 3846 76.92 3846 76.92 3846 76.92
146652 (1.920) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1697000 1697000
146653 (1.921) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5597500 5597500
146895 (1.126) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1446000 1446000
148138 (1.109) ปรับปรุงอาคารน้ำตกตัวVคลองส่งน้ำ2ขวา-สายใหญ่1 สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
148141 (1.112) เสริมขอบคอนกรีตคลองส่งน้ำ1ขวา-สายใหญ่2พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000
148346 (1.317) ขุดลอกบ่อยืมคลอง 1 ซ้าย 5 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 โดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148347 (1.318) ขุดลอกบ่อยืมคลอง 6 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 โดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148348 (1.319) ขุดลอกบ่อยืมคลอง 4 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 โดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148349 (1.320) ขุดลอกบ่อยืมคลอง 7 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 โดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148351 (1.322) ขุดลอกบ่อยืมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 กม.15+500 - 19+000 โดยรถขุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148354 (1.325) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ D-19 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000
148542 (1.513) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D-4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148543 (1.514) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D-1 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148545 (1.516) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D-2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148546 (1.517) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D-6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148548 (1.519) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D-2 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148551 (1.522) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D-3 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148552 (1.523) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D-14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
148608 (1.579) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D-26 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148609 (1.580) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D-18 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148730 (1.701) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 178000 178000
151466 (1.3437) ซ่อมแซมอาคารควบคุม อ่างเก็บน้ำห้วยผาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
151469 (1.3440) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบเพื่อใช้อุปโภคภายในหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
151470 (1.3441) ขุดลอกตะกอนดินคลองซอยฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
151471 (1.3442) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ขวา สายใหญ่ 1 (สายเก่า) กม.21+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
151472 (1.3443) ซ่อมแซมสะพานไม้ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151476 (1.3447) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
151477 (1.3448) ขุดลอกตะกอนดิน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151478 (1.3449) ซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151479 (1.3450) บำรุงรักษาอาคารชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
151480 (1.3451) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
151481 (1.3452) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
151482 (1.3453) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
151484 (1.3455) ขุดลอกตะกอนดิน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151485 (1.3456) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1350000 1350000
151493 (1.3464) ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 2ขวา-2ขวา-สายใหญ่ 1 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
151494 (1.3465) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ขวา 3 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
151500 (1.3471) ซ่อมแซมอาคารและคลองส่งน้ำ 9 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151501 (1.3472) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
151507 (1.3478) ซ่อมแซมอาคารคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151509 (1.3480) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
151510 (1.3481) ซ่อมแซมอาคารคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
151511 (1.3482) ซ่อมแซมชุดควบคุมบานระบายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
151512 (1.3483) ซ่อมแซมอาคารควบคุม อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
151524 (1.3495) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
151527 (1.3498) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
151528 (1.3499) ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านาและคูน้ำเขตพื้นที่นาแปลงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
151529 (1.3500) ซ่อมแซมอาคารคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1830000 1830000
151530 (1.3501) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
151540 (1.3511) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 7 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
152012 (117) ปรับปรุงคาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ5ขวา1ซ้ายสายใหญ่3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี1สาย สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000
152429 (1.90) ป้องกันน้ำเค็มคันกั้นน้ำเค็มเบอร์1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3479000 3479000
152430 (1.91) ป้องกันน้ำเค็มคันกั้นน้ำเค็มเบอร์2โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1470000 1470000
152482 (1.143) ขุดลอกตะกอนดินทรบ.คันกันน้ำเค็มเบอร์1ฝ่ายส่งน้ำฯที่3 สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000
154877 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
154878 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 688000 688000
154879 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 19000 19000
154880 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154881 รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000
155599 ประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2 กม.11+850 พร้อมคลองชักน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 12979614 12979614
156036 267. อาคารประกอบคลองระบายน้ำ D-3 ตำบลหนองจอกอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 575126 575126
156037 268. ก่อสร้างไซฟ่อน คลองส่งน้ำ1 ขวา 2 ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 7423021 7423021
156071 301. ประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2 กม.11+850 พร้อมคลองชักน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 25168500 25168500
156429 552. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2กม.11+850 พร้อมคลองชักน้ำ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 428614 428614
157893 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 38 800000 632 53 53
159001 ปรับปรุง ทรบ.ปลายคลอง 3 ขวา - สายใหญ่ 3 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000 11 11 95809.21 95618.85 30 30
159434 ซ่อมแซมถนนบนสันเขื่อนแม่ประจันต์และท้ายเขื่อนแม่ประจันต์ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 20731200 20731200
159435 ซ่อมแซมถนนทดแทนอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ เป็นช่วงๆ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 5603000 5603000
145143 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพุบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 70000000 70000000
145144 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหุบเฉลาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000 180 180 9463940.9 6036611.25 120 120
145149 ก่อสร้างฝายบ้านห้วยมะปรางค์พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000 162 162 9193079.95 9193079.95 150 150
145154 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหนองกระชิดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 35000000 35000000 7 7 393023.4 288510 150 150
145165 พัฒนาสระเขาหมูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000 55 55 4435275.9 4435275.9 120 120
147061 (31) ระบบส่งน้ำฝายคลองตางิ(ระยะที่2) สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19000000 19000000 60 60 3589207.25 3465487.1 210 210
147606 (1.24) อาคารบังคับน้ำห้วยวังพงศ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6860000 6860000 20 20 1303377.1 1003576.05 240 240
147640 (35) ฝายทดน้ำบ้านเกาะยายฉิม สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22540000 22540000 51 51 6177988.15 3052801.05 270 270
147642 (37) อาคารอัดน้ำบ้านบางจากพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 59 59 6288786.6 4118202.75 270 270
147668 (64) ฝายบ้านวังสาหร่าย สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 118 118 10433578.34 1010923.85 210 210
147669 (65) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเปราะ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16660000 16660000 50 50 4600004.37 1554612.4 210 210
147905 (33) แก้มลิงนิคมสหกรณ์ท่าแซะพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11760000 11760000 10 10 944628.99 280440.6 180 180
152273 (44) อาคารประกอบคลองระบายน้ำD-1 สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26950000 26950000 50 50 4899267.5 607921.15 180 180
152486 (4) ปตร.ดี26คันกั้นน้ำเค็มตัวใน สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000 90 90 8232154.65 381716.5 180 180
152802 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งสามสิบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบกลาง 2561 58500000 58500000 158 158 19375776.75 15086160.6 360 360
152803 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบกลาง 2561 39000000 39000000 169 169 13664247.2 12680340 270 270
152805 ปรับปรุงฝายทดน้ำห้วยลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบกลาง 2561 29250000 29250000 75 75 7313523.77 6272642 240 240
152819 ปรับปรุงคลองท่าตะเภา ( บ้านนาเหนือ ) ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบกลาง 2561 14722500 14722500 61 61 5086143.5 4483993.25 240 240
152824 อาคารป้องกันตลิ่งคลองลำเลียง(ระยะที่3) ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบกลาง 2561 34125000 34125000 105 105 9985663.22 6691623.9 240 240
154926 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
154927 เครื่อง Scaner สี ขนาด A3 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 117000 117000
154928 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
155950 183. ทำนบดินห้วยพรุกำ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1167012 1167012
155970 203. อ่างเก็บน้ำหนองเปราะ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 เงินกันเหลื่อมปี 2561 768864 768864 20 20 591260 591260 120 120
158539 ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองชุมพร (วัดวังไผ่) ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบประมาณอื่น ๆ 2561 1700000 1700000
158540 ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งคลองลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000 19 19 593540 593540 60 60
146790 (1.21) ปรับปรุงสะพาน คลองส่งน้ำ 1 ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 10 10 689513 596371.95 120 120
147641 (36) อาคารบังคับน้ำเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 52 52 6558965.4 6493960 200 200
152008 (113) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ1ซ้าย1ขวาสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 30 30 2343785 2070631.1 120 120
152013 (118) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง1ขวาสายใหญ่ฝั่งซ้าย(ระยะที่3) พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13000000 13000000 30 30 1900523.1 1354320.65 120 120
153192 โครงการปรับปรุงอาคารประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 งบกลาง 2561 11002400 11002400 30 30 2944393.5 2944390 181 181
154866 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens สำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 33000 33000
154867 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 32000 32000
154868 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี สำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 102000 102000
154869 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 170 แอมป์ สำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 220000 220000
154870 เครื่องมือทดสอบ CBR ชนิดมือหมุน สำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 99500 99500
154871 แบบหล่อคอนกรีต ขนาด 50 x 50 x 50 มม. สำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 74988 74988
156065 295. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2561 21944954 21944954
156426 549. เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำอ่างเก็บน้ำลำห้วยยาง ตำบลบึงนครอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1588908 1588908
157731 23.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมส่วนประกอบอื่น บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลปะทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2561 13047335 7665127 28 28 2315000 2313402.7 210 210
157738 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมส่วนประกอบอื่น บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2561 6802665 1302900 21 21 1715000 1713503.8 210 210
159099 อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ตำบล หาดขาม อำเภอ กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000000 30000000 48 48 3507268.25 662765.25 90 90

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-09-19 02:51:22am