ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176057 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยเหมืองพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หลังสวน จ.ชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 งบกลาง 2563 22141000 22141000
176059 โครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 1 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 งบกลาง 2563 24000000 24000000
176063 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย สำนักงานชลประทานที่ 14 งบกลาง 2563 41564200 41564200
176140 โครงการก่อสร้างระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบพร้อมระบบท่อส่งน้ำระยะต้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 งบกลาง 2563 48000000 48000000
176302 ฝายทดน้ำคลองบางทะลายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1221515.03 1221515.03
176321 แก้มลิงบ้านหนองชุมพลพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2829920 2829920
176322 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 22201973.28 22201973.28
176333 ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D-3จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 498200 498200
176351 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำบ้านคีรีล้อม ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5516309.22 5516309.22
176358 คลองส่งน้ำ 1 ขวา(ขวา) - สายใหญ่ฝั่งขวา 3 พร้อมอาคารประกอบ และคลองส่งน้ำ 1 ขวา(ซ้าย) - สายใหญ่ขวา 3 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1090272.45 1090272.45
176368 ซ่อมเสริมโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแสงอรุณอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7894200 7894200
176394 กำแพงป้องกันตลิ่งคลอง 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา 3 จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 292579.67 0
176395 ประตูระบายน้ำปลายคลอง D9 จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 34220771.38 32844767.84
176424 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย16ซ้าย - 6 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอยอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.184กม. สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 187130.64 0
176465 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำยางชุม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 6.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 230583 230583
176552 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย12ซ้าย - 1ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.620กม. สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5059317.18 0
176553 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย12ซ้าย - 1ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.000กม. สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2433200 0
176554 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย29ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระยะทาง 4.230 กม. สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 122909.72 0
176578 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.42+420 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.080 กม. สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 181800 0
176579 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.49+036 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.964 กม. สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 16581140 16581140
176580 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.60+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ระยะทาง 5.170 กม. สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 725096.62 0
176581 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.15+750 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.700 กม. สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 420000 0
176595 ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46 ซ้าย-5ขวา ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 11.160 กม. สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 40350000 40350000
176598 ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 34 ซ้าย ตำบลกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.572 กม. สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 568287.85 0
176599 ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 31 ซ้าย ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.190 กม. สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 309594.64 0
176674 อาคารบังคับน้ำคลองระบายน้ำ 2ซ้าย - บ้านนา กม.0+010 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1089000 1089000
176705 ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 1 ขวา-1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6466500 6466500
176706 ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งคลองหัววัง-พนังตัก จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 34625 34625
176707 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเทพวังทอง จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 67717 67717
176713 ปรับปรุงสะพานรถยนต์ กม.0+112 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่วจวา 3 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7935033.77 7935033.77
176839 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายปราณบุรี- หัวหิน กม.0+000 - 3+900ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 47700 0
176840 ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ ดอนขุนห้วย 1 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 117.99 117.99
176874 แก้มลิงกำนันใยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลยางน้ำกลัดใต้อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3926977.72 3926977.72
176881 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพชรน้ำหนึ่งพร้อมระบบส่งน้ำ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 237838 237838
176882 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะขามโพรง ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 285147 285147
176883 อาคารประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารบ้านพักรับรอง 2 ชั้น แบบ B) สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8156388.55 6932930.27
176891 โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 8 บ้านในล๊อค ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9470000 9470000
176914 อ่างเก็บน้ำพุน้ำร้อน ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 14789061.89 14789061.89
176936 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนากรวย ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 212071.98 212071.98
176937 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าปล้องอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 292280.25 292280.25
177016 ก่อสร้างทำนบดินพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น เพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 14704989.5 12499241.07
177107 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ (ขุดคลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9131422 9131422
177120 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน ระยะที่ 3ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 38172975 38172975
177121 คลองระบายน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 กม.2+500 ถึง กม. 4+050 จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3948262.5 3948262.5
177124 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอทางยาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 20185006.8 20185006.8
177125 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี(งานระบบผันน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 จังหวัดเพชรบุรี) ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 99984.14 99984.14
177145 ประตูระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำ D.25 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1100000 1100000
177146 ประตูระบายน้ำคลองบ้านนาตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินกันเหลื่อมปี 2563 19430969 19430969

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-11-19 05:49:00pm