ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
157095 (48) อาคารป้องกันตลิ่งคลองตะกั่วป่า ระยะที่ 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 342400 342400
153593 (1.122) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย 1L-RMP กม.0+000-2+060 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80000 80000
153596 (1.3541) ซ่อมแซมอาคารท้าย River Outlet อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 238000 238000
153595 (1.124) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองบางปี้สายที่ 1 และสายที่ 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88000 88000
155709 (1.3627) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายคลองน้ำแดง โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26000 26000
156438 (1.192) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสาย 1ซ้าย - สายใหญ่โครงการทำนบดินบ้านอินทรีย์ทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 222000 222000
155708 (1.3626) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกคลองส่งน้ำสาย LMC ฝายคลองน้ำแดง โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26000 26000
152993 (1) ระบบส่งน้ำแก้มลิงหนองหารบอ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 378295 378295
153461 (1.22) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองระบายน้ำท้าย อ่างเก็บน้ำบางวาด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 170000 170000
153599 (214) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมประตูระบายน้ำคลองบางไทร 2 (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทั่วไป) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 423000 423000
155718 (1.3634) ซ่อมแซมอาคารและท่อระบบส่งน้ำนิคมควนขนุน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 60300 60300
152882 (1.92) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ตำบลบ้านเพิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29000 29000
152883 (1.93) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลท่าซอม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25200 25200
152884 (1.94) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บ้านบางนบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17700 17700
152885 (1.95) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ตำบลปากแพรก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19300 19300
152886 (1.96) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 3,4,10 ตำบลขนาบนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37900 37900
152887 (1.99) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บ้านเปี๊ยะล่าง,บ้านแสงวิมาน และ กม.0+050 คลองเปี๊ยะ ตำบลคลองน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28600 28600
152888 (1.100) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 5 บ้านท่านา ตำบลขนาบนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35800 35800
152893 (1.112) ทำนบชั่วคราวปลายคลองขุดใหม่ (ทุ่งโพธิ์) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000 15000
152898 (1.115) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดพื้นที่ MD1 จำนวน 5 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 76500 76500
152902 (1.116) ก่อสร้างทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดพื้นที่ MD3 จำนวน 5 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 76500 76500
152903 (1.117) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดคลองแพร้ว - MD3 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44300 44300
152904 (1.118) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดคลองบางคล้า (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 41700 41700
152905 (1.119) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดคลองโอนายทั่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 36400 36400
152906 (1.120) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดคลองบางพุทรา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 41700 41700
152919 (1.190) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำหนองทะเลปรน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 51000 51000
152921 (1.194) ซ่อมแซมท้ายฝายคลองสะพานนาค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 72000 72000
152923 (1.196) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำห้วยนบเทวดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
152928 (1.200) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม. 0+000 - 1+500 ซ่อมเป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าโลน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26000 26000
152929 (1.201) ซ่อมแซมหินเรียงอ่างก็บน้ำสระมโนราห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 49000 49000
152934 (1.202) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำพรุในและระบบส่งน้ำ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15500 15500
152946 (12) ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2050000 2050000
153010 (1.2) ท่อระบายน้ำ คลอง 2R-MD1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 111500 111500
152969 (1.62) ปรับปรุงระบบประปาภายในที่ทำการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 36000 36000
152970 (1.63) ปรับปรุงระบบประปาภายในที่ทำการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32000 32000
153000 (1.1) ท่อระบายน้ำ คลองชักน้ำสาย 6 - 2R - MD1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 111200 111200
153020 (3) แก้มลิงห้วยโนกพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 230000 230000
153251 (32) ระบบส่งน้ำฝายคลองเก ระยะ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 309000 309000
153252 (1.1) ปรับปรุงโครงการทำนบดินบางหินพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 61000 61000
153253 (1.203) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ และรางส่งน้ำสาย 1R-R พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาบ้านเนินธัมมัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 152900 152900
153255 (1.204) ซ่อมแซมระบบรางส่งน้ำสายใหญ่ และสายซอยพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาบ้านเนินธัมมัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 283800 283800
153258 (5) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคันกั้นน้ำเค็ม (ทรบ.บ้านแสงวิมาน-ว.ต่อเรือฯ) จำนวน 7 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 329000 329000
153597 (41) อาคารอัดน้ำปลายคลองแพรกขวาพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 532000 532000
153598 (213) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมประตูระบายน้ำเชียรใหญ่ 2 (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทั่วไป) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 463000 463000
155696 (1.3623) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า จำนวน 4 แห่ง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22000 22000
153467 (1.114) อาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำบ้านนาหลวง (ทรบ.คลองชักน้ำบ้านหัวรามดง) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 160600 160600
153469 (1.116) ทรบ.บ้านหว้าใหญ่ หมู่ที่ 6 (สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตสินต้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ สู่การปฏิบัติในพื้นที่) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 238000 238000
153471 (1.123) ก่อสร้างท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-5ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+650 ฝายคลองท่าทอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 93000 93000
153473 (1.3550) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.บางขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29000 29000
153476 (1.3562) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำบ้านหนองเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 62000 62000
153479 (1.3576) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 90000 90000
153480 (1.3606) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ คลองระบายน้ำ 9R-MD6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 82000 82000
153481 (1.3607) ซ่อมแซมอาคาบังคับน้ำคลองแพรกเปลี่ยน พร้อมคันกั้นน้ำเค็ม ม.1 บ้านบางแรด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 105200 105200
153484 (1.3613) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ และคันกั้นน้ำเค็ม ม.6 บ้านไขยปก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 79900 79900
153486 (1.3621) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งขวา กม.3+500-กม.5+200 ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 140000 140000
153487 (1.3622) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.3+300-กม.5+790 ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 170000 170000
153488 (1.3644) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวรักษาระดับน้ำป่าพรุควนเคร็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 92500 92500
153489 (1.3655) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC กม.4+200 - กม.5+200 พร้อมขุดลอกตะกอนดิน กม.7+000 - กม.8+500 ฝายคลองปกาไสย โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 130000 130000
153491 (1.17) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำบ้านนาประดิษฐ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 106000 106000
155677 (1.3618) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22000 22000
155695 (1.3620) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ กม. 1+610 ,กม.3+400,กม.5+120 คลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 60000 60000
155724 (1.3640) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.6+200 - 11+000 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29900 29900
155728 (1.3646) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 6L-LMC กม.0+021 - 1+650 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 43000 43000
155428 (2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนแปลง สปก. (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 638000 638000
155429 (4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านควนสินชัย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 699400 699400
155430 (8) ฝายคลองหินปวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 153000 153000
155432 (1.119) ท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 2ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+120, กม.0+850 และ กม.1+350 ฝายคลองท่าทน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 56000 56000
155433 (1.121) ท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 4ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+200 และ กม.5+890 ฝายคลองท่าทน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34000 34000
155434 (1.3527) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณเขื่อนบางวาด (ฝั่งแพสูบน้ำประปา) โครงการชลประทานภูเก็ต (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000 16000
155435 (1.3528) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำเขื่อนบางวาด(เฉพาะจุด) โครงการชลประทานภูเก็ต (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000 20000
155436 (1.3529) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำหน้าบริเวณหน้าศาลเจ้าฯ เขื่อนบางวาด โครงการชลประทานภูเก็ต (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000 20000
155437 (1.3530) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง LMC ฝายคลองท่าดี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30600 30600
155449 (1.3531) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน คลอง LMC ฝายคลองท่าดี กม.9+000 - 14+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88000 88000
155450 (1.3532) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย SPILL WAY อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39000 39000
155451 (1.3534) ขุดลอกตะกอนดินคลอง RMC ฝายคลองไม้เสียบส่วนขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18500 18500
155452 (1.3535) ซ่อมแซมหินเรียง ประตูระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47100 47100
155453 (1.3537) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-LMC กม.0+000-1+500 ฝายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70200 70200
155454 (1.3540) ซ่อมระบบคูระบายน้ำรอบอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 81000 81000
155455 (1.3542) ซ่อมแซมท่อลอด Ø1.50 x 6.00 ม. บ้านเกาะสุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000 16000
155456 (1.3543) ซ่อมแซมท่อลอด Ø1.50 x 12.00 ม. บ้านเกาะสุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23400 23400
155457 (1.3544) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนอัดน้ำ กม.6+200 พร้อมขุดลอกตะกอนดินคลองทิ้งน้ำ ฝายคลองปกาไสย โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 63000 63000
155460 (1.3545) ซ่อมแซมท่อลอดท่อส่งน้ำสาย1R-LMP อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 จุด โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21000 21000
155461 (1.3546) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 27000 27000
155462 (1.3547) ซ่อมแซมท่อลอดท่อส่งน้ำสาย LMP อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 8 จุด โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44000 44000
155463 (1.3548) ซ่อมแซมท่อลอดถนน หมู่ที่ 18 บ้านนอกดอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400 29400
155464 (1.3549) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.บางลึก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000 10000
155466 (1.3551) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสาย 3 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39000 39000
155468 (1.3552) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสาย 2 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 52000 52000
155470 (1.3555) ซ่อมแซมอาคารสลายพลังงานท้ายน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายคลองลำไตรมาศ โครงการชลประทานพังงา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17000 17000
155471 (1.3556) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย 1ซ้าย-คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมขุดลอกตะกอนตั้งแต่ กม.0+000 ฝายคลองลำไตรมาศ โครงการชลประทานพังงา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25000 25000
155472 (1.3557) ซ่อมแซมและขุดลอกระบบคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.4+900 ฝายบางกำปรัด โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26000 26000
155474 (1.3558) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา กม.11+000-14+000 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 107000 107000
155477 (1.3559) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางมูลนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35000 35000
155478 (1.3561) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ MC2 ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.4+100 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 74000 74000
155480 (1.3563) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวา-2ขวา- สายใหญ่ฝั่งชวา ช่วงกม.0+900-3+200 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 27000 27000
155507 (1.3564) ซ่อมแซมทางระบายน้ำ กม.3+400 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000 30000
155508 (1.3565) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4ขวา- สายใหญ่ฝั่งชวา กม.0+000-2+300 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 54000 54000
155509 (1.3566) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน คลอง 1R-LMC ฝายคลองท่าดี กม.6+000 - 8+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 72000 72000
155510 (1.3567) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราว กม.14+500 คลองระบายน้ำ MD5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 27000 27000
155511 (1.3569) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบางใหญ่ โครงการชลประทานพังงา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000 15000
156546 (5) ฝายยอดเหลือง พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 573000 573000
155636 (1.3572) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC , 1L-RMC ฝายคลองทรายขาว โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
155637 (1.3573) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านท้องลำเจียก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 49000 49000
155638 (1.3574) ขุดลอกตะกอนหน้าฝายคลองวัก และซ่อมแซมบานระบายพร้อมซ่อมแซมประตูน้ำในระบบส่งน้ำ โครงการก่อสร้าง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11000 11000
155639 (1.3578) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.3+000 - 7+500 เป็นช่วงๆ ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25000 25000
155640 (1.3579) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC กม.0+030 - 4+600 เป็นช่วงๆ ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 51000 51000
155641 (1.3588) ขุดลอกตะกอนดินคลอง 1R-1R-1R-1L-1L-RMC ฝายคลองไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15700 15700
155642 (1.3581) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.6+058-9+200 ฝายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 72800 72800
155643 (1.3583) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง RMC ฝายคลองสังข์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 43000 43000
155644 (1.3584) ซ่อมแซมบานระบาย 1 - 2R - MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14400 14400
155645 (1.3585) ซ่อมแซมบานระบายบางท่านหวาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15600 15600
155646 (1.3580) ขุดลอกตะกอนดินคลอง 1R-1L-1L-RMC ฝายคลองไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15700 15700
155650 (1.3589) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+000-1+550 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000 16000
155651 (1.3591) ซ่อมแซมคูระบายน้ำเลียบคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย 1 ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.0+025 - 4+970 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31000 31000
155652 (1.3592) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3R-RMC กม.0+024 - 1+800 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
155653 (1.3593) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.0+024 - 2+000 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
155654 (1.3594) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.0+024 - 2+000 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 48000 48000
155655 (1.3595) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.6+200 - 7+500 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47000 47000
155656 (1.3596) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-RMC กม.0+023 - 1+984 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 48000 48000
155657 (1.3597) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน คลอง 1L-4R-LMC ฝายคลองท่าดี กม.2+000 - 4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 59000 59000
155658 (1.3601) ขุดลอกตะกอนดินคลอง 2R-1L-RMC ฝายคลองไม้เสียบส่วนขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18500 18500
155659 (1.3608) ซ่อมแซมคูระบายน้ำเลียบคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.6+000 - 7+800 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25800 25800
155660 (1.3609) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำแปลงสาธิต สาย 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 43000 43000
155666 (1.3610) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26000 26000
155667 (1.3612) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ม.2 บ้านหัวหลัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37900 37900
155668 (1.3614) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคลองหนองดี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35900 35900
155675 (1.3615) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000 15000
155676 (1.3617) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ กม. 4+600 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22000 22000
155688 (1.3619) ซ่อมแซมไซฟอน กม. 2+230 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 41000 41000
155697 (1.3624) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ กม.2+820,กม.3+360,กม.4+720,กม.7+300 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 53000 53000
155698 (1.3625) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC ฝายคลองน้ำแดง โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26000 26000
155712 (1.3628) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน คลอง 3R-LMC ฝายคลองท่าดี กม.1+000 - 4+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 48000 48000
155715 (1.3630) ซ่อมแซมฝายคลองดอนจันทร์และระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานพังงา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000 18000
155716 (1.3631) ขุดลอกตะกอน LMC กม.0+075-กม.8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18500 18500
155717 (1.3632) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำบ้านควนมีชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17900 17900
155721 (1.3636) ซ่อมแซมท่อลอดถนนเชื่อมคลองส่งน้ำ กม.0+900 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000 20000
155722 (1.3637) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.6+300-กม.6+800 ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80000 80000
155723 (1.3639) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย 1ขวาสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายคลองเทวดา ช่วง กม.2+260-6+200 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30600 30600
155725 (1.3641) ซ่อมแซมลาดไหล่เขาถนนรอบอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ กม. 3+000 โครงการชลประทานภูเก็ต (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37500 37500
155726 (1.3643) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหม้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 38000 38000
155727 (1.3645) ซ่อมแซมและขุดลอกระบบคลองส่งน้ำสาย RMC กม.2+400 ฝายบางกำปรัด โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26000 26000
155729 (1.3647) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.8+200 - 10+130 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47000 47000
155730 (1.3651) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ฝั่งซ้าย กม.11+150 ถึง กม.12+015 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16700 16700
155731 (1.3654) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายคลองปกาไสย โครงการชลประทานกระบี่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 63000 63000
157107 (35) แก้มลิงนิคมสหกรณ์ทุ่งสง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 225300 225300
156552 (10) ฝายคลองกงหนิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 336000 336000
157536 (1.3568) ซ่อมแซมอคันดินแนวท่อส่งน้ำสาย LMP กม.0+050 ถึง กม.3+740 ฝายคลองถ้ำ โครงการชลประทานพังงา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000 18000
157142 (1.113) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ RMC กม.0+240 - กม.0+290 ไม้เสียบขยาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18800 18800
157314 (4) แก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3625000 3625000
157315 (2) แก้มลิงทุ่งปากขอ ระยะที่ 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 739000 739000
157141 (20) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์รวมพรรณไม้ภูมิภาค สาขาจังหวัดพังงา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 91500 91500
157085 (1.3635) ซ่อมแซมคันคลอง LMC ฝายคลองไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24000 24000
157086 (129) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนายวิน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 177000 177000
157087 (1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหนือคลอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 171200 171200
157097 (7) ฝายคลองผดพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 308000 308000
157554 (6) อาคารบังคับน้ำคลองคอน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 254200 254200
157553 (130) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยบ่อ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 271040 271040
157552 (40) ฝายคลองคันเบ็ด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 256500 256500
157316 (6) ประตูระบายน้ำ คลองไม้เสียบพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 360000 360000
157705 (21) ปรับปรุงคลองบางใหญ่(ระยะที่3) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 164700 164700
157729 ซ่อมแซมทางลำเลียงทางเข้าหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000 16000
157728 ขุดลอกหน้าฝายและซ่อมแซมอาคารฝาย ฝายคลองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 258000 258000
157727 ซ่อมแซมทำนบดินและระบบท่าส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองท้องยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 405000 405000
159857 (122) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำฝายคลองไม้เสียบขยาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 124800 124800
159837 (123) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.0+000-4+829 พร้อมอาคารประกอบ ฝายคลองอ้ายเขียว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 128300 128300
157730 ซ่อมแซม Spillway และงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำทำนบดินบ้านในเพลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 265000 265000
160019 (39) อาคารอัดน้ำบ้านไสใน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 51300 51300
148015 (17) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10918700 10918700
146697 (1.965) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
145690 (1.8) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 451000 451000
154929 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 เงินทุนหมุนเวียน 2561 36000 36000
154930 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
154934 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5500 5500
154935 เครื่องขันน๊อตแบบใช้ลม ขนาด 1/2 นิ้ว สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 เงินทุนหมุนเวียน 2561 15000 15000
154936 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
154937 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000
158542 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
146696 (1.964) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 15 งานรักษาบริเวณ สชป.15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 207400 207400
146690 (1.958) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 616400 616400 0 0 0 0 0 0
146691 (1.959) บำรุงรักษาระบบคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1176200 1176200 30 30 1058000 1053084 300 300
146692 (1.960) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4012000 4012000 69 69 3610000 3370470 300 300
146971 (1.62) ปรับปรุงระบบประปาภายในที่ทำการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 12 12 396000 372442 60 60
146972 (1.63) ปรับปรุงระบบประปาภายในที่ทำการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 12 12 332000 276320 60 60
147262 (1.190) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำหนองทะเลปรน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 8 8 511000 445734.4 90 90
147268 (1.196) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำห้วยนบเทวดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 8 6 433000 383709 90 90
147271 (1.199) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 0
147272 (1.200) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม. 0+000 - 1+500 ซ่อมเป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าโลน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 5 5 322000 296075.5 150 150
147273 (1.201) ซ่อมแซมหินเรียงอ่างก็บน้ำสระมโนราห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 8 8 575000 501998.8 150 150
147907 (35) แก้มลิงนิคมสหกรณ์ทุ่งสง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25796500 25796500 3 0 367900 0 0 0
148148 (1.119) ท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 2ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+120, กม.0+850 และ กม.1+350 ฝายคลองท่าทน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1650000 1650000 12 12 712000 565468.25 120 120
148149 (1.120) ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงฝั่งซ้ายช่วงห้วยหมี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000 2 0 15610 0 0 0
148150 (1.121) ท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 4ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+200 และ กม.5+890 ฝายคลองท่าทน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000 9 9 382200 373521.65 120 120
148359 (1.330) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเรือขุด โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 494000 494000 0 0 0 0 60 60
148360 (1.331) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองดอนเปียน (ปลาย) โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 499000 499000 0 0 0 0 60 60
148361 (1.332) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1 ซ้าย-4 ขวา-ท่าเชี่ยว ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 0 0 0 0 60 60
148363 (1.334) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลำนาว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000 0 0 0 0 90 90
148364 (1.335) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 2 ซ้าย-เปลี่ยน ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 0 0 0 0 60 60
148365 (1.336) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1 ซ้าย-3 ซ้าย-เปลี่ยน ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 0 0 0 0 60 60
148366 (1.337) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1 ซ้าย-เปลี่ยน ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 0 0 0 0 60 60
148367 (1.338) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 3 ขวา-ท่าไร่ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 0 0 0 0 60 60
148368 (1.339) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1 ขวา-ท่าไร่ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 0 0 0 0 60 60
148369 (1.340) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 2 ขวา-ท่าไร่ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 0 0 0 0 60 60
148370 (1.341) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1 ขวา-2 ขวา-ท่าเชี่ยว ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 0 0 0 0 60 60
148371 (1.342) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1 ขวา-ท่าเชี่ยว ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 0 0 0 0 60 60
148372 (1.343) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 1ซ้าย-1 ขวา-ท่าไร่ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 0 0 0 0 60 60
148553 (1.524) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 11 11 450000 430000 90 90
148557 (1.528) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่-บางเภา โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 4 4 147000 125248 120 120
148611 (1.582) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองท่าเชี่ยว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7500000 7500000 10 10 737000 698000 120 120
148614 (1.585) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองท่าทน แยกซ้าย โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 4 4 176000 158000 120 120
148732 (1.703) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 191000 191000 4 4 120400 112615.66 90 90
151561 (1.3532) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย SPILL WAY อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 6 6 451000 386709.9 120 120
151568 (1.3539) ซ่อมแซมระบบบานระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000 9 9 224500 192936.55 90 90
151569 (1.3540) ซ่อมระบบคูระบายน้ำรอบอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
151570 (1.3541) ซ่อมแซมอาคารท้าย River Outlet อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
151606 (1.3577) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-2R-LMC กม.0+030 - 1+500 เป็นช่วงๆ ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 240000 240000
151607 (1.3578) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.3+000 - 7+500 เป็นช่วงๆ ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 495000 495000 12 12 355500 157711 60 60
151608 (1.3579) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC กม.0+030 - 4+600 เป็นช่วงๆ ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 995000 995000
151612 (1.3583) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง RMC ฝายคลองสังข์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 7 7 528000 252602 150 150
151621 (1.3592) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3R-RMC กม.0+024 - 1+800 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000 14 14 593000 313368 150 150
151622 (1.3593) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.0+024 - 2+000 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 13 13 584000 290984 150 150
151623 (1.3594) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.0+024 - 2+000 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 14 14 612000 313368 150 150
151624 (1.3595) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.6+200 - 7+500 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 14 14 604000 0 150 150
151625 (1.3596) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-RMC กม.0+023 - 1+984 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000 14 14 607000 313368 150 150
151631 (1.3602) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151633 (1.3604) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ กม.2+500 ถึง กม.4+500 ซ่อมเป็นช่วง ๆ ฝายคลองลำนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 10 10 238000 186318 60 60
151675 (1.3646) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 6L-LMC กม.0+021 - 1+650 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 12 12 540000 268601 150 150
151676 (1.3647) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.8+200 - 10+130 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000 14 14 595000 313368 150 150
151685 (1.3656) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 3ขวา สาย RMC กม.1+700 ฝายคลองอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 60000 60000
152018 (123) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.0+000-4+829 พร้อมอาคารประกอบ ฝายคลองอ้ายเขียว สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000
152085 (1.17) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำบ้านนาประดิษฐ์ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 17 0 1750000 0 180 180
152178 (12) ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 36000000 36000000
152440 (1.101) ทำนบชั่วคราวคลองแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 274400 274400 2 0 92000 0 60 60
152441 (1.102) ทำนบชั่วคราวปลายคลองห้วยข่อย สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 274400 274400 2 0 91000 0 60 60
152442 (1.103) ทำนบชั่วคราวปากคลองดอนเปียน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 254800 254800 2 0 85000 0 60 60
152443 (1.104) ทำนบชั่วคราวปลายคลองดอนเปียน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 264600 264600 2 0 88000 0 60 60
152444 (1.105) ทำนบชั่วคราวคลองในขลิม สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 264600 264600 2 0 89000 0 60 60
152445 (1.106) ทำนบชั่วคราวปลายคลองเทพมงคล สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 245000 245000 2 0 81000 0 60 60
152446 (1.107) ทำนบชั่วคราวคลองรากไม้ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 245000 245000 7 7 82000 70979.1 30 30
152447 (1.108) ทำนบชั่วคราวคลองบ้านทุ่งเลน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 264600 264600 2 0 89000 0 60 60
152448 (1.109) ทำนบชั่วคราวคลองหาร สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 264600 264600
152449 (1.110) ทำนบชั่วคราวคลองน้ำขุ่น สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 274400 274400 2 0 92000 0 60 60
152450 (1.111) ทำนบชั่วคราวคลองขอน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 274400 274400 8 8 92000 83508 30 30
152451 (1.112) ทำนบชั่วคราวปลายคลองขุดใหม่ (ทุ่งโพธิ์) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 294000 294000 2 0 99000 0 60 60
152452 (1.113) ทำนบชั่วคราวคลองทุ่งหล่อ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 274400 274400 2 0 93000 0 60 60
152453 (1.114) ทำนบชั่วคราวปลายคลองกลอง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 245000 245000 2 0 83000 0 60 60
152814 ประตูระบายน้ำคลองเทพมงคล ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบกลาง 2561 17062500 17062500
152821 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองท่าเชี่ยว ตำบลฉลอง,เสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบกลาง 2561 11776800 11776800
152860 ซ่อมแซมถนนรอบอ่างฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบกลาง 2561 6000000 6000000
154943 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
154944 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
154945 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียน 2561 7900 7900
154946 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
154947 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียน 2561 9500 9500
154948 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียน 2561 5500 5500
157707 ซ่อมแซม waste way อ่างเก็บน้ำทำนบ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (LS) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
157711 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ๋ กม.0+500 - กม.1+300 อ่างเก็บน้ำทำนบ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (LS) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 670000 670000
157713 ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำทำนบ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (LS) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
157714 ซ่อมแซมรางรับน้ำ อ่างเก็บน้ำทำนบ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (LS) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
157717 ซ่อมแซมหินก่อหินเรียงยาแนวท้ายฝาย ฝายคลองอ้ายเขียว จังหวัดนครศรีธรรมราช (LS) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
157719 ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวและหินเรียงด้านหน้าท้าย โครงการฝายบ้านเขาทราย อันเนื่องมาจากพรราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (LS) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
157720 ซ่อมแซมหินเรียงอาคารปากคลองส่งน้ำ ปตร.ทุ่งนาเมืองชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช (LS) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
157721 ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวและหินเรียงท้ายฝาย โครงการฝายคลองท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช (LS) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
157723 ขุดลอกตะกอนหน้าและท้ายฝาย ฝายห้วยปากเจา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (LS) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
157902 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลโพธืเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 1100000 1100000 44 0 1052000 764537 120 120
158543 ซ่อมแซมฝายคลองเขาวัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158544 ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวและหินเรียงด้านหน้าและท้าย โครงการ ปตร.ท่าจันทร์ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158546 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายไสเตาอ้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158554 ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท้ายRiver outlet อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000
158555 ซ่อมแซมคูระบายน้ำและหินเรียงท้ายอาคาร V-notch weir อ่างเก็บน้ำคลองกะทูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000
158557 ซ่อมแซมหินเรียงหน้าฝาย ฝายห้วยปากเจาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 990000 990000
158559 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-RMC กม.2+000-5+000 ซ่อมเป็นช่วงๆ ฝายคลองวังหีบ 2 (วังฉ้อนาง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158562 ซ่อมแซมคันดินท้ายSpill way อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000
158566 ซ่อมแซมฝายคลองนบพิตำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และระบบท่อส่งน้ำ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 995000 995000
158567 ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองเหลียกตาลี ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 200000 200000
158568 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำแก้มลิงบ้านควนฝ้าย ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158569 ซ่อมแซมอาคารและระบบส่งน้ำฝายคลองขุดด้วนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
158570 ซ่อมแซมหินก่อ หน้าและท้าย ฝายคลองคูถนน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลไทรบุรี อำเภอท่ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
158571 ซ่อมแซมหินเรียงฝายคลองท่าโลน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158575 ขุดลอกตะกอนหน้าและท้ายฝาย ฝายคลองนบพิตำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
158576 ขุดลอกตะกอนหน้าและท้ายฝาย ฝายคลองปากลงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 995000 995000
158578 ขุดลอกตะกอนหน้าและท้ายฝาย และระบบส่งน้ำ ฝายคลองเปียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158579 ขุดลอกตะกอนหน้าและท้ายฝาย และซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฝายคลองแซอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158580 ขุดลอกตะกอนหน้าและท้ายฝาย ฝายคลองเสียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158583 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ กม.3+700 ฝายคลองเสลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 450000 450000
158584 ซ่อมแซมอาคารจ่ายน้ำท่อส่งน้ำสายใหญ่ กม.2+700 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000
158585 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฝายคลองปากลงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
158586 ซ่อมแซมคันคลองและขุดลอกคลองระบายน้ำห้วยยาง โครงการบ้านห้วยตรีด ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000
158589 ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงปลายคลองระบายน้ำห้วยหมาก โครงการบ้านห้วยตรีด ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000
158592 ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1R-LMC ฝายคลองคูถนน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158594 ซ่อมแซมยางกันซึม ปตร.ท่าจันทร์ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 65000 65000
158600 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝายตาโป ตำบลสีขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 56000 56000
158602 ซ่อมแซมยางกันซึม ฝายท่าทน ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 77000 77000
158603 ซ่อมแซมบานระบายน้ำ ทุ่งนาเมืองชัย ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 22400 22400
158604 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้ายฝายคลองอ้ายเขียว ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 63300 63300
158605 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลองฝั่งขวาฝายคลองอ้ายเขียว ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 63300 63300
158606 ซ่อมแซมรอกยกบาน ฝายคลองสังข์ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 70100 70100
158615 ซ่อมแซมคันดินคลองส่งน้ำ LMC กม. 0+000 - 1+000 ฝายคลองท่าโลน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000
158616 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำหน้าฝาย ฝายคลองอ้ายเขียว กม. 0+030 - 0+080 ทั้งสองฝั้ง ซ้าย-ขวา ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158627 ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.1+500 คลองระบายน้ำสาย 1ซ้าย - 1ขวา - ท่าไร่ ฝายคลองท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000
158628 ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.2+470 คลองระบายน้ำสาย 3ขวา - ท่าเชี่ยว ฝายคลองท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000
158882 ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ High Pressure Slide Gate อาคาร River Outlet อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 7290000 7290000
159114 ประตูระบายน้ำคลองนบใหญ่ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 36000000 36000000
159115 แก้มลิงบ้านสองแพรก ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 5000000 5000000
159116 แก้มลิงหาดเขือ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 7946000 7946000
159117 แก้มลิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 7677000 7677000
159616 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายแยกซ้าย อาคารอัดน้ำห้วยนบเทวดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 95000 95000
145483 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย 3L-RMC ระยะ2 อ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5100000 5100000
145484 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย RMP กม.4+040-5+500 ฝายคลองน้ำตายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3000000 3000000
146707 (1.975) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 123600 123600
146708 (1.976) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 325600 325600
146709 (1.977) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1025700 1025700
146710 (1.978) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1139600 1139600
146900 (1.131) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
147278 (1.206) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดกระบี่ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 124800 124800
147644 (39) อาคารอัดน้ำบ้านไสใน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000
147725 (130) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยบ่อ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31360000 31360000
148151 (1.122) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย 1L-RMP กม.0+000-2+060 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
151573 (1.3544) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนอัดน้ำ กม.6+200 พร้อมขุดลอกตะกอนดินคลองทิ้งน้ำ ฝายคลองปกาไสย โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
151574 (1.3545) ซ่อมแซมท่อลอดท่อส่งน้ำสาย1R-LMP อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 จุด โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
151575 (1.3546) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
151576 (1.3547) ซ่อมแซมท่อลอดท่อส่งน้ำสาย LMP อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 8 จุด โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 880000 880000
151586 (1.3557) ซ่อมแซมและขุดลอกระบบคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.4+900 ฝายบางกำปรัด โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151600 (1.3571) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย RMC กม.0+000 - กม.0+800 ฝายคลองทรายขาว โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151601 (1.3572) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC , 1L-RMC ฝายคลองทรายขาว โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
151639 (1.3610) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151654 (1.3625) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC ฝายคลองน้ำแดง โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151655 (1.3626) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกคลองส่งน้ำสาย LMC ฝายคลองน้ำแดง โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151656 (1.3627) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายคลองน้ำแดง โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151674 (1.3645) ซ่อมแซมและขุดลอกระบบคลองส่งน้ำสาย RMC กม.2+400 ฝายบางกำปรัด โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151677 (1.3648) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151683 (1.3654) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายคลองปกาไสย โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
151684 (1.3655) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC กม.4+200 - กม.5+200 พร้อมขุดลอกตะกอนดิน กม.7+000 - กม.8+500 ฝายคลองปกาไสย โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
154950 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 67600 67600
154951 เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 19800 19800
154952 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ แบบ Multifunction ขนาด A4 โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 19200 19200
154953 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500
154954 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000
154955 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 688000 688000
154956 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 9500 9500
154957 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
154958 เครื่องกระทุ้งดิน โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 66000 66000
154959 รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000
157699 โครงการปรับปรุงฝายคลองบางสร้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบกลาง 2561 20396000 20396000
157903 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลใสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1040000 1040000
159448 ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 17500000 17500000
159613 ระบบท่อส่งน้ำกลุ่มเกษตรกรชุมชนห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 450000 450000
159614 ระบบท่อส่งน้ำกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 8 อ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 450000 450000
146679 (1.947) บำรุงรักษาหัวงาน คลองส่งน้ำสายใหญ่ และสายซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 601700 601700 5 3 601700 460656.75
146680 (1.948) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 189300 189300 3 3 179800 179744.8
146685 (1.953) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
146686 (1.954) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 340200 340200 5 5 238000 237183.15
146899 (1.130) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 770000 770000 11 11 231000 226932.55
147274 (1.202) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำพรุในและระบบส่งน้ำ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 4 4 200600 139959.55
147277 (1.205) ซ่อมแซมตอม่อรับท่อส่งน้ำ กม.0+050 สาย 1 ซ้ายสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองในอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1300000 1300000
147279 (1.207) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดพังงา ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 50 46 294000 278497.15 60 60
151580 (1.3551) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสาย 3 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000 15 12 619200 582409.75
151581 (1.3552) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสาย 2 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 20 19 814500 778473.7
151582 (1.3553) ซ่อมแซมถนนสายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.1+100 - กม.2+550 และ กม.11+400 - กม.13+100 โครงการคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
151583 (1.3554) ซ่อมแซมที่ทำการฝายคลองลำไตรมาศ โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 280000 280000 3 3 122000 120894
151584 (1.3555) ซ่อมแซมอาคารสลายพลังงานท้ายน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายคลองลำไตรมาศ โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 330000 330000 11 11 270000 249614.15
151585 (1.3556) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย 1ซ้าย-คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมขุดลอกตะกอนตั้งแต่ กม.0+000 ฝายคลองลำไตรมาศ โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000 480000 9 9 371000 336263.75
151597 (1.3568) ซ่อมแซมอคันดินแนวท่อส่งน้ำสาย LMP กม.0+050 ถึง กม.3+740 ฝายคลองถ้ำ โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2800000 2800000
151598 (1.3569) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบางใหญ่ โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 10 10 304000 292709.35
151599 (1.3570) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 45 42 334500 319007.75 30 30
151611 (1.3582) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองลำหลังและระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 10 8 228000 193047.6
151632 (1.3603) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC ตั้งแต่ กม.0+000 ฝายคลองบ่อแสน โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 8 8 172000 161196.15
151659 (1.3630) ซ่อมแซมฝายคลองดอนจันทร์และระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 10 9 194000 181049.8
152106 (20) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์รวมพรรณไม้ภูมิภาค สาขาจังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10489000 10489000 5 3 149450 44622.7
152277 (48) อาคารป้องกันตลิ่งคลองตะกั่วป่า ระยะที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39200000 39200000 10 10 559400 398091.95
152518 (1) ระบบส่งน้ำแก้มลิงหนองหารบอ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13720000 13720000 50 40 4515740 3676125.78
154938 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154939 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
155991 223. ฝายบ้านฝ่ายท่า จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา เงินกันเหลื่อมปี 2561 12976409 12976409
156038 269. อาคารป้องกันตลิ่งฝายคลองปลายวา ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา เงินกันเหลื่อมปี 2561 12000000 12000000
156697 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (โครงการชลประทานพังงา) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
157904 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1030000 1030000
159089 ฝายดักตะกอนบ้านพระนารายณ์ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบประมาณอื่น ๆ 2561 35000000 35000000
159449 ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC ฝายคลองนาเตย ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบประมาณอื่น ๆ 2561 20542500 20542500
159450 ปรับปรุงถนนบนแนวท่อส่งน้ำ 2L-LMP ฝายคลองถ้ำ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1559300 1559300
159451 ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานฝายคลองนางย่อน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบประมาณอื่น ๆ 2561 30010500 30010500
159615 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบางใส อันเนิองมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบประมาณอื่น ๆ 2561 80000 80000
146667 (1.935) บำรุงรักษาหัวงานและระบบสูบน้ำผันบางใหญ่-บางวาด โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20700 20700
146668 (1.936) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000
146669 (1.937) บำรุงรักษาหัวงานของอ่างเก็บน้ำบางวาด โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 681300 681300 12 12 545000 288343.25 242 242
146705 (1.973) บำรุงรักษาหัวงานของอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียวดำ โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 466200 466200 6 6 374000 144279.25 242 242
146791 (1.22) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองระบายน้ำท้าย อ่างเก็บน้ำบางวาด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
146970 (1.61) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) บริเวณเขื่อนบางวาด และ เขื่อนบางเหนียวดำ โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
147269 (1.197) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดภูเก็ต ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17000 17000
151555 (1.3526) ขุดลอกรางระบายน้ำหน้าเขื่อนบางวาด (เฉพาะจุด) โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
151556 (1.3527) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณเขื่อนบางวาด (ฝั่งแพสูบน้ำประปา) โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
151557 (1.3528) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำเขื่อนบางวาด(เฉพาะจุด) โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151558 (1.3529) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำหน้าบริเวณหน้าศาลเจ้าฯ เขื่อนบางวาด โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151670 (1.3641) ซ่อมแซมลาดไหล่เขาถนนรอบอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ กม. 3+000 โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
151671 (1.3642) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่ทำการอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
152107 (21) ปรับปรุงคลองบางใหญ่(ระยะที่3) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19000000 19000000
154940 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต เงินทุนหมุนเวียน 2561 952000 952000
154941 รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000
154942 กล้องวัดมุมพร้อมเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิคส์ พร้อมอุปกรณ์ โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต เงินทุนหมุนเวียน 2561 400000 400000
156698 รถบรรทุกแบบธรรมดา (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี แบบ 6 ล้อ (โครงการชลประทานภูเก็ต) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต เงินทุนหมุนเวียน 2561 1017000 1017000
157905 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลทุ่งทอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158541 ซ่อมแซมฝายคลองพระเทวพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดภูเก็ต ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบประมาณอื่น ๆ 2561 2140000 2140000
158626 ซ่อแซมท่อลอดถนน กม.3+995 ถนนรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด จังหวัดภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบประมาณอื่น ๆ 2561 2950000 2950000
159452 ปรับปรุงถนนบนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบประมาณอื่น ๆ 2561 9360000 9360000 0 0 0 0 0 0
159453 ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบประมาณอื่น ๆ 2561 3240000 3240000 0 0 0 0 0 0
160313 ซ่อมถนนรอบอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9500000 9500000
145572 ขุดสระเก็บน้ำ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 211000000 211000000
145663 ก่อสร้างทางและสะพาน (ก่อสร้างถนน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 14.00 กิโลเมตร) ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 28000000 28000000
145664 ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 22402000 22402000
146672 (1.940) บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 117600 117600
146676 (1.944) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
146677 (1.945) บำรุงรักษาท่อส่งน้ำสายใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88500 88500
146678 (1.946) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 89200 89200
146682 (1.950) บำรุงรักษาหัวงาน ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 188800 188800 3 3 183803.5 183289.45 245 245
146683 (1.951) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 276600 276600
146684 (1.952) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 598100 598100
146689 (1.957) บำรุงรักษาหัวงานโครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านนาสาร โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 194300 194300
146693 (1.961) บำรุงรักษาหัวงานฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 79500 79500
146694 (1.962) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 239900 239900
146695 (1.963) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 221300 221300
146698 (1.966) บำรุงรักษาหัวงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 17 แห่ง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 98900 98900
146699 (1.967) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 92000 92000 3 3 87000 82655.9 245 245
146700 (1.968) บำรุงรักษาหัวงาน ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 131400 131400
146701 (1.969) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 174900 174900
146706 (1.974) บำรุงรักษาหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำเพื่อความมั่นคง จำนวน 9 แห่ง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 141100 141100
147073 (1.1) ปรับปรุงโครงการทำนบดินบางหินพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000
147263 (1.191) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 20 20 197855 197795.7 29 29
147264 (1.192) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสาย 1ซ้าย - สายใหญ่โครงการทำนบดินบ้านอินทรีย์ทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 49 49 1601800 1601168 120 120
147265 (1.193) ขุดลอกตะกอนดินหน้าทำนบดินบางพ่อตา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 4 4 28489 28489 60 60
147266 (1.194) ซ่อมแซมท้ายฝายคลองสะพานนาค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 2 2 45867 45867 60 60
147267 (1.195) ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายคลองวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 1 1 8400 8400 60 60
148152 (1.123) ก่อสร้างท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-5ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+650 ฝายคลองท่าทอง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 13 13 504660.4 504635.65 90 90
148362 (1.333) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายคลองเหลิด โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 1 1 9800 9800 30 30
148663 (1.634) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองหินปวน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
148733 (1.704) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70000 70000
151567 (1.3538) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 47 47 1000000 833000 53 53
151587 (1.3558) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา กม.11+000-14+000 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
151592 (1.3563) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวา-2ขวา- สายใหญ่ฝั่งชวา ช่วงกม.0+900-3+200 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151593 (1.3564) ซ่อมแซมทางระบายน้ำ กม.3+400 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 9 9 226839 226778 60 60
151594 (1.3565) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4ขวา- สายใหญ่ฝั่งชวา กม.0+000-2+300 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151618 (1.3589) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2ขวา- สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+000-1+550 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
151619 (1.3590) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย 2ซ้ายสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
151620 (1.3591) ซ่อมแซมคูระบายน้ำเลียบคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย 1 ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.0+025 - 4+970 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151634 (1.3605) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
151637 (1.3608) ซ่อมแซมคูระบายน้ำเลียบคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.6+000 - 7+800 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
151644 (1.3615) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 9 9 138336.38 138332.9 30 30
151645 (1.3616) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวา กม.0+000-กม.3+100 คลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 8 0 150000 0 0 0
151646 (1.3617) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ กม. 4+600 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 13 13 191268.38 191119 30 30
151647 (1.3618) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 13 13 189302.14 189166.3 30 30
151648 (1.3619) ซ่อมแซมไซฟอน กม. 2+230 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000 15 15 427272.51 427105.35 60 60
151649 (1.3620) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ กม. 1+610 ,กม.3+400,กม.5+120 คลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1350000 1350000 11 11 303907.86 303850.25 60 60
151650 (1.3621) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งขวา กม.3+500-กม.5+200 ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2700000 2700000 42 42 1227600 1227463.9 117 117
151651 (1.3622) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.3+300-กม.5+790 ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3400000 3400000 51 51 1491300 1491234.1 117 117
151652 (1.3623) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า จำนวน 4 แห่ง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 16 16 240800 240769.6 30 30
151653 (1.3624) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ กม.2+820,กม.3+360,กม.4+720,กม.7+300 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 26 26 379481.07 379383.5 30 30
151665 (1.3636) ซ่อมแซมท่อลอดถนนเชื่อมคลองส่งน้ำ กม.0+900 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 540000 540000 12 12 176799.6 176671.8 30 30
151666 (1.3637) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.6+300-กม.6+800 ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000 20 20 567354.96 567216.2 60 60
151667 (1.3638) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย 1ซ้ายสายใหญ่ฝั่งขวาฝายคลองเทวดา ช่วง กม.2+000-5+611 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
151668 (1.3639) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย 1ขวาสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายคลองเทวดา ช่วง กม.2+260-6+200 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151669 (1.3640) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.6+200 - 11+000 ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
152460 (1.121) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ กม.3+500 ถึง กม.6+800 คันป้องกันน้ำเค็มโครงการฝายคลองไชยา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 5 5 150000 148894.4 30 30
152517 (1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหนือคลอง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000
152522 (2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนแปลง สปก. สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 137200000 137200000
152524 (4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านควนสินชัย สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 68600000 68600000
152532 (2) แก้มลิงทุ่งปากขอ ระยะที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 351614200 351614200
152533 (3) แก้มลิงห้วยโนกพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 50 50 1444832 1444713.25 148 148
152534 (4) แก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 262449900 262449900
152535 (5) เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำคลองพุนพิน (บางไทร-ลีเล็ต-บางชนะ) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 33320000 33320000
152820 แก้มลิงหนองแท่นแก้วพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบกลาง 2561 21450000 21450000
152829 แก้มลิงปากคลอง (บึงบางตาย) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบกลาง 2561 40000000 40000000 3 3 240000 233000 120 120
154949 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานสุราษฏร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 36000 36000
155777 11. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำห้วยวังกล้วยโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 2000000 2000000
156002 234. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านควนสินชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 34713090 34713090
157710 ขุดลอกหน้าฝายและซ่อมแซมอาคารฝาย ฝายคลองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5400000 5400000
157906 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 47 47 832783 545134 57 57
158560 ขุดลอกหน้าทำนบดินและซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการอาคารบังคับน้ำคลองหินดานพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 700000 700000 14 14 117000 116645 30 30
158563 ซ่อมแซมฝายบ้านเขาชงโค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 3200000 3200000
158564 ขุดลอกหน้าทำนบดินและซ่อมแซมทำนบดิน โครงการทำนบดินบ้านทับสมิงคลาพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000 20 20 179540 166637 30 30
158565 ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000 35 35 736048 236055 60 60
158574 ขุดลอกตะกอนหน้าทำนบดินและซ่อมแซมทำนบดิน โครงการทำนบดินห้วยปลายพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
158577 ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองเหียง ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 2200000 2200000 11 11 163127 161023 30 30
158581 ขุดลอกตะกอนและซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการทำนบดินบ้านอินทรีย์ทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000 16 16 133000 132912 30 30
158582 ขุดลอกหน้าฝายและซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการฝายบ้านปลายน้ำตกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 720000 720000
158608 ซ่อมแซมคันดินโครงการแก้มลิงพรุคลองช้าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 550000 550000
158613 ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำคลองมัน กม.2+800 ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1077000 1077000 21 21 351000 350731
159454 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.16+500 ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 62250000 62250000
159455 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+040 ถึง กม.10+000 ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 44820000 44820000
159456 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+400 ถึง กม.10+650 ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 46125000 46125000
159457 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 4 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+025 ถึง กม.1+600 ฝายคลองเทวดา ตำบลพรุพรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 7087500 7087500
159458 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 6750000 6750000
159459 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.10+100 ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 33330000 33330000
159612 ซ่อมแซมรางระบายน้ำทำนบดิน โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 140000 140000
160311 ขุดลอกตะกอนดินบริเวณหน้าฝายคลองท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3800000 3800000
160316 ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.9+000 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
146077 (1.345) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ฝายคลองท่าดี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 128000 128000 6 6 90000 54671.48 90 90 400 8 800 16 1200 24 1600 32 2000 40 0 0 0 0
146078 (1.346) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ฝายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000 15 13 90000 80783.06 90 90 300 6 750 15 1150 23 1550 31
146670 (1.938) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำฝายคลองท่าดีเนื่องจากขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 484000 484000 8 6 484000 165096.1 300 300
146673 (1.941) บำรุงรักษาหัวงานฝายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 54900 54900 3 2 45000 30354.07 90 90
146674 (1.942) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ฝายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 62600 62600 5 4 55000 54261.4 180 180
146675 (1.943) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 7 สาย ฝายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 304700 304700 7 7 290000 104371.96 120 120
146702 (1.970) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
146898 (1.129) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 12 10 285000 268502.05 60 60
148612 (1.583) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบางควาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
151559 (1.3530) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง LMC ฝายคลองท่าดี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
151560 (1.3531) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน คลอง LMC ฝายคลองท่าดี กม.9+000 - 14+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 25 21 830000 611844.54 90 90
151566 (1.3537) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-LMC กม.0+000-1+500 ฝายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1350000 1350000 25 22 880000 431206.75 150 150
151595 (1.3566) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน คลอง 1R-LMC ฝายคลองท่าดี กม.6+000 - 8+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 25 25 974000 539401.82 90 90
151610 (1.3581) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.6+058-9+200 ฝายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 25 22 1000000 436253.4 90 90
151613 (1.3584) ซ่อมแซมบานระบาย 1 - 2R - MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 12 10 269000 57862.59 90 90
151614 (1.3585) ซ่อมแซมบานระบายบางท่านหวาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 12 8 266000 221011.84 90 90
151626 (1.3597) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน คลอง 1L-4R-LMC ฝายคลองท่าดี กม.2+000 - 4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 17 17 698000 471144.02 90 90
151657 (1.3628) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน คลอง 3R-LMC ฝายคลองท่าดี กม.1+000 - 4+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 22 22 643000 443191.83 90 90
151658 (1.3629) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
152454 (1.115) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดพื้นที่ MD1 จำนวน 5 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1470000 1470000 10 8 639000 478251.5 120 120
152455 (1.116) ก่อสร้างทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดพื้นที่ MD3 จำนวน 5 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1470000 1470000 7 7 629600 484466.11 120 120
152456 (1.117) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดคลองแพร้ว - MD3 สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 15 13 374000 323126.26 120 120
152457 (1.118) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดคลองบางคล้า สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 15 13 350000 286515.29 120 120
152458 (1.119) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดคลองโอนายทั่ง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 13 13 303000 276564.77 120 120
152459 (1.120) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดคลองบางพุทรา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 15 12 344000 282553.25 120 120
152520 (1.1) ท่อระบายน้ำ คลองชักน้ำสาย 6 - 2R - MD1 สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2940000 2940000 10 8 689000 183218.58 150 150
152521 (1.2) ท่อระบายน้ำ คลอง 2R-MD1 สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2940000 2940000 17 17 687000 92510.71 150 150
152526 (6) ประตูระบายน้ำ คลองไม้เสียบพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44100000 44100000
154969 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียน 2561 9000 9000
154970 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000
154971 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000
154972 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียน 2561 28500 28500
154973 รอก ขนาด 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
156406 529. ทรบ.คลองโอนายทั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2561 4500000 4500000
156407 530. ทรบ.คลองบางรัก จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2561 2500000 2500000
157708 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.3+200 , 8+600 , 10+800 ฝั่งขวา ฝายคลองเสาธง จังหวัดนครศรีธรรมราช (LS) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1300000 1300000
157718 ซ่อมแซมอาคารไซฟอนลอดคลองหยวด คลอง 1L-LMC กม.5+552 ฝายคลองเสาธง จังหวัดนครศรีธรรมราช (LS) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
157900 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000 49 49 1200000 1200000 90 90
158545 ซ่อมแซมตลิ่งป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายคลองท่าดี ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000 22 22 545000 545000 90 90
158547 ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวบริเวณฝายคลองท่าดี ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 14 14 350000 350000 90 90
158593 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลอง 1L-LMC ฝายคลองเสาธง ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000 8 7 198000 173000 90 90
158595 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.บางสะพาน ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000 10 9 223000 223000 90 90
158596 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.บ้านปึก ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000 7 7 173000 173000 90 90
158597 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.บางจันทำลี ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000 8 8 198000 198000 90 90
158598 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ. บางตุ่ม-บางหลวง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000 9 9 223000 223000 90 90
158599 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.บางลำเจียก ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 870000 870000 10 9 247000 220000 90 90
158609 ซ่อมแซมผนังกั้นน้ำ ม.2 คลองวังวัว ช้างซ้ายซอย9 แยกขวา จุดที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000 14 14 230000 230000 60 60
158610 ซ่อมแซมผนังกั้นน้ำ ม.2 คลองวังวัว ช้างซ้าย ซอย 9 แยกขวา จุดที่ 2 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000 14 14 230000 230000 60 60
158611 ซ่อมแซมผนังกั้นน้ำ ม.13 คลองวังวัว ซอยโรงเรียนเฉลิมราช ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000 14 14 230000 230000 60 60
158612 ซ่อมแซมผนังกั้นน้ำ ม.2 คลองวังวัว ช้างซ้ายซอย9 แยกขวา จุดที่3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000 14 14 230000 230000 60 60
158614 ซ่อมแซมผนังกั้นน้ำ ม.13 คลองวังวัว ช้างซ้าย ซอย 9 แยกซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000 15 14 250000 231315 60 60
158873 ซ่อมแซมคันคลองชักน้ำสาย 6-2R-MD1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 917000 917000 6 6 150000 150000 90 90
158874 ซ่อมแซมคันคลองชักน้ำสาย 4-2R-MD1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 1024000 1024000 7 7 115000 115000 60 60
158875 ซ่อมแซมคันคลองชักน้ำสาย 2-2R-MD1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 594000 594000 5 4 85000 66000 60 60
158876 ซ่อมแซมคันคลองชักน้ำสาย 2-3R-MD1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000 10 8 165000 135000 60 60
158877 ซ่อมแซมคันคลองชักน้ำสาย 3-3R-MD1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 1183000 1183000 10 8 248000 198000 90 90
158878 ซ่อมแซมคันคลองชักน้ำสาย 7-MD1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 415000 415000 3 3 50000 50000 60 60
158879 ซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลอง 1L-LMC กม.3+000 ฝายคลองเสาธง ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 700000 700000 30 28 740000 590000 90 90
158880 ซ่อมแซมคันคลอง ปตร. คลองนครน้อย ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 5 3 123000 75000 90 90
158881 ซ่อมแซมคันดินป้องกันน้ำท่วมพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000 25 24 620000 595000 90 90
159444 ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานฝายคลองเสาธง ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 787500 787500 1 1 25000 25000 90 90
159445 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.1+900-3+500 ฝายคลองเสาธง ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 4176000 4176000 4 4 99000 99000 90 90
159446 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.3+500-6+000 ฝายคลองเสาธง ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 6525000 6525000 10 7 247000 173000 90 90
159447 ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC ฝั่งซ้าย กม.0+000-3+200 ฝายคลองท่าดี ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบประมาณอื่น ๆ 2561 12480000 12480000 15 12 370000 298000 90 90
160312 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายLMC ฝายคลองท่าดี กม.6+900, 8+800, 11+500 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
160314 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2L-LMC เป็นแห่งๆ ระหว่าง กม.3+800 - 4+300 และ ทางระบายน้ำ กม.3+800 ฝายคลองเสาธง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
160317 ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ สาย LMC ฝายคลองท่าดี กม.11+100 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
160321 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC เป็นแห่งๆ ระหว่าง กม.0+500-1+700 ฝายคลองเสาธง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1150000 1150000
160322 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ตอรัก-บางหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 780000 780000
160323 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.บ้านพังสิงห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 920000 920000
146671 (1.939) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 825400 825400 825400
146681 (1.949) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
146687 (1.955) ปรับปรุงคันคลองชักน้ำสาย 1 คลองชะอวด-แพรกเมือง กม.0+100 ถึง กม.2+200 สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1383000 1383000
146703 (1.971) บำรุงรักษาคลองสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1113500 1113500
146704 (1.972) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 560400 560400
147724 (129) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนายวิน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21209200 21209200
148142 (1.113) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ RMC กม.0+240 - กม.0+290 ไม้เสียบขยาย สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
151562 (1.3533) ขุดลอกตะกอนดินคลอง 1L-1L-1L-RMC ฝายคลองไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 260000 260000
151563 (1.3534) ขุดลอกตะกอนดินคลอง RMC ฝายคลองไม้เสียบส่วนขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
151564 (1.3535) ซ่อมแซมหินเรียง ประตูระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
151571 (1.3542) ซ่อมแซมท่อลอด Ø1.50 x 6.00 ม. บ้านเกาะสุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
151572 (1.3543) ซ่อมแซมท่อลอด Ø1.50 x 12.00 ม. บ้านเกาะสุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
151609 (1.3580) ขุดลอกตะกอนดินคลอง 1R-1L-1L-RMC ฝายคลองไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
151615 (1.3586) ขุดลอกตะกอน 1L-1R-1R-1L-1L -RMC กม.0+030-กม.3+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 170000 170000
151616 (1.3587) ขุดลอกตะกอน 1R-1R-1L-1L -RMC กม.0+030-กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
151617 (1.3588) ขุดลอกตะกอนดินคลอง 1R-1R-1R-1L-1L-RMC ฝายคลองไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
151627 (1.3598) ขุดลอกตะกอนดินคลอง 1L-1R-1L-RMC ฝายคลองไม้เสียบส่วนขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 120000 120000
151628 (1.3599) ขุดลอกตะกอนดินคลอง 2L-2R-1L-RMC ฝายคลองไม้เสียบส่วนขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000
151629 (1.3600) ขุดลอกตะกอนดินคลอง 1R-1L-RMC ฝายคลองไม้เสียบส่วนขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
151630 (1.3601) ขุดลอกตะกอนดินคลอง 2R-1L-RMC ฝายคลองไม้เสียบส่วนขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
151660 (1.3631) ขุดลอกตะกอน LMC กม.0+075-กม.8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
151661 (1.3632) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำบ้านควนมีชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
151662 (1.3633) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151663 (1.3634) ซ่อมแซมอาคารและท่อระบบส่งน้ำนิคมควนขนุน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
151664 (1.3635) ซ่อมแซมคันคลอง LMC ฝายคลองไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
151678 (1.3649) ขุดลอกตะกอนดินคลอง 1R-RMC ฝายคลองไม้เสียบส่วนขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000
151679 (1.3650) ซ่อมแซม ทรบ.กม. 3+800 ฝั่งซ้ายคลองระบายน้ำชะอวดแพรกเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 280000 280000
151680 (1.3651) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ฝั่งซ้าย กม.11+150 ถึง กม.12+015 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
152017 (122) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำฝายคลองไม้เสียบขยาย สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000
152274 (45) ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 63210000 63210000
152813 ปรับปรุงคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ระยะที่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบกลาง 2561 34125000 34125000