ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
191657 (12) ปรับปรุงถนนภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ระยะทาง 3.500 กม. ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563
190831 (5) ฝายคลองกัน ยาว 25.00 เมตร สูง 2.30 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 7,300 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563
191095 (1.818) ซ่อมแซมเสริมคันคลองฉุกเฉิน(ฝั่งขวา) จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563
191079 (1.766) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.5+500 - 7+250 เป็นช่วงๆ ปตร.ท่าจันทร์ จำนวน 1,160 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563
188355 (1.1364) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ สาย 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.7+000 - กม.7+930 ฝายคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563
188365 (1.2897) ซ่อมแซมท่อลอดถนนเชื่อมคลองส่งน้ำ กม.5+200 คลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาด 1.75 x1.75 เมตร ความยาว 10 เมตร จำนวน 1 ช่อง ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563
191098 (1.2870) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+351-กม.11+000 ปริมาณดิน 4,300 ลูกบาศก์เมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563
189454 (1.43) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 6ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+000 และ กม.1+400 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 2 แห่ง ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนกลาง สชป.15 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563
180246 (16) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 13211600 13211600
177809 ระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์(Video Conference ) ขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จำนวน 76 ชุด (สชป.15) สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2118000 2118000
178254 (1.215) ค่าบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 15 พื้นที่ 931,246 ไร่ สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000
176193 ซ่อมแซมเครี่องสูบน้ำ จำนวน 9 เครื่อง รถลากจูง ชป.062-0214 และรถพ่วง แบบพื้นระวางต่ำ ชป.066-0021 สำนักชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1550000 0
177849 (5) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1664000 1664000
187376 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2050000 2050000
187377 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไ ม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 982000 982000
187378 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 15 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2600000 2600000
178249 (1.210) ค่าบำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 15 พื้นที่ 36 ไร่ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 งานรักษาบริเวณ สชป.15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
176365 ซ่อมแซมบานระบายพร้อมปรับปรุงเครื่องยก โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งนาเมืองชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 3579800 0
177566 แก้มลิงนิคมสหกรณ์ทุ่งสง ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 21805450 21805450
177512 ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงฝั่งซ้ายช่วงห้วยหมี ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 767730 767730
177623 แก้มลิงหาดเขือ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 6545000 911700
177627 ประตูระบายน้ำคลองนบใหญ่ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 25692808 244816
178253 (1.214) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 90,550 ไร่ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 29 18 767000 0 180 180
178262 (1.223) บำรุงรักษาระบบคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 225.01 กิโลเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1701000 1701000 33 65 1530000 539415.2 180 180
178265 (1.226) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 2,566.26 ไร่ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5802000 5802000 115 270 5221000 2224927.8 180 180
179315 (1.76) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 สูง 1 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 5 2 18000 16503.7 90 90
179318 (1.79) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ภายในที่ทำการ 1 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 6 3 54000 48480.9 90 90
179320 (1.81) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว ภายในที่ทำการ 1 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 560000 560000 12 8 137000 125928.2 90 90
179536 (1.67) ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำบ้านนาประดิษฐ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 470000 470000 10 1 41000 6347.6 90 90
179537 (1.68) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+560 - 0+985 อาคารอัดน้ำห้วยนบเทวดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 11 2 35000 33510.6 90 90
179539 (1.70) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวท้ายฝาย ขุดลอกตะกอนด้านหน้าฝาย ฝายบ้านเขาทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 15 36 513000 493124.3 90 90
179540 (1.71) ขุดลอกตะกอนฝายคลองวังหีบ 2 (วังฉ้อนาง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 16 26 446000 405630.8 90 90
179542 (1.73) ขุดลอกตะกอนฝายคลองท่าโลน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 18 24 437000 370070.8 90 90
179547 (1.78) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 5L LMP กม.0+500 - 1+046 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 31 25 356000 351272.75 60 60
179548 (1.79) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย SPILL WAY อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 31 18 523000 214721.1 60 60
179550 (1.81) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ฝายคลองเสลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 970000 970000 32 26 372000 361651.85 60 60
179615 (1.10) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 แห่ง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 4 90684 60 60
179742 (1.137) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ กม.0+500 - กม.1+500 ซ่อมเป็นช่วงๆ ระบบส่งน้ำหนองทะเลปรน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 350 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 21 6 285000 106961.1 90 90
179743 (1.138) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม. 2+500-4+500 ซ่อมแซมเป็นช่วงๆ ฝายคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 16 27 401000 382946.4 90 90
179744 (1.139) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม. 6+000-7+277 ซ่อมแซมเป็นช่วงๆ ฝายคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 16 7 382000 124787.95 90 90
179745 (1.140) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC กม. 0+100-1+500 ซ่อมแซมเป็นช่วงๆ ฝายคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 21 29 482000 437434.45 90 90
179746 (1.141) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC กม.0+400-1+200 ซ่อมแซมเป็นช่วงๆ ฝายคลองวังหีบ 2 (วังฉ้อนาง ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1,500 ตารางเมตร ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 14 24 376000 373620.6 90 90
179747 (1.142) ซ่อมแซมคันดินคลองส่งน้ำ 1R-RMC กม.1+000 - กม.3+000 ฝายคลองวังหีบ 2 (วังฉ้อนาง ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ความยาว 400 เมตร ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 16 24 377000 358533.6 90 90
179748 (1.143) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1R - LMC กม.2+470 กม.3+260 กม.5+100ฝายคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราชจำนวน 3 แห่ง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 17 24 370000 351732.3 90 90
179749 (1.144) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1R-RMC กม.2+290,กม.2+620 ฝายคลองวังหีบ 2 (วังฉ้อนาง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 2 แห่ง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 11 15 220000 219549.3 90 90
179751 (1.146) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 1L LMP กม.1+500-2+000 และ กม.3+200-3+421 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ความยาว 342 เมตร เป็นช่วงๆ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2200000 2200000 48 22 610000 300263.7 90 90
179752 (1.147) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 1R 2L LMP กม.0+130-1+450 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ความยาว 636 เมตร เป็นช่วงๆ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 33 17 565000 272262.65 90 90
179753 (1.148) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 2L LMP กม.2+000 - 2+500 และ กม.3+000-3+300 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ความยาว 192 เมตร เป็นช่วงๆ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000 28 3 387000 34985.6 90 90
179754 (1.149) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 4L LMP กม.0+200-0+500 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ความยาว 300 เมตร ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 26 18 267000 291137.4 60 60
179756 (1.151) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ ฝายคลองเสลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ความยาว 120 เมตร เป็นช่วงๆ ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 5 113355 60 60
179757 (1.152) ซ่อมแซมฝายพร้อมขุดลอกตะกอนดิน ฝายคลองเขาวัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 15 27 433000 426535.6 120 120
179760 (1.155) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปากเจา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 21 19 340000 332664.55 90 90
179761 (1.156) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ กม.5+000 ถึง กม.7+500 ซ่อมเป็นช่วง ๆ ฝายคลองลำนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ความยาว 2.50 กม. ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 15 10 173000 165743 120 120
179762 (1.157) ซ่อมแซมรางระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 21 6 417000 106961.1 90 90
179763 (1.158) ซ่อมแซมรางรับน้ำรอบอ่างเก็บน้ำทำนบ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยาว 300 เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 10 17 293000 281886.5 120 120
179764 (1.159) ซ่อมแซมหินเรียงคันดินฝั่งซ้ายท้าย spillway อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 16 25 339000 420036.15 90 90
179765 (1.160) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ฝายคลองวังหีบ 2 (วังฉ้อนาง ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 21 12 518000 211949.1 90 90
179766 (1.161) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า Saddle อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 21 8 400000 142614.8 90 90
179767 (1.162) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ทรบ.ปากคลองระบบส่งน้ำหนองทะเลปรน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 18 8 415000 142614.8 90 90
179768 (1.163) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเพรียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 33 6 523000 106961.1 90 90
179769 (1.164) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าอ่างเก็บน้ำบ้านนาประดิษฐ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 41 8 379000 142614.8 120 120
179770 (1.165) ซ่อมแซมอาคารปลายคลองทิ้งน้ำ RMC ฝายคลองวังหีบ 2 (วังฉ้อนาง ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 16 8 430000 143370.5 90 90
179771 (1.166) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น และเครื่องกว้านบานระบาย อ่างเก็บน้ำทำนบ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 14 18 312000 300541.05 120 120
180083 (10) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าเรือรี โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 4.690 กิโลเมตร ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 31000000 31000000
180086 (13) ปรับปรุงถนนและผิวจราจร อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.986 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 26000000 26000000 10 7 222000 80599.2 150 150
180126 (53) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งซ้าย ระยะ 2 อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.132 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10410000 10410000
180133 (60) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.840 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 12920000 12920000 4 2 118000 34504.3 150 150
180142 (69) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 4.485 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20840000 20840000 4 4 210000 43438.25 150 150
180976 (1.721) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.0+000 - 1+100 ปตร.ท่าจันทร์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 130000 130000 2 12 110500 106176 90 90
180977 (1.722) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.0+024 - 3+719 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 2 67860 0 0
180978 (1.723) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม. 0+030-2+500 ฝายคลองสังข์ ปริมาณตะกอน 900 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 4 12 180000 179266.8 90 90
180979 (1.724) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.0+022 - 4+194 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,830 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 8 38 339000 324585.2 90 90
180980 (1.725) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 2L-LMC กม.0+024 - 2+435 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,060 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 230000 230000 5 22 207000 193550.9 0 0
180981 (1.726) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC กม. 0+030-2+750 ฝายคลองสังข์ ปริมาณตะกอน 920 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 4 12 180000 179266.8 90 90
180982 (1.727) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 2R-RMC กม.0+023 - 1+984 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 906 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 6 27 255000 241461.2 90 90
180983 (1.728) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 3L-LMC กม.0+026 - 4+850 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 2,330 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 520000 520000 11 48 441000 425067.05 90 90
180984 (1.729) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 3R-RMC กม.0+024 - 3+415 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,572 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 7 21 296000 292273 90 90
180985 (1.730) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 4L-LMC กม.0+029 - 6+531 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 3,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 13 28 679000 320210.8 120 120
180986 (1.731) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 4R-RMC กม.0+020 - 3+250 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 7 21 297000 285870.4 90 90
180987 (1.732) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 5L-LMC กม.0+027 - 2+866 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 2 67860 0 0
180988 (1.733) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000 - 7+250 ปตร.ท่าจันทร์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 3,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 15 32 763000 365955.2 120 120
180989 (1.734) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+100 - 3+500 ฝายคลองสังข์ ปริมาณตะกอน 1,590 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 7 21 302000 300492.15 90 90
180990 (1.735) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+400 - 2+800 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,180 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 2 18 297000 295591.8 90 90
180991 (1.736) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม.7+150 - 10+130 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 2 67860 0 0
180992 (1.737) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย RMC กม.0+250 - 2+850 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,620 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 360000 360000 8 18 306000 302326.55 90 90
180993 (1.738) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย RMC กม.1+200 - 5+000 ฝายคลองสังข์ ปริมาณตะกอน 1,580 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 7 21 302000 300492.15 90 90
180994 (1.739) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย RMC กม.7+200 - 10+129 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 1,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 6 16 270000 266717.25 90 90
180995 (1.740) ซ่อมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม. 3+000-4+500 ซ่อมเป็นช่วงๆ ฝายคลองสังข์ จำนวน 1,800 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 14 23 419000 356438.3 120 120
180996 (1.741) ซ่อมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC กม. 5+000-8+000 ซ่อมเป็นช่วงๆ ฝายคลองสังข์ จำนวน 2,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 16 8 418000 142614.8 120 120
181002 (1.747) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม. 0+030-3+500 ฝายคลองสังข์ ปริมาณตะกอน 1,150 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 5 15 230000 229751.25 90 90
181013 (1.758) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 2L-1R-RMC กม.2+000-4+500 ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 10 13 224000 216575.5 60 60
181014 (1.759) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC กม.5+500-9+750 ซ่อมเป็นช่วงๆ ฝายคลองสังข์ จำนวน 2,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 16 8 404000 142614.8 120 120
181015 (1.760) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.3+900 - 5+891 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน จำนวน 1,180 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 16 5 506000 49928.4 120 120
181016 (1.761) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC กม.0+500 - 2+500 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน จำนวน 1,180 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 16 3 494000 34210.2 120 120
181017 (1.762) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC กม.2+800 - 4+285 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน จำนวน 1,200 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000 16 6 435000 73347.3 120 120
181018 (1.763) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2R-1L-RMC กม.0+500 - 2+700 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน จำนวน 1,200 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000 16 3 470000 34210.2 120 120
181019 (1.764) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000 - 5+500 เป็นช่วงๆ ปตร.ท่าจันทร์ จำนวน 1,160 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 16 5 560000 85845.75 120 120
181020 (1.765) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+400 - 2+800 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน จำนวน 1,180 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 16 34 547000 533587.5 120 120
181021 (1.766) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.5+500 - 7+250 เป็นช่วงๆ ปตร.ท่าจันทร์ จำนวน 1,160 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 16 22 550000 246546.7 120 120
181022 (1.767) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.2+600 - 4+500 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน จำนวน 1,180 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 16 34 526000 504947.9 120 120
181023 (1.768) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.4+500 - 6+200 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน จำนวน 1,180 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 16 27 456000 446528.55 120 120
181027 (1.772) ซ่อมแซมคันคลองส่งส่งน้ำ สาย LMC กม. 0+100 - 0+480 ฝายคลองอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ยาว 0.380 กิโลเมตร ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 26 4 60000 59439 60 60
181028 (1.773) ซ่อมแซมคันคลองส่งส่งน้ำ สาย RMC กม. 4+150 - 4+200 ฝายคลองอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 10 13 235000 226837 60 60
181029 (1.774) ซ่อมแซมคันดินคลองส่งน้ำ LMC กม.1+110 - กม.1+550 ฝายคลองสังข์ ความยาว 250 เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 16 8 427000 142614.8 90 90
181031 (1.776) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ ฝายคลองท่าโลน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 130000 130000 2 107000 90 90
181036 (1.781) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝายคลองเสลา โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 6 3 33 32 30 30
181038 (1.783) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตสาย 1L-1R-RMC กม.0+030-5+300 เป็นช่วงๆฝายคลองคูถนน จำนวน 400 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 16 6 339000 110881.15 60 60
181039 (1.784) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตสาย 1R-RMC กม.0+030-1+630 เป็นช่วงๆฝายคลองคูถนน จำนวน 500 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 16 6 349000 112454.4 60 60
181040 (1.785) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตสาย LMC กม.0+045-7+550 เป็นช่วงๆฝายคลองคูถนน จำนวน 450 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 16 19 328000 319034.7 60 60
181041 (1.786) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตสาย LMC เป็นช่วงๆฝายคลองอ้าย จำนวน 400 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 13 6 409000 112454.4 90 90
181042 (1.787) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตสาย RMC เป็นช่วงๆฝายคลองอ้ายเขียว จำนวน 450 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 13 24 410000 395745.6 90 90
181043 (1.788) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 2L-1R-RMC กม.1+100 ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 11 12 196000 194250 60 60
181044 (1.789) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.2+820 ฝายคลองท่าเรือรี โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
181058 (1.803) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 1L-LMP กม.3+100 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 78 เมตร โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เป็นช่วงๆ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 21 18 198000 195862.5 60 60
181059 (1.804) ซ่อมแซมท้ายฝาย ฝายไสเตาอ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 14 12 394000 198891.6 120 120
181065 (1.810) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน 10 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 2 45342 60 60
181070 (1.815) ซ่อมแซมผิวคอนกรีตและรอยรั่วน้ำอาคารตัวฝาย ฝายคลองคูถนน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 6 6 129197 93358.5 60 60
181072 (1.817) ซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองฝายอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 16 10 208000 181291.3 60 60
181079 (1.824) ซ่อมแซมอาคารประกอบหน้าและท้ายฝาย ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 21 6 360000 112454.4 90 90
181080 (1.825) ซ่อมแซมอาคารประกอบหน้าและท้ายฝาย ฝายคลองอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 960000 960000 21 6 360000 112454.4 90 90
181081 (1.826) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น แก้มลิงหนองกรุงหยัน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 13 20 337000 266279.1 150 150
183808 (1.3553) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองคึกฤทธิ์ - คลองพง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,395 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 292000 292000
183809 (1.3554) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองนายไว - คลองขลิม โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 292000 292000
183810 (1.3555) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปั่น - เขต ม.5 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 12,560 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 496000 496000
183811 (1.3556) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองป่าไม้ - คลองวังนก โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 8,860 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000
183812 (1.3557) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพง - คลองป่าไม้ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 11,840 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 467000 467000
183813 (1.3558) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพง - แยกน้ำเชี่ยว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 10,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 428000 428000
183814 (1.3559) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลุงเขียร - โคกควายนอน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 292000 292000
183816 (1.3561) ขุดลอกตะกอน คลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม0+030 - 6+880 ฝายคลองคูถนน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณตะกอน 2,230 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 498500 498500 11 42 433500 438 90 90
183817 (1.3562) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัวดอน - เขตควนชุม โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 7,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 280000 280000
183818 (1.3563) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองใหญ่เป็ด - คลองดอนเปียน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 8,670 ลูกบาศก์เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 342000 342000
183819 (1.3564) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา หน้าและท้ายฝาย ฝายคลองอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 12,635 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 498500 498500
184005 (1.3750) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 151900 151900
184846 (5) อาคารป้องกันตลิ่งถนนวัดพระอานนท์ ยาว 460 เมตร ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 26000000 26000000 10 6 251000 69464.7 150 150
185084 (1.34) งานปรับปรุงระบบเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าฝายคลองคูถนน จำนวน 1 แห่ง ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 570000 570000 19 10 112000 110 60 60
185085 (1.35) งานปรับปรุงระบบเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าฝายคลองท่าแปรง จำนวน 1 แห่ง ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1360000 1360000 45 5 169000 59130.5 60 60
185087 (1.37) ท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+670 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 12 21 320000 317329.35 90 90
185088 (1.38) ท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.3+060 และ กม.6+285 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 2 แห่ง ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000 21 20 650000 333249.6 120 120
185089 (1.39) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+040-0+183 ฝายคลองอ้ายเขียว ยาว 0.050 กม. โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000
185091 (1.41) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 1ขวา สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+700 และ กม.1+240 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 2 แห่ง ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000
185092 (1.42) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+130 และ กม.2+060 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 2 แห่ง ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000
185093 (1.43) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 6ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+000 และ กม.1+400 ฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 2 แห่ง ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000 22 3 600000 34210.2 90 90
185095 (1.45) ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+500 ฝายคลองสังข์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 16 24 364000 334975.4 90 90
185096 (1.46) ปรับปรุงระบบเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า ฝายคลองอ้ายเขียว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 21 5 139000 70134.1 90 90
185443 (1.3) อาคารอัดน้ำห้วยทุเรียน ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร 1 ช่อง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4500000 4500000
186051 (1.1) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองพง ความยาว 19 เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 230000 230000 7 4 71000 65189.8 60 60
186052 (1.2) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองในขลิม ความยาว 16 เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 6 5 61 57 60 60
186151 (1.101) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองทุ่งหล่อ ความยาว 16 เมตร ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 6 4 60000 55721.4 60 60
186152 (1.102) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองเทพมงคล ความยาว 16 เมตร ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 6 4 60000 55721.4 60 60
186153 (1.103) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองดอนเปียน ความยาว 18 เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 220000 220000 7 4 67000 61767 60 60
186154 (1.104) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองโหนด ความยาว 18 เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 220000 220000 7 5 67 62 60 60
186155 (1.105) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองเหมืองขำ ความยาว 16 เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 6 4 59000 58744.2 60 60
186156 (1.106) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองห้วยข่อย ความยาว 16 เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 6 5 60 59 60 60
186157 (1.107) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด คลองแม่กลอง ความยาว 16 เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 6 5 60000 58816.25 60 60
187402 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 258000 258000
187403 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 33800 33800
187404 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 154800 154800
187405 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 53400 53400
187406 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 324000 324000
187407 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 21500 21500
187408 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 440200 440200
187409 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 26000 26000
187410 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 33700 33700
187411 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 868000 868000
187412 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1570000 1570000
187413 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 47500 47500
187414 เครื่องวัดกระแสน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 526000 526000
187415 เครื่องวัดน้ำฝนธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 15000 15000
176303 อ่างเก็บน้ำห้วยหลา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 839127 839127
176879 ฝายบ้านโคกคา ตำบลสินปุนอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2868233 2868233
177874 (1.3) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานกระบี่ ระยะทาง 9.195 กม. ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 10 258000 249958.5 65 65
178046 (1.7) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานกระบี่ พื้นที่ชลประทาน 49,467 ไร่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 123600 123600
178047 (1.8) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .ระยะทาง 60.91 กม. โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 460000 460000 7 2 12 423000 291927.7 152 152
178048 (1.9) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .ระยะทาง 81.81 กม. โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1236000 1236000 19 18 10 1146000 786893.15 152 152
178049 (1.10) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานกระบี่ พื้นที่ 828 ไร่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1880000 1880000 29 5 59 1748000 1227175.15 152 152
179241 (1.2) ซ่อมแซมบ้านพักมาตรฐานคนงาน 8 ครอบครัว โครงการชลประทานกระบี่ สูง 2 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 11 17 288000 285909.55 66 66
179565 (11) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย 1R-LMP1 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 2.620 กม. ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25000000 25000000 6 309000 15570.5 130 130
179566 (12) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย RMP กม.0+000-กม.3+500 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 3.500 กม. ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000000 30000000 50 1 53 5300000 3255839.8 108 108
179567 (13) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ความยาว 5.840 กม. ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000 50 8 29 3700000 3039791.7 108 108
179568 (14) ปรับปรุงอาคารควบคุม Control House อ่างเก็บน้ำห้วยลึกพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 1 43000 108 108
179613 (1.8) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดกระบี่ พื้นที่ 19 ไร่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 344800 344800 9 7 17 214000 293148 88 88
179650 (1.45) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 1R-RMC กม.4+500 - กม.5+000 อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,401 ตารางเมตร ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 8 2 10 209000 258488.95 66 66
179651 (1.46) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย RMC กม.3+000 - กม.5+000 อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,728 ตารางเมตร ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 11 0 7 289000 288687.55 66 66
179652 (1.47) ซ่อมแซมท่อลอดท่อส่งน้ำ สาย LMP, 1R - LMP อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4 แห่ง ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 8 2 17 290000 310430.6 66 66
179653 (1.48) ซ่อมแซมทำนบดิน กม.1+900 - กม.2+300 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3,500 ตารางเมตร ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 20 1 17 683000 649886.7 86 86
179654 (1.49) ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรบ้านนาใน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 620 เมตร ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 3 4 130000 171614.5 66 66
179655 (1.50) ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำช่วยเหลือส่วนราชการในเขตอำเภอคลองท่อม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1.500 กม. ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1725000 1725000 12 7 6 419000 415257.4 88 88
179656 (1.51) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในบริเวณที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 4 1 6 104000 102839.1 66 66
179657 (1.52) ซ่อมแซมรางระบายน้ำท้ายอาคาร CONTROL HOUSE อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 45 เมตร ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 7 2 7 183000 169017.5 66 66
179658 (1.53) ซ่อมแซมหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองหยา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 4 2 2 104000 114116.35 66 66
179659 (1.54) ซ่อมแซมอาคารจ่ายน้ำ ฝายคลองบางสร้าน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 28 แห่ง ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 9 7 236000 150639.05 66 66
179933 (1.1) ปรับปรุงถนนภายในบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2353000 2353000 1 17000 43 43
184047 (1.3792) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย 1L-LMC ฝายคลองน้ำแดง จำนวน 1,443 ตารางเมตร โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 7 5 7 184000 257013.55 66 66
184048 (1.3793) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย LMC กม.6+000 - กม.8+500 ฝายคลองน้ำแดง จำนวน 2,310 ตารางเมตร โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 9 18 1 307000 409514.05 86 86
184049 (1.3794) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด สาย RMC กม.1+000 - กม.2+500 ฝายคลองน้ำแดง จำนวน 1,707 ตารางเมตร โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 9 1 13 235000 308785 66 66
184050 (1.3795) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านา สาย RMC กม.0+000 - กม.10+450 จำนวน 10 แห่ง ฝายคลองปกาไสย โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 4 1 2 104000 67817.5 66 66
184051 (1.3796) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน .โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
184052 (1.3797) ซ่อมแซมฝายคลองทรายขาว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2400000 2400000 18 0 19 772000 788524.45 108 108
184053 (1.3798) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ สาย 1L-RMP กม. 0+100 - 0+350 อ่างเก็บน้ำคลองหยา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 250 เมตร โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 9 236000 149889.65 66 66
184054 (1.3799) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ สาย 1L-RMP กม. 0+030 - 0+190 ฝายห้วยน้ำแก้ว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 156 เมตร โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 3 2 1 53600 58007.3 45 45
184055 (1.3800) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ สาย LMP กม. 2+390 - 2+465 อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ความยาว 75 เมตร โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 7 183300 115747.35 66 66
184056 (1.3801) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย LMP อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 13 แห่ง โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 9 236000 15570.5 66 66
184057 (1.3802) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสาย RMP ฝายคลองทรายขาว ความยาว 1,150 เมตร โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 20 700000 639015 88 88
184058 (1.3803) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC กม.0+000 - กม.1+000 ฝายคลองปกาไสย จำนวน 4,352 ตารางเมตรโครงการชลประทานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1900000 1900000 28 20 980000 678909 88 88
184059 (1.3804) ซ่อมแซมหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง โครงการชลประทานกระบี่ จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 4 2 5 105000 116661.95 66 66
184060 (1.3805) ซ่อมแซมหินทิ้ง กม.0+200 - กม.0+500 อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง โครงการชลประทานกระบี่ จำนวน 1,740 ตารางเมตร ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 4 1 5 105000 87392.1 66 66
184061 (1.3806) ซ่อมแซมอาคาร ทรบ.ฝั่งขวาฝายคลองทรายขาว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 5 3 6 131000 143615.35 66 66
184830 (2) ฝายบ้านสะท้อนกลวง ความยาว 20 เมตร สูง 1.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 13000000 13000000 6 157000 130 130
185558 (85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 7,270 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 37,813 ไร่ ฝายคลองยา สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 32000000 32000000 11 289000 130 130
187379 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 80400 80400
187380 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 27000 27000
187381 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 4300 4300
187382 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2600000 2600000
187383 กล้องระดับ แบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 24000 24000
187384 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 170000 170000
187385 เครื่องวัดกระแสน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 263000 263000
176574 ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานฝายนางย่อน ระยะ 2 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระยะทาง 5.116 กม. สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา เงินกันเหลื่อมปี 2563 14615712 202529
176907 ฝายบ้านฝ่ายทำ จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา เงินกันเหลื่อมปี 2563 0 0
177653 ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC ฝายคลองนาเตย ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ระยะทาง 8.300 กม. สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา เงินกันเหลื่อมปี 2563 11626708 8958102
177942 (1.71) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานพังงา ระยะทาง 4.59 กม. ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 7 150000 107528.8 22 22
178025 (1.154) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำ RMC กม.3+380 ยาว 5 ม. ฝายคลองนาเตย โครงการชลประทานพังงา ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000
178372 (1.333) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานพังงา พื้นที่ชลประทาน 29,800 ไร่ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 280000 280000
178373 (1.334) บำรุงรักษาหัวงาน 17.25 ไร่ คลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย ระยะทาง 21.525 กม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 273800 273800 3 4 260000 222714 182 182
178374 (1.335) บำรุงรักษาหัวงาน 32.44 ไร่ คลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย ระยะทาง 43.021 กม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 492000 492000 8 8 418000 353502.15 140 140
178375 (1.336) บำรุงรักษาหัวงาน 51 ไร่ คลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย ระยะทาง 110.36 กม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 13 13 855000 458891.25 187 187
179612 (1.7) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดพังงา พื้นที่ 9,360 ไร่ ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 11 100000 26 26
179814 (1.209) ขุดลอกตะกอนดินทรายหน้าฝาย ท้ายฝาย ฝายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานพังงา ปริมาณดิน 4,933 ลบ.ม. ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
179815 (1.210) ขุดลอกตะกอนดินทรายหน้าฝาย ท้ายฝาย ฝายคลองใน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานพังงา ปริมาณดิน 8,223 ลบ.ม. ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
179816 (1.211) ซ่อมแซมบ่อพักน้ำและระบบส่งน้ำ ฝายคลองบางใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานพังงา ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 3 9 432900 431898.35 88 88
179946 (1.14) ปรับปรุงถนน สาย LMP ฝายคลองถ้ำ โครงการชลประทานพังงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6500000 6500000
180264 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.9) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6200 6200
181614 (1.1359) ซ่อมแซมคันดินและอาคารปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองนาเตย โครงการชลประทานพังงา ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 3 12 450000 440565.7 88 88
181615 (1.1360) ซ่อมแซมคูระบายน้ำถนน LMP ฝายคลองถ้ำ ยาว 150 เมตร โครงการชลประทานพังงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 3 7 128000 119674.6 44 44
181616 (1.1361) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานระบายพร้อมขุดลอกตะกอนดินหน้าฝาย ฝายคลองลำไตรมาศ โครงการชลประทานพังงา ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 4 8 226000 213114.6 65 65
181617 (1.1362) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 16 314000 52 52
181618 (1.1363) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
181619 (1.1364) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ สาย 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.7+000 - กม.7+930 ฝายคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2150000 2150000 15 18 842700 842553.4 112 112
181621 (1.1366) ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายคลองบ่อแสน โครงการชลประทานพังงา ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 570000 570000 3 7 319700 311874.15 61 61
181622 (1.1367) ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายคลองลำไตรมาศ โครงการชลประทานพังงา ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 720000 720000 4 8 413100 401469.4 104 104
183677 (1.3422) ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย ฝายคลองถ้ำ โครงการชลประทานพังงา ปริมาณดิน 8,400 ลบ.ม. ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000
183853 (1.3598) ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝาย ฝายคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา ปริมาณดิน 5,753 ลบ.ม. ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000
185513 (40) ฝายคลองพังงาทุ่งคาโงก สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ความยาว 20 เมตร สูง 2 เมตร ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 35000000
185988 (103) ฝายดักตะกอนคลองพังงาแห่งที่ 1 (บริเวณหลังการประปาส่วนภูมิภาค) ความยาว 73 เมตร สูง 2 เมตร ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 35000000
187386 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 25800 25800
187387 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 33800 33800
187388 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 159000 159000
187389 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 36000 36000
187390 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการชลประทานพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานพังงา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 340000 340000
176350 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองพระแทวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต เงินกันเหลื่อมปี 2563 546480 546480
178484 (1.387) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานภูเก็ต เพื่อการประปาส่วนภูมิภาค พื้นที่ 531 ไร่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0
178485 (1.388) บำรุงรักษาหัวงานของอ่างเก็บน้ำบางวาด พี้นที่ 531 ไร่ โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1205000 1205000 0 0 0 0 0 0 0
178486 (1.389) บำรุงรักษาหัวงานของอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ พื้นที่ 293 ไร่ โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 665000 665000 0 0 0 0 0 0 0
178487 (1.390) บำรุงรักษาหัวงานและระบบสูบน้ำผันบางใหญ่-บางวาด พื้นที่ 88.50 ไร่ โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0
179591 (37) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำชลประทานสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระบบท่อส่งน้ำความยาว 1.80 กม. โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000 0 0 0 0 0 0 0
179614 (1.9) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร(ในเขตโครงการฝายคลองพระแทวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานภูเก็ตพื้นที่ 88.11 ไร่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0
181955 (1.1700) ซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำผันบางใหญ่-บางวาด ความยาว 2.80 กิโลเมตรและอาคารประกอบ จำนวน 10 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4710000 4710000 0 0 0 0 0 0 0
184836 (8) ทำนบดินบ้านป่าครองชีพ ทำนบดินยาว 25.00 เมตร สูง 6.00 เมตร ความจุ 0.02 ล้านลบ.ม. ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000000 30000000 0 0 0 0 0 0 0
185121 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.71) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองอนุภาษ เพื่อผันน้ำลงคลองบางใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 0
185122 (1.72) ปรับปรุงอาคารรับน้ำรอบอ่างเก็บน้ำบางวาด จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5900000 5900000 0 0 0 0 0 0 0
185262 (83) ปรับปรุง ทรบ.กลางคลองบางใหญ่ กม.9+470 โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000 0 0 0 0 0 0 0
185263 (84) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำขุมน้ำสรรพสามิต โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000 0 0 0 0 0 0 0
185825 (1.1) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะ ทางน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 0
185826 (1.2) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะ ทางน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 0
186003 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (118) ประตูระบายน้ำโคกโตนดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ขนาดบานระบาย 5.50x5.30 เมตร (ชนิด 2 บาน) จำนวน 1 ช่อง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 75000000 75000000
187391 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 33800 33800
187392 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 214400 214400
187393 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 103200 103200
187394 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 42500 42500
187395 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2500000 2500000
187396 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2600000 2600000
187397 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 575000 575000
187398 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานภูเก็ต เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 47500 47500
176196 ขุกลอกบริเวณหน้าฝาย ฝายคลองท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2251822 1859881
176306 แก้มลิงทุ่งปากขอ ระยะที่ 2 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 115213181 114229687
176566 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดาตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง6.625 กม. สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 13248963 13248963
176567 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.600 กม. สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 10000607 10000607
176568 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสาย 1 ขวา -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.500 กม. สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 9856346 9856346
176675 ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม. 3+500 ถึง4+500 ฝายคลองไชยา 1 สายตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 499968 499968
177021 แก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 42365884 42365884
177603 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนแปลง สปก.(แปลงรวมชัยบุรี) ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 40000850 40000850
177605 แก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 34512894 13894144
177606 แก้มลิงทุ่งปากขอ ระยะที่ 2 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 40100000 31318106
178663 (1.566) งานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายคลองไชยา ระยะทาง 16.870 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 254000 254000 2 2 115622 33795 153 153
178664 (1.567) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี พื้นที่ 76,500 ไร่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
178665 (1.568) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ฝายคลองไชยา ระยะทาง 15.00 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 124000 124000 2 2 115622 32224 153 153
178666 (1.569) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ฝายคลองท่าทอง ระยะทาง 61.700 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 466000 466000 2 2 115622 31701 153 153
178667 (1.570) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ฝายคลองเทวดาจำนวน 11 สาย ระยะทาง 42.338 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 320000 320000 0
178668 (1.571) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายคลองท่าทอง ระยะทาง 26.472 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 2 2 115622 51087 153 153
178669 (1.572) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายคลองเทวดาจำนวน 2 สาย ระยะทาง 22.970 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 347100 347100
178670 (1.573) บำรุงรักษาท่อส่งน้ำสายใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล ระยะทาง 8.50 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 128000 128000 0 0 0 0 0
178671 (1.574) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านนาสาร พื้นที่ 124 ไร่ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 281400 281400
178672 (1.575) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล พื้นที่ 57 ไร่ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 129000 129000 0 0 0 0 0
178673 (1.576) บำรุงรักษาหัวงาน ฝายคลองไชยา พื้นที่ 84 ไร่ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 190000 190000 2 2 115622 51087 153 153
178674 (1.577) บำรุงรักษาหัวงาน ฝายคลองท่าทอง พื้นที่ 120 ไร่ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 273000 273000 2 2 115622 49346 153 153
178675 (1.578) บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พื้นที่ 75 ไร่ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 117600 117600 0 0 0 0 0
178677 (1.580) บำรุงรักษาหัวงานฝายคลองเทวดา พื้นที่51ไร่ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 115700 115700 0 0 0 0 0
178678 (1.581) บำรุงรักษาหัวงานอ่างเก็บน้ำเพื่อความมั่นคงจำนวน 9 แห่ง พื้นที่ 90 ไร่ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 204300 204300 0 81 0
179090 (1.993) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ 12 สาย โครงการฝายคลองท่าทอง ปริมาณ 842 ตัน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1114000 1114000 280 0 280 0 320 0 415 0 640 0 760 0 842 0
179225 (1.37) จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA จำนวน 1 เครื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1800000 1800000 0 0
179885 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.280) ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายคลองวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดิน 7,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
179886 (1.281) ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายสะพานนาค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดิน 7,500 ลบ.ม. โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 0 0 0 0 0 0
179887 (1.282) ขุดลอกตะกอนหน้าทำนบดิน ปริมาณดิน 10,000 ลบ.ม. และซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงาน ความยาว 1.50 กม. โครงการทำนบบางหินพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7901200 7901200
179888 (1.283) ขุดลอกตะกอนหน้าทำนบดิน ปริมาณดิน 5,000 ลบ.ม. และซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่ง ความยาว 100 เมตร โครงการทำนบดินพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ่อน้ำผุด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8000000 8000000 0 0 0 0 0 0
179889 (1.284) ซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ ขนาดอัตราการสูบ 60 ลบ.ม./ชั่วโมง สามารถยกน้ำได้ 40 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โครงการหนองแท่นแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 0 0 0 0 0 0
179890 (1.285) ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าทำนบดิน ปริมาณ 1,200 ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2400000 2400000
179891 (1.286) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนว ปริมาณ 400 ลบ.ม. และขุดลอกตะกอนดิน ปริมาณดิน 10,000 ลบ.ม.โครงการทำนบดินบางพ่อตา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0
179892 (1.287) ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใน control house 1 แห่ง โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
180286 (1.31) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000 35000
183121 (1.2866) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000-5+000 ปริมาณดิน 2,240 ลูกบาศก์เมตร ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 2 2 49120 67815 65 65
183122 (1.2867) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+000-6+000 ปริมาณดิน 3,000 ลูกบาศก์เมตร ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 670000 670000 2 2 49120 67815 65 65
183123 (1.2868) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1 ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000-3+000 ปริมาณดิน 1,350 ลูกบาศก์เมตร ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
183124 (1.2869) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000-10+000 ปริมาณดิน 4,470 ลูกบาศก์เมตร ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 3 3 124690 105018 110 110
183125 (1.2870) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+351-กม.11+000 ปริมาณดิน 4,300 ลูกบาศก์เมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 962000 962000 3 3 0 124690 143344 110 110
183127 (1.2872) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+000-6+700 ปริมาณดิน 4,840 ลูกบาศก์เมตร ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1080000 1080000 3 3 124690 147274 110 110
183128 (1.2873) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+040 ถึง กม.10+000 ปริมาณดิน 2,760 ลูกบาศก์เมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 917000 917000 2 2 0 83120 80085 110 110
183129 (1.2874) ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำ 6ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+500-2+850 พื้นที่ 1,413 ตารางเมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าทอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000
183130 (1.2875) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา 1ขวา 2ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000-4+600 พื้นที่ 1,416 ตารางเมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
183131 (1.2876) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา 2ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.2+000-3+200 พื้นที่ 1,236 ตารางเมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
183132 (1.2877) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000-6+400 พื้นที่ 2,745 ตารางเมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 3 3 124690 62845 110 110
183133 (1.2878) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.2+300-กม.3+000 พื้นที่ 700 ตารางเมตร ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 2 2 83120 86448 110 110
183134 (1.2879) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย 5ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+030-1+500 พื้นที่ 900 ตารางเมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 465000 465000
183135 (1.2880) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2ขวา สายใหญ่ฝั่งขวา กม.2+000 กม.5+500 พื้นที่ 3,884 ตารางเมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1251000 1251000 3 3 124690 71823 110 110
183136 (1.2881) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 4ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.2+200-4+300 พื้นที่ 1,638 ตารางเมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
183137 (1.2882) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+025 ถึง กม.2+100 พื้นที่ 70 ตารางเมตร ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000
183138 (1.2883) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+500 ถึง กม.4+020 พื้นที่ 14 ตารางเมตร ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
183139 (1.2884) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.4+750 ถึง กม.11+000 พื้นที่ 1,848 ตารางเมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1140000 1140000
183140 (1.2885) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.7+400-7+700 พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 4 4 166254 183713 110 110
183141 (1.2886) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ กม.9+000-10+100 พื้นที่ 1,200 ตารางเมตร ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 4 4 166254 196366 110 110
183142 (1.2887) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+030 ถึง กม.5+000 พื้นที่ 2,300 ตารางเมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าทอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1900000 1900000 4 4 197993 135196 131 131
183143 (1.2888) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.3+400 ถึง กม.7+700 พื้นที่ 30 ตารางเมตร ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
183144 (1.2889) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ กม.5+850-6+700 พื้นที่ 900 ตารางเมตร ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000 4 4 197993 196384 131 131
183145 (1.2890) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 4ขวา สายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+700 ขนาด 2.00 x2.00 เมตร ความยาว 20 เมตร จำนวน 2 ช่อง ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2057000 2057000 2 2 83120 50276 110 110
183146 (1.2891) ซ่อมแซมท่อลอดถนนข้ามคลองส่งน้ำ กม.0+300 คลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งขวา ขนาด 1.75 x1.75 เมตร ความยาว 6 เมตร จำนวน 1 ช่อง ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 0 0 0 198433 0 0
183147 (1.2892) ซ่อมแซมท่อลอดถนนข้ามคลองส่งน้ำ กม.2+290 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ขนาด 1.75 x1.75 เมตร ความยาว 9 เมตร จำนวน 1 ช่อง ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 0 0 0 0 0 0
183148 (1.2893) ซ่อมแซมท่อลอดถนนข้ามคลองส่งน้ำ กม.2+400 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาด 1.75 x1.75 เมตร ความยาว 8 เมตร จำนวน 1 ช่อง ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 0 0 0 0 0 0
183149 (1.2894) ซ่อมแซมท่อลอดถนนข้ามคลองส่งน้ำ กม.6+150 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาด 1.75 x1.75 เมตร ความยาว 8 เมตร จำนวน 1 ช่อง ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 0 0 0 0 0 0
183150 (1.2895) ซ่อมแซมท่อลอดถนนเชื่อมคลองส่งน้ำ กม.2+500 คลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาด 1.75 x1.75 เมตร ความยาว 10 เมตร จำนวน 1 ช่อง ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 0 0 0 0 0 0
183151 (1.2896) ซ่อมแซมท่อลอดถนนเชื่อมคลองส่งน้ำ กม.4+000 คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งขวา ขนาด 1.75 x1.75 เมตร ความยาว 8 เมตร จำนวน 1 ช่อง ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 630000 630000 0 0 0 0 0 0
183152 (1.2897) ซ่อมแซมท่อลอดถนนเชื่อมคลองส่งน้ำ กม.5+200 คลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาด 1.75 x1.75 เมตร ความยาว 10 เมตร จำนวน 1 ช่อง ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 730000 730000 0 0 0 0 0 0
183153 (1.2898) ซ่อมแซมท่อลอดถนนเชื่อมคลองส่งน้ำ กม.5+622 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาด 1.75 x1.75 เมตร ความยาว 10 เมตร จำนวน 1 ช่อง ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 720000 720000 0 0 0 0 0 0
183154 (1.2899) ซ่อมแซมท่อลอดถนนเชื่อมคลองส่งน้ำ กม.6+490 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาด 1.75 x1.75 เมตร ความยาว 8 เมตร จำนวน 1 ช่อง ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 0 0 0 0 0 0
183155 (1.2900) ซ่อมแซมทางระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.8+800กว้าง 12.40 เมตร ยาว 50 เมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1705000 1705000 2 2 988996 79832 90 90
183156 (1.2901) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 แห่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
183157 (1.2902) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
183158 (1.2903) ซ่อมแซมรางระบายน้ำทิ้ง ความยาว 20 เมตร อ่างเก็บน้ำสาขาห้วยวังพลับ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000
183159 (1.2904) ซ่อมแซมอาคาร control house พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำคลองบางเขียน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000
183160 (1.2905) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ กม.4+720 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ขนาด 1.50 x1.50 เมตร ความยาว 8 เมตร จำนวน 1 ช่อง ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 760000 760000
183988 (1.3733) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำสาขาห้วยวังพลับ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
185595 (122) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสหกรณ์นิคมพนม (จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่สหกรณ์นิคมพนม) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 11,750 เมตร พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 37000000 37000000
187399 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 154800 154800
187400 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 18000 18000
187401 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 16000 16000
176798 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองอ้ายเขียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2563 2926736 1722850
178250 (1.211) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช พื้นที่ชลประทาน 117,290 ไร่ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
178255 (1.216) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 7 สาย ฝายคลองเสาธง ระยะทาง 63.90 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 483000 483000 3 10 0 165000 162475.5 90 90
178256 (1.217) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ฝายคลองเสาธง ระยะทาง 12.872 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 194400 194400 2 2 0 35000 32495.1 90 90
178264 (1.225) บำรุงรักษาหัวงาน ฝายคลองเสาธง พื้นที่ 70 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 158900 158900 2 2 0 35000 32495.1 90 90
178267 (1.228) บำรุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน้ำฝายคลองท่าดี พื้นที่ 130 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 10 10 0 235000 245602 90 90
178832 (1.735) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย LMC ฝายคลองท่าดี ปริมาณ 36 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลกำแพงเซา ตำบลไชยมนตรี ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 117000 117000 6 4 0 65000 64990.2 60 60 370 5 1000 14 1650 23 2250 32 2520 36
178833 (1.736) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย1L-4R- LMC ฝายคลองท่าดี ปริมาณ 16 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 48800 48800 2 2 0 35000 32495.1 60 60 140 2 420 6 680 10 900 14 1050 16
178834 (1.737) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย1R- LMC ฝายคลองท่าดี ปริมาณ 28 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลกำแพงเซา ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 91000 91000 3 3 0 85000 83742.65 90 90 300 4 800 11 1300 18 1800 25 1960 28
178835 (1.738) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย2R- LMC ฝายคลองท่าดี ปริมาณ 18 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลไชยมนตรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 55200 55200 2 2 0 70000 65495.1 90 90 180 3 480 7 780 11 1080 15 1190 18
178836 (1.739) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย3R- LMC ฝายคลองท่าดี ปริมาณ 16 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 52000 52000 2 2 0 70000 65495.1 90 90 150 2 430 6 710 10 990 14 1110 16
178837 (1.740) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย4R- LMC ฝายคลองท่าดี ปริมาณ 20 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ เทศบาลนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 61800 61800 2 2 0 70000 65495.1 90 90 200 3 540 8 890 13 1210 18 1330 20
180082 (9) ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานสาย 1L-1L-LMC ฝายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.00 กม. ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 12000000 12000000
181003 (1.748) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ LMC กม.0+000-1+544 ฝายคลองเสาธง ปริมาณดิน 4,377 ลูกบาศก์เมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 23 23 0 380000 373693.7 90 90
181006 (1.751) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.7+000 - 9+000 ฝายคลองเสาธง ตำบลท้ายสำเภา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000 25 25 0 410000 406188.8 90 90
181007 (1.752) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทานคลอง 1L-4R-LMC ช่วงกม. 2+000-4+500 (ฝายคลองท่าดี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 9 9 0 150000 146228 60 60
181008 (1.753) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทานคลอง 1R-LMC ช่วงกม. 3+400-6+600 (ฝายคลองท่าดี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 9 9 0 150000 146228 60 60
181009 (1.754) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทานคลอง 2R-LMC ช่วงกม. 1+000-3+000 (ฝายคลองท่าดี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 10 10 0 165000 162475.5 60 60
181010 (1.755) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทานคลอง 3R-LMC ช่วงกม. 3+000-5+200 (ฝายคลองท่าดี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 13 13 0 220000 211218.2 60 60
181011 (1.756) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทานคลอง 4R- LMC ช่วงกม. 0+000-5+200 (ฝายคลองท่าดี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 7 7 0 120000 113732.9 60 60
181012 (1.757) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทานคลอง LMC ช่วงกม. 3+200-6+100 (ฝายคลองท่าดี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000 12 12 0 225000 228775.15 90 90
181060 (1.805) ซ่อมแซมบานระบาย 2 - 2R - MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
181061 (1.806) ซ่อมแซมบานระบาย 3 - 2R - MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 15 15 0 250000 243713.3 60 60
181062 (1.807) ซ่อมแซมบานระบาย 4 - 2R - MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 20 20 0 550000 568664.3 90 90
181067 (1.812) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 15 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
184845 (4) อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองท่าใหญ่ ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000000 30000000
185343 (1.11) ปรับปรุง ทรบ. คลองชักน้ำ 1 - 2R - คลองแพร้ว - MD3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4500000 4500000 20 20 0 325000 324951 90 90
185344 (1.12) ปรับปรุง ทรบ. คลองชักน้ำสาย 6 - 3R - MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 10 10 0 165000 162478.5 90 90
186139 (1.89) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดคลองบางพุทรา จำนวน 1 แห่ง ความยาว 23 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 15 15 0 250000 243713.3 90 90
186140 (1.90) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดปลายคลองแพร้ว - MD3 จำนวน 1 แห่ง ความยาว 24 เมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 15 15 0 250000 243713.3 90 90
186142 (1.92) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดพื้นที่ MD1 จำนวน 4 แห่ง ความยาว 56 เมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 25 25 0 410000 406188.8 90 90
186144 (1.94) ทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดพื้นที่ MD3 จำนวน 5 แห่ง ความยาว 60 เมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 25 25 0 410000 406188.8 90 90
187425 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
187426 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 117000 117000
187427 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 36000 36000
176141 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบกลาง 2563 21600000 21600000
176841 ปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2(คลองท่าจิก) พร้อมอาคารประกอบ 1 สาย ตำบลรามแก้วอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน เงินกันเหลื่อมปี 2563 29129804 29129804
177065 ปรับปรุงท้าย River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน เงินกันเหลื่อมปี 2563 5309820 5309820
177133 โครงการท่อระบายน้ำบ้านศาลาแก้วพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน เงินกันเหลื่อมปี 2563 26625592 26625592
178251 (1.212) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน พื้นที่ชลประทาน 191,385.85 ไร่ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
178257 (1.218) บำรุงรักษาคลองสายซอย ความยาว 213.79 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1610300 1610300
178258 (1.219) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ ความยาว 79.45 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1193700 1193700
178266 (1.227) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 357.62 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 810400 810400
179321 (1.82) ซ่อมแซมบ้านพักมาตรฐานคนงาน 8 ครอบครัว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000
179322 (1.83) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 280000 280000
179741 (1.136) ขุดลอกตะกอนดินและซ่อมแซมหินเรียงยาแนวรางระบายน้ำท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ความยาว 700 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000
179750 (1.145) ซ่อมแซมท่อลอดถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000
180997 (1.742) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองสาย LMC กม.2+700จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 2 30228 40 40
181024 (1.769) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดสาย 1L-1R-RMC กม.0+350 - 0+570 ความยาว 220 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 4 90684 60 60
181025 (1.770) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ชะอวด-แพรกเมืองฝั่งซ้าย กม. 3+890 - 6+890 ความยาว 3.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4600000 4600000
181026 (1.771) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ชะอวด-แพรกเมืองฝั่งขวา กม.6+890 - 9+790 ความยาว 2.9 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4500000 4500000 2 62723.1 83 83
181032 (1.777) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.คลองบางเตย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลการะเกด อำเภอเชียร์ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
181033 (1.778) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.คลองหนองโพรง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000
181034 (1.779) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.คลองอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000
181035 (1.780) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.คลองอ้ายบ้อง จำนวน 1แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
181037 (1.782) ซ่อมแซมไซฟอน สาย 1R-1R-1L-1L-RMC กม.3+123 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 3 68013 60 60
181049 (1.794) ซ่อมแซมท่อลอดถนนทางเข้าหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
181053 (1.798) ซ่อมแซมท่อลอดท่อส่งน้ำสาย RMP นิคมควนขนุน จำนวน 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
181054 (1.799) ซ่อมแซมท่อลอดบ้านเกาะสุดจุดที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 1 31361.55 83 83
181055 (1.800) ซ่อมแซมท่อลอดบ้านเกาะสุดจุดที่ 4 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 320000 320000
181056 (1.801) ซ่อมแซมท่อลอดบ้านเกาะสุดจุดที่ 5 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 2 62723.1 83 83
181057 (1.802) ซ่อมแซมท่อลอดบ้านเกาะสุดจุดที่ 6 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000
181063 (1.808) ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.คลอง 1R-1R-1R-1L-1L-RMC จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 3 68013 60 60
181064 (1.809) ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.คลอง 1R-LMC จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 3 68013 60 60
181069 (1.814) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
181074 (1.819) ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าอาคาร Spill Way อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ความยาว 120 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000
181075 (1.820) ซ่อมแซมหินเรียงคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ฝั่งซ้าย กม.21+200 - 21+300 ความยาว 280 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 920000 920000 1 31361.55 83 83
181076 (1.821) ซ่อมแซมหินเรียงคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ฝั่งขวา กม.21+200 - 21+445 ความยาว 245 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 2 62723.1 83 83
181077 (1.822) ซ่อมแซมอาคาร Gate Valve และระบบท่อส่งน้ำบ้านควนมีชัย กม.0+000- 7+700 ความยาว 7.7 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
184834 (6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35600000 35600000
185086 (1.36) ท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC กม.2+200 ไม้เสียบขยาย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 2 45342 60 60
185094 (1.44) ปรับปรุงท่อลอดคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-RMC กม.2+640 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 2 45342 60 60
185215 (36) ปรับปรุงทรบ.คลองบางบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000
185216 (37) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.14+700 ไม้เสียบขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000
185217 (38) ปรับปรุงท่อลอดคันคลองส่งน้ำ RMC กม.15+809 ไม้เสียบขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000
185572 (99) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชาวนา จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25000000 25000000
185785 (29) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน ความจุ 8.00 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 70000000 70000000
185972 (87) ป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ระยะที่ 5 ฝั่งขวา กม.2+144 - 2+744 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 35000000
185973 (88) อาคารบังคับน้ำบ้านควนชะลิก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 17000000 17000000
192162 ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC ไม้เสียบขยาย กม.20+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
176714 ซ่อมแซมประตูอุทกวิภาประสิทธิ บานที่ 9 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง เงินกันเหลื่อมปี 2563 3240000 3240000
177173 บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง เงินกันเหลื่อมปี 2563 9266000 9266000
177201 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (อ.3) จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง เงินกันเหลื่อมปี 2563 485915 485915
177202 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง เงินกันเหลื่อมปี 2563 485915 485915
178252 (1.213) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง พื้นที่ชลประทาน 324,000 ไร่ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
178259 (1.220) บำรุงรักษาบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (1,100 ไร่) จำนวน 6 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2497000 2497000 6 6 702801 147361.5 210 210
178263 (1.224) บำรุงรักษาระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ 14.610 กม.คลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย 56.960 กม. จำนวน 2 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 651000 651000 3 3 238045.5 73680.75 210 210
178838 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.741) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกกลุ่มคลองชักน้ำ MD4 และคลองสาขา 3-2R-MD4 โดยแรงคน ปริมาณ 15 ไร่ คบ.ปากพนังล่าง ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 587000 587000
178839 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.742) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกกลุ่มคลองชักน้ำ MD4 และคลองสาขา1-1L-5R-MD4 โดยแรงคน ปริมาณ 5.70 ไร่ คบ.ปากพนังล่าง ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 462000 462000
178840 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.743) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกกลุ่มคลองชักน้ำ MD4 และคลองสาขา2-1L-5R-MD4 โดยแรงคน ปริมาณ 12 ไร่ คบ.ปากพนังล่าง ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 552000 552000
178841 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.744) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกกลุ่มคลองชักน้ำ MD4 และคลองสาขา2-4R-MD4 โดยแรงคน ปริมาณ 11.5 ไร่ คบ.ปากพนังล่าง ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 548000 548000
178842 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.745) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกกลุ่มคลองชักน้ำ MD4 และคลองสาขา3-3R-MD4 โดยแรงคน ปริมาณ 9 ไร่ คบ.ปากพนังล่าง ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 571000 571000
178843 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.746) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกกลุ่มคลองชักน้ำ MD4 และคลองสาขา4-3R-MD4 โดยแรงคน ปริมาณ 22 ไร่ คบ.ปากพนังล่าง ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 624000 624000
178844 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.747) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกกลุ่มคลองชักน้ำ MD4 และคลองสาขา5-3R-MD4 โดยแรงคน ปริมาณ 19 ไร่ คบ.ปากพนังล่าง ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 615000 615000
178846 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.749) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกคลอง1-2R-2R-MD2 โดยแรงคน ปริมาณ 2.19 ไร่ คบ.ปากพนังล่าง ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 755000 755000
179316 (1.77) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
179317 (1.78) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
179319 (1.80) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
180084 (11) ปรับปรุงถนนบริเวณหัวงานประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ระยะทาง 4.100 กม. ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 17500000 17500000
180085 (12) ปรับปรุงถนนภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ระยะทาง 3.500 กม. ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 14500000 14500000
180998 (1.743) ซ่อมแซม ทรบ.คลอง 1-MD5 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 460000 460000 2 2 68013 49120.5 90 90
180999 (1.744) ซ่อมแซม ทรบ.คลอง 1R-MD4 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 3 3 102019.5 73680.75 90 90
181000 (1.745) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านท้องลาน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 2 2 68013 49120.5 90 90
181001 (1.746) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านเภาเคือง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000 1 1 340065 24560.25 90 90
181004 (1.749) ซ่อมแซมคลองชักน้ำสาย 1-3R-MD4 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
181005 (1.750) ซ่อมแซมคลองชักน้ำสาย 2-3R-MD4 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
181045 (1.790) ซ่อมแซมท่อลอดถนน ม.13 บ้านแสงวิมาน (สนับสนุนแหล่งน้ำเกษตรแปลงใหญ่ส้มโอทับทิมสยาม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 870000 870000 2 2 68013 49120.5 90 90
181046 (1.791) ซ่อมแซมท่อลอดถนน ม.16 บ้านเขาน้อย (สนับสนุนแหล่งน้ำเกษตรแปลงใหญ่ส้มโอทับทิมสยาม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 770000 770000 2 2 68013 49120.5 90 90
181047 (1.792) ซ่อมแซมท่อลอดถนน ม.19 บ้านราษฎร์สงวน (สนับสนุนแหล่งน้ำเกษตรแปลงใหญ่ส้มโอทับทิมสยาม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 1 รายการ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 870000 870000 2 2 68013 49120.5 90 90
181048 (1.793) ซ่อมแซมท่อลอดถนน ม.4 บ้านเปี๊ยะกลาง (สนับสนุนแหล่งน้ำเกษตรแปลงใหญ่ส้มโอทับทิมสยาม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 830000 830000 2 2 68013 49120.5 90 90
181050 (1.795) ซ่อมแซมท่อลอดถนนบ้านนานอก จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 2 2 68013 49120.5 90 90
181051 (1.796) ซ่อมแซมท่อลอดถนนบ้านนายจำเริญ ม.7 บ้านเปี๊ยะหัวเนิน (สนับสนุนแหล่งน้ำเกษตรแปลงใหญ่ส้มโอทับทิมสยาม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 1 รายการ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 920000 920000 2 2 90684 49120.5 120 120
181052 (1.797) ซ่อมแซมท่อลอดถนนบ้านเพิง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 2 2 68103 49120.5 90 90
181066 (1.811) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างจำนวน 10 รายการ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
181068 (1.813) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานจำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังเชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 100 100 1000000 1000000 30 30
181073 (1.818) ซ่อมแซมเสริมคันคลองฉุกเฉิน(ฝั่งขวา) จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3120000 3120000
181078 (1.823) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านหมาก จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 890000 890000 2 2 68103 49120.5 90 90
181082 (1.827) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง และ ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ พื้นที่ MC1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3600000 3600000
181083 (1.828) ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบระบบส่งน้ำและระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า MC1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6449000 6449000
185090 (1.40) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองบางหว้า จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 3 3 136026 73680.75 120 120
185097 (1.47) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองดอนโหนด จำนวน 1 แห่ง ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7200000 7200000 5 5 170032.5 122801.25 90 90
185098 (1.48) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองชักน้ำ 2R-2R-MD2 จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 3 3 238045.5 73680.75 210 210
185099 (1.49) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเพ็งกรอ จำนวน 1 แห่ง ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7500000 7500000 5 5 170033 122801.25 90 90
186053 (1.3) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวรักษาระดับน้ำป่าพรุควนเคร็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จำนวน 10 แห่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2400000 2400000 3 3 170032.5 73680.75 150 150
186141 (1.91) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม จำนวน 3 แห่ง ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 759000 759000 2 2 68013 49120.5 90 90
186143 (1.93) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ต.ปากแพรก จำนวน 4 แห่ง ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 2 2 68013 49120.5 90 90
186145 (1.95) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ต.ขนาบนาก จำนวน 5 แห่ง ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000 2 2 68013 49120.5 90 90
186146 (1.96) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม จำนวน 2 แห่ง และคันกั้นน้ำเค็ม ยาว 600 ม. ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 935000 935000 2 2 68013 49120.5 90 90
186147 (1.97) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ต.ท่าซ่อม จำนวน 4 แห่ง ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 660000 660000 2 2 68013 49120.5 90 90
186148 (1.98) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ต.บ้านบางนบ จำนวน 2 แห่ง ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 462000 462000 1 1 34006.5 24560.25 90 90
186149 (1.99) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ต.หูล่อง จำนวน 1 แห่ง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 1 1 34006.5 24560.25 90 90
186150 (1.100) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม จำนวน 3 แห่ง ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 2 2 68013 49120.5 90 90
187416 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 101400 101400
187417 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 166400 166400
187418 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 79200 79200
187419 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 44100 44100
187420 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 150000 150000
187421 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 440200 440200
187422 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1290000 1290000
187423 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 868000 868000
187424 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2600000 2600000
176032 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 39092618 39092618
176134 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 18881471 18881471
176136 โครงการซ่อมแซมพระตำหนักประทับแรมปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 10622820 10622820
176144 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 22779771 22779771
176340 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อบูรณาการพัฒนาพื้นที่ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินกันเหลื่อมปี 2563 103145 0
176341 โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแปลงทดสอบสาธิตตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินกันเหลื่อมปี 2563 259168 0
176342 ค่าดูแลแปลงสาธิตการเรียนรู้ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินกันเหลื่อมปี 2563 79320 0
176343 ปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ ตำบลหูล่องอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินกันเหลื่อมปี 2563 411165 411165
176344 ซ่อมแซมป้อมยามภายในศูนย์อำนวยการฯ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินกันเหลื่อมปี 2563 231222 177892
176345 ซ่อมแซมอาคารแปรรูปผลผลิตตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินกันเหลื่อมปี 2563 16146 0
176346 ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำบริเวณบ้านพัก ตำบลหูล่องอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินกันเหลื่อมปี 2563 550015 0
177169 บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน ศูนย์อำนวยและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินกันเหลื่อมปี 2563 23944 23944
178260 (1.221) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 290 ไร่ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 26 26 2281800 1063078.15 241 241
179525 (1.56) ซ่อมแซมฝ้าและหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ และอาคารศูนย์บริการร่วมฯ ภายในศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000 30000 1 1 16733.82 15791.3 22 22
179526 (1.57) ซ่อมแซมประตูม้วนเหล็ก อาคารเอนกประสงค์ ภายในศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000 30000
179527 (1.58) ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก 8 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง ภายในศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000 50000 2 2 20750.78 20502.8 22 22
179528 (1.59) ซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก สำหรับกล้องวงจรปิด โทรศัพท์ และอินเตอร์เนต ภายในศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 76000 76000
179529 (1.60) ซ่อมแซมอาคารบ้านพักฝึกอบรม ภายในศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000
179531 (1.62) ซ่อมแซมฟื้นฟูบริเวณหัวงาน ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 130000 130000 8 8 104000 102148 22 22
179532 (1.63) ซ่อมแซมอาคารเก็บเครื่องมือ แปลงเพาะชำ และโรงเรือนปศุสัตว์ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 3 3 41346.28 40082.7 22 22
179533 (1.64) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แสงสว่างและฟื้นฟูต้นไม้บริเวณพระตำหนักปากพนัง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 5 5 140000 94253 107 107
179534 (1.65) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 348000 348000 1 1 70000 32582.15 131 131
179541 (1.72) ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 10 แห่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 5 5 160836 147652 87 87
179639 (1.34) ซ่อมแซมห้องน้ำภายในศูนย์อำนวยการฯ จำนวน 2 หลัง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 3 109251.17 71239.35 59 59
179640 (1.35) ซ่อมแซมรั้วบริเวณแปลงทดสอบสาธิต ระยะทาง 500 เมตร ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 6 6 593952.41 243377 153 153
179641 (1.36) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเข้าแปลงทดสอบสาธิต ระยะทาง 750 เมตร ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 8 8 1021799 412695 272 272
179642 (1.37) ซ่อมแซมทางเดินชมวิถี ภายในศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 700 เมตร ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 7 7 277826.83 269973.95 87 87
179643 (1.38) ซ่อมแซมปรับปรุงที่ทำการ บ้านพัก ระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
179644 (1.39) ซ่อมแซมรั้วบริเวณโครงการและบ้านพัก ศูนย์อำนวยการฯ ระยะทาง 170 เมตร ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
179645 (1.40) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ภายในศูนย์อำนวยการฯ จำนวน 1 แห่ง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
179646 (1.41) ซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมขุดลอก ระยะทาง 300 เมตร ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 5 5 236826 106400.85 229 229
179647 (1.42) ซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ จำนวน 1 แห่ง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 3 98391.47 54300.05 91 91
179648 (1.43) ซ่อมแซมซุ้มโครงเหล็กสวนหย่อมและทางเดิน จำนวน 1 แห่ง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 3 3 96624.02 90074.9 108 108
179649 (1.44) ซ่อมแซมระบบวางสายโทรศัพท์และสื่อสารสนเทศ จำนวน 1 แห่ง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
179758 (1.153) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำทางเข้าหัวงานช่วงที่ 2ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะทาง 650 เมตร ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 4 4 574840.05 165008.4 152 152
179759 (1.154) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณหัวงาน ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 300 เมตร ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 4 4 325612 161465 128 128
187428 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 34000 34000
176030 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 บ้านหินลับ (โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 งบกลาง 2563 54767600 54767600 0 0 0 0 0 0 0
177604 ฝายคลองผดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5955195 5955195
177672 แก้มลิงบ้านเขาค้อม พร้อมอาคารประกอบ ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 20710609 12713461
181613 (1.1358) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองใน อันเนี่องมาจากพระราชดำริ กม.0+000 - กม.0+630 (ซ่อมแซมจุดที่ชำรุด) ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0
181620 (1.1365) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านศรีราชาและส่วนประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3200000 3200000 0 0 0 0 0 0 0
184733 (1.4478) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านทุ่งคาพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0
184833 (5) ฝายคลองกัน ยาว 25.00 เมตร สูง 2.30 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 7,300 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 36000000 36000000 0 0 0 0 0 0 0
185444 (1.4) อาคารอัดน้ำบ้านเขาสามยอด ทำนบดินกว้าง 6.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดท่อสี่เหลี่ยม 2 ช่อง ขนาด 1.75x1.75 ยาว 18.25 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7600000 7600000 0 0 0 0 0 0 0
185489 (16) ฝายคลองบางเหียน ยาว 15.00 เมตร สูง 1.60 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 20 ไร่ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25000000 25000000 0 0 0 0 0 0 0
185504 (31) ฝายคลองศาลขุน ยาว 22.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 6,542 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 36500000 36500000 0 0 0 0 0 0 0
185514 (41) อาคารบังคับน้ำบ้านปริง ขนาด 2.00x2.00 เมตร พร้อมขุดลอกสระความจุ 260,000 ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำดิบสนับสนุนการประปาการผลิตน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 29350000 29350000 0 0 0 0 0 0 0 </