ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176141 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน งบกลาง 2563 21600000 21600000
176032 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 39092618 39092618
176134 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 18881471 18881471
176136 โครงการซ่อมแซมพระตำหนักประทับแรมปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 10622820 10622820
176144 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 22779771 22779771
176030 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 บ้านหินลับ (โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 งบกลาง 2563 54767600 54767600
176193 ซ่อมแซมเครี่องสูบน้ำ จำนวน 9 เครื่อง รถลากจูง ชป.062-0214 และรถพ่วง แบบพื้นระวางต่ำ ชป.066-0021 สำนักชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1550000 0
176196 ขุกลอกบริเวณหน้าฝาย ฝายคลองท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2251822.04 1859881.04
176303 อ่างเก็บน้ำห้วยหลา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 839126.89 839126.89
176306 แก้มลิงทุ่งปากขอ ระยะที่ 2 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 115213180.9 114229686.9
176338 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2431454.1 1788474.1
176340 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อบูรณาการพัฒนาพื้นที่ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 103144.72 0
176341 โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแปลงทดสอบสาธิตตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 259167.5 0
176342 ค่าดูแลแปลงสาธิตการเรียนรู้ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 79320 0
176343 ปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ ตำบลหูล่องอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 411165 411165
176344 ซ่อมแซมป้อมยามภายในศูนย์อำนวยการฯ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 231222 177892
176345 ซ่อมแซมอาคารแปรรูปผลผลิตตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 16146 0
176346 ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำบริเวณบ้านพัก ตำบลหูล่องอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 550015 0
176350 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองพระแทวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 546480 546480
176365 ซ่อมแซมบานระบายพร้อมปรับปรุงเครื่องยก โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งนาเมืองชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3579800 0
176566 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดาตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง6.625 กม. สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 13248963.06 13248963.06
176567 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.600 กม. สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10000606.69 10000606.69
176568 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสาย 1 ขวา -สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.500 กม. สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9856346.3 9856346.3
176574 ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานฝายนางย่อน ระยะ 2 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระยะทาง 5.116 กม. สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 14615712.23 202528.71
176675 ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม. 3+500 ถึง4+500 ฝายคลองไชยา 1 สายตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 499968.2 499968.2
176714 ซ่อมแซมประตูอุทกวิภาประสิทธิ บานที่ 9 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3240000 3240000
176798 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองอ้ายเขียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2926736.34 1722850.23
176841 ปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2(คลองท่าจิก) พร้อมอาคารประกอบ 1 สาย ตำบลรามแก้วอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 29129803.88 29129803.88
176879 ฝายบ้านโคกคา ตำบลสินปุนอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2868233.24 2868233.24
176907 ฝายบ้านฝ่ายทำ จังหวัดพังงา สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 0.34 0.34
177021 แก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 42365883.73 42365883.73
177065 ปรับปรุงท้าย River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5309820.07 5309820.07
177133 โครงการท่อระบายน้ำบ้านศาลาแก้วพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 26625592 26625592
177169 บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน ศูนย์อำนวยและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 23944 23944
177173 บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9266000 9266000
177201 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (อ.3) จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 485914.71 485914.71
177202 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินกันเหลื่อมปี 2563 485914.71 485914.71

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-11-19 05:42:41pm