ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
191484 (1.162) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) กม.4+900 โครงการชลประทานสตูล อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
187435 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 67600 67600
187436 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 25800 25800
187437 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 26800 26800
187438 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 104000 104000
187439 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 180600 180600
187440 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 6400 6400
187441 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 18000 18000
187442 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 12600 12600
187443 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 8600 8600
187444 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 16000 16000
187445 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 230000 230000
187446 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 180000 180000
187447 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 450000 450000
187448 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 15000 15000
187449 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 36000 36000
187450 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 10400 10400
187451 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 15300 15300
187452 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 62500 62500
187453 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 20 ท่านพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 312800 312800
187454 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 97200 97200
190514 (1.2405) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขับด้วยเครื่องยนต์ 14 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191515 (10) ฝายคลองปลายงัน ความยาว 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 153 ไร่ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190221 (1.97) อาคารรับน้ำคลองระบายน้ำ ร.6 กม.0+900 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190334 (1.169) ซ่อมแซมบ้านพัก 3-4 อ่างเก็บน้ำคลองหลา โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190335 (1.170) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 5-6 จำนวน 3 หลัง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190336 (1.1371) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC2 (นาท่อม) กม.3+500-4+500 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,640 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190337 (1.1372) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและเสริมคันคลอง 2L- RMC1 กม.1+000 - กม.2+000 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,950 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190338 (1.1373) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-LMC1 (พญาโฮ้ง) จำนวน 1,986 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190339 (1.1374) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-LMC2 (พญาโฮ้ง) จำนวน 2,677 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190340 (1.1378) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC (บ้านพร้าว) เป็นช่วงๆ จำนวน 822 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190341 (1.1383) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ) จำนวน 2,728 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190343 (1.1387) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-1L- RMC1 กม.0+300 - กม.3+450 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,760 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190344 (1.1390) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC2 กม.17+400-กม.-18+600 เป็นช่วงๆ จำนวน 3,020 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190345 (1.1392) ซ่อมแซมตลิ่งท้ายฝายนาท่อมฝั่งขวา (นาท่อม) กว้าง 24 เมตร ยาว 43 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190346 (1.1407) ซ่อมแซมหินก่อท้ายฝายนาท่อมฝั่งขวา จำนวน 780 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190347 (1.1408) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.ท่าแค จำนวน 440 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190348 (1.2343) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-RMC กม.0+000 - กม.1+600 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190349 (1.2345) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-2R-2R-RMC กม.0+000 - กม.1+500 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190350 (1.2347) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.0+000 - กม.1+000 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190351 (1.2348) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000 - กม.2+000 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190352 (1.2350) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC กม.0+000 - กม.2+500 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190353 (1.2355) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด 1R-RMC เป็นช่วงๆ กม.0+500 - 1+000 ความยาว 0.250 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190354 (1.2356) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC2 กม.0+000-กม. 5+000 เป็นช่วงๆ จำนวน 0.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190355 (1.2357) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ร.4 เป็นช่วง ๆ กม.1+000 - 1+800 ความยาว 0.800 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190356 (1.2358) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองกรอยใหญ่ 0.340 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190357 (1.2367) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร. 1 ซ ร 1 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190358 (1.2368) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร.คลอง ร.6 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190359 (1.2371) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองระบายน้ำ 1ซ - ร.1 กม.0+640 - 1+000 เป็นช่วง ๆ ความยาว 0.360 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190360 (1.2389) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองกรอยใหญ่ 0.140 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190361 (1.2390) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกรอยน้อย 0.16 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190362 (1.2391) ซ่อมแซมบานฝาท่อและเครื่องยกท่อส่งน้ำเข้านาคลองซอยทุ่งระโนด 45 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190363 (1.2393) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบาย จำนวน 178 ชุด ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ฝายชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190364 (1.2394) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบาย จำนวน 232 ชุด ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ปตร.ปลักปลิง-ปตร.จะนะ) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลนาทวี ตำบลบ้านนา อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190365 (1.2395) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ. และปตร. ประจำปีฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1, 2 ,3 370 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190366 (1.2396) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายจำนวน 173 ชุด ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 (คลองวาด-อู่ตะเภา) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190367 (1.2404) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์สถานีสูบน้ำไฟฟ้าทุ่งระโนด 10 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190368 (1.2410) ซ่อมแซมหินเรียงหน้า ปตร.คลองวาด กม.4+000 - 4+300 ความยาว 0.048 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190369 (1.2411) ซ่อมแซมอาคาร River Outlet อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จำนวน 1 บาน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190370 (1.2419) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC (ดุสน) จำนวน 780 ตารางเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190371 (1.2420) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) จำนวน 1,057 ตารางเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190410 (1.38) ปรับปรุงท่อระบายน้ำตะโหนดด้วน ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190411 (77) แก้มลิงบ้านโครง ปริมาตรเก็บกัก 0.320 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190412 (79) ฝายคลองสนิม ความยาว 20.00 เมตร สูง 2.30 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,500 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 158 ไร่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190413 (19) แก้มลิงคลองควาย ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม. ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190414 (121) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,561 เมตร พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ทุ่งนาใน ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190415 (105) ปรับปรุงการกัดเซาะคันกั้นน้ำคลองหลง (พรุพ้อ) ความยาว 6.00 กม. โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190416 (3) ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมขุดลอกคลองโคกกอ ขนาดบานระบาย 6.00x3.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190417 (1.214) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายท่าบัวแก้ว ความยาว 0.15 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190418 (1.213) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบางแก้ว ความยาว 0.18 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190419 (1.212) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำและระบบส่งน้ำบ้านโคกขาม ความยาว 0.18 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190420 (45) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองหลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุเพิ่มขึ้น 4.70 ล้านลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190421 (27) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC2 (ฝายชะมวง) กม.1+500 - กม.7+200 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 2.750 กม. ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190422 (1.1385) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L - RMC2 กม.2+800 - กม.3+400เป็นช่วงๆ จำนวน 1,920 ตรม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190423 (1.1401) ซ่อมแซมฝายบ้านแม่โต๊ะหล้า ขนาดบายระบาย 1.50X1.50 จำนาน 1 บาน และอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190424 (1.2352) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4L-MC พื้นที่ 1,500 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190425 (1.2354) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ พื้นที่ 900 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190426 (1.2360) ซ่อมแซมคันคลองคลอง LMC1 พร้อมอาคารประกอบ กม. 11+470-กม. 18+300 เป็นช่วงๆ จำนวน 0.780 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190427 (1.2416) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC2 กม.0+900 (ชะมวง) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190428 (1.2417) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC2 ช่วง กม. 7+500 - กม. 8+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190429 (1.1370) ซ่อมแซมการกัดเซาะคันคลองระบายน้ำ ฝายป่าบอน หินก่อจำนวน400 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190430 (1.1368) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านหัวควนและอาคารประกอบ หินก่อจำนวน 300 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190431 (1.1404) ซ่อมแซมสะพานคลองหลง (พรุพ้อ) หินก่อจำนวน 360 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190432 (1.1388) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC2 กม.2+300-กม.4+300 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,460 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190433 (1.2418) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่ง LMC2 ช่วง กม.20+000 -26+167 (ไสท้อน) ยาว 0.100 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190434 (1.2430) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลอง 1R-LMC (ดุสน) โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190507 (20) แก้มลิงบ้านนาบ้านไร่ ปริมาตรเก็บกัก 0.122 ล้าน ลบ.ม.ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190585 (1.1369) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง RMC2. กม.18+600 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190586 (1.2325) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองบ้านเฉียงพง ปริมาณหินเรียง 88 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190588 (1.2376) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านทุ่งบัว กม.0+450 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 12.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190589 (1.2375) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านเชิงแส กม.6+985 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190592 (1.2326) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองไสร้า ปริมาณหินเรียง 80 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190593 (1.2377) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านโหนดด้วน กม.3+940 ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190595 (1.2409) ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.บ้านดอนพูด 120 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190597 (1.2406) ซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.ปลายคลองข่อย ปริมาณหินก่อ 80 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190598 (1.2407) ซ่อมแซมหินก่อท่อลอดกลางคลองบ้านเฉียงพง กม.3+500 ปริมาณหินก่อ 60 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190600 (1.2408) ซ่อมแซมหินก่อท่อลอดกลางคลองบ้านวัดสน ปริมาณหินก่อ 60 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190602 (1.2374) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านกาหรำ (หนองเสือฮูก) กม.11+810 ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190603 (1.2378) ซ่อมแซมท่อลอดคลองนายชู กม.3+250 ปริมาณหินก่อ 100 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191497 (1.96) ท่อลอดคันคลองระบายน้ำ กม.0+530 และ กม.1+700 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190813 (1.173) ซ่อมแซมปรับปรุงหัวงาน และอาคารประกอบ ฝายดุสน โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190815 (1.274) ซ่อมแซมตลิ่งคลองป่าเร็ด ยาว 40 เมตร โครงการบรรเทาอุทกภัยโรงเรียนส่งเสริมอิสลามและชุมชนบ้านป่าเร็ด (พรด.) ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190816 (1.142) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 1L-LMC ระยะทาง 2.400 กม. ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191502 (110) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือฝายควนกุฏิ ระยะทาง 480 เมตร ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190879 (1.2372) ซ่อมแซมตลิ่งฝายพร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 600 ม. ฝายบ้านลุ่ม (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190880 (1.2359) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC (ปลักปลิง) ปริมาณ 1,700 ตร.ม. โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190881 (1.2423) ซ่อมแซมคันคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร) กิโลเมตร 11+500 - 13+500 ความยาว 2.000 กม. โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190882 (1.2429) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC (ดุสน) โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190883 (108) ปรับปรุงไซฟอน กม.0+180 และ กม.0+750 ของคลองส่งน้ำ 1ซ-1ข-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190884 (60) อาคารบังคับน้ำบ้านผังปาล์ม 4 ปาล์ม 5 ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 105 ไร่ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190885 (9) ฝายบ้านหนองสาหร่าย ความยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190886 (78) ฝายคลองบางควาย ความยาว 18.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 95 ไร่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190887 (138) อาคารป้องกันตลิ่งโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ระยะทาง 0.560 กม. ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190888 (137) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านหัวเขา ระยะทาง 0.228 กม. ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190889 (11) ฝายบ้านถ้ำครก ความยาว 21.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 196 ไร่ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190890 (7) ฝายห้วยไทร ความยาว 30.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 174 ไร่ ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190891 (10) ระบบระบายน้ำคลองปากพะเนียด ระยะทาง 0.800 กม. ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190892 (12) อาคารอัดน้ำคลองถ้ำรูนกสัก ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 125 ไร่ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191108 (9) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือฝายพญาโฮ้ง ระยะทาง 430เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191109 (8) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายหลักสาม ระยะทาง 450 เมตร ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191250 (77) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝั่งขวา 1L-RMC1 กม.7+028 ความยาว 1.483 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191387 (1.1402) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง สายที่ 6,7 และ 10 ความยาว 2.90 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191398 (75) ปรับปรุงเกียร์มอเตอร์เครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองป่าบอนขนาด 6X6 เมตรจำนวน 2 ช่อง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191399 (1.35) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบาย 1ซ-ร.1 กม.2+180 - กม.3+152และกม.3+225 - 3+890 ฝั่งขวา ระยะทาง 1.640 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191400 (108) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายควนกุฏิ ระยะทาง 400 เมตร ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191401 (106) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเหนือฝายหลักสาม ความยาว 1.5 กม. และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191402 (109) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายพญาโฮ้ง ระยะทาง 450 เมตร ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191499 (113) เพิ่มประสิทธิภาพคลองห้วยใหญ่ ระยะทาง 0.400 กม. ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191501 (76) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ LMC (ควนกุฏิ) กม.4+615 ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191500 (7) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งขวา ความยาว 208.40 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191503 (30) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสายใหญ่ ฝายบ้านพูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191510 (107) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลอง LMC2 (พญาโฮ้ง) กม.7+800 ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191540 (1.39) ปรับปรุงท่อลอดคันคลองสทิงหม้อบ้านป่าขวาง กม.1+415 (ซ้าย) ขนาดบานระบาย 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191546 (1.62) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC (บ้านพร้าว) กม. 3+500 ความยาวท่อ 527 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191547 (1.63) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ท่อส่งน้ำสาย 1ซ-สายใหญ่ ความยาวท่อ 1,500 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191548 (78) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายควนมะพร้าวคลองส่งน้ำ U-Shape ความยาว 1,050 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
191549 (1.4498) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะ คันคลองส่งน้ำ RMC (ท่าแนะ) กม.7+500-8+660 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
192102 (1.1391) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ปตร.หารอ่างทอง ระยะทาง 4.00 กิโลเมตร(โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยพรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
192103 (112) ป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายป่าบอน หินก่อจำนวน 2,653 ตารางเมตร ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
192104 (111) ป้องกันการกัดเซาะคลองระบายน้ำ ร.1 หินก่อจำนวน 4,678 ตารางเมตร (อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน) ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนกลาง สชป.16 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
180247 (17) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 12168900 12168900 74 74 6333610 1823738.3 210 210
178577 (1.480) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 พื้นที่ชลประทาน 1,091,480 ไร่ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 3 0 3 410860.83 105872 210 210
185831 (1.7) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (Saddle Dam) จ.พัทลุง เครื่องมือวัดแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อน (Piezometers) 3 หัว, บ่อสังเกตระดับนํ้าใต้ดิน(Observation Well) 6 แห่ง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9730000 9730000
192243 ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5580000 5580000
177835 (1.12) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2594000 2594000
187455 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด 16 x 104 เลขหมาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 479000 479000
187456 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 19000 19000
187457 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1570000 1570000
192242 ซ่อมแซมระบบสื่อสารและสายโทรศัพท์ภายใน สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 498000 498000
178583 (1.486) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 16 พื้นที่ 176 ไร่ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 งานรักษาบริเวณ สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 10 0 10 380000 377141 93 93
179410 (1.171) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 10 ครอบครัว เลขที่ 1392/77-86 สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 งานรักษาบริเวณ สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2800000 2800000 8 0 8 677000 182597.95 87 87
179411 (1.172) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 10 ครอบครัว เลขที่ 1392/87-96 สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 งานรักษาบริเวณ สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2800000 2800000 8 0 8 677000 176906.1 87 87
176790 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองแลแบง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 4391024 4391024 0 0 0 0 0 0 0
176862 ซ่อมแซมเขื่อนดินอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรพร้อมอาคารประกอบ(จำไหร-หอยโข่ง) ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 12769884 12769884 0 0 0 0 0 0 0
176938 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองวาด ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2563 5602641 5602641 0 0 0 0 0 0 0
177990 (1.119) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร ระยะทาง 0.100 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 2 0 2 10400 8728.7 30 30
177991 (1.120) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา ระยะทาง 0.100 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 2 0 2 10400 8728.7 30 30
177992 (1.121) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองหลา ระยะทาง 0.100 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 2 0 2 10400 8728.7 30 30
178576 (1.479) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ 159,242 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1750000 1750000 0 0 0 0 0 0 0
178581 (1.484) บำรุงรักษาโครงการชลประทาน พื้นที่ 159,242 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5720000 5720000 89 0 86 5720000 3300819.2 210 210
179027 (1.930) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1L-5R-LMC ปริมาณ 15.38 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000 50000 6 0 4 49200 30257.45 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 8 0 12 0 15
179028 (1.931) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1R-5R-LMC ปริมาณ 15.38 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000 50000 6 0 2 50000 48611.55 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 10 0 13 0 15
179029 (1.932) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2L-5R-LMC ปริมาณ 15.38 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000 50000 5 0 5 42600 41470.25 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 9 0 13 0 15
179030 (1.933) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ RMC (ปลักปลิง) ปริมาณ 37 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 120000 120000 11 0 11 120000 124180.6 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 17 0 25 0 33 0 37
179408 (1.169) ซ่อมแซมบ้านพัก 3-4 อ่างเก็บน้ำคลองหลา โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 495000 495000 5 0 5 128100 127948.9 60 60
179409 (1.170) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 5-6 จำนวน 3 หลัง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 5 0 5 204700 203581.15 150 150
179599 (45) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองหลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุเพิ่มขึ้น 4.70 ล้านลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 65000000 65000000 54 0 52 3378400 1833595.8 180 180
179618 (1.13) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0
179879 (1.274) ซ่อมแซมตลิ่งคลองป่าเร็ด ยาว 40 เมตร โครงการบรรเทาอุทกภัยโรงเรียนส่งเสริมอิสลามและชุมชนบ้านป่าเร็ด (พรด.) ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 2 0 1 12780 11335.5 90 90
179967 (1.35) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบาย 1ซ-ร.1 กม.2+180 - กม.3+152และกม.3+225 - 3+890 ฝั่งขวา ระยะทาง 1.640 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8492800 8492800 0 0 0 0 0 0 0
180100 (27) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC2 (ฝายชะมวง) กม.1+500 - กม.7+200 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 2.750 กม. ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25000000 25000000 40 0 38 2800000 1443856.9 120 120
180278 (1.23) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 151800 151800 0 0 0 0 0 0 0
182582 (1.2327) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนด้วยแรงคนคลอง 1R - RMC กม.0+400 - 2+150 ปริมาณ 898 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 5 0 5 200000 199782.45 90 90
182583 (1.2328) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลอง 2R - LMC2 เป็นช่วง ๆ (ไสท้อน) ปริมาตรดินขุด 18,800 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0
182584 (1.2329) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-2R-RMC ปริมาณดิน 442 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0
182585 (1.2330) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-RMC ปริมาณดิน 445 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0
182586 (1.2331) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1R-2R-2R-RMC ปริมาณดิน 442 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0
182587 (1.2332) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1R-2R-RMC ปริมาณดิน 343 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 10 0 0 65300 60833.85 30 30
182588 (1.2333) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1R-LMC ปริมาณดิน 442 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0
182589 (1.2334) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 2R-2R-RMC ปริมาณดิน 448 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 10 0 9 85200 84904.9 30 30
182590 (1.2335) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 2R-LMC ปริมาณดิน 448 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 10 0 10 85200 80859.9 30 30
182591 (1.2336) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 2R-RMC ปริมาณดิน 448 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0
182592 (1.2337) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 3R-2R-RMC ปริมาณดิน 443 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0
182593 (1.2338) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ LMC ปริมาณดิน 444 ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0
182598 (1.2343) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1R-2R-RMC กม.0+000 - กม.1+600 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000 10 0 9 219500 204032 60 60
182599 (1.2344) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-LMC กม.0+000 - กม.0+800 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000 0 0 0 0 0 0 0
182600 (1.2345) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-2R-2R-RMC กม.0+000 - กม.1+500 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 6 0 6 134700 134583.6 60 60
182601 (1.2346) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-2R-LMC กม.1+500 - กม.2+630 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0
182602 (1.2347) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.0+000 - กม.1+000 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000 10 0 10 201700 183010.9 60 60
182603 (1.2348) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000 - กม.2+000 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 485000 485000 20 0 20 211200 217489.6 60 60
182604 (1.2349) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC กม.0+000 - กม.0+800 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 490000 490000 0 0 0 0 0 0 0
182605 (1.2350) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC กม.0+000 - กม.2+500 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 495000 495000 16 0 16 217600 215373.1 60 60
182606 (1.2351) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3R-LMC กม.0+000 - กม.1+200 ระยะทาง 0.340 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 470000 470000 0 0 0 0 0 0 0
182608 (1.2353) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4R-LMC กม.0+000 - กม.0+900 ระยะทาง 0.350 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 490000 490000 0 0 0 0 0 0 0
182610 (1.2355) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด 1R-RMC เป็นช่วงๆ กม.0+500 - 1+000 ความยาว 0.250 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 11 0 8 466789 112865.6 150 150
182611 (1.2356) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC2 กม.0+000-กม. 5+000 เป็นช่วงๆ จำนวน 0.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1560000 1560000 11 0 11 588600 517971.9 150 150
182612 (1.2357) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ร.4 เป็นช่วง ๆ กม.1+000 - 1+800 ความยาว 0.800 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 992000 992000 10 0 9 486944 484941.25 180 180
182613 (1.2358) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองกรอยใหญ่ 0.340 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 14 0 14 830300 824736.9 150 150
182614 (1.2359) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC (ปลักปลิง) ปริมาณ 1,700 ตร.ม. โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 2 0 1 14000 12030.35 90 90
182615 (1.2360) ซ่อมแซมคันคลองคลอง LMC1 พร้อมอาคารประกอบ กม. 11+470-กม. 18+300 เป็นช่วงๆ จำนวน 0.780 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 9 0 9 150000 136460.85 90 90
182616 (1.2361) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.3 กม.0+500 - 1+500 ฝั่งซ้ายเป็นช่วง ๆ ความยาว 1.000 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0
182617 (1.2362) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.3 กม.1+700 - 2+500 ฝั่งขวาเป็นช่วง ๆ ความยาว 0.800 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0
182618 (1.2363) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.4 กม.0+700 - 1+500 ฝั่งซ้ายเป็นช่วง ๆ ความยาว 0.800 กม โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0
182619 (1.2364) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.4 กม.2+500 - 3+000 ฝั่งขวาเป็นช่วง ๆ ความยาว 0.500 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0
182620 (1.2365) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ปตร.นบนายเหมีย โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 4 0 4 109525 102727.4 90 90
182621 (1.2366) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ปตร.ปากจ่า โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0
182622 (1.2367) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร. 1 ซ ร 1 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 649000 649000 6 0 6 69670 63098.55 60 60
182623 (1.2368) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร.คลอง ร.6 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 5 0 5 277042 235318.1 210 210
182626 (1.2371) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองระบายน้ำ 1ซ - ร.1 กม.0+640 - 1+000 เป็นช่วง ๆ ความยาว 0.360 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 7 0 6 386474 291585.65 150 150
182627 (1.2372) ซ่อมแซมตลิ่งฝายพร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 600 ม. ฝายบ้านลุ่ม (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 2 0 1 12780 11751.5 90 90
182628 (1.2373) ซ่อมแซมถนนบนคันอ่างเก็บน้ำคลองหลา ระยะทาง 0.160 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0
182644 (1.2389) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองกรอยใหญ่ 0.140 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000 9 0 9 327400 327227.1 120 120
182645 (1.2390) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกรอยน้อย 0.16 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000 8 0 8 321500 303576.45 120 120
182648 (1.2393) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบาย จำนวน 178 ชุด ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ฝายชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 410000 410000 4 0 4 97123 92856.8 90 90
182649 (1.2394) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบาย จำนวน 232 ชุด ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ปตร.ปลักปลิง-ปตร.จะนะ) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลนาทวี ตำบลบ้านนา อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 3 0 3 82565 81440.65 90 90
182651 (1.2396) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายจำนวน 173 ชุด ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 (คลองวาด-อู่ตะเภา) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 6 0 4 177932 125908.95 210 210
182652 (1.2397) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายจำนวน 284 ชุดในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ( โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร-หอยโข่ง) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 4 0 4 65000 63985.8 60 60
182653 (1.2398) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0
182665 (1.2410) ซ่อมแซมหินเรียงหน้า ปตร.คลองวาด กม.4+000 - 4+300 ความยาว 0.048 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 4 0 4 143700 143673.9 90 90
182666 (1.2411) ซ่อมแซมอาคาร River Outlet อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จำนวน 1 บาน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 490000 490000 5 0 5 123400 123328 60 60
182667 (1.2412) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งขวา กม.4+900 คลองระบายน้ำ ร.3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0
182668 (1.2413) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งซ้าย กม.0+500 คลองระบายน้ำ ร.4 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0
182669 (1.2414) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งซ้าย กม.0+800 คลองระบายน้ำ ร.4 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0
182670 (1.2415) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝั่งซ้าย กม.1+650 คลองระบายน้ำ ร.3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0
182671 (1.2416) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC2 กม.0+900 (ชะมวง) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1550000 1550000 6 0 6 362000 328641.15 150 150
182672 (1.2417) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC2 ช่วง กม. 7+500 - กม. 8+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1900000 1900000 2 0 1 20800 6680.45 90 90
182673 (1.2418) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่ง LMC2 ช่วง กม.20+000 -26+167 (ไสท้อน) ยาว 0.100 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1450000 1450000 6 0 6 192000 111404.75 150 150
183892 (1.3637) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ (คลองสะพานลิง) โครงการชลประทานสงขลา ปริมาณดิน 23,000 ลบ.ม. ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0
185146 (1.96) ท่อลอดคันคลองระบายน้ำ กม.0+530 และ กม.1+700 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0 0
185147 (1.97) อาคารรับน้ำคลองระบายน้ำ ร.6 กม.0+900 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4000000 4000000 7 0 7 357146 291174.7 150 150
185287 (108) ปรับปรุงไซฟอน กม.0+180 และ กม.0+750 ของคลองส่งน้ำ 1ซ-1ข-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 19500000 19500000 5 0 3 208500 102950.4 180 180
185288 (109) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC1 (ชะมวง) เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ กม.9+450-กม.18+500 เป็นช่วงๆ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 28500000 28500000 10 0 10 192000 63251.1 90 90
185594 (121) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,561 เมตร พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ทุ่งนาใน ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25000000 25000000 6 0 3 200000 89250 150 150
185776 (20) แก้มลิงบ้านนาบ้านไร่ ปริมาตรเก็บกัก 0.122 ล้าน ลบ.ม.ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000000 50000000 18 0 17 982800 334300.4 210 210
186159 (3) ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมขุดลอกคลองโคกกอ ขนาดบานระบาย 6.00x3.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 65000000 65000000 28 0 19 1524000 663899.25 180 180
187458 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 134000 134000 0 0 0 0 0 0 0
187459 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 20800 20800 0 0 0 0 0 0 0
187460 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 67600 67600 0 0 0 0 0 0 0
187461 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 129000 129000 0 0 0 0 0 0 0
187462 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 159000 159000 0 0 0 0 0 0 0
187463 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0
187464 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 8900 8900 0 0 0 0 0 0 0
187465 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 18000 18000 0 0 0 0 0 0 0
187466 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 12600 12600 0 0 0 0 0 0 0
187467 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 8600 8600 0 0 0 0 0 0 0
187468 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 15300 15300 0 0 0 0 0 0 0
187469 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 62500 62500 0 0 0 0 0 0 0
187470 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 982000 982000 0 0 0 0 0 0 0
187471 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1288000 1288000 0 0 0 0 0 0 0
187472 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 85500 85500 0 0 0 0 0 0 0
187473 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 170000 170000 0 0 0 0 0 0 0
187474 เครื่องวัดกระแสน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 263000 263000 0 0 0 0 0 0 0
191709 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ บ้านราไมล์ออก ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9980000 9980000
192150 โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำพรุกระจูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบกลาง 2563 52001000 52001000
177911 (1.40) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 15.650 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1700000 1700000 5 5 300000 299504.55 91 91
177912 (1.41) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 35.500 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3858000 3858000 12 12 700000 697500 91 91
178184 (1.145) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานตรัง (เพิ่มเติม) พื้นที่ชลประทาน 37,368 ไร่ ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0
178185 (1.146) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานตรัง พื้นที่ชลประทาน 33,560 ไร่ ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 0
178186 (1.147) บำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง (เพิ่มเติม) คลองส่งน้ำ 241.562 กม. ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3650000 3650000 46 26 3050000 1244644.9 213 213
178187 (1.148) บำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง พื้นที่ 847 ไร่ และคลองส่งน้ำ 28.280 กม. ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2350000 2350000 32 23 1850000 796848.8 213 213
178771 (1.674) กำจัดวัชพืช ปตร.กะลาเส ปริมาณ 54 ไร่ โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 175000 175000 21 21 175000 174912.3 30 30 0 18 0 43.5 0 54
178772 (1.675) กำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย (ปะเหลียน) ปริมาณ 108 ไร่ โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 10 8 300000 299859.9 90 90 0 9 0 28 0 43.47 0 51 0 57.35 0 64.75 0 70.3 0 75.85 0 82.32 0 87.87 0 92.5
178773 (1.676) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ปริมาณ 53.90 ไร่ (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 175000 175000 5 5 85000 84410.9 30 30 0 9 0 30 0 53.9
179202 (1.14) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (นางน้อย) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000
179203 (1.15) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปะเหลียน) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000
179236 (2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000
179291 (1.52) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (กะลาเส) พื้นที่ 220 ตร.ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 13 13 105000 104896.5 30 30
179500 (1.31) (1.31) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านด่าน 2 ระยะที่ 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 470 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 13 11 405268.45 392014.7 183 183
179538 (1.69) ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านน้ำราบ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กม.12+000 - 15+000 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 3 3 150000 149837.55 91 91
179543 (1.74) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าแก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กม.11+000 - 14+000 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 890000 890000 4 4 250000 249992 91 91
179544 (1.75) ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านด่าน 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กม.1+000 - 2+000 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 1 1 15000 14891.3 30 30
179545 (1.76) ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านด่าน 1 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กม.2+000 - 3+500 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 4 4 250000 249992 91 91
179546 (1.77) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำโครงการฝายคลองเขาสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กม.4+000 - 7+000 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 6 10 250000 247710.5 61 61
179549 (1.80) ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กม.7+000 - 9+000 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 970000 970000 5 5 300000 299504.55 91 91
179555 (1.86) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 23 16 2109052.33 1547715 212 212
179575 (21) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองชี ระยะที่ 3 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 3,000 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 12000000 12000000 42 24 1891325.77 1595448.2 183 183
179576 (22) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลิพัง ระยะที่ 3 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 4,000 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 60 41 3430979.65 2867094.6 213 213
179577 (23) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านวังสมบูรณ์ ระยะที่ 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 3,700 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 55 37 2830639.99 2262363.35 183 183
179578 (24) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ ระยะที่ 1 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 3,500 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 65 38 3032333.55 2335659.1 183 183
179616 (1.11) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานตรัง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
179708 (1.103) ขุดลอกตะกอนดินฝายเขาช่องจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดิน 1,340 ลบ.ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 8 4 253000 252574.45 121 121
179709 (1.104) ขุดลอกตะกอนดินฝายคลองชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดิน 2,200 ลบ.ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 13 6 421000 420935.65 121 121
179710 (1.105) ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลหนองบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกตะกอนหน้าและท้ายฝาย 2,150 ลบ.ม.และซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำเป็นช่วง ๆ ยาว 60 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 8 5 510000 507674.65 152 152
179711 (1.106) ซ่อมแซมโครงการฝายคลองห้วยแหลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกตะกอนหน้าและท้ายฝาย 2,100 ลบ.ม.และซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำเป็นช่วง ๆ ยาว 70 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 9 6 447000 446730 121 121
179712 (1.107) ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซ่อมแซมบริเวณลาดหน้าเขื่อนจำนวน 350 ลบ.ม.และซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำเป็นช่วง ๆ ยาว 60 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 6 4 150000 149930.4 60 60
179713 (1.108) ซ่อมแซมระบบท่อฝายหินจอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 500 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 5 3 146562 146181.3 120 120
179714 (1.109) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำเขาช่องจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นช่วงๆ ความยาวรวม 100 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 9 4 287000 286806.45 121 121
179715 (1.110) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำโครงการฝายคลองลิพัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 500 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 5 3 126628 103661 90 90
179716 (1.111) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นช่วงๆ ความยาวรวม 180 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 9 4 516000 393350.2 213 213
179717 (1.112) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลำปลอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 500 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000 7 5 405722 404502.1 212 212
179718 (1.113) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสันติราษฎร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 500 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 4 3 119809 118253.1 120 120
179719 (1.114) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝาย โครงการฝายบ้านด่าน 1 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาว 0.700 กม. ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000 3 3 50000 49651 30 30
179720 (1.115) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝาย โครงการฝายบ้านน้ำราบ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาว 1.300 กม. ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000 2 2 40000 37382.6 30 30
179721 (1.116) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำท้าย River outlet อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 80 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0
180076 (3) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC (กะลาเส) ระยะทาง 4.200 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 23000000 23000000
180077 (4) ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC (กะลาเส) ระยะทาง 2.000 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 11000000 11000000
180078 (5) ลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวา (นางน้อย) ระยะทาง 6.350 กม. ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000
180079 (6) ลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย (นางน้อย) ระยะทาง 6.350 กม. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000
180419 (1.164) ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำจำนวน 16 สาย (กะลาเส) ปริมาณดิน 6,030 ลบ.ม. โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1350000 1350000 20 11 1139000 836957 213 213
180420 (1.165) ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (นางน้อย) ความยาว 17.000 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2300000 2300000 30 30 1500000 1242243.25 213 213
180421 (1.166) ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย ปริมาณดิน 3,570 ลบ.ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 12 7 674000 567261.15 213 213
180422 (1.167) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (นางน้อย) ความยาว 21.000 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4000000 4000000 43 43 3000000 2186607.6 213 213
180423 (1.168) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่ ระยะทาง 1.000 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 5 3 279000 238338.75 183 183
180424 (1.169) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ2ซ-สายใหญ่ ระยะทาง 1.000 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000
180425 (1.170) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 1.000 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 4 3 267701.23 235633.65 199 199
180426 (1.171) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำLMC กม.5+000-กม.7+000 เป็นช่วงๆ(ปะเหลียน) ระยะทาง 0.400 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 7 4 426000 317785 183 183
180427 (1.172) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-7R-LMC (กะลาเส) พื้นที่ 1,300 ตร.ม.โครงการชลประทานตรัง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
180428 (1.173) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 7R-LMC (กะลาเส) พื้นที่ 1,850 ตร.ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
180429 (1.174) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC (กะลาเส) พื้นที่ 2660 ตร.ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000
180430 (1.175) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC (กะลาเส) พื้นที่ 1,000 ตร.ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000
180431 (1.176) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-LMC (นางน้อย) ความยาว 0.350 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 5 5 300000 298942.75 91 91
180432 (1.177) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-RMC (นางน้อย) ความยาว 0.350 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 5 5 300000 299505.05 91 91
180433 (1.178) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2L-LMC (นางน้อย) ความยาว 0.350 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 5 5 300000 299504.55 91 91
180434 (1.179) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3L-LMC (นางน้อย) ความยาว 0.350 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 5 5 300000 299504.55 91 91
180435 (1.180) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC (นางน้อย) ความยาว 1.050 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 9 9 1200000 885037.95 213 213
180436 (1.181) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC (นางน้อย) ความยาว 1.050 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 8 8 1100000 786700.4 213 213
180437 (1.182) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดบริเวณถนนทางขึ้นสันเขื่อน โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 7 5 370000 369922.85 121 121
180438 (1.183) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองส่งน้ำ 1L-RMC จำนวน 12 ชุด (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 2 2 35000 34618.8 53 53
180439 (1.184) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 3 ชุด ฝายคลองนางน้อย โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 3 3 150000 149810.85 84 84
180440 (1.185) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.หลาน้ำ คันกั้นน้ำนาท่าม จำนวน 1 ชุด โครงการชลประทานตรัง ตำบลน่าท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 160000 160000 2 2 40000 39609.3 53 53
180441 (1.186) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปากคลองส่งน้ำ 5 สาย (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 3 3 110000 109879.25 84 84
180442 (1.187) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 สาย (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 3 120000 119939.2 84 84
180443 (1.188) ซ่อมแซมตะแกรงเหล็กกันสวะหน้าบานระบายปากคลองส่งน้ำ จำนวน 2 ชุด (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 270000 270000 2 2 70000 69985.95 53 53
180444 (1.189) ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายน้ำปตร.คลองปะเหลียน จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 10 8 893950.38 773548.3 212 212
180445 (1.190) ซ่อมแซมท่อลอดถนนทดแทนน้ำท่วม จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 31 6 1100000 1021366.95 122 122
180446 (1.191) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายที่ 1 เป็นช่วงๆยาว 300 ม. พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 6 5 160000 159956 60 60
180447 (1.192) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายที่ 2 เป็นช่วงๆยาว 180 ม. พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 7 4 280000 279937.5 121 121
180448 (1.193) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายที่ 3 เป็นช่วงๆยาว 160 ม. พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 3 3 242000 241801.3 121 121
180449 (1.194) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายที่ 4 เป็นช่วงๆยาว 130 ม. พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 602000 602000 3 2 50000 49896.8 60 60
180450 (1.195) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายที่ 5 เป็นช่วงๆยาว 150 ม. พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 7 5 251000 214941.25 91 91
180451 (1.196) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 609 ชุด โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 620000 620000 5 5 300000 299614.9 114 114
180452 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.197) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 4 รายการ โครงการชลประทานตรัง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
180453 (1.198) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง1L-2R-LMC(ปะเหลียน) ระยะทาง 0.500 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 930000 930000 7 4 393362.57 386307.7 212 212
180454 (1.199) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง1R-LMC(ปะเหลียน) ระยะทาง 0.500 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 970000 970000 7 5 520000 291439.25 122 122
180455 (1.200) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง2R-LMC(ปะเหลียน) ระยะทาง 0.500 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 970000 970000 7 6 520000 280639.05 122 122
180456 (1.201) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองLMC(ปะเหลียน) ระยะทาง 0.500 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 8 4 424271.26 386320.3 212 212
180457 (1.202) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 3 ชุด ปตร.กะลาเส โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 360000 360000 3 3 100000 99851.4 53 53
180458 (1.203) ซ่อมแซมหินก่อบริเวณอาคารสลายพลังงาน จำนวน 155 ลบ.ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 498000 498000 7 5 160000 158526.25 60 60
180459 (1.204) ซ่อมแซมหินก่อท้ายปตร.คลองปะเหลียน ระยะทาง 0.500 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 910000 910000 2 2 238446.58 231453.9 212 212
180460 (1.205) ซ่อมแซมหินเรียงหน้าปตร.คลองปะเหลียน ระยะทาง 0.500 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 6 3 261072.6 263826.85 212 212
183785 (1.3530) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองน้ำใส โครงการชลประทานตรัง ระยะทาง 340 เมตร ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183786 (1.3531) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0
183787 (1.3532) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ2ซ-สายใหญ่(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183788 (1.3533) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183789 (1.3534) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส้านแดง โครงการชลประทานตรัง ระยะทาง 600เมตร ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183790 (1.3535) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ท้ายปตร.คลองปะเหลียน โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183791 (1.3536) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปะเหลียนหมู่ที่12 โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183792 (1.3537) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลอง LMC (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 26,120 ลบ.ม. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
183793 (1.3538) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลอง RMC (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 208,960 ลบ.ม. ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8000000 8000000
183794 (1.3539) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 156,720 ลบ.ม. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6000000 6000000
183795 (1.3540) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปะเหลียนหมู่ที่1โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
183796 (1.3541) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปะเหลียนหมู่ที่5 โครงการชลประทานตรัง ยาว 0.500 กม. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183963 (1.3708) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างฯคลองท่างิ้ว ระยะ3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 35,000 ลบ.ม. ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
184001 (1.3746) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 374500 374500
184743 (1.4488) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.13+000 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1260000 1260000 6 3 345000 238338.75 183 183
184744 (1.4489) ซ่อมแซมหินเรียงคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายท้าย ปตร.ปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1250000 1250000 6 3 367000 197124.45 183 183
184745 (1.4490) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.6+000 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1220000 1220000 6 3 389000 238338.75 183 183
184746 (1.4491) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 2R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1220000 1220000 6 3 390000 238338.75 183 183
184747 (1.4492) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 1R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1150000 1150000 6 3 344000 238338.75 183 183
184748 (1.4493) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ LMC(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1090000 1090000 6 4 382000 238561.9 183 183
185074 (1.24) ปรับปรุงท่อระบายน้ำหลาน้ำ 2 ท่อระบายน้ำ โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3700000 3700000 23 12 1781815.73 945209.6 211 211
185075 (1.25) ปรับปรุงท่อระบายน้ำห้วยน้ำใส 2 ท่อระบายน้ำ โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3750000 3750000 23 12 1822575.28 926638.15 211 211
185076 (1.26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC กม. 7+370 (กะลาเส) ความยาว 0.500 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 26 12 1314000 956404.75 183 183
185175 (1.125) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว สายที่ 4 (ระยะ 2)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1,150 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8972000 8972000
185208 (29) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ1ซ้าย-2ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย(ปะเหลียน) ระยะทาง 4.000 กม. ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000 49 43 5460394.59 4185182.9 212 212
186054 (1.4) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองบางหมาก จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตรัง ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 6 3 100000 99030.75 30 30
186055 (1.5) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองตะแบก ขนาด 5.00 x 10.00 ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
186056 (1.6) ป้องกันน้ำเค็มซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองวังอ่าง ขนาด 5 x 20 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
186057 (1.7) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองแดน จุดที่1 ขนาด 5.00 x 10.00 ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
186058 (1.8) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองแดน จุดที่2 ขนาด 5.00 x 10.00 ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
186059 (1.9) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองไม้ฝาด ขนาด 5.00 x 10.00 ม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
186060 (1.10) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองนางน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 2 50000 49542.1 30 30
186061 (1.11) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองต่อยไห จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 2 50000 49542.1 30 30
186062 (1.12) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองนางน้อย จุดที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 2 50000 49542.1 30 30
187488 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
187489 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 25800 25800
187490 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 12900 12900
187491 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 3200 3200
187492 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 27700 27700
187493 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 440200 440200
187494 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 47500 47500
187495 เครื่องวัดกระแสน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 263000 263000
187496 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1025000 1025000
192145 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอย่างตาขาว จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบกลาง 2563 22994570 22994570
176304 ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝายคลองหลักสาม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 63751368 63751368
176305 บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (พญาโฮ้ง) ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 12116907 12116907
176481 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1R-MC (ปตร.คลองป่าบอน) ระยะทาง1.600 กม. จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 8368928 8368928
176482 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L-RMC(บ้านพร้าว) กม.0+000 - 8+400 เป็นช่วงๆ ระยะาทง 1.990 กม. โครงการชลประทานพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 8329980 8329980
177055 ขุดลอกโดยรถขุดคลองระบายน้ำคลอง 2R-LMC (ควนกุฏิ) ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 509202 494202
177056 ขุดลอกโดยรถขุดคลองระบายน้ำคลอง LMC 1 (พญาโฮ้ง) ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 499550 484550
177057 ขุดลอกโดยรถขุดคลองระบายน้ำคลอง 1L-1L-RMC (ควนกุฏิ) ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 509422 494422
177108 ปรับปรุงพนังกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งซ้าย ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2516763 0
177943 (1.72) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานพัทลุงระยะทาง 15.80 กม. ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1700000 1700000 38 34 509500 436066.7 90 90
178377 (1.338) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานพัทลุง พื้นที่ชลประทาน 220,400 ไร่ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1450000 1450000 14 10 1160000 84540.05 210 210
178379 (1.340) บำรุงรักษาระบบชลประทาน พื้นที่ 220,400 ไร่ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4850000 4850000 99 90 4705000 1870316.95 210 210
178936 (1.839) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 6 สาย ปริมาณ 77.00 ไร่ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 11 11 250000 249927.6 90 90 0 13.85 0 15.4 0 23.1 0 29.26 0 34.65
178938 (1.841) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ฝายนาท่อม โครงการชลประทานพัทลุง ปริมาณ 61.55 ไร่ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 6 6 200000 144610.8 120 120 0 10.8 0 13.54 0 18.46 0 23.39 0 27.7
179584 (30) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสายใหญ่ ฝายบ้านพูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10800000 10800000 6 6 155000 62148 60 60
179585 (31) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบฝายโหล๊ะหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาวท่อ 5,660 เมตร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 35000000 11 11 713000 177675.85 240 240
179586 (32) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาดกว้าง 7.70 เมตร ยาว 9.70 เมตร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000000 30000000
179587 (33) ระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคถังเก็บน้ำขนาด 50 ลบ.ม.จำนวน 6 แห่ง และอาคารประกอบ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 27639000 27639000 12 4 564000 33007.4 150 150
179617 (1.12) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000
181623 (1.1368) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านหัวควนและอาคารประกอบ หินก่อจำนวน 300 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3400000 3400000 21 21 1103100 589188.1 90 90
181625 (1.1370) ซ่อมแซมการกัดเซาะคันคลองระบายน้ำ ฝายป่าบอน หินก่อจำนวน400 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3400000 3400000 21 21 1041900 770355.75 90 90
181626 (1.1371) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC2 (นาท่อม) กม.3+500-4+500 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,640 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1400000 1400000 15 15 627000 347682.6 150 150
181628 (1.1373) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-LMC1 (พญาโฮ้ง) จำนวน 1,986 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1150000 1150000 13 13 648500 365458.7 150 150
181629 (1.1374) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-LMC2 (พญาโฮ้ง) จำนวน 2,677 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1550000 1550000 17 16 859000 445804.7 150 150
181630 (1.1375) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-RMC (ท่าแนะ) เป็นช่วงๆ จำนวน 833 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0
181631 (1.1376) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-RMC (บ้านพร้าว) เป็นช่วงๆ จำนวน 824 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0
181632 (1.1377) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC (ควนกุฏิ) จำนวน 854 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 495000 495000
181633 (1.1378) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC (บ้านพร้าว) เป็นช่วงๆ จำนวน 822 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 10 10 239000 226345.6 90 90
181634 (1.1379) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-LMC (ควนกุฏิ) จำนวน 854 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 495000 495000
181635 (1.1380) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC (บ้านพร้าว) เป็นช่วงๆ จำนวน 827 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0
181636 (1.1381) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC (ท่าแนะ) เป็นช่วงๆ จำนวน 809 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0 0
181637 (1.1382) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC (บ้านพร้าว) เป็นช่วงๆ จำนวน 852 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0
181638 (1.1383) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ) จำนวน 2,728 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1580000 1580000 18 18 826200 478307.1 150 150
181646 (1.1391) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ปตร.หารอ่างทอง ระยะทาง 4.00 กิโลเมตร(โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยพรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3400000 3400000
181647 (1.1392) ซ่อมแซมตลิ่งท้ายฝายนาท่อมฝั่งขวา (นาท่อม) กว้าง 24 เมตร ยาว 43 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1400000 1400000 7 7 275000 187792.15 120 120
181652 (1.1397) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในคลองส่งน้ำควนกุฏิ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 498000 498000
181653 (1.1398) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในคลองส่งน้ำพญาโฮ้ง ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 488000 488000
181655 (1.1400) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
181656 (1.1401) ซ่อมแซมฝายบ้านแม่โต๊ะหล้า ขนาดบายระบาย 1.50X1.50 จำนาน 1 บาน และอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000 17 16 875800 550298.15 90 90
181659 (1.1404) ซ่อมแซมสะพานคลองหลง (พรุพ้อ) หินก่อจำนวน 360 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3400000 3400000 20 20 1012800 740037.45 90 90
181662 (1.1407) ซ่อมแซมหินก่อท้ายฝายนาท่อมฝั่งขวา จำนวน 780 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1400000 1400000 12 12 335000 230271.1 120 120
181663 (1.1408) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.ท่าแค จำนวน 440 ตารางเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1400000 1400000 12 12 373000 266032.45 120 120
184753 (1.4498) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะ คันคลองส่งน้ำ RMC (ท่าแนะ) กม.7+500-8+660 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 0 0 0 0
184847 (6) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเหนือฝายพญาโฮ้ง ความยาว 2 กม. และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35500000 35500000 15 8 724000 166859.8 180 180
184848 (7) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งขวา ความยาว 208.40 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000
184849 (8) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายหลักสาม ระยะทาง 450 เมตร ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 35000000 11 5 502000 118494.25 180 180
184850 (9) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือฝายพญาโฮ้ง ระยะทาง 430เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 34500000 34500000 11 6 494000 139866 180 180
185112 (1.62) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC (บ้านพร้าว) กม. 3+500 ความยาวท่อ 527 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8000000 8000000 0 0 0 0 0
185113 (1.63) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ท่อส่งน้ำสาย 1ซ-สายใหญ่ ความยาวท่อ 1,500 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4300000 4300000 0 0 0 0
185254 (75) ปรับปรุงเกียร์มอเตอร์เครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองป่าบอนขนาด 6X6 เมตรจำนวน 2 ช่อง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 38 38 1694000 1166774.25 120 120
185255 (76) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ LMC (ควนกุฏิ) กม.4+615 ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 4 4 213600 51144.2 120 120
185257 (78) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายควนมะพร้าวคลองส่งน้ำ U-Shape ความยาว 1,050 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000
185576 (103) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว 5,601 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,100 ไร่ คลองห้วยกรวด ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 38340000 38340000 25 544000 180 180
185990 (105) ปรับปรุงการกัดเซาะคันกั้นน้ำคลองหลง (พรุพ้อ) ความยาว 6.00 กม. โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000 78 78 3790956.25 2392919.55 240 240
185991 (106) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเหนือฝายหลักสาม ความยาว 1.5 กม. และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 34500000 34500000 0 0 0 0
185992 (107) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลอง LMC2 (พญาโฮ้ง) กม.7+800 ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 0 0 0 0 0
185993 (108) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายควนกุฏิ ระยะทาง 400 เมตร ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35500000 35500000 0 0 0 0
185994 (109) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายพญาโฮ้ง ระยะทาง 450 เมตร ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 35000000 0 0 0 0
185995 (110) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือฝายควนกุฏิ ระยะทาง 480 เมตร ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35500000 35500000 11 6 510000 140681.7 180 180
185996 (111) ป้องกันการกัดเซาะคลองระบายน้ำ ร.1 หินก่อจำนวน 4,678 ตารางเมตร (อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน) ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000 52 43 4630329.65 396479.95 240 240
185997 (112) ป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายป่าบอน หินก่อจำนวน 2,653 ตารางเมตร ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 20 18 2387200 127192.8 240 240
187475 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 41600 41600
187476 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 67600 67600
187477 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
187478 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 30000 30000
187479 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 30000 30000
187480 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 19000 19000
192147 โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบกลาง 2563 44335785 44335785
176041 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบกลาง 2563 47616300 47616300
177109 ประตูระบายน้ำสนใหม่และอาคารประกอบ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินกันเหลื่อมปี 2563 11979957 11979957
177993 (1.122) บำรุงรักษาทางลาดยาง โครงการชลประทานสตูล ระยะทาง 5.076 กิโลเมตร อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 707600 707600 8 5 0 212000 110244 105 105
178033 (1.162) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) กม.4+900 โครงการชลประทานสตูล อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0
178043 (1.4) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 4.0 กม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000 30000 2 0 0 21000 0 75 75
178044 (1.5) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 18.779 กิโลเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 284000 284000 9 1 0 170400 21655.75 75 75
178045 (1.6) บำรุงรักษาหัวงาน พิ้นที่ 127 ไร่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 287000 287000 2 1 1 200300 43320.1 195 195
178584 (1.487) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 51,710 ไร่ โครงการชลประทานสตูล อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 0 0 0 220000 0 195 195
178585 (1.488) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ระยะทาง 7.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 55000 55000 1 1 0 38000 23642 195 195
178586 (1.489) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ระยะทาง 30.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 453000 453000 6 4 2 317000 143393 195 195
178588 (1.491) บำรุงรักษาหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พื้นที่ 250 ไร่ โครงการชลประทานสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 568000 568000 11 6 0 568000 178355.25 195 195
178589 (1.492) บำรุงรักษาหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พื้นที่ 90 ไร่ โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 204000 204000 5 2 3 142800 118210 195 195
179031 (1.934) กำจัดวัชพืชคลองระบายปตร.บาโรย ปริมาณ 92.00 ไร่ โครงการชลประทานสตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 6 5 1 240000 131720.25 195 195 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 12
179412 (1.173) ซ่อมแซมปรับปรุงหัวงาน และอาคารประกอบ ฝายดุสน โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0 0
179600 (46) ระบบท่อส่งน้ำบ้านผัง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 8.743 กม. ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000000 14325000 46 17 9 2448918 453874.15 195 195
179619 (1.14) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานสตูล ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 139000 139000 0 0 0 0 0 0 0
179880 (1.275) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโตนเขาไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0
180074 (1.142) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 1L-LMC ระยะทาง 2.400 กม. ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9850000 9850000 0 0 0 0 0 0 0
180279 (1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 49900 49900 0 0 0 0 0 0 0
182674 (1.2419) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC (ดุสน) จำนวน 780 ตารางเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 34 20 14 1477700 915000 120 120
182675 (1.2420) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) จำนวน 1,057 ตารางเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 36 17 19 1850000 818800 120 120
182676 (1.2421) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-LMC (ท่าแพร) กิโลเมตร 8+000 - 10+000 ความยาว 2.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0
182677 (1.2422) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) ช่วง กม. 18+000 - 18+500 โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 0 0 0 0 0 0 0
182678 (1.2423) ซ่อมแซมคันคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร) กิโลเมตร 11+500 - 13+500 ความยาว 2.000 กม. โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4500000 4500000 0 0 0 0 0 0 0
182679 (1.2424) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มบาโรย โครงการชลประทานสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1250000 1250000 1 0 1 34000 16000 75 75
182680 (1.2425) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำทรบ.ปลายคลองดุสน โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 1 1 0 11000 9824.25 45 45
182681 (1.2426) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1,2,3 โครงการชลประทานสตูล อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 6 1 0 150000 5894.75 105 105
182682 (1.2427) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
182684 (1.2429) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 2R-LMC (ดุสน) โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4000000 4000000
182685 (1.2430) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลอง 1R-LMC (ดุสน) โครงการชลประทานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 12 6 6 503000 227000 120 120
183899 (1.3644) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองขุด ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการชลประทานสตูล ปริมาณดิน 15,700 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0
183900 (1.3645) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตะโล๊ะใส ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการชลประทานสตูล ปริมาณดิน 14,085 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 0 0 0 0 0 0 0
183901 (1.3646) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบาโง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการชลประทานสตูล ปริมาณดิน 18,620 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0
183902 (1.3647) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่ (ฝายคลองท่าแพร) ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการชลประทานสตูล ปริมาณดิน 22,470 ลบ.ม. ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0
185290 (111) ระบบส่งน้ำฝายดุสนคลอง LMC กม.8+800 ความยาว 900 เมตร ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10026000 10026000 0 0 0 0 0 0 0
187481 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 440200 440200
187482 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 67600 67600
187483 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 129000 129000
187484 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 116000 116000
187485 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 30000 30000
187486 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 30000 30000
187487 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 12600 12600
177944 (1.73) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ระยะทาง 5.985 กิโลเมตร ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 7 0 7 113000 112782.95 45 45
178376 (1.337) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักาท่าเชียด พื้นที่ชลประทาน 103,298 ไร่ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 2 0 2 116000 77756.35 155 155
178378 (1.339) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ จำนวน 8 สาย ระยะทาง 90.60 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 957000 957000 19 2 13 957000 627853.4 160 160
178380 (1.341) บำรุงรักษาหัวงานโครงการและหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง พื้นที่ 173 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 393000 393000 7 0 7 393000 290292.6 160 160
178937 (1.840) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ จำนวน 8 สาย ปริมาณ 154 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 9 5 4 500000 385821.15 150 150 0 11 0 22 0 33 0 44 0 55 0 66 0 77 0 88 0 99 0 110 0 121
179360 (1.121) ซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการ พื้นที่ 28 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 0 99
179817 (1.212) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำและระบบส่งน้ำบ้านโคกขาม ความยาว 0.18 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 15 7 7 372000 371952.45 90 90
179818 (1.213) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบางแก้ว ความยาว 0.18 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 14 8 6 357000 355891.6 90 90
179819 (1.214) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายท่าบัวแก้ว ความยาว 0.15 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 13 8 5 335000 334969.7 90 90
181624 (1.1369) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง RMC2. กม.18+600 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 6 3 3 146000 145423.65 90 90
181627 (1.1372) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและเสริมคันคลอง 2L- RMC1 กม.1+000 - กม.2+000 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,950 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1720000 1720000 23 4 19 792600 792289.45 95 95
181639 (1.1384) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L- RMC1 กม.0+450 - กม.1+000 เป็นช่วงๆ จำนวน 3,560 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
181640 (1.1385) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L - RMC2 กม.2+800 - กม.3+400เป็นช่วงๆ จำนวน 1,920 ตรม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 20 5 10 515000 514612.1 70 70
181641 (1.1386) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R- RMC1 กม.1+550 -กม.2+050 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,850 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000
181642 (1.1387) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-1L- RMC1 กม.0+300 - กม.3+450 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,760 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000 19 8 10 630900 627732.6 90 90
181643 (1.1388) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC2 กม.2+300-กม.4+300 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,460 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 16 7 9 561000 560894.25 95 95
181644 (1.1389) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC1 กม.9+500 -กม.10+650 เป็นช่วงๆ จำนวน 7,100 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
181645 (1.1390) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC2 กม.17+400-กม.-18+600 เป็นช่วงๆ จำนวน 3,020 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 25 11 13 751000 749062.35 100 100
181648 (1.1393) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 2L-RMC1 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000 30000
181649 (1.1394) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1L-RMC2 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
181650 (1.1395) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1R-RMC2 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
181651 (1.1396) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ RMC2 จำนวน 7 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
181654 (1.1399) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
181657 (1.1402) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง สายที่ 6,7 และ 10 ความยาว 2.90 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1400000 1400000
181664 (1.1409) ซ่อมแซมอาคารน้ำตก 1R-RMC2. กม.2+992 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
181665 (1.1410) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ-ทิ้งน้ำ RMC2 กม.3+460 จำนวน 120 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
185256 (77) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝั่งขวา 1L-RMC1 กม.7+028 ความยาว 1.483 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 12000000 12000000 1 0 1 31420 30035.6 80 80
187507 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 12600 12600
187508 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2500000 2500000
176679 ปรับปรุงท่อลอดคันคลองสทิงหม้อบ้านหนองโด กม.5+900ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 4719826 4719826 4 4 167100 166662.8 240 240
176800 ปรับปรุงสะพานคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.9+570 จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 3849983 3849983 1 1 8400 8331.85 30 30
176846 ระบบกระจายน้ำริมคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 5894862 5894862 12 12 364000 361608 180 180
177663 ปรับปรุงอาคารบริหารจัดการน้ำเอนกประสงค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 5678661 3578334
178575 (1.478) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 218,150 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1470000 1470000
178578 (1.481) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 9 สาย ระยะทาง 41.895 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 325000 325000 10 10 320000 195419.6 180 180
178579 (1.482) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 67.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1020000 1020000 15 27 1010000 639981.55 180 180
178580 (1.483) บำรุงรักษาคันกั้นน้ำ ระยะทาง 21.43 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 352000 352000 10 10 352000 274586.45 180 180
178582 (1.485) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 45 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 103000 103000 3 3 98000 78453.15 120 120
179023 (1.926) กำจัดวัชพืชคลองโตนดรอบ ปริมาณ 22 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 70000 70000 5 5 70000 69266.6 90 90 0 3 0 14 0 16 0 17 0 20 0 22
179024 (1.927) กำจัดวัชพืชคลองโพธิ์ ปริมาณ 20 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 65000 65000 4 4 60000 59729.2 60 60 0 4 0 20 0 20
179026 (1.929) กำจัดวัชพืชคลองล่องลม ปริมาณ 10 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 32500 32500 3 3 27500 26722.8 30 30 0 5 0 10 0 10
182579 (1.2324) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านเจดีย์งาม กม.16+980 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 20.00 ม. จำนวน 2 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 2 2 58000 18251.1 90 90
182580 (1.2325) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองบ้านเฉียงพง ปริมาณหินเรียง 88 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 3 111000 110853.8 90 90
182581 (1.2326) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองไสร้า ปริมาณหินเรียง 80 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 3 87000 83565.15 90 90
182594 (1.2339) ซ่อมแซมคลองยูตกบ้านทำนบ ความยาว 990 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 460000 460000 0 0 0 0
182595 (1.2340) ซ่อมแซมคลองยูตกบ้านม่วงงาม ความยาว 1,100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 470000 470000 0 0 0 0
182596 (1.2341) ซ่อมแซมคลองยูตกบ้านรำแดง ความยาว 1,140 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000 0 0 0 0
182597 (1.2342) ซ่อมแซมคลองยูตกบ้านหนองหอย ความยาว 1,060 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 470000 470000 0 0 0 0
182607 (1.2352) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4L-MC พื้นที่ 1,500 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 5 7 258000 203171.6 150 150
182609 (1.2354) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ พื้นที่ 900 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2100000 2100000 5 6 223000 221305.1 150 150
182629 (1.2374) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านกาหรำ (หนองเสือฮูก) กม.11+810 ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 2 2 92200 58447.4 90 90
182630 (1.2375) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านเชิงแส กม.6+985 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 3 2 98100 50345.65 90 90
182631 (1.2376) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านทุ่งบัว กม.0+450 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 12.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 3 3 106000 91565.75 90 90
182632 (1.2377) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านโหนดด้วน กม.3+940 ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 13.00 ม. จำนวน 3 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5 4 170600 141170.6 90 90
182633 (1.2378) ซ่อมแซมท่อลอดคลองนายชู กม.3+250 ปริมาณหินก่อ 100 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 3 3 165700 143398.5 90 90
182634 (1.2379) ซ่อมแซมท่อลอดคลองล่องลมตก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 570000 570000 2 2 39000 38753 60 60
182635 (1.2380) ซ่อมแซมท่อลอดคลองล่องลมออก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 2 2 39000 38753 60 60
182637 (1.2382) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ (ขี้นาค) เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 2 2 39000 38753 60 60
182638 (1.2383) ซ่อมแซมท่อลอดคลองหมอนอ้ายเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 2 2 39000 55044.9 60 60
182639 (1.2384) ซ่อมแซมท่อลอดคลองเหมืองป่า เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 2 2 38000 38753 60 60
182640 (1.2385) ซ่อมแซมท่อลอดคูวาตก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 540000 540000 2 2 39000 38753 60 60
182641 (1.2386) ซ่อมแซมท่อลอดคูวาออก เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 520000 520000 2 2 38000 37967.3 60 60
182642 (1.2387) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาบ้านม่วงงาม จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 530000 530000 3 3 28000 27901.35 60 60
182643 (1.2388) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาบ้านหนองหอย จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 3 3 28000 27901.35 60 60
182646 (1.2391) ซ่อมแซมบานฝาท่อและเครื่องยกท่อส่งน้ำเข้านาคลองซอยทุ่งระโนด 45 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 5 102000 95927.35 90 90
182647 (1.2392) ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.คลองเหมืองป่าตก ขนาด 1.50x1.50 จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 287000 287000 3 3 54000 53867.3 60 60
182650 (1.2395) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ. และปตร. ประจำปีฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1, 2 ,3 370 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 3 3 61300 59680.9 90 90
182654 (1.2399) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 4 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 45 31 718000 551510.8 90 90
182655 (1.2400) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำที่ด้วยไฟฟ้าสถานีคลองเฉียงพง 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 2 2 30000 29865.6 60 60
182656 (1.2401) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำที่ด้วยไฟฟ้าสถานีคลองเชิงแส 4 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 1 1 40000 39690.25 60 60