ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
148016 (18) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10057000 10057000
157132 ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายคลองหลักสาม (ประตูระบายน้ำ กม.5+000, 6+500, 8+000) ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 682800 682800
157303 ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา อาคารอัดน้ำ กม.3+000 คลอง MC ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250900 250900
160290 ค่าสำรวจธรณีและปฐพี ประตูระบายน้ำคลองตูหยง ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 286100 286100
157133 ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (ประตูระบายน้ำปากคลองผันน้ำ และประตูระบายน้ำปลายคลอง กม.14+500) ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 348880 348880
160289 ค่าสำรวจธรณีและปฐพี ปรับปรุงประตูระบายน้ำท่าประบ่า ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 286100 286100
160037 ประตูระบายน้ำปลายคลอง กม.10+000 (ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายคลองหลักสาม) (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 435800 435800
160038 สะพานรถยนต์ RMC1 กม.0+100 RMC2 กม.0+102 (ควนกุฎิ) (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 231470 231470
160039 สถานีสูบน้ำท่าช้าง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 169900 169900
160040 สะพานรถยนต์ LMC1 (พญาโฮ้ง) กม.6+475 และ กม.7+400 รวม 2 แห่ง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 328500 328500
160041 บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (สะพานรถยนต์ 9 แห่ง) (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 997500 997500
160288 ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 16 (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4337400 4337400
146717 (1.985) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
160187 ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือและระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 449000 449000
160230 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนคลองป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8953000 8953000
145732 (35) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2075000 2075000
154980 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154981 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
154982 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 เงินทุนหมุนเวียน 2561 13000 13000
154983 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 เงินทุนหมุนเวียน 2561 555000 555000
154984 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16 เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
146716 (1.984) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 งานรักษาบริเวณ สชป.16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 358100 358100 10 10 358100 172247.7 92 92
145489 ก่อสร้างอ่างพวงเชื่อมอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร และอ่างคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง (น้ำแล้งและน้ำเพื่อการเกษตร) ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 80000000 80000000 0 0 90000 0 0 0
146082 (1.350) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ คลองหลา โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 40600 40600 4 2 40600 29743.65 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1.14 92 1.32 122 1.74 131 1.87 160 2.29 246 3.51 246 3.51 246 3.51 246 3.51 246 3.51
146083 (1.351) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ คลองจำไหร โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35700 35700 4 4 35700 33754.15 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1.14 92 1.32 122 1.74 131 1.87 160 2.29 185 2.64 185 2.64 185 2.64 185 2.64 185 2.64
146085 (1.353) กำจัดวัชพืช ปตร.อู่ตะเภา โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 162500 162500 15 12 162500 160331.8 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0.4 85 0.95 123 1.5 176 2.2 926 11.58 1801 22.52 2701 33.77 2916 36.46 3066 38.22
146086 (1.354) กำจัดวัชพืชคลองหวะ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 64100 64100 6 6 64100 63728.05 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0.4 55 0.95 78 1.4 112 2.2 262 4.1 462 6.6 642 8.85 838 11.3 885 11.8
146087 (1.355) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ร.3 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80000 80000 6 6 80000 79730.5 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0.5 51 0.9 97 1.6 144 2.6 264 4.5 464 7 634 9.13 811 11.34 891 12.34
146096 (1.364) กำจัดวัชพืชคลอง RMC โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 77400 77400 4 3 77400 76000.55 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 11.63 890 24 890 24 890 24 890 24 890 24 890 24
146097 (1.365) กำจัดวัชพืชคลอง LMC โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 77400 77400 5 4 77400 33754.15 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 11.04 1680 24 1680 24 1680 24 1680 24 1680 24 1680 24 1680 24 1680 24
146101 (1.369) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย LMC และ 1L - LMC โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 117000 117000 8 7 117000 111491.15 90 90 0 0 0 0 860 6.53 1745 20.23 2520 36 2520 36 2520 36 2520 36 2520 36 2520 36 2520 36 2520 36 2520 36 2520 36
146714 (1.982) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 15 14 380000 111720 320 320
146715 (1.983) บำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3818600 3818600 60 42 3818600 2035977.95 300 300
146903 (1.134) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 697000 697000 6 4 100000 56663.26 90 90
146978 (1.69) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคหัวงาน ปตร.คลองจะนะ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 2 2 21000 18023.4 30 30
147001 (1.3) อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายคลองเปียน (พรด.) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9898000 9898000 8 2 201600 167731.85 120 120
147066 (36) ปรับปรุงสระเก็บน้ำกองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ระยะที่ 2) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 10 5 305200 151281.6 180 180
147067 (37) ระบบส่งน้ำกองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000000 12000000 7 4 245000 177730.55 150 150
147068 (38) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองพรวนพร้อมระบบส่งน้ำ (พรด.) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 5 4 203000 100258.8 120 120
147283 (1.211) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ฝายบ้านใหม่ (พรด.) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 0 0 36400 0 0 0
147727 (133) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ทอม สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32340000 32340000 60 51 2499000 2231184.1 240 240
147728 (134) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโหละยาว สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39200000 39200000 60 50 5243000 3201265.25 210 210
147908 (36) แก้มลิงบ้านนาจะแหน สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000 10 6 300000 152571.71 230 230
147909 (37) แก้มลิงคลองตาเสม สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16660000 16660000 20 10 1176000 174192050 120 120
148154 (1.125) ท่อลอดคลองส่งน้ำ 1L - LMC กม.2+025 สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 4 3 71400 68254.4 120 120
148155 (1.126) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC อ่างฯ คลองหลา จำนวน 2 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 10 8 574400 530325.7 180 180
148156 (1.127) อาคารแบ่งน้ำคลองส่งน้ำ 2ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา (อ่างฯ คลองหลา) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 1 1 348600 301001.8 200 200
148157 (1.128) ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมขุดลอกคลองตาเสม สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000 5 4 161000 38456.9 180 180
148373 (1.344) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหน้าฝายปลักทิง โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 493000 493000 0 0 0 0 0 0
148377 (1.348) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC1 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 0 0 0 0 0 0
148378 (1.349) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหน้าฝายโคกม่วง โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 283000 283000 0 0 0 0 0 0
148393 (1.364) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง RMC โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0
148664 (1.635) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองหลา โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 0 0 0 0 0 0
148665 (1.636) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 0 0 0 0 0 0
148736 (1.707) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 199700 199700 0 0 89810 0 0 0
151699 (1.3670) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองป๋อง โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 3 2 44000 31862.45 60 60
151700 (1.3671) ซ่อมแซมโครงการ ทรบ.คลองกวาง (พรด.) ระยะที่ 2 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2969000 2969000 0 0 60000 0 0 0
151701 (1.3672) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายปิยะมิตร 5 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4650000 4650000 4 2 80000 60588.1 90 90
151704 (1.3675) บำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 (โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร-หอยโข่ง) โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 3 2 93000 22694.4 60 60
151705 (1.3676) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-RMC กม.0+000 - กม.12+750 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 510000 510000 8 6 107100 87297.2 60 60
151706 (1.3677) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-1L-LMC กม.0+000 - กม.0+830 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 490000 490000 9 8 118700 118617.9 60 60
151707 (1.3678) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-LMC กม.0+000 - กม.1+570 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 11 11 116200 114388.45 30 30
151708 (1.3679) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-LMC กม.0+000 - กม.1+990 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 510000 510000 10 8 127400 127076.05 90 90
151709 (1.3680) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.0+000 - กม.2+970 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 510000 510000 12 12 126900 124787.4 60 60
151710 (1.3681) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 4R-LMC กม.0+000 - กม.1+660 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 510000 510000 4 4 125500 59666.6 60 60
151711 (1.3682) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2L-5R-LMC กม.0+000 - กม.0+850 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000 480000 6 6 117400 89499.9 30 30
151712 (1.3683) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3R-LMC กม.0+000 - กม.4+670 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 490000 490000 12 8 214300 124071.55 90 90
151713 (1.3684) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-2R-LMC กม.0+000 - กม.2+630 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 7 5 125600 116824.85 60 60
151714 (1.3685) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.4 กม.2+500 - กม.4+500 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 780000 780000 9 5 92000 61342.95 105 105
151718 (1.3689) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC2 เป็นช่วงๆ (ไสท้อน) โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 0 0 739000 0 0 0
151719 (1.3690) ซ่อมแซมคัน ปตร.อู่ตะเภา โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 0 0 7700 0 0 0
151720 (1.3691) บำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขต ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 (คลองวาด-อู่ตะเภา) โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 458000 458000 4 2 150000 28394.5 90 90
151721 (1.3692) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน ปตร.คลองวาด โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 880000 880000 6 4 206000 26497.8 90 90
151722 (1.3693) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
151724 (1.3695) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ กม.3+100 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 6 6 80000 77567.4 90 90
151726 (1.3697) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน ปตร.คลองใหญ่ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 5 4 211100 42817.05 120 120
151731 (1.3702) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-2R-2R-RMC กม.0+000 - กม.6+730 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 5 5 143300 53860.3 30 30
151742 (1.3713) บำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ฝายชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 399000 399000 5 3 147000 117784.65 150 150
151755 (1.3726) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งขวา RMC (ชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 14 8 225000 122164.3 90 90
151756 (1.3727) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย RMC (ชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 14 5 119000 67344.75 90 90
151757 (1.3728) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC (ชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 22 18 583000 515692.9 120 120
151758 (1.3729) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน ปตร.ท่าช้าง-บางกล่ำ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 890000 890000 6 4 165900 43800 120 120
151761 (1.3732) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3R-2R-RMC กม.0+000 - กม.2+000 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 510000 510000 12 12 129500 114226.45 30 30
151762 (1.3733) ซ่อมแซมฝายบ้านแกแดะ พร้อมระบบท่อส่งน้ำ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 967000 967000 2 2 19600 19250.4 60 60
151763 (1.3734) ซ่อมแซมฝายคลองหาดทราย พร้อมระบบท่อส่งน้ำ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 995000 995000 0 0 20000 0 0 0
151764 (1.3735) บำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ปตร.ปลักปลิง) โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 221000 221000 0 0 96000 0 0 0
151766 (1.3737) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ร.3 กม.6+000 - กม.8+000 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 10 9 94000 65893.7 174 174
151777 (1.3748) บำรุงรักษาเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 (ปตร.จะนะ) โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 2 1 50000 36523.35 150 150
151778 (1.3749) ซ่อมแซมหัวงาน ปตร.คลองจะนะ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 2 2 22000 18023.4 30 30
151779 (1.3750) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ปตร.คลองจะนะ) โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 2 2 21000 18023.4 30 30
151786 (1.3757) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองท่าช้าง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 976000 976000 3 2 20000 7747.65 60 60
151787 (1.3758) ซ่อมแซมฝายบ้านไร่เหนือ พร้อมระบบท่อส่งน้ำ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 987000 987000 2 2 20300 11096.75 30 30
151788 (1.3759) ซ่อมแซมฝายบ้านทุ่งเปรียงพร้อมระบบส่งน้ำ (ปชด.) โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2850000 2850000 0 0 58000 0 0 0
151803 (1.3774) ซ่อมแซมฝายคลองเปียน พร้อมระบบรางส่งน้ำ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 968000 968000 3 2 19600 19565.4 60 60
152025 (131) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1ซ-1ข.-สายใหญ่ฝั่งซ้าย สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 9 4 203700 85631.3 90 90
152026 (132) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ RMC (เคียนด้วน) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 8 2 204000 64802.5 90 90
152027 (133) ระบบส่งน้ำฝายบ้านท่าไทรพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 30 15 2776000 1204009.9 330 330
152034 (140) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ(เพิ่มพื้นที่ความจุ) อ่างเก็บน้ำคลองหลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 76000000 76000000
152062 (155.14) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ปตร.คลองจะนะ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 10 8 305900 167330.95 120 120
152119 (33) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 8 7 306000 210467.45 180 180
152279 (50) อาคารบังคับน้ำวังเปรียง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 12 9 3336000 1128766.9 180 180
152811 ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายเก่าร้าง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบกลาง 2561 21157500 21157500 18 16 1742200 953279.1 210 210
152818 ปรับปรุงคลองเรียน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบกลาง 2561 24375000 24375000 28 25 2126600 513158 294 294
160174 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5050000 5050000
160163 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองป๋อง (พรด.) ระยะที่ 2 จังหวัดสงขลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9900000 9900000
160161 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตุ๊ด (ปชด.) จังหวัดสงขลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9850000 9850000
160162 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตาหงา (พรด.) จังหวัดสงขลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9870000 9870000
154985 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 58000 58000 0 0 0 0 0 0
154986 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 14000 14000 0 0 0 0 0 0
154987 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000 0 0 0 0 0 0
154988 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 29000 29000 0 0 0 0 0 0
154989 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500 0 0 0 0 0 0
154990 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) มาตรฐานทั่วไป โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 23000 23000 0 0 0 0 0 0
154991 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 102000 102000 0 0 0 0 0 0
154992 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 28500 28500 0 0 0 0 0 0
154993 เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 52000 52000 0 0 0 0 0 0
154994 เครื่องตบดินแบบกระโดด ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 70 กิโลกรัม โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 99000 99000 0 0 0 0 0 0
154995 รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000 0 0 0 0 0 0
154996 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลง (AC/DC) ขนาด 300 แอมป์ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 70000 70000 0 0 0 0 0 0
155871 104. ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง 2ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้ายโครงการชลประทานสงขลาจังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2561 12377653 12377653 0 0 0 0 0 0
155894 127. เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำฝายคลองป๋อง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2561 9856620 9856620 10 8 173000 146334.6 150 150
155895 128. เพิ่มประสิทธิภาพฝายปิยะมิตร 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2561 9479000 9479000 7 5 166000 133885.7 90 90
156005 237. แก้มลิงบ้านปลิก จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2561 14730000 14730000 2 1 35000 34602.4 30 30
156006 238. แก้มลิงปลักพ้อแดง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินกันเหลื่อมปี 2561 14650000 14650000 3 2 35000 31864.2 60 60
156700 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (โครงการชลประทานสงขลา ) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 2500000 2500000
156714 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองแงะ (พรด.) จังหวัดสงขลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 999000 999000
157199 ขุดลอกคลองโดยเรือขุด (ดำเนินการเอง) ปากคลอง ร.1 (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9700000 9700000
157201 ขุดลอกคลองโดยเรือขุด (ดำเนินการเอง) คลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9500000 9500000
160228 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายสวนชาม จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000
157909 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1464500 1464500 58 31 1218400 526891.15 150 150
158629 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ LMC2 กม.1+452 (ชะมวง) ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000 4 3 60000 45399.45 120 120
158637 ซ่อมแซมคันดิน ปตร.ปลักปลิง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1993000 1993000
158641 ซ่อมแซมหินก่อท้ายปตร.บางโหนด (คลองวาด) ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000 33628.65
158642 ซ่อมแซมคันคลองท้าย ปตร. คลองรัตภูมิ ฝั่งซ้าย (ชะมวง) ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000 12 8 200000 202077.1 90 90
158643 ซ่อมแซมทางรับน้ำแก้มลิงพรุเตียว (พรด.) ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 980000 980000
158644 ซ่อมแซมฝายคลองแม๊ะจิ (พรด.) ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 998000 998000
158645 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำแก้มลิงพรุเตียว (พรด.) ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1980000 1980000
158662 ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะท้าย ปตร.คลองรัตภูมิ (ชะมวง) ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 5000000 5000000
158663 ซ่อมแซม ทรบ.พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำสนับกองร้อย ตชด.ที่ 432 (พรด.) ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 996000 996000
158680 ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม.2+900 ฝั่งขวา (ชะมวง) ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000 92076.45
158681 ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลอง LMC2 กม.24+600 ฝั่งขวา (ชะมวง) ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000 73680.75
158682 ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำ กม.18+302 คลอง LMC1 (ชะมวง) ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000 44208.45
158683 ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่ (พรด.) ตำบลวังใหญ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000
158693 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายท้ายอาคารอัดน้ำ LMC2 กม.20+738 (ชะมวง) ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
158694 ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม.20+600 ฝั่งขวา (ชะมวง) ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 4000000 4000000
158695 ซ่อมแซมฝายคลองแงะ (พรด.) ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 999000 999000
158700 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปลายลำไตร (พรด.) ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 7000000 7000000 5 5 41000 103196.7 90 90
158707 ซ่อมแซมหินเรียงหน้าปตร.คลองวาด (คลองวาด) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 8690.55
158708 ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย อาคาร RIVER OUTLET อ่างเก็บน้ำคลองหลา (จำไหรหอยโข่ง) ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 492000 492000 4 3 69700 39279.15 60 60
158709 ซ่อมแซมโครงการฝายวังเรือ (ปชด.) ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1960000 1960000
158710 ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม. 23+000 ฝั่งขวา (ชะมวง) ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000
158711 ซ่อมแซมคันคลอง LMC2 กม.10+700 ฝั่งซ้าย (ชะมวง) ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
158712 ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลอง LMC2 กม.13+500 (ชะมวง) ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 73680.75
158734 ซ่อมแซมเขื่อนดินอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรพร้อมอาคารประกอบ (จำไหร-หอยโข่ง) ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 67048000 67048000 38 32 1892100 895927 120 120
158740 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพรุโต๊ะนาย (พรด.) ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000 8 5 100000 86830.95 60 60
158745 ซ่อมแซมฝายพร้อมอาคารประกอบโครงการบรรเทาอุทกภัยโรงเรียนส่งเสริมอิสลามและชุมชนบ้านป่าเล็ด (พรด.) ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 996000 996000
158746 ซ่อมแซมหินก่อท้ายปตร.คลองใหญ่ (คลองวาด) ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 8690.55
158747 ซ่อมแซม ทรบ.คลองนุ้ย บ้านใหม่ (ชะมวง) ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000 20 19 300000 307419.4 120 120
158749 ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลอง LMC2 กม.22+400 (ชะมวง) ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000 104356.2
158750 ซ่อมแซมฝายคลองอ่างแตก (พรด.) ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 998000 998000
158752 ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำ LMC2 กม.16+000 (ชะมวง) ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158753 ซ่อมแซมฝายทิ้งน้ำ LMC2 กม.26+177 บ้านนายถัด (ชะมวง) ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000 16 16 398000 304023.95 90 90
158763 ซ่อมแซมหินเรียงหน้าทรบ.บางโหนด (คลองวาด) ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000 76143.3
158764 ซ่อมแซมท้ายฝายไสท้อน (ชะมวง) ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000 12 6 300000 253125.75 120 120
158765 ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง RMC (ชะมวง) ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 2 1 30000 30109.8 60 60
158766 ซ่อมแซมฝายบ้านประกอบ (ปชด.) ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 995000 995000
158784 ซ่อมแซมหินทิ้งอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร (จำไหร-หอยโข่ง) ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158785 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลอง 2R-LMC2 กม.0+980 (ชะมวง) ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 24938.1
158786 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองพวน (พรด.) ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 997000 997000
158793 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลอง LMC2 (ชะมวง) ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000 103153.05
158802 ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารบังคับน้ำ กม. 20+300 (ชะมวง) ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000 29472.3
158807 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านทับยาง (พรด.) ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 970000 970000
158808 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลอง 2R-LMC 2 กม.7+500 (ชะมวง) ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000 14 11 200000 179678.65 90 90
158809 ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 2R-LMC2 (ชะมวง) ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000 11 9 185500 149746.5 90 90
158810 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย กม.0+980 2R-LMC2 (ชะมวง) ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000 43452.75
158811 ซ่อมแซมคันคลองทิ้งน้ำ คลอง LMC2 ไสท้อน (ชะมวง) ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158812 ซ่อมแซมฝายคลองบ้านเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ (พรด.) ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 990000 990000
158813 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุค (พรด.) ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000
158814 ซ่อมแซมคันคลองระบายคลอง ร.4 ฝั่งซ้าย ช่วง กม.5+000 - 5+670 ซ่อมเป็นช่วงๆ (คลองวาด) ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 8690.55
158815 ซ่อมแซมคันคลอง LMC1 ฝั่งขวา กม.11+470-13+500 (เป็นช่วงๆ) (ชะมวง) ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158817 ซ่อมแซมคันคลอง เหนือฝายไสท้อน (ชะมวง) ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 5000000 5000000
158818 ซ่อมแซมคันคลอง LMC1 กม.13+400 ฝั่งซ้าย (ชะมวง) ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158819 ซ่อมแซมคันคลองระบายคลอง ร.3 ฝั่งซ้าย ช่วงกม.2+500 + 3+500 ซ่อมเป็นช่วงๆ (คลองวาด) ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 8690.55
158820 ซ่อมแซมคันคลอง LMC1 กม. 15+900-16+050 ฝั่งขวา (ชะมวง) ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158821 ซ่อมแซมคันคลอง LMC1 ฝั่งขวา กม.13+800-18+500 (เป็นช่วงๆ) (ชะมวง) ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158822 ซ่อมเสริมคันคลองเหนือฝายชะมวงและถนนในบริเวณหัวงานฝายชะมวง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000 15 9 300000 269904.15 120 120
158825 ซ่อมแซมตลิ่งด้านท้ายฝายบ้านใหม่ (พรด.) ตำบลวังใหญ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 5000000 5000000 10 1 102000 56413.15 90 90
159003 ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ 1R-2R-2R-RMC กม.2+000 - กม.4+000 เนื่องจากอุทกภัย (คลองหลา) ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 6000000 6000000 24 18 765700 316673.4 120 120
159093 ระบบส่งน้ำ LMC 1 ชะมวง (นบนายยิน ) ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 9200000 9200000 6 4 80000 39060 120 120
159094 ระบบส่งน้ำ LMC 1 ชะมวง กม. 13+800 ระยะที่ 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 9000000 9000000
159095 ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ บ้านหนองกอบ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 10000000 10000000 19314
159096 ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองหาดฟ้าผ่า ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 9000000 9000000
159460 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (ปลักปลิง) ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 7200000 7200000
159461 ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 19000000 19000000
159462 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานชะมวง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
159463 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานไสท้อน ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
159464 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 1R-LMC 2 (ชะมวง) ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 21800000 21800000 5 2 127000 11600 90 90
159870 ซ่อมแซมคันดิน ปตร.คลองจะนะ จังหวัดสงขลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 999000 999000
159874 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านแพร้ว จังหวัดสงขลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 995000 995000
159875 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ 2R-LMC2 กม.1+550 (ชะมวง) จังหวัดสงขลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 22 19 360000 139539.75 90 90
159876 ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ (พรด.) จังหวัดสงขลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 8 2 102200 100809.65 90 90
160229 ซ่อมแซมพื้นที่หัวงานส่งน้ำที่ 2 (จะนะ) จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 998000 998000
160227 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปูยุด จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000
160231 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายกลุ่มน้ำคลองระบายน้ำ และคลองส่งน้ำ ตำบลคลองหอยโข่ง สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 93800 93800
160232 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองท่าช้าง - บางกล่ำ กม.0+000-4+000 สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1011000 1011000
160233 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลอง ร.4 สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 418900 418900
160234 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลอง ร.5 สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 267000 267000
160235 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลอง ร.6 สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 254800 254800
160236 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองส่งน้ำสายที่ 1 ของประตูระบายน้ำคลองรัตภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 242600 242600
160237 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองส่งน้ำสายที่ 2 ของประตูระบายน้ำคลองรัตภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 323500 323500
160371 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหัวงานบริเวณ คป.สงขลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
160373 ซ่อมแซมคลอง 1R-LMC,2R-LMC และ 1L-1R-LMC ปตร.ปลักปลิง จังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสงขลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 996000 996000
145485 แก้มลิงทุ่งน้ำผุด ระยะ 2 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 45000000 45000000
145486 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าบันได ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 47500000 47500000
146080 (1.348) กำจัดวัชพืช หน้าปตร.กะลาเส โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000 16 16 150000 149847.4 47 47 1133 16.18 2253 32.18 2940 42 3233 46.18
146094 (1.362) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000 16 16 150000 149940.1 48 48 1127 16.1 2247 32.1 2948 42 3227 46.1
146102 (1.370) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำจำนวน4สายปตร.คลองปะเหลียน สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 16 16 600000 599748.2 90 90 2170 31 4340 62 6510 93 8680 124 10850 155.18 12950 185
146105 (1.373) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวา (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 380000 380000 16 16 380000 379959.2 48 48 2730 39 5460 78 7280 104 8190 117
146728 (1.996) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
146729 (1.997) บำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1569300 1569300 47 47 1569300 1569300 61 61
146793 (1.24) ปรับปรุงสะพาน คสล. คลอง Lmc กม.0+369 (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 15 15 1570000 1570000 273 273
146904 (1.135) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 765000 765000 7 7 220000 219658.25 61 61
146976 (1.67) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 ชป.ตรัง) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 16 16 874000 874000 90 90
146977 (1.68) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
146979 (1.70) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ ระบบ Internet ภายในบริเวณที่ทำการ(ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 18 18 860000 860000 120 120
146980 (1.71) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในหัวงาน(ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3)โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 27 27 1740000 1740000 151 151
147030 (1.32) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านด่าน 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000 48 48 4212000 3630005.2 242 242
147063 (33) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองชี ระยะที่2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000000 18000000 73 73 9180000 7056786.7 334 334
147064 (34) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วสายที่ 7 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25000000 25000000 85 85 5005000 3804160.17 273 273
147065 (35) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลิพัง ระยะที่ 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000 81 81 10589000 6879554.15 334 334
147280 (1.208) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองชี ช่วงแยก หมู่ที่ 9 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 51 51 1511000 1510000 136 136
147281 (1.209) ซ่อมแซมระบบท่อฝายหินจอก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 8 8 319000 319000 79 79
147282 (1.210) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสันติราษฎร์ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 11 11 496000 496000 79 79
147726 (132) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันตัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39200000 39200000 5 5 666000 125155.75 122 122
148386 (1.357) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณท้ายปตร.คลองปะเหลียน(ระยะที่1) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
148387 (1.358) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณท้ายปตร.คลองปะเหลียน(ระยะที่2) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
148388 (1.359) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าปตร.คลองปะเหลียน(ระยะที่1) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
148389 (1.360) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าปตร.คลองปะเหลียน(ระยะที่2) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
148666 (1.637) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างฯคลองท่างิ้ว (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148734 (1.705) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 340000 340000
151686 (1.3657) ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 16 สาย (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1350000 1350000 25 25 1286000 1286000 242 242
151687 (1.3658) ซ่อมแซมราวกันตก ปตร.กะลาเส โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 862500 862500 16 16 308000 308000 92 92
151688 (1.3659) ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 19 19 953000 953000 242 242
151689 (1.3660) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 14 14 174000 174000 61 61
151690 (1.3661) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานระบาย คลองส่งน้ำ 8R-LMC (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 3 3 60000 60000 61 61
151691 (1.3662) บำรุงรักษาเครื่องกว้าน บานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 317000 317000 6 6 170000 170000 61 61
151692 (1.3663) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานระบาย คลองส่งน้ำ RMC (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 8 8 180000 180000 61 61
151751 (1.3722) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายที่ 2 อ่างฯคลองท่างิ้ว โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 24 24 382000 382000 75 75
151752 (1.3723) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายที่ 3 อ่างฯคลองท่างิ้ว โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 24 24 381000 381000 75 75
151753 (1.3724) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายที่ 4 อ่างฯคลองท่างิ้ว โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 24 24 387000 387000 75 75
151754 (1.3725) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายที่ 1 อ่างฯคลองท่างิ้ว โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000 29 29 468000 468000 75 75
151771 (1.3742) ซ่อมแซมคูระบายน้ำ โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 14 14 470000 470000 61 61
151772 (1.3743) ซ่อมแซมบริเวณหัวงาน ชป.ตรัง Zone A โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 2 2 70000 70000 61 61
151773 (1.3744) ซ่อมแซมบริเวณหัวงาน ชป.ตรัง Zone B โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 2 2 70000 70000 61 61
151774 (1.3745) ซ่อมแซมบริเวณหัวงาน ชป.ตรัง Zone C โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 2 2 70000 70000 61 61
151775 (1.3746) ซ่อมแซมอาคารทางเชื่อม โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 12 12 390000 390000 61 61
151776 (1.3747) ซ่อมแซมที่ทำการโครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 32 32 740000 740000 43 43
151789 (1.3760) บำรุงรักษาเครื่องกว้าน บานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 112000 112000 2 2 53000 53000 61 61
151790 (1.3761) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานระบาย คลองส่งน้ำ LMC (ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 4 4 80000 80000 61 61
151791 (1.3762) ซ่อมแซมอาคารหัวงานปตร.คลองปะเหลียน โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 963000 963000 4 4 149000 149000 75 75
151792 (1.3763) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ1L-2R-LMC(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 11 11 364000 364000 75 75
151793 (1.3764) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ1R-LMC(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 7 7 362000 362000 75 75
151794 (1.3765) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ2R-LMC(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 12 12 362000 362000 75 75
151795 (1.3766) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำLMC(ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 8 8 362000 362000 75 75
151811 (1.3782) บำรุงรักษาเครื่องกว้าน บานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 171000 171000 3 3 87000 87000 61 61
151812 (1.3783) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานระบาย คลองส่งน้ำ 2L-LMC (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 2 2 45000 45000 61 61
151813 (1.3784) ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายแยกซอย (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1363300 1363300 38 38 1290000 1290000 62 62
152019 (124) งานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย(ปะเหลียน) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000
152063 (155.15) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ ปตร.คลองปะเหลียน โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14000000 14000000 87 87 8611000 5813894.8 334 334
152179 (13) ป้องกันด้านหน้าฐานยันเขื่อนฝั่งซ้ายและฝั่งขวา(ท่างิ้ว) ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000 82 82 4839000 3566812.35 273 273
152278 (49) ป้องกันตลิ่งท้ายอาคาร River Outlet(ท่างิ้ว) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 60 60 4229000 2975153.45 334 334
152461 (1.122) ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองกลางบ้าน สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
152462 (1.123) ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองด่านพล จุดที่1 สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
152463 (1.124) ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองด่านพล จุดที่2 สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
152464 (1.125) ซ่อมแซมทำนบป้องกันนำเค็มคลองแร่ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
152465 (1.126) ซ่อมแซมทำนบป้องกันนำเค็มคลองวังอ่าง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
152466 (1.127) ซ่อมแซมทำนบป้องกันนำเค็มคลองบางหมาก สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 3 3 110000 110000 61 61
152519 (1) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าแก ระยะที่ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17000000 17000000 67 67 4869000 3897386.6 116 116
155016 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED แบบเครือข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 35 หน้าต่อนาที โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
155017 อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ Wireless Asccess Point โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินทุนหมุนเวียน 2561 5800 5800
155018 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 8 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps. ( บริหารจัดการได้) โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินทุนหมุนเวียน 2561 7500 7500
155019 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
156351 474. ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ปตร.คลองปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2561 9985000 9985000 60 60 5214000 5214000 139 139
156409 532. อาคารป้องกันตลิ่งคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2561 9890000 9890000 50 50 3260000 3260000 139 139
156410 533. อาคารป้องกันตลิ่งคลองปะเหลียน (ระยะที่ 1) จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2561 9765000 9765000 50 50 3216000 3216000 139 139
157200 ขุดลอกปากแม่ตรัง (ระยะที่ 2) โดยเรือขุด(ดำเนินการเอง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9750000 9750000
157912 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1080000 1080000 43 32 850000 665771.7 92 92
158630 ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงทุ่งน้ำผุด จังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 498000 498000 20 20 433000 61 61
158631 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น ปตร.กะลาเส กม. 0+000 - 0+050 จังหวัดตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000 14 14 324000 254773.65 92 92
158632 ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งหน้าปตร.กะลาเส กม. 0+000 - 0+220 จังหวัดตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 9 9 203400 158475.4 92 92
158646 ซ่อมแซมฝายคลองนางน้อย จังหวัดตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2815000 2815000 14 14 1190000 910013.9 122 122
158647 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งขวาฝายคลองนางน้อย กม. 0+000 - 0+090 จังหวัดตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 670000 670000 2 2 70000 69722.5 92 92
158648 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าแก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กม. 3+000 - 3+170 จังหวัดตรัง ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 769000 769000 5 5 250000 249804.55 92 92
158649 ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านน้ำราบ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กม. 0+000 - 0+400 จังหวัดตรัง ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1365000 1365000 6 6 340000 339838.2 92 92
158650 ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านด่าน 1 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กม. 0+000 - 0+400 จังหวัดตรัง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2147000 2147000 7 7 570000 438891.8 122 122
158664 ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านด่าน 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กม. 0+000 - 0+400 จังหวัดตรัง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3221000 3221000 25 25 1180000 594282.75 122 122
158665 ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กม. 4+000 - 4+160 จังหวัดตรัง ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 937000 937000 7 7 410000 277331.95 92 92
158701 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำนาท่าม กม.0+400 - 2+380 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2297000 2297000
158702 ซ่อมแซมลาดตลิ่งคลองนางน้อย กม.29+000 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 838000 838000 4 4 190000 139836.7 92 92
158703 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองละมอ กม.30+000 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 840000 840000 4 4 190000 189836.7 92 92
158704 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองต่อยไห กม.0+900 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 722000 722000 3 3 160000 159744.1 92 92
158713 ซ่อมแซมฝายคลองลำปลอก (พรด) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 980000 980000 8 8 290000 155452.6 92 92
158714 ซ่อมแซมหินเรียงท้ายปตร.คลองปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158715 ขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายคลองลำปลอก (พรด) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 430000 430000
158716 ซ่อมแซมหินก่อท้ายฝายคลองใหญ่ (พรด) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 410000 410000
158717 ขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายคลองใหญ่(พรด) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 470000 470000
158718 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองแร่(ปะเหลียน) ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 390000 390000
158719 ซ่อมแซมฝายบ้านวังสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 497000 497000
158720 ซ่อมแซมฝายคลองห้วยแหลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 497000 497000
158721 ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลหนองบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 497000 497000
158722 ซ่อมแซมอ่างฯสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 498000 498000
158723 ขุดลอกคูระบายน้ำภายงานอ่างฯคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 250000 250000
158724 ซ่อมแซมท้ายอาคารสลายพลัง อ่างฯคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 498000 498000
158725 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างฯคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 498000 498000
158726 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำโครงการฝายคลองเขาสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กม. 2+000 - 4+800 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 585000 585000 2 2 80000 79237.7 61 61
158733 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองใหญ่ (พรด) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3550000 3550000 15 15 1098000 381963.6 122 122
158741 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ตำบลแหลมสอม (พรด) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 490000 490000
158742 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำตำบลในควนฝายคลองลำปลอก (พรด) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 470000 470000
158743 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองลำปลอก(พรด) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 490000 490000
158748 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำแก้มลิงทุ่งน้ำผุด ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000 12 12 433000 433000 61 61
158751 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลอง LMC (นางน้อย) กม.20+000 - 20+700 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 511000 511000
158754 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลอง 1L-LMC (นางน้อย) กม.1+700 - 2+400 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 511000 511000
158755 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลอง 2L-LMC (นางน้อย) กม.0+000 - 0+700 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 511000 511000
158756 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลอง 3L-LMC (นางน้อย) กม.2+900 - 3+600 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 511000 511000
158757 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลอง RMC (นางน้อย) กม.16+300 - 17+000 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 511000 511000
158758 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลอง 1L-RMC (นางน้อย) กม.3+300 - 4+000 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 511000 511000
158759 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.1+000 (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158767 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.3+000 (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 420000 420000
158768 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.5+000 (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 465000 465000
158769 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.7+000 (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 450000 450000
158770 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.11+000 (ปะเหลียน) ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158771 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่ กม.1+000 (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 470000 470000
158772 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ กม.3+000 (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 450000 450000
158774 ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่ (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 440000 440000
158775 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่ กม.6+000 (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 420000 420000
158776 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ2ซ-สายใหญ่ (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 420000 420000
158777 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่ กม.9+000 (ปะเหลียน) ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 460000 460000
158778 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่กม.12+000 (ปะเหลียน) ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 480000 480000
158779 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่กม.1+000 (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158780 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่(ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 290000 290000
158781 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่ กม.3+000 (ปะเหลียน) ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 480000 480000
158782 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่ กม.6+000 (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 440000 440000
158787 ซ่อมแซมตลิ่งคลองระบาย กม.13 + 710 ถึง กม. 13 + 810 อ่างฯคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 497000 497000
158788 ซ่อมแซมตลิ่งคลองระบาย อ่างฯคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 496000 496000
158789 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปากคลอง LMCฝายคลองนางน้อย ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 200000 200000 4 4 45000 44624.9 30 30
158790 ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 460000 460000
158791 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองระบายน้ำ2ซ-สายใหญ่(ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 390000 390000
158794 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารอัดน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 798000 798000 3 3 144000 95110.65 61 61
158795 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่ (ปะเหลียน) ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 395000 395000
158796 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลอง1R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 235000 235000
158797 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลอง2R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 245000 245000
158799 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลอง1L-2R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 265000 265000
158800 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลองLMC(ปะเหลียน) ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 250000 250000
158803 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ1ซ-สายใหญ่ (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 440000 440000
158976 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่ (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 980000 980000 3 3 291000 116589.45 92 92
158977 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองระบายน้ำ 1 ซ. -สายใหญ่ (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 980000 980000 3 3 291000 116589.45 92 92
158978 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองระบายน้ำ 2 ซ. -สายใหญ่ (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 980000 980000 3 3 291000 116589.45 92 92
158979 ซ่อมแซมคลองระบายน้ำสายใหญ่ (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 980000 980000 3 3 291000 116589.45 92 92
158980 ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 980000 980000 3 3 291000 116589.45 92 92
158981 ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ 2 ซ้าย-สายใหญ่ (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 980000 980000 3 3 291000 116589.45 92 92
159467 ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) ต.บ้านควน ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000
159468 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำ ฯ ที่ 2 ตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2100000 2100000
159469 ลาดยางถนนคันคลอง LMC (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 22000000 22000000
159470 ลาดยางถนนทางเข้าโครงการอ่างฯคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 16000000 16000000
159471 ลาดยางถนนภายในบริเวณหัวงาน ชป.ตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 4200000 4200000
159472 ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 18500000 18500000
159473 ลาดยางคันคลอง 1R-LMC (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 22000000 22000000
159474 ลาดยางถนนทางขึ้นและสันเขื่อนโครงการอ่างฯ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
159475 ลาดยางถนนคันคลอง RMC (นางน้อย) ต.ละมอ ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000
159476 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 5000000 5000000
159477 ลาดยางคันคลอง 2R-LMC (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 11000000 11000000
159478 ลาดยางถนนคันคลอง 1L-RMC (นางน้อย) ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 12000000 12000000
159479 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1L-RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3900000 3900000
159480 ลาดยางคันคลอง 1L-2R-LMC (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 22000000 22000000
159481 ลาดยางถนนคันคลอง 1L-LMC (นางน้อย) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 5700000 5700000
159482 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 2R-RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
159483 ลาดยางถนนคันคลอง 2L-LMC (นางน้อย) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 9000000 9000000
159484 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-1L-RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1600000 1600000
159485 ลาดยางถนนคันคลอง RMC (นางน้อย) ต.นาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000
159486 ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส , เขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 19000000 19000000
159487 ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) ต.นาโยงใต้ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000
159488 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3700000 3700000
159489 ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) ต.นาข้าวเสีย ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000
159490 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 2R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2700000 2700000
159491 ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) ต.ควนปริง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2700000 2700000
159492 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 3R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 5100000 5100000
159493 ลาดยางถนนคันคลอง RMC (นางน้อย) ต.นาพละ ตำบลนาพละ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 10800000 10800000
159494 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 4R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
159495 ลาดยางถนนภายในบริเวณหัวงานฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 4200000 4200000
159496 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 5R-LMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2800000 2800000
159497 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 6R-LMC (กะลาเส) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 4200000 4200000
159498 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 7R-LMC (กะลาเส) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 5800000 5800000
159499 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1L-7R-LMC (กะลาเส) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 5700000 5700000
159500 ซ่อมแซมถนนคันคลอง 8R-LMC (กะลาเส) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 4300000 4300000
159877 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยลึก 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 33 33 740205.2 740205.2 91 91
159884 ซ่อมแซมท่อลอดถนนหนองบัว - น้ำผุดใต้ จังหวัดตรัง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 25 25 520000 519138.05 91 91
159885 ซ่อมแซมหินเรียงแก้มลิงน้ำผุด จังหวัดตรัง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 10 10 220000 219775.85 61 61
160032 ซ่อมแซมคลองระบายน้ำสายใหญ่ กม.2+000 ปะเหลียน (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 5 5 307000 257372.4 61 61
160033 ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ 1ซ-สายใหญ่ กม.2+000 ปะเหลียน (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 5 5 307000 258159.75 61 61
160034 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่ กม.5+000 ปะเหลียน (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 5 5 336000 296692.05 91 91
160035 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองระบายน้ำ 1ซ-สายใหญ่ กม.1+000 ปะเหลียน (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 5 5 336000 296442.55 91 91
160036 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองระบายน้ำ 2ซ-สายใหญ่ กม.0+500 ปะเหลียน (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 5 5 336000 296046.75 91 91
160389 ซ่อมแซมสะพาน คสล.คลองระบายน้ำสายใหญ่ (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1495000 1495000 7 7 167000 28 28
160382 ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC (นางน้อย) กม.14+960 จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 967000 967000 33 33 590000 28 28
160383 ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000
160375 ขุดลอกตะกอนดินในระบบส่งน้ำคลอง LMC (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
160376 ขุดลอกตะกอนดินในระบบส่งน้ำคลอง 1R-LMC (ปะเหลียน) จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 470000 470000
160378 ขุดลอกคลองระบายน้ำห้วยน้ำใส กม.0+300-1+000 จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานตรัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 511000 511000
145658 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฝายพญาโฮ้ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 100000000 100000000
145659 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและระบายน้ำ (ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและระบายน้ำ กม. 0+275-กม.1+975) ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 180000000 180000000
145660 ปรับปรุงคลองระบายน้ำคอนกรีตดาด (ปรับปรุงคลองระบายน้ำคอนกรีตดาด กม.0+000 - กม. 0+500) ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145661 ปรับปรุงคลองส่งน้ำและระบายน้ำคอนกรีตดาด (ปรับปรุงคลองส่งน้ำและระบายน้ำ คอนกรีตดาด กม.1+975 - กม.2+475) ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145662 ก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผันน้ำ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 40000000 40000000
146088 (1.356) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำคลองธรรมชาติ ฝายนาท่อม โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 9 9 250000 247961.7 500 10 1000 20 1500 30 2000 40 2500 50 3000 60 3500 70 3500 78
146090 (1.358) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ฝายพญาโฮ้ง โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000 6 6 150000 149529.3 100 2 150 3 250 5 300 6 400 8 450 9 500 10 550 11
146095 (1.363) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย ( ปตร.คลองป่าบอน) โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000 12 12 150000 149838.75 200 4 500 10 793 15.86
146098 (1.366) กำจัดวชพืชในคลองส่งน้ำ ฝายนาท่อม โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 5 5 200000 199418.4 442 8.85 885 17.7 1327 26.55 1770 35.4 2212 44.25 2655 53.1 3100 62
146718 (1.986) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 14 14 639000 338254.25
146719 (1.987) บำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3051400 3051400 65 65 2959900 2861929.75
146906 (1.137) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 680000 680000 20 20 204000 201257.1
147031 (1.33) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝายบ้านไร่เหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4500000 4500000 0 0 0 0
147069 (39) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ทรบ.คลองโห - มาบเนียน สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 24 24 305000 296539
147729 (135) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพธิ์เด็ด พร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000
147730 (136) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ้านควนถบ พร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25480000 25480000 6 6 180000 179717.55
148158 (1.129) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง RMC2 (นาท่อม) กม.5+000 สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 21 21 920000 919735.2
148374 (1.345) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC (ควนกุฏิ) โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148380 (1.351) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง LMC2 (พญาโฮ้ง) โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148390 (1.361) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองป่าบอน โครงการชลประทานพัทลุง 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148735 (1.706) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 60000 60000
151694 (1.3665) ซ่อมแซมหินก่อ หินทิ้ง ฝายคลองบ้านพร้าว โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 10 10 254000 235952.25
151697 (1.3668) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ ทิ้งน้ำคลอง RMC (ท่าแนะ) 1 แห่ง โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 2 2 10000 9778.95
151698 (1.3669) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC (ท่าแนะ) กม.2+500 - 3+500 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
151715 (1.3686) ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ) กม.1+780 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 18 18 727000 725790
151716 (1.3687) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ควนกุฏิ) โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 391000 391000
151727 (1.3698) ซ่อมแซมตลิ่งท้ายฝายนาท่อมฝั่งขวา โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 13 13 310000 309469.45
151728 (1.3699) ซ่อมแซมตลิ่งท้ายฝายนาท่อมฝั่งซ้าย โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 13 13 310000 309469.45
151729 (1.3700) ซ่อมแซมสะพานคลองหลง (พรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1300000 1300000 12 12 410000 348623.15
151730 (1.3701) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านหัวควน โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000 17 17 604000 499523.75
151740 (1.3711) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-RMC (ท่าแนะ) กม.8+500 - 9+760 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151741 (1.3712) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ ทิ้งน้ำคลอง 1L-LMC (ท่าแนะ) 2 แห่ง โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 2 2 10000 9778.95
151743 (1.3714) ซ่อมแซมบานระบายคลองส่งน้ำ LMC2 พญาโฮ้ง กม.7+524 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2300000 2300000 14 14 751000 740112.1
151750 (1.3721) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคันคลอง 2L-RMC2 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 19 19 300000 299362.05
151760 (1.3731) ซ่อมแซมท่อลอดด้านเหนือน้ำอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1950000 1950000 17 17 591000 499523.75
151765 (1.3736) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 253800 253800
151780 (1.3751) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (บ้านพร้าว) โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 190900 190900
151781 (1.3752) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ ทิ้งน้ำคลอง RMC (บ้านพร้าว) 3 แห่ง โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 2 2 10000 9778.95
151782 (1.3753) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-RMC (บ้านพร้าว) กม.1+475 - 2+800 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
151796 (1.3767) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ป่าบอน) โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 89000 89000
151798 (1.3769) ซ่อมแซมการกัดเซาะคันคลองระบายน้ำ ฝายป่าบอน โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 14 14 485000 411372.5
151799 (1.3770) ซ่อมแซมฝายป่าบอนและอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 27 27 514000 512000.35
151800 (1.3771) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2L-RMC (บ้านพร้าว) กม.0+000 - 1+000 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151801 (1.3772) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC (บ้านพร้าว) กม.8+200 - 9+000 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
151804 (1.3775) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ทรบ.บ้าค่าย โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
151814 (1.3785) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านหัวควน โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
151815 (1.3786) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำฝายสะพานช้าง โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 6 6 206000 176302.5
152020 (125) ขุดลอกคลองธรรมชาติห้วยซังแก (โครงการจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนเเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35000000 35000000 7 7 510000 445376.3
152048 (154) ปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายเหนือฝายควนกุฎิและอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19000000 19000000
152064 (155.16) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 1R-RMC2,1R-1R-RMC2 (ควนกุฏิ) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000000 18000000
152280 (51) ป้องกันการกัดเซาะคลองชะรัด-พญาโฮ้ง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000
152523 (3) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านดอน พร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000 10 10 357000 297530.3
152536 (1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่าแหนะ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39200000 39200000 8 8 548000 444887.65
152789 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส (โครงการจัดหาน้ำโรงเรียน ตชด. บ้านควนตะแบก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบกลาง 2561 33000000 33000000 10 10 591000 333235.75
154997 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
154998 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
154999 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
155000 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินทุนหมุนเวียน 2561 9500 9500
155001 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินทุนหมุนเวียน 2561 13000 13000
155002 เครื่องวัดกระแสน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินทุนหมุนเวียน 2561 250000 250000
156701 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน ( โครงการชลประทานพัทลุง ) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
157911 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1100000 1100000 44 0 1100000 711383.05
158636 ซ่อมแซมหินก่อคลองระบายน้ำป่าบอน ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2650000 2650000 16 16 526000 379371.5
158640 ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ ทิ้งน้ำคลอง LMC (บ้านพร้าว) 3 แห่ง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158660 ซ่อมแซมตลิ่งเหนือฝายนาท่อม ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1250000 1250000 12 12 226000 204329.75
158661 ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ ร.1 ปตร.คลองป่าบอน ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3500000 3500000 15 15 480000 338203.25
158678 ซ่อมแซมคันคลอง ทรบ.พลายทอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1220000 1220000 22 22 350000 349141
158679 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 5802800 5802800 369000 146403.65
158691 ซ่อมแซมไซฟอนลอดเหมืองเหรียง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
158692 ซ่อมแซมฝายท่าดินแดงตกและอาคารประกอบ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2850000 2850000 14 14 493000 378859.05
158699 ซ่อมแซมตลิ่งคลองชะรัด-พญาโฮ้ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 9870000 9870000
158706 ซ่อมแซมการกัดเซาะคันกั้นน้ำฝายห้วยเผยอ ตำบลดอนประดู่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 4500000 4500000 5 5 52000 51181.65
158732 ซ่อมแซมฝายบ้านวังใหม่และอาคารประกอบ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2750000 2750000 10 10 461000 314188.5
158735 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำท้ายฝายนาท่อม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 24470300 24470300 7 7 270000 114265.8
158737 ซ่อมแซมการกัดเซาะคันกั้นน้ำพรุพ้อ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 15000000 15000000 175000
158739 ซ่อมแซมฝายทดน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด(คลองชะรัด-พญาโฮ้ง) ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 26000000 26000000 9 9 529900 139770
158744 ซ่อมแซมการกัดเซาะคันกั้นน้ำ ปตร.หัวควน (พรุพ้อ) ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3650000 3650000
158760 ซ่อมแซมหินก่อด้านหน้า ทรบ.ห้วยขี้ใต้ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 485000 485000
158761 ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะอาคารชลประทานเนื่องจากอุทกภัยแก้มลิงหนองยางแดง ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 6000000 6000000 5 5 87000 85302.75
158762 ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำ ฝายคลองวังหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 505000 505000
158773 ซ่อมแซมฝายโหล๊ะหารและอาคารประกอบ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3800000 3800000 16 16 519000 379106.5
158783 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ปตร.หารอ่างทอง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3400000 3400000
158792 ซ่อมแซมฝายบ้านตะโหมดและอาคารประกอบ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2750000 2750000 17 17 605000 413227.6
158798 ซ่อมแซมการกัดเซาะคันกั้นน้ำเค็มบ้านควนเครียว ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2450000 2450000 16 16 526000 316043.7
158801 ซ่อมแซมฝายป่าบอนและอาคารประกอบ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2850000 2850000 11 11 583000 345607.35
158804 ซ่อมแซมอาคารน้ำตก 3L - MC (ปตร.คลองป่าบอน) ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 485000 485000
158805 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ คลองช้าง - ม่วงทวน ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
158806 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองฝาละมี ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 8500000 8500000 6 6 124000 102363.3
158816 ซ่อมแซมหินก่อด้านหน้า - ท้ายท่อลอดด้านเหนือน้ำอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 498000 498000
158823 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำฝายรากจูด ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3575000 3575000
158824 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลอง RMC2 (นาท่อม) ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1146900 1146900 10 10 240000 170605.5
158826 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองปากศาลา ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3500000 3500000
158975 ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายฝายควนกุฏิ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 980000 980000 9 9 431000 260381.5
159012 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 60000000 60000000 20 20 589200 303798.7
159501 ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฏิ) ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000 3 3 408100 30568.3
159502 ปรับปรุงถนนลาดยางพารา สาย MC (ปตร.คลองป่าบอน) ตำบลทุงนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 15000000 15000000 12 12 218000 174154.8
159503 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง RMC2 (นาท่อม) กม.0+000 - 6+000 เป็นช่วงๆ ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 17700000 17700000 9 9 247000 197735.9
159504 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (บ้านพร้าว) กม.0+000 - 13+600 เป็นช่วงๆ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 35000000 35000000 9 9 509000 269803.9
159505 ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ LMC1 (พญาโฮ้ง) ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000 4 4 408100 55318.7
159506 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราสายRMC(ฝายป่าบอน) ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 14000000 14000000 6 6 204000 174154.8
159507 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1R-LMC (บ้านพร้าว) กม.3+100 - 9+800 เป็นช่วงๆ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000 6 6 291000 188513.1
159508 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 2L-RMC2 (นาท่อม) กม.0+000 - 7+500 เป็นช่วงๆ ตำบลท่าแค,ตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000 6 6 186000 109788.65
159509 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (นาท่อม) กม.2+750 - 10+000 เป็นช่วงๆ ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 18000000 18000000 8 8 371000 174591.75
159510 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราสาย1-LMC(ฝายป่าบอน) ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 9000000 9000000 4 4 131000 125675.4
159511 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง RMC (บ้านพร้าว) กม.5+000 - 11+900 เป็นช่วงๆ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000
159512 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลองท้ายฝายนาท่อม 2 ฝั่ง กม.0+200 - 3+550 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000 11 11 262000 106597
159513 ปรับปรุงถนนลาดยางพารสายคลองระบายน้ำ ร 1(อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน) ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000000 30000000 12 12 526000 327829.7
159514 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L- RMC (บ้านพร้าว) กม.0+000 - 8+400 เป็นช่วงๆ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 25000000 25000000
159515 ปรับปรุงถนนลาดยางพารา สาย 2-LMC (ปตร.คลองป่าบอน) ตำบลทุงนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 13000000 13000000 6 6 189000 151483.8
159516 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 2L- RMC (บ้านพร้าว) กม.0+000 - 11+500 เป็นช่วงๆ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000000 30000000 10 10 436000 216412
159517 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 - 4+030 เป็นช่วงๆ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 18000000 18000000 5 5 262000 134404.1
159518 ปรับปรุงถนนลาดยางพารา สาย 2-RMC (ปตร.คลองป่าบอน) ตำบลทุงนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 13000000 13000000 5 5 189000 128377.65
159519 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L- LMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 - 5+250 เป็นช่วงๆ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000
159520 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง RMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+410 - 10+340 เป็นช่วงๆ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000000 30000000 8 8 436000 238385.05
159521 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L- RMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 - 9+800 เป็นช่วงๆ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000000 30000000 8 8 436000 238385.05
159522 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1R-1L- RMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 -1+230 เป็นช่วงๆ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
159523 ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 2R-RMC (ปตร.ท่าแนะ) กม.0+000 - 5+090 เป็นช่วงๆ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 15000000 15000000
159524 ปรับปรุงทางลาดยางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
159525 ปรับปรุงทางลาดยางเข้าหัวงาน ปตร.ท่าแนะ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000 1 1 43000 17060.55
159526 ปรับปรุงทางลาดยางภายในบริเวณหัวงาน ฝายบ้านพร้าว ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2300000 2300000
159879 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน ปตร.ท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 4 4 29000 28709.95
159880 ซ่อมแซมท่อลอดคลอง LMC (บ้านพร้าว) 2 แห่ง จังหวัดพัทลุง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 4 4 30000 29025.4
159881 ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองส่งน้ำ RMC2 (นาท่อม) กม.2+250, กม.9+470 จังหวัดพัทลุง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1052000 1052000 15 15 370000 368781.7
159882 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000
159883 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนกุฎิ) จังหวัดพัทลุง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3200000 3200000 1455000 718159.3
160031 ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายควนกุฎิ (สนับสนุนศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง) ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 33990000 33990000 8 8 495000 215751.15
160388 ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำ RMC (ควนกุฎิ) กม.0+000-กม.5+315 จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000
160386 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 1R-2R-MC จำนวน 3 แห่ง (ปตร.คลองป่าบอน) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 497000 497000
160374 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC1 (พญาโฮ้ง) จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
160377 ขุดลอกตะกอนทรายในคูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
160380 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ คลองส่งน้ำ LMC1 (พญาโฮ้ง) จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 495000 495000
160381 ซ่อมแซมอาคารปลายคลองส่งน้ำ 3R-MC (ปตร.คลองป่าบอน) จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานพัทลุง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000 480000
145492 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล โครงการจัดหาน้ำโรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 26000000 26000000
145493 ระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยตำปุ๋ย (ปชด.) ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4000000 4000000
145657 ประตูระบายน้ำสนกลางและอาคารประกอบ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 50000000 50000000
146084 (1.352) กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
146104 (1.372) กำจัดวัชพืชคลองระบาย ปตร.บาโรย โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 195000 195000
146713 (1.981) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
146726 (1.994) บำรุงรักษาหัวงานคลองส่งน้ำสายใหญ่ คลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1220600 1220600 15 15 417509.85 10411350 238 238
146792 (1.23) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ 1L-1L-LMC (ท่าแพร) จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
146902 (1.133) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
146973 (1.64) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในหัวงานโครงการฝายดุสน โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
146974 (1.65) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ระบบ Internet ภายในบริเวณที่ทำการ(ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1) โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
147284 (1.212) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองระเกตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 23 23 315370 161352.4 43 43
148375 (1.346) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายสายใหญ่ฝายคลองท่าแพร กม.12+200-15+200 โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148376 (1.347) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายสายใหญ่ฝายคลองท่าแพร กม.9+000-12+000 โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148379 (1.350) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายสายใหญ่ฝายคลองท่าแพร กม.3+500-6+000 โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148383 (1.354) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายสายใหญ่ฝายคลองท่าแพร กม.1+100-3+200 โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148394 (1.365) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองต้นตอ โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
148667 (1.638) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำหรา โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148737 (1.708) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 199700 199700
151693 (1.3664) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000
151702 (1.3673) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC (ดุสน) ช่วง กม.3+820-5+195 โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151717 (1.3688) บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1,2,3 และงานป้องกันตนเองชายแดน(ปชด) โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 3 3 145594.9 13898.5 239 239
151802 (1.3773) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองย่าบน โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
152021 (127) คันกั้นน้ำฝั่งขวาและอาคารประกอบคลองระบายสายใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000 3 3 140919.15 11041.75 180 180
152022 (128) ระบบส่งน้ำฝายดุสนคลอง LMC กม.12+950 (ดุสน) ระยะที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000
152023 (129) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกาแบง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000
152468 (1.129) ทำนบซองชั่วคราวบ้านโคกพิลา สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000
152469 (1.130) อาคารป้องกันน้ำเค็มบ้านบุโบย สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1470000 1470000
152470 (1.131) อาคารป้องกันน้ำเค็มบ้านสนกลาง สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1470000 1470000
152471 (1.132) อาคารป้องกันน้ำเค็มบ้านสนใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1470000 1470000
155003 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
155004 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียน 2561 29000 29000
155005 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
155006 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ แบบ Multifunction ขนาด A4 โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียน 2561 9600 9600
155007 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียน 2561 28500 28500
155008 ปากกาจับเหล็ก ขนาด 150 มม. โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียน 2561 9000 9000
155009 ถังบรรจุก๊าซออกซิเจน (O2) โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียน 2561 6500 6500
155010 ถังบรรจุก๊าซอะเซทิลีน (C2H2) โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียน 2561 6500 6500
155011 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 170 แอมป์ โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียน 2561 220000 220000
155012 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลง (AC/DC) ขนาด 300 แอมป์ โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียน 2561 70000 70000
155013 รอก ขนาด 2 ตัน โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500
155014 เครื่องตบดินแบบกระโดด ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 70 กิโลกรัม โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียน 2561 99000 99000
155015 เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
160160 ซ่อมแซมท่อลอดระบบส่งน้ำ ทรบ.เขาวังปะ จังหวัดสตูล (LS) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 7 7 78000 78000
155843 77. ปรับปรุงคลองส่งน้ำฝายคลองท่าแพรลาย 1L-LMC จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินกันเหลื่อมปี 2561 8962672 8962672 3 3 121119.6 20962.7 104 104
156702 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (โครงการชลประทานสตูล) สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
157910 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 1030000 1030000
158633 ซ่อมแซมฝายดุสน จังหวัดสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 9800000 9800000 6 6 52370.01 52370.01 22 22
158638 ซ่อมแซมฝายห้วยตำปุ๋ย จังหวัดสตูล ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158684 ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งคลองระบายสายใหญ่ กม.0+700 - 0+855 จังหวัดสตูล ตำบลบ้าน ควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 7000000 7000000 4 4 35602.88 35602.88 22 22
158696 ซ่อมแซมอาคาร ทรบ.คลองน้ำพระ จังหวัดสตูล ตำบลบ้าน ควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 9000000 9000000 6 0 53082.65 53082.65 22 22
158727 ซ่อมแซมอาคารรับน้ำและคันกั้นน้ำคลองระบายสายใหญ่ กม.1+065 - 3+800 จังหวัดสตูล ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 9500000 9500000
158728 ซ่อมแซม ทรบ.เกตรี จังหวัดสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 980000 980000
158729 ซ่อมแซม ทรบ.ห้วยลุง จังหวัดสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 450000 450000
158730 ซ่อมแซมฝายทุ่งมะปรัง จังหวัดสตูล ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 350000 350000
158731 ซ่อมแซมฝายวังโต๊ะเสด จังหวัดสตูล ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 350000 350000
159005 ระบบส่งน้ำฝายดุสน กม.16+000 คลอง LMC ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 10000000 10000000 0 0 0 0 0 0
159006 ระบบส่งน้ำฝายดุสน กม.9+850 คลอง LMC ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 15000000 15000000 0 0 0 0 0 0
159007 ระบบส่งน้ำฝายดุสนคลอง LMC กม.9+607 ระยะ 2 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 5000000 5000000 0 0 0 0 0 0
159019 ระบบส่งน้ำฝายดุสนคลอง LMC กม.6+500 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 10000000 10000000 0 0 0 0 0 0
159465 ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC (ดุสน) กม. 0+350 - 6+500 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 15000000 15000000
159466 ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC (ดุสน) กม. 8+500 - 12+500 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบประมาณอื่น ๆ 2561 15000000 15000000
160296 โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบกลาง 2561 980000 980000
160387 ซ่อมแซมท่อลอดถนนที่ กม.0+879 และถนนบนคันคลองส่งน้ำ 1R-1L-LMC กม.0+000-2+300 จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9500000 9500000
160379 ซ่อมแซมอาคารน้ำตกอัดน้ำกลางคลองที่ กม.3+900 และถนนบนคันคลองส่งน้ำ 1L-LMC กม.3+650 -6+800 จังหวัดสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการชลประทานสตูล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000
146089 (1.357) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ จำนวน 8 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 360000 360000 10 10 360000 353306.7 128 128 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 85.75 0 91.5 0 97.25 0 103 0 105 0 107
146720 (1.988) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
146721 (1.989) บำรุงรักษาหัวงานและบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1133400 1133400 26 26 1133400 958316.05 241 241
146901 (1.132) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 530000 530000
146975 (1.66) ปรับปรุงระบบประปาภายในโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 11 10 280000 275393.75 108 108
148039 (1.10) ระบบส่งน้ำคลอง 1R-1L-RMC1 กม.0+990 สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 2 2 62470 61969.05 88 88
151695 (1.3666) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC2 กม.13+331-กม.13+789 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
151696 (1.3667) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC2 กม.7+187-กม.7+750 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
151732 (1.3703) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC1 กม.3+735-กม.4+500 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 1 1 13900 12618 40 40
151733 (1.3704) ซ่อมแซมคันคลองและคอนกรีตดาดคลอง 2L-RMC1 กม.0+000-กม.1+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 2 2 20900 20819.7 40 40
151735 (1.3706) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC1 กม.5+350-กม.5+850 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 1 1 13900 12618 40 40
151737 (1.3708) ซ่อมแซมฝายท่าเชียดและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 1 1 13900 13880.8 44 44