ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176053 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 งบกลาง 2563 48427000 48427000
176065 ปรับปรุงแม่น้ำปัตตานี (บ้านบาซาเอ) สำนักงานชลประทานที่ 17 งบกลาง 2563 68250000 68250000
176145 โครงการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) สำนักงานชลประทานที่ 17 งบกลาง 2563 7388000 7388000
176194 แก้มลิงบ้านคลองน้ำใส ปริมาณเก็บกัก 33,600 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7952938.04 7952938.04
176195 แก้มลิงบ้านยือนัง ปริมาณเก็บกัก 43,200 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9203896.4 9203896.4
176197 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านจำปูน ตำบลท่าธงอำเภอรามัน จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4331616.78 4331616.78
176198 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำตอนกูจำ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1701799.46 4008.1
176355 ซ่อมแซมสะพานน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรด.) จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6660700 6660700
176366 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำใกล้บ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2268047.14 2268047.14
176369 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสายที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9645288.85 9645288.85
176370 ปรับปรุงท่อลอดคันคลองปาเสมัสฝั่งขวา กม.5+050, 7+800 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4476617.45 4476617.45
176371 ซ่อมเสริมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย 1 ขวา (เกาะสะท้อน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5437285.35 5437285.35
176372 ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยาบี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7510560 7510560
176374 ขุดลอกหน้า ทรบ. ปากคลองปาเสมัสเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำโก-ลก เข้าสู่แก้มลิงคลองปาเสมัส จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2678153.55 2678153.55
176375 อาคารทดน้ำคลองคู่ขนานคลองปาเสมัส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7420950 7420950
176378 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมคันคลอง โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านที่ยูโย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3465334.3 2957222.8
176379 ซ่อมแซมสะพานน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านที่ยูโย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 839992 839992
176380 สถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 18 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5757832.6 4906009.6
176381 ซ่อมแซมท่อลอดถนนภายในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู จำนวน 3 แห่ง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2566165.79 2566165.79
176382 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายละโอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8805144.9 8805144.9
176383 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะลูตง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7834441 7834441
176384 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 1 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9782081.38 9782081.38
176385 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8812779.27 8812779.27
176386 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 3 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6853224.04 6853224.04
176387 ขุดลอกคลองโดยรถจ้างเหมา คลองผันน้ำ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3916123.7 3916123.7
176390 ปรับปรุงท่อระบายน้ำวังพลายบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8692919.4 8692919.4
176425 ถนนลาดยางภายในหัวงานโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี ระยะทาง 0.850กม. สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4693406 4693406
176426 ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันออก ฝั่งซ้าย กม.0+000 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระยะทาง1.600 กม. สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7516137.75 7516137.75
176427 ถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำสายตะวันออก ฝั่งขวา กม.12+200 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีระยะทาง 1.600 กม. สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7412361.25 7412361.25
176474 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง กม.2+856 - 3+500 ระยะทาง 0.644 กม. จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3579128 0
176475 ปรับปรุงคันกั้นน้ำสาย 9 พร้อมอาคารประกอบ กม.0+000 - 1+000 ระยะทาง 1.000 กม. จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7156892.9 7156892.9
176483 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 11 ฝั่งซ้าย จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1564838 1564838
176484 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปลักปลา-โคกกระท่อม จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9254086.8 9254086.8
176488 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระยะ 2 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 0.40 กิโลเมตร สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3207857.3 3207857.3
176489 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 (โคกกูแว) ฝั่งซ้าย ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.880 กม. สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8468203.6 8468203.6
176490 ปรับปรุงคันกั้นน้ำสาย 9 พร้อมอาคารประกอบ กม.1+000 - 2+500 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5610128.8 5610128.8
176491 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งซ้าย ระยะ 2 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1867560.6 1867560.6
176492 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระบะทาง 3 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 929670.55 929670.55
176493 ซ่อมแซมถนนคันคลองน้ำแบ่ง (สายบ้านโต๊ะเหม-กูจ๋า) ระยะ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9853152.52 9853152.52
176494 ซ่อมแซมถนนภายในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริโคกปาฆาบือซา ระยะ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จังหวัดนราธวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2567948.82 2567948.82
176529 ถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำสาย 7.4L กม.2+190 ถึง กม.2+980 จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8635167 8635167
176582 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 2.100 กม. สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11093105 11093105
176583 ปรับปรุงถนนสายซอย ภายในหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.440 กม. สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 14657621 14657621
176584 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระยะ 2 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 2.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8839330.54 8839330.54
176585 ถนนลาดยางคันคลองบางเตย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.820 กม. สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10222633.89 10222633.89
176586 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 11 ฝั่งขวา ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.138 กม. สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3530671.35 0
176587 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งซ้าย ระยะ 1 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.300 กม. สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8602817.7 8602817.7
176588 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ฝั่งขวา ระยะ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.100 กม. สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8085865.55 8085865.55
176605 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 ฝั่งซ้าย - ฝั่งขวา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 3.340 กม. สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 14990806 14990806
176606 ปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งขวาระยะที่ 1 ตำบลตาเชะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.700 กม. สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 22426449 22426449
176607 ปรับปรุงถนนภายในหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเชะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 1.950 กม. สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 14201026 14201026
176680 ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบ้านคีรี ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 714447.14 0
176696 ปรับปรุง ทรบ.คันคลองระบายน้ำสายที่ 11 ฝั่งขวา กม.0+900 สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1523746.2 1523746.2
176733 ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลองระบายน้ำท่าพรุ จำนวน 2 แห่ง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1479443.99 1479443.99
176734 ขุดลอกคลองระบายน้ำศาลาใหม่ สายที่ 1 และสายที่ 2 จำนวน 2 สาย จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2477636.09 2114347.87
176735 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองปิเหล็งสายที่ 1 จำนวน 1 สาย จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2761636.6 2761636.6
176759 ขุดลอกปากคลองน้ำแบ่ง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 547330.15 547330.15
176760 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2.7L กม.3+750 ถึง กม.7+900 และสาย 2.7L-3.7R กม.0+000 ถึง กม.4+200 จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5979340 5979340
176761 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 7.4L กม.1+800 ถึง 3+700 จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1380320 1380320
176762 ซ่อมแซมคันคลอง Lat 12.0R กม.2+400 ถึง 8+200 จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2858300 2858300
176763 ซ่อมแซมคันคลอง LMC กม.7+970 ถึง กม.9+440 กม.14+900 ถึง กม.15+740 และ กม.33+080 ถึง กม.36+280 จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2482440 2482440
176764 ซ่อมแซมคันคลอง CMC กม.1+275 ถึง 6+400 จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3940510 3940510
176765 ซ่อมแซมคันคลอง 4.6L-17.2L กม.0+400 ถึง 4+687 จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3160458 3160458
176768 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย Lat 35.6L - 3.5L จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1895435 1895435
176769 ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสาย 12.0 R -8.2 R-12.0 R กม.0+000 ถึง กม.2+980 จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2205847 2205847
176770 ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสาย 12.0 R กม.8+350 ถึง กม. 17+230 จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1460014 1460014
176771 ซ่อมแซมคันคลอง D10 - 2.8 R กม.0+000 ถึง 2+649 จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1979938.4 1979938.4
176772 ซ่อมแซมคันคลอง D8 กม.2+500 ถึง 3+800 จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1485550.5 1485550.5
176847 คันคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกังพร้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 572689.2 572689.2
176887 แก้มลิงบ้านกือเต ปริมาณเก็บกักน้ำ 52,800 ลบ.ม. จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8425195.83 4003634.41
176901 แก้มลิงพรุบ้านโหนด หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำใส จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9744336 9744336
176902 แก้มลิงทุ่งวังพญา หมู่ที่ 3 จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9796831.73 9796831.73
176903 แก้มลิงพรุเปาะแซ หมู่ที่ 3 จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8476564.69 8476564.69
176904 แก้มลิงมะพร้าวต้นเดียว พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8685170.95 8685170.95
176905 แก้มลิงสุไหงบารู จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9557508 9557508
176939 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเจาะลีมัส ตำบลอาซ่องอำเภอรามัน จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 14575950.15 14575950.15
177015 แก้มลิงดูชงปาแย จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 19239428.6 19239428.6
177024 แก้มลิงบาโลย จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 13251827 13251827
177042 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำตรัง (ช่วงหน้าวัดประสิทธิชัยถึงการประปาส่วนภูมิภาค) จังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9936702 9936702
177043 ปรับปรุงอาคารประกอบคลองระบายน้ำพระยากาเด็ง โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9851714 9851714
177044 เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ D5 จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4471211.2 4471211.2
177052 เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ D4 14.1R จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 835275 835275
177119 ป้องกันตลิ่งคันคลองมูโนะฝั่งขวากม.14+550 และ 15+150ตำบลพร่อน อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11117019 11117019

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-11-19 05:29:53pm