ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
146981 (1.72) ปรับปรุงระบบความปลอดภัย(กล้องวงจรปิด) ที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 17 สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
153367 (1.3840) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองระบายน้ำปิเหล็งสายที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153364 (25) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน (จัดหาน้ำเพื่อการเกษตรสะปียอ) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153365 (1.3838) ซ่อมแซมท่อรับน้ำคันคลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 2 กม.0+510 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153366 (1.3788) ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลองระบายน้ำยาบี จำนวน 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153368 (1.3819) ซ่อมแซม ทรบ.บางเตยและคันกั้นน้ำช่วง ทรบ.บางเตย-ปตร.สุไหงปาดี 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153099 (1.222) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ่อที่ 1 โครงการฝายไอร์ยาเด๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153077 (1.133) ทำนบซองคลองระบายน้ำสายตะวันออก โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153078 (1.134) ทำนบซองคลองบ้านท่ากำชำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153079 (1.135) ทำนบซองคลองบ้านดอนนา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153080 (1.136) ทำนบซองชั่วคราว คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2, สายที่ 4 ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153081 (1.137) ทำนบซองชั่วคราวบ้านทุ่งกง-ทุ่งคา ฮูแตทูวอ ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153082 (1.138) ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำ 1ขวา สาย 5 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153083 (1.139) ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 1 (นานาค) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153084 (1.140) ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 2 (นานาค) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153085 (1.218) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านคลองปุด (พรด.) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153086 (1.219) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฟารม์ตัวอย่างป่าตาเขียว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153087 (1.220) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายบ้านโต๊ะปิเยาะ (พรด) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153088 (1.223) ซ่อมแซมคูส่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านเจาะบาแน (พรด) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153089 (1.225) ซ่อมแซมฝายบ้านและท่อส่งน้ำโครงการ ฝายบ้านตลิ่งสูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153090 (1.227) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองน้ำใส 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153091 (1.230) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายไอจือเราะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153092 (1.232) ซ่อมเปลี่ยนท่อเหล็กอาบสังกะสีระบบส่งน้ำโครงการฝายบาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153093 (1.234) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและถังเก็บน้ำพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โครงการจัดหาน้ำให้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153094 (1.235) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นใน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153095 (1.236) ขุดลอกคูระบายน้ำพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153096 (1.237) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาน้ำตก (พรด.) โครงการชลประทานยะลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153097 (1.239) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียง ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 4 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153098 (1.241) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านวังใหม่ (พรด.) โครงการชลประทานยะลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153101 (40) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบ้านทำเนียบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153102 (41) คันกั้นน้ำฟาร์มตัวอย่าง บ้านรอตันบาตู (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153103 (42) ระบบคลองส่งน้ำอาคารบังคับน้ำบาโงโต๊ะอาลี (พรด.) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153104 (1.213) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายร่มเกล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153105 (1.214) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและหินเรียง โครงการฝายทดน้ำบ้านกูจิงรือป๊ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153106 (1.215) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายไอร์ปากอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153107 (1.221) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลำธารทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153108 (1.226) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายสายบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153109 (1.228) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอาแนโต๊ะอีแต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153110 (1.229) ซ่อมแซมฝายและระบบส่งน้ำโครงการฝายภูเขาทอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153111 (1.231) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านกระป๋อง (พรด.) สายบ้านกระป๋อง โครงการชลประทานยะลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153112 (1.233) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและทางลำเลียง โครงการสระเก็บน้ำเพื่อการเลี้ยงปลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153113 (1.238) ซ่อมแซมอาคารควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ (พรด) โครงการชลประทานปัตตานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153114 (1.240) ซ่อมแซมบานระบายน้ำพร้อมเครื่องกว้านโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ (พรด) โครงการชลประทานปัตตานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153115 (1.242) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านเหมืองแร่ (พรด.) สายบน โครงการชลประทานยะลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153362 (1.3808) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย FTO และ CHECK คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน 70 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153416 (1.130) ระบบส่งน้ำบ้านสารวัน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153426 (1.131) ระบบส่งน้ำฝายบ้านกูแบกาลอ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153427 (1.132) ระบบส่งน้ำฝายบ้านนิบง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153428 (1.133) ท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D7 จำนวน 5 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153429 (1.134) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสาย Lat.4.9R - 2.5R - 18.6L - 1.8R กม.0+000 - 3+687 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153430 (1.135) ปรับปรุงท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D8 กม. 4+300, กม.6+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153431 (1.136) ปรับปรุงท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D9 กม. 3+000 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153432 (1.137) ปรับปรุงท่อลอดคลอง Lat 4.6 L กม.16+800 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153433 (1.138) ปรับปรุงท่อลอดคลอง Lat 4.6 L-17.2L กม2+500 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153434 (1.139) ปรับปรุงท่อลอดคลอง Lat 4.6 L - 8.5 R กม.8+500 ,10+200 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153435 (1.3787) ซ่อมแซมท่อลอดถนนภายในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153436 (1.3797) ซ่อมแซมไซฟอนฝั่งซ้าย Lat.12.0 R กม.7+090 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153437 (1.3806) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 4.6L-17.2L กม.1+500, 4.6L-17.2L-1.1R กม.0+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153438 (1.3809) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC. กม.0+137 - 5+590 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153439 (1.3810) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปิยะมิตร 1 (ปชด.) โครงการชลประทานยะลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153440 (1.3820) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 19และบางนรา 22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153441 (1.3826) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านคลองชิง (ปชด.) โครงการชลประทานยะลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153442 (1.3827) ซ่อมแซมอาครท่อลอดคลองส่งน้ำฝั่งขวา Lat 31.6L-3.1R กม.2+800, Lat 2.7L-0.1L-3.2L กม.2+100, กม.2+770 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153443 (1.3832) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย Lat.12.0 R กม.8+350 - 17+230 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153444 (134) ปรับปรุงคลองระบายน้ำเลียบคันกั้นน้ำฝั่งขวา กม.0+000 - 3+800 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153445 (135) คอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม. 35+800 - กม.38+200 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153446 (136) ระบบส่งน้ำฝายคลองทุเรียน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153447 (1.18) คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 พร้อมอาคารบังคับน้ำ ช่วงที่ 2 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153448 (1.19) อาคารบังคับน้ำกลางคลองระบายน้ำสาย 10 ขนาด 2.00×2.00 จำนวน 2 ช่อง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153449 (26) ปรับปรุงขุดลอกแก้มลิงแม่น้ำปัตตานีสายเก่าฝั่งขวา ระยะที่ 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153450 (1.3850) ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานยะลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153451 (46) ฝายบ้านลาโล๊ะ พร้อมระบบส่งน้ำ (สายที่ 2) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153452 (47) ฝายบ้านบาตูปูโป๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153453 (138) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปาลัส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153454 (38) แก้มลิงบ้านชะเอาะตะวันตก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153455 (39) แก้มลิงบึงบางขุด พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2 ) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153456 (40) แก้มลิงบ้านเรือน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153457 (41) แก้มลิงบ้านเกาะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153458 (1.15) เสริมคันคลองระบายน้ำสายที่ 14 (โคกไผ่) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153459 (1.18) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านจะรังตาดง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153460 (1.16) ระบบระบายน้ำคลองบีโฆ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153673 (4) คันกั้นน้ำบ้านโคกเคียน พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155032 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง สำนักชลประทานที่ 17 สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
155033 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 สำนักชลประทานที่ 17 สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
155034 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักชลประทานที่ 17 สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 444000 444000
156273 (1.139) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156274 (1.140) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160446 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ lat.3.6R - 1.9 R กม.0+010 - 0240 จังหวัดปัตตานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157091 (1) อาคารบังคับน้ำ(ฝายต้นน้ำ) จำนวน 6 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157092 (2) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายไอร์ปากอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157210 เพิ่มประสิทธิภาพคลองนากอ จังหวัดยะลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157211 ฝายบ้านลาโล๊ะ พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) จังหวัดนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157212 ฝายบ้านไอร์จูโจ๊ะ พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) จังหวัดนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157213 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำการเกษตรบ้านป่าหวาย จังหวัดนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157725 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำโครงการปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160445 ซ่อมแซมคอสะพานคันคลองตุยง จังหวัดปัตตานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160042 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.20+300-กม.20+500 จังหวัดปัตตานี (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160411 ปรับปรุงคลองระบายน้ำสายตะวันออก ตำบล น้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157726 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำการเกษตรบ้านป่าหวาย จังหวัดนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
158861 ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำรักษาบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000
158862 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000
160043 ซ่อมแซมท่อรับน้ำลงคลองระบายน้ำ D2 กม.16+325 L จังหวัดปัตตานี (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160044 ซ่อมแซมลาดตลิ่งด้านท้ายเขื่อนปัตตานี กม.0+445-0+525 จังหวัดยะลา (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160045 ซ่อมแซมสะพาน ปตร.พรุสะนอ จังหวัดปัตตานี (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160046 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำโครงการฝายบ้านวังศิลา (พรด.) จังหวัดยะลา (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160047 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ โครงการฝายกาแป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160048 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ โครงการฝายบ้านราษฏร์ประสาน จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160049 ซ่อมแซมคันดินท้ายฝายไอบาตู จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160050 ซ่อมแซมคันดิน โครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160051 ซ่อมแซมฝายและคูส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฏร หมู่ที่ 7 บ้านฮูแตมาแจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160052 ซ่อมแซมท่อรับน้ำ - ทิ้งน้ำคันกั้นน้ำเขื่อนปัตตานี กม.0+920 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบประมาณอื่น ๆ 2561
160341 ซ่อมแซมท่อรับน้ำและคันคลองระบายน้ำสาย 2 กูจำ จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160412 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านปะลุกา-โคกมือบา จังหวัดนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160444 ซ่อมแซมลาดตลิ่งทางระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองเตราะหัก จังหวัดปัตตานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160342 ซ่อมแซมตลิ่งคันคลองปลักเตย โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านโคกตราด-โคกเนียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160343 ซ่อมแซมท่อรับน้ำหนองปลักเตย โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านโคกตราด-โคกเนียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160344 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ ป่าหวาย-โคกสะตอ จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160345 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ สาย 2 พรุกาบแดง กม.3+777 จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160354 ซ่อมแซมคลองผันน้ำปาเสมัสฝั่งซ้าย กม.11+200 จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160361 ซ่อมแซมระบบควบคุมและรั่วสถานีสูบน้ำบ้านนาคออีบู จังหวัดนราธิวาส (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160362 เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายใหญ่ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160363 เพิ่มประสิทธิภาพคลองพระยากาเด็ง โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160413 ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะหน้าสถานีสูบน้ำ จำนวน 4 แห่ง จังหวัดนราธิวาส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160414 อาคารควบคุมเกียร์มอเตอร์ ปตร.ปลายคลองพรุบาเจาะสายใหญ่ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนกลาง สชป.17 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
148017 (19) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 17 จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.17 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10442000 10442000
160014 อาคารบังคับน้ำ กม.1+200 คลองระบายน้ำปิเหล็งสายที่ 6 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.17 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 240000 240000
160015 แก้มลิงบ้านถ้ำเหนือ พร้อมอาคารประกอบ ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.17 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 240000 240000
160016 แก้มลิงบึงไอร์แจะห์ พร้อมอาคารประกอบ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.17 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 240000 240000
160017 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านกำแพง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.17 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 240000 240000
160018 แก้มลิงบ้านโคกยาร่วง พร้อมอาคารประกอบ ต.ลิปะสะโง ต.หนองจิก จ.ปัตตานี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.17 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 260000 260000
146730 (1.998) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 17 สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.17 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
145691 (1.9) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 17 สำนักงานชลประทานที่ 17 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.17 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 721000 721000
145504 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายปาแดกือแย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ พ.ศ.2558-2569 ครั้งที่ 1) ตำบลปาลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5780000 5780000
145505 ระบบระบายน้ำในเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7200000 7200000
145506 ระบบส่งน้ำพร้อมระบบกรองน้ำ โครงการจัดหาน้ำให้มัสยิดบ้านเขาตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ พ.ศ.2558-2569 ครั้งที่ 1) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4500000 4500000
145507 ขุดลอกคลองระบายน้ำสายซอยคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7240000 7240000
145508 ขุดลอกคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4000000 4000000
145509 ปรับปรุงคันดินและหินเรียงอ่างเก็บน้ำสาเลาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8000000 8000000
145510 ฝายและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียน ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3500000 3500000
145511 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านบาลูกาฮีเล พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 14450000 14450000
145512 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายปาโจโต๊ะดาโอ๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 6305000 6305000
145514 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายที่ 1 (กม. 2+925 ถึง 6+878) ฝายบาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9100000 9100000
145515 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำเขื่อนดินอ่างเก็บน้ำยะลูตง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอศรึสาคร จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 19700000 19700000
145516 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านละโอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ พ.ศ.2558-2569 ครั้งที่ 1) ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรึสาคร จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4250000 4250000
145522 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียน ตชด.บ้านลีลานนท์ (แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ พ.ศ.2558-2569 ครั้งที่ 1) ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10300000 10300000
145526 ปรับปรุงฝายบ้านโผลง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 6500000 6500000
145528 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ พ.ศ.2558-2569 ครั้งที่ 1) ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12500000 12500000
146109 (1.377) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 13 13 245000 244789.2 120 120 3240 64.8 695 13.9 375 7.5 375 7.5 715 14.3
146111 (1.379) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรกรรมป่าไผ่ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 20 20 140000 139744.35 60 60 4340 62
146116 (1.384) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 3 โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 470000 470000 13 13 329000 328711.9 90 90 5840 116.8 438 8.76 438 8.76 584 11.68
146120 (1.388) กำจัดวัชพืชคลองผันน้ำ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000 5 5 105000 104729.4 90 90 1762 35.25 187 3.75 200 4 200 4
146121 (1.389) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโคกยาง โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 34 34 420000 419727.85 120 120 11525 164.65 140 2 259 3.7 388 5.5 388 5.5
146733 (1.1001) บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายใหญ่ จำนวน 5 สาย โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 447000 447000 6 6 402300 386419.65 365 365
146734 (1.1002) บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายซอย โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 472800 472800 6 6 425500 385478.3 365 365
146735 (1.1003) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
146736 (1.1004) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 851100 851100 11 11 766000 735473.65 365 365
147285 (1.213) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายร่มเกล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3320000 3320000 28 28 1572900 1241837.55 120 120
147286 (1.214) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและหินเรียง โครงการฝายทดน้ำบ้านกูจิงรือป๊ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 26 34000 90 90
147287 (1.215) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายไอร์ปากอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 1 1 4900 4731.75 60 60
147289 (1.217) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 30 30 991513 987529.35 180 180
147293 (1.221) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลำธารทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 30 34200 90 90
147294 (1.222) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ่อที่ 1 โครงการฝายไอร์ยาเด๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 0 0 0 0
147297 (1.225) ซ่อมแซมฝายบ้านและท่อส่งน้ำโครงการ ฝายบ้านตลิ่งสูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 3 3 28000 27948 60 60
147298 (1.226) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายสายบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 1 1 4900 4731.75 60 60
147299 (1.227) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองน้ำใส 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 1 1 3800 3605.45 60 60
147300 (1.228) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอาแนโต๊ะอีแต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2700000 2700000 3 3 37000 36907.65 120 120
147301 (1.229) ซ่อมแซมฝายและระบบส่งน้ำโครงการฝายภูเขาทอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3600000 3600000 50 50 1460200 1455905.6 90 90
147302 (1.230) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายไอจือเราะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 25 16800 90 90
147304 (1.232) ซ่อมเปลี่ยนท่อเหล็กอาบสังกะสีระบบส่งน้ำโครงการฝายบาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 0 0 0 0
147305 (1.233) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและทางลำเลียง โครงการสระเก็บน้ำเพื่อการเลี้ยงปลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2700000 2700000 32 32 298200 297973.2 60 60
147306 (1.234) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและถังเก็บน้ำพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โครงการจัดหาน้ำให้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1750000 1750000 10 10 230300 229994.8 60 60
147307 (1.235) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นใน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 8 8 193700 193250 60 60
147308 (1.236) ขุดลอกคูระบายน้ำพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 15 15 342700 341687.25 60 60
147311 (1.239) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียง ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 4 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 1 1 1200 901.4 45 45
151852 (1.3823) ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 110 110 1000000 996645 60 60
152086 (1.18) คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 พร้อมอาคารบังคับน้ำ ช่วงที่ 2 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชำริ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9975000 9975000 14 13 531900 531835.5 120 120
152475 (1.136) ทำนบซองชั่วคราว คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2, สายที่ 4 ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1078000 1078000 15 15 137200 121225.5 30 30
152476 (1.137) ทำนบซองชั่วคราวบ้านทุ่งกง-ทุ่งคา ฮูแตทูวอ ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 490000 490000 7 7 62500 62500 120 120
152539 (2) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายไอร์ปากอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15141000 15141000 2 2 29100 27759.6 180 180
152812 คันกั้นน้ำคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบกลาง 2561 9262500 9262500
153131 โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 และ ราษฎร หมู่ที่ 3 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบกลาง 2561 19483000 19483000 30 0 1365800 1333048.7 150 150
153132 โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแนบ้านละโอ และราษฎร หมู่ที่ 1 , 2 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบกลาง 2561 12294720 12294720 5 2 23400 23343.3 90 90
155052 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
156703 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน ( โครงการชลประทานนราธิวาส) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
157918 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลนางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 55 800000 791100.9 120 120
158850 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายใหญ่ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 3500000 3500000
158851 ซ่อมแซมคันดิน โครงการฝายบ้านต้นตาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000 9 9 137500 62288.45 120 120
159013 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายปรินยอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 8600000 8600000
159014 ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายที่ 4 , 5 , 6 , 7 โครงการฝายบาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 8500000 8500000
159015 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำให้ราษฏรบ้านอาแนโต๊ะอีแต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 10000000 10000000
159016 เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสาย 3 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชำริ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 5000000 5000000
159017 ระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสาวอนอก (ปชด.) ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 2284000 2284000 30 30 371800 186866.35
159018 ระบบท่อส่งน้ำฝายคลองตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบุกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 7000000 7000000
159768 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะลูตง 2 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 6000000 6000000
159769 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านไอร์โซ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000
159770 ขุดลอกตะกอนทรายฝายเขาตันหยง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 50000 50000
159771 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านแยะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 135000 135000
159772 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝายบ้านบราแง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
159773 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนบ้านปาหนัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 150000 150000
159774 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำไอร์ดาฮง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 50000 50000
159775 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายไอร์กือเนาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 50000 50000
159776 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านกาหลง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 50000 50000
159777 ซ่อมแซมระบบประปาโรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000
159778 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านไอร์บือแก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 80000 80000
159779 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 8 (บ้านธนูศิลป์) ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 50000 50000
159787 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 8 (บ้านอัยจาดา) ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 150000 150000
159788 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายผันน้ำเสริมฝายคลองน้ำใส 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000
159789 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบาเละบือแน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 250000 250000
159790 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านอูยิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000
159791 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไอร์ปาโจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000
159792 ซ่อมแซมพื้นหน้าฝายโครงการ ทรบ.กาเยาะมาตี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 250000 250000
159793 ขุดลอกตะกอนคูส่งน้ำโครงการบึงกระทุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000
159794 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสันติสุข 2 และบ้านไอร์วอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 50000 50000
159795 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายคลองน้ำใส 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000
159796 ซ่อมแซมลาดตลิ่งท้ายฝายโครงการฝายคลองน้ำใส 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 70000 70000
159797 ซ่อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำฝายคลองโต๊ะโม๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000
159798 ซ่อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำสายที่ 2 ฝายลำธารทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 1260000 1260000
159799 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านแหลมทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 1860000 1860000
159800 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายไอปาโจ 4 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 60000 60000
159801 ซ่อมแซมฝายทดน้ำฝายไอปาโจ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000 30000
159802 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายไอปาโจ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000 30000
159803 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายไอปาโจ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 60000 60000
159804 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายไอร์ยาเด๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 60000 60000
159805 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายปาลี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 80000 80000
159806 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 60000 60000
159807 ซ่อมเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำและเครื่องสูบน้ำบาดาล โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนจรรยาอิสลาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
159808 ซ่อมเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำ โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนบ้านสะปอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 75000 75000
159809 ซ่อมเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 46000 46000
159810 ซ่อมเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนอิสลามบูรพา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 180000 180000
159811 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนบ้านหัวเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000 20000
159812 ซ่อมเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำระบบระบายน้ำและระบบประปาโรงเรียนนิรันดรวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 250000 250000
159813 ขุดลอกตะกอนทรายคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000
159814 ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวหน้าและท้ายฝายและขุดลอกตะกอนทรายคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการฝายพงบือเราะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
159815 ขุดลอกตะกอนทรายคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการฝายทดน้ำบ้านต้นตาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 70000 70000
159816 ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโต๊ะแก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 2874000 2874000
159817 ซ่อมแซมบันได ราวบันไดและถังกรองน้ำ โครงการฝายฝายบ้านไอร์บาลอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 200000 200000
159818 ซ่อมแซมหินเรียงฝายบ้านยะออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
159819 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองแบแก อันเนื่องมาจากราชดำริ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000
159820 ขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝาย และคูส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านกาหนั๊วะ อันเนื่องมาจากราชดำริ ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 150000 150000
159821 ขุดลอกคูส่งน้ำฝายคลองกูตง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 70000 70000
159822 ขุดลอกตะกอนทรายหน้าทรบ. และคูส่งน้ำท่อระบายน้ำกูตง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 110000 110000
159823 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านบือแจง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 1160000 1160000
159824 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายบือราแง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
159825 ขุดลอกตะกอนทรายฝาย ร.5 พัน 5 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 70000 70000
159826 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านตลิ่งสูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
159827 ขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝาย และคูส่งน้ำฝายบ้านทุ่งคา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 80000 80000
159828 ขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝาย และคูส่งน้ำฝายบ้านโคกกามา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 80000 80000
159829 ขุดลอกตะกอนทรายหน้า ทรบ.และคูส่งน้ำท่อระบายน้ำคลองไอร์ลือเมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 70000 70000
159830 ขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝาย และคูส่งน้ำฝายปะลุรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 45000 45000
159831 ขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายบ้านไอกูบู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 65000 65000
159832 ขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายบ้านสุแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 50000 50000
159833 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝายบ้านไอร์กาแซ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
159834 ขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายทดน้ำรือเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบประมาณอื่น ๆ 2561 50000 50000
160009 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ โครงการฝายกาแป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 748000 748000
160010 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ โครงการฝายบ้านราษฏร์ประสาน จังหวัดนราธิวาส (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 571000 571000
160011 ซ่อมแซมคันดินท้ายฝายไอบาตู จังหวัดนราธิวาส (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1922600 1922600 34 34 839800 838820.25 60 60
160012 ซ่อมแซมคันดิน โครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 99000 99000
160013 ซ่อมแซมฝายและคูส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฏร หมู่ที่ 7 บ้านฮูแตมาแจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2486000 2486000
160333 เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายใหญ่ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7500000 7500000
160295 โครงการปรับปรุงระบบประภาภายในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบกลาง 2561 6173000 6173000
160334 เพิ่มประสิทธิภาพคลองพระยากาเด็ง โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
160340 อาคารควบคุมเกียร์มอเตอร์ ปตร.ปลายคลองพรุบาเจาะสายใหญ่ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 33000 60 60
145529 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังไทร ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7973100 7973100
145532 คันกั้นน้ำบ้านมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12910600 12910600
145534 แก้มลิงบ้านบือแนลาแล ตำบลปล่องหอย อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5997400 5997400
146112 (1.380) กำจัดวัชพืชบริเวณหน้าฝายบ้านกะลาพอ โครงการชลประทานปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37000 37000 7 6 35000 34669.5 30 30 500 9 1180 20
146113 (1.381) กำจัดวัชพืชบริเวณหน้าฝายบ้านพอเหมาะ โครงการชลประทานปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37000 37000 5 5 35000 34701.98 30 30 649 11 1298 22
146115 (1.383) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายตะวันออก โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ โครงการชลประทานปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 20 18 343000 286554.5 60 60 85 28.25 170 56.5 225 84.75 340 113
146740 (1.1008) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 124000 124000 0 0 0 0 300 300
146741 (1.1009) บำรุงรักษาโรงสูบน้ำ โครงการชลประทานปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 447000 447000 12 10 447000 200785.05 270 270
146742 (1.1010) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1026400 1026400 20 16 1206400 324116.25 270 270
146743 (1.1011) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ 5 สาย โครงการชลประทานปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 128900 128900 10 5 128900 101413.3 120 120
146744 (1.1012) บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายซอย โครงการชลประทานปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 189100 189100 7 6 189100 125555.1 120 120
147288 (1.216) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 6 0 103000 99710.05 60 60
147292 (1.220) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายบ้านโต๊ะปิเยาะ (พรด) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 10 8 402710 402555.9 180 180
147295 (1.223) ซ่อมแซมคูส่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านเจาะบาแน (พรด) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 10 8 543000 512203.35 120 120
147310 (1.238) ซ่อมแซมอาคารควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ (พรด) โครงการชลประทานปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 3 0 31600 0 60 60
147312 (1.240) ซ่อมแซมบานระบายน้ำพร้อมเครื่องกว้านโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ (พรด) โครงการชลประทานปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000 3 3 25400 25236 60 60
147910 (38) แก้มลิงบ้านชะเอาะตะวันตก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 5 5 132500 129739 210 210
148159 (1.130) ระบบส่งน้ำบ้านสารวัน สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 20 20 939600 939445 180 180
151851 (1.3822) ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 10 8 148000 155882 90 90
152195 (1.16) ระบบระบายน้ำคลองบีโฆ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2450000 2450000 2 0 32900 0 60 60
152196 (1.17) ระบบระบายน้ำคลองบ้านพอเหมาะ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1470000 1470000 2 0 19400 0 60 60
152472 (1.133) ทำนบซองคลองระบายน้ำสายตะวันออก โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 588000 588000 10 10 94680 90922 30 30
152473 (1.134) ทำนบซองคลองบ้านท่ากำชำ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 441000 441000 7 7 71440 53492 30 30
152474 (1.135) ทำนบซองคลองบ้านดอนนา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 343000 343000 5 5 54730 53941 30 30
152537 (1) อาคารบังคับน้ำ(ฝายต้นน้ำ) จำนวน 6 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 80 60 887200 847200 150 150
152808 แก้มลิงบึงบูแนบูเวะห์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบกลาง 2561 3065400 3065400 3 0 41000 0 90 90
153157 โครงการจัดหาน้ำและระบบระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยฟาฏอนีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรมระบบระบายน้ำ) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบกลาง 2561 11553000 11553000 50 45 2736240 2411217 180 180
153172 โครงการระบบประปาโรงเรียนศานติวิทยาโสร่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบกลาง 2561 2981000 2981000 10 10 244200 239113 180 180
155050 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
155051 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
157916 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 35 0 832800 619738 90 90
158849 ซ่อมแซมลาดตลิ่งหน้าฝายบ้านพอเหมาะ ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 2200000 2200000 8 0 131610 131325 90 90
158856 ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้ายฝายทดน้ำโต๊ะปีเยาะ ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000 0 0 0 0 60 60
158857 ซ่อมแซมลาดตลิ่งหน้าฝายบ้านหัวนา ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1400000 1400000 8 4 32209 32136 90 90
158858 ซ่อมแซมคั้นกั้นน้ำ ปตร แฆแฆ ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000 0 0 0 0 60 60
158859 ซ่อมแซมตลิ่งฝายต้นน้ำบ้านทรายขาว ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1300000 1300000 15 10 327000 236070 60 60
159763 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาหว้า ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1300000 1300000 8 8 631000 249084 60 60
159764 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองเตราะหัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.น้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000 15 15 533000 457324 60 60
159765 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองโผงโผง ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000 15 15 616000 209709 60 60
159766 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฝายบ้านเขาใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000 15 15 609000 181747 60 60
159767 ขุดลอกตะกอนทรายอ่างเก็บน้ำห้วยกะลาพอ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000
159783 ขุดลอกตะกอนทรายฝายคลองช่องเรือ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000 6 0 85000 83320 30 30
159784 ขุดลอกตะกอนทรายทรบ.วังพรายบัว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000 6 0 84000 83320 30 30
159785 ขุดลอกตะกอนทรายฝายบ้านพอเหมาะ ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000 6 0 84000 84510 30 30
159786 ขุดลอกตะกอนทรายฝายลวดน้ำเต้า ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000 6 0 84000 83320 30 30
160324 ปรับปรุงคลองระบายน้ำสายตะวันออก ตำบล น้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9985400 9985400
160339 ซ่อมแซมลาดตลิ่งทางระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองเตราะหัก จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2196000 2196000
145537 ขุดลอกคลองโฉลง ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4800000 4800000
145538 ขุดลอกคลองตะโล๊ะรีบู ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4470000 4470000
145539 แก้มลิงปาแด ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9500000 9500000
145541 ระบบส่งน้ำฝายบ้านคอกช้าง (ปชด.) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 14000000 14000000
145542 ระบบส่งน้ำฝายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 (พรด.) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8335500 8335500
145543 ระบบส่งน้ำฝายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9(พรด.) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8500000 8500000
145544 ระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนราษฏรบ้านมยุรา ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12800000 12800000
145545 อาคารป้องกันตลิ่งบ้าน กม.26 ใน ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145546 แก้มลิงทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 14500000 14500000
145552 ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำบ้านตาสา ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145553 พนังกั้นน้ำบ้านตาสา ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 17400000 17400000
145554 แก้มลิงลุ่มปาบ ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 24555000 24555000
145555 แก้มลิงพรุจือเนาะ ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 19000000 19000000
145556 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 21645000 21645000
145557 พนังกั้นน้ำบ้านต้นชด ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 17500000 17500000
145558 ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำพรุน้ำเย็น ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 16000000 16000000
145559 ระบบส่งน้ำฝายโรงเรียนโรงงานยาสูบ 2 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 14700000 14700000
145561 อาคารป้องกันตลิ่งโรงเรียนบ้านปาแตรายอ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 21993000 21993000
145563 แก้มลิงพรุปลีมอ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145564 แก้มลิงสีคง(ปาลีโม๊ะ) ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 16000000 16000000
146750 (1.1018) บำรุงรักษาหัวงานและระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1147800 1147800
146751 (1.1019) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 165000 165000
147072 (42) ระบบคลองส่งน้ำอาคารบังคับน้ำบาโงโต๊ะอาลี (พรด.) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15250000 15250000
147290 (1.218) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านคลองปุด (พรด.) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 780000 780000
147296 (1.224) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
147303 (1.231) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านกระป๋อง (พรด.) สายบ้านกระป๋อง โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2650000 2650000
147309 (1.237) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาน้ำตก (พรด.) โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000
147313 (1.241) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านวังใหม่ (พรด.) โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1750000 1750000
147314 (1.242) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านเหมืองแร่ (พรด.) สายบน โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2750000 2750000
147652 (47) ฝายบ้านบาตูปูโป๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21972600 21972600
147912 (40) แก้มลิงบ้านเรือน สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21309100 21309100
147913 (41) แก้มลิงบ้านเกาะ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21560000 21560000
148160 (1.131) ระบบส่งน้ำฝายบ้านกูแบกาลอ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8650000 8650000
148161 (1.132) ระบบส่งน้ำฝายบ้านนิบง สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7200000 7200000
151839 (1.3810) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปิยะมิตร 1 (ปชด.) โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2337000 2337000
151853 (1.3824) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองน้ำใส (ปชด.) โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1550000 1550000
151854 (1.3825) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านสี่สิบ (ปชด.) โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1650000 1650000
151855 (1.3826) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านคลองชิง (ปชด.) โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2350000 2350000
151879 (1.3850) ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
152030 (136) ระบบส่งน้ำฝายคลองทุเรียน สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12201000 12201000
152197 (1.18) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านจะรังตาดง สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7840000 7840000
153133 โครงการระบบประปาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548 (บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด อุปภัมภ์) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบกลาง 2561 620000 620000
153134 โครงการระบบประปาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบกลาง 2561 970000 970000
153189 โครงการระบบประปาโรงเรียนศานติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบกลาง 2561 5840000 5840000
155047 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 952000 952000
155048 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
155049 เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 19800 19800
156397 520. แก้มลิงบ้านบอเบาะ จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2561 107000 107000
156419 542. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองสุงามาดี จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2561 6500000 6500000
156420 543. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองตูปา จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2561 4500000 4500000
156421 544. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองน้ำใส จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2561 9500000 9500000
156521 561. ระบบระบายน้ำและอาคารป้องกันตลิ่ง ฟาร์มตัวอย่าง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา เงินกันเหลื่อมปี 2561 20495000 20495000
156705 รถบรรทุกแบบธรรมดา (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี แบบ 6 ล้อ (โครงการชลประทานยะลา) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา เงินทุนหมุนเวียน 2561 1017000 1017000
157204 เพิ่มประสิทธิภาพคลองนากอ จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4700000 4700000
157700 โครงการจัดหาถังเก็บน้ำพร้อมระบบน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบกลาง 2561 2561000 2561000
157917 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1180000 1180000
158845 ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ตำบล หมู่ที่ 11 บาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000
158846 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ โครงการคันกั้นน้ำคลองอูแบ ตำบล หมู่ที่ 2 ยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
158847 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำโครงการฝายบ้านนิคมสร้างตนเองภาคใต้ (พรด.) ตำบล หมู่ที่ 6 ตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 120000 120000
158848 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำโครงการฝายบ้านเจาะบือรา (พรด.) ตำบล หมู่ที่ 1 ธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000
159535 ระบบประปาโรงเรียนลุกมานูลฮากีม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 7173000 7173000
159750 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 3850000 3850000
159751 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายคลองปุด ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 820000 820000
159752 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายโรงเรียนโรงงานยาสูบ 2(พรด.) ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1850000 1850000
159753 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายบ้านฆอรอราแม ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1520000 1520000
159754 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายบ้านไอลือบอ(พรด.) ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 960000 960000
159755 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายคลองเจ๊ะแป๊ะ (พรด.) ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1075000 1075000
159756 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านจูฬาภรณ์พัฒนา 10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1850000 1850000
159757 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านแหร ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 615000 615000
159758 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำโรงเรียน ตชด.บ้านปาโจแมเราะ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 575000 575000
159759 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านปะเด็ง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1165000 1165000
159760 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายศรีนคร ต.คิรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 890000 890000
159761 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบุตรหลาน ต.คิรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1300000 1300000
159762 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านสันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 2460000 2460000
159781 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายบ้านลำพะยา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 4100000 4100000
159782 ซ่อมแซมฝายท่าธง ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1370000 1370000
160005 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โครงการฝายบ้านบายอ จังหวัดยะลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
160006 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โครงการฝายบ้านคลองชิง จังหวัดยะลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 360000 360000
160007 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โครงการฝายบ้านกาบัง จังหวัดยะลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000
160008 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำโครงการฝายบ้านวังศิลา (พรด.) จังหวัดยะลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 238000 238000
160294 โครงการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการชลประทานยะลา งบกลาง 2561 7388000 7388000
145530 แก้มลิงบ้านม่วงเตี้ย ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 29400300 29400300
145531 คันกั้นน้ำกาแลสะนอ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 17959000 17959000
145533 แก้มลิงบ้านหนองแรด ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 28418600 28418600
145535 คันกั้นน้ำบ้านคลองช้าง ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12998200 12998200
145536 แก้มลิงเก็บกักน้ำอำเภอหนองจิก ตำบลหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 11987100 11987100
146119 (1.387) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนทดน้ำปัตตานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 10 10 700000 700000 150 150 150 3 150 3 150 3 150 3 300 6 400 8 600 12 600 12 650 13 950 19 1700 34 1940 39 2000 40 2000 40 2000 40 2000 40 2000 40 2000 40 2000 40 2000 40 2000 40
146737 (1.1005) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 243900 243900 6 6 171000 171000 60 60
146738 (1.1006) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1719300 1719300 18 18 1204000 1204000 300 300
146739 (1.1007) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 859700 859700 7 7 417000 417000 300 300
146745 (1.1013) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยสายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300900 300900 5 5 211000 211000 300 300
146746 (1.1014) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300900 300900 3 3 211000 211000 300 300
146749 (1.1017) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300900 300900 5 5 211000 211000 300 300
146752 (1.1020) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 343900 343900 4 4 241000 241000 300 300
146753 (1.1021) บริหารการส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58000 58000
146754 (1.1022) บริหารการส่งน้ำ คลองส่งน้ำซอยฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 108000 108000
146755 (1.1023) บริหารการส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 60000 60000
146756 (1.1024) บริหารการส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 108000 108000
146757 (1.1025) บริหารการส่งน้ำ คลองส่งน้ำซอยฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 408000 408000
146758 (1.1026) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 601800 601800 6 6 421000 421000 300 300
146759 (1.1027) บริหารการส่งน้ำ คลองส่งน้ำซอยสายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58000 58000
146909 (1.140) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 19000 90 90
147291 (1.219) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฟารม์ตัวอย่างป่าตาเขียว สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 4 4 84900 84900 60 60
148162 (1.133) ท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D7 จำนวน 5 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000000 9000000 44 44 1369000 1369000 210 210
148163 (1.134) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสาย Lat.4.9R - 2.5R - 18.6L - 1.8R กม.0+000 - 3+687 สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9400000 9400000 8 8 2866000 2866000 330 330
148164 (1.135) ปรับปรุงท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D8 กม. 4+300, กม.6+000 สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5850000 5850000 51600 51600 150 150
148165 (1.136) ปรับปรุงท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D9 กม. 3+000 สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3856000 3856000 2 2 249000 249000 180 180
148166 (1.137) ปรับปรุงท่อลอดคลอง Lat 4.6 L กม.16+800 สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 3 3 461400 461400 240 240
148167 (1.138) ปรับปรุงท่อลอดคลอง Lat 4.6 L-17.2L กม2+500 สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 2 2 493000 493000 180 180
148168 (1.139) ปรับปรุงท่อลอดคลอง Lat 4.6 L - 8.5 R กม.8+500 ,10+200 สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5800000 5800000 3 3 847000 847000 240 240
148175 (1.146) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ D4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 65000 120 120
148739 (1.710) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000
151821 (1.3792) ซ่อมแซมอาคารในคลองระบายน้ำ D4-12.3R กม.1+590 (L,R), D4-14.1R กม.1+970 (L,R), D4 กม.5+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1750000 1750000 15 15 423000 423000 120 120
151822 (1.3793) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย Lat.20.3 L กม.1+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 627000 627000 14 14 144000 144000 90 90
151823 (1.3794) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำ คลอง LMC. กม.16+200 R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 955000 955000 8 8 244000 244000 150 150
151824 (1.3795) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลอง LMC. กม.18+080 , กม.20+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1870000 1870000 19 19 534000 534000 150 150
151825 (1.3796) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.35+700, กม.35+880, กม.36+200, กม.43+900, Lat 31.6L กม.0+650, กม.0+700, กม.3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1330000 1330000 4 4 193000 193000 120 120
151826 (1.3797) ซ่อมแซมไซฟอนฝั่งซ้าย Lat.12.0 R กม.7+090 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2340000 2340000 6 6 316000 316000 240 240
151829 (1.3800) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอยระบบส่งน้ำฝั่งขวา Lat 9.6L กม.0+000 - 2+560, Lat 2.7L-0.1L-1.5R กม.0+000 - 2+120, Lat 45.4R กม.0+000 - 5+040 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 1 1 20000 20000 90 90
151830 (1.3801) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร. D8 บ้านดอนรัก จำนวน 5 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 12 12 406900 406900 270 270
151831 (1.3802) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ CMC 4.6L กม.16+500-19+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1450000 1450000 18 18 660000 660000 210 210
151832 (1.3803) ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าคลองระบายน้ำ D10-2.8R กม.2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1550000 1550000 8 8 163000 163000 120 120
151833 (1.3804) ซ่อมแซมท่อรับน้ำ D8 กม.2+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1750000 1750000 5 5 149000 149000 90 90
151834 (1.3805) ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D10-2.8R-1.6L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1850000 1850000 3 3 118000 118000 120 120
151835 (1.3806) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 4.6L-17.2L กม.1+500, 4.6L-17.2L-1.1R กม.0+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2350000 2350000 4 4 299000 299000 90 90
151836 (1.3807) ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 0 0 0
151837 (1.3808) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย FTO และ CHECK คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน 70 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2600000 2600000 13 13 613000 613000 240 240
151838 (1.3809) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC. กม.0+137 - 5+590 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 3 3 812000 812000 240 240
151840 (1.3811) ซ่อมแซมท่อลอด LMC. กม.37+015 , 37+070 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1460000 1460000 13 13 468000 468000 150 150
151841 (1.3812) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย Lat.20.3 L กม.0+000 - 3+750 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 19 19 539000 539000 150 150
151850 (1.3821) ซ่อมแซมบานระบาย ปตร. D2 (แห่งที่ 2) จำนวน 6 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 6 6 201000 201000 180 180
151856 (1.3827) ซ่อมแซมอาครท่อลอดคลองส่งน้ำฝั่งขวา Lat 31.6L-3.1R กม.2+800, Lat 2.7L-0.1L-3.2L กม.2+100, กม.2+770 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2250000 2250000 9 9 124000 124000 90 90
151857 (1.3828) ซ่อมแซมอาคาร ทรบ. ปากคลองระบายน้ำ D11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 6 6 84000 84000 90 90
151861 (1.3832) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย Lat.12.0 R กม.8+350 - 17+230 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 3 3 562000 562000 240 240
151871 (1.3842) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+490 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1880000 1880000 10 10 257000 257000 120 120
151872 (1.3843) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำสาย Lat. 2.7L จำนวน 100 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000 11 11 485700 485700 270 270
151873 (1.3844) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย FTO และ CHECK คลองสายใหญ่ฝั่งขวาจำนวน 40 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 10 10 399700 399700 210 210
151874 (1.3845) ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำ CMC 4.6L-10.0R กม.0+170-2+380 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 12 12 538000 538000 120 120
151875 (1.3846) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ CMC 4.6L-8.5R กม.0+020-12+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1760000 1760000 6 6 779000 779000 120 120
151876 (1.3847) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.35+490, กม.35+940, กม.34+340 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 13 13 171000 171000 120 120
151877 (1.3848) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ CMC 4.6L-8.5R-0.9L กม.0+020-3+900 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1350000 1350000 3 3 618000 618000 180 180
151880 (1.3851) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำฝั่งขวา Lat 2.7L-0.1L กม.5+800 - 8+500, Lat 2.7L-0.1L-3.2L กม.4+000 - 6+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1300000 1300000 19 19 403000 403000 120 120
152028 (134) ปรับปรุงคลองระบายน้ำเลียบคันกั้นน้ำฝั่งขวา กม.0+000 - 3+800 สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000000 30000000 69 69 5117000 5117000 270 270
152029 (135) คอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม. 35+800 - กม.38+200 สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14000000 14000000 38 32 3375200 3375200 300 300
152073 (1.5) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย Lat.4.9R-2.5R กม.4+115-4+950 ,กม.7+000-23+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 403800 403800 3 3 188440 188440 330 330
152074 (1.6) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย Lat.4.9R-2.5R-18.6L กม.0+000-7+260 ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 186200 186200 2 2 130340 130340 90 90
152112 (26) ปรับปรุงขุดลอกแก้มลิงแม่น้ำปัตตานีสายเก่าฝั่งขวา ระยะที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000
152125 (39) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย Lat.4.9R-2.5R กม.4+115-4+950 ,กม.7+000-23+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80340000 23072000 1 1 50400 50400 330 330
152126 (40) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย Lat.4.9R-2.5R-18.6L กม.0+000-7+260 ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37050000 10640000 1 1 51800 51800 90 90
152816 แก้มลิงบ้านโคกหญ้าคาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบกลาง 2561 24277500 24277500
152825 ปรับปรุงแม่น้ำปัตตานี (บ้านบาซาเอ) ตำบลปิตุมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบกลาง 2561 68250000 68250000 110 110 11583000 11583000 330 330
152828 แก้มลิงบ้านบาโงกาบู ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบกลาง 2561 25000000 25000000
155037 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 58000 58000
155038 เครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 30000 30000
155039 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 1920000 1920000
155040 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 22000 22000
155041 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 13000 13000
155042 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
155876 109. ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย Lat.4.9R-2.5R กม.4+115-4+950, กม.7+000-23+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 22255752 22255752
155877 110. ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย Lat.4.9R-2.5R-18.6Lกม.0+000-7+260 ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 2896191 2896191
156016 247. เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ D2-15.2Rกม.6+400-กม.10+052 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 2951788 2951788
156335 458. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทานจังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 102020 102020
156704 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 2500000 2500000
157913 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1600000 1600000
158832 ซ่อมแซมหินเรียงหน้าสถานีปั้ม D (บ้านเขาตูม) จังหวัดปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1940000 1940000
158833 ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spil Way จังหวัดยะลา ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000
158834 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำฝั่งขวา สาย D3-23.5R กม.1+590 จังหวัดปัตตานี ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 350000 350000
158835 ซ่อมแซมท่อลอดคลอง Lat.4.9 R กม.8+860 จังหวัดปัตตานี ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158838 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ D7 -1.0 R กม.0+600-0+900 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 950500 950500
158839 ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าคลองระบายน้ำ D8 กม.2+400 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1800000 1800000
158840 ซ่อมแซมคันคลอง 4.6L-8.5R กม.10+400-10+500 ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158841 ซ่อมแซมคันคลอง 4.6L กม.10+930 ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000
158842 ซ่อมแซมคันคลอง 4.6L กม.11+770 ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000
158843 ซ่อมแซมคันคลอง LMC. กม.6+036 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1400000 1400000
158844 ซ่อมแซมท่อทิ้งน้ำ LMC. กม.5+950 L ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 960000 960000
158860 ซ่อมแซมคันคลอง LMC. ระหว่าง กม.18+520 - 25+160 เป็นช่วงๆ ตำบลควนโนรี,นาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 3570000 3570000
158902 ซ่อมแซมหินเรียง ปตร.D2 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000
158903 ซ่อมแซมหินเรียง ปตร.พรุสะนอ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1340000 1340000
158904 ซ่อมแซมหินเรียง ปตร.D1 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1350000 1350000
158905 ซ่อมแซมหินเรียงเหนือน้ำ-ท้ายน้ำ ปตร.ตุยง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1750000 1750000
158906 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ D7R กม.1+350 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1800000 1800000
158907 ซ่อมแซมหินเรียง ปตร.ดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1850000 1850000
158908 ซ่อมแซมคันคลอง Lat 4.6L-6.7R เป็นช่วงๆ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 2340000 2340000
158909 ซ่อมแซมคันคลอง CMC เป็นช่วงๆ ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 2450000 2450000
158910 ซ่อมแซมคันคลอง Lat 4.6L-4.4R เป็นช่วงๆ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 2550000 2550000
158911 ซ่อมแซมลาดตลิ่งด้านท้ายเขื่อนปัตตานี กม.0+445 - 0+525 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
158912 ซ่อมแซมท่อรับน้ำ - ทิ้งน้ำคันกั้นน้ำเขื่อนปัตตานี กม.0+920 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 3400000 3400000
158913 ซ่อมแซมคันคลอง LMC. ระหว่าง กม.7+200-18+520,25+160-32+500 เป็นช่วงๆ ตำบลหลายตำบล อำเภอแม่ลาน,โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 3700000 3700000
158914 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฟาร์มตัวอย่างวัดสารวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 4922000 4922000
159004 ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ Lat.26.8 R - 0.7 L กม.1+450 ตำบลทต.ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1960000 1960000
160000 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.20+300-กม.20+500 จังหวัดปัตตานี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 545000 545000
160001 ซ่อมแซมท่อรับน้ำลงคลองระบายน้ำ D2 กม.16+325 L จังหวัดปัตตานี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 909000 909000
160002 ซ่อมแซมลาดตลิ่งด้านท้ายเขื่อนปัตตานี กม.0+445-0+525 จังหวัดยะลา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 912000 912000
160003 ซ่อมแซมสะพาน ปตร.พรุสะนอ จังหวัดปัตตานี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 95000 95000
160004 ซ่อมแซมลาดตลิ่งด้านท้าย ปตร.ปรีกี จังหวัดปัตตานี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1600000 1600000
160337 ซ่อมแซมคอสะพานคันคลองตุยง จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
160338 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ lat.3.6R - 1.9 R กม.0+010 - 0240 จังหวัดปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
145495 สถานีสูบน้ำบ้านสันติสุข ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145496 อาคารบังคับน้ำปากคลองระบายน้ำสาย 6 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8000000 8000000
145497 สถานีสูบน้ำบ้านนาคออีบู ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145498 สถานีสูบน้ำบ้านกัวลอต๊ะ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145499 เสริมคันกั้นน้ำฝั่งขวาคลองระบายน้ำมูโนะ (ปะลุกา-โคกยาง) กม.0+000 ถึง กม.1+890 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 24800000 24800000
145500 เสริมคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายน้ำมูโนะ (โคกยาง-ท่าแพรก) กม.2+700 ถึง 5+650 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 24990000 24990000
145501 เสริมคันคลองระบายน้ำสาย 13 (โคกอิฐ) ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา (แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ พ.ศ.2558-2569 ครั้งที่ 1) ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145502 ระบบระบายน้ำบ้านโคกอิฐ - โคกใน ระยะ 2 (แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ พ.ศ.2558-2569 ครั้งที่ 1) ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145503 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำรอบขอบพรุที่ชำรุดเสียหายให้มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ ตำบลพร่อน-โฆษิต ปูโยะ-ปาเสมัส อำเภอตากใบ-สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 14713000 14713000
145523 อาคารบังคับน้ำกลางคลองปาเสมัส กม. 6+800 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000
145524 อาคารบังคับน้ำ คลองปาเสมัสฝั่งซ้าย กม. 12+000 ตำบลปูโย๊ะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145525 อาคารบังคับน้ำปากคลองระบายน้ำสาย 16 ตำบลปูโย๊ะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8000000 8000000
146107 (1.375) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำศรีพงัน-ตะเหลียง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 132000 132000
146108 (1.376) กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำศรีพงัน-ปูยู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 140000 140000
146110 (1.378) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 132000 132000
146114 (1.382) กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำโต๊ะแดง-นานาค โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 132000 132000
146117 (1.385) กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำโคกยาง-ท่าแพรก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
146747 (1.1015) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน (มูโนะ,โต๊ะแดง,ปูยู) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
146748 (1.1016) บำรุงรักษา พื้นที่ชลประทาน (มูโนะ,โต๊ะแดง,ปูยู) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1977200 1977200
146908 (1.139) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 590000 590000
148400 (1.371) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1391000 1391000
148738 (1.709) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 74600 74600
151819 (1.3790) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 1 (เกาะสะท้อน) กม.0+016 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000
151820 (1.3791) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 2 (เกาะสะท้อน) กม.0+052 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000
151827 (1.3798) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
151828 (1.3799) ซ่อมแซม ทรบ. ปากคลองส่งน้ำและรางส่งน้ำหมู่บ้านปศุสัตว์ เกษตรมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1650000 1650000
151842 (1.3813) ซ่อมแซม ทรบ. กลางคลองระบายน้ำสายที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
151843 (1.3814) ซ่อมแซมทรบ.ประกอบคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายแม่น้ำโก-ลก กม 9+295 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
151859 (1.3830) ซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.คลองผันน้ำปาเสมัสฝั่งซ้าย กม.1+878 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 240000 240000
151860 (1.3831) ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.คลองผันน้ำปาเสมัสฝั่งซ้าย กม.7+443 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
151862 (1.3833) เสริมสันระบายน้ำล้นอาคารบังคับน้ำปลายคลองปาเสมัส กม16+130 สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 180000 180000
151864 (1.3835) ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.คันกั้นน้ำฝั่งขวาคลองลาน กม.1+310 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
151870 (1.3841) ซ่อมแซมคูส่งน้ำแปลงเกษตรผสมผสานมูโนะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
152087 (1.19) อาคารบังคับน้ำกลางคลองระบายน้ำสาย 10 ขนาด 2.00×2.00 จำนวน 2 ช่อง สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000
152194 (1.15) เสริมคันคลองระบายน้ำสายที่ 14 (โคกไผ่) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8820000 8820000
152477 (1.138) ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำ 1ขวา สาย 5 สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 166600 166600
152478 (1.139) ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 1 (นานาค) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 166600 166600
152479 (1.140) ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 2 (นานาค) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 186200 186200
155043 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก เงินทุนหมุนเวียน 2561 952000 952000
155044 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ขนาด A4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
155045 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก เงินทุนหมุนเวียน 2561 159000 159000
155046 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก เงินทุนหมุนเวียน 2561 65000 65000
160325 ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองปาเสมัส กม.4+895 จังหวัดนราธิวาส (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
157914 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 28 800000 800000 60 60
158837 ซ่อมแซม ทรบ.ฝั่งซ้ายแม่น้ำโก-ลก กม.1+165 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000 3 2 19381 18136.2 60 60
158853 ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำสาย 5 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000 14 10 193725 192429 90 90
158854 ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำโต๊ะแดง-ศรีพงัน ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000 12 5 107100 90726.3 90 90
158855 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสาย 9 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000 12 1 11200 11200 60 60
158867 ซ่อมแซมบานระบายและระบบควบคุมไฟฟ้า ปตร.ปลายคลองมูโนะ (ปูยู) ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 3250000 3250000 14 5 501270 303944 90 90
158868 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำฝั่งขวามูโนะ กม. 15+150 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0
158869 ซ่อมแซมระบบควบคุมบานระบาย ปตร.ปลายคลองโต๊ะแดง ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 450000 450000 7 5 76545 76540 90 90
158870 ซ่อมแซมระบบควบคุมสถานีสูบน้ำบ้านปะดาดอ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 140000 140000 2 1 24150 24150 90 90
159621 ขุดลอกคลองระบายน้ำสาย 7 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 700000 700000 1 0 9849 9849 30 30
159622 ขุดลอกคลองระบายน้ำสาย 8 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 1 0 7041 7041 30 30
159623 ขุดลอกคลองระบายน้ำสายทุ่งนาหว่าน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 1904000 1904000 1 1 24570 24570 90 90
159624 ปรับปรุงคันกั้นน้ำรอบหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 1 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 10000000 10000000 8 5 142517 142139 90 90
159625 ปรับปรุงถนนบนคันคลองระบายน้ำมูโนะฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 7813600 7813600 7 4 126945 123157 90 90
159626 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำมูโนะฝั่งขวา กม 2+370- 2+710 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 10000000 10000000 5 6 112100 101173 90 90
160326 ซ่อมแซมคลองผันน้ำปาเสมัสฝั่งซ้าย กม.11+200 จังหวัดนราธิวาส (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
160327 ซ่อมแซมระบบควบคุมและรั่วสถานีสูบน้ำบ้านนาคออีบู จังหวัดนราธิวาส (LS) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 560000 560000
160335 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านปะลุกา-โคกมือบา จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
160336 ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะหน้าสถานีสูบน้ำ จำนวน 4 แห่ง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1547000 1547000
146106 (1.374) กำจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.ตอนบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 440000 440000 6 440000 368077.4 60 60 0 0 345 6.9 690 13.8 1035 20.7 1380 27.6 1725 34.5 2070 41.4 2415 48.3 2760 55.2 3105 62.1 3450 69
146118 (1.386) กำจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.ตอนล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 297000 297000 4 297000 242690.1 60 60 229 4.575 457 9.15 686 13.725 915 18.3 1144 22.875 1372 27.45 1601 32 1830 36.6 2058 41 2287 45
146731 (1.999) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 781000 781000 0
146732 (1.1000) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3158400 3158400 37 3158400 2737080.8 60 60
146907 (1.138) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 5 480000 408077.4 60 60
147070 (40) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบ้านทำเนียบ สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 31 2061000 1885527.8 120 120
147071 (41) คันกั้นน้ำฟาร์มตัวอย่าง บ้านรอตันบาตู สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14502000 14502000 29 1933943 1857282.65 120 120
148401 (1.372) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำปิเหล็งสายที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2339000 2339000 5 31000 15541.95
151816 (1.3787) ซ่อมแซมท่อลอดถนนภายในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2300000 2300000 15 618000 537237.8
151817 (1.3788) ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลองระบายน้ำยาบี จำนวน 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2650000 2650000 22 36000
151818 (1.3789) ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 10 284500 16367.5
151844 (1.3815) ซ่อมแซมบานระบายน้ำอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 5 47000 311.4 90 90
151845 (1.3816) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 14และบางนรา 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 8 217000 166524
151846 (1.3817) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 12.1และบางนรา 12.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 8 194000 143524
151847 (1.3818) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 24และบางนรา 32 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000 15 116000 58584.1
151848 (1.3819) ซ่อมแซม ทรบ.บางเตยและคันกั้นน้ำช่วง ทรบ.บางเตย-ปตร.สุไหงปาดี 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 18 34000 244.85 60 60
151849 (1.3820) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 19และบางนรา 22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 15 364200 288486
151858 (1.3829) ซ่อมแซมท่อรับน้ำคันคลองระบายน้ำโคกสุมุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1150000 1150000 9 23000
151863 (1.3834) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 33และบางนรา 34 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1950000 1950000 15 525000 449287
151865 (1.3836) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและคันกั้นน้ำสถานีสูบน้ำบางนรา 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1350000 1350000 10 137000 86524
151866 (1.3837) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำบ้านตอหลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 15 383000 332524
151867 (1.3838) ซ่อมแซมท่อรับน้ำคันคลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 2 กม.0+510 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 13 34000 244.85 60 60
151868 (1.3839) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปิเหล็ง 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 10 334000 283524
151869 (1.3840) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองระบายน้ำปิเหล็งสายที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2400000 2400000 15 70000 283.55 90 90
151878 (1.3849) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบางนรา 30 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 254000 254000 4 4000
151881 (1.3852) ซ่อมแซมบานระบายน้ำอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 5 155000 26288.4
152111 (25) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน (จัดหาน้ำเพื่อการเกษตรสะปียอ) สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18130000 18130000 30 3010000 2105074.6 120 120
152809 ระบบระบายน้ำคลองระบายปิเหล็งสายที่ 7 พร้อมคันกั้นน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบกลาง 2561 19012500 19012500 46 149250
152823 ระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำปิเหล็งสายที่ 4 พร้อมคันกั้นน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 3 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบกลาง 2561 17745000 17745000 3130000
152826 ระบบระบายน้ำโครงการยูโย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบกลาง 2561 5850000 5850000 257157
152830 ระบบระบายน้ำท่าพรุตอนล่าง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา งบกลาง 2561 13054900 13054900 3104000
155035 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
155036 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา เงินทุนหมุนเวียน 2561 1489000 1489000
156347 470. ปรับ