ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
153344 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยก้างปลา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561
153589 (1.882) ซ่อมแซมฝายแม่ลาว ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153592 (77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำร่องแมด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153591 (74) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลป่าซาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153590 (1.381) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153328 (12) ปรับปรุงคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153330 (13) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและถังพักน้ำในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153554 (4) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยมะเกลือ (จัดหาน้ำสนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153345 โครงการฝายทุ่งผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561
156560 492. แก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพะเยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2561
153325 (11) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.23+600-25+000 และอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152916 (1.5) ปรับปรุงระบบประปาและบริเวณรอบหน่วยส่งน้ำที่ 4 และ 5 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152917 (1.6) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องประชุม และบริเวณรอบที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152918 (1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหวะ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152956 (1.17) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน (พรด.) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152957 (1.20) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152958 (1.21) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด ระยะ 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152959 (11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ยาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153346 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายถ่อนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561
153347 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหม้ออุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561
152995 (1.20) ปรับปรุงทุ่นลอยและตะแกรงกันสวะเขื่อนกิ่วคอหมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153031 (1.897) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC ช่วง กม. 0+000 ถึง กม.4+240 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153040 (1.961) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-ขวาล่าง อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง โครงการชลประทานลำปาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153041 (1.979) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร สาย C โครงการชลประทานลำปาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153042 (1.980) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำปาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153324 (10) ปรับปรุงตลิ่งด้านเหนือฝายแม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153342 (73) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153074 (1.4) ปรับปรุงระบบประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153075 (1.2) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลมฝั่งขวา กม.22+425 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153076 (1.3) ปรับปรุงสะพาน คสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.5+805 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153343 (20) ปรับปรุงแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ (ระยะที่ 1) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153334 (15) ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153339 (3) ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC.กิ่วลม 3 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153341 (4) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม จำนวน 2 แห่ง ท้าย กม.4, กม.20 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153348 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561
153349 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งศรีเกิด อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561
153350 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้อง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561
153352 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561
153353 โครงการฝายทุ่งกว๋าวพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561
153355 (1.17) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เรียง (ฝายทุ่งเสือ) ระยะ 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153357 (1.19) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายกิ่วคอหมา จำนวน 4 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153358 (1.21) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ1L-LMC ฝายสา (ขนาดกลาง) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153359 (1.22) ปรับปรุงประตูระบายทรายฝายสมุน (ขนาดกลาง) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153360 (1.384) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแม่วังฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153361 (1.10) ปรับปรุงคลองซอย 23.0L-RMC.กิ่วลม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153369 (1.9) ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำ กม.24+159 ห้วยแม่ทรายคำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153571 (21) ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153690 (1) ปรับปรุงคลองดาด FTO.23 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153692 (50) ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำแหง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
154053 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 64000 64000
154054 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 135200 135200
154055 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifunction ขนาด A4 สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 7900 7900
154056 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 17000 17000
154057 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 58000 58000
154058 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 1980000 1980000
154059 เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
155747 (1.2) ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า (2) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน (บ้านเปียงซ้อ) ระยะ 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156559 (1.934) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC.กิ่วคอหมา ช่วง กม.3+000 - กม.9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156558 (1.935) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC.กิ่วคอหมา (คลองแม่แมะ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156718 (7) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156719 (8) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157545 ซ่อมแซมฝายน้ำตวง ม.9 บ.น้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (ประเภทโครงการพระราชดำริ) ได้รับความเสียหายจำนวน 2 จุด จังหวัดน่าน (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157096 121. ระบบส่งน้ำนาปง จังหวัดลำปาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2561
157549 ซ่อมแซมสะพานท่อส่งน้ำแยกซอยจากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายกิ่วคอหมาทรุดตัว จังหวัดลำปาง (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157550 ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในลำน้ำลาว หมู่ที่ 6 บ้านสันมะแฟน ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157546 ซ่อมแซมคันดินฝายทุ่งแสนตอ จังหวัดลำปาง (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157547 ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายเชียงราย จังหวัดเชียงราย (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157548 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไพร จังหวัดลำปาง (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160436 ขุดลอกตะกอนคลอง RMC และ LMC ฝายสา (ขนาดกลาง) จังหวัดน่าน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160435 ขุดลอกตะกอนคลอง RMC และ LMC ฝายสา (ขนาดกลาง) จังหวัดน่าน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160437 ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ช่วง กม. 22+950 บ้านม่วงพัฒนา หมู่ 11 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนกลาง สชป.2 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
148002 (4) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11123000 11123000
146199 (1.467) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 1 1 300000 163117.5 360 360
152169 (3) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนห้วยช้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000
152180 (1.1) ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยยัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
155879 112. ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้น จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 เงินกันเหลื่อมปี 2561 19472000 19472000
145684 (1.2) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 451000 451000
154060 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 งานรักษาบริเวณ สชป.2 เงินทุนหมุนเวียน 2561 9500 9500
145748 (1.16) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแม่ปั๊ด โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 15 15 255000 254665.35 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 23.25 74 46.5 112 69.75 100 90 149 93
145754 (1.22) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 21 21 360000 356783.85 60 60 56 35 112 70 168 105 224 140
146191 (1.459) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4144000 4144000 32 32 30500000 2881259.5 300 300
146192 (1.460) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000
146803 (1.34) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 322200 322200 5 5 144990 125632 180 180
147018 (1.20) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 50 17 780000 772738.45 150 150
147019 (1.21) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด ระยะ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 52 52 1600000 1597452.05 120 120
147041 (11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ยาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000000 16000000 40 40 6400000 4651576.9 180 180
147118 (1.46) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำแม่แวน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 30 30 452710 452700.75 60 60
147123 (1.51) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปั๊ด สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 10 9 250000 244172.7 60 60
147125 (1.53) ซ่อมแซมสนับสนุนโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 15 11 180000 106937.55 90 90
147137 (1.65) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 15 15 300000 299872.35 60 60
147141 (1.69) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 16 16 375000 373891.25 60 60
147676 (73) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 50 49 4790000 3972811.95 300 300
148046 (1.17) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เรียง (ฝายทุ่งเสือ) ระยะ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 40 42 1700000 1398650.25 180 180
148623 (1.594) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148683 (1.654) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 64000 64000
148893 (1.864) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 10 5 180000 114055.65 90 90
148922 (1.893) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 274000 274000 5 3 49500 49126.8 60 60
148931 (1.902) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 10 9 122500 49126.5 60 60
148962 (1.933) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำกาลักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปอบ โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 965000 965000 11 11 135000 134712.75 60 60
148990 (1.961) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-ขวาล่าง อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 16 16 300000 294314.85 60 60
148991 (1.962) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำแบบรางริน LMC อ่างเก็บน้ำแม่ทาน โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 696000 696000 13 13 169000 168778.75 60 60
148998 (1.969) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ยาว โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1230000 1230000 5 4 100000 103589 60 60
149007 (1.978) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร (เหมืองเก๊ามุ่น) โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 10 9 220000 218891.25 60 60
149008 (1.979) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร สาย C โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 25 25 570000 569589.05 90 90
149009 (1.980) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 20 20 380000 381022.75 90 90
149022 (1.993) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปู โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 5 2 40000 39346.85 60 60
149023 (1.994) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 772000 772000 5 2 45000 44052.8 60 60
151905 (9) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำงาว (ระยะที่ 2) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 50 50 1700000 1699766.7 210 210
151911 (15) ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 50 49 4400000 3296839.25 240 240
152684 (4) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยมะเกลือ (จัดหาน้ำสนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 80 77 8770000 7670299.05 300 300
153142 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้อง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบกลาง 2561 38336500 38336500 68 68 6300000 6260168.8 300 300
154061 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียน 2561 74400 74400
154062 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียน 2561 17000 17000
154063 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียน 2561 29000 29000
154064 ตู้ Rack สำหรับงานระบบเครือข่าย ขนาด 42 U โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียน 2561 23000 23000
154065 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียน 2561 1920000 1920000
155779 13. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำแม่ไพร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2561 1008999 1008999
155888 121. ระบบส่งน้ำนาปง จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2561 1667674 1667674 33 33 1596400 1594761.15 120 120
156981 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบกลาง 2561 37664000 37664000 50 12 8438000 209880.6 240 240
157538 ซ่อมแซมคันดินฝายทุ่งแสนตอ จังหวัดลำปาง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5500000 5500000 42 42 2000000 1479467.65 120 120
157540 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไพร จังหวัดลำปาง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 25 25 850000 858687.85 90 90
157680 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบกลาง 2561 42833700 42833700 50 38 6400000 651700.75 270 270
157681 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 2 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบกลาง 2561 36815200 36815200 50 17 12000000 303522.25 360 360
157756 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1050000 1050000 42 1050000 1013312.9 90 90
157951 ซ่อมแซมท่อลอดถนน พร้อมเรียงกล่อง Gabion ป้องกันการกัดเซาะอ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา จังหวัดลำปาง ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000 22 16 750000 575396.7 270 270
157953 ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปอน จังหวัดลำปาง ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 5000000 5000000 50 24 2798000 1038307.45 100 100
159559 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทาน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 470000 470000
159560 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปู (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 275000 275000
159561 ซ่อมแซมรางระบายน้ำและลาดเขายันเขื่อนฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000 16 4 612400 126960 60 60
159562 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-1R อ่างเก็บน้ำห้วยสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 980000 980000 20 10 367500 349148 60 60
159563 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน (เหมืองฝายบ้านโป่งขวาก) ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000 20 15 600000 574803.75 50 50
159564 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่วะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 15 5 300000 278256.8 90 90
159565 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างแม่ปอบ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 18 14 430000 422934.1 90 90
159566 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ทะ (ฝายลูกที่ 6 บ้านจว๊าก) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000 20 10 315000 303625.3 90 90
159567 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 257000 257000
159568 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตาลน้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 200000 200000
145179 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องห้า ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 35000000 35000000 121 121 12000000 12000000 300 300
145180 ฝายบ้านแม่บงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9000000 9000000 26 26 3000000 3000000 300 300
145182 ฝายขอนพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฏรบ้านป่าตึง) ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000 40 40 4200000 4200000 300 300
145184 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้นง้าวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000 42 42 4400000 4400000 300 300
145185 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตาแมว (ระยะที่ 2 ) ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3000000 3000000 10 10 1050000 1050000 300 300
145186 ฝายบ้านดอยช้างพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9800000 9800000 25 25 2900000 2900000 300 300
145187 แก้มลิงหนองเต่า ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000 21 21 2200000 2200000
145188 ฝายบ้านห้วยมะเกลี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9000000 9000000 31 31 3300000 3300000 300 300
145189 ฝายบ้านปางมะกาดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9800000 9800000 34 34 3600000 3600000 300 300
145190 ฝายบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8000000 8000000 28 28 3000000 3000000 300 300
145745 (1.13) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำดอยงิ้ว (น้ำจำ) โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 292500 292500 8 8 292500 292500 120 120 0 0 0 0 0 0 400 8 1750 35 3250 65 4500 90 4500 90 4500 90 4500 90 4500 90 4500 90 4500 90 4500 90 4500 90 4500 90 4500 90
145755 (1.23) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยน่าน โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 515000 515000 13 14 515000 515000 120 120 400 8 2900 58 5400 108 7925 158.5 7925 158.5 7925 158.5 7925 158.5 7925 158.5 7925 158.5 7925 158.5 7925 158.5 7925 158.5
146197 (1.465) บริหารการส่งน้ำ ในเขตโครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 470000 470000 60
146198 (1.466) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ในเขตโครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 150 35 3200000 3200000 300 300
146806 (1.37) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 322200 322200 5 5 144990 111970 180 180
147016 (1.18) ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านพะน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000000 9000000 31 0 3420000 3420000 365 365
147017 (1.19) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสะโง๊ะเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000000 9000000 32 0 3600000 3600000 365 365
147038 (8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองซง สนับสนุนโครงการหนองแรดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000000 30000000 115 10700800 10700800 300 300
147039 (9) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000000 18000000 62 62 6867000 6867000 300 300
147040 (10) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 52 52 5520000 5520000 300 300
147121 (1.49) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ข้าวต้มท่าสุด กม.0+000 ถึง กม 2+000 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 11 11 380000 380000 120 120
147127 (1.55) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 10 10 420000 420000 120 120
147128 (1.56) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยคุ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 11 11 310000 310000 120 120
147129 (1.57) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยหาน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 10 10 466000 466000 120 120
147131 (1.59) งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยใจ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 15 15 300000 300000 120 120
147132 (1.60) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่เปิน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 15 15 400000 400000 120 120
147133 (1.61) งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ฝายห้วยมะแกง กม.0+000 ถึง กม 0+300 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 6 6 300000 300000 120 120
147134 (1.62) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปู กม 0+150 ถึง กม. 0+450 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 680000 680000 8 8 408000 408000 120 120
147138 (1.66) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านธารทอง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 10 10 250000 250000 120 120
147139 (1.67) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านดอยบ่อ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 8 8 197000 197000 120 120
147140 (1.68) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านห้วยหยวกป่าโซ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 10 10 250000 250000 120 120
147142 (1.70) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 27 27 380000 380000 120 120
147143 (1.71) งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหม้อขาง กม.0+000 ถึง กม 0+300 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 10 10 270000 270000 120 120
147145 (1.73) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายวังเคียน กม.3+000 ถึง กม.5+000 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 10 10 380000 380000 120 120
147147 (1.75) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านปางขอน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 5 5 177000 177000 120 120
147678 (75) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องแช่ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 69 69 7707000 7707000 300 300
147784 (191) สถานืสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันธาตุ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39200000 39200000 69 69 14500000 14500000 300 300
147787 (194) ฝายหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000 52 52 5779900 5779900 300 300
148052 (1.23) ปรับปรุงสะพานน้ำ กม.0+626 และท่อลอดถนน กม.0+627 ของคลองส่งน้ำคลองซอย 9L-RMC โครงการฝายเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 21 21 2400000 2400000 300 300
148053 (1.24) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลองซอย 6R - LMC ฝายเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 17 17 2250000 2250000 300 300
148414 (1.385) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1372200 1372200 10 10 480000 480000 120 120
148622 (1.593) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1220000 1220000 0 0 0 0 0 0
148624 (1.595) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน่าน (ระยะที่ 2) โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2080000 2080000 5 5 60000 60000 90 90
148685 (1.656) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 146000 146000 0 0 0 0 0 0
148897 (1.868) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L - RMC.3 กม.1+560 ถึง กม.2+275 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 11 11 400000 400000 120 120
148898 (1.869) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L - RMC.2 กม.0+830 ถึง กม.3+265 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 960000 960000 10 10 450000 450000 120 120
148899 (1.870) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R - RMC.1 กม.0+040 ถึง กม.2+500 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000 11 0 400000 400000 120 120
148900 (1.871) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC.2 กม.8+375 ถึง กม.12+780 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 12 12 400000 400000 120 120
148904 (1.875) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายถ้ำวอก โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 930000 930000 10 10 420000 420000 120 120
148914 (1.885) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก กม 0+000 ถึง กม. 0+300 โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 860000 860000 11 11 510000 510000 120 120
148916 (1.887) ซ่อมแซมถังพักน้ำ บ้านร่มโพธิ์ไทย (เล่าอู) จัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนเพียงหลวง 16 โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 10 10 369000 369000 120 120
148917 (1.888) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำหงาว โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 11 11 264000 264000 120 120
148918 (1.889) ซ่อมแซมโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ระยะที่ 5 โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 10 10 500000 500000 120 120
148921 (1.892) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายชัยสมบัติ โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 8 8 410000 410000 120 120
148938 (1.909) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายเชียงราย กม.4+000 ถึง กม.6+000 โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 930000 930000 8 8 420000 420000 120 120
148968 (1.939) ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง (ระยะที่ 8) โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 12 12 364000 364000 120 120
148969 (1.940) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำและขุดลอกตะกอนฝายผาแล โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 920000 920000 12 12 421000 421000 120 120
148970 (1.941) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปอกลาง โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 960000 960000 12 12 414000 414000 120 120
148972 (1.943) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายจะพือ โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 8 8 300000 300000 120 120
148978 (1.949) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายถ้ำวอก กม.10+000 ถึง กม.12+000 โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 920000 920000 10 10 410000 410000 120 120
148993 (1.964) ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงห้วยโป่ง ระยะที่ 3 โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 870000 870000 11 11 350000 350000 120 120
148999 (1.970) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L - RMC.1 กม.1+500 ถึง กม.2+070 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 6 6 250000 250000 120 120
149000 (1.971) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L - RMC.1 กม.0+000 ถึง กม.0+600 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 11 11 400000 400000 120 120
149005 (1.976) ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน เชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 27 27 300000 300000 300 300
149006 (1.977) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC ฝายเชียงราย กม.4+000 ถึง กม.6+400 โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 930000 930000 10 10 420000 420000 120 120
149011 (1.982) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาฝายเชียงราย กม.0+500 ถึง กม.2+000 โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 890000 890000 8 8 400000 400000 120 120
149012 (1.983) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L - RMC.1 กม.0+620 ถึง กม.1+070 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 6 6 250000 250000 120 120
149013 (1.984) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R - RMC.1 กม.1+330 ถึง กม.2+070 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 8 8 400000 400000 120 120
149014 (1.985) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R - RMC.2 กม.0+000 ถึง กม.3+265 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000 10 10 450000 450000 120 120
149024 (1.995) ซ่อมแซมฝายห้วยตุ้ม โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 7 7 250000 250000 120 120
151910 (14) ปรับปรุงคลอง 1R - LMC ฝายชัยสมบัติ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 52 52 6600000 6600000 300 300
152038 (144) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองRMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000000 28000000 35 35 13000000 13000000 300 300
152251 (22) อาคารรับน้ำและระบบระบายน้ำบ้านต้นยาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10780000 10780000 38 38 3020000 3020000 300 300
152683 (3) จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ (แก้มลิงหนองแดง) จ.เชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22540000 22540000 80 80 9000000 9000000 300 300
153118 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยก้างปลา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบกลาง 2561 40600000 40600000 15 10 389272 389272 120 120
153123 โครงการฝายทุ่งผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบกลาง 2561 21000000 21000000 86 36 9500000 9500000 365 365
153137 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหม้ออุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบกลาง 2561 32140000 32140000 65 50 7569400 7569400 365 365
153139 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งศรีเกิด อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบกลาง 2561 32000000 32000000 120 90 11248000 11248000 300 300
154074 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย เงินทุนหมุนเวียน 2561 170000 170000 0 0 0 0 0 0
154075 เครื่องตบดิน โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย เงินทุนหมุนเวียน 2561 21000 21000 0 0 0 0 0 0
154076 เครื่องตบดินแบบกระโดด ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 70 กิโลกรัม โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย เงินทุนหมุนเวียน 2561 99000 99000 0 0 0 0 0 0
155774 8. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2561 956576 956576 0 0 0 0 0 0
156395 518. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบสูบน้ำบ้านห้วยโป่ง จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2561 7714629 7714629 65 35 7385267.1 7385267.1 365 365
157539 ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายเชียงราย จังหวัดเชียงราย (LS) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 32 12 1800000 1800000 180 180
157543 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำป่ากล้วย จังหวัดเชียงราย (LS) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 62 22 2300000 2300000 180 180
157759 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบประมาณอื่น ๆ 2561 1060000 1060000
157954 ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายถ้ำวอก จังหวัดเชียงราย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบประมาณอื่น ๆ 2561 4000000 4000000 44 20 1800000 1800000 120 120
157955 ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายชัยสมบัติ จังหวัดเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000 15 0 405000 405000 120 120
157957 ซ่อมแซมหินเรียงท้ายประตูระบายน้ำฝายชัยสมบัติ จังหวัดเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบประมาณอื่น ๆ 2561 1900000 1900000 20 8 855000 855000 120 120
157958 ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันตลิ่งลำน้ำลาว ฝายเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000 15 5 680000 680000 120 120
157961 ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันตลิ่งลำน้ำกก ฝายเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000 16 6 540000 540000 120 120
159210 ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC.2 , RMC.3 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000000 30000000 180 80 6500000 6500000 120 120
160191 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเสา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบกลาง 2561 31500000 31500000
160193 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) ฝายห้วยน้ำฮากพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบกลาง 2561 5000000 5000000
160287 ฝายห้วยป่าครั่ง แง่ซ้าย พร้อมระบบส่งน้ำ (เพิ่มเติม) จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2800000 2800000
145191 ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า (2) ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000 70 10000000 240 240
145192 ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 18000000 18000000 70 8100000 240 240
145193 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต้นฮ่าง ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000 70 210 210
145196 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหมอเมือง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000 150 3507000 210 210
145197 ปรับปรุงฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000 150 9000000 210 210
145746 (1.14) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 5 420000 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
146185 (1.453) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000
146186 (1.454) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1788100 1788100
146802 (1.33) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 651800 651800 6 6 293310 206773 270 270
147000 (1.2) ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า (2) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน (บ้านเปียงซ้อ) ระยะ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 40 1400000 240 240
147015 (1.17) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน (พรด.) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5500000 5500000 50 2480000 150 150
147117 (1.45) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC กม.0+260 ถึง กม.0+360 อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 12 380000 150 150
147119 (1.47) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1950000 1950000
147122 (1.50) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-LMC กม.1+200 ถึง กม.1+300 อ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 12 360000 120 120
147124 (1.52) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ฝายลูกที่ 1 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรด.) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 25 675000 180 180
147130 (1.58) ซ่อมแซม Gate Valve และ Control Room อ่างเก็บน้ำน้ำปอน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 5 170000 120000 120000
147135 (1.63) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 830000 830000 10 360000 120 120
147144 (1.72) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยบัว(พรด) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 15 780000 150 150
147146 (1.74) ซ่อมแซมหัวงานและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแล (พรด.) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 10 270000 120 120
147148 (1.76) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยลากปืน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000 10 420000 120 120
147149 (1.77) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบัว(พรด) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 940000 940000 10 410000 120 120
147655 (50) ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำแหง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13720000 13720000 70 5652000 270 270
148050 (1.21) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ1L-LMC ฝายสา (ขนาดกลาง) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000000 9000000 70 4050000 300 300
148051 (1.22) ปรับปรุงประตูระบายทรายฝายสมุน (ขนาดกลาง) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2350000 2350000 30 1750000 120 120
148625 (1.596) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบัว(พรด) โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148684 (1.655) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 95600 95600
148888 (1.859) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148927 (1.898) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งขวา กม.4+650 LMC น้ำแหง (กลางพรด.) โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 10 202000 90 90
148934 (1.905) ซ่อมแซมบานฝาท่อและเครื่องยก ฝายหางวังคา โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
148935 (1.906) ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบฝายห้วยฮี โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1300000 1300000 15 611000 150 150
148965 (1.936) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ (กลาง พรด.) กม.0+200 ถึง 1+195 โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 5 90000 90 90
148966 (1.937) ซ่อมแซมร่องระบายน้ำหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ (กลาง พรด.) โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 10 202500 90 90
148967 (1.938) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-1L-RMC ฝายสา (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 15 405000 90 90
148971 (1.942) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.1+000 ถึง กม.1+100 ฝายน้ำเลียง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 10 200000 90 90
148979 (1.950) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายน้ำกอน กม.0+830 โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 15 480000 90 90
148980 (1.951) ซ่อมแซมหัวงานฝายน้ำกอน โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 10 380000 150 150
148981 (1.952) ซ่อมแซม Gate Valve และ Control Room อ่างเก็บน้ำหนองแดง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 7 173000 90 90
148982 (1.953) ซ่อมแซม Gate Valve และ Control Room อ่างเก็บน้ำต้นต้อง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 5 160000 120 120
149002 (1.973) ซ่อมแซมหัวงานฝายห้วยยอด โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 10 224000 90 90
149015 (1.986) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำย่าง(ขนาดกลาง) กม.1+200 ถึง กม.1+400 โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 930000 930000 15 400000 120 120
149016 (1.987) ซ่อมเสริมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายน้ำย่าง(ขนาดกลาง) กม.1+000 ถึง กม.1+400 โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000 12 420000 120 120
149020 (1.991) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำน้ำพง(ขนาดกลาง) กม.1+900 ถึง กม.2+300 โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 12 410000 120 120
151909 (13) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและถังพักน้ำในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14936000 14936000
152176 (10) ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำและ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25000000 25000000 40 6900000 330 330
152250 (21) อาคารชลประทานป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37240000 37240000
152669 (1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหวะ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 45 2250000 150 150
153136 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายถ่อนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบกลาง 2561 7000000 7000000
154066 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 58000 58000
154067 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
154068 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
154069 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบMultifunction ขนาด A4 โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 17000 17000
154070 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A3 โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 159000 159000
154071 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
154072 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 170000 170000
154073 กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 20 ฟิลิปดา โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 80000 80000
156376 499. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสวนเมี่ยง จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2561 5500000 5500000
156386 509. ฝายน้ำสางพร้อมระบบส่งน้ำตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2561 1055974 1055974
157145 โครงการฝายน้ำขว้างพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและพื้นที่ข้างเคียง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบกลาง 2561 22359000 22359000
157537 ซ่อมแซมฝายน้ำตวง ม.9 บ.น้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (ประเภทโครงการพระราชดำริ) ได้รับความเสียหายจำนวน 2 จุด จังหวัดน่าน (LS) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
157757 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานน่าน ตำบลกึมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1050000 1050000 42 1050000 90 90
157949 ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาบ้านน้ำตวง ม.9 บ.น้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (ประเภท โครงการพระราชดำริ) ได้รับความเสียหายจำนวน 1 จุด ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 150000 150000
157952 ซ่อมแซมฝายห้วยเมี่ยง ม.10 บ.สว่าง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (ประเภท โครงการพระราชดำริ) ได้รับความเสียหายจำนวน 2 จุด ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
157956 ซ่อมแซมฝายบ้านสว่าง ม.10 บ.บ้านสว่าง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (ประเภท โครงการพระราชดำริ) ได้รับความเสียหาย จำนวน 3 จุด ตำบลหนองแดง อำเภอจริม จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
157959 ซ่อมแซมสะพานน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรด.) จังหวัดน่าน ตำบลนาน้อย,ศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
157960 ซ่อมแซมฝายน้ำปันและอาคารประกอบ จังหวัดน่าน ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1600000 1600000
159627 ซ่อมแซมหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสอดพร้อมระบบส่งน้ำ ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000 20 427000 90 90
159628 ซ่อมแซมสระเก็บน้ำเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000 15 405000 90 90
159629 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายบ้านก้อ ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000 15 382500 90 90
159630 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายต่อส่อ ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 15 450000 90 90
159631 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำห้วยเชียงมอญอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำว้า ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000 15 270000 90 90
159632 ซ่อมแซมหัวงานฝายน้ำแนะ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000 15 420000 90 90
159633 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายแก้วอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000 15 427000 90 90
159634 ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแล ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000 15 405000 90 90
159635 ซ่อมแซมหัวงานฝายบ้านนา ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1800000 1800000 15 810000 90 90
159636 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำกิน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000 15 270000 90 90
159637 ซ่อมแซมหัวงานฝายหมอเมือง ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1450000 1450000 15 653000 90 90
159638 ซ่อมแซมหัวงานฝายห้วยเมี่ยงพร้อมระบบ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000 15 135000 90 90
159639 ซ่อมแซมหัวงานฝายน้ำตวงพร้อมระบบ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 15 225000 90 90
159640 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายปี้เหนือ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000 15 292500 90 90
159641 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำต้วน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 10 225000 90 90
159642 ซ่อมแซมประตูระบายทรายอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000 10 360000 90 90
159643 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหวะ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000 15 180000 90 90
159644 ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำแก่น ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000 10 405000 90 90
159645 ซ่อมแซมท่อลอดถนนฝายลูกที่2อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 200000 200000 15 90000 90 90
159646 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายนาโฮ้ง1L-LMCฝายลุกที่1อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000 15 270000 90 90
159647 ซ่อมแซมฝายบ้านบ่อหอย1 ต.หยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 820000 820000 20 437000 90 90
159648 ซ่อมแซมฝายบ้านบ่อหอย2 ต.หยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 350000 350000 15 195000 90 90
159649 ซ่อมแซมฝายห้วยแม่กับไฟ ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000 5 157000 90 90
159650 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองLMCกม.5+890-7+700อ่างเก็บน้ำน้ำแหง ต.นาน้อย,ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 990000 990000 10 445000 90 90
159651 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองRMCอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ต.นาน้อย,ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1550000 1550000 15 697000 90 90
159652 ซ่อมแซมฝายน้ำปันและอาคารประกอบ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1950000 1950000 20 877000 90 90
159653 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น1 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1300000 1300000 15 590000 90 90
159654 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น2 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000 5 140000 90 90
159655 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลากปืน ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000 10 540000 90 90
159656 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยข้ามหลาม ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000 10 540000 90 90
159657 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1216000 1216000 10 547200 90 90
159658 ซ่อมแซมหัวงานฝายห้วยไทพร้อมระบบ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 455000 455000 5 205000 90 90
159659 ซ่อมแซมฝายห้วยสะกาดพร้อมระบบ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 430000 430000 5 193500 90 90
159660 ซ่อมแซมระบบท่อสั่งน้ำฝั่งซ้ายฝายถ่อน ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000 5 168000 90 90
159661 ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำปอน ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1400000 1400000 15 434000 90 90
159662 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000 10 264000 90 90
159663 ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1305000 1305000 10 424000 90 90
159664 ซ่อมแซมฝายน้ำเลียง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 150000 150000 5 45000 90 90
159665 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงสะจุก-สะเกี้ยง ต.ขุนจ.น่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 15 118000 90 90
159666 ซ่อมแซมรางรับน้ำป่าฝั่งขวาฝายน้ำอวน ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1600000 1600000 15 720000 90 90
159667 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยมัด ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1400000 1400000 10 630000 10 10
159668 ซ่อมแซมฝายห้วยหวะพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000 10 180000 90 90
159669 ซ่อมแซมฝายบ้านสบขุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 700000 700000 15 315000 90 90
159670 ซ่อมแซม Gate valve อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 184000 184000 10 82800 90 90
160416 ขุดลอกตะกอนคลอง RMC และ LMC ฝายสา (ขนาดกลาง) จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000
145198 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี ระยะที่ 2 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145199 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องแมดใหม่ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 45000000 44938000
145200 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางป้อม ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 47000000 46999000
145202 ฝายและดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม 1 แห่ง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 9604800
146189 (1.457) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 330000 330000 20 99000 120 120
146190 (1.458) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3211800 3211800 40 5 3115400 911806.6 240 240
146801 (1.32) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 644400 644400 6 6 289980 258525 270 270
147116 (1.44) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำ จำนวน 8 แห่ง อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 15 13 157500 147945.05 90 90
147120 (1.48) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในจังหวัด สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 962000 962000 40 5 120000 33122.25 90 90
147126 (1.54) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งสันป่าตอง อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 23 18 516000 288245.85 90 90
147136 (1.64) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ บ้านสานก๋วย โครงการหลวงปางค่า สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 15 13 420000 222280 90 90
147677 (74) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลป่าซาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28735600 28735600 40 36 8219914 1205139.65 240 240
147680 (77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำร่องแมด สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26068000 26068000 40 32 7939260 968703.1 240 240
148890 (1.861) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 50 12 100000 79493.4 90 90
148901 (1.872) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย1R-2R-RMC อ่างเก็บน้ำแม่กำลัง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 15 15 473000 218450 90 90
148902 (1.873) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย2R-1L-RMC อ่างเก็บน้ำแม่กำลัง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 15 15 473700 249310 90 90
148903 (1.874) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1R-RMC กม.12+865 อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 10 10 105000 95896.8 90 90
148905 (1.876) ซ่อมแซมสะพานน้ำคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำน้ำจุน โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 465000 465000 15 15 170000 83918.7 60 60
148912 (1.883) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำเข้าของระบบส่งน้ำฝายแก่เสาร์ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 20 10 150000 84542.6 90 90
148913 (1.884) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำคลองส่งน้ำ RMC ฝายแก่เสาร์ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 740000 740000 10 4 220000 66879.4 90 90
148939 (1.910) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายเหมืองใหม่ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง(ห้วยแฮ่) โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 13 13 342000 259619.35 90 90
148940 (1.911) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายห้วยเบิกจำบอน อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 23 23 484000 204520.4 90 90
148941 (1.912) ซ่อมแซมดาดคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำร่องสัก โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 985000 985000 30 17 295200 139120.45 90 90
148974 (1.945) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายห้วยโป่ง อ่างเก็บน้ำห้วยซ้าย โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 15 15 409300 244806.2 90 90
148988 (1.959) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย 3R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 185000 185000 10 5 56000 34704.5 90 90
148992 (1.963) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 870000 870000 15 10 261000 107889.9 90 90
148994 (1.965) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายเหมืองฮ่อมและสายห้วยเคียน อ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 23 23 525000 271345.95 90 90
148997 (1.968) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งนอก อ่างเก็บน้ำห้วยยัด โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 15 15 398000 210258.9 90 90
149001 (1.972) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำฝายลุ่มน้ำอิง จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 920000 920000 20 4 276000 66217.4 90 90
149003 (1.974) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายสุสาน อ่างเก็บน้ำร่องส้าน โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 15 15 395500 225491.05 90 90
149004 (1.975) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำต้น โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 12 12 342000 174443.85 90 90
155844 78. ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองสายแม่ต๋ำ-วัดสันป่าฝางอ่างฯแม่ต๋ำ โครงการชลประทานพะเยา จังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา เงินกันเหลื่อมปี 2561 4465079 4465079
156369 492. แก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา เงินกันเหลื่อมปี 2561 8965846 8965846
157072 แก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 49454500 49454500
157758 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1100000 1100000
159569 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ฝายห้วยซ้าย ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณอื่น ๆ 2561 28000 28000
159570 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายLMC อ่างเก็บน้ำหัวนา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณอื่น ๆ 2561 170000 170000
159571 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายห้วยกั้ง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำต้น ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000
159572 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำร่องส้าน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000
145749 (1.17) กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 190000 190000 13 13 161500 151426.8 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 29 0 35 0 55 0 57 0 59 0 59 0 59 0 59 0 59 0 59 0 59 0 59 0 59
145750 (1.18) กำจัดวัชพัชคลองระบายห้วยแม่ตุ๋ย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 16 16 340000 207360.35 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 43 0 50 0 60 0 83 0 95 0 122 0 124 0 124 0 124 0 124 0 124 0 124 0 124
145751 (1.19) กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 7 7 340000 143504.75 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 2590 14 4450 20 4600 42 4900 45 6000 60 7350 59 7350 62 7350 62 7350 62 7350 62 7350 62 7350 62 7350 61 7350 62 7350 62
145753 (1.21) กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยผาตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 140000 140000 10 10 119000 11269.653 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 25 0 30 0 41 0 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0 44
146195 (1.463) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
146196 (1.464) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4966100 4966100 66 66 4221185 1460470 86 86
146771 (1.2) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลมฝั่งขวา กม.22+425 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 29 29 1436000 621519.9 88 88
146804 (1.35) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 322200 322200 5 5 144990 126642 180 180
148048 (1.19) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายกิ่วคอหมา จำนวน 4 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 20 5 1358745 67489.1 64 64
148049 (1.20) ปรับปรุงทุ่นลอยและตะแกรงกันสวะเขื่อนกิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 20 6 835600 346181.95 120 120
148568 (1.539) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8800000 8800000 15 15 3520000 1050450.35 120 120
148891 (1.862) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 80 27 420000 185678.1 58 58
148915 (1.886) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC.กิ่วลม กม.25+000 - กม.25+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 21 21 1800000 655116.9 120 120
148932 (1.903) ซ่อมแซมคลองแยกซอย 22+410L-RMC. คลองแยกซอย 0.7R-35L-RMC. และอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 12 12 450000 325139.6 120 120
148944 (1.915) ซ่อมแซมคลองซอย 23.8L,32.5L,38.2L,38.6L และอาคารประกอบ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 25 25 1350000 644658.45 120 120
148949 (1.920) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วลมและบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 1 1 175000 19948.1 86 86
148953 (1.924) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายคลองซอยและคลองสายใหญ่ RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000 16 16 595000 393918 86 86
148954 (1.925) ซ่อมแซมรางระบายบริเวณพื้นที่หัวงานด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 23 23 1125000 540309.5 120 120
148960 (1.931) ซ่อมแซมคลอง RMC.กิ่วลม กม.11+140 - กม.11+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 31 31 675000 542080.35 120 120
148961 (1.932) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองแยกซอย RMC.กิ่วลม และอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2300000 2300000 22 22 1035000 619915.3 120 120
148963 (1.934) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC.กิ่วคอหมา ช่วง กม.3+000 - กม.9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 6 6 403950 99148.5 88 88
148964 (1.935) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC.กิ่วคอหมา (คลองแม่แมะ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 5 5 456900 104456.75 88 88
149010 (1.981) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC.กิ่วคอหมา ช่วง กม.13+000 - กม.22+000 (คลองแม่มอน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 7 7 477550 106088.5 88 88
151903 (7) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 65 65 3774670 490791.65 58 58
151904 (8) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 70 4014400
152077 (1.9) ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำห้วยทราย (ห้วยแม่ทรายคำ) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 42 42 2110000 1108268.1 120 120
152078 (1.10) ปรับปรุงคลองซอย 23.0L-RMC.กิ่วลม สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 26 26 2505400 969985.95 120 120
152089 (3) ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC.กิ่วลม 3 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 31 31 5309300 492615.31 58 58
152090 (4) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม จำนวน 2 แห่ง ท้าย กม.4, กม.20 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000000 30000000 45 45 11130400 713151.55 88 88
152249 (20) ปรับปรุงแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ (ระยะที่ 1) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000 48 48 8566700 857741.1 120 120
154081 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียน 2561 1980000 1980000
154082 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียน 2561 25000 25000
154083 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียน 2561 170000 170000
154084 เครื่องตบดินแบบกระโดด ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 70 กิโลกรัม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียน 2561 99000 99000
157541 ซ่อมแซมสะพานท่อส่งน้ำแยกซอยจากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายกิ่วคอหมาทรุดตัว จังหวัดลำปาง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 490000 490000
157753 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1250000 1250000
157950 ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ช่วง กม. 14+500 บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
157962 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ กม.24+195 จังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
160417 ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ช่วง กม. 22+950 บ้านม่วงพัฒนา หมู่ 11 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3200000 3200000
145183 โครงการแก้มลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 22000000 22000000 16 16 730000 730000 150 150
145747 (1.15) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 10 10 700000 697890.5 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 18 3500 33 4500 43 5000 48 6600 73 8200 98 9800 123 11400 148 13000 173 14600 198 16200 223 17800 248 18900 268 20040 288 21160 298 22280 308 23400 318
146187 (1.455) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 0 0 0 0 0 0
146188 (1.456) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3881300 3881300 38 38 3101300 3082617 270 270
146800 (1.31) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 861300 861300 8 8 387585 298360 300 300
146913 (1.4) ปรับปรุงระบบประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 4 4 221100 220822.25 180 180
148176 (1.147) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0
148410 (1.381) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3400000 3400000 20 10 580000 567850.5 180 180
148889 (1.860) ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
148911 (1.882) ซ่อมแซมฝายแม่ลาว ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000 19 19 1400300 1370062 240 240
148919 (1.890) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 9L-15L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 7 7 209080 198747.68 90 90
148920 (1.891) ซ่อมแซมคันคลอง FTO. 55L-RMC ช่วง กม. 0+300 ถึง กม. 3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 7 7 207730 198747.68 90 90
148925 (1.896) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 1R-1L-RMC ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+897 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 10 10 292500 283925.25 90 90
148926 (1.897) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC ช่วง กม. 0+000 ถึง กม.4+240 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 27 25 734500 709813.13 90 90
148973 (1.944) ซ่อมแซมคันคลอง คลองซอย 16L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+161 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 4 4 117480 113570.1 90 90
148975 (1.946) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด FTO.26 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+791 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 10 9 271800 255532.73 90 90
148976 (1.947) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.23+266 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 2 2 68933.92 56785.05 90 90
148977 (1.948) ซ่อมแซมท่อลอดคลองซอย 14R-LMC กม. 2+676 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 4 4 130956.83 113570.1 90 90
148989 (1.960) ซ่อมแซมเสริมคันคลอง RMC ช่วง กม.23+373ถึง23+557, ช่วงกม.25+278 ถึง 28+614 และ ช่วง กม.30+373 ถึง 31+443 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1930000 1930000 3 3 90600 85177.57 90 90
148995 (1.966) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกอัดน้ำของคลอง 14L-RMC กม.0+442 และ กม.0+841 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 5 5 139140 135202.5 90 90
148996 (1.967) ซ่อมแซมคันคลอง คลองซอย 13L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม. 2+734 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 7 7 209170 198747.67 90 90
149017 (1.988) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง FTO.19L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 360000 360000 6 6 165300 162243 90 90
149018 (1.989) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง FTO.17L-RMC ช่วง กม.0+350 ถึง กม.0+650 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 6 6 188200 170355.15 90 90
149019 (1.990) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดซอย 5L-RMC ช่วง กม. 2+040 ถึง กม. 2+390 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 5 5 144500 141962.62 90 90
152091 (5) ปรับปรุงคันคลอง LMC ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 0 0 0 0 0 0
152690 (1) ปรับปรุงคลองดาด FTO.23 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13000000 13000000 45 45 2488600 2433645 180 180
154077 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เงินทุนหมุนเวียน 2561 1489000 1489000 0 0 0 0 0 0
154078 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เงินทุนหมุนเวียน 2561 1980000 1980000 0 0 0 0 0 0
154079 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000
154080 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800 0 0 0 0 0 0
157542 ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในลำน้ำลาว หมู่ที่ 6 บ้านสันมะแฟน ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (LS) สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 23 23 1687720 1642959 180 180
157754 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบประมาณอื่น ๆ 2561 1050000 1050000 42 4 800000 800000 90 90
159243 ปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบประมาณอื่น ๆ 2561 6000000 6000000
159244 ปรับปรุงคันคลอง 9L โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งบประมาณอื่น ๆ 2561 6000000 6000000
145752 (1.20) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 16.3 2854 57.07
146193 (1.461) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 440000 440000
146194 (1.462) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1618600 1618600
146772 (1.3) ปรับปรุงสะพาน คสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.5+805 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3600000 3600000
146805 (1.36) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 375900 375900 5 5 169155 123840 180 180
146914 (1.5) ปรับปรุงระบบประปาและบริเวณรอบหน่วยส่งน้ำที่ 4 และ 5 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
146915 (1.6) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องประชุม และบริเวณรอบที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148177 (1.148) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแม่ปุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
148413 (1.384) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแม่วังฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
148892 (1.863) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148894 (1.865) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท่อ 9 R คลองซอย 4 แม่ปุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
148895 (1.866) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำแม่ปุงแยกขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
148896 (1.867) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท่อ 7 L สูบน้ำไฟฟ้าบ้านกล้วยแพะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
148906 (1.877) ซ่อมแซมลาดชันคลองและหลักทาง กม.34+184-34+400 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
148907 (1.878) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายฝาย 3 ขวา ห้วยแม่ปูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
148908 (1.879) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 10 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
148909 (1.880) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายฝาย 3 ซ้าย ห้วยแม่ปูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
148910 (1.881) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดปลายคลองซอย 1 แม่ปุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
148923 (1.894) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำห้วยแม่ทรายคำ พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000
148924 (1.895) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองซอย 4ข พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000
148928 (1.899) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำเข้านา ห้วยแม่ปุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
148929 (1.900) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท่อ 8 R คลองซอย แม่ปุงแยกซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
148930 (1.901) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดปลาย ทรบ ฝายลูกที่ 8 ห้วยแม่ปุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
148936 (1.907) ซ่อมแซมคลองซอย 10ก (กม.0+500 - 1+100) พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 690000 690000
148937 (1.908) ซ่อมแซมคลองซอย 9ซ้าย (กม.1+200 - 2+083) พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 770000 770000
148942 (1.913) ซ่อมแซมท่อพิเศษ กม.36+700 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 670000 670000
148943 (1.914) ซ่อมแซมคลองซอย 10ข (กม.2+000 - 3+580) พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 870000 870000
148945 (1.916) ซ่อมแซมทุ่นกันสวะบริเวณปากคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000
148946 (1.917) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
148947 (1.918) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
148948 (1.919) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
148950 (1.921) ซ่อมแซมสระเก็บน้ำ ทางระบายน้ำล้นและท่อรับน้ำภายในโครงการฯแม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
148951 (1.922) ซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณประตูระบายทราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
148952 (1.923) ซ่อมแซมหินก่อลาด Slope และบันไดทางลงท้ายประตูระบายทรายและราวกันตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
148955 (1.926) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.6+978 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
148956 (1.927) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าRMC.กม.6+786 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
148957 (1.928) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าRMC.กม.7+437 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
148958 (1.929) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.4+723 พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 720000 720000
148959 (1.930) ซ่อมแซมทรบ.ปากคลองซอย 2ก พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 730000 730000
148983 (1.954) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 9 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
148984 (1.955) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองแยกซอย 1 ขวา 9 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
148985 (1.956) ซ่อมแซมท่อพิเศษ กม.19+875 LMC. แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148986 (1.957) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.17+635 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
148987 (1.958) ซ่อมแซมอาคารระบายห้วยโจ้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
149021 (1.992) ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
151906 (10) ปรับปรุงตลิ่งด้านเหนือฝายแม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000
151907 (11) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.23+600-25+000 และอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000
151908 (12) ปรับปรุงคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ ระยะที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11000000 11000000
154085 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เงินทุนหมุนเวียน 2561 1980000 1980000
154086 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
154087 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เงินทุนหมุนเวียน 2561 25000 25000
154088 รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000
155878 111. ปรับปรุงอาคารระบายน้ำห้วยโจ้ จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เงินกันเหลื่อมปี 2561 13735819.75 13735819.75
157755 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1080000 1080000
145181 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 33000000 33000000 105 105 9471000 8365285.65 300 300
145194 ฝายงิ้วพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 22000000 22000000 79 79 7157000 3793470.95 300 300
145201 ฝายบ้านวังเค็มใหม่ ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8000000 8000000 31 31 2769700 1193257.2 300 300
147611 (5) ฝายสีสุกพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10780000 10780000 41 0 3711000 2810751.85 300 300
147788 (195) ฝายห้วยปางหัดบ้านไร่น้ำหินพร้อมระบบท่อส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000 100 0 9162000 1980379.7 300 300
147789 (196) ฝายห้วยแม่แก้พร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 71 0 6468700 4447945.6 300 300
152220 (1.41) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 809700 809700
152329 (101) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 81674300 20827200
152330 (102) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6351400 707000
152699 (10) ฝายห้วยแม่ต๋ำพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 119 0 10805000 5400551.55 300 300
153138 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 งบกลาง 2561 35000000 35000000 139 0 12595000 6687773.4 300 300
153141 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 งบกลาง 2561 54000000 54000000 214 0 19372400 11605513.3 300 300
153160 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 งบกลาง 2561 47350000 47350000 110 0 9968000 5902002.55 300 300
154089 เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 38 มิลลิเมตร โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เงินทุนหมุนเวียน 2561 38000 38000
154090 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เงินทุนหมุนเวียน 2561 1489000 1489000
154091 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
154092 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
156048 278. ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวยจังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1270300 1270300
156064 294. เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เงินกันเหลื่อมปี 2561 19505664 19505664
156404 527. ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เงินกันเหลื่อมปี 2561 764757 764757
160190 โครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 งบกลาง 2561 19500000 19500000
145195 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสอดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 49000000 49000000
153140 โครงการฝายทุ่งกว๋าวพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน งบกลาง 2561 33142000 33142000
159247 ปรับปรุงคันคลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง โครงการชลประทานน่าน ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
157702 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (ปรับปรุงพระตำหนักภูฟ้า) สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน งบกลาง 2561 4000000 4000000
159240 ปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการส่งน้ำบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1130900 1130900
159241 ปรับปรุงคันคลอง 15.2 RMC โครงการส่งน้ำบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
159242 ปรับปรุงถนนภายในโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
159245 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ฝายน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน งบประมาณอื่น ๆ 2561 6000000 6000000
159246 ปรับปรุงคันคลอง RMC ฝายน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน ตำบลชัยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน งบประมาณอื่น ๆ 2561 8900000 8900000
159248 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน งบประมาณอื่น ๆ 2561 6000000 6000000
159249 ปรับปรุงถนนบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่5 โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน งบประมาณอื่น ๆ 2561 7400000 7400000
160070 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2561 18000000 18000000
156010 241. เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2561 13200 13200
156011 242. ระบบระบายน้ำบริเวณเหนือเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2561 13200 13200
156665 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (โครงการชลประทานลำปาง) สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
160291 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 งบกลาง 2561 46400000 46400000
160419 ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ช่วง กม. 21+810 บ้านม่วง หมู่ 6 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1600000 1600000
160418 ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ช่วง กม. 31+420บ้านแป้นโปงชัย หมู่ 9 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2600000 2600000
160420 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรังปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงราย (LS) สำนักงานชลประทานที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
160421 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการฯแม่วัง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-09-19 02:12:43am