ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
167272 (5) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 20000000 20000000
171106 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 4 เครื่อง สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 79200 79200
171107 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 5 ชุด สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 104000 104000
171108 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ (20 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5200 5200
171109 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 เครื่อง สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 20000 20000
171110 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 เครื่อง สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 34000 34000
167278 (7.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000000 6000000
167279 (7.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000000 6000000
167281 (7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 45000000 9000000
167290 (7.13) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 44100000 22500000
174978 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองขลุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 18573100 18573100
175340 จ้างศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9900000 9900000
163164 (23.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 29938700 8938700
163166 (23.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 34300000 27440000
167288 (7.11) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 44100000 22500000
163162 (23.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองท่าลาด คลองหลวง จังหวัดชลบุรี สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 29608900 8608900
163165 (23.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 39200000 31360000
174979 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 19807900 19807900
174980 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 19796100 19796100
163163 (23.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ท่าเชียด จังหวัดพัทลุง สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 34977500 10477500
163167 (23.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝายชะมวง จังหวัดสงขลา สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 24500000 19600000
167282 (7.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฏร์ธานี สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 35000000 7000000
167289 (7.12) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 34300000 17500000
167291 (7.14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 29400000 15000000
174869 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9800000 9800000
167268 (1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารโครงการ ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000
163158 (19) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 220000000 220000000
167280 (7.3) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 15000000 3000000
167283 (7.6) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 20000000 6000000
167284 (7.7) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 20000000 6000000
167285 (7.8) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 20000000 6000000
167286 (7.9) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 19600000 15680000
167287 (7.10) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 19600000 15680000
174542 โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 17970000 17970000
174868 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 980000 980000
174870 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่อ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9800000 9800000
174871 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ลุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9800000 9800000
167267 (1.1) ค่าดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารโครงการ ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000
172925 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) สำนักบริหารโครงการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9800000 9800000
173512 โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 10715528.17 10715528.17
173568 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 8706873 8706873
173569 ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 940000 940000
173570 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 5791862.92 5791862.92
173585 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านและโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 16807.54 16807.54
173586 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 23932.09 23932.09
173587 โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 15496026.27 15496026.27
173588 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำมูลบนจังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 8403985.62 8403985.62
173854 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (LS) สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 18287490.28 18287490.28
173889 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองท่าลาด คลองหลวง จังหวัดชลบุรี สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 5360329.26 5360329.26
173890 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 9297771.66 9297771.66
173891 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 6860000 6860000
173892 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝายชะมวง จังหวัดสงขลา สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 4900000 4900000
173893 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 275482.66 275482.66
173894 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 7840000 7840000
173914 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 5995461.45 5995461.45
173915 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 5994621.5 5994621.5
173916 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 8000000 8000000
173917 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 8000000 8000000
173918 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 8000000 8000000
173919 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 8000000 8000000
173920 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเชียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 6000000 6000000
173921 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะ พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 6000000 6000000
173922 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 6000000 6000000
173923 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 6000000 6000000
174059 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 3823272.8 3823272.8
174060 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 17995720.1 17995720.1
174061 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 5441384.11 5441384.11
174062 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 3920000 3920000
174063 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำมูลบน จังหวัดนครราชสีมา-จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 10483831.9 10483831.9
174064 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 4734675.71 4734675.71
174065 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 29789458.32 29789458.32
174066 โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 4283428.49 4283428.49
174067 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 3920000 3920000
174068 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2253780 2253780
174069 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 8820000 8820000
174070 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 6860000 6860000
174071 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 3714469.37 3714469.37
174072 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 41409 41409
174073 โครงการศึกษาทบทวนเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 23047081.49 23047081.49
174081 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยไม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 20000000 20000000
174082 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 20000000 20000000
174083 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 18749400 18749400
174084 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 12407700 12407700
174085 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโยธร พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 19904979.2 19904979.2

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-08-18 07:56:35am