ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
185709 (4) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000
186278 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สบก. สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 20800 20800
186279 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สบก. สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 129000 129000
186280 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สบก. สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 25800 25800
186281 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สบก. สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 9000 9000
186282 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สบก. สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 15000 15000
186283 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สบก. สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 45000 45000
186284 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) สบก. สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 10000 10000
186285 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 สบก. สำนักบริหารโครงการ ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 159000 159000
176404 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองขลุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 18563459 18563459
176406 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 34746541 34746541
176888 จ้างศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9890620 9890620
176991 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 866579 866579
176992 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4427850 4427850
177001 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4051900 4051900
177580 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 12407083 7806648
177579 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 18749370 7419442
177573 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 29789458 23287784
177667 โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 15496026 15496026
177699 โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10715528 10715528
185049 (2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000000 6000000
185722 (17) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 44100000 12780000
185725 (20) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 29721800 13473600
185726 (21) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 29999200 11332800
185728 (23) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 45000000 20400000
185735 (30) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกช่วยเหลือพื้นที่ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000
185740 (35) โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 3000000
185741 (36) โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 3000000
176399 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 18285316 18285316
176400 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 18842308 18842308
176848 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2930882 2930882
176850 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9427200 7254513
176999 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2563 837298 595792
185050 (3) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 7000000
185721 (16) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 44100000 12780000
185738 (33) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง จังหวัดหนองบัวลำภู-จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองคาย สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000000 10000000
185739 (34) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000000 10000000
176402 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 19794727 19794727
176403 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 19790565 19790565
176849 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 25758740 25758740
177536 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2352000 922574
177660 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11999825 5791863
185048 (1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 7000000
176359 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9799226 9799226
176851 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝายชะมวง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5443559 5443559
176993 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภาจังหวัดสุราษฏร์ธานี สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2336721 2336721
177000 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 17500000 17395287
177574 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6860000 658641
185723 (18) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 34300000 9940000
185724 (19) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 29400000 8520000
185729 (24) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 34987100 15860800
185733 (28) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000
185736 (31) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25000000 5000000
176401 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยทม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร สำนักบริหารโครงการ ส่วนวิศวกรรม เงินกันเหลื่อมปี 2563 19306668 19306668
185734 (29) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักบริหารโครงการ ส่วนวิศวกรรม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 40000000 8000000
185737 (32) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวิศวกรรม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 7000000
185705 (1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหารโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารโครงการ ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
176354 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 9795711 8249796
176360 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 9797155 9797155
176361 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 9795588 9795588
176364 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 5983280 5983280
176376 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำโปร่งพรหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 5996380 5996380
176994 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 5888732 5888732
176995 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 5810515 5810515
176997 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 10810852 10717227
176998 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 8438887 8438887
177578 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 19990810 10720491
177577 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 19246447 3135736
177572 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 5441384 5441384
177570 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 3823273 3823273
177571 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 17995720 4526889
177539 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 5994622 2524622
177540 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 7990402 4019809
177541 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 7990567 3649843
177542 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 7989727 5538845
177543 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 5998388 3043644
177544 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 5997805 3698787
177545 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 5989156 2547039
177546 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 5996646 2591476
177666 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 188974 23932
185708 (3) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 210000000 210000000
185727 (22) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 13244300 10244300
185730 (25) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำใสน้อย-ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 40000000 8000000
185732 (27) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำลำพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 7000000
185742 (37) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 4000000
187539 โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เงินกันเหลื่อมปี 2563 17967654 17967654
191703 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเลิศพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9995940 9995940
191702 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9999150 9999150
185704 (1.1) ค่าดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารโครงการ ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
176664 ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2563 2120 2120
176812 ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารโครงการ เงินกันเหลื่อมปี 2563 6292641 5527141
185731 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (26) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก สำนักบริหารโครงการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 0

ข้อมูล ณ วันที่ 2020-09-26 12:04:57pm