ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
170432 รถบดล้อหนามขับพร้อมใบมีด ขนาด 20 ตัน จำนวน 8 คัน สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 116000000 116000000
160531 (1.17) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2539600 2539600
160538 (3) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 5 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 10135000 10135000
170582 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นทีห้วยโป่ง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 5400000 5400000
170583 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จังหวัดพะเยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 5810000 5810000
170584 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2224000 2224000
170585 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างแม่ตีบ จังหวัดลำพูน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1210000 1210000
170586 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 7920000 7920000
170587 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายเหมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2000000 2000000
170588 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาจังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 8000000 8000000
170589 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 9000000 9000000
170590 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณ ลำห้วยปางควาย ระยะที่ 2 จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 4000000 4000000
170591 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณร่องซาวา จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2000000 2000000
170592 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณห้วยแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2000000 2000000
170593 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณคลอง RMC.1 จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1210000 1210000
160532 (1.18) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 491200 491200
160539 (4) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8203000 8203000
170594 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที MC จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 3189200 3189200
170595 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที 2R-MC จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1610400 1610400
170596 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ MC จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1444600 1444600
170597 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ 3R-MC (ห้วยน้อย) โจังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1003000 1003000
170598 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่คลอง LMC จังหวัดแพร่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2188900 2188900
170599 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่คลองส่งน้ำสายใหญ่ ซี.1 จังหวัดพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2291600 2291600
160540 (5) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 5 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8195600 8195600
160545 (10) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1300000 1300000
170600 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ จังหวัดมหาสารคาม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 5943900 5943900
170601 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบัว จังหวัดมหาสารคาม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 4230200 4230200
170602 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1650000 1650000
170603 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 7000000 7000000
170604 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหนองเลิงไก่โอก จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 4000000 4000000
170605 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบึงละหาน ระยะ 1 จังหวัดชัยภูมิ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 9000000 9000000
170606 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ จังหวัดมหาสารคาม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 410000 410000
170607 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายห้วยเสียวตอนบน จังหวัดมหาสารคาม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 210000 210000
170608 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหนองหัวช้าง จังหวัดชัยภูมิ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 280000 280000
170609 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกุดใส้จ่อหน้าเขื่อนมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 190000 190000
160533 (1.19) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2790000 2790000
160541 (6) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 7850000 7850000
170610 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลำน้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1312600 1312600
170611 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลำสะแทด จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 933400 933400
170612 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลำจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 840200 840200
170613 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1050200 1050200
170614 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดมุกดาหาร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1109600 1109600
170615 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมุก จังหวัดมุกดาหาร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1109600 1109600
170616 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองละลมโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1247200 1247200
170617 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองมอญ จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1485900 1485900
160534 (1.20) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1350000 1350000
160542 (7) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 11300000 11300000
170618 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 9261400 9261400
170619 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 9254000 9254000
170620 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ จังหวัดระยอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 8300000 8300000
170621 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าเขื่อนพระราม 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 600000 600000
170622 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองชัยนาจ-ป่าสัก จังหวัดนครสวรรค์,ลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2000000 2000000
170623 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายน้ำใหญ่เริงราง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 900000 900000
170624 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายน้ำใหญ่มหาราช 2 จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 600000 600000
170625 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำน้ำคลองระบายบางพระครู จังหวัดพระนครศรี อยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2000000 2000000
170626 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่คลองบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 600000 600000
170627 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 616800 616800
170628 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 1 ขวา จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 565900 565900
170629 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 1 ขวา มะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1380400 1380400
170630 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำสุพรรณ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1123200 1123200
170631 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายน้ำ 4 ขวาสุพรรณ 1 กม.จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 114300 114300
170632 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 4 ขวาสุพรรณ 1 (ช่วงบึงนางลือ) จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 385800 385800
170633 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 4 ขวาสุพรรณ 1 (ช่วงบึงนางลือ) จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 262900 262900
170634 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1412600 1412600
170635 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง ร.1 ขวา สุพรรณ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 146100 146100
170636 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 232500 232500
170637 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย 2 ซ้าย สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 586200 586200
170638 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 2 ซ้าย- 1 ขวา สุพรรณ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 139100 139100
170639 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย สามชุก 1 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 170700 170700
170640 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 1ข-1ข จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 216700 216700
170641 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 1ช-1ช-1ข จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 189900 189900
170642 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 404400 404400
170643 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 450300 450300
170644 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 2 สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 335500 335500
170645 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 3 ขวา 1 ขวา จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1120900 1120900
170646 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1042600 1042600
170647 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา 1 ซ้าย จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 338500 338500
170648 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 6 ขวา แม่น้ำน้อย 2 จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 927600 927600
170649 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 5 ขวา แม่น้ำน้อย 2 จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 468400 468400
170650 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 4 ขวา แม่น้ำน้อย 2 จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 487200 487200
170651 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 กม.จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2136700 2136700
170652 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 กม.จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 371000 371000
170653 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 2 ข สุพรรณ 4 กม. จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 347800 347800
170654 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 309000 309000
170655 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายสายใหญ่แม่น้ำน้อย 2 จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1091000 1091000
170656 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลำรางบ้านท้ายน้ำ จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 353000 353000
160543 (8) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 12117000 12117000
160546 (11) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
170657 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2731000 2731000
170658 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหกวาสายล่าง จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 900000 900000
170659 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 10 จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 240000 240000
170660 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 12 จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 330000 330000
170661 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 13 จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 350000 350000
170662 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 14 สายกลาง จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 547000 547000
170663 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 16 สายกลาง จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 656000 656000
170664 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 16 สายล่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 611000 611000
170665 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบึงสนั่น จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1640000 1640000
170666 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองบางภาษี จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 648000 648000
170667 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 600000 600000
170668 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองชัยขันธ์ จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 115000 115000
170669 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองนราภิรมย์ จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 482000 482000
170670 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสถาพรพัฒนา จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 300000 300000
170671 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองลากค้อน จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1056000 1056000
170672 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองขุดใหม่ จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 940000 940000
170673 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองอุดมชลจร จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 383000 383000
170674 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองท่าเรือ-บางพระ จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1021000 1021000
170675 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 5170000 5170000
170676 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย D3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 500000 500000
170677 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำปรานบุรี (ระยะ 2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 780000 780000
160535 (1.21) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 7 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3100000 3100000
160544 (9) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9891000 9891000
170678 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองระบายน้ำ 1R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 466800 466800
170679 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองระบายน้ำ 3R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 667500 667500
170680 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองระบายน้ำ 3L-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 213000 213000
170681 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองระบายน้ำฝั่งขวา MD4 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1435000 1435000
170682 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลึกกลุ่มคลองชักน้ำ MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 146800 146800
170683 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองชักน้ำ แม่น้ำปากพนัง-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2447000 2447000
170684 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองชักน้ำ คลองตรงล่าง-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 352600 352600
170685 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองชักน้ำ 1R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1427800 1427800
170686 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองชักน้ำ 2R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 982500 982500
170687 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองชักน้ำ 3R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 668600 668600
170688 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหัวป่าขลู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 522600 522600
170689 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหน้าวัดบางศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 591500 591500
170690 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1512600 1512600
170691 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองคูพาย จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 292500 292500
170692 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองป่าเหล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 210600 210600
170693 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองฆ้อง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 987400 987400
170694 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหน้าวัดสระน้ำขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 585000 585000
170695 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าประตูระบายน้ำ แม่น้ำบางนรา ช่วงที่ 1 จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 4900000 4900000
170696 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองมาบกำ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1464000 1464000
170697 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองบ้านขาว จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1220000 1220000
170698 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองแม่ใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1738500 1738500
170699 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหัววัง จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1561500 1561500
170700 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองโพรงเข้ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2548600 2548600
170701 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองแหลมวัง จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2324700 2324700
170702 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองห้วยลาด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2262000 2262000
170703 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสทิงหม้อ ช่วงที่ 1 จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2433300 2433300
170704 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองบ้านระฆัง จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1647000 1647000
170705 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระวะ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1660500 1660500
170706 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง ร.2 (คลองเตย) จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 542900 542900
170707 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองวาด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 542900 542900
170708 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองต่ำ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1085800 1085800
170709 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองแห จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 680000 680000
170710 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหวะ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1085800 1085800
170711 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้า ปตร.กะลาเส จังหวัดตรัง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2250000 2250000
170759 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แม่น้ำตรัง (ช่วงหน้าวัดประสิทธิชัยถึงการประปาส่วนภูมิภาค) จังหวัดตรัง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 9750000 9750000
170760 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปากคลองอู่ตะเภา (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 9500000 9500000
170807 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองระบายน้ำ 1R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบประมาณอื่น ๆ 2562 540200 540200
160547 (12) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3345200 3345200
170758 ซ่อมแซมบานระบายประตูน้ำท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบประมาณอื่น ๆ 2562 1280000 1280000
170828 ปรับปรุงศูนย์การเรีย สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิศวกรรม งบประมาณอื่น ๆ 2562 9986400 9986400
160536 (1.22) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5470000 5470000
170568 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดอัตราการสูบน้ำ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยะยกน้ำ 3.50 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ งบประมาณอื่น ๆ 2562 19945000 19945000
170829 ซ่อมแซมลานเก็บเครื่อ สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ งบประมาณอื่น ๆ 2562 9900000 9900000
170575 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ บางนรา 20 จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 1800000 1800000
170576 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ บางนรา 28.2 และบางนรา 28.3 จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 2100000 2100000
170577 ขุดลอกคลองระบายน้ำศาลาใหม่ สายใหญ่ที่ 1 จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 1823000 1823000
170578 ขุดลอกคลองระบายน้ำศาลาใหม่ สายใหญ่ที่ 2 จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 1185000 1185000
170719 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทับยาง จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 967000 967000
170720 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 985000 985000
170731 ขุดลอกคลองคู่ขนานคลองปาเสมัส พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 9600000 9600000
170732 ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านทุ่งนาหว่าน จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 6500000 6500000
170822 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 3600000 3600000
170836 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำ มโนฝั่งขวา กม.0+000-0+500 จ.นราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 9500000 9500000

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-11-22 12:57:40am