ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
177030 เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 4 ลำ สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 577960000 577960000
177033 สะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบ จำนวน 10 ชุด สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 235208100 235208100
177042 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำตรัง (ช่วงหน้าวัดประสิทธิชัยถึงการประปาส่วนภูมิภาค) จังหวัดตรัง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 9936702 9936702
178898 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.801) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D4 กม.14+500-15+500 ปริมาณ 2,100 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบล ดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000 50000
183586 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3331) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองลาดกระบัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ปริมาณดิน 47,050 ลูกบาศก์เมตร ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
183655 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3400) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองลำพระเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ดำเนินการเอง 454,500 ลบ.ม. ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6000000 6000000
186266 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สคก. สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 180600 180600
186267 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สคก. สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 670000 670000
186268 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สคก. สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 77400 77400
186269 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สคก. สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 25800 25800
186270 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สคก. สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 16000 16000
186271 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สคก. สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 6300 6300
186272 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 สคก. สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 29000 29000
186273 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สคก. สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 3140000 3140000
186274 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 120 กิโลวัตต์ สคก. สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 13050000 13050000
186275 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ สคก. สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 7500000 7500000
186276 โคมไฟแบบบอลลูน (Balloon Light) 3,000 Watts. พร้อมขาตั้ง สคก. สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 11700000 11700000
186277 เครื่องผลักดันน้ำ (Submersible Electric Motor Driven Water Propulsion 750 mm. dia. Q. 1.15 M3/sec. H. 1.2 m.) สคก. สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 63000000 63000000
177837 (1.14) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1202000 1202000
177850 (6) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10135000 10135000
177857 (13) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ลำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000
177864 (20) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4046000 4046000
180158 (11) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 11100000 11100000
177838 (1.15) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1250000 1250000
177851 (7) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8600000 8600000
177858 (14) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 ลำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4300000 4300000
177865 (21) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5900000 5900000
178849 (1.752) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ โครงการคลองกระถิน จำนวน 6 สาย ปริมาณ 11,540 ตัน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 0 0 0 0 2000 25 10426 130.35 11540 144.25 11540 144.25 11540 144.25 11540 144.25 11540 144.25 11540 144.25
178945 (1.848) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 25,720 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2733000 2733000 258 3.69 3086 44 12860 183.71 14979 187.23 20897 261.21 21250 265.62 22350 279.38 23490 293.63 24508 306.35 25462 318.28
178949 (1.852) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 42,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000 0 0 0 0 0 0 0 0 9482 118.52 33137 414.21 40300 503.75 42500 531.25 42500 531.25 42500 531.25
178951 (1.854) กำจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ปริมาณ 30,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 0 0 8700 124.28 14100 201 23751 296.88 30000 375 30000 375 30000 375 30000 375 30000 375 30000 375
178952 (1.855) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนนเรศวรและลำน้ำเดิม ปริมาณ 16,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 164 2.34 2400 34.28 4076 58 7535 107.64 16000 228.57 16000 228.57 16000 228.57 16000 228.57 16000 228.57 16000 228.57
178967 (1.870) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปริมาณ 25,000 ตันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 773000 773000 0 0 11000 157 18700 267 25000 357.14 25000 357.14 25000 357.14 25000 357.14 25000 357.14 25000 357.14 25000 357.14
179063 (1.966) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำโดยเครื่องจักรในเขตโครงการ ปริมาณ 28,780 ตัน โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 906600 906600 0 0 0 0 0 0 0 0 4320 61.71 10560 132 12480 156 12480 156 12480 156 12480 156
179064 (1.967) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำโดยเครื่องจักรในเขตโครงการ ปริมาณ 8,410 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 264900 264900 0 0 0 0 0 0 0 0 5197 74.24 8410 105.13 8410 105.13 8410 105.13 8410 105.13 8410 105.13
180159 (12) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 11100000 11100000
183552 (1.3297) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนทรายหน้าฝายยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
183553 (1.3298) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนฝายท่อทองแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง 1 แห่ง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
183557 (1.3302) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก 1 แห่ง ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
183558 (1.3303) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 9 โครงการชลประทานตาก 1 แห่ง ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
183559 (1.3304) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนหน้าเขื่อนทดน้ำโกกโก่ โครงการชลประทานตาก 1 แห่ง ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
183569 (1.3314) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7 กม. 0+000 - 10+000 ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
183571 (1.3316) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนดินหน้าฝายแม่ยม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
183598 (1.3343) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง 2L-MC กม.16+988 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
183599 (1.3344) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง 1L-MC กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลฃหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
183600 (1.3345) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแม่พาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
183678 (1.3423) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-13R ความยาว 3.124 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183679 (1.3424) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-17R ความยาว 2.683 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183680 (1.3425) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-22R ความยาว 4.833 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183681 (1.3426) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-26L ความยาว 14.200 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1600000 1600000
183682 (1.3427) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-28R ความยาว 2.605 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
183683 (1.3428) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองตามี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ปริมาณดิน 166,750 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000
183684 (1.3429) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR.1-4L. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ปริมาณดิน 174,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3720000 3720000
183685 (1.3430) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-11L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 36,363 ลบ.ม. จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 777000 777000
183686 (1.3431) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-13R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 16,818 ลบ.ม. ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 359000 359000
183687 (1.3432) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-14L-1L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 45,454 ลบ.ม. ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 971000 971000
183688 (1.3433) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-17R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 18,181 ลบ.ม. ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 388000 388000
183689 (1.3434) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-22L-7R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 45,454 ลบ.ม. ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 971000 971000
183690 (1.3435) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-22L-7R-1R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 15,000 ลบ.ม. ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 320000 320000
183691 (1.3436) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-7R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 13,636 ลบ.ม. ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 291000 291000
183692 (1.3437) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-8L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 36,363 ลบ.ม. ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 777000 777000
183707 (1.3452) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
183708 (1.3453) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ทางน้ำชลประทานห้วยร่องแวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
177839 (1.16) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000
177852 (8) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8195000 8195000
177859 (15) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 ลำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4000000 4000000
177866 (22) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4228100 4228100
179014 (1.917) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ปริมาณ 6,000 ตัน โครงการชลประทานเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 240000 240000 0 0
179099 (1.1002) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ปริมาณ 11,900 ตัน โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 393000 393000 5085 0 9044 0 13300 0 13300 0 13300 0 13300 0
179100 (1.1003) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก ปริมาณ 11,900 ตัน โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 393000 393000 0 0 2450 0 7350 0
179101 (1.1004) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปริมาณ 247 ไร่ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5929 74 9432 117 13900 173 19300 241 26950 0 26950 0
179118 (1.1021) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำหนองหาน ปริมาณ 29,580 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 880000 880000 11602 0 18100 0 23850 0 29750 0 29750 0
179119 (1.1022) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยกุดลิงง้อ ปริมาณ 11,200 ตัน โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 6560 0 10200 0 14875 0 17500 0 17500 0
179120 (1.1023) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ปริมาณ 48,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 5582 0 11165 0 21900 0 33800 0 50750 0 50750 0
180160 (13) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 11100000 11100000
176209 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8350253 7395727
176210 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำอำปีลระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7424950 5553648
176211 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7493346 7493346
176776 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเองอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียงอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 23 23
176778 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยจระเข้มากโครงการชลประทานบุรีรัมย์ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11 11
177170 กำจัดวัชพืช ( เขื่อนราษีไศล ) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7 7
177840 (1.17) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1255000 1255000
177853 (9) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7850000 7850000
177860 (16) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ลำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3650000 3650000
177867 (23) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4800000 4800000
178817 (1.720) กำจัดวัชพืช ปตร.ชุมพวง ปริมาณ 2,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 80000 80000 2800 0
178820 (1.723) กำจัดวัชพืชในลำแชะ ท้ายอาคารระบายน้ำเขื่อนลำแชะ ปริมาณ 8,750 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 8750 0
178821 (1.724) กำจัดวัชพืชในลำแชะ บริเวณฝายดอนสันติ ปริมาณ 6,124 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 175000 175000 6124 0
178822 (1.725) กำจัดวัชพืชในลำมูลและลำน้ำสาขา ปริมาณ 25,370 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 725000 725000 14900 0 22270 0 25370 0
178823 (1.726) กำจัดวัชพืชบริเวณหัวงาน ปริมาณ 28,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 11500 0 28000 0
178824 (1.727) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านขามใต้ ปริมาณ 3,490 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 3490 0
178825 (1.728) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านส้ม ปริมาณ 31,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 2470 0 31500 0
178827 (1.730) กำจัดวัชพืชลำบริบูรณ์ ปตร.จอหอ ปริมาณ 19,250 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 836 0 10043 0 19250 0
178828 (1.731) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ปริมาณ 7,000 ตัน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 1000 0 7000 0
178829 (1.732) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยบง ปริมาณ 9,448 ตัน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 270000 270000 9448 0
178878 (1.781) กำจัดวัชพืช เขื่อนลำนางรอง,อ่างฯคลองมะนาว,อ่างฯลำปะเทีย,อ่างฯลำจังหัน และคลองธรรมชาติลำนางรอง,ลำปะเทีย และลำจังหัน ปริมาณ 17,840 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 680000 680000 8272 0 17840 0
178879 (1.782) กำจัดวัชพืชในลำปลายมาศ ปริมาณ 21,350 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 610000 610000 14600 0 21050 0 21350 0
178880 (1.783) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเขว้า ปริมาณ 1,810 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 52000 52000 1810 0
178881 (1.784) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำจระเข้มาก ปริมาณ 7,690 ตัน โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 220000 220000 7690 0
178882 (1.785) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู ปริมาณ 13,990 ตัน โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 11000 0 13990 0
179015 (1.918) กำจัดวัชพืช ( ฝายราษีไศล ) ปริมาณ 20,110 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 575000 575000 14200 0 20110 0
179016 (1.919) กำจัดวัชพืช เขื่อนหัวนา ปริมาณ 20,110 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 575000 575000 20110 0
179018 (1.921) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ ปริมาณ 8,040 ตัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 230000 230000 8040 0
179019 (1.922) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม ปริมาณ 8,040 ตัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 230000 230000 8040 0
179091 (1.994) กำจัดวัชพืชคลอง RMC, LMC อ่างแก็บน้ำห้วยเสนง ปริมาณ 21,340 ตัน โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 610000 610000 21340 0
179093 (1.996) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตะลุง ปริมาณ 3,490 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 3490 0
179094 (1.997) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านทุ่งมน ปริมาณ 1,670 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 48000 48000 1670 0
179314 (1.75) ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หมายเลข 1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จำนวน 1 หลัง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
180161 (14) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 22200000 22200000
180299 (1.44) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำลำฉมวก โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาณดินขุด 212,000 ลบ.ม. ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7000000 7000000
180300 (1.45) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาณดินขุดลอก 203,000 ลบ.ม. ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7000000 7000000
183565 (1.3310) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบาย คลองท่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ปริมาณดินขุดลอก 92,000 ลบ.ม. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
183566 (1.3311) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองลำเชียงสา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 90,690 ลบ.ม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
183574 (1.3319) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านหนองบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ปริมาณดิน 227,700 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7000000 7000000
183648 (1.3393) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านนาขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ปริมาณดิน 252,100 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000
183649 (1.3394) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านนานาคู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ปริมาณดิน 252,100 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000
183650 (1.3395) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำบัง ปตร.บ้านตับเต่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำปริมาณดิน 147,300 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000
183651 (1.3396) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำบัง ปตร.บ้านนาบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำปริมาณดิน 252,100 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000
183652 (1.3397) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำห้วยแคน ปตร.ห้วยแคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำปริมาณดิน 159,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000
183653 (1.3398) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D3R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ปริมาณดินขุดลอก 96,000 ลบ.ม. จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
183654 (1.3399) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D5R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ปริมาณดินขุดลอก 96,000 ลบ.ม. ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
183668 (1.3413) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุด 140,000 ลบ.ม. ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
184761 (9) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาณ 348,000 ลบ.ม. ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10700000 10700000
177841 (1.18) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1400000 1400000
177854 (10) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 11360000 11360000
177861 (17) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ลำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4700000 4700000
177868 (24) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5200000 5200000
178752 (1.655) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 1900 0 4100 0 6200 0 8700 0 11000 0 13400 0 15500 0 16810 0 16810 0 16810 0 16810 0 16810 0 16810 0 16810 0
178753 (1.656) กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำใหญ่ 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 1400 0 2700 0 4000 0 5500 0 6900 0 8400 0 10100 0 11770 0 11770 0 11770 0 11770 0 11770 0 11770 0 11770 0
178754 (1.657) กำจัดวัชพืชโดยเครี่องจักร คลองระบายเขตจังหวัดชัยนาท ปริมาณ 6,468 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 1200 0 2600 0 3900 0 5000 0 6100 0 6468 0 6468 0 6468 0 6468 0 6468 0 6468 0 6468 0
178777 (1.680) กำจัดวัชพืช คลองขนาดคันกั้นน้ำองครักษ์-เกาะกา ปริมาณ 12,720 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400600 400600 1500 0 3200 0 4900 0 6600 0 8100 0 9500 0 11000 0 12720 0 12720 0 12720 0 12720 0 12720 0 12720 0 12720 0
178778 (1.681) กำจัดวัชพืช คลองท่าแดง ปริมาณ 7,200 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 226800 226800 1200 0 2300 0 3600 0 4700 0 5900 0 7200 0 7200 0 7200 0 7200 0 7200 0 7200 0 7200 0
178779 (1.682) กำจัดวัชพืช คลองไผ่ ปริมาณ 4,120 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 129700 129700 990 0 1940 0 2930 0 3880 0 4120 0 4120 0 4120 0 4120 0 4120 0 4120 0 4120 0 4120 0
178780 (1.683) กำจัดวัชพืช คลองมโนรมย์ ปริมาณ 2,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 88200 88200 900 0 1850 0 2800 0 2800 0 2800 0 2800 0 2800 0 2800 0 2800 0 2800 0 2800 0 2800 0
178784 (1.687) กำจัดวัชพืชคลอง 1 (ทรายมูล) ปริมาณ 18,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 567000 567000 2200 0 4400 0 6500 0 8800 0 11100 0 13200 0 15600 0 18000 0 18000 0 18000 0 18000 0 18000 0 18000 0 18000 0
178786 (1.689) กำจัดวัชพืชคลอง 2 ปริมาณ 14,440 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 454800 454800 1900 0 3600 0 5500 0 7400 0 9000 0 10900 0 12800 0 14440 0 14440 0 14440 0 14440 0 14440 0 14440 0 14440 0
178788 (1.691) กำจัดวัชพืชคลอง 3 ปริมาณ 17,100 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 538600 538600 2100 0 4300 0 6400 0 8600 0 10700 0 12900 0 15100 0 17100 0 17100 0 17100 0 17100 0 17100 0 17100 0 17100 0
178789 (1.692) กำจัดวัชพืชคลอง 30 ปริมาณ 7,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 236200 236200 950 0 1900 0 2850 0 3800 0 4750 0 5700 0 6650 0 7500 0 7500 0 7500 0 7500 0 7500 0 7500 0 7500 0
178790 (1.693) กำจัดวัชพืชคลอง 31 ปริมาณ 5,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 182700 182700 800 0 1650 0 2450 0 3300 0 4100 0 4950 0 5800 0 5800 0 5800 0 5800 0 5800 0 5800 0 5800 0 5800 0
178791 (1.694) กำจัดวัชพืชคลอง 32 ปริมาณ 7,600 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 239400 239400 1000 0 1950 0 2900 0 3850 0 4800 0 5700 0 6690 0 7600 0 7600 0 7600 0 7600 0 7600 0 7600 0 7600 0
178794 (1.697) กำจัดวัชพืชคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 (คลองคูเมือง) ปริมาณ 4,900 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 154300 154300 800 0 1750 0 2700 0 3650 0 4600 0 4900 0 4900 0 4900 0 4900 0 4900 0 4900 0 4900 0 4900 0 4900 0
178796 (1.699) กำจัดวัชพืชคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งขวา ปริมาณ 5,250 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 165300 165300 800 0 1700 0 2600 0 3500 0 4400 0 5250 0 5250 0 5250 0 5250 0 5250 0 5250 0 5250 0 5250 0 5250 0
178799 (1.702) กำจัดวัชพืชคลองซอย 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งขวา ปริมาณ 5,950 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 187400 187400 800 0 1700 0 2600 0 3500 0 4400 0 5300 0 5950 0 5950 0 5950 0 5950 0 5950 0 5950 0 5950 0 5950 0
178800 (1.703) กำจัดวัชพืชคลองซอย 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 6,020 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 189600 189600 800 0 1650 0 2500 0 3400 0 4200 0 5100 0 5900 0 6020 0 6020 0 6020 0 6020 0 6020 0 6020 0 6020 0
178802 (1.705) กำจัดวัชพืชคลองซอย 3 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 2,750 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 86600 86600 800 0 1550 0 2350 0 2750 0 2750 0 2750 0 2750 0 2750 0 2750 0 2750 0
178804 (1.707) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 16,200 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 510300 510300 1900 0 4000 0 5900 0 8000 0 10100 0 12000 0 14100 0 16200 0 16200 0 16200 0 16200 0 16200 0 16200 0 16200 0
178805 (1.708) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ปริมาณ 56,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1789200 1789200 7500 0 14700 0 21200 0 28700 0 35200 0 41700 0 49200 0 56800 0 56800 0 56800 0 56800 0 56800 0 56800 0 56800 0
178806 (1.709) กำจัดวัชพืชแม่น้ำนครนายก ปริมาณ 17,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 551200 551200 2200 0 4300 0 6800 0 9000 0 11200 0 13500 0 15500 0 17500 0 17500 0
178855 (1.758) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 2 ปริมาณ 14,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 1500 0 3200 0 5000 0 6900 0 8650 0 10550 0 12050 0 14000 0 14000 0 14000 0 14000 0 14000 0 14000 0 14000 0
178856 (1.759) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 3 ปริมาณ 9,600 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 1300 0 2550 0 4050 0 5450 0 6750 0 8150 0 9350 0 10160 0 10160 0 10160 0 10160 0 10160 0 10160 0 10160 0
178895 (1.798) กำจัดวัชพืชคลองท่าแห ปริมาณ 5,600 ตัน โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 176400 176400 800 0 1700 0 2500 0 3400 0 4300 0 5200 0 5600 0 5600 0 5600 0 5600 0 5600 0 5600 0 5600 0 5600 0
178896 (1.799) กำจัดวัชพืชอ่างนฤบดินทรจินดา ปริมาณ 64,700 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 8000 0 17000 0 25700 0 33700 0 41700 0 49200 0 57200 0 64700 0 64700 0 64700 0 64700 0 64700 0 64700 0 64700 0
178904 (1.807) กำจัดวัชพืชคลอง 1 ซ้าย - 2 ขวา - นครหลวง ปริมาณ 4,585 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 128000 128000 800 0 1600 0 2400 0 3200 0 4100 0 4585 0 4585 0 4585 0 4585 0 4585 0 4585 0 4585 0 4585 0 4585 0
178905 (1.808) กำจัดวัชพืชคลอง 2 ขวา - นครหลวง ปริมาณ 6,345 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 177000 177000 850 0 1650 0 2500 0 3300 0 4150 0 4950 0 5900 0 6345 0 6345 0 6345 0 6345 0 6345 0 6345 0 6345 0
178906 (1.809) กำจัดวัชพืชคลอง 2 ซ้าย - 3 ขวา - นครหลวง ปริมาณ 5,504 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 154000 154000 800 0 1600 0 2400 0 3200 0 4000 0 4800 0 5504 0 5504 0 5504 0 5504 0 5504 0 5504 0 5504 0 5504 0
178907 (1.810) กำจัดวัชพืชคลอง 3 ขวา - นครหลวง ปริมาณ 18,648 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 522000 522000 2100 0 4500 0 6600 0 9000 0 11200 0 13600 0 16100 0 18648 0 18648 0 18648 0 18648 0 18648 0 18648 0 18648 0
178908 (1.811) กำจัดวัชพืชคลองบ้านลาด ปริมาณ 3,680 ตัน โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 103000 103000 980 0 1880 0 2780 0 3680 0 3680 0 3680 0 3680 0 3680 0 3680 0 3680 0
178909 (1.812) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 3 ซ้าย - 21 ขวา ปริมาณ 3,600 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 111000 111000 980 0 1880 0 2780 0 3670 0 3670 0 3670 0 3670 0 3670 0 3670 0 3670 0
178910 (1.813) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 4 ซ้าย - 21 ขวา ปริมาณ 1,760 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 54000 54000 980 0 1760 0 1760 0 1760 0 1760 0 1760 0 1760 0 1760 0 1760 0 1760 0
178911 (1.814) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา - 1 ขวา - 1 ขวา เริงราง ปริมาณ 2,880 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 89000 89000 980 0 1760 0 2560 0 2880 0 2880 0 2880 0 2880 0 2880 0 2880 0 2880 0
178912 (1.815) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย ป่าสัก กม.0+000-กม.10+500 ปริมาณ 21,448 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 2700 0 5500 0 8100 0 10800 0 13500 0 16300 0 19000 0 21448 0 21448 0 21448 0 21448 0 21448 0 21448 0 21448 0
178913 (1.816) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 8 ซ้าย กม.0+000 - 10+000 ปริมาณ 15,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 460000 460000 1900 0 3800 0 5500 0 7400 0 9100 0 11000 0 13100 0 15000 0 15000 0 15000 0 15000 0 15000 0 15000 0 15000 0
178914 (1.817) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 9 ซ้าย กม.0+000 - 7+680 ปริมาณ 11,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 1400 0 2700 0 4200 0 5500 0 7000 0 8300 0 9700 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0
178915 (1.818) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ กม.0+000-กม.16+100 ปริมาณ 17,860 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 2200 0 4400 0 6600 0 8800 0 11000 0 13200 0 15400 0 17860 0 17860 0 17860 0 17860 0 17860 0 17860 0 17860 0
178916 (1.819) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ กม.16+100-กม.35+200 ปริมาณ 28,600 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 3600 0 7100 0 10700 0 14300 0 17900 0 21500 0 25100 0 28660 0 28660 0 28660 0 28660 0 28660 0 28660 0 28660 0
178917 (1.820) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่มหาราช 2 ตั้งแต่ กม.47+700 ถึง กม.50+000 ปริมาณ 1,626 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 178000 178000 800 0 1626 0 1626 0 1626 0 1626 0 1626 0 1626 0 1626 0 1626 0 1626 0
178918 (1.821) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่มหาราช 3 ตั้งแต่ กม.12+000 ถึง กม.16+500 ปริมาณ 6,750 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 208000 208000 800 0 1700 0 2600 0 3400 0 4300 0 5200 0 6100 0 7000 0 7000 0 7000 0 7000 0 7000 0 7000 0 7000 0
178919 (1.822) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 24 ขวา กม.0+000 - 5+600 ปริมาณ 4,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 130000 130000 1200 0 2200 0 3300 0 4400 0 4400 0 4400 0 4400 0 4400 0 4400 0 4400 0
178920 (1.823) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 13 ซ้าย ตั้งแต่ กม.8+000 ถึง กม.11+760 ปริมาณ 3,384 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 105000 105000 1100 0 2100 0 3200 0 3520 0 3520 0 3520 0 3520 0 3520 0 3520 0 3520 0
178921 (1.824) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-8 ซ้าย ตั้งแต่ กม.21+000 ถึง กม.31+400 ปริมาณ 5,940 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 183000 183000 1100 0 2200 0 3300 0 4300 0 5400 0 5940 0 5940 0 5940 0 5940 0 5940 0 5940 0 5940 0
178922 (1.825) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2ขวา-1ซ้าย นครหลวง ปริมาณ 3,600 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 800 0 1600 0 2400 0 3200 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 0
178923 (1.826) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 4 ขวา - 24 ขวา กม.0+000 - 5+200 ปริมาณ 3,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 88000 88000 0 0 800 0 1600 0 2400 0 3200 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 0 3600 0
178925 (1.828) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายซอย 4 ขวา-นครหลวง กม.7+820-กม.15+571 ปริมาณ 4,144 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 116000 116000 800 0 1600 0 2400 0 3200 0 3600 0 4144 0 4144 0 4144 0 4144 0 4144 0 4144 0 4144 0
178926 (1.829) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายซอย 6 ขวา-นครหลวง กม.0+000-กม.4+800 ปริมาณ 2,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 72000 72000 800 0 1700 0 2500 0 2500 0 2500 0 2500 0 2500 0 2500 0 2500 0 2500 0
178927 (1.830) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ระยะที่ 1 กม.0+000-กม.20+075 ปริมาณ 42,875 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 6500 0 11600 0 18100 0 23200 0 29700 0 34800 0 41300 0 42875 0 42875 0 42875 0 42875 0 42875 0 42875 0 42875 0
178928 (1.831) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ระยะที่ 2 กม.20+075-กม.37+150 ปริมาณ 25,020 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 3100 0 6100 0 9200 0 12200 0 15300 0 18300 0 21400 0 25020 0 25020 0 25020 0 25020 0 25020 0 25020 0 25020 0
178929 (1.832) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ระยะที่ 3 ปริมาณ 21,438 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 2900 0 5700 0 8600 0 11400 0 14300 0 17100 0 20000 0 21438 0 21438 0 21438 0 21438 0 21438 0 21438 0 21438 0
178930 (1.833) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร ปริมาณ 10,320 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 324500 324500 1300 0 2700 0 4000 0 5400 0 6700 0 8100 0 9400 0 10320 0 10320 0 10320 0 10320 0 10320 0 10320 0 10320 0
178991 (1.894) กำจัดวัชพืชคลองซอย 21 ขวา ปริมาณ 7,200 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 222000 222000 900 0 1800 0 2700 0 3600 0 4500 0 5400 0 6300 0 7200 0 7200 0 7200 0 7200 0 7200 0 7200 0 7200 0
178992 (1.895) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา มหาราช 1 ปริมาณ 2,797 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 86000 86000 800 0 1700 0 2500 0 2797 0 2797 0 2797 0 2797 0 2797 0 2797 0 2797 0
178993 (1.896) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย มหาราช 2 ปริมาณ 5,160 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 160000 160000 800 0 1700 0 2500 0 3400 0 4200 0 5160 0 5160 0 5160 0 5160 0 5160 0 5160 0 5160 0 5160 0 5160 0
178994 (1.897) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย เริงราง ปริมาณ 1,710 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 52000 52000 800 0 1710 0 1710 0 1710 0 1710 0 1710 0 1710 0 1710 0 1710 0 1710 0
178995 (1.898) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย ลพบุรี ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.13+100 ปริมาณ 13,100 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 405000 405000 1700 0 3300 0 5000 0 6600 0 8300 0 9900 0 11600 0 13100 0 13100 0 13100 0 13100 0 13100 0 13100 0 13100 0
178996 (1.899) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ขวา มหาราช 1 ปริมาณ 8,531 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 264000 264000 1131 0 2231 0 3331 0 4331 0 5431 0 6431 0 7531 0 8531 0 8531 0 8531 0 8531 0 8531 0 8531 0 8531 0
178997 (1.900) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย มหาราช 2 ปริมาณ 10,418 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 322000 322000 1300 0 2700 0 4000 0 5400 0 6700 0 8100 0 9400 0 10418 0 10418 0 10418 0 10418 0 10418 0 10418 0 10418 0
178998 (1.901) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย เริงราง ปริมาณ 2,130 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 65000 65000 800 0 900 0 2130 0 2130 0 2130 0 2130 0 2130 0 2130 0 2130 0 2130 0
178999 (1.902) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ขวา-1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 3 ปริมาณ 3,036 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 94000 94000 800 0 1600 0 3036 0 3036 0 3036 0 3036 0 3036 0 3036 0 3036 0 3036 0 3036 0 3036 0
179001 (1.904) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่มหาราช 1 ปริมาณ 14,325 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 443000 443000 1700 0 3400 0 5300 0 7000 0 8900 0 10800 0 12700 0 14325 0 14325 0 14325 0 14325 0 14325 0 14325 0 14325 0
179002 (1.905) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่เริงราง ปริมาณ 6,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 185000 185000 0 0 1100 0 2120 0 3120 0 4120 0 5120 0 6120 0 6120 0 6120 0 6120 0 6120 0 6120 0 6120 0
179003 (1.906) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา-8 ซ้าย ตั้งแต่ กม.4+000 ถึง กม.9+820 ปริมาณ 4,947 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 153000 153000 950 0 1950 0 2950 0 4050 0 5060 0 5060 0 5060 0 5060 0 5060 0 5060 0 5060 0 5060 0
179004 (1.907) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-7 ซ้าย ตั้งแต่ กม.2+500 ถึง กม.12+400 ปริมาณ 7,425 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 230000 230000 1000 0 1950 0 2950 0 3900 0 4900 0 7600 0 6800 0 7600 0 7600 0 7600 0 7600 0 7600 0 7600 0 7600 0
179041 (1.944) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา - 5 ซ้าย กม.0+000 - 5+000 ปริมาณ 10,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 1200 0 2500 0 3700 0 5000 0 6200 0 7500 0 8700 0 10000 0 10000 0 10000 0 10000 0 10000 0 10000 0 10000 0
179042 (1.945) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา 4 ซ้าย เริงราง ปริมาณ 2,030 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 62000 62000 800 0 1700 0 2080 0 2080 0 2080 0 2080 0 2080 0 2080 0 2080 0 2080 0
179043 (1.946) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย - 4 ซ้าย กม.0+000 - 5+000 ปริมาณ 7,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 230000 230000 1000 0 1950 0 2850 0 3800 0 4700 0 5650 0 6550 0 7500 0 7500 0 7500 0 7500 0 7500 0 7500 0 7500 0
179044 (1.947) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ซ้าย เริงราง ปริมาณ 2,920 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 90000 90000 800 0 1700 0 2600 0 2920 0 2920 0 2920 0 2920 0 2920 0 2920 0 2920 0
179045 (1.948) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 5 ซ้าย กม.0+000 - 6+500 ปริมาณ 13,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 1600 0 3300 0 4900 0 6650 0 8250 0 10000 0 11600 0 13000 0 13000 0 13000 0 13000 0 13000 0 13000 0 13000 0
179046 (1.949) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 6 ซ้าย กม.0+000 - 3+500 ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 160000 160000 800 0 1700 0 2500 0 3400 0 4200 0 5000 0 5000 0 5000 0 5000 0 5000 0 5000 0 5000 0
179047 (1.950) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 7 ซ้าย กม.0+000 - 14+000 ปริมาณ 20,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 640000 640000 2400 0 4900 0 7300 0 9800 0 12200 0 14700 0 17600 0 20000 0 20000 0 20000 0 20000 0 20000 0 20000 0 20000 0
179049 (1.952) กำจัดวัชพืชคลองระบายริมเขตคลองชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 - 8+500 ปริมาณ 8,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 260000 260000
179050 (1.953) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 23 ขวา กม.8+300 - 17+800 ปริมาณ 7,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000
179051 (1.954) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 24 ขวา กม.4+000 - 44+500 ปริมาณ 34,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
179053 (1.956) กำจัดวัชพืชบริเวณแม่น้ำป่าสักช่วงอำเภอแก่งคอย บริเวณ ทรบ.สองคอน ปริมาณ 3,710 ตัน โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 116000 116000
179054 (1.957) กำจัดวัชพืชบริเวณแม่น้ำป่าสักช่วงอำเภอวังม่วง (ท้ายอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก) ปริมาณ 3,750 ตัน โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 118000 118000
179055 (1.958) กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา ตั้งแต่ กม.53+200 ถึง กม.60+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 168000 168000 5680 0
179056 (1.959) กำจัดวัชพืชคลองบางบ้านไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 247000 247000 6471 0
179057 (1.960) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 614000 614000 20640 0
179058 (1.961) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา-1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 3 ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.10+740 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 249000 249000 8400 0
179059 (1.962) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ขวา-1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 3 ตั้งแต่ กม.0+700 ถึง กม.2+732 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000 50000 1000 0 1680 0 1680 0
179060 (1.963) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 ปริมาณ 3,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 99900 99900 900 0 1700 0 2700 0 3400 0 3400 0
179061 (1.964) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อย เหนือ ปตร.บางระจัน ปริมาณ 5,300 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 157600 157600 1300 0 2800 0 4100 0 5360 0 5360 0 5360 0 5360 0 5360 0 5360 0 5360 0 5360 0 5360 0
179074 (1.977) กำจัดวัชพืชโดยเครี่องจักร คลองระบายเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ปริมาณ 6,468 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 1100 0 2200 0 3300 0 4300 0 5400 0 6468 0 6468 0 6468 0 6468 0 6468 0 6468 0 6468 0
179075 (1.978) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร.1 ขวา - 1 ขวา สุพรรณ 3 ปริมาณ 3,234 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 900 0 1700 0 2600 0 3234 0 3234 0 3234 0 3234 0 3234 0 3234 0 3234 0 3234 0 3234 0
179076 (1.979) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร.1 ขวา สุพรรณ 3 ปริมาณ 3,234 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 3234 0
179077 (1.980) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร.2 ขวา สุพรรณ 3 ปริมาณ 4,625 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 143000 143000 4625 0
179078 (1.981) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ 2 ซ้าย - 1 ขวา สุพรรณ 3 ปริมาณ 3,234 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 3234 0
179079 (1.982) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 ปริมาณ 8,797 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 272000 272000 8797 0
179080 (1.983) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา ปริมาณ 4,140 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 128000 128000 4140 0
179081 (1.984) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา - 1 ซ้าย ปริมาณ 1,230 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000 50000 1230 0
179082 (1.985) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ปริมาณ 4,850 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 4850 0
179083 (1.986) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ซ้าย ปริมาณ 2,586 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 80000 80000 2586 0
179084 (1.987) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 2 ขวา ปริมาณ 6,468 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 6468 0
179085 (1.988) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา ปริมาณ 3,040 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 95000 95000 3040 0
179104 (1.1007) กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา ตั้งแต่ กม.108+000 ถึง กม.110+000 ปริมาณ 4,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 139000 139000 4720 0
179105 (1.1008) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา มหาราช 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 111000 111000 3760 0
179106 (1.1009) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ขวา มหาราช 3 ปริมาณ 3,995 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 124000 124000 1000 0 1950 0 3050 0 4240 0 4240 0
179107 (1.1010) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ขวา มหาราช 2 ปริมาณ 3,480 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 108000 108000 990 0 1970 0 2920 0 3680 0 3680 0
179108 (1.1011) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 4 ขวา มหาราช 2 ปริมาณ 4,355 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 135000 135000 4560 0
179109 (1.1012) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 90000 90000 1520 0 3040 0 3040 0 3040 0 3040 0 3040 0 3040 0 3040 0 3040 0
179110 (1.1013) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 12 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 148000 148000 5040 0
179111 (1.1014) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 13 ซ้าย ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 81000 81000 2800 0
179112 (1.1015) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา เขตจังหวัดอ่างทอง ปริมาณ 3,900 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 116700 116700 990 0 1990 0 2940 0 3920 0 3920 0
179113 (1.1016) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อย ด้านเหนือ ประตูระบายน้ำยางมณี ปริมาณ 16,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 2200 0 4500 0 6700 0 9000 0 11200 0 13300 0 16000 0 16000 0 16000 0 16000 0 16000 0 16000 0 16000 0 16000 0
179123 (1.1026) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร บริเวณด้านท้ายทาง-ระบายน้ำล้นเขื่อนทับเสลา ปริมาณ 14,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 448000 448000 1800 0 3800 0 5600 0 7700 0 9500 0 11600 0 13400 0 14500 0 14500 0 14500 0 14500 0 14500 0 14500 0 14500 0
179183 (1.1086) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร ปริมาณ 6,468 ตัน ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 1200 0 2300 0 3500 0 4600 0 5800 0 6700 0 6700 0 6700 0 6700 0 6700 0 6700 0 6700 0
180164 (17) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 22200000 22200000
183554 (1.3299) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.01 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ปริมาณ 241,900 ลบ.ม. ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8000000 8000000 101000 0
183560 (1.3305) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองท่ากระทุ่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 64,620 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2100000 2100000 42700 0
183561 (1.3306) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองท่าอิฐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 186,150 ลบ.ม. ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6050000 6050000 89000 0
183562 (1.3307) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองหน้ากระดาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 209,240 ลบ.ม. ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6800000 6800000 61000 0
183606 (1.3351) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองชวดโสน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 466000 466000 20024 0
183607 (1.3352) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองตาลอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 439000 439000
183623 (1.3368) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองหัวถนน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 25,250 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 8099 0
183625 (1.3370) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง LMC-P1 ปริมาณ 11,500 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000
183626 (1.3371) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง RMC-P1 ปริมาณ 34,100 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000
183627 (1.3372) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 1 ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 47,770 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 47770 0
183628 (1.3373) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 2 ซ้าย เขาแก้วปริมาณ 76,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
183629 (1.3374) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสายใหญ่เขาแก้ว ปริมาณ 76,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 49480 0
183630 (1.3375) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 48,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 48000 0
183631 (1.3376) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 4 ขวา ปริมาณ 4,100 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000 50000 2480 0
183632 (1.3377) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ MC-P2 ปริมาณ 7,000 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 90000 90000 4460 0
183640 (1.3385) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง 1 ซ้าย คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 30,970 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 30397 0
183641 (1.3386) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแขมโค้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 64,320 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1350000 1350000 20263 0
183642 (1.3387) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองเตยใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 104,820 ลบ.ม. ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2200000 2200000 40681 0
183643 (1.3388) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองลำไอ้งอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 135,780 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2850000 2850000 28270 0
183644 (1.3389) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองลำการ้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปริมาณดิน 85,760 ลบ.ม. ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5200000 5200000 151500 0
183659 (1.3404) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 1 ขวา 1 ซ้าย เขาแก้ว ปริมาณ 30,500 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
183660 (1.3405) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 5 ขวา ปริมาณ 7,700 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 4950 0
183661 (1.3406) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 7 ขวา ปริมาณ 5,500 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 70000 70000 3470 0
183662 (1.3407) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 8 ขวา ปริมาณ 6,400 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 80000 80000 3970 0
183663 (1.3408) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่เขาแก้ว ปริมาณ 136,500 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1800000 1800000 58970 0
183673 (1.3418) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองชวดบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 459000 459000
183674 (1.3419) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบางปลาร้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 479000 479000 8778 0
183675 (1.3420) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 2 ซ้าย - 2 ซ้าย ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ปริมาณ 73,200 ลบ.ม. ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1600000 1600000 10 5 240000 179503.25 0 0
183676 (1.3421) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 3 ขวา -1 ซ้าย-ป่าสัก กม.10+500-17+200 ปริมาณ 54,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 16200 0
183712 (1.3457) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.10+900 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ปริมาตรดิน 16,700 ลบ.ม. ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 4 0 3 70000 39 0 0
183730 (1.3475) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 4 ขวา - 4 ซ้าย - สุพรรณ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 47,656 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
183731 (1.3476) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 5 ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปริมาณดิน 65,750 ลบ.ม. ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1380000 1380000
183732 (1.3477) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปริมาณดิน 119,110 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000
183733 (1.3478) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 95,320 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
183734 (1.3479) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อยืมคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปริมาณดิน 102,910 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2160000 2160000 102910 0
183735 (1.3480) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 247,740 ลบ.ม.ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1800000 1800000 89050 0
183736 (1.3481) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปริมาณดิน 100,900 ลูกบาศก์เมตร ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
183737 (1.3482) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 5 ขวา สามชุก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปริมาณดิน 169,820 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000 42400 0
183738 (1.3483) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปริมาณดิน 65,670 ลูกบาศก์เมตร ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000
191160 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านห้วยตะปอก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบกลาง 2563 7976600 7976600 0 0 0 0 24000 0 49000 0 73000 0 98000 0 119000 0 136800 0 139210 0 141620 0 144030 0
191161 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านหัวฝาย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบกลาง 2563 7976600 7976600 24000 0 49000 0 73000 0 98000 0 119000 0 136800 0 139380 0 141960 0 144550 0
191162 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านหัวฝาย 2 สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบกลาง 2563 8000000 8000000 24000 0 47000 0 72000 0 99000 0 120000 0 136800 0 139380 0 141960 0 144550 0
191318 - โครงการผันน้ำอ่างเก็บคลองหลวง รัชชโลทร ไปสถานีสูบน้ำพานทองเพื่อเติมน้ำอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบกลาง 2563 55788000 55788000
176317 ขุดลอกคลองเปรมประชากร จากคลองเชียงรากน้อยถึงสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3878750 2600635
176337 ขุดลอกคลองเปรมประชากร จากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ถึงคลองเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9655538 9655538
177842 (1.19) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2056000 2056000
177855 (11) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 11750000 11750000
177862 (18) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 ลำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7700000 7700000
177869 (25) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4200000 4200000
178725 (1.628) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.5 ปริมาณ 8,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 6900 0 7500 94 7500 94 8000 100 8000 100 8000 100 8000 100 8000 100 8000 100
178727 (1.630) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 8,300 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 260000 260000 0 0 0 0 0 0 0 8300 104 8000 0 8000 100 8300 104 8300 104 8300 104 8300 104 8300 104 8300 104 8300 104
178730 (1.633) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร ในคลองระบายน้ำ ปริมาณ 9,698.42 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 305500 305500 8490 106 8700 0 8700 109 9700 122 9700 122 9700 122 9700 122 9700 122 9700 122 9700 122
178732 (1.635) กำจัดวัชพืชบริเวณคลองประปา ปริมาณ 74,000 ตัน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2354000 2354000 17500 219 24000 0 24000 300 26100 327 29500 369 39400 493 42900 537 66000 825 66000 825 71000 888
178746 (1.649) กำจัดวัชพืชคลองขวาง-เปร็ง-ชวดพร้าว ปริมาณ 17,450 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 797700 797700 18900 236 18000 0 18900 237 18900 237 18900 237 18900 237 18900 237 1890 237 18900 237 18900 237
178747 (1.650) กำจัดวัชพืชคลองบางขนาก ปริมาณ 14,700 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 672200 672200 17400 218 20000 0 20000 250 21000 263 21000 263 21000 263 21000 263 21000 263 21000 263 21000 263
178748 (1.651) กำจัดวัชพืชคลองพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณ 19,880 ตันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 660000 660000 17100 214 16000 0 17100 214 17100 214 17100 214 17100 214 17100 214 17100 214 17100 214 17100 214
178749 (1.652) กำจัดวัชพืชคลองอุดมชลจร ปริมาณ 7,300 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 333600 333600 7000 0 7300 92 7300 92 7300 92 7300 92 7300 92 7300 92 7300 92 7300 92
178766 (1.669) กำจัดวัชพืชแก้มลิงหนองใหญ่ ปริมาณ 11,250 ตัน โครงการชลประทานชุมพร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 328000 328000 7300 92 3800 48 6600 83 10415 131 10415 131 10415 131 10415 131 10415 131
178807 (1.710) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายใหญ่ สัมปทวน ปริมาณ 13,650 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 430000 430000 13100 164 13100 0 12900 162 13100 164 13100 164 13100 164 13100 164 13100 164 13100 164 13100 164
178808 (1.711) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายใหญ่เจดีย์บูชา ปริมาณ 20,630 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 8300 0 11900 149 20630 258 20630 258 20630 258 20630 258 20630 258 20630 258 20630 258
178809 (1.712) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายใหญ่ท่าเรือ-บางพระ ปริมาณ 19,050 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 6350 0 9850 124 19050 239 19050 239 19050 239 19050 239 19050 239 19050 239 19050 239
178813 (1.716) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรคลองส่งน้ำและระบายน้ำ 3ขวา-นครชัยศรี กม.0+050 ถึง กม.10+050 ปริมาณ 8,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 323000 323000 1400 0 6920 87 17950 225 19050 239 19050 239 19050 239 19050 239 19050 239 19050 239
178814 (1.717) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองญี่ปุ่นใต้ ปริมาณ 17,550 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 552000 552000 13000 163 16500 0 17550 220 17550 220 17550 220 17550 220 17550 220 17550 220 17550 220 17550 220
178887 (1.790) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกตก จำนวน 2,100 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 636000 636000 14000 0 20000 250 21000 263 21000 263 21000 263 21000 263 21000 263 21000 263 21000 263
178888 (1.791) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกใต้ จำนวน 23,940 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 726000 726000 23940 299 23000 0 23940 300 23940 300 23940 300 23940 300 23940 300 23940 300 23940 300 23940 300
178890 (1.793) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปริมาณ 10571 ตัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 333000 333000 7 0 3 233000 25937.1 0 0 10300 0 10300 129 10571 133 10571 133 10571 133 10571 133 10571 133 10571 133 10571 133
178891 (1.794) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปริมาณ 10571 ตัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 333000 333000 7 0 3 233000 25937.1 0 0 1800 23 8100 0 10100 127 10571 133 10571 133 10571 133 10571 133 10571 133 10571 133 10571 133
178892 (1.795) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปริมาณ 10571 ตัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 333000 333000 7 0 3 233000 25937.1 0 0 5400 0 10000 125 10571 133 10571 133 10571 133 10571 133 10571 133 10571 133 10571 133
178955 (1.858) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.1 ปริมาณ 6,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 6400 80 6200 0 6200 78 6400 80 6400 80 6400 80 6400 80 6400 80 6400 80 6400 80
178956 (1.859) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.3 ปริมาณ 4,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 3200 40 4800 60 4800 60 4800 60 4800 60 4800 60 4800 60 4800 60
178957 (1.860) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.7 ปริมาณ 8,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 3500 44 7700 0 7700 97 8000 100 8000 100 8000 100 8000 100 8000 100 8000 100 8000 100
178958 (1.861) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.8 ปริมาณ 8,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 8000 100 6300 0 7800 98 8000 100 8000 100 8000 100 8000 100 8000 100 8000 100 8000 100
178960 (1.863) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ 1 (สายเก่า) ปริมาณ 6,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 5600 70 6300 79 6400 80 6400 80 6400 80 6400 80 6400 80 6400 80 6400 80
178977 (1.880) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.1ซ้ายบางป่า ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 5000 63 4700 0 4700 59 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63
178978 (1.881) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.สายใหญ่บางป่า ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 5000 63 4700 0 4700 59 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63
178979 (1.882) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองตาคต-ดำเนินสะดวก ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 5000 63 4600 0 4600 58 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63
178980 (1.883) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองร.2ซ้ายบางป่า ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 4700 0 4700 59 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63
179032 (1.935) กำจัดวัชพืชคลองชายทะเล ปริมาณ 14,040 ตัน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 7800 98 13000 0 13000 163 14040 176 14040 176 14040 176 14040 176 14040 176 14040 176 14040 176
179035 (1.938) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองเลียบคันกั้นน้ำเค็มสมุทรสงคราม-สมุทรสาคร ปริมาณ 19,410 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 4500 0 15700 197 18910 237 18910 237 19410 243 19410 243 19410 243 19410 243 19410 243
179067 (1.970) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.2R บ้านยาง กม.0+000-16+500 ปริมาณ 11,630 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 339000 339000 11630 145 11230 0 11230 141 11630 146 11630 146 11630 146 11630 146 11630 146 11630 146 11630 146
179068 (1.971) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.2R สองพี่น้อง กม.0+000-25+978 ปริมาณ 21,678 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 670000 670000 4700 59 8200 0 15200 190 21678 271 21678 271 21678 271 21678 271 21678 271 21678 271 21678 271
179069 (1.972) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.3R สองพี่น้อง กม.0+000-10+586 ปริมาณ 11,830 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 345000 345000 11830 148 11830 0 11330 142 11830 148 11830 148 11830 148 11830 148 11830 148 11830 148 11830 148
179070 (1.973) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.5R สองพี่น้อง กม.0+567-9+988 ปริมาณ 19,650 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 573000 573000 4700 59 8400 0 12850 161 13400 168 16900 212 18556 232 18556 232 18556 232 18556 232 18556 232
179071 (1.974) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.บ้านยาง กม.0+000-14+293 ปริมาณ 13,720 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 9940 12 9940 0 9940 125 13720 172 13720 172 13720 172 13720 172 13720 172 13720 172 13720 172
179072 (1.975) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรคลองระบายน้ำ 6 ขวา - สองพี่น้อง กม.0+400 ถึงกม.23+755 ปริมาณ 35,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1297000 1297000 20900 261 33900 424 35400 443 35400 443 35400 443 35400 443 35400 443 35400 443 35400 443
179073 (1.976) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรคลองระบายน้ำ 6เอขวา-สองพี่น้อง กม.0+200 ถึง กม.10+815 ปริมาณ 11,850 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 434000 434000 1600 0 11600 145 11850 149 11850 149 11850 149 11850 149 11850 149 11850 149 11850 149
179086 (1.989) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองพระยาบรรลือ กม.0+000 - กม.17+445 ปริมาณ 21,370 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 653000 653000 16500 206 20000 0 21370 268 21370 268 21370 268 21370 268 21370 268 21370 268 21370 268 21370 268
179395 (1.156) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8300000 8300000
180148 (1) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6000000 5800000
180149 (2) รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000000 30000000
180150 (3) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 18000000 18000000
180151 (4) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 27200000 27200000
180152 (5) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 190 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 18000000 18000000
180153 (6) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบพร้อมคราด ขนาดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 39200000 39200000
180154 (7) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบพร้อมคราด ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 24000000 24000000
180155 (8) รถบดล้อหนามขับเคลื่อนด้วยตัวเองพร้อมใบมีด ขนาด 20 ตัน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 58000000 58000000
180156 (9) รถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 24 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 93600000 93600000
180157 (10) รถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 16000000 16000000
180162 (15) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 11100000 11100000
183551 (1.3296) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลอง ร.สายใหญ่จรเข้สามพัน กม.28+345-35+344 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 81,859 ลบ.ม. ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2660000 2660000 20800 260 49200 0 78000 975 78000 975 78000 975 78000 975 78000 975 81859 1024 81859 1024 81859 1024
183555 (1.3300) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ขุดลอกคลองสามแก้วช่วง กม.4+000 ถึง กม.5+900 ปริมาณ 243,910 ลบ.ม. จังหวัดชุมพร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7500000 7500000 40000 500 98400 0 161100 2014 177900 2224 189900 2374 216900 2712 227900 2849 243910 3049 243910 3049 243910 3049
183563 (1.3308) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองกระทุ่มหลักชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ปริมาณดิน 22,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 734000 734000 16000 0 22000 275 22000 275 22600 283 22600 283 22600 283 22600 283 22600 283 22600 283
183564 (1.3309) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบางหวาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ปริมาณดิน 19,650 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 637700 637700 19650 246 19650 246 19000 238 19000 238 19650 246 19650 246 19650 246 19650 246 19650 246 19650 246
183568 (1.3313) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองขนมจีน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปริมาณดิน 324,551 ลบ.ม. ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9600000 9600000 38900 0 60900 762 107900 1349 120500 1507 200000 2500 200000 2500 273000 3413 273000 3413 286000 3575
183570 (1.3315) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.26 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 30,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 1200 150 24000 0 29000 363 29000 363 29000 363 29000 363 29000 363 30000 375 30000 375 30000 375
183572 (1.3317) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลอง ร. 1 ซ.ตาคต-ดำเนินสะดวก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ปริมาณดิน 29,940 ลบ.ม. ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000 0 0 0 0 0 0 0 14600 183 20100 252 27060 339 27060 339 29940 375 29940 375 29940 375
183588 (1.3333) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองรางหวาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ปริมาณดิน 7,870 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 255700 255700 7500 94 7500 94 7500 94 7500 94 7500 94 7870 99 7870 99 7870 99
183590 (1.3335) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.2ขวา จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 13,022 ลบ.ม. ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 273000 273000 8840 111 13022 163 13022 163 13022 163 13022 163 13022 163 13022 163 13022 163
183591 (1.3336) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.4ขวา จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 13,426 ลบ.ม. ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 281000 281000 0 0 10590 133 13426 168 13426 168 13426 168 13426 168
183592 (1.3337) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.6ซ้าย จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 1,472 ลบ.ม. ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 199000 199000 5120 65 10250 129 10250 129 10250 129 10250 129 10250 129
183602 (1.3347) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองกัญชา-เกาะดอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 9,307 ลบ.ม. ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 196700 196700
183603 (1.3348) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองขวาง-เปร็ง-ชวดพร้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 223,330 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4486000 4486000 29700 372 39600 495 50400 631 64860 811 78130 977 126827 1586 126827 1586 126827 1586
183604 (1.3349) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแขวงกลั่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 46,343 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 976400 976400 5880 74 5880 74 5880 74
183605 (1.3350) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองจรเข้น้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 29,150 ลบ.ม. ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 616800 616800 3680 46 29150 365 29150 365 29150 365
183608 (1.3353) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองนครเนื่องเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 166,170 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3526500 3526500 12820 160 45545 570 55830 698 67050 839 82045 1026 89470 1119 122160 1527 122160 1527 122160 1527
183610 (1.3355) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบางขนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 183,360 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3891300 3891300 27710 346 58725 735 68625 858 79425 993 93585 1170 101055 1264 132232 1653 132232 1653 132232 1653
183613 (1.3358) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบึงโขล่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 13,992 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 296100 296100
183614 (1.3359) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบึงบางสวน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 25,152 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 530800 530800
183615 (1.3360) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบึงบางสายแยกขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 20,118 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 431200 431200
183616 (1.3361) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองปีกกา-ก้นบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 76,635 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1617300 1617300 4510 57 35620 446 35620 446 35620 446
183617 (1.3362) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพระยาสมุทร-คลองบางพลีน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 44,225 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 929300 929300
183618 (1.3363) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพระยาอรรคราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 58,604 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1248600 1248600
183619 (1.3364) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแพรกสมอเซ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 20,625 ลบ.ม. ตำบลอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 434300 434300
183620 (1.3365) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองรางปีกนก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 4,525 ลบ.ม. ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 96200 96200 4525 57 4525 57 4525 57
183621 (1.3366) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองอุดมชลจร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 84,680 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1794400 1794400 14220 178 14220 178 14220 178
183645 (1.3390) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร. 2 ข.ท่าผา-บางแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ปริมาณดิน 46,290 ลบ.ม. ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 989000 989000 0 0 0 0 0 0 0 28700 359 36780 460 46290 579 46290 579 46290 579 46290 579 46290 579 46290 579
183646 (1.3391) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ขวา - 7ซ้าย ท่าสาร - บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 30,048 ลบ.ม. ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 630000 630000 21410 268 26750 335 30048 376 30048 376 30048 376 30048 376 30048 376 30048 376
183647 (1.3392) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.8ซ้าย ท่าสาร - บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 6,537 ลบ.ม. ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 137000 137000 6537 82 6537 82 6537 82
183669 (1.3414) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D7 ปริมาณดิน 32,740 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 3 0 2 70000 63731.75 0 0 4300 0 15945 200 21425 268 26075 326 32740 410 32740 410 32740 410 32740 410 32740 410
183670 (1.3415) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D8 - 4L ปริมาณดิน 46,865 ลูกบาศก์เมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1002000 1002000 4 0 3 101000 74272 0 0 25410 318 34560 432 43010 538 46865 586 46865 586 46865 586 46865 586 46865 586
183671 (1.3416) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D8-5L ปริมาณดิน 32,740 ลูกบาศก์เมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 3 0 2 70000 64451.15 0 0 14325 180 19715 247 24365 305 32740 410 32740 410 32740 410 32740 410 32740 410
183672 (1.3417) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D9 ปริมาณดิน 14,500 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 310000 310000 1 0 1 31000 31000 87 87 4350 55 14500 182 14500 182 14500 182 14500 182 14500 182
183693 (1.3438) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.1 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 14,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 1700 21 14000 175 14000 175 14000 176 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175
183694 (1.3439) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.18 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 70,000 ลบ.ม. 1 งาน ตำบล นาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 20500 257 37100 464 41700 522 52200 653 55650 696 70000 875 70000 875 70000 875
183695 (1.3440) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.2 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 4,500 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 4500 57 4500 57 4500 57 4500 57 4500 57 4500 57 4500 57 4500 57
183696 (1.3441) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.27 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 46,500 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 15990 200 20990 263 25040 314 39960 500 42910 537 46500 582 46500 582 46500 582
183697 (1.3442) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 18,700 ลูกบาศก์เมตร1 งาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 14295 179 18700 234 18700 234 18700 234 18700 234 18700 234 18700 234 18700 234
183698 (1.3443) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.3 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 18,700 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 16020 201 18700 234 18700 234 18700 234 18700 234 18700 234 18700 234 18700 234
183699 (1.3444) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 10,700 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 230000 230000 3750 47 10700 134 10700 134 10700 134 10700 134 10700 134
183700 (1.3445) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.4 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 4,500 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 4500 57 4500 57 4500 57 4500 57 4500 57 4500 57 4500 57 4500 57
183701 (1.3446) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 14,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 5000 63 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175
183702 (1.3447) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 37,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 16285 204 22145 277 26670 334 37000 463 37000 463 37000 463 37000 463 37000 463
183703 (1.3448) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 70,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 12300 154 48840 611 58590 733 70000 875 70000 875 70000 875
183704 (1.3449) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อยืมคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-2 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 70,000 ลบ.ม. 1 งาน ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 52645 659 70000 875 70000 875 70000 875 70000 875 70000 875 70000 875 70000 875
183705 (1.3450) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อยืมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 46,500 ลบ.ม. 1 งาน ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 29695 372 40590 508 44640 559 46500 582 46500 582 46500 582 46500 582 46500 582
183706 (1.3451) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 11,500 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 7050 89 11500 144 11500 144 11500 144 11500 144 11500 144
183710 (1.3455) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแพงพวย ระยะทาง 1.800 ก ม. ปริมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 1 รายการ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 9630 121 14450 181 19850 249 28420 356 31530 395 48525 607 48525 607 48525 607
183711 (1.3456) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ้านใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 1 รายการ ปริมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 8890 112 33875 424 33875 424 33875 424
183728 (1.3473) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองประเวศน์บุรีรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 174,765 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3708900 3708900 34200 428 44100 552 54900 687 69060 864 76530 957 121687 1522 121687 1522 121687 1522
183729 (1.3474) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 66,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1411400 1411400 28985 363 39270 491 50490 632 66280 829 66280 829 66600 833 66600 833 66600 833
176889 แก้มลิงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง จังหวัดตรัง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7101959 7101959
177843 (1.20) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2700000 2700000
177856 (12) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9720000 9720000
177863 (19) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ลำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5500000 5500000
177870 (26) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8520000 8520000
178845 (1.748) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกคลอง 1-4L-MD5 โดยรถขุด ปริมาณ 1,920 ตัน คบ.ปากพนังล่าง ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 328000 328000 480 0 960 0 1440 0 1920 0
178847 (1.750) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกคลองขวาง ความกว้าง 12 เมตร ความยาว 3,500 เมตร โดยรถขุด ปริมาณ 2,100 ตัน คบ.ปากพนังล่าง ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 359000 359000 0 0 525 0 1050 0 1575 0 2100 0
178848 (1.751) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกคลองเชียร ความกว้าง 25 เมตร ยาว 920 เมตร โดยรถขุด ปริมาณ 1,149.60 ตัน คบ.ปากพนังล่าง ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 197000 197000 0 0 287 0 574 0 861 0 1150 0
178862 (1.765) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 ปริมาณ 9,100 ตัน โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 423500 423500 1820 0 6825 0 9100 0
178863 (1.766) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำมูโนะ กม.0+000 - 5+000 ปริมาณ 2,240 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 104000 104000 488 0 1680 0 2240 0
178865 (1.768) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 3 ปริมาณ 11,130 ตัน โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 517000 517000 956 0 2984 0 5901 0 10386 0 10386 0 11130 0
178866 (1.769) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย 5 กม.0+000 - 4+000 ปริมาณ 1,540 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 71500 71500 308 0 1155 0 1540 0
178867 (1.770) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย 7 กม.0+000 - 3+500 ปริมาณ 1,680 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 78000 78000 336 0 1260 0 1680 0
178868 (1.771) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายที่ 16 กม.0+000 - 4+000 ปริมาณ 1,550 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 72000 72000 310 0 1162 0 1550 0
178869 (1.772) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายที่ 4 กม.0+000 - 3+500 ปริมาณ 1,550 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 72000 72000 474 0 1392 0 1392 0 1550 0
178870 (1.773) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายที่ 6 กม.0+000 - 3+500 ปริมาณ 1,550 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 72000 72000 326 0 1283 0 1283 0 1550 0
178871 (1.774) กำจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.ตอนบน ปริมาณ 16,170 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 1808 0 7231 0 11657 0 15042 0 16170 0
178874 (1.777) กำจัดวัชพืชอ่างฯโคกยาง ปริมาณ 14,210 ตัน โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 660000 660000 2450 0 4541 0 9322 0 13294 0 13294 0 14210 0
178897 (1.800) กำจัดวัชพืชคลองตุยง (D10) กม.0+000-3+300 ปริมาณ 2,200 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 148 0 894 0 1578 0 1839 0 2200 0
179579 (25) ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพื้นที่ด้านฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 46845800 46845800
179580 (26) ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพื้นที่ด้านฝั่งตะวันออกลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 46840000 46840000
180163 (16) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 22200000 22200000
183567 (1.3312) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองน้ำแบ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 16 654476.3 90 90
183575 (1.3320) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองพะวง ช่วงที่ 1 โครงการชลประทานสงขลา ปริมาณดิน 153,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000
183576 (1.3321) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองพะวง ช่วงที่ 2 โครงการชลประทานสงขลา ปริมาณดิน 160,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5200000 5200000
183577 (1.3322) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระโนด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 55,385 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1800000 1800000
183578 (1.3323) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ จาก กม.6+000-9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 92,310 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
183579 (1.3324) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระวะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 33,845 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000
183580 (1.3325) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองโคกพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 46,155 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
183581 (1.3326) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองเฉียงพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 69,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2262000 2262000
183582 (1.3327) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองเชิงแส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 69,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2262000 2262000
183583 (1.3328) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองมหาการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 69,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2262000 2262000
183584 (1.3329) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองสทิงหม้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 76,625 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000
183585 (1.3330) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองแหลมวัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 69,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2262000 2262000
183656 (1.3401) ขุดลอกคลองโดยรถขุดคลองชักน้ำในเขตพื้นที่ MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 225,000 ลบ.ม. ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4900000 4900000
183657 (1.3402) ขุดลอกคลองโดยรถขุดคลองชักน้ำในเขตพื้นที่ MD3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 225,000 ลบ.ม. ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4900000 4900000
183658 (1.3403) ขุดลอกคลองโดยรถขุดคลองระบายน้ำในเขตพื้นที่ MD1 และ MD3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 225,000 ลบ.ม. ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4900000 4900000
183664 (1.3409) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ ร.2 ขวา สาย 13 (โคกอิฐ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 54,753 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000
183665 (1.3410) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำปลักปลา-โต๊ะแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 59,731 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000
183666 (1.3411) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสาย 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลกปริมาณดิน 59,731 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000
183667 (1.3412) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง เหนือ-ท้ายประตูระบายน้ำปลายคลองโต๊ะแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 84,619 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1700000 1700000
183714 (1.3459) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองกาฬ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 37,700 ลูกบาศก์เมตร ตำบลม่วงงาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1547000 1547000
183715 (1.3460) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองคูวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 50,975 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1070000 1070000
183716 (1.3461) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแดน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 93,950 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1972000 1972000
183717 (1.3462) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 158,645 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3330000 3330000
183718 (1.3463) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ช่วง 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 147,165 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3089000 3089000
183719 (1.3464) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองมาบหัวทิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 63,555 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1334000 1334000
183720 (1.3465) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคลองซอย 3R-MC (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 75,275 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1580000 1580000
183721 (1.3466) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคลองซอย 4L-MC (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 88,140 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1850000 1850000
183722 (1.3467) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองปากแตระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 38,115 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
183723 (1.3468) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองปากระวะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 39,160 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 822000 822000
183724 (1.3469) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองระวะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 33,350 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000
183725 (1.3470) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองศาลาหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 28,585 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
183726 (1.3471) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองหัวคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 33,350 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000
184755 (3) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำตรัง โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 370,000 ลบ.ม. ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000
184756 (4) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำปาเสมัส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 469,725 ลบ.ม. จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000
184757 (5) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำมูโนะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 482,775 ลบ.ม. จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 11000000 11000000
184762 (10) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำคลองบางลอ ปริมาณดิน 1,100,000 ลบ.ม. ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 40000000 40000000
185814 (58) แก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ระยะที่ 2 ความจุ 4.5 ล้าน.ลบ.ม ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 99241200 99241200
191316 ขุดลอกคลองเขาพังไกร(คลองดอน-คลองหนองโพรง) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบกลาง 2563 12000000 12000000 3 3 61211.7 61211.7 54 54
191317 ขุดลอกคลองอาทิตย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบกลาง 2563 3000000 3000000 2 2 40807.8 40807.8 54 54
191319 โครงการปรับปรุงแก้มลิงและขุดลอกคลอง ในพิ้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบกลาง 2563 115400000 115400000 10 10 204039 204039 54 54
176309 ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2179519 2179519
177871 (27) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 9 คัน สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 16147000 16147000
179463 (1.224) ซ่อมแซมลานจอดยานพาหนะขนาดใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9950000 9950000
179465 (1.226) ซ่อมแซมลานซ่อมยานพาหนะและขนส่งขนาดใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9900000 9900000
176335 ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการเขื่อนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน เงินกันเหลื่อมปี 2563 15840280 15840280
176694 ซ่อมแซมบานระบายอาคาร River Outlet อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน เงินกันเหลื่อมปี 2563 1575390 1575390
176865 ซ๋อมแซมระบบไฮดรอลิก ปตร.ห้วยหลวง จังหวัดหนองคาย สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน เงินกันเหลื่อมปี 2563 24930144 24930144
177122 ประตูระบายน้ำห้วงานพร้อมอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม จังหวัดพัทลุง สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน เงินกันเหลื่อมปี 2563 4194 4194
177159 ประตูระบายน้ำกุดสวง โครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองชัยภูมิ(ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน เงินกันเหลื่อมปี 2563 13547.78 13547.78
180526 (1.271) ซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมการ ปิด-เปิด ประตูระบายน้ำแรงดันสูงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1800000 1800000
182624 (1.2369) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร.คลองรัตภูมิ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000
182625 (1.2370) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร.บางหยี โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6500000 6500000
176336 ติดตั้งตะแกรงพร้อมเครื่องคราดขยะประตูระบายน้ำเปรมใต้รังสิต จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ เงินกันเหลื่อมปี 2563 16758710 16758710
176408 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ เงินกันเหลื่อมปี 2563 24980000 24980000
176411 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานและจัดนิทรรศการด้านการชลประทานในงาน "อุ่นใอรัก คลายความหนาว" ครั้งที่ 3 พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ เงินกันเหลื่อมปี 2563 28675408 23076753
176799 ขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับอาคารโรงซ่อมบำรุงรักษาขนาดใหญ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ เงินกันเหลื่อมปี 2563 471533 471533
177844 (1.21) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 20 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8524500 8524500
179464 (1.225) ซ่อมแซมลานเก็บพัสดุชั่วคราว สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9940000 9940000
179466 (1.227) ซ่อมแซมลานเก็บเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9900000 9900000
179467 (2) ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 19881600 19881600
191679 รถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (low bed semi trailer) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2200000 2200000
191677 รถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (low bed semi trailer) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2200000 2200000
191678 รถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (low bed semi trailer) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2200000 2200000
191675 รถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (low bed semi trailer) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2200000 2200000
191676 รถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (low bed semi trailer) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2200000 2200000
191674 รถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (low bed semi trailer) สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 3300000 3300000
192599 กำจัดวัชพืชคลอง สระเก็บน้ำหนองจอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 289000 289000
192600 กำจัดวัชพืชคลองบึงซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 221000 221000
192590 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรหน้าประตูระบายน้ำฝายป่าแดด โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 209200 209200
192591 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรหน้าประตูระบายน้ำฝายดอยน้อย โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 338000 338000
192592 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรหน้าประตูระบายน้ำฝายวังปาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 423900 423900
192593 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรหน้าประตูระบายน้ำฝายแม่สอย โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 488300 488300
192594 กำจัดวัชพืช ปริมาณ 2,000 ไร่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 2743300 2743300
192595 กำจัดวัชพืชคลองตาราง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 827000 827000
192596 กำจัดวัชพืชคลองทราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 1460000 1460000
192597 กำจัดวัชพืชคลองปลามัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 451000 451000
192601 กำจัดวัชพืชคลองหนองกะยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 207000 207000
192602 กำจัดวัชพืชคลองจิกเอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 185000 185000
192603 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 2L กม.0+000 - 5+469 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 438000 438000
192604 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 15L กม.0+000 - 7+044 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษานเรศวร ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 561000 561000
192605 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 3L กม.0+000 - 6+025 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 480000 480000
192606 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 7R - 2R กม.0+000 - 3+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 290000 290000
192607 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 7R - 2R - 2R กม.0+000 - 1+253 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 106000 106000
192608 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 9L กม.0+000 - 1+270 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 107000 107000
192609 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L - 9L - 0.8L กม.0+000 - 1+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 132000 132000
192610 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 26R กม.0+000 - 3+199 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 259000 259000
192611 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย DL.1 - 22L กม.0+000 - 9+568 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลทับยายเชียง ตำบลดงประคำ ตำบลมะต้อง ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 1769000 1769000
192612 กำจัดวัชพืชคลอง DR.1-1.7L กม.0+000 - กม.7+860 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 1195000 1195000
192613 กำจัดวัชพืชคลอง DR.1-1.7L - 3.1L กม.0+000 - กม.3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 1295000 1295000
192614 กำจัดวัชพืชคลอง DR.1-12.1L กม.0+000 - กม.1+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 221000 221000
192615 กำจัดวัชพืชคลอง DR.1-12.-8R กม.1+900 - กม.6+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 2807000 2807000
192616 กำจัดวัชพืชคลองคล้า กม.0+000 - กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 605000 605000
192617 กำจัดวัชพืชคลองอีหงษ์ กม.0+000 - กม.7+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 1498000 1498000
192618 กำจัดวัชพืชคลองแต้ว กม.5+500 - กม.10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 902000 902000
192619 กำจัดวัชพืชคลองบ้านเกาะ กม.0+000 - กม.0+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 79000 79000
192620 กำจัดวัชพืชคลองห้วยยั้ง กม.0+000 - กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 462000 462000
192621 กำจัดวัชพืชคลองแม่ฝาย-บึงช้าง กม.4+512 - กม.7+758 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 472000 472000
192622 กำจัดวัชพืชคลองจันทิมาบึงช้าง-บึงช้าง กม.1+200 - กม.4+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 401000 401000
192623 กำจัดวัชพืชคลอง 1L-2R-MC กม.0+000 - กม.5+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 642000 642000
192624 กำจัดวัชพืชคลองวังกัน กม.0+000 - กม.5+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 1565000 1565000
192625 กำจัดวัชพืชฝายห้วยทอน ปริมาณ 17,140 ตัน โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 500000 500000
192626 กำจัดวัชพืชคลองห้วยหลัว ปริมาณ 13,720 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 400000 400000
192627 กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ ปริมาณ 13,720 ตัน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 400000 400000
192628 กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอ่างเก็บในห้วยสีทน ปริมาณ 20,640 ตัน ตำบลโพนทอง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 600000 600000
192629 กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำชีหน้าเขื่อนระบายน้ำร้อยเอ็ด ปริมาณ 11,360 ตัน ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 330000 330000
192630 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำชีเขื่อนระบายน้ำชนบท ปริมาณ 4,160 ตัน ตำบลโนนพระยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 120000 120000
192631 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำชีเขื่อนระบายน้ำมหาสารคาม ปริมาณ 4,160 ตัน ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 120000 120000
192632 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำชีเขื่อนระบายน้ำเขื่อนวังยาง ปริมาณ 4,480 ตัน ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 130000 130000
192633 กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนธาตุน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 1500000 1500000
192634 กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนยโสธร-พนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 1000000 1000000
192635 กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนหัวนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 1200000 1200000
192636 กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนราษีไศล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 690000 690000
192637 กำจัดวัชพืชลำจักราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 870400 870400
192638 กำจัดวัชพืชลำสะแทด หน้าปตร.ธรรมจักรพัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 282300 282300
192639 กำจัดวัชพืชลำสะแทด หน้าปตร.คอนเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 434000 434000
192640 กำจัดวัชพืชลำสะแทด หน้าปตร.ลำสะแทด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 611400 611400
192641 กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 4204000 4204000
192642 กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 4063000 4063000
192643 กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 1144000 1144000
192644 กำจัดวัชพืชอ่างห้วยสะกาด โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 1688000 1688000
192645 กำจัดวัชพืชคลองระบายชัยนาท - ป่าสัก 3 กม.30+000 - 51+800 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 7373000 7373000
192646 กำจัดวัชพืชคลองระบาย 4 ซ้าย กม.0+000 - 19+340 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 385000 385000
192647 กำจัดวัชพืชคลองระบาย 7 ซ้าย กม.0+000 - 13+180 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 301000 301000
192648 กำจัดวัชพืชแม่น้ำลพบุรี กม.31+450 - 31+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 285000 285000
192649 กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่เริงราง กม.0+000 - 10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 171000 171000
192650 กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 กม.52+650 - 67+110 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 4959000 4959000
192651 กำจัดวัชพืชบริเวณปากแม่น้ำลพบุรี ถึง ปตร.ปากแม่น้ำลพบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 222900 222900
192652 กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนพระราม 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 462000 462000
192653 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำท่าจีน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 875000 875000
192654 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย พลเทพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 105000 105000
192655 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.1+600 ถึง กม.20+880 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพลเทพ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 703000 703000
192656 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ขวามะขามเฒ่า กม.0+050 ถึง กม.22+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 1141000 1141000
192657 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ซ้าย - 4 ขวา สุพรรณ 1 จากกม.0+500 - กม.7+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 248000 248000
192658 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ซ้าย - 4 ขวา สุพรรณ 1 จากกม.1+000 - กม.8+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 224600 224600
192659 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย ร.สุพรรณ 2 กม.10+370-กม.41+926 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลปากน้ำ ตำบลเดิมบาง ตำบลเขาพระ ตำบลนางบวช ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 1380700 1380700
192660 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย ร.3ข.สุพรรณ 2 กม.0+000-กม.6+340 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลเดิมบาง ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 231200 231200
192661 กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.22+000-กม.32+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 148000 148000
192662 กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่สามชุก 1 กม.51+000-กม.53+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 198000 198000
192663 กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่สามชุก 1 กม.53+000-กม.59+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 498000 498000
192664 กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่สามชุก 1 กม.59+000-กม.65+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 600000 600000
192665 กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่สามชุก 1 กม.68+000-กม.70+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 198000 198000
192666 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 กม.42+000 - กม.64+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 1330000 1330000
192667 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร.1 ขวา สุพรรณ 3 กม.34+600 - 38+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 204200 204200
192668 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.0+000 - 35+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 619500 619500
192669 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ สามชุก 1 กม.27+818 - 64+180 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 2651700 2651700
192670 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ซ้าย สามชุก 1 กม.0+000 - 12+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 264700 264700
192671 กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ซ้าย สามชุก 1 กม.0+000 - 17+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล งบกลาง 2563 347100 347100