ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176307 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 48235118.5 40818637.18
176309 ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 2179519.38 2179519.38
176317 ขุดลอกคลองเปรมประชากร จากคลองเชียงรากน้อยถึงสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 3878750 2600635
176335 ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการเขื่อนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 15840280 15840280
176337 ขุดลอกคลองเปรมประชากร จากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ถึงคลองเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 9655537.95 9655537.95
176408 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 24980000 24980000
176411 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานและจัดนิทรรศการด้านการชลประทานในงาน "อุ่นใอรัก คลายความหนาว" ครั้งที่ 3 พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 28675408.32 23076752.77
176665 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 24369493.52 352940.92
176694 ซ่อมแซมบานระบายอาคาร River Outlet อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 1575390 1575390
176776 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเองอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียงอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 22.8 22.8
176778 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยจระเข้มากโครงการชลประทานบุรีรัมย์ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 11.32 11.32
176799 ขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับอาคารโรงซ่อมบำรุงรักษาขนาดใหญ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 471532.54 471532.54
176865 ซ๋อมแซมระบบไฮดรอลิก ปตร.ห้วยหลวง จังหวัดหนองคาย สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 24930144 24930144
176889 แก้มลิงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง จังหวัดตรัง สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 7101959.39 7101959.39
177027 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 95680505.54 78060794.96
177030 เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 4 ลำ สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 577960000 577960000
177033 สะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบ จำนวน 10 ชุด สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 235208100 235208100
177122 ประตูระบายน้ำห้วงานพร้อมอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม จังหวัดพัทลุง สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 4194.4 4194.4
177159 ประตูระบายน้ำกุดสวง โครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองชัยภูมิ(ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 894745.63 894745.63
177170 กำจัดวัชพืช ( เขื่อนราษีไศล ) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล เงินกันเหลื่อมปี 2563 6.56 6.56

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-11-19 05:08:50pm