ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
161202 (1.2.36) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1060000 1060000 0 0
161302 (1.2.136) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161441 (1.2.275) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ในคลองระบายน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอ บางแพ จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 450000 450000 6 430000 270 270
161445 (1.2.279) กำจัดวัชพืชด้วยเรือ ในคลองส่งน้ำสายซอย 2 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 380000 380000
166323 (1.171.1) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายชลขันธ์พินิจ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1980000 1980000 15 297000 90 90
170432 รถบดล้อหนามขับพร้อมใบมีด ขนาด 20 ตัน จำนวน 8 คัน สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 116000000 116000000
170568 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดอัตราการสูบน้ำ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยะยกน้ำ 3.50 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 19945000 19945000
170575 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ บางนรา 20 จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 1800000 1800000
170576 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ บางนรา 28.2 และบางนรา 28.3 จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 2100000 2100000
170577 ขุดลอกคลองระบายน้ำศาลาใหม่ สายใหญ่ที่ 1 จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 1823000 1823000
170578 ขุดลอกคลองระบายน้ำศาลาใหม่ สายใหญ่ที่ 2 จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 1185000 1185000
170719 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทับยาง จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 967000 967000
170720 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 985000 985000
170731 ขุดลอกคลองคู่ขนานคลองปาเสมัส พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 9600000 9600000
170732 ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านทุ่งนาหว่าน จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 6500000 6500000
170758 ซ่อมแซมบานระบายประตูน้ำท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 1280000 1280000
170822 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 3600000 3600000
170829 ซ่อมแซมลานเก็บเครื่อ สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 9900000 9900000
170836 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำ มโนฝั่งขวา กม.0+000-0+500 จ.นราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 9500000 9500000
171098 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 จำนวน 3 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 540000 540000
171099 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 จำนวน 1 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 450000 450000
171100 เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 18 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 324000 324000
171101 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 396000 396000
171102 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 46 ชุด สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 956800 956800
171103 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 38 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 300200 300200
171104 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 1628000 1628000
171105 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2576000 2576000
171180 รถลากจูงขนาด 50 ตัน พร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER) จำนวน 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5200000 5200000
160531 (1.17) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2539600 2539600
160538 (3) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 5 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 10135000 10135000
161168 (1.2.2) กำจัดวัชพืช .โครงการชลประทานขนาดกลาง .โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 30 900500 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0
161170 (1.2.4) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 220000 220000 0 0
161171 (1.2.5) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 210000 210000 0 0
161172 (1.2.6) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 530000 530000 0 0
161173 (1.2.7) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 210000 210000 0 0
161174 (1.2.8) กำจัดวัชพืชบริเวณหัวงานโครงการ จำนวน 4 แห่ง แก้มลิงห้วยหลวงวังธาร 1 แห่ง และบ่อพักน้ำจำนวน 14 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1150000 1150000 0 0
161175 (1.2.9) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1304000 1304000 0 0
161177 (1.2.11) กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 670000 670000 30 569500 18490 0
161178 (1.2.12) กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยผาตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 140000 140000 10 119000 220 0
161179 (1.2.13) กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 190000 190000 10 161500 0 0
161180 (1.2.14) กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยแม่ตุ๋ย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 20 255000 0 0
161181 (1.2.15) กำจัดวัชพืชบริเวณ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1210000 1210000 6 810000 0 0
161182 (1.2.16) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 851000 851000 0 0
161183 (1.2.17) กำจัดวัชพืชบริเวณ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1060000 1060000 25 865000 90 90 0 0
161184 (1.2.18) กำจัดวัชพืช (โดยแรงคน) ไมยราบยักษ์ .โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย .โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 569000 569000 0 0
161185 (1.2.19) กำจัดวัชพืช (โดยแรงคน) คลอง LMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก .โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0
166281 (1.170.1) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าฝายแม่แจ่ม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5329000 5329000 10 327000 90 90
166282 (1.170.2) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำแม่เมย (เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำ) โครงการชลประทานลำพูน ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 45 1000000 180 180
166283 (1.170.3) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าฝายแม่แตง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000
166285 (1.170.5) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม.19+000 - กม.24+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 7100000 7100000 30 2840000
166324 (1.171.2) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สระเก็บน้ำ.สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 แม่แตง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 750000 750000
166325 (1.171.3) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ (ช่วงที่ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1630000 1630000
166326 (1.171.4) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 210000 210000
166327 (1.171.5) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 490000 490000
166328 (1.171.6) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำเหมืองริมเหนือ-สันโป่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 72000 72000
166329 (1.171.7) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำเหมืองลึก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
166330 (1.171.8) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4000000 4000000
166331 (1.171.9) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม.24+500-กม.28+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4000000 4000000
166332 (1.171.10) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อพักน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยมะตื๋น และอ่างเก็บน้ำกิ่วช้างคับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000 4 420000
166333 (1.171.11) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำแม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000
170582 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นทีห้วยโป่ง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 5400000 5400000
170583 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จังหวัดพะเยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 5810000 5810000
170584 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2224000 2224000
170585 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างแม่ตีบ จังหวัดลำพูน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1210000 1210000
170586 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 7920000 7920000
170587 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายเหมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2000000 2000000
170588 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาจังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 8000000 8000000
170589 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 9000000 9000000
170590 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณ ลำห้วยปางควาย ระยะที่ 2 จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 4000000 4000000
170591 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณร่องซาวา จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2000000 2000000
170592 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณห้วยแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2000000 2000000
170593 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณคลอง RMC.1 จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1210000 1210000
160532 (1.18) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 491200 491200
160539 (4) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8203000 8203000
161186 (1.2.20) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 649000 649000 3500 43.75 7240 90.5 12232 153
161187 (1.2.21) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายบางบ้า โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 97500 97500 5 0 0
161188 (1.2.22) กำจัดวัชพืชฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 91000 91000 5 168 2.1 1596 19.95 1680 21
161189 (1.2.23) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ขรน.วัดตายม โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 14 0 0
161190 (1.2.24) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายน้ำเฟื้อ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 6 0 0
161191 (1.2.25) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยเค่าเล่า โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 94300 94300 5 0 0
161192 (1.2.26) กำจัดวัชพืชฝายบ้านโคกผักหวาน โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 70000 70000 8 1320 7.5
161193 (1.2.27) กำจัดวัชพืช ทรบ.คลองอ้ายเลือก โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 65000 65000 5 0 0
161194 (1.2.28) กำจัดวัชพืช ปตร.วังสะตือพร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 37200 37200 5 0 0
161196 (1.2.30) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ โครงการ ปตร.คลองขนมจีน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 110000 110000 0 0
161197 (1.2.31) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ .โครงการคลองกระถิน จำนวน 6 สาย .โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 325000 325000 0 0
161199 (1.2.33) กำจัดวัชพืช บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาพระ แห่งที่ 1 .โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 65000 65000 0 0
161200 (1.2.34) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนนเรศวร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 1588 19.85 6352 79.4 13657 170 15880 198.5
161205 (1.2.39) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 5760 72 7780 97.25 12380 154.75 18900 236
161206 (1.2.40) กำจัดวัชพืชท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 758000 758000 0 0 3980 49.75
161207 (1.2.41) กำจัดวัชพืชท้ายเขื่อนทดน้ำพญาแมนและบริเวณประกอบ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0
161210 (1.2.44) กำจัดวัชพืช.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1086000 1086000 0 0 0 0
161211 (1.2.45) กำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ 9 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1086000 1086000 3075 38.43 7907 98.83
161213 (1.2.47) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1086000 1086000 3500 43.75 7250 90.6 15140 189.25
161217 (1.2.51) กำจัดวัชพืช.โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1085000 1085000 18 18 604 0 120 120 5720 71.5 5720 71.5
166286 (1.170.6) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้า ทรบ.วังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2315600 2315600 3 112240 90 90
166287 (1.170.7) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 4 โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2400000 2400000
166288 (1.170.8) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 10 โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2400000 2400000
166334 (1.171.12) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองน้ำปาดเหนือฝายน้ำปาด โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000
166335 (1.171.13) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DL.1-14L กม.1+900-6+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000
166338 (1.171.16) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR.7 กม.10+000-กม.15+000 และ กม.24+000-กม.32+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2710000 2710000
166339 (1.171.17) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองคลองวังผึ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
166340 (1.171.18) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย DR.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3500000 3500000
166341 (1.171.19) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสามพวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000
166342 (1.171.20) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสารบบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4700000 4700000
166343 (1.171.21) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายแยกซอย 2R-1L-MC โครงการวังยาง (คลองไผ่ขวาง) โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2597700 2597700
170594 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที MC จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 3189200 3189200
170595 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที 2R-MC จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1610400 1610400
170596 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ MC จังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1444600 1444600
170597 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ 3R-MC (ห้วยน้อย) โจังหวัดกำแพงเพชร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1003000 1003000
170598 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่คลอง LMC จังหวัดแพร่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2188900 2188900
170599 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่คลองส่งน้ำสายใหญ่ ซี.1 จังหวัดพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2291600 2291600
160540 (5) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 5 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8195600 8195600
160545 (10) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1300000 1300000
161218 (1.2.52) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำหนองหาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 4614 0
161221 (1.2.55) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 3500 0
161222 (1.2.56) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1050000 1050000 0 0
161225 (1.2.59) กำจัดวัชพืช อ่างฯห้วยสหาย .โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 6000 0
161226 (1.2.60) กำจัดวัชพืช อ่างฯห้วยซำ .โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000 3040 0
161229 (1.2.63) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน .โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 3600 0
161230 (1.2.64) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 3000 0
161231 (1.2.65) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง .โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 15 5 300000 90 90 0 0
161232 (1.2.66) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 0 0
161233 (1.2.67) กำจัดวัชพืชอ่างฯห้วยสามพาด .โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 0 0
161234 (1.2.68) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำด้วยแรงคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 7500 0 10050 0
161235 (1.2.69) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำด้วยเครื่องจักร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 960 0 15440 0 23440 0 30165 0 30165 0 30165 0
161236 (1.2.70) กำจัดวัชพืชโดยแรงคนในคลองส่งน้ำ ภายในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 23 800000 107 107 4500 0
161239 (1.2.73) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บหนองหญ้าม้า .โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 6050 0
161240 (1.2.74) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ .โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 6050 0
161241 (1.2.75) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยยาง .โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 580000 580000 7000 0 13250 0 19500 0 19500 0 19500 0
161242 (1.2.76) กำจัดวัชพืช ฝายยางลำห้วยวังเลา โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 220000 220000 4450 0
161251 (1.2.85) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 840000 840000 45 440000 0 0
166269 (1.169.1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยฮี้ (พรด.) โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3400000 3400000
166270 (1.169.2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ ระยะ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000
166272 (1.169.4) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยคำผักหนาม ระยะ 2 โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3500000 3500000
166275 (1.169.7) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000
166289 (1.170.9) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8000000 8000000
166290 (1.170.10) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าฝายบ้านดอนหม่วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
166291 (1.170.11) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4450000 4450000
166344 (1.171.22) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route D โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000
166345 (1.171.23) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route E โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1900000 1900000
166346 (1.171.24) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route AA โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4400000 4400000
166347 (1.171.25) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง อ่างบ้านกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000
166348 (1.171.26) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองผันน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
166349 (1.171.27) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำห้วยมะเฮียว โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4300000 4300000
166357 (1.171.35) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองร่องน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
166358 (1.171.36) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยวังโก-ร่องฮ่องแฮ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 15 15 250000
166359 (1.171.37) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ห้วยคลองกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 15 15 150000
166360 (1.171.38) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000
166502 (1.172.21) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route IA โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000
170600 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ จังหวัดมหาสารคาม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 5943900 5943900
170601 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบัว จังหวัดมหาสารคาม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 4230200 4230200 3380 0 17520 0 45640 0 75663 0 100763 0 121463 0 125632 0
170602 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1650000 1650000 16350 0 46720 0 46720 0 46720 0 46720 0 46720 0 46720 0 46720 0
170603 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 7000000 7000000 40470 0 83110 0 122892 0 168363 0 203663 0 203663 0 203663 0
170604 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหนองเลิงไก่โอก จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 4000000 4000000 8870 0 21369 0 35654 0 49187 0 59130 0 63714 0
170605 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบึงละหาน ระยะ 1 จังหวัดชัยภูมิ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 9000000 9000000 13700 0 27400 0 41100 0 54800 0 68500 0 82240 0 92000 0
170606 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ จังหวัดมหาสารคาม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 410000 410000 12800 0 12800 0 12800 0 12800 0 12800 0 12800 0 12800 0
170607 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายห้วยเสียวตอนบน จังหวัดมหาสารคาม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 210000 210000 6960 0 6960 0 6960 0 6960 0 6960 0 6960 0 6960 0
170608 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหนองหัวช้าง จังหวัดชัยภูมิ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 280000 280000
170609 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกุดใส้จ่อหน้าเขื่อนมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบประมาณอื่น ๆ 2562 190000 190000 2600 0
160533 (1.19) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2790000 2790000
160541 (6) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 7850000 7850000
161252 (1.2.86) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ .โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 750000 750000 7500 0 7500 0
161253 (1.2.87) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน .โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 5000 0 5000 0
161254 (1.2.88) กำจัดวัชพืช อ่างฯพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 6000 0 6000 0
161255 (1.2.89) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยมุก .โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0
161256 (1.2.90) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยหอย .โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 5980 0
161257 (1.2.91) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยพุง .โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000
161258 (1.2.92) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ .โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000
161260 (1.2.94) กำจัดวัชพืช ในเขต.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 14900 0 14900 0
161261 (1.2.95) กำจัดวัชพืชในลำตะคอง ปตร.คนชุม-ปตร.กันผม .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 550000 550000 10 211500 180 180 6784 0
161262 (1.2.96) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 350000 350000 4006 0
161263 (1.2.97) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำสำลาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000
161264 (1.2.98) กำจัดวัชพืชบริเวณหัวงาน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 720000 720000 720000 11522 0 14416 0
161265 (1.2.99) กำจัดวัชพืชลำสะแทด .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 900000 8800 0 13544 0
161266 (1.2.100) กำจัดวัชพืชในลำมูลตอนบน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 240500 240500
161267 (1.2.101) กำจัดวัชพืชในลำแชะ บริเวณปตร.โคกกระชาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 195000 195000 10 0 120000 0 90 90 0 0
161268 (1.2.102) กำจัดวัชพืชในลำปลายมาศ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 610000 610000 60 427000 90 90 4414 0
161269 (1.2.103) กำจัดวัชพืช เขื่อนลำนางรอง, อ่างฯคลองมะนาว, อ่างฯลำปะเทีย, อ่างฯลำจังหัน และคลองธรรมชาติลำนางรอง, ลำปะเทีย และลำจังหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 680000 680000 68 480000 0 98 98 11792 0 13650 0
161270 (1.2.104) กำจัดวัชพืช ( เขื่อนราษีไศล ) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 350000 350000 5 350000 6010 0 6010 0
161271 (1.2.105) กำจัดวัชพืช ( เขื่อนหัวนา ) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 11 210000 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 0 6010 0
161272 (1.2.106) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านขามใต้ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000
161273 (1.2.107) กำจัดวัชพืช ปตร.ชุมพวง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000
161274 (1.2.108) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเขว้า .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 52000 52000
161275 (1.2.109) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตะลุง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 2064 0
161276 (1.2.110) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านทุ่งมน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 48000 48000 970 0
161277 (1.2.111) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านปอยเดิร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 48000 48000 970 0
161278 (1.2.112) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตระแสง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000
161279 (1.2.113) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเมืองลีง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 62000 62000 1220 0
161280 (1.2.114) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000 3 0 120000 0 0 0
161281 (1.2.115) กำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 2 0 0 0 60 60
161282 (1.2.116) กำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 9 0 300000 0 90 90
161283 (1.2.117) กำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำบะอีแตน .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 2 0 50000 0 60 60
161284 (1.2.118) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000
161285 (1.2.119) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำจระเข้มาก .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 170000 170000
161286 (1.2.120) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำตะโคง .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000
161287 (1.2.121) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำสวรรณาภา .โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 162500 162500 3250 0
161288 (1.2.122) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง .โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 220000 220000
161289 (1.2.123) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 230000 230000 4610 0
161290 (1.2.124) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 230000 230000 4440 0
166279 (1.169.11) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำลำประโดก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8000000 8000000 494000
166280 (1.169.12) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8800000 8800000
166293 (1.170.13) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านหนองบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8000000 8000000
166294 (1.170.14) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองลำเชียงสา กม.4+600-กม.8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000
166295 (1.170.15) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง บริเวณหน้า-ท้าย ขรน.พิมาย (ลำมูลหลง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 6800000 6800000 418000
166361 (1.171.39) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำบัง ปตร.บ้านนาบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 0 0 0 0
166362 (1.171.40) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำบัง ปตร.บ้านตับเต่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000
166363 (1.171.41) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยแคน ปตร.ห้วยแคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000
166364 (1.171.42) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3400000 3400000
166365 (1.171.43) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองลำเชียงสา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000
166366 (1.171.44) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D4R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4000000 4000000 621000
166367 (1.171.45) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล มิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 9 0 316400 0 90 90
166368 (1.171.46) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ท้ายฝายห้วยหิน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 2 0 66300 0 90 90
166369 (1.171.47) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยจระเข้มาก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000
170610 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลำน้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1312600 1312600
170611 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลำสะแทด จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 933400 933400
170612 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลำจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 840200 840200
170613 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1050200 1050200
170614 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดมุกดาหาร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1109600 1109600
170615 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมุก จังหวัดมุกดาหาร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1109600 1109600
170616 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองละลมโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1247200 1247200
170617 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองมอญ จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1485900 1485900
160534 (1.20) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1350000 1350000
160542 (7) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 11300000 11300000
161291 (1.2.125) กำจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161292 (1.2.126) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161293 (1.2.127) กำจัดวัชพืช ด้วยแรงคน โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 10 350000 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161294 (1.2.128) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 10 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161295 (1.2.129) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวงในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161296 (1.2.130) กำจัดวัชพืช คลองคาโดยเครื่องจักร โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161297 (1.2.131) กำจัดวัชพืช .โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบ้านโพธ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161298 (1.2.132) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161299 (1.2.133) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161300 (1.2.134) กำจัดวัชพืช แม่น้ำนครนายก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161301 (1.2.135) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 3 3 300000 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 58 9600 120 9613 120
161303 (1.2.137) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161304 (1.2.138) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 60 9600 120 9600 120
161305 (1.2.139) กำจัดวัชพืชคลองพานทอง .โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161306 (1.2.140) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161307 (1.2.141) กำจัดวัชพืช ด้วยแรงคน โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161308 (1.2.142) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5050 63 10085 126 10085 126
161309 (1.2.143) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3150 39 6252 78
161310 (1.2.144) กำจัดวัชพืช .โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161311 (1.2.145) กำจัดวัชพืชคลองชลประทานพานทอง .โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3450 43 6723 84
161312 (1.2.146) กำจัดวัชพืชทางน้ำสายหลัก ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161313 (1.2.147) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำในเขต.โครงการฯ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 375000 375000 3 300000
161314 (1.2.148) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 1 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1550 19 4081 51
161315 (1.2.149) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 1 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161316 (1.2.150) กำจัดวัชพืชคลองระบายเลียบคลองชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.20+000 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 52 8300 103
161317 (1.2.151) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.7+700 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000
161318 (1.2.152) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.7+300 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000
161319 (1.2.153) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา-1 ขวา-1 ขวา-1 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.5+900 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000
161320 (1.2.154) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา-1 ขวา-1 ขวา-1 ขวา-1 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.3+500 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 40000 40000
161321 (1.2.155) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.9+680 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 90000 90000
161322 (1.2.156) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.8+956 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 70000 70000
161323 (1.2.157) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.9+548 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000
161324 (1.2.158) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 5 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.7+294 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000
161325 (1.2.159) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 6 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.4+664 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000
161326 (1.2.160) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 7 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.13+180 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000
161327 (1.2.161) กำจัดวัชพืชคลองซอย 21 ขวา กม.20+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 151000 151000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 21 3550 44 5300 66
161328 (1.2.162) กำจัดวัชพืชคลองแยก 1 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 32000 32000
161329 (1.2.163) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 3 ซ้าย - 21 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 98000 98000
161330 (1.2.164) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 4 ซ้าย - 21 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 48000 48000
161331 (1.2.165) กำจัดวัชพืชคลองแยก 2 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 88000 88000
161332 (1.2.166) กำจัดวัชพืชคลองซอย 19 ขวา กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 37000 37000
161333 (1.2.167) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 19 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000
161334 (1.2.168) กำจัดวัชพืชคลองซอย 22 ขวา กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 79000 79000
161335 (1.2.169) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา - 1 ขวา - เริงราง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000
161336 (1.2.170) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา - 1 ขวา - 1 ขวา - เริงราง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 81000 81000
161337 (1.2.171) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 1 ขวา - 22 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 27000 27000
161338 (1.2.172) กำจัดวัชพืชคลองแยก 1 ซ้าย - 1 ขวา - 22 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 17000 17000
161339 (1.2.173) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 2 ขวา - 22 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 15000 15000
161340 (1.2.174) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 21 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 14000 14000
161341 (1.2.175) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 2 ซ้าย - 21 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 27000 27000
161342 (1.2.176) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 3 ขวา - 22 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 20000 20000
161343 (1.2.177) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 4 ขวา - 22 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 15000 15000
161344 (1.2.178) กำจัดวัชพืชคลองแยก 1 ซ้าย - 1 ซ้าย - 19 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 16000 16000
161345 (1.2.179) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย - ลพบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 33000 33000
161346 (1.2.180) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย - เริงราง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 47000 47000
161347 (1.2.181) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 24 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6500 81 13100 163 19780 247
161348 (1.2.182) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย กม. 0+000-10+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 65 11052 138
161349 (1.2.183) กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา กม.53+200 - กม.72+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 441000 441000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161350 (1.2.184) กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา กม.15+000 ถึง กม.26+610 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 332000 332000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161351 (1.2.185) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์สายใหญ่ กม.0+000 - กม.32+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 5 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7250 91 15000 188 23080 289
161352 (1.2.186) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161353 (1.2.187) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ระยะที่2 กม.20+075-กม.37+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 542000 542000 3 0 54200 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6550 82 12500 156 17870 223
161354 (1.2.188) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ซ.ส.1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 143000 143000 5 130000 40 40
161355 (1.2.189) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ข.ส.1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 48000 48000 5 40000 40 40
161356 (1.2.190) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ซ.ส.2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 13000 13000 5 10000 40 40
161357 (1.2.191) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ข.ส.2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 65000 65000 5 60000 40 40
161358 (1.2.192) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ ส.3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 84000 84000 5 75000 40 40
161359 (1.2.193) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ ส.4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 84000 84000 5 75000 40 40
161360 (1.2.194) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ซ.ส.5 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 45000 45000 5 40000 40 40
161361 (1.2.195) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ข.ส.5 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 78000 78000 5 70000 40 40
161362 (1.2.196) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ซ.ส.6 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 55000 55000 5 49000 40 40
161363 (1.2.197) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC2 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000
161364 (1.2.198) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ MD 1 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 280000 280000
161365 (1.2.199) กำจัดวัชพืชบริเวณสระพักน้ำ 6 แห่ง .โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000
161366 (1.2.200) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน คลองระบายน้ำอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน (Auxiliary Spillway) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 84000 84000
161367 (1.2.201) กำจัดวัชพืชบริเวณคันกั้นน้ำบ้านท่าหลวง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 74000 74000
161368 (1.2.202) กำจัดวัชพืชแม่น้ำป่าสัก .โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 580000 580000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4244 53 8488 106
161369 (1.2.203) กำจัดวัชพืช ในเขต.โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000
161396 (1.2.230) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6550 82 11070 138
161397 (1.2.231) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายเขตจังหวัดชัยนาท .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000
161398 (1.2.232) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000
161399 (1.2.233) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย จาก กม.0+000 - กม.25+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161400 (1.2.234) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา จาก กม.0+000 - กม.14+020 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161401 (1.2.235) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 1 ขวา จาก กม. 0+000 - กม.9+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000
161402 (1.2.236) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา จาก กม.0+000 - กม.12+246 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000
161403 (1.2.237) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา จาก กม. 0+000 - กม. 7+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000 30000
161404 (1.2.238) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา จาก กม.0+000 - กม.5+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000 30000
161405 (1.2.239) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย จาก กม.0+000 - กม.7+500 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000
161406 (1.2.240) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1175 15
161407 (1.2.241) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองระบาย 6 ขวา สามชุก 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 42000 42000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 18
161408 (1.2.242) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองระบาย 7 ขวา สามชุก 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650 21
161409 (1.2.243) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 3ซ้าย-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161410 (1.2.244) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ซ้าย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161411 (1.2.245) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 1ซ้าย สายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2650 33 5249 66
161412 (1.2.246) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 13 1750 22
161413 (1.2.247) กำจ้ดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 13 2100 26
161414 (1.2.248) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161415 (1.2.249) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ ร.4 ขวา สุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังฆ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1160 15
161416 (1.2.250) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำสายซอย 2 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161417 (1.2.251) กำจ้ดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 1ขวา-2ซ้าย-1ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 13 1750 22
161418 (1.2.252) กำจัดวัชพืชเขตจังหวัดสิงห์บุรี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลประศุก อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161419 (1.2.253) กำจัดวัชพืชเขตจังหวัดชัยนาท .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161420 (1.2.254) กำจัดวัชพืชเขตจังหวัดสุพรรณบุรี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161421 (1.2.255) กำจัดวัชพืชแม่น้ำน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161422 (1.2.256) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161423 (1.2.257) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161424 (1.2.258) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161425 (1.2.259) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161426 (1.2.260) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย สุพรรณ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161427 (1.2.261) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161428 (1.2.262) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ขวา - 2 ขวา สุพรรณ 4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161429 (1.2.263) กำจัดวัชพืช โดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อยด้านเหนือ ปตร.ยางมณี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (งานดำเนินการเอง) ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 280000 280000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 69 9840 123
161430 (1.2.264) กำจัดวัชพืช โดยเครื่องจักร คลองระบาย ม.น้อย 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (งานดำเนินการเอง) ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161431 (1.2.265) กำจัดวัชพืช โดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (งานดำเนินการเอง) ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 13 2017 25
161432 (1.2.266) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรกล ในเขต.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 405000 405000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 85 13611 170
161433 (1.2.267) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250 16 3865 48
161434 (1.2.268) กำจัดวัชพืชหน้าบานระบายเขื่อนเจ้าพระยา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15780 197 16850 210
161435 (1.2.269) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร บริเวณด้านท้ายทาง-ระบายน้ำล้นเขื่อนทับเสลา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 448000 448000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1570 20
161436 (1.2.270) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2705 34
161437 (1.2.271) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย .โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1932 24
161438 (1.2.272) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า .โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250 16 20705 34
161439 (1.2.273) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพื้นที่ โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166296 (1.170.16) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบางหอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3860000 3860000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18500 231.25
166297 (1.170.17) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองมโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3400000 3400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31400 392.5
166298 (1.170.18) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8000000 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33500 418.75
166299 (1.170.19) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองห้วยโสมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 0 0 0 0
166300 (1.170.20) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสายใหญ่ D.02 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 3 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 56 8100 101
166301 (1.170.21) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ร่องชักน้ำโรงสูบน้ำที่ 1-12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1450000 1450000 10 67000 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2550 32 5950 74
166302 (1.170.22) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำป่าสัก ช่วงเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 7000000 7000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166309 (1.170.29) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำระบายด้านท้ายคลองระบาย 4ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1304000 1304000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3540 44 6920 87
166370 (1.171.48) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง 2 ขวา คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 550000 550000
166371 (1.171.49) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสนามจันทร์-โคกเพลาะ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1222800 1222800
166372 (1.171.50) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำดิบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 1 1 30000 180 180
166373 (1.171.51) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองห้วยคำภู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
166374 (1.171.52) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง 3 ขวา คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000
166375 (1.171.53) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบางไผ่-วังเย็น โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1960700 1960700
166376 (1.171.54) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองห้วยโสมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4000000 4000000
166377 (1.171.55) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองหนองหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 980000 980000
166378 (1.171.56) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองต้นหมัน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 422500 422500
166379 (1.171.57) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองคันคลองกั้นน้ำองครักษ์-เกาะกา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1400000 1400000
166380 (1.171.58) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองเนินสะแก โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1926000 1926000
166381 (1.171.59) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองหมอสอ-ท่ากระดาน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000
166382 (1.171.60) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.12+168-34+400 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3200000 3200000
166383 (1.171.61) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำธรรมามูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000
166384 (1.171.62) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำบ้านกลำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000
166385 (1.171.63) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000
166386 (1.171.64) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสายใหญ่เลียบฝั่งซ้ายคลองอนุศาสนันทน์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
166387 (1.171.65) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 6ขวา ชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000
166388 (1.171.66) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง 1ซ้าย เขาแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000
166389 (1.171.67) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 2ซ้าย เขาแก้ว กม.0+000-5+160 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000
166390 (1.171.68) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 8ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000
166391 (1.171.69) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองชักน้ำ 24ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1800000 1800000
166392 (1.171.70) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองมหานาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1100000 1100000 10 218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25400 318 40378 505
166393 (1.171.71) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายใหญ่มหาราช 3 กม.0+000 - กม.5+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 954000 954000 7 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166394 (1.171.72) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 4ซ้าย–ป่าสัก กม.8+900-กม.20+152 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9800000 9800000 6 0 294000 0 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166395 (1.171.73) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 7ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4000000 4000000 1 0 34000 0 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14500 181 26788 335
166396 (1.171.74) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 1ขวา-5ขวา -นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 1 45000 0 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166397 (1.171.75) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายห้วยยางสายใหญ่ (ระยะที่ 5) กม.28+100 ถึง กม.35+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13500 169 26613 333
166398 (1.171.76) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายห้วยยางสายใหญ่ (ระยะที่ 6) กม.35+100 ถึง กม.42+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15600 195 39931 499
166399 (1.171.77) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองชักน้ำหน้า.สถานีสูบน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166412 (1.171.90) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 1ขวา 5ขวา สามชุก 1 (ดำเนินการเอง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1900000 1900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166414 (1.171.92) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1124000 1124000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166415 (1.171.93) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองรอบเขาสรรพยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166416 (1.171.94) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 3ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1457000 1457000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166417 (1.171.95) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 6ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2591000 2591000
166418 (1.171.96) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อยืมคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2383000 2383000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1550 19 3400 43
166419 (1.171.97) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 4ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1938000 1938000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3540 44 6900 86
166481 (1.171.159) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเองคลองส่งน้ำ 3 ซ้ายระหาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000
166864 (141.1) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพระปรง โครงการชลประทานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 10000000 10000000
170618 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 9261400 9261400
170619 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 9254000 9254000
170620 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ จังหวัดระยอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 8300000 8300000
170621 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าเขื่อนพระราม 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 600000 600000
170622 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองชัยนาจ-ป่าสัก จังหวัดนครสวรรค์,ลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2000000 2000000
170623 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายน้ำใหญ่เริงราง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 900000 900000
170624 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายน้ำใหญ่มหาราช 2 จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 600000 600000
170625 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำน้ำคลองระบายบางพระครู จังหวัดพระนครศรี อยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2000000 2000000
170626 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่คลองบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 600000 600000
170627 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 616800 616800
170628 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 1 ขวา จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 565900 565900
170629 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 1 ขวา มะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1380400 1380400
170630 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำสุพรรณ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1123200 1123200
170631 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายน้ำ 4 ขวาสุพรรณ 1 กม.จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 114300 114300
170632 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 4 ขวาสุพรรณ 1 (ช่วงบึงนางลือ) จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 385800 385800
170633 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 4 ขวาสุพรรณ 1 (ช่วงบึงนางลือ) จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 262900 262900
170634 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1412600 1412600
170635 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง ร.1 ขวา สุพรรณ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 146100 146100
170636 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 232500 232500
170637 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย 2 ซ้าย สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 586200 586200
170638 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 2 ซ้าย- 1 ขวา สุพรรณ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 139100 139100
170639 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย สามชุก 1 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 170700 170700
170640 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 1ข-1ข จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 216700 216700
170641 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 1ช-1ช-1ข จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 189900 189900
170642 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 404400 404400
170643 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 450300 450300
170644 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 2 สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 335500 335500
170645 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 3 ขวา 1 ขวา จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1120900 1120900
170646 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1042600 1042600
170647 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา 1 ซ้าย จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 338500 338500
170648 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 6 ขวา แม่น้ำน้อย 2 จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 927600 927600
170649 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 5 ขวา แม่น้ำน้อย 2 จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 468400 468400
170650 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 4 ขวา แม่น้ำน้อย 2 จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 487200 487200
170651 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 กม.จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2136700 2136700
170652 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 กม.จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 371000 371000
170653 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย 2 ข สุพรรณ 4 กม. จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 347800 347800
170654 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 309000 309000
170655 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบายสายใหญ่แม่น้ำน้อย 2 จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1091000 1091000
170656 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลำรางบ้านท้ายน้ำ จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบประมาณอื่น ๆ 2562 353000 353000
160543 (8) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 12117000 12117000
160546 (11) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
161374 (1.2.208) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกใต้ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 653200 653200 12250 0 17605 0 20328 0
161375 (1.2.209) กำจัดวัชพืชคลองเปรมประชากร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 576300 576300 15120 0 20000 0 20000 0 20580 0
161376 (1.2.210) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำที่ 1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 406400 406400 13042 0 14512 0 14512 0 14512 0
161377 (1.2.211) กำจัดวัชพืชคลองรังสิตประยูรศักดิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 324800 324800 5520 0 11000 0 11000 0 11300 0
161378 (1.2.212) กำจัดวัชพืชคลองหกวาสายล่าง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 456400 456400 800 0 13505 0 15500 0 16300 0
161379 (1.2.213) กำจัดวัชพืชคลองซอยที่ 11 สายกลางและสายล่าง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 190400 190400 5870 0 6500 0 6800 0 6800 0
161381 (1.2.215) กำจัดวัชพืชคลองพระองค์ไชยานุชิต .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 660000 660000 2835 0 5985 0 19880 0
161382 (1.2.216) กำจัดวัชพืชคลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 7355 0 14000 0 14000 0 14000 0
161384 (1.2.218) กำจัดวัชพืชคลองบางขนาก .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 696000 696000 1807 0 18682 0 21832 0 22462 0
161385 (1.2.219) กำจัดวัชพืชคลองนครเนื่องเขต .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 1000 0
161386 (1.2.220) กำจัดวัชพืชคลองประเวศบุรีรมย์ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 467900 467900 1575 0 15810 0
161390 (1.2.224) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนคลองลากฆ้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 230000 230000 0 0 0 0 0 0
161392 (1.2.226) กำจัดวัชพืชคลองทวีวัฒนา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 460000 460000 11110 0 14375 0 16100 0
161393 (1.2.227) กำจัดวัชพืชคลองมหาสวัสดิ์ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 450000 450000 6114 0 12875 0 15750 0 15750 0
161394 (1.2.228) กำจัดวัชพืชคลองบางใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 190500 190500 2560 0 6648 0 6648 0 6648 0
161442 (1.2.276) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000
161443 (1.2.277) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 3900 0 3900 0 3900 0 12960 0
161444 (1.2.278) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 2550 0 2550 0 2550 0 12960 0
161446 (1.2.280) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองเลียบคันกั้นน้ำเค็ม สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 3370 0
161447 (1.2.281) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองเลียบคันกั้นน้ำเค็ม สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 6757 0
161448 (1.2.282) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองเลียบคันกั้นน้ำเค็มเอนกนิกร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000 30000 506 0 506 0 506 0
161449 (1.2.283) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ D7 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 2900 0 2900 0 3389 0
161450 (1.2.284) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองจางวาง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 1719 0
161451 (1.2.285) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองแพ้ว-ท่าแร้ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000 300 0 2026 0
161464 (1.2.298) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.5R สองพี่น้อง กม.9+988-27+084 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 915000 915000 5 90000 60 60 5400 0 26000 0 27500 0 30197 0
161465 (1.2.299) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.2R บ้านยาง กม.12+340-15+680 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 84000 84000 1 8000 20 20 2690 0 2690 0 2690 0 2785 0
161466 (1.2.300) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.1L-4R-5R สองพี่น้อง กม.0+000-9+844 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 184000 184000 2 18000 20 20 5890 0 5890 0 5890 0 6100 0
161467 (1.2.301) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.1L-2R-5R สองพี่น้อง กม.0+000-2+198 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 32000 32000 1 3000 20 20 990 0 990 0 1077 0
161468 (1.2.302) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.3R สองพี่น้อง กม.10+586-16+889 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 3 20000 20 20 4900 0 4900 0 6622 0
161469 (1.2.303) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 320000 320000 10350 0 10350 0 10350 0 10552 0
161470 (1.2.304) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 335000 335000 4500 0 9800 0 10300 0 11053 0
161471 (1.2.305) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ 7ขวา-สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 265000 265000 8755 0
161476 (1.2.310) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนเพชร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 5540 0
161477 (1.2.311) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 21439 0 5550 0
161478 (1.2.312) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 210000 210000 3900 0
161479 (1.2.313) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำ D.1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 222800 222800 4000 0 4000 0 4000 0 4110 0
161484 (1.2.318) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 382300 382300 0 0 282300 0 0 0 7020 0
161485 (1.2.319) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 383500 383500 0 0 176493 0 0 0 7080 0
161490 (1.2.324) กำจัดวัชพืชพื้นที่แก้มลิงหนองใหญ่ โครงการชลประทานชุมพร ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 306000 306000 5650 0
161491 (1.2.325) กำจัดวัชพืชคลองม้ายัง โครงการชลประทานชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 450000 450000 8310 0
161492 (1.2.326) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 398500 398500 7320 0
166303 (1.170.23) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบางโฉลง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2880000 2880000 4550 0 4550 0 90300 0
166304 (1.170.24) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองสาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4400000 4400000 20930 0 30030 0 148779 0
166305 (1.170.25) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองญี่ปุ่นเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 7100000 7100000 17290 0 57945 0 66590 0 240060 0
166307 (1.170.27) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองไผ่พระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2400000 2400000 5585 0 35300 0 39395 0 81140 0
166310 (1.170.30) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลอง ร.จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5309000 5309000 20 530000 80 80 3000 0 22800 0 26700 0 166400 0
166311 (1.170.31) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.26 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 32530 0
166312 (1.170.32) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำเพชรบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4000000 4000000 130100 0
166313 (1.170.33) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3800000 3800000 7100 0 39500 0 39500 0 123580 0
166400 (1.171.78) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม, อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1463000 1463000
166401 (1.171.79) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1453100 1453100
166402 (1.171.80) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 3ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1074400 1074400 18480 0 22400 0 26320 0
166403 (1.171.81) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 4ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1216700 1216700
166404 (1.171.82) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 6ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1373000 1373000 17660 0 21520 0 25370 0
166405 (1.171.83) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 7ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1129900 1129900
166406 (1.171.84) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 8ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 968500 968500
166407 (1.171.85) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 9ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 925600 925600
166408 (1.171.86) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองท้ายสถานีสูบน้ำบางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 420000 420000 4670 0 7940 0 9800 0
166410 (1.171.88) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบางภาษี กม.0+000-5+790 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1850000 1850000 18210 0 22070 0 25920 0
166411 (1.171.89) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสถาพรพัฒนา กม.0+000-6+480 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1900000 1900000
166420 (1.171.98) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.3ข. ท่าผา-บางแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1200000 1200000 80000 80000 180 180 3550 0 27105 0 30095 0 37935 0
166421 (1.171.99) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลองร.1ซ้าย ตาคต-ดำเนินสะดวก กม.0+000-กม.2+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000
166422 (1.171.100) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลองร.1ขวา ตาคต-ดำเนินสะดวก กม.0+000-กม.7+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 5690 0 30380 0 36765 0 47650 0
166423 (1.171.101) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลอง ร.2ซ้าย บางป่า กม.0+000-กม.5+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000
166424 (1.171.102) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลองท่อ กม.0+050-กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000
166425 (1.171.103) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลอง ร.1ซ้ายบางป่า (ขุนโสน) กม.0+025-กม.5+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
166426 (1.171.104) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลองขุดลัดราชบุรี กม.7+000-กม.14+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
166427 (1.171.105) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ซ้าย-8ขวา-ประดู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 320000 320000
166428 (1.171.106) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ซ้าย-6ขวา-ประดู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 290000 290000
166429 (1.171.107) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ซ้าย-บางจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 4190 0
166430 (1.171.108) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ขวา-2ขวา-ประดู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000
166431 (1.171.109) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-ประดู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 190000 190000
166432 (1.171.110) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.3ขวา จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 105000 105000
166433 (1.171.111) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.5ขวา จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 370000 370000 4920 0 17960 0 17966 0 17966 0
166434 (1.171.112) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-5ซ้าย จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 320000 320000
166435 (1.171.113) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-1ซ้าย-5ซ้าย จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 90000 90000
166436 (1.171.114) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-4ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 270000 270000 580 0
166437 (1.171.115) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.2ซ้าย-4ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 140000 140000
166438 (1.171.116) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-2ซ้าย-4ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000
166439 (1.171.117) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.6ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 98000 98000
166440 (1.171.118) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.9ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 23425 0 30170 0 42260 0
166441 (1.171.119) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-9ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 75000 75000
166442 (1.171.120) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.สายใหญ่จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1950000 1950000 30065 0 37385 0 58695 0
166443 (1.171.121) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.6R จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 217000 217000 3 20000 20 20
166444 (1.171.122) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.7R จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 350000 350000 5 35000 20 20
166445 (1.171.123) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.8R จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 114000 114000 2 11000 20 20
166446 (1.171.124) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.2R บ้านยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2194000 2194000 2 219000 60 60
166447 (1.171.125) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.4R-5R สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2686000 2686000 3 268000 60 60
166448 (1.171.126) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.4R สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 729000 729000 3 72000 60 60 12140 0 33370 0
166449 (1.171.127) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 18700 0
166450 (1.171.128) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 450000 450000 21439 0
166451 (1.171.129) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 11100 0
166452 (1.171.130) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 28585 0
166453 (1.171.131) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 28585 0
166454 (1.171.132) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.18 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 18000 0
166456 (1.171.134) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบางมุด โครงการชลประทานชุมพร ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 131247 0
170657 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2731000 2731000
170658 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหกวาสายล่าง จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 900000 900000
170659 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 10 จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 240000 240000
170660 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 12 จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 330000 330000
170661 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 13 จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 350000 350000
170662 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 14 สายกลาง จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 547000 547000
170663 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 16 สายกลาง จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 656000 656000
170664 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 16 สายล่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 611000 611000
170665 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบึงสนั่น จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1640000 1640000
170666 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองบางภาษี จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 648000 648000
170667 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 600000 600000
170668 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองชัยขันธ์ จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 115000 115000
170669 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองนราภิรมย์ จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 482000 482000
170670 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสถาพรพัฒนา จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 300000 300000
170671 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองลากค้อน จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1056000 1056000
170672 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองขุดใหม่ จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 940000 940000
170673 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองอุดมชลจร จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 383000 383000
170674 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองท่าเรือ-บางพระ จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1021000 1021000
170675 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 5170000 5170000
170676 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระบาย D3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 500000 500000
170677 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำปรานบุรี (ระยะ 2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบประมาณอื่น ๆ 2562 780000 780000
160535 (1.21) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 7 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3100000 3100000
160544 (9) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9891000 9891000
161494 (1.2.328) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4200000 4200000 38534 52 60817 88 84067 130 105073 165
161498 (1.2.332) กำจัดวัชพืชหน้าฝายคลองวาด .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 561 0 1122 0
161499 (1.2.333) กำจัดวัชพืช ปตร.อู่ตะเภา .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 162500 162500
161512 (1.2.346) กำจัดวัชพืชคลองไผ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 345000 345000 3248 0 4230 0
161513 (1.2.347) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 .โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 385000 385000 1580 0 2450 0
161514 (1.2.348) กำจัดวัชพืชอ่างวิทยาลัยเกษตรกรรม .โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 220000 220000
161515 (1.2.349) กำจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.ตอนบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000
161516 (1.2.350) กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำโคกยาง-ท่าแพรก .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 1380 0 1890 0
161517 (1.2.351) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนทดน้ำปัตตานี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000
161518 (1.2.352) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำศรีพงัน-ตะเหลียง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 132000 132000 1546 0
161519 (1.2.353) กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำโต๊ะแดง-นานาค .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 132000 132000 1650 0
161520 (1.2.354) กำจัดวัชพืชบริเวณหน้าฝายบ้านพอเหมาะ .โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000
161521 (1.2.355) กำจัดวัชพืชบริเวณหน้าฝายห้วยกะลาพอ .โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000
161522 (1.2.356) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายตะวันออก .โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเก่า อำ