ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
159041 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบพร้อมคราด ขนาดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า จำนวน 8 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2561 78400000 78400000
159042 รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 8 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2561 60000000 60000000
159043 รถบรรทุกทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 58 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2561 187200000 187200000
159044 รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 8 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2561 54400000 54400000
159045 รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 8 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2561 36000000 36000000
159046 รถบดล้อหนามขับพร้อมใบมีด ขนาด 20 ตัน จำนวน 8 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2561 116000000 116000000
159047 รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 4 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2561 12000000 12000000
159048 รถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 8 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2561 32000000 32000000
159049 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 190 แรงม้า จำนวน 4 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2561 36000000 36000000
159050 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบพร้อมคราด ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 4 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2561 48000000 48000000
145692 (1.1) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1202000 1202000
145699 (2) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4046000 4046000
145705 (8) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 1 ลำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000
145712 (15) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10135000 10135000 11065 221.3
145738 (1.6) กำจัดวัชพืช บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 340000 340000 1 61000 90 90 11065 221.3
152151 (1) รถบรรทุกกระบะเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร (Scoop End) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15600000 15600000
152158 (8) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15600000 15600000
156629 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 กิโลวัตต์(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156630 สายไฟฟ้าทองแดงชนิดกลมแกนเดียว NYY หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 450/750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 เงินทุนหมุนเวียน 2561 183750 183750
156631 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156632 รถลากจูง ขนาด 50 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER)(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 เงินทุนหมุนเวียน 2561 10400000 10400000
145693 (1.11) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
145700 (3) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5700000 5700000
145706 (9) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 1 ลำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
145713 (16) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 5 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8203000 8203000
145769 (1.37) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนนเรศวร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 452500 452500 20 0 94700 0 300 300 0 0 4516 75.27 4516 75.27 13071 261.4 15551 311 15836 316.7
152152 (2) รถบรรทุกกระบะเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร (Scoop End) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15600000 15600000
152159 (9) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15600000 15600000
156411 534. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณหน้าฝายสา จังหวัดน่าน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 เงินกันเหลื่อมปี 2561 3700000 3700000
156633 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 กิโลวัตต์(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156634 สายไฟฟ้าทองแดงชนิดกลมแกนเดียว NYY หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 450/750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน 2561 183750 183750
156635 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156636 รถลากจูง ขนาด 50 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER)(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน 2561 10400000 10400000
145694 (1.12) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
145701 (4) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4228100 4228100
145707 (10) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 2 ลำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
145714 (17) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8195600 8195600
145792 (1.60) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 17 300000 90 90 1929 32.15 35000 700
145818 (1.86) กำจัดวัชพืชโดยเรือกำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 10 0 120000 300 300 7160 119.33 21125 422.5
145826 (1.94) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 13900 278
145830 (1.98) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 13880 277.6
152153 (3) รถบรรทุกกระบะเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร (Scoop End) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15600000 15600000
152160 (10) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15600000 15600000
156637 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 กิโลวัตต์(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156638 สายไฟฟ้าทองแดงชนิดกลมแกนเดียว NYY หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 450/750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 183750 183750
156639 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156640 รถลากจูง ขนาด 50 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER)(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 10400000 10400000
157192 ซ่อมแซมคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายวิศวกรรมที่ 3 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
157193 ซ่อมแซมปรับปรุงโรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 3 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
145683 (1.1) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4800000 4800000
145695 (1.13) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1255000 1255000
145708 (11) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 1 ลำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3650000 3650000
145715 (18) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7850000 7850000
152154 (4) รถบรรทุกกระบะเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร (Scoop End) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15600000 15600000
152161 (11) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15600000 15600000
156641 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 กิโลวัตต์(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156642 สายไฟฟ้าทองแดงชนิดกลมแกนเดียว NYY หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 450/750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน 2561 183750 183750
156643 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156644 รถลากจูง ขนาด 50 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER0(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 เงินทุนหมุนเวียน 2561 10400000 10400000
145696 (1.14) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1105000 1105000
145702 (5) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5200000 5200000
145709 (12) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 2 ลำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4200000 4200000
145716 (19) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 5 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11300000 11300000
145878 (1.146) กำจัดวัชพืชคลองทรายมูล โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 52100 52100 1850 37
145883 (1.151) กำจัดวัชพืชคลอง 1 (ทรายมูล) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 247500 247500 5 99000 150 150 8670 173.4
145885 (1.153) กำจัดวัชพืชคลอง 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 5 80000 150 150 7000 140
145886 (1.154) กำจัดวัชพืชคลอง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 235000 235000 5 94000 150 150 8240 164.8
145888 (1.156) กำจัดวัชพืชแม่น้ำนครนายก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 225000 225000 5 90000 150 150 7875 157.5
145889 (1.157) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (เส้นทางรับเสด็จ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 5 360000 180 180 1575 31.5 8350 167 31500 630
145891 (1.159) กำจัดวัชพืชคลองท่าเรือ-ท่าทองหลาง-วัดแจ้ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 140900 140900 1320 26.4 4940 98.8
145897 (1.165) กำจัดวัชพืชคลองต้นหมัน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30600 30600 1080 21.6
145900 (1.168) กำจัดวัชพืชคลองบางข้าว โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39800 39800 1400 28
145901 (1.169) กำจัดวัชพืชคลองบางหัก โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 55100 55100 1930 38.6
145902 (1.170) กำจัดวัชพืชคลองหลอดยายคำ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 61300 61300 2150 43
145903 (1.171) กำจัดวัชพืชคลองนาล่าง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500 24500 860 17.2
145904 (1.172) กำจัดวัชพืชคลองบ้านโพธิ์ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500 24500 860 17.2
145908 (1.176) กำจัดวัชพืชคลองชลประทานพานทอง โครงการชลประทานชลบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 192000 192000 1680 27.96 6730 134.6
145912 (1.180) กำจัดวัชพืชคลองชวดสามกอ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 67400 67400 2360 47.2
145913 (1.181) กำจัดวัชพืชคลองบางไผ่-วังซุง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 71700 71700 2510 50.2
145914 (1.182) กำจัดวัชพืชคลองบางไผ่-วังเย็น โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 91900 91900 3220 64.4
145918 (1.186) กำจัดวัชพืชคลองนาบน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 36700 36700 707 14.14 1286 25.72
145921 (1.189) กำจัดวัชพืชแม่น้ำนครนายก กม.0+000 ถึง กม.33+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 256000 256000 7765 155.3 8925 178.5
145923 (1.191) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ (คลองบ่อ) กม.0+000 ถึง กม.3+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 7077 117.95 10440 208.8
145927 (1.195) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่มหาราช 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 92000 92000 3300 66 22000 275
145928 (1.196) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-8 ซ้าย ตั้งแต่ กม.16+500 ถึง กม.31+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 245000 245000 1 0 25000 0 0 0 8940 178.8 13400 238
145929 (1.197) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา - ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 50000 50000 6160 77
145934 (1.202) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 11 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31000 31000 0 0 0 0 0 0 1122 22.44 8940 112
145935 (1.203) กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา ตั้งแต่ กม.53+200 ถึง กม.67+310 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 310000 310000 2 0 30000 0 0 0 1122 14 11288 225.76
145936 (1.204) กำจัดวัชพืชแม่น้ำป่าสัก โครงการชลประทานสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 580000 580000 20322 406.44
145937 (1.205) กำจัดวัชพืชคลองระบายเลียบคลองชัยนาท - ป่าสัก ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 86800 86800 3100 62 3300 62
145938 (1.206) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.15+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 206000 206000 1 0 20000 7500 150 11288 150
145939 (1.207) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์สายใหญ่ กม.0+000 - กม.32+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 32000 640
145942 (1.210) กำจัดวัชพืชคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 193000 193000 1 19300 43 43 3023 37.78 6920 138.4
145945 (1.213) กำจัดวัชพืช คลองระบาย ร.1ข.บางบาล 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 81700 81700 3 0 0 0 0 0 2923 58.46
145947 (1.215) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 24 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 570000 570000 25700 514
145948 (1.216) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 7 ซ้าย ตั้งแต่ กม.15+000 ถึง กม.19+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80000 80000 0 0 0 0 0 0 2925 58.5 7500 94
145949 (1.217) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย ลพบุรี(บางคู้) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 140000 140000 5000 100
145950 (1.218) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ชัยนาท - ป่าสัก 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 588000 588000 21000 420
145956 (1.224) กำจัดวัชพืชคลอง 1 ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 267000 267000 2 26700 43 43 9536 190.72 9560 191.2
145957 (1.225) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 610000 610000 0 0 0 90 90 531 6.64 22000 440
145958 (1.226) กำจัดวัชพืชคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.51+800 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 791000 791000 3907 48.83 21725 434.5 27688 553.76
145959 (1.227) กำจัดวัชพืชแม่น้ำลพบุรี ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 14850 297 35820 716.4
145960 (1.228) กำจัดวัชพืช คลองระบาย ร.1ข.บางบาล 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 124900 124900 3 0 0 0 0 0 4460 89.2
145961 (1.229) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 169000 169000 1 0 20000 6160 123.2
145967 (1.235) กำจัดวัชพืชคลอง 1 ซ้าย - นครหลวง และคลองแยกซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 170000 170000 1 17000 43 43 1440 28.8 9560 121.6
145968 (1.236) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 10700 214 25700 321
145970 (1.238) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา-1 ซ้าย-4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม. 0+000 ถึง กม.8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 109000 109000 3840 76.8 27688 346
146007 (1.275) กำจัดวัชพืชคลองระบายเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 30000 5480 92 7000 140
146008 (1.276) กำจัดวัชพืชเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 153000 153000 5480 99.64 5480 109.6 8215 137
146009 (1.277) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21000 21000 750 15
146010 (1.278) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26000 26000 929 18.58
146011 (1.279) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 136000 136000 4875 81 4960 99.2
146012 (1.280) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 4 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 98000 98000 3500 70
146013 (1.281) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 160000 160000 5700 95 5835 116.7
146014 (1.282) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 3 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 210000 210000 7500 150
146015 (1.283) กำจ้ดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา กม.7+800-24+540 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 3400 68 7533 150.66
146016 (1.284) กำจ้ดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1ขวา-2ซ้าย-1ขวา กม.0+020-10+420 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000 4160 83.2
146017 (1.285) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 230000 230000 4400 88 8215 164.3
146018 (1.286) กำจัดวัชพืชหน้าบานระบายเขื่อนเจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3376200 3376200 13800 230.11 39366 787.32 65610 1312.2
146019 (1.287) กำจัดวัชพืชคลองระบายเขตจังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 30000 7000 140
146020 (1.288) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 8940 149 9117 182.34
146021 (1.289) กำจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 17498 349.96
146022 (1.290) กำจัดวัชพืช เขตจังหวัดสิงห์บุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 14320 286.4
146023 (1.291) กำจัดวัชพืช แม่น้ำน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 21600 432
146024 (1.292) กำจัดวัชพืช บริเวณด้านท้ายทาง-ระบายน้ำล้นเขื่อนทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 448000 448000 3600 72 10700 214 15700 314
146025 (1.293) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29000 29000 1036 20.72
146026 (1.294) กำจัดวัชพืชคลอง 1 ซ้าย - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 220000 220000 7880 157.6
146027 (1.295) กำจัดวัชพืช เขตจังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 17960 359.2 17960 359.2
146028 (1.296) กำจัดวัชพืชแม่น้ำสุพรรณ เหนือ ปตร.ท่าโบสถ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 120000 12500 208.57 17500 350
146029 (1.297) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 320000 320000 11433 191 11670 233.4
146030 (1.298) กำจัดวัชพืช คลองระบาย 6 ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 4800 80 7200 144
146033 (1.301) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา 5 ขวา สามชุก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 49000 49000 1750 35
146034 (1.302) กำจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 17495 349.9
146035 (1.303) กำจัดวัชพืชแม่น้ำน้อยด้านเหนือ ปตร.ยางมณี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 21600 432
146036 (1.304) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 3580 71.6 7160 143.2
152155 (5) รถบรรทุกกระบะเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร (Scoop End) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 9 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35100000 35100000
152162 (12) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31200000 31200000
156413 536. เพิ่มประสิทธิภาพคลอง 30 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2561 3015000 3015000
156414 537. เพิ่มประสิทธิภาพคลอง 32 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1000000 1000000
156415 538. เพิ่มประสิทธิภาพคลองกั้นน้ำองครักษ์เกาะกา ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2561 3220000 3220000
156416 539. เพิ่มประสิทธิภาพคลองหนองหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2561 833000 833000
156417 540. เพิ่มประสิทธิภาพคลองซอย 1 ซ้ายของแยกคลองร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2561 520000 520000
156645 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 กิโลวัตต์(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156646 สายไฟฟ้าทองแดงชนิดกลมแกนเดียว NYY หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 450/750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 เงินทุนหมุนเวียน 2561 183750 183750
156647 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156648 รถลากจูง ขนาด 50 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER)(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 เงินทุนหมุนเวียน 2561 10400000 10400000
145703 (6) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3900000 3900000
145710 (13) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 3 ลำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7700000 7700000
145717 (20) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 5 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12117000 12117000
145720 (23) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
145977 (1.245) กำจัดวัชพืชปลายคลองระบายน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 206000 206000 9 0 1251 25.01 3680 73.6
145978 (1.246) กำจัดวัชพืชคลองหกวาสายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 182000 182000 5685 113.71 6535 130.7
145981 (1.249) กำจัดวัชพืชคลอง 18 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 210000 210000 6000 120 7528 150.56
145984 (1.252) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 344000 344000 12 0 9137 182.74 19440 388.8
145985 (1.253) กำจัดวัชพืชคลองเปรมประชากร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 260000 260000 8 0 4758 95.16 12860 257.2
145987 (1.255) กำจัดวัชพืชคลองพระยาบรรลือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 16100 322 16100 382
145988 (1.256) กำจัดวัชพืชคลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 380000 380000 2284 45.68 5169 103.37 12020 240.4
145989 (1.257) กำจัดวัชพืชคลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 12000 240
145990 (1.258) กำจัดวัชพืชคลองบางใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 188300 188300 1463 29.26 6600 132 7700 154
145991 (1.259) กำจัดวัชพืชคลองบางบัวทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 6721 134.42 14300 286 14300 340
145992 (1.260) กำจัดวัชพืชคลองพระพิมล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 430700 430700 2562 51.24 10549 210.98 15070 301.4
145993 (1.261) กำจัดวัชพืชคลองพระอุดม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 14300 286 14300 726
145995 (1.263) กำจัดวัชพืชคลองทวีวัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 244300 244300 8550 171 8550 171 35000 583.33
145996 (1.264) กำจัดวัชพืชคลองรังสิตประยูรศักดิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 212800 212800 7605 152.1
145997 (1.265) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 324000 324000 11 0 18700 374
145998 (1.266) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 207000 207000 4 0 7410 148.2
145999 (1.267) กำจัดวัชพืชคลอง 15 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 193200 193200 5731 114.62 6353 127.05 6905 138.1 8720 138.1
146000 (1.268) กำจัดวัชพืชคลอง 16 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 201600 201600 1457 29.14 1550 31 7204 144.08
146001 (1.269) กำจัดวัชพืชคลองมหาสวัสดิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 345100 345100 2950 59 12094 241.88
146002 (1.270) กำจัดวัชพืชคลอง 19 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 257600 257600 9214 184.28
146003 (1.271) กำจัดวัชพืชคลองพระองค์ไชยานุชิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 560000 560000 6696 133.92 18600 372
146004 (1.272) กำจัดวัชพืชคลองประเวศบุรีรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 368600 368600 1419 28.38 6708 134.16 12900 258 12900 343
146005 (1.273) กำจัดวัชพืชคลองบางขนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 496000 496000 17400 348 17400 420
146006 (1.274) กำจัดวัชพืชคลองนครเนื่องเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 340700 340700 4560 123.88 6960 189.08 12000 240 12000 326
146040 (1.308) กำจัดวัชพืช ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 65 20000 7317 146.34
146041 (1.309) กำจัดวัชพืช คลอง 11 ซ้าย กม.0+020-12+020 ( 2 ฝั่ง ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 126000 126000 4500 90 6730 112.17
146042 (1.310) กำจัดวัชพืช ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 65 20000 1245 24.91 7325 146.5
146044 (1.312) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 7160 143.2
146048 (1.316) กำจัดวัชพืช คลองระบายท่าสาร-บางปลา กม.0+345 ถึง กม.13+209 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 5400 108 18000 360
146049 (1.317) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำสายใหญ่ท่าเรือ-บางพระ กม.0+000-10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 388300 388300 5664 113.28 14160 283.2
146050 (1.318) กำจัดวัชพืช คลอง ร.บ้านยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 5012 100.24 7160 143.2
146059 (1.327) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 5253 108.05 12506 250.12
146060 (1.328) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำสายใหญ่ สัมปทวน กม.0+000-7+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 305000 305000 6975 139.5
146061 (1.329) กำจัดวัชพืช ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 255000 255000 83 25500 9310 186.2
146062 (1.330) กำจัดวัชพืช คลอง ร.3R สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 7160 143.2
152156 (6) รถบรรทุกกระบะเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร (Scoop End) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 10 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39000000 39000000
152163 (13) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31200000 31200000
156649 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 กิโลวัตต์(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156650 ายไฟฟ้าทองแดงชนิดกลมแกนเดียว NYY หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 450/750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เงินทุนหมุนเวียน 2561 183750 183750
156651 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156652 รถลากจูง ขนาด 50 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER)(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เงินทุนหมุนเวียน 2561 10400000 10400000
145697 (1.15) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2015000 2015000
145704 (7) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา 6 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8520000 8520000
145711 (14) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา 2 ลำ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5099200 5099200
145718 (21) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา 5 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9891000 9891000
146079 (1.347) กำจัดวัชพืช (ประเภทรากหยั่งลึก) คลองการะเกด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4001000 4001000 219 4.39 310 6.2 95000 1900
148563 (1.534) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 1 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000
148564 (1.535) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองน้ำดำ โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000
152035 (141) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ(เพิ่มพื้นที่ความจุ) อ่างเก็บน้ำปัตตานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 77000000 77000000
152157 (7) รถบรรทุกกระบะเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร (Scoop End) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา 10 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39000000 39000000
152164 (14) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31200000 31200000
156653 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 กิโลวัตต์(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156654 สายไฟฟ้าทองแดงชนิดกลมแกนเดียว NYY หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 450/750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 เงินทุนหมุนเวียน 2561 183750 183750
156655 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156656 รถลากจูง ขนาด 50 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER)(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 เงินทุนหมุนเวียน 2561 10400000 10400000
145719 (22) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี 7 คัน สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7489000 7489000
153902 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (สคก.) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง เงินทุนหมุนเวียน 2561 1574000 1574000
153903 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง เงินทุนหมุนเวียน 2561 1904000 1904000
153904 รถยนต์ตรวจการณ์ (งานอุทกภัย) (สคก.) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง เงินทุนหมุนเวียน 2561 3590000 3590000
153905 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (สคก.) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง เงินทุนหมุนเวียน 2561 2978000 2978000
156315 438. ซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงานเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง เงินกันเหลื่อมปี 2561 9000000 9000000
156341 464. ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง เงินกันเหลื่อมปี 2561 2541180 2541180
156343 466. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงจอดรถสถานีขนส่ง1(ปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง เงินกันเหลื่อมปี 2561 780000 780000
157191 ซ่อมแซมโรงซ่อมรถปั่นจันพร้อมระบบสาธารณูปโภค สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9300000 9300000
150698 (1.2669) ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.สน.คลองเชียงรากน้อย โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
150699 (1.2670) ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.สน.คลองเชียงรากใหม่ โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
150764 (1.2735) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองบางปรอก โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1185000 1185000
150765 (1.2736) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.สน.คลองพิกุล โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1186000 1186000
150798 (1.2769) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.สน.คลองบางหลวง โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000
150855 (1.2826) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองวัดสิงห์ โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1185000 1185000
150922 (1.2893) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลอง 1 ขวา พร้อมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2900000 2900000
151060 (1.3031) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตน.ชัณสูตร และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4700000 4700000
151118 (1.3089) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลอง 1 ขวา กม.6+030 พร้อมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000
153906 สะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้ (สคก.) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน เงินทุนหมุนเวียน 2561 100000000 100000000
155880 113. ปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน เงินกันเหลื่อมปี 2561 19472000 19472000
156628 สะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้(สำนักเครื่องจักรกล) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน เงินทุนหมุนเวียน 2561 48471000 48471000
157190 ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000000 9000000
156340 463. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสำนักงานเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า เงินกันเหลื่อมปี 2561 5071296 5071296
153907 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สคก.) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 208000 208000
153908 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifunction ขนาด A4 (สคก.) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 31600 31600
155254 ชุดเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว (7 เครื่อง) สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 154000000 154000000
156623 รถลากจูง ขนาด 35 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER) (สำนักเครื่องจักรกล) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 12900000 12900000
156624 Submersible Electric Motor Driven Water Propulsion 750 mm.dia.Q.1.15 m3/sec. H. 1.2 m.(สำนักเครื่องจักรกล) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 90400000 90400000
156625 เรือกำจัดวัชพืช ชนิดแบคโฮลงโป๊ะ (สำนักเครื่องจักรกล) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 45496500 45496500
156626 เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขับด้วยระบบไฮดรอลิคขนาด 24 นิ้ว(สำนักเครื่องจักรกล) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 78560000 78560000
156627 เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขับด้วยระบบไฮดรอลิคขนาด 30 นิ้ว(สำนักเครื่องจักรกล) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 82488000 82488000
157042 จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบควบคุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ห้วยโมง สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิศวกรรม งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 176523800 176523800
157043 จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบควบคุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิศวกรรม งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 71406700 71406700
157044 จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบควบคุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิศวกรรม งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 124298700 124298700
157045 จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบควบคุมโครงการชลประทานอุบลราชธานี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิศวกรรม งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 101470000 101470000
157046 ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโครงการโขงชีมูล(งานระบบCCTVและงานอาคารโรงซ่อม) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนวิศวกรรม งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 98683200 98683200
145698 (1.16) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี 6 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5470000 5470000
156008 240. ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ เงินกันเหลื่อมปี 2561 31487495 31487495
156317 440. ซ่อมแซมโรงซ่อมเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ เงินกันเหลื่อมปี 2561 2487202 2487202
156316 439. ซ่อมแซมโรงเก็บเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ เงินกันเหลื่อมปี 2561 2487199 2487199
156620 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 กิโลวัตต์ (สำนักเครื่องจักรกล) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
156621 สายไฟฟ้าทองแดงชนิดกลมแกนเดียว NYY หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 450/750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 (สำนักเครื่องจักรกล) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ เงินทุนหมุนเวียน 2561 183750 183750
156622 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร (สำนักเครื่องจักรกล) สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
158982 ซ่อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ 257 เครื่อง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ งบประมาณอื่น ๆ 2561 72200000 72200000

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-09-21 01:20:18am