ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
170432 รถบดล้อหนามขับพร้อมใบมีด ขนาด 20 ตัน จำนวน 8 คัน สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 116000000 116000000
170568 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดอัตราการสูบน้ำ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยะยกน้ำ 3.50 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 19945000 19945000
160531 (1.17) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2539600 2539600
160538 (3) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 5 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 10135000 10135000
161168 (1.2.2) กำจัดวัชพืช .โครงการชลประทานขนาดกลาง .โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 30 900500 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4620 308 4620 308 4620 308 18480 308 18480 308 18480 308 18480 308 18480 308 18480 308 18480 308
161170 (1.2.4) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 220000 220000 22000 330 330 0 0 0 0 600 0 2780 0 4080 58 4080 58 4080 68 4080 68 4080 68 4080 68 4080 68 4080 68 4080 68 4080 68
161171 (1.2.5) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 210000 210000 4 21000 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 3900 65 3900 65 3900 65 3900 65 3900 65 3900 65 3900 65 3900 65 3900 65 3900 65
161172 (1.2.6) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 530000 530000 53000 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 3264 0 3264 0 4630 77.2 9790 163.1 9790 163.1 9790 163.1 9790 163.1 9790 163.1 9790 163.1 9790 163.1
161173 (1.2.7) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 210000 210000 4 53000 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 1300 0 1360 17 3900 65 3900 65 3900 65 3900 65 3900 65 3900 65 3900 65
161174 (1.2.8) กำจัดวัชพืชบริเวณหัวงานโครงการ จำนวน 4 แห่ง แก้มลิงห้วยหลวงวังธาร 1 แห่ง และบ่อพักน้ำจำนวน 14 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1150000 1150000 4 21000 330 330 0 0 0 0 0 0 540 0 7080 0 7080 0 7080 118 21240 354 21240 354 21240 354 21240 354 21240 354 21240 354 21240 354
161175 (1.2.9) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1304000 1304000 8 130400 330 330 0 0 0 0 540 0 2580 0 13530 0 13530 0 22070 367.8 24130 370 24130 370 24130 370 24130 370 24130 370 24130 370 24130 370
161176 (1.2.10) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1210000 1210000 3 532900 14652.05 330 330 0 0 0 0 0 0 3140 0 11450 0 11450 0 20330 33.88 22380 44.73 22380 44.73 22380 44.73 22380 44.73 22380 44.73 22380 44.73 22380 44.73
161177 (1.2.11) กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 670000 670000 30 569500 180 180 0 0 0 0 18490 0 18490 0 18490 0 18490 355.8 18490 355.8 18490 355.8 18490 355.8 18490 355.8 18490 355.8 18490 355.8 18490 355.8
161178 (1.2.12) กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยผาตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 140000 140000 10 14000 23287 180 180 220 0 220 0 220 0 2653 0 2653 25.25 2653 25.25 2653 25.25 2653 25 2653 25 2653 25 2653 25 2653 25 2653 25 2653 25
161179 (1.2.13) กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 190000 190000 10 19000 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 3540 70.8 3540 70.8 3540 70.8 3540 70.8 3540 70.8 3540 70.8 3540 0 3540 70.8 3540 70.8 3540 70.8
161180 (1.2.14) กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยแม่ตุ๋ย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 20 30000 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4990 83.2 5596 111.92 5596 111.92 5596 111.92 5596 111.92 5596 111.92 5596 111.92 5596 111.92
161181 (1.2.15) กำจัดวัชพืชบริเวณ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1210000 1210000 20 121000 32076.15 330 330 0 0 0 0 450 0 5650 0 18680 0 18680 0 22380 373 22380 373 22380 373 22380 373 22380 373 22380 373 22380 373 22380 373
161182 (1.2.16) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 851000 851000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15720 62.88 15720 62.88 15720 62.88 15720 62.88 15720 62.88 15720 62.88 15720 62.88
161183 (1.2.17) กำจัดวัชพืชบริเวณ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1060000 1060000 35 1060000 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19680 78.72 19680 78.72 19680 78.72 19680 78.72 19680 78.72 19680 78.72 19680 78.72
161184 (1.2.18) กำจัดวัชพืช (โดยแรงคน) ไมยราบยักษ์ .โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย .โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 569000 569000 10 56900 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 10510 0 10510 248.63 10510 248.63 10510 248.63 10510 248.63 10510 248.63 10510 248.63 10510 248.63 10510 248.63 10510 248.63
161185 (1.2.19) กำจัดวัชพืช (โดยแรงคน) คลอง LMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก .โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 15 30000 180 180 0 0 0 0 1400 0 5590 0 5590 93 5590 93 5590 93 5590 93 5590 93 5590 93 5590 93 5590 93 5590 93 5590 93
166281 (1.170.1) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าฝายแม่แจ่ม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5329000 5329000 10 532900 219295.85 330 330
166282 (1.170.2) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำแม่เมย (เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำ) โครงการชลประทานลำพูน ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 20 500000 367652.5 180 180
166283 (1.170.3) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าฝายแม่แตง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000
166285 (1.170.5) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม.19+000 - กม.24+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 7100000 7100000 30 710000 532380.2 330 330
166324 (1.171.2) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สระเก็บน้ำ.สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 แม่แตง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 750000 750000
166325 (1.171.3) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ (ช่วงที่ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1630000 1630000 50 163 72 330 330
166326 (1.171.4) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 210000 210000
166327 (1.171.5) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 490000 490000 20 50 22 330 330
166328 (1.171.6) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำเหมืองริมเหนือ-สันโป่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 72000 72000
166329 (1.171.7) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำเหมืองลึก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 25 200000 330 330
166330 (1.171.8) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4000000 4000000 35 400000 330 330
166331 (1.171.9) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม.24+500-กม.28+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4000000 4000000 20 400000 207571.3 330 330
166332 (1.171.10) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อพักน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยมะตื๋น และอ่างเก็บน้ำกิ่วช้างคับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000 20 300000 330 330
166333 (1.171.11) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำแม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 50 250000 246878.05 330 330
170582 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นทีห้วยโป่ง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 5400000 5400000
170583 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จังหวัดพะเยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 5810000 5810000
170584 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2224000 2224000
170585 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างแม่ตีบ จังหวัดลำพูน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1210000 1210000
170586 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 7920000 7920000
170587 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายเหมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2000000 2000000
170588 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาจังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 8000000 8000000
160532 (1.18) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 491200 491200
160539 (4) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8203000 8203000 3 44 40 59 59
161186 (1.2.20) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 649000 649000 3500 43.75 7240 90.5 12232 153 12232 153 12232 153 12232 153 12232 153 12232 153 12232 153 12232 153 12232 153 12232 153 12232 153 12232 153
161187 (1.2.21) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายบางบ้า โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 97500 97500 0 0 0 0 0 0 0 1800 23.4 1800 23.4 1800 23.4 1800 23.4 1800 23.4 1800 23.4 1800 23.4 1800 23.4 1800 23.4 1800 23.4
161188 (1.2.22) กำจัดวัชพืชฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 91000 91000 0 168 2.1 1596 19.95 1680 21 1680 21 1680 21 1680 21 1680 21 1680 21 1680 21 1680 21 1680 21 1680 21 1680 21 1680 21
161189 (1.2.23) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ขรน.วัดตายม โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3720 46.5 3720 46.5 3720 46.5 3720 46.5 3720 46.5 3720 46.5 3720 46.5 3720 46.5 3720 46.5
161190 (1.2.24) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายน้ำเฟื้อ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 0 0 0 0 0 1860 10.5 1860 10.5 1860 10.5 1860 10.5 1860 10.5 1860 10.5 1860 10.5 1860 10.5 1860 10.5 1860 10.5 1860 10.5
161191 (1.2.25) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยเค่าเล่า โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 94300 94300 0 0 0 0 0 1800 23.1 1800 23.1 1800 23.1 1800 23.1 1800 23.1 1800 23.1 1800 23.1 1800 23.1 1800 23.1 1800 23.1 1800 23.1
161192 (1.2.26) กำจัดวัชพืชฝายบ้านโคกผักหวาน โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 70000 70000 0 1320 7.5 1320 7.5 1320 7.5 1320 7.5 1320 7.5 1320 7.5 1320 7.5 1320 7.5 1320 7.5 1320 7.5 1320 7.5 1320 7.5 1320 7.5 1320 7.5
161193 (1.2.27) กำจัดวัชพืช ทรบ.คลองอ้ายเลือก โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 65000 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 15.5 1200 15.5 1200 15.5 1200 15.5 1200 15.5 1200 15.5 1200 15.5 1200 15.5
161194 (1.2.28) กำจัดวัชพืช ปตร.วังสะตือพร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 37200 37200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 9 720 9 720 9 720 9 720 9 720 9 720 9 720 9 900 9
161196 (1.2.30) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ โครงการ ปตร.คลองขนมจีน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 110000 110000 0 0 0 0 0 0 2030 26 2030 26 2030 26 2030 26 2030 26 2030 26 2030 26 2030 26 2030 26 2030 26
161197 (1.2.31) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ .โครงการคลองกระถิน จำนวน 6 สาย .โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 325000 325000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 76 6000 76 6000 76 6000 76 6000 76 6000 76 6000 76 6000 76
161199 (1.2.33) กำจัดวัชพืช บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาพระ แห่งที่ 1 .โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 65000 65000 0 0 0 0 1200 15.3 1200 15.3 1200 15.3 1200 15.3 1200 15.3 1200 15.3 1200 15.3 1200 15.3 1200 15.3 1200 15.3 1200 15.3
161200 (1.2.34) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนนเรศวร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 2 40000 39972.2 60 60 1588 19.85 6352 79.4 13657 170 15880 198.5 15880 198.5 15880 198.5 15880 198.5 15880 198.5 15880 198.5 15880 198.5 15880 198.5 15880 198.5 15880 198.5 15880 198.5 15880 198.5 15880 198.5
161205 (1.2.39) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 2 57100 56520 60 60 5760 72 7780 97.25 12380 154.75 18900 236 18900 236 18900 236 18900 236 18900 236 18900 236 18900 236 18900 236 18900 236 18900 236 18900 236
161206 (1.2.40) กำจัดวัชพืชท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 758000 758000 3 52080 51804.2 59 59 0 0 3980 49.75 17260 235.75 18826 235.32 18826 235.32 18826 235.32 18826 235.32 18826 235.32 18826 235.32 18826 235.32 18826 235.32 18826 235.32 18826 235.32
161207 (1.2.41) กำจัดวัชพืชท้ายเขื่อนทดน้ำพญาแมนและบริเวณประกอบ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 1 20760 20045.35 60 60 0 0 0 0 0 0 1500 18.75 5703 71.3 5703 71.3 5703 71.3 5703 71.3 5703 71.3 5703 71.3 5703 71.3 5703 71.3 5703 71.3
161210 (1.2.44) กำจัดวัชพืช.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1086000 1086000 2 74400 67372.2 89 89 1400 17.5 4200 52.5 15140 189.25 20442 255.5 20442 255.5 20442 255.5 20442 255.5 20442 255.5 20442 255.5 20442 255.5 20442 255.5 20442 255.5 20442 255.5 20442 255.5
161211 (1.2.45) กำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ 9 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1086000 1086000 4 62100 61879.75 60 60 3075 38.43 7907 98.83 12739 159.23 18137 226.7 20700 226.7 20700 226.7 20700 226.7 20700 226.7 20700 226.7 20700 226.7 20700 226.7 20700 226.7 20700 226.7
161213 (1.2.47) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1086000 1086000 5 76800 76421.75 59 59 0 0 0 0 0 0 1900 23.75 5970 74.62 21101 263.7 21101 263.7 21101 263.7 21101 263.7 21101 263.7 21101 263.7 21101 263.7 21101 263.7 21101 263.7
161217 (1.2.51) กำจัดวัชพืช.โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1085000 1085000 3 0 92400 56600 60 60 5720 71.5 5720 71.5 5720 71.5 5720 71.5 5720 71.5 5720 71.5 5720 71.5 10120 126.5 12320 154 12320 154 12320 154 12320 154 18370 229.62 22349 279.36
166286 (1.170.6) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้า ทรบ.วังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2315600 2315600 20 347340 166871.15 90 90
166287 (1.170.7) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 4 โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2400000 2400000 20 360000 173212.9 90 90
166288 (1.170.8) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 10 โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2400000 2400000 20 360000 324973.1 90 90
166334 (1.171.12) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองน้ำปาดเหนือฝายน้ำปาด โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000 25 470000 218956.8 90 90
166335 (1.171.13) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DL.1-14L กม.1+900-6+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 3 63000 62935.7 60 60
166338 (1.171.16) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR.7 กม.10+000-กม.15+000 และ กม.24+000-กม.32+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2710000 2710000
166339 (1.171.17) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองคลองวังผึ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 22 300000 299877.8 60 60
166340 (1.171.18) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย DR.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3500000 3500000 15 525000 251134.2 173 173
166341 (1.171.19) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสามพวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 32 750000 555529.9 150 150
166342 (1.171.20) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสารบบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4700000 4700000 20 705000 144906.4 120 120
166343 (1.171.21) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายแยกซอย 2R-1L-MC โครงการวังยาง (คลองไผ่ขวาง) โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2597700 2597700
160540 (5) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 5 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8195600 8195600
160545 (10) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1300000 1300000
161218 (1.2.52) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำหนองหาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 5860 4614 58 11533 144 12917 161 15164 189 16050 200 16050 200 16050 200 16050 200 16050 200 16050 200 16050 200 16050 200
161221 (1.2.55) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 52595.7 3500 0 12400 155 16050 200 16050 200 16050 200 16050 200 16050 200 16050 200 16050 200 16050 200 16050 200 16050 200
161222 (1.2.56) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1050000 1050000 0 0 8000 100 20000 250 23020 287 23020 287 23020 287 23020 287
161225 (1.2.59) กำจัดวัชพืช อ่างฯห้วยสหาย .โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 26231.85 4864 7.5 4864 7.5 4864 7.5 4864 7.5 4864 7.5 4864 7.5 4864 7.5 4864 7.5 4864 7.5 4864 7.5 4864 7.5 4864 7.5
161226 (1.2.60) กำจัดวัชพืช อ่างฯห้วยซำ .โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000 13331.7 2176 4 2176 4 2176 4 2176 4 2176 4 2176 4 2176 4 2176 4 2176 4 2176 4 2176 4 2176 4
161229 (1.2.63) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน .โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 42989.3 3600 0 4360 54 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125
161230 (1.2.64) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 27326.35 3000 0 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75
161231 (1.2.65) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง .โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 15 5 300000 90 90 0 0 2900 36 6000 75 6000 75 6000 75 6000 75 6000 75 6000 75 6000 75 6000 75 6000 75
161232 (1.2.66) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 0 0 16100 200 16100 200 16100 200 16100 200 16100 200 16100 200 16100 200 16100 200 16100 200 16100 200 16100 200
161233 (1.2.67) กำจัดวัชพืชอ่างฯห้วยสามพาด .โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 0 0 0 0 800 10 8100 101 8100 101 8100 101
161234 (1.2.68) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำด้วยแรงคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 41960 7500 0 10050 0 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125 10050 125
161235 (1.2.69) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำด้วยเครื่องจักร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 118814.4 960 0 15440 0 23440 0 30165 0 30165 0 30165 0 30165 377 30165 377 30165 377 30165 377 30165 377 30165 377 30165 377 30165 377 30165 377 30165 377 30165 377
161236 (1.2.70) กำจัดวัชพืชโดยแรงคนในคลองส่งน้ำ ภายในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 23 800000 43600.7 107 107 4500 0 12040 150 14780 185 14780 185 14780 185 14780 185 14780 185 14780 185 14780 185 14780 185 14780 185 14780 185
161239 (1.2.73) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บหนองหญ้าม้า .โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 25891.3 6050 0 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75
161240 (1.2.74) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ .โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 29491.85 6050 0 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75 6050 75
161241 (1.2.75) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยยาง .โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 580000 580000 86705.1 7000 0 13250 0 19500 0 19500 0 19500 0 19500 244 19500 244 19500 244 19500 244 19500 244 19500 244 19500 244 19500 244 19500 244 19500 244 19500 244
161242 (1.2.76) กำจัดวัชพืช ฝายยางลำห้วยวังเลา โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 220000 220000 29475.55 4450 0 4450 55 4450 55 4450 55 4450 55 4450 55 4450 55 4450 55 4450 55 4450 55 4450 55 4450 55
161250 (1.2.84) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรคลองห้วยหลัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 70000 70000 2264 0 2264 28 2264 28 2264 28 2264 28 2264 28 2264 28 2264 28 2264 28
161251 (1.2.85) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 840000 840000 45 440000 0 0 5413 68 8364 105 16800 210 16800 210 16800 210 16800 210 16800 210 16800 210 16800 210 16800 210 16800 210
166269 (1.169.1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยฮี้ (พรด.) โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3400000 3400000 745200
166270 (1.169.2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ ระยะ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 351679.84
166272 (1.169.4) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยคำผักหนาม ระยะ 2 โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3500000 3500000
166275 (1.169.7) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000 69695
166289 (1.170.9) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8000000 8000000 186022.1
166290 (1.170.10) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าฝายบ้านดอนหม่วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
166291 (1.170.11) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4450000 4450000 24103.7
166344 (1.171.22) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route D โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 126122.85
166345 (1.171.23) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route E โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1900000 1900000 175812.7
166346 (1.171.24) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route AA โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4400000 4400000 101476.3
166347 (1.171.25) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง อ่างบ้านกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 60352.35
166349 (1.171.27) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำห้วยมะเฮียว โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4300000 4300000 135970.45
166357 (1.171.35) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองร่องน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 91886.35
166358 (1.171.36) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยวังโก-ร่องฮ่องแฮ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 15 15 250000 153502.5
166359 (1.171.37) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ห้วยคลองกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 15 15 150000 118358.5
166360 (1.171.38) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000 65040
166502 (1.172.21) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route IA โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 29378.7
160533 (1.19) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2790000 2790000
160541 (6) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 7850000 7850000
161252 (1.2.86) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ .โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 750000 750000 0 42900 42886.85 7500 0 7500 0 15010 187.63 15010 188 15010 188 15010 188 15010 188 15010 188 15010 188 15010 188 15010 188 15010 188 15010 188 15010 188
161253 (1.2.87) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน .โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 0 0 5000 62.5 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63 5000 63
161254 (1.2.88) กำจัดวัชพืช อ่างฯพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 34500 34403.85 6000 0 6000 0 12070 151 12070 151 12070 151 12070 151 12070 151 12070 151 12070 151 12070 151 12070 151 12070 151 12070 151 12070 151
161255 (1.2.89) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยมุก .โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 0 0 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75
161256 (1.2.90) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยหอย .โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75
161257 (1.2.91) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยพุง .โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75
161258 (1.2.92) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ .โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75 5980 75
161260 (1.2.94) กำจัดวัชพืช ในเขต.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 85600 85544.3 14900 0 14900 0 29950 374 29950 374 29950 374 29950 374 29950 374 29950 374 29950 374 29950 374 29950 374 29950 374 29950 374 29950 374
161261 (1.2.95) กำจัดวัชพืชในลำตะคอง ปตร.คนชุม-ปตร.กันผม .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 550000 550000 10 31500 31424.65 180 180 6784 0 11022 138 11022 138 11022 138 11022 138 11022 138 11022 138 11022 138 11022 138 11022 138 11022 138 11022 138 11022 138
161262 (1.2.96) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 350000 350000 20200 20194.7 4006 0 7068 88 7068 88 7068 88 7068 88 7068 88 7068 88 7068 88 7068 88 7068 88 7068 88 7068 88 7068 88
161263 (1.2.97) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำสำลาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 0 0 5040 63 5040 63 5040 63 5040 63 5040 63 5040 63 5040 63 5040 63 5040 63 5040 63 5040 63 5040 63
161264 (1.2.98) กำจัดวัชพืชบริเวณหัวงาน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 720000 720000 41200 41159.7 11522 0 14416 0 14416 180 14416 180 14416 180 14416 180 14416 180 14416 180 14416 180 14416 180 14416 180 14416 180 14416 180 14416 180
161265 (1.2.99) กำจัดวัชพืชลำสะแทด .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 51600 51456.25 8800 0 13544 0 18055 226 18055 226 18055 226 18055 226 18055 226 18055 226 18055 226 18055 226 18055 226 18055 226 18055 226 18055 226
161266 (1.2.100) กำจัดวัชพืชในลำมูลตอนบน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 240500 240500 0 0 3430 0 4800 60 4800 60 4800 60 4800 60 4800 60 4800 60 4800 60 4800 60 4800 60 4800 60
161267 (1.2.101) กำจัดวัชพืชในลำแชะ บริเวณปตร.โคกกระชาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 195000 195000 0 0 0 0 0 0 0 0 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49
161268 (1.2.102) กำจัดวัชพืชในลำปลายมาศ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 610000 610000 60 34900 34733.7 90 90 4414 0 12215 153 12215 153 12215 153 12215 153 12215 153 12215 153 12215 153 12215 153 12215 153 12215 153 12215 153 12215 153
161269 (1.2.103) กำจัดวัชพืช เขื่อนลำนางรอง, อ่างฯคลองมะนาว, อ่างฯลำปะเทีย, อ่างฯลำจังหัน และคลองธรรมชาติลำนางรอง, ลำปะเทีย และลำจังหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 680000 680000 60 39000 38933.7 0 0 11792 0 13650 0 13650 171 13650 171 13650 171 13650 171 13615 171 13650 171 13650 171 13650 171 13650 171 13650 171 13650 171 13650 171
161270 (1.2.104) กำจัดวัชพืช ( เขื่อนราษีไศล ) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 350000 350000 0 33000 32988.15 6010 0 6010 0 11540 144 11540 144 11540 144 11540 144 11540 144 11540 144 11540 144 11540 144 11540 144 11540 144 11540 144 11540 144
161271 (1.2.105) กำจัดวัชพืช ( เขื่อนหัวนา ) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 0 6010 75 6010 75 6010 75 6010 75 6010 75 6010 75 6010 75 6010 75 6010 75 6010 75 6010 75 6010 75 6010 75
161272 (1.2.106) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านขามใต้ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 0 0 1960 25 1960 25 1960 25 1960 25 1960 25 1960 75 1960 25 1960 25 1960 25 1960 25 1960 25 1960 25 1960 25 1960 25
161273 (1.2.107) กำจัดวัชพืช ปตร.ชุมพวง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000 0 0 1580 20 1580 20 1580 20 1580 20 1580 20 1580 20 1580 20 1580 20 1580 20 1580 20
161274 (1.2.108) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเขว้า .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 52000 52000 0 0 1040 13 1040 13 1040 13 1040 13 1040 13 1040 13 1040 13 1040 13 1040 13 1040 13 1040 13 1040 13
161275 (1.2.109) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตะลุง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 0 0 2064 26 2064 26 2064 26 2064 26 2064 26 2064 26 2064 26 2064 26 2064 26 2064 26 2064 26 2064 26 2064 26 2064 26
161276 (1.2.110) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านทุ่งมน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 48000 48000 0 0 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12
161277 (1.2.111) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านปอยเดิร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 48000 48000 0 0 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 12
161278 (1.2.112) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตระแสง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 1150 14 1150 14 1150 14 1150 14 1150 14 1150 14 1150 14 1150 14 1150 14 1150 14 1150 14 1150 14
161279 (1.2.113) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเมืองลีง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 62000 62000 0 0 1220 15 1120 15 1120 15 1120 15 1120 15 1120 15 1120 15 1120 15 1120 15 1120 15 1120 15 1120 15 1120 15 1120 15
161280 (1.2.114) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 1220 0 2210 28 2210 28 2210 28 2210 28 2210 28 2210 28 2210 28 2210 28 2210 28 2210 28
161281 (1.2.115) กำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 0 0 0 0 0 0 980 12 980 12 980 12 980 12 980 12 980 12 980 12 980 12 980 12
161282 (1.2.116) กำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 5530 69 5530 69 5530 69 5530 69 5530 69 5530 69 5530 69 5530 69 5530 69 5530 69
161283 (1.2.117) กำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำบะอีแตน .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 0 0 0 0 0 0 980 12 980 12 980 12 980 12 980 12 980 12 980 12 980 12 980 12 980 12 980 12 980 12
161284 (1.2.118) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000 0 0 0 0 0 0 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38
161285 (1.2.119) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำจระเข้มาก .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 170000 170000 0 0 3420 43 3420 43 3420 43 3420 43 3420 43 3420 43 3420 43 3420 43 3420 43 3420 43 3420 43 3420 43
161286 (1.2.120) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำตะโคง .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000 0 0 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38 3040 38
161287 (1.2.121) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำสวรรณาภา .โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 162500 162500 0 0 3250 41 3250 41 3250 41 3250 41 3250 41 3250 41 3250 41 3250 41 3250 41 3250 41 3250 41 3250 41 3250 41
161288 (1.2.122) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง .โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 220000 220000 0 0 4410 55 4410 55 4410 55 4410 55 4410 55 4410 55 4410 55 4410 55 4410 55 4410 55 4410 55 4410 55
161289 (1.2.123) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 230000 230000 0 0 4610 58 4610 58 4610 58 4610 58 4610 58 4610 58 4610 58 4610 58 4610 58 4610 58 4610 58 4610 58 4610 58 4610 58
161290 (1.2.124) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 230000 230000 0 0 4440 56 4440 56 4440 56 4440 56 4440 56 4440 56 4440 56 4440 56 4440 56 4440 56 4440 56 4440 56 4440 56 4440 56
166279 (1.169.11) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำลำประโดก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8000000 8000000 742400 296882.4 0 0 0 0
166280 (1.169.12) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8800000 8800000 784400 120426.65 0 0
166293 (1.170.13) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านหนองบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8000000 8000000 655000 128629.45 0 0
166294 (1.170.14) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองลำเชียงสา กม.4+600-กม.8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000 270000 75513.5 0 0
166295 (1.170.15) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง บริเวณหน้า-ท้าย ขรน.พิมาย (ลำมูลหลง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 6800000 6800000 544500 115870.2 0 0
166361 (1.171.39) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำบัง ปตร.บ้านนาบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 648000 104390.75 0 0 0 0 0 0
166362 (1.171.40) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำบัง ปตร.บ้านตับเต่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 645000 90837.35 0 0
166363 (1.171.41) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยแคน ปตร.ห้วยแคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 646000 58498.5 0 0
166364 (1.171.42) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3400000 3400000 439000 101759.4 0 0
166365 (1.171.43) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองลำเชียงสา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000 520000 116894.05 0 0
166366 (1.171.44) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D4R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4000000 4000000 621000 575276.6 0 0
166367 (1.171.45) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล มิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000 9 0 316400 65231.65 90 90 0 0
166368 (1.171.46) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ท้ายฝายห้วยหิน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 0 0 66300 66197.4 0 0 0 0
166369 (1.171.47) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยจระเข้มาก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000 390000 74461.4 0 0
160534 (1.20) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1350000 1350000
160542 (7) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 11300000 11300000
161291 (1.2.125) กำจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 50 8500 106.25 13345 166.81 13345 166.81 13345 166.81 13345 166.81 13345 166.81 13345 166.81 13345 166.81 13345 166.81 13345 166.81 13345 166.81 13345 166.81 13345 166.81
161292 (1.2.126) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 50 7000 88 11000 138 15500 194 18500 231 21500 269 21500 269 26896 336 26896 336 26896 336 26896 336 26896 336 26896 336 26896 336 26896 336 26896 336 26896 336 26896 336
161293 (1.2.127) กำจัดวัชพืช ด้วยแรงคน โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 10 350000 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116
161294 (1.2.128) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 10 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 56 9300 116 9300 116 9300 116 9300 116 9300 116 9300 116 9300 116 9300 116 9300 116 9300 116 9300 116
161295 (1.2.129) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวงในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 19 9320 117 9320 117 9320 117 9320 117 9320 117 9320 117 9320 117 9320 117 9320 117 9320 117 9320 117 9320 117
161296 (1.2.130) กำจัดวัชพืช คลองคาโดยเครื่องจักร โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 56 6500 81 9000 113 11500 144 13500 169 16500 206 20169 252 20169 252 20169 252 20169 252 20169 252 20169 252 20169 252 20169 252 20169 252 20169 252 20169 252
161297 (1.2.131) กำจัดวัชพืช .โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบ้านโพธ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2550 32 5550 69 8644 108 8644 108 8644 108 8644 108 8644 108 8644 108 8644 108 8644 108 8644 108 8644 108 8644 108
161298 (1.2.132) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 31 7500 94 0 0 9000 113 14500 181 17500 219 20500 256 23531 294 23531 294 23531 294 23531 294 23531 294 23531 294 23531 294 23531 294 23531 294 23531 294 23531 294
161299 (1.2.133) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 19 4500 56 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92
161300 (1.2.134) กำจัดวัชพืช แม่น้ำนครนายก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500 94 10500 131 12500 156 14500 181 16810 210 16810 210 16810 210 16810 210 16810 210 16810 210 16810 210 16810 210 16810 210 16810 210 16810 210 16810 210 16810 210
161301 (1.2.135) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 3 3 300000 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 58 9600 120 9613 120 9613 120 9613 120 9613 120 9613 120 9613 120 9613 120 9613 120 9613 120 9613 120 9613 120 9613 120 9613 120 9613 120
161302 (1.2.136) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 38 3000 38 3000 38 3000 38 3000 38 3000 38 3000 38 3000 38 3000 38 3000 38 3000 38 3000 38
161303 (1.2.137) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 38 7440 93 7440 93 7440 93 7440 93 7440 93 7440 93 7440 93 7440 93 7440 93 7440 93 7440 93
161304 (1.2.138) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 60 9600 120 9600 120 9600 120 9600 120 9600 120 9600 120 9600 120 9600 120 9600 120 9600 120 9600 120 9600 120 9600 120 9600 120 9600 120
161305 (1.2.139) กำจัดวัชพืชคลองพานทอง .โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 69 7500 94 8874 111 8874 111 8874 111 8874 111 8874 111 8874 111 8874 111 8874 111 8874 111 8874 111 8874 111
161306 (1.2.140) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5720 72 5720 72 5720 72 5720 72 5720 72 5720 72 5720 72 5720 72 5720 72 5720 72 5720 72 5720 72 5720 72
161307 (1.2.141) กำจัดวัชพืช ด้วยแรงคน โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3720 47 3720 47 3720 47 3720 47 3720 47 3720 47 3720 47 3720 47 3720 47 3720 47 3720 47
161308 (1.2.142) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5050 63 10085 126 10085 126 10085 126 10085 126 10085 126 10085 126 10085 126 10085 126 10085 126 10085 126 10085 126 10085 126 10085 126 10085 126 10085 126
161309 (1.2.143) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3150 39 6252 78 6252 78 6252 78 6252 78 6252 78 6252 78 6252 78 6252 78 6252 78 6252 78 6252 78 6252 78 6252 78 6252 78 6252 78
161310 (1.2.144) กำจัดวัชพืช .โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 63 7000 88 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116 9240 116
161311 (1.2.145) กำจัดวัชพืชคลองชลประทานพานทอง .โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3450 43 6723 84 6723 84 6723 84 6723 84 6723 84 6723 84 6723 84 6723 84 6723 84 6723 84 6723 84 6723 84 6723 84 6723 84 6723 84
161312 (1.2.146) กำจัดวัชพืชทางน้ำสายหลัก ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 56 10000 125 16500 206 22500 281 30000 375 37000 463 43500 544 52550 657 60050 751 69980 875 69980 875 69980 875 69980 875 69980 875 69980 875 69980 875 69980 875 69980 875
161313 (1.2.147) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำในเขต.โครงการฯ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 375000 375000 3 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 69 7933 99 7933 99 7933 99 7933 99 7933 99 7933 99 7933 99 7933 99 7933 99 7933 99 7933 99 7933 99
161314 (1.2.148) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 1 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1550 19 4081 51 6600 82 6600 82 6600 82 6600 82 6600 82 6600 82 6600 82 6600 82 6600 82 6600 82 6600 82 6600 82 6600 82 6600 82
161315 (1.2.149) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 1 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 31 3500 44 5000 63 6600 83 6600 83 6600 83 6600 83 6600 83 6600 83 6600 83 6600 83 6600 83 6600 83 6600 83 6600 83 6600 83 6600 83
161316 (1.2.150) กำจัดวัชพืชคลองระบายเลียบคลองชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.20+000 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 52 8300 103 8300 103 8300 103 8300 103 8300 103 8300 103 8300 103 8300 103 8300 103 8300 103 8300 103 8300 103 8300 103 8300 103 8300 103
161317 (1.2.151) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.7+700 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46
161318 (1.2.152) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.7+300 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37
161319 (1.2.153) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา-1 ขวา-1 ขวา-1 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.5+900 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28
161320 (1.2.154) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา-1 ขวา-1 ขวา-1 ขวา-1 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.3+500 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1476 18 1476 18 1476 18 1476 18 1476 18 1476 18 1476 18 1476 18 1476 18 1476 18 1476 18 1476 18
161321 (1.2.155) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.9+680 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 90000 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2550 32 3321 42 3321 42 3321 42 3321 42 3321 42 3321 42 3321 42 3321 42 3321 42 3321 42
161322 (1.2.156) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.8+956 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 70000 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1783 22 2583 32 2583 32 2583 32 2583 32 2583 32 2583 32 2583 32 2583 32 2583 32 2583 32
161323 (1.2.157) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.9+548 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37 2952 37
161324 (1.2.158) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 5 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.7+294 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28
161325 (1.2.159) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 6 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.4+664 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23
161326 (1.2.160) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 7 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.13+180 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 19 4428 55 4428 55 4428 55 4428 55 4428 55 4428 55 4428 55 4428 55 4428 55 4428 55 4428 55 4428 55
161327 (1.2.161) กำจัดวัชพืชคลองซอย 21 ขวา กม.20+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 151000 151000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 21 3550 44 5300 66 5300 66 5300 66 5300 66 5300 66 5300 66 5300 66 5300 66 5300 66 5300 66 5300 66 5300 66 5300 66 5300 66 5300 66
161328 (1.2.162) กำจัดวัชพืชคลองแยก 1 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 32000 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15
161329 (1.2.163) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 3 ซ้าย - 21 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 98000 98000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3616 45 3616 45 3616 45 3616 45 3616 45 3616 45 3616 45 3616 45 3616 45 3616 45
161330 (1.2.164) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 4 ซ้าย - 21 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 48000 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22
161331 (1.2.165) กำจัดวัชพืชคลองแยก 2 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 88000 88000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3247 41 3247 41 3247 41 3247 41 3247 41 3247 41 3247 41 3247 41 3247 41 3247 41 3247 41 3247 41
161332 (1.2.166) กำจัดวัชพืชคลองซอย 19 ขวา กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 37000 37000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17
161333 (1.2.167) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 19 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23
161334 (1.2.168) กำจัดวัชพืชคลองซอย 22 ขวา กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 79000 79000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2915 36 2915 36 2915 36 2915 36 2915 36 2915 36 2915 36 2915 36 2915 36 2915 36 2915 36 2915 36
161335 (1.2.169) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา - 1 ขวา - เริงราง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28
161336 (1.2.170) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา - 1 ขวา - 1 ขวา - เริงราง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 81000 81000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2988 37 2988 37 2988 37 2988 37 2988 37 2988 37 2988 37 2988 37 2988 37 2988 37 2988 37 2988 37
161337 (1.2.171) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 1 ขวา - 22 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 27000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12
161338 (1.2.172) กำจัดวัชพืชคลองแยก 1 ซ้าย - 1 ขวา - 22 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 17000 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3
161339 (1.2.173) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 2 ขวา - 22 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7
161340 (1.2.174) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 21 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 14000 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516 6 516 6 516 6 516 6 516 6 516 6 516 6 516 6 516 6 516 6 516 6 516 6
161341 (1.2.175) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 2 ซ้าย - 21 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 27000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12 996 12
161342 (1.2.176) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 3 ขวา - 22 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 9 738 9 738 9 738 9 738 9 738 9 738 9 738 9 738 9 738 9 738 9 738 9
161343 (1.2.177) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 4 ขวา - 22 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7
161344 (1.2.178) กำจัดวัชพืชคลองแยก 1 ซ้าย - 1 ซ้าย - 19 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7
161345 (1.2.179) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย - ลพบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 33000 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1217 15 1217 15 1217 15 1217 15 1217 15 1217 15 1217 15 1217 15 1217 15 1217 15 1217 15 1217 15
161346 (1.2.180) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย - เริงราง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 47000 47000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1734 22 1734 22 1734 22 1734 22 1734 22 1734 22 1734 22 1734 22 1734 22 1734 22 1734 22 1734 22
161347 (1.2.181) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 24 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6500 81 13100 163 19780 247 19780 247 19780 247 19780 247 19780 247 19780 247 19780 247 19780 247 19780 247 19780 247 19780 247 19780 247 19780 247 19780 247 19780 247
161348 (1.2.182) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย กม. 0+000-10+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 65 11052 138 13185 165 13185 165 13185 165 13185 165 13185 165 13185 165 13185 165 13185 165 13185 165 13185 165 13185 165 13185 165 13185 165 13185 165
161349 (1.2.183) กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา กม.53+200 - กม.72+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 441000 441000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 69 8000 100 9500 119 11550 144 13050 163 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193
161350 (1.2.184) กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา กม.15+000 ถึง กม.26+610 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 332000 332000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 69 6700 84 8040 101 10040 126 11610 145 13550 169 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193 15440 193
161351 (1.2.185) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์สายใหญ่ กม.0+000 - กม.32+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 5 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7250 91 15000 188 23080 289 23080 289 23080 289 23080 289 23080 289 23080 289 23080 289 23080 289 23080 289 23080 289 23080 289 23080 289 23080 289 23080 289 23080 289
161352 (1.2.186) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 25 4550 57 5550 69 7050 88 8550 107 10550 132 13550 169 16600 208 16600 208 16600 208 16600 208 16600 208 16600 208 16600 208 16600 208 16600 208 16600 208 16600 208
161353 (1.2.187) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ระยะที่2 กม.20+075-กม.37+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 542000 542000 3 0 54200 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6550 82 12500 156 17870 223 17870 223 17870 223 17870 223 17870 223 17870 223 17870 223 17870 223 17870 223 17870 223 17870 223 17870 223 17870 223 17870 223 17870 223
161354 (1.2.188) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ซ.ส.1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 143000 143000 5 130000 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3025 38 3025 38 3025 38 3025 38 3025 38 3025 38 3025 38 3025 38 3025 38 3025 38 3025 38 3025 38
161355 (1.2.189) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ข.ส.1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 48000 48000 5 40000 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1033 13 1033 13 1033 13 1033 13 1033 13 1033 13 1033 13 1033 13 1033 13 1033 13 1033 13 1033 13
161356 (1.2.190) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ซ.ส.2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 13000 13000 5 10000 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3
161357 (1.2.191) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ข.ส.2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 65000 65000 5 60000 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17 1365 17
161358 (1.2.192) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ ส.3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 84000 84000 5 75000 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22
161359 (1.2.193) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ ส.4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 84000 84000 5 75000 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22
161360 (1.2.194) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ซ.ส.5 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 45000 45000 5 40000 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 929 12 929 12 929 12 929 12 929 22 929 12 929 12 929 12 929 12 929 12 929 12 929 12
161361 (1.2.195) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ข.ส.5 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 78000 78000 5 70000 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1660 21 1660 21 1660 21 1660 21 1660 21 1660 21 1660 21 1660 21 1660 21 1660 21 1660 21 1660 21
161362 (1.2.196) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ซ.ส.6 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 55000 55000 5 49000 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15 1180 15
161363 (1.2.197) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC2 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6339 79 6339 79 6339 79 6339 79 6339 79 6339 79 633 79 6339 79 6339 79 6339 79 6339 79 6339 79
161364 (1.2.198) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ MD 1 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 280000 280000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3050 38 5904 74 5904 74 5904 74 5904 74 5904 74 5904 74 5904 74 5904 74 5904 74 5904 74 5904 74 5904 74
161365 (1.2.199) กำจัดวัชพืชบริเวณสระพักน้ำ 6 แห่ง .โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 13 1970 25 2546 32 2546 32 2546 32 2546 32 2546 32 2546 32 2546 32 2546 32 2546 32 2546 32 2546 32
161366 (1.2.200) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน คลองระบายน้ำอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน (Auxiliary Spillway) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 84000 84000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22 1771 22
161367 (1.2.201) กำจัดวัชพืชบริเวณคันกั้นน้ำบ้านท่าหลวง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 74000 74000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1587 20 1587 20 1587 20 1587 20 1587 20 1587 20 1587 20 1587 20 1587 20 1587 20 1587 20 1587 20
161368 (1.2.202) กำจัดวัชพืชแม่น้ำป่าสัก .โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 580000 580000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 25 4000 50 7000 88 10500 131 12500 156 14900 186 16900 211 19120 239 19120 239 19120 239 19120 239 19120 239 19120 239 19120 239 19120 239 19120 239 19120 239 19120 239
161369 (1.2.203) กำจัดวัชพืช ในเขต.โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500 94 15500 194 21000 263 23248 291 23248 291 23248 291 23248 291 23248 291 23248 291 23248 291 23248 291 23248 291
161396 (1.2.230) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 31 5000 63 7000 88 10070 126 11070 138 11070 138 11070 138 11070 138 11070 138 11070 138 11070 138 11070 138 11070 138 11070 138 11070 138 11070 138 11070 138 11070 138
161397 (1.2.231) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายเขตจังหวัดชัยนาท .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 31 4000 50 5500 69 7000 88 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92 7380 92
161398 (1.2.232) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 30 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46 3690 46
161399 (1.2.233) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย จาก กม.0+000 - กม.25+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 38 4269 53 4269 53 4269 53 4269 53 4269 53 4269 53 4269 53 4269 53 4269 53 4269 53 4269 53 4269 53
161400 (1.2.234) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา จาก กม.0+000 - กม.14+020 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 38 3499 44 3499 44 3499 44 3499 44 3499 44 3499 44 3499 44 3499 44 3499 44 3499 44 3499 44 3499 44
161401 (1.2.235) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 1 ขวา จาก กม. 0+000 - กม.9+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23
161402 (1.2.236) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา จาก กม.0+000 - กม.12+246 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23 1845 23
161403 (1.2.237) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา จาก กม. 0+000 - กม. 7+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14
161404 (1.2.238) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา จาก กม.0+000 - กม.5+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14 1107 14
161405 (1.2.239) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย จาก กม.0+000 - กม.7+500 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28 2214 28
161406 (1.2.240) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1175 15 1175 15 1175 15 1175 15 1175 15 1175 15 1175 15 1175 15 1175 15 1175 15 1175 15 1175 15 1175 15 1175 15
161407 (1.2.241) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองระบาย 6 ขวา สามชุก 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 42000 42000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 18 1400 18 1400 18 1400 18 1400 18 1400 18 1400 18 1400 18 1400 18 1400 18 1400 18 1400 18 1400 18 1400 18 1400 18
161408 (1.2.242) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองระบาย 7 ขวา สามชุก 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650 21 1650 21 1650 21 1650 21 1650 21 1650 21 1650 21 1650 21 1650 21 1650 21 1650 21 1650 21 1650 21 1650 21 1650 21
161409 (1.2.243) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 3ซ้าย-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 8 1016 13 1016 13 1016 13 1016 13 1016 13 1016 13 1016 13 1016 13 1016 13 1016 13 1016 13 1016 13 1016 13
161410 (1.2.244) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ซ้าย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 9 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15
161411 (1.2.245) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 1ซ้าย สายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2650 33 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66
161412 (1.2.246) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 13 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22
161413 (1.2.247) กำจ้ดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 13 2100 26 2100 26 2100 26 2100 26 2100 26 2100 26 2100 26 2100 26 2100 26 2100 26 2100 26 2100 26 2100 26 2100 26 2100 26
161414 (1.2.248) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 16 1997 25 1997 25 1997 25 1997 25 1997 25 1997 25 1997 25 1997 25 1997 25 1997 25 1997 25 1997 25 1997 25
161415 (1.2.249) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ ร.4 ขวา สุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังฆ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 9 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15 1160 15
161416 (1.2.250) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำสายซอย 2 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 21 2650 33 2650 33 2650 33 2650 33 2650 33 2650 33 2650 33 2650 33 2650 33 2650 33 2650 33 2650 33
161417 (1.2.251) กำจ้ดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 1ขวา-2ซ้าย-1ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 13 0 0 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22 1750 22
161418 (1.2.252) กำจัดวัชพืชเขตจังหวัดสิงห์บุรี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลประศุก อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 19 2500 31 4000 50 5000 63 6000 75 6998 87 6998 87 6998 87 6998 87 6998 87 6998 87 6998 87 6998 87 6998 87 6998 87 6998 87 6998 87
161419 (1.2.253) กำจัดวัชพืชเขตจังหวัดชัยนาท .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 15 2200 28 3700 46 5200 65 5950 74 5950 74 5950 74 5950 74 5950 74 5950 74 5950 74 5950 74 5950 74 5950 74 5950 74
161420 (1.2.254) กำจัดวัชพืชเขตจังหวัดสุพรรณบุรี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 25 2000 25 2000 25 2000 25 2000 25 2000 25 2000 25 2000 25 2000 25 2000 25 2000 25 2000 25
161421 (1.2.255) กำจัดวัชพืชแม่น้ำน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 25 3000 38 45000 56 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66 5249 66
161422 (1.2.256) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50
161423 (1.2.257) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50 3960 50
161424 (1.2.258) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33
161425 (1.2.259) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 24 1950 24 1950 24 1950 24 1950 24 1950 24 1950 24 1950 24 1950 24 1950 24 1950 24 1950 24
161426 (1.2.260) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย สุพรรณ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33
161427 (1.2.261) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12
161428 (1.2.262) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ขวา - 2 ขวา สุพรรณ 4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33 2640 33
161429 (1.2.263) กำจัดวัชพืช โดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อยด้านเหนือ ปตร.ยางมณี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (งานดำเนินการเอง) ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 280000 280000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 69 9840 123 9840 123 9840 123 9840 123 9840 123 9840 123 9840 123 9840 123 9840 123 9840 123 9840 123 9840 123 9840 123 9840 123 9840 123
161430 (1.2.264) กำจัดวัชพืช โดยเครื่องจักร คลองระบาย ม.น้อย 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (งานดำเนินการเอง) ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 21 2700 34 2700 34 2700 34 2700 34 2700 34 2700 34 2700 34 2700 34 2700 34 2700 34 2700 34 2700 34
161431 (1.2.265) กำจัดวัชพืช โดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (งานดำเนินการเอง) ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 13 0 0 2017 25 2017 25 2017 25 2017 25 2017 25 2017 25 2017 25 2017 25 2017 25 2017 25 2017 25 2017 25 2017 25 2017 25
161432 (1.2.266) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรกล ในเขต.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 405000 405000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 25 4000 50 6000 75 8611 108 11611 145 13611 170 13611 170 13611 170 13611 170 13611 170 13611 170 13611 170 13611 170 13611 170 13611 170 13611 170 13611 170 13611 170
161433 (1.2.267) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250 16 0 0 0 0 1800 23 3500 44 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48
161434 (1.2.268) กำจัดวัชพืชหน้าบานระบายเขื่อนเจ้าพระยา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 75 13500 169 19000 238 27500 344 35000 438 44050 551 51600 645 58050 726 66050 826 75529 944 75529 944 75529 944 75529 944 75529 944 75529 944 75529 944 75529 944 75529 944
161435 (1.2.269) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร บริเวณด้านท้ายทาง-ระบายน้ำล้นเขื่อนทับเสลา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 448000 448000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 38 7500 94 9000 113 11000 138 12000 150 13500 169 14500 181 15700 196 15700 196 15700 196 15700 196 15700 196 15700 196 15700 196 15700 196 15700 196 15700 196 15700 196
161436 (1.2.270) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2705 34 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48
161437 (1.2.271) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย .โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1932 24 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48
161438 (1.2.272) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า .โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250 16 20705 34 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48 3865 48
161439 (1.2.273) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพื้นที่ โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 38 6050 76 8050 101 9360 117 9360 117 9360 117 9360 117 9360 117 9360 117 9360 117 9360 117 9360 117 9360 117 9360 117
166296 (1.170.16) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบางหอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3860000 3860000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18500 231.25
166297 (1.170.17) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองมโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3400000 3400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31400 392.5
166298 (1.170.18) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8000000 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33500 418.75
166299 (1.170.19) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองห้วยโสมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166300 (1.170.20) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสายใหญ่ D.02 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 3 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 56 8100 101 17500 218
166301 (1.170.21) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ร่องชักน้ำโรงสูบน้ำที่ 1-12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1450000 1450000 10 67000 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2550 32 5950 74 12800 160
166302 (1.170.22) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำป่าสัก ช่วงเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 7000000 7000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166309 (1.170.29) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำระบายด้านท้ายคลองระบาย 4ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1304000 1304000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3540 44 6920 87 14900 186
166370 (1.171.48) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง 2 ขวา คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 550000 550000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166371 (1.171.49) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสนามจันทร์-โคกเพลาะ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1222800 1222800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166372 (1.171.50) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำดิบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 1 1 30000 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166373 (1.171.51) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองห้วยคำภู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166374 (1.171.52) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง 3 ขวา คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166375 (1.171.53) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบางไผ่-วังเย็น โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1960700 1960700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166376 (1.171.54) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองห้วยโสมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166377 (1.171.55) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองหนองหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 980000 980000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166378 (1.171.56) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองต้นหมัน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 422500 422500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166379 (1.171.57) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองคันคลองกั้นน้ำองครักษ์-เกาะกา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166380 (1.171.58) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองเนินสะแก โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1926000 1926000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166381 (1.171.59) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองหมอสอ-ท่ากระดาน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166382 (1.171.60) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.12+168-34+400 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3200000 3200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166383 (1.171.61) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำธรรมามูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166384 (1.171.62) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำบ้านกลำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166385 (1.171.63) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166386 (1.171.64) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสายใหญ่เลียบฝั่งซ้ายคลองอนุศาสนันทน์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166387 (1.171.65) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 6ขวา ชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 0 2828 0 6378 0 6878 0 7428 0 7928 0 8528 0 9028 0 9528 0
166388 (1.171.66) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง 1ซ้าย เขาแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166389 (1.171.67) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 2ซ้าย เขาแก้ว กม.0+000-5+160 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166390 (1.171.68) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 8ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166391 (1.171.69) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองชักน้ำ 24ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1800000 1800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166392 (1.171.70) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองมหานาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1100000 1100000 10 218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25400 318 40378 505
166393 (1.171.71) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายใหญ่มหาราช 3 กม.0+000 - กม.5+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 954000 954000 7 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166394 (1.171.72) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 4ซ้าย–ป่าสัก กม.8+900-กม.20+152 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9800000 9800000 6 0 294000 0 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166395 (1.171.73) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 7ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4000000 4000000 1 0 34000 0 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14500 181 26788 335
166396 (1.171.74) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 1ขวา-5ขวา -นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 1 45000 0 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166397 (1.171.75) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายห้วยยางสายใหญ่ (ระยะที่ 5) กม.28+100 ถึง กม.35+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13500 169 26613 333
166398 (1.171.76) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายห้วยยางสายใหญ่ (ระยะที่ 6) กม.35+100 ถึง กม.42+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15600 195 39931 499
166399 (1.171.77) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองชักน้ำหน้า.สถานีสูบน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166412 (1.171.90) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 1ขวา 5ขวา สามชุก 1 (ดำเนินการเอง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1900000 1900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166413 (1.171.91) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 1ซ้าย แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 890000 890000
166414 (1.171.92) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1124000 1124000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166415 (1.171.93) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองรอบเขาสรรพยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166416 (1.171.94) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 3ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1457000 1457000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166417 (1.171.95) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 6ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2591000 2591000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166418 (1.171.96) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อยืมคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2383000 2383000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1550 19 3400 43
166419 (1.171.97) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 4ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1938000 1938000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3540 44 6900 86
166481 (1.171.159) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเองคลองส่งน้ำ 3 ซ้ายระหาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166864 (141.1) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพระปรง โครงการชลประทานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 10000000 10000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160543 (8) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 12117000 12117000
160546 (11) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
161374 (1.2.208) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกใต้ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 653200 653200 12250 154 17605 220 23328 254 23328 254 23328 254 23328 254 23328 254 23328 254 23328 254 23328 254 23328 254 23328 254 23328 254 23328 254
161375 (1.2.209) กำจัดวัชพืชคลองเปรมประชากร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 576300 576300 15120 189 20000 250 20000 250 20580 257 20580 257 20580 257 20580 257 20580 257 20580 257 20580 257 20580 257 20580 257 20580 257 20580 257 20580 257
161376 (1.2.210) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำที่ 1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 406400 406400 13042 163 14512 181 14512 181 14512 181 14512 181 14512 181 14512 181 14512 181 14512 181 14512 181 14512 181 14512 181 14512 181 14512 181 14512 181
161377 (1.2.211) กำจัดวัชพืชคลองรังสิตประยูรศักดิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 324800 324800 5520 69 11000 138 11000 138 11300 141 11300 141 11300 141 11300 141 11300 141 11300 141 11300 141 11300 141 11300 141 11300 141 11300 141 11300 141
161378 (1.2.212) กำจัดวัชพืชคลองหกวาสายล่าง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 456400 456400 800 10 13505 169 15500 194 16300 204 16300 204 16300 204 16300 204 16300 204 16300 204 16300 204 16300 204 16300 204 16300 204 16300 204 16300 204
161379 (1.2.213) กำจัดวัชพืชคลองซอยที่ 11 สายกลางและสายล่าง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 190400 190400 5870 73 6500 81 6800 85 6800 85 6800 85 6800 85 6800 85 6800 85 6800 85 6800 85 6800 85 6800 85 6800 85 6800 85 6800 85
161381 (1.2.215) กำจัดวัชพืชคลองพระองค์ไชยานุชิต .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 660000 660000 2835 36 5985 75 17650 221 17650 221 19880 249 19880 249 19880 249 19880 249 19880 249 19880 249 19880 249 19880 249 19880 249 19880 249
161382 (1.2.216) กำจัดวัชพืชคลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 7355 92 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175
161384 (1.2.218) กำจัดวัชพืชคลองบางขนาก .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 696000 696000 1807 23 18682 234 21832 273 22462 281 23520 294 23520 294 23520 294 23520 294 23520 294 23520 294 23520 294 23520 294 23520 294 23520 294 23520 294
161385 (1.2.219) กำจัดวัชพืชคลองนครเนื่องเขต .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 1000 13 11395 143 12970 162 12970 162 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175 14000 175
161386 (1.2.220) กำจัดวัชพืชคลองประเวศบุรีรมย์ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 467900 467900 1575 20 4475 56 4475 56 15810 198 15810 198 15810 198 15810 198 15810 198 15810 198 15810 198 15810 198 15810 198 15810 198
161390 (1.2.224) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนคลองลากฆ้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 230000 230000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 25 2000 25 2000 25 2000 25 4000 50 4000 50 4000 50 4000 50 4000 50 4000 50
161392 (1.2.226) กำจัดวัชพืชคลองทวีวัฒนา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 460000 460000 11110 139 14375 180 16100 202 16100 202 16100 202 16100 202 16100 202 16100 202 16100 202 16100 202 16100 202 16100 202 16100 202 16100 202
161393 (1.2.227) กำจัดวัชพืชคลองมหาสวัสดิ์ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 450000 450000 6114 77 12875 161 15750 197 15750 197 15750 197 15750 197 15750 197 15750 197 15750 197 15750 197 15750 197 15750 197 15750 197 15750 197 15750 197
161394 (1.2.228) กำจัดวัชพืชคลองบางใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 190500 190500 2560 32 6648 84 6648 84 6648 84 6648 84 6648 84 6648 84 6648 84 6648 84 6648 84 6648 84 6648 84 6648 84 6648 84 6648 84
161441 (1.2.275) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ในคลองระบายน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอ บางแพ จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 450000 450000 6 430000 270 270 9500 119 9500 119 9500 119 9500 119 9500 119 9500 119
161442 (1.2.276) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 25400 318 32345 404 32345 404 32345 404 32345 404 32345 404 32345 404 32345 404 32345 404 32345 404 32345 404
161443 (1.2.277) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 12960 162 12960 162 12960 162 12960 162 12960 162 12960 162 12960 162 12960 162 12960 162 12960 162
161444 (1.2.278) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 2550 32 2550 32 2550 32 2550 32 2550 32 8710 109 8710 109 12210 153 12210 153 12210 153 12210 153 12960 162 12960 162 12960 162 12960 162
161445 (1.2.279) กำจัดวัชพืชด้วยเรือ ในคลองส่งน้ำสายซอย 2 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 380000 380000 7230 90 7230 90 7230 90 7230 90 7230 90 7230 90 7230 90
161446 (1.2.280) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองเลียบคันกั้นน้ำเค็ม สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 3370 42 3370 42 3370 42 3370 42 3370 42 3370 42 3370 42 3370 42 3370 42 3370 42 3370 42 3370 42
161447 (1.2.281) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองเลียบคันกั้นน้ำเค็ม สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 400000 400000 500 6 500 6 6757 85 6757 85 6757 85 6757 85 6757 85 6757 85 6757 85 6757 85 6757 85 6757 85
161448 (1.2.282) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองเลียบคันกั้นน้ำเค็มเอนกนิกร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000 30000 506 6 506 6 506 6 506 6 506 6 506 6 506 6 506 6 506 6 506 6 506 6 506 6 506 6 506 6
161449 (1.2.283) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ D7 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 2900 36 2900 36 2900 36 2900 36 3389 43 3389 43 3389 43 3389 43 3389 43 3389 43 3389 43 3389 43 3389 43 3389 43
161450 (1.2.284) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองจางวาง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000 100000 1719 22 1719 22 1719 22 1719 22 1719 22 1719 22 1719 22 1719 22 1719 22 1719 22 1719 22 1719 22
161451 (1.2.285) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองแพ้ว-ท่าแร้ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000 300 4 2026 25 2026 25 2026 25 2026 25 2026 25 2026 25 2026 25 2026 25 2026 25 20206 25 20206 25 20206 25
161464 (1.2.298) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.5R สองพี่น้อง กม.9+988-27+084 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 915000 915000 5 90000 60 60 5400 68 26000 325 27500 344 28200 353 28200 353 30197 377 30197 377 30197 377 30197 377 30197 377 30197 377 30197 377 30197 377 30197 377 30197 377
161465 (1.2.299) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.2R บ้านยาง กม.12+340-15+680 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 84000 84000 1 8000 20 20 2690 34 2690 34 2690 34 2785 35 2785 35 2785 35 2785 35 2785 35 2785 35 2785 35 2785 35 2785 35 2785 35 2785 35 2785 35
161466 (1.2.300) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.1L-4R-5R สองพี่น้อง กม.0+000-9+844 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 184000 184000 2 18000 20 20 5890 74 5890 74 5890 74 6100 76 6100 76 6100 76 6100 76 6100 76 6100 76 6100 76 6100 76 6100 76 6100 76 6100 76 6100 76
161467 (1.2.301) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.1L-2R-5R สองพี่น้อง กม.0+000-2+198 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 32000 32000 1 3000 20 20 990 13 990 13 1077 14 1077 14 1077 14 1077 14 1077 14 1077 14 1077 14 1077 14 1077 14 1077 14 1077 14 1077 14
161468 (1.2.302) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.3R สองพี่น้อง กม.10+586-16+889 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 3 20000 20 20 4900 61 4900 61 6622 83 6622 83 6622 83 6622 83 6622 83 6622 83 6622 83 6622 83 6622 83 6622 83 6622 83 6622 83
161469 (1.2.303) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 320000 320000 10350 130 10350 130 10350 130 10552 132 10552 132 10552 132 10552 132 10552 132 10552 132 10552 132 10552 132 10552 132 10552 132 10552 132 10552 132
161470 (1.2.304) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 335000 335000 4500 56 9800 123 10300 129 11053 138 11053 138 11053 138 11053 138 11053 138 11053 138 11053 138 11053 138 11053 138 11053 138 11053 138 11053 138
161471 (1.2.305) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ 7ขวา-สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 265000 265000 8755 110 8755 110 8755 110 8755 110 8755 110 8755 110 8755 110 8755 110 8755 110 8755 110 8755 110 8755 110
161476 (1.2.310) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนเพชร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 3780 47 3780 47 5540 70 5540 70 5540 70 5540 70 5540 70 5540 70 5540 70 5540 70 5540 70 5540 70
161477 (1.2.311) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 5150 65 5150 65 5550 70 5550 70 5550 70 5550 70 5550 70 5550 70 5550 70
161478 (1.2.312) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 210000 210000 0 0 0 0 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49 3900 49
161479 (1.2.313) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำ D.1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 222800 222800 4000 50 4000 50 4000 50 4110 51 4110 51 4110 51 4110 51 4110 51 4110 51 4110 51 4110 51 4110 51 4110 51 4110 51 4110 51
161484 (1.2.318) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 382300 382300 0 0 282300 0 0 0 6180 77 6180 77 6180 77 6180 77 6180 77 6180 77 7020 88 7080 88 7080 88 7020 88 7020 88 7020 88
161485 (1.2.319) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 383500 383500 0 0 176493 0 0 0 0 0 0 0 600 8 7080 88 7080 88 7080 88 7080 88 7080 88 7080 88
161490 (1.2.324) กำจัดวัชพืชพื้นที่แก้มลิงหนองใหญ่ โครงการชลประทานชุมพร ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 306000 306000 3840 48 3840 48 3840 48 3840 48 3840 48 3840 48 5650 71 5650 71 5650 71 5650 71 5650 71 5650 71
161491 (1.2.325) กำจัดวัชพืชคลองม้ายัง โครงการชลประทานชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 450000 450000 0 0 0 0 7950 99 7950 99 8310 104 8310 104 8310 104 8310 104 8310 104 8310 104 8310 104 8310 104
161492 (1.2.326) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 398500 398500 0 0 0 0 0 0 6700 84 7320 92 7320 92 7320 92 7320 92 7320 92 7320 92
166303 (1.170.23) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบางโฉลง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2880000 2880000 4550 57 4550 57 10645 134 10645 134 11300 142 11300 142 11300 142 11300 142 11300 142 11300 142 11300 142 17800 223 73500 919 73500 919
166304 (1.170.24) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองสาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4400000 4400000 20930 262 30030 376 32305 404 32305 404 32305 404 32305 404 32305 404 32305 404 32305 404 55105 689 81305 1017 101305 1267 148779 1860 148779 1860
166305 (1.170.25) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองญี่ปุ่นเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 7100000 7100000 17290 217 57945 725 66590 833 71435 893 71435 893 71435 893 71435 893 71435 893 71435 893 71435 893 90435 1131 119835 1498 150435 1880 240060 3000 240060 3000
166307 (1.170.27) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองไผ่พระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2400000 2400000 5585 70 35300 442 39395 493 43300 542 43300 542 43300 542 43300 542 43300 542 43300 542 43300 542 43300 542 43300 542 43300 542 81140 1015 81140 1015
166310 (1.170.30) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลอง ร.จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5309000 5309000 20 530000 80 80 3000 0 22800 0 26700 0 42100 0 42100 0 50900 0 54300 0 54300 0 54300 0 54300 0 74300 0 102700 0 132600 0 166400 0 166400 0
166311 (1.170.31) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.26 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 50 18500 232 29500 369 32530 369 32530 369 32530 369
166312 (1.170.32) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำเพชรบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 150 89900 1124 89900 1124
166313 (1.170.33) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3800000 3800000 7100 89 39500 494 39500 494 63200 790 63200 790 63200 790 63200 790 63200 790 63200 790 63200 790 73200 915 96200 1202 123580 1545 123580 1545 123580 1545
166400 (1.171.78) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม, อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1463000 1463000 0 0 0 0 8010 101 8010 101
166401 (1.171.79) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1453100 1453100 0 0 0 0 9690 122 9690 122
166402 (1.171.80) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 3ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1074400 1074400 18480 231 22400 280 26320 329 38080 476 45935 575 52130 652 52130 652 52130 652 52130 652 52130 652 52130 652 52130 652 52130 652 52130 652
166403 (1.171.81) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 4ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1216700 1216700 0 0 0 0 11760 147 30320 379 42920 537 55520 694 59050 739 59050 739 59050 739
166404 (1.171.82) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 6ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1373000 1373000 17660 221 21520 269 25370 318 36950 462 44670 559 53490 669 57350 717 65070 814 66620 833 66620 833 66620 833 66620 833 66620 833 66620 833
166405 (1.171.83) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 7ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1129900 1129900 0 0 0 0 11440 143 23760 297 36830 461 54830 686 54830 686 54830 686
166406 (1.171.84) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 8ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 968500 968500 0 0 0 0 23100 289
166407 (1.171.85) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 9ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 925600 925600 0 0 0 0 35100 439
166408 (1.171.86) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองท้ายสถานีสูบน้ำบางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 420000 420000 4670 59 7940 100 9800 123 20400 255 20400 255 20400 255 20400 255 20400 255 20400 255 20400 255 20400 255 20400 255 20400 255 20400 255
166410 (1.171.88) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบางภาษี กม.0+000-5+790 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1850000 1850000 18210 228 22070 276 25920 324 37500 469 45220 566 54050 676 57910 724 65630 821 83780 1048 90000 1125 90000 1125 90000 1125 90000 1125 90000 1125
166411 (1.171.89) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสถาพรพัฒนา กม.0+000-6+480 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1900000 1900000 0 0 0 0 4950 62 17270 216 51490 644 51490 644 51490 644
166420 (1.171.98) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.3ข. ท่าผา-บางแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1200000 1200000 80000 80000 180 180 3550 45 27105 339 30095 377 37935 475 47400 593 47400 593 47400 593 47400 593 47400 593 47400 593 47400 593 47400 593 47400 593 47400 593 47400 593
166421 (1.171.99) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลองร.1ซ้าย ตาคต-ดำเนินสะดวก กม.0+000-กม.2+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 0 0 0 0 14650 184 22420 281 37540 470 47650 596 47650 596 47650 596 47650 596 47650 596 47650 596
166422 (1.171.100) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลองร.1ขวา ตาคต-ดำเนินสะดวก กม.0+000-กม.7+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 5690 70 30380 380 36765 460 47650 596 47650 596 47650 596 47650 596 47650 596 47650 596 47650 596 47650 596 47650 596 47650 596 47650 596 47650 596
166423 (1.171.101) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลอง ร.2ซ้าย บางป่า กม.0+000-กม.5+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 0 0 0 0 7285 92 7285 92 7285 92 47650 596 47650 596 47650 596
166424 (1.171.102) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลองท่อ กม.0+050-กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 6500 82 12100 152
166425 (1.171.103) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลอง ร.1ซ้ายบางป่า (ขุนโสน) กม.0+025-กม.5+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 0 0 0 0 24215 303 31460 394 31460 394 31460 394 31460 394
166426 (1.171.104) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลองขุดลัดราชบุรี กม.7+000-กม.14+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 11500 144 23585 295
166427 (1.171.105) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ซ้าย-8ขวา-ประดู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 320000 320000 0 0 0 0 7820 98 15250 192
166428 (1.171.106) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ซ้าย-6ขวา-ประดู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 290000 290000 0 0 0 0 3545 45 13829 173 13829 173 13829 173
166429 (1.171.107) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ซ้าย-บางจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000 4190 53 14080 176 22150 277 37780 473 41020 513 43930 550 47608 596 47608 596 47608 596 47608 596 47608 596 47608 596
166430 (1.171.108) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ขวา-2ขวา-ประดู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000 0 0 0 0 7340 92 11931 150 11913 150 11931 150 11931 150 11931 150 11931 150
166431 (1.171.109) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-ประดู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 190000 190000 0 0 0 0 2710 34 9080 114 9080 114 9080 114 9080 114 9080 114
166432 (1.171.110) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.3ขวา จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 105000 105000 0 0 0 0 1900 24 5103 64 5103 64 5103 64 5103 64 5103 64 5103 64 5103 64 5103 64
166433 (1.171.111) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.5ขวา จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 370000 370000 4920 62 17960 225 17966 225 17966 225 17966 225 17966 225 17966 225 17966 225 17966 225 17966 225 17966 225 17966 225 17966 225 17966 225 17966 225
166434 (1.171.112) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-5ซ้าย จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 320000 320000 0 0 7490 94 15532 195 15532 195 15532 195 15532 195 15532 195 15532 195 15532 195 15532 195 15532 195
166435 (1.171.113) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-1ซ้าย-5ซ้าย จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 90000 90000 0 0 0 0 4289 54 4289 54 4289 54 4289 54 4289 54 4289 54 4289 54
166436 (1.171.114) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-4ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 270000 270000 580 8 12867 161 12867 161 12867 161 12867 161 12867 161 12867 161 12867 161 12867 161 12867 161 12867 161 12867 161
166437 (1.171.115) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.2ซ้าย-4ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 140000 140000 0 0 0 0 1930 25 6795 85 6795 85 6795 85 6795 85 6795 85 6795 85 6795 85
166438 (1.171.116) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-2ซ้าย-4ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 120000 120000 0 0 0 0 5727 72 5727 72 5727 72 5727 72 5727 72 5727 72 5727 0 5727 72 5727 72
166439 (1.171.117) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.6ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 98000 98000 0 0 0 0 1760 22 4757 60 4757 60 4757 60 4757 60 4757 60 4757 60 4757 60
166440 (1.171.118) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.9ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000 23425 293 30170 378 42260 529 43687 547 43687 547 43687 547 43687 547 43687 547 43687 547 43687 547 43687 547 43687 547 43687 547 43687 547
166441 (1.171.119) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-9ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 75000 75000 3578 45 3578 45 3578 45 3578 45 3578 45 3578 45 3578 45 3578 45 3578 45 3578 45 3578 45
166442 (1.171.120) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.สายใหญ่จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1950000 1950000 30065 376 37385 468 58695 734 79955 1000 89385 1118 94629 1183 94629 1183 94629 1183 94629 1183 94629 1183 94629 1183 94629 1183 94629 1183 94629 1183
166443 (1.171.121) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.6R จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 217000 217000 3 20000 20 20 0 0 0 0 8500 107 10550 132 10550 132 10550 132 10550 132 10550 132 10550 132 10550 132 10550 132
166444 (1.171.122) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.7R จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 350000 350000 5 35000 20 20 12560 157 17000 213 17000 213 17000 213 17000 213 17000 213 17000 213 17000 213 17000 213 17000 213 17000 213
166445 (1.171.123) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.8R จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 114000 114000 2 11000 20 20 0 0 0 0 5550 70 5550 70 5550 70 5550 70 5550 70 5550 70 5550 70 5550 70 5550 70
166446 (1.171.124) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.2R บ้านยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2194000 2194000 2 219000 60 60 0 0 0 0 1430 18 20350 255 40310 504 60150 752 106500 1332 106500 1332 106500 1332
166447 (1.171.125) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.4R-5R สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2686000 2686000 3 268000 60 60 0 0 0 0 4660 59 43530 545 71400 893 98030 1226 130350 1630 130350 1630 130350 1630
166448 (1.171.126) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.4R สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 729000 729000 3 72000 60 60 12140 152 33370 418 35400 443 35400 433 35400 433 35400 433 35400 433 35400 433 35400 433 35400 433 35400 433 35400 433 35400 433
166449 (1.171.127) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 18700 234 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358
166450 (1.171.128) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 450000 450000 21439 268 21439 268 21439 268 21439 268 21439 268 21439 268 21439 268 21439 268 21439 268 21439 268 21439 268 21439 268
166451 (1.171.129) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000 11100 139 38113 477 38113 477 38113 477 38113 477 38113 477 38113 477 38113 477 38113 477 38113 477 38113 477 38113 477
166452 (1.171.130) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358
166453 (1.171.131) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 600000 600000 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358 28585 358
166454 (1.171.132) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.18 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000 18000 225 48802 610 61702 772 71463 894 71463 894 71463 894 71463 894 71463 894 71463 894 71463 894 71463 894 71463 894
166456 (1.171.134) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบางมุด โครงการชลประทานชุมพร ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000 131247 1641 238210 2978 238210 2978 238210 2978 238210 2978 238210 2978 238210 2978 238210 2978 238210 2978 238210 2978 238210 2978 238210 2978
160535 (1.21) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 7 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3100000 3100000
160544 (9) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9891000 9891000
161494 (1.2.328) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4200000 4200000 38534 52 60817 88 84067 130 105073 165 116500 204 126249 0 131620 0 131620 0 131620 0 131620 0 131620 0 131620 0 131620 0 131620 0 131620 0 131620 0 131620 0
161498 (1.2.332) กำจัดวัชพืชหน้าฝายคลองวาด .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 60000 60000 561 0 1122 0 1122 0 1122 0 1122 0 1122 0 1122 0 1122 0 1122 0 1122 0 1122 0 1122 0 1122 0 1122 0 1122 0 1122 0 1122 0
161499 (1.2.333) กำจัดวัชพืช ปตร.อู่ตะเภา .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 162500 162500 1845 0 3120 0 3120 0 3120 0 3120 0 3120 0 3120 0 3120 0
161512 (1.2.346) กำจัดวัชพืชคลองไผ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 345000 345000 3248 0 4230 0 6496 0 6496 0 6496 0 6496 0 6496 0 6496 0 6496 0 6496 0 6496 0 6496 0 6496 0 6496 0 6496 0
161513 (1.2.347) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 .โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 385000 385000 1580 0 2450 0 6580 0 7230 0 7230 0 7230 0 7230 0 7230 0 7230 0 7230 0 7230 0 7230 0 7230 0 7230 0 7230 0
161514 (1.2.348) กำจัดวัชพืชอ่างวิทยาลัยเกษตรกรรม .โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 220000 220000 2699 0 4160 0 4160 0 4160 0 4160 0 4160 0 4160 0 4160 0 4160 0
161515 (1.2.349) กำจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.ตอนบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 1415 0 7667 0 12161 0 16903 0 18800 0 18800 0 18800 0 18800 0 18800 0 18800 0 18800 0
161516 (1.2.350) กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำโคกยาง-ท่าแพรก .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 200000 200000 1380 0 1890 0 3568 0 3792 0 3792 0 3792 0 3792 0 3792 0 3792 0 3792 0 3792 0 3792 0 3792 0 3792 0 3792 0
161517 (1.2.351) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนทดน้ำปัตตานี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000 1642 0 7530 0 11490 0 25610 0 18800 0 18800 0 18800 0 18800 0 18800 0 18800 0 18800 0
161518 (1.2.352) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำศรีพงัน-ตะเหลียง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 132000 132000 1546 0 2030 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0
161519 (1.2.353) กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำโต๊ะแดง-นานาค .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 132000 132000 1650 0 2120 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0 2506 0
161520 (1.2.354) กำจัดวัชพืชบริเวณหน้าฝายบ้านพอเหมาะ .โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 137 0 960 0 960 0 960 0 960 0 960 0 960 0 960 0
161521 (1.2.355) กำจัดวัชพืชบริเวณหน้าฝายห้วยกะลาพอ .โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 50000 50000 960 0 960 0 960 0 960 0 960 0 960 0 960 0
161522 (1.2.356) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายตะวันออก .โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000 4636 0 9440 0 9440 0 9440 0 9440 0 9440 0 9440 0 9440 0 9440 0
161523 (1.2.357) กำจัดวัชพืชคลองผันน้ำ .โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 165000 165000 1080 0 1485 0 3133 0 3133 0 3133 0 3133 0 3133 0 3133 0 3133 0 3133 0 3133 0 3133 0 3133 0 3133 0 3133 0
162823 (15) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำคลองบ้านตาลและสาขา ระยะที่ 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 100000000 100000000
166314 (1.170.34) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองชะเมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4600000 4600000
166317 (1.170.37) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองชักน้ำ (ทะเลหน้าโรงสูบ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
166318 (1.170.38) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองเฉียงพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1300000 1300000
166319 (1.170.39) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองเชิงแส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1700000 1700000
166320 (1.170.40) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองโคกพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000
166321 (1.170.41) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองศาลาธรรม์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000
166322 (1.170.42) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองโหน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1500000 1500000
166461 (1.171.139) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง หน้าฝายคลองต่อยหอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 450000 450000
166467 (1.171.145) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คูระบายน้ำเลียบคลองส่งน้ำ คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+900-กม.5+200 ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 930000 930000
166468 (1.171.146) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บริเวณหน้าฝายคลองหินป้อง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2500000 2500000
166469 (1.171.147) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองทิ้งน้ำ คลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000
166470 (1.171.148) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คูระบายน้ำเลียบคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+036-กม.2+000 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000
166471 (1.171.149) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคลองซอย 3L-MC (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2295000 2295000
166472 (1.171.150) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคลองซอย 4L-MC (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1255000 1255000
166473 (1.171.151) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองมหาการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1000000 1000000
166474 (1.171.152) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองโคกพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1090000 1090000
166475 (1.171.153) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1260000 1260000
166476 (1.171.154) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบ้านโพธิ์-หัวถิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1100000 1100000
166477 (1.171.155) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองมหาการ-เฉียงพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1300000 1300000
166478 (1.171.156) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองโคกแห้ว-โคกพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1300000 1300000
166479 (1.171.157) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพลเอกอาทิตย์ฯ ช่วง 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1800000 1800000
166480 (1.171.158) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองเขาใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 500000 500000
166863 (140.1) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองท่าซัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 20000000 20000000
167516 (106) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองท่าซัก ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 20000000 20000000
167517 (107) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปากคลองเชื่อมทะเลสาบสงขลาพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 58986100 58986100
160547 (12) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 คัน สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3345200 3345200
164590 (1.168.1254) ซ่อมแซม Fixed Wheel Gate อาคารระบายน้ำ Bottom Outlet โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 7900000 7900000
164593 (1.168.1257) ซ่อมแซมอาคาร River Outlet และ Irrigation Outlet โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4500000 4500000
165333 (1.168.1997) ซ่อมแซม high presure gate และอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 4130000 4130000
160536 (1.22) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5470000 5470000
162927 (6) ปรับปรุง ปตร. ห้วยหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 30000000 30000000
170829 ซ่อมแซมลานเก็บเครื่อ สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล งบประมาณอื่น ๆ 2562 9900000 9900000
171098 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 จำนวน 3 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 540000 540000
171099 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 จำนวน 1 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 450000 450000
171100 เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 18 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 324000 324000
171101 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 20 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 396000 396000
171102 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 46 ชุด สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 956800 956800
171103 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 38 เครื่อง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 300200 300200
171104 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 1628000 1628000
171105 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 2576000 2576000
171180 รถลากจูงขนาด 50 ตัน พร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER) จำนวน 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5200000 5200000
171181 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171202 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171209 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 3300000 3300000
171229 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 3 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171253 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171259 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานแพร่ สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 3300000 3300000
171265 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 3300000 3300000
171269 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171275 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานหนองคาย สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 3300000 3300000
171291 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 3300000 3300000
171299 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171301 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 3300000 3300000
171302 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 3300000 3300000
171355 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171346 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 3300000 3300000
171384 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 8 (จัดซื้อส่วนกลาง สคก.) สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171460 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 9 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171506 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 10 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171533 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 3300000 3300000
171538 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 11 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171570 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 3300000 3300000
171571 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 12 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171587 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 3300000 3300000
171602 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 13 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171614 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 3300000 3300000
171639 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171650 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานระนอง สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 3300000 3300000
171663 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171698 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
171716 รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 17 สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 5600000 5600000
170589 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 9000000 9000000
170590 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณ ลำห้วยปางควาย ระยะที่ 2 จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 4000000 4000000
170591 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณร่องซาวา จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2000000 2000000
170592 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณห้วยแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2000000 2000000
170593 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณคลอง RMC.1 จังหวัดเชียงราย สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบประมาณอื่น ๆ 2562 1210000 1210000
172929 เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9750000 9750000
173211 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จังหวัดพะเยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5118770 5118770
173212 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1779770 1779770
173213 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ จังหวัดลำพูน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 818770 818770
173214 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1779770 1779770
173357 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายเหมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1447535 1447535
173358 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณร่องชาวา จังหวัดเชียงราย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1674060 1674060