ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
145665 (1.1) เครื่องมือทดสอบกำลังของหินแบบพกพา (Schmidth's hammer) จำนวน 4 เครื่อง (เครื่องละ 80,000 บาท) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 254000 254000
145666 (1.2) เครื่องมือทดสอบกำลังหินในสนาม (Portable point load test apparatus) จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องละ 500,000 บาท) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 493000 493000
145667 (1.3) การจัดหาเครื่อง Scanner สี ขนาด A0 จำนวน 16 ชุด ชุดละ 450,000 บาท สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7200000 7200000
145668 (1.4) การจัดหาเครื่อง Plotter สี ขนาด A0 จำนวน 16 ชุด ชุดละ 350,000 บาท สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5600000 5600000
145669 (1.5) กล้องวัดมุมพร้อมเครื่องวัดระยะอิเลคทรอนิคส์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 37 ชุด ชุดละ 400,000 บาท สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14727500 14727500
145670 (1.6) กล้องระดับดิจิตอล กำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า (สำหรับงานระดับชั้นที่ 2) จำนวน 5 ชุด ชุดละ 300,000 บาท สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1471300 1471300
145671 (1.7) กล้องระดับดิจิตอล กำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า (สำหรับงานระดับชั้นที่ 3) จำนวน 34 ชุด ชุดละ 200,000 บาท สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6800000 6800000
145672 (1.8) เข็มทิศธรณีวิทยา (Geological compass) จำนวน 10 อัน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 160000 160000
145673 (1.9) ค้อนธรณีวิทยา (Geological hammer) จำนวน 10 อัน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35000 35000
145674 (1.1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดทำข้อมูลหลุมเจาะสำรวจ (Boring Log) และรูปตัดชั้นดินฐานราก (Soil Profile) จำนวน 1 ชุด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 270000 270000
145675 (2) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 3,750,000 บาท สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14980000 14980000
145676 (3) ระบบคลังข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000,000 บาท สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
145677 (4) เครื่องอัดลม (Air Compressor) กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1197000 1197000
145678 (5) เครื่องเจาะหินแบบโรตารี่ (Rotary Drilling Machine) พร้อมเครื่องสูบน้ำ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4084200 4084200
145679 (6) เครื่องมือวัดการรับแรงด้านข้างของหินในหลุมเจาะสำรวจ (Lateral load tester) กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3990000 3990000
145680 (7) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Imaging) กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5900000 5900000
145681 (8) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Imaging) สำหรับน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2400000 2400000
145682 (9) เครื่องเจาะสำรวจและตอกทดลองขนาดใหญ่ (Large Penetration and Soil Drilling Machine) กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4984000 4984000
145721 (24) ซ่อมใหญ่เครื่องมือด้านสำรวจ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000
147315 (1.243) งานซ่อมแซมและพัฒนาบ่อบาดาลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และ ปัตตานี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
147452 (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง(โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 595000 595000
147463 (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง(โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5040000 5040000
147484 (1.1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง(โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5118800 5118800
147495 (2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10928800 10928800
147510 (1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1750000 1750000
147524 (1.1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 1 จ. เชียงใหม่ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3913600 3913600
147525 (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 2 จ. ลำปาง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3977600 3977600
147526 (1.3) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 3 จ. พิษณุโลก สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3964000 3964000
147527 (1.4) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 4 จ. กำแพงเพชร สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3990000 3990000
147528 (1.5) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 จ. อุดรธานี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4068400 4068400
147529 (1.6) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 6 จ. ขอนแก่น สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4222000 4222000
147530 (1.7) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 7 จ. อุบลราชธานี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3913100 3913100
147531 (1.8) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 8 จ. นครราชสีมา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4320300 4320300
147532 (1.9) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 9 จ. ชลบุรี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4183000 4183000
147533 (1.10) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 10 จ. ลพบุรี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4154800 4154800
147534 (1.11) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 11 จ. นนทบุรี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4038600 4038600
147535 (1.12) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 12 จ. ชัยนาท สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4094500 4094500
147536 (1.13) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 13 จ. กาญจนบุรี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3957200 3957200
147537 (1.14) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 14 จ. ประจวบคีรีขันธ์ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3917800 3917800
147538 (1.15) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 15 จ. นครศรีธรรมราช สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4067400 4067400
147539 (1.16) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 16 จ. สงขลา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4067700 4067700
147540 (1.17) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักงานชลประทานที่ 17 จ. นราธิวาส สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3150000 3150000
147562 (2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี กรุงเทพมหานคร สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22000000 22000000
147834 (3) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 50000000 50000000
147934 (1.1) รังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2135000 2135000
147944 (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7197400 7197400
147997 (1.48) โครงการตรวจสภาพเขื่อนดินถมขนาดกลางโดยนวัตกรรมกระบวนการทางธรณีฟิสิกส์ จำนวน 10 โครงการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
147998 (1.49) โครงการตรวจสอบความมั่นคงลาดไหล่เขาเขื่อนและอาคารประกอบในเขตชลประทานที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนมีพลัง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3094200 3094200
148000 (2) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 115000000 115000000
148020 (22) ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม (ระยะที่ 10) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธสีเชิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25000000 25000000
148021 (23) โครงการปรับปรุงโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 1 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000000 18000000
148022 (24) โครงการสอบเทียบกราฟโค้งความจุอ่างเก็บน้ำชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000
152129 (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
152144 (1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1312300 1312300
153959 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง (สสธ.) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
153960 เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity imaging) (สสธ.) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน 2561 6000000 6000000
155255 เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Imaging) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน 2561 6000000 6000000
155256 เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดคลื่นไหวสะเทือน (Exploration seismograph) พร้อมอุปกรณ์ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน 2561 7000000 7000000
155257 เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดเรด้าห์หยั่งลึก (Ground Penetration Radar) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน 2561 8000000 8000000
155258 เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดเรด้าห์หยั่งลึก (Ground Penetration Radar, GPR) สำหรับงานคอนกรีต สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน 2561 5000000 5000000
155259 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน 2561 1198000 1198000
155260 รถบรรทุกและจัดเก็บอุปกรณ์สำรวจธรณีฟิสิกส์ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน 2561 1294000 1294000
155769 3. เครื่องมือสำรวจทำแผนที่ทางอากาศแบบหลายใบพัด(Multiroter Unmaned AerialVehicle : MUAV) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินกันเหลื่อมปี 2561 6080000 6080000
155810 44. ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม(ระยะที่ 9) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธสีเชิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลภาพดาวเทียมจาก สทอภ.(GISTDA) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินกันเหลื่อมปี 2561 439561 439561
155820 54. ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินกันเหลื่อมปี 2561 2997600 2997600
156088 318. ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินกันเหลื่อมปี 2561 2294100 2294100
156657 เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity imaging)(สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน 2561 5970000 5970000
156707 โครงการพัฒนา นวัตกรรมเครื่องมือสำรวจพร้อมระบบสารสนเทศแบบบูรณาการด้วย เทคโนโลยีดิจิตอล ระยะที่ 2 (สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เงินทุนหมุนเวียน 2561 32043231 32043231
160055 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระบบส่งน้ำพื้นที่ฝั่งขวา) ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1493000 1493000
160056 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง (รูปตัดลำน้ำ) ตำบลบางงอน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1684000 1684000
160057 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แนวระบบส่งน้ำ สาย LMC สำรวจงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะที่ 2 และสำรวจปรับปรุงถนนแยก สก.3039-บ้านแก่งยาว) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 748000 748000
160105 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศงานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง 13 โครงการ 17,044,900 บาท) (LS) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17044900 17044900
160106 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศงานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (อ่างเก็บน้ำ 4 โครงการ 4,167,600 บาท) (LS) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4167600 4167600
160255 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศงานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (5 โครงการ 14,101,700 บาท) (LS) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14101700 14101700

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-09-19 02:13:03am