ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
152578 (11) เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (สนับสนุนแปลงใหญ่ประชารัฐ) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000 56 36 4764149.69 130049.15 258 258
152585 (18) เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ (สนับสนุนแปลงใหญ่ประชารัฐ) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15680000 15680000 0 0 0 0 0 0
152701 (1.1) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง RMC ระยะ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 5850100 5850100 50 35 2522587.69 103925.75 258 258
152720 (1.14) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวคลอง 1L-RMC สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20000000 20000000 169 114 5961235.22 851143.4 258 258
152721 (1.15) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายวังยาง ระยะ 5 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 15000000 15000000 118 78 5021046.98 1305579.05 258 258
153193 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 29611660 29611660 22 15 1192854.39 99751.2 258 258
152711 (1.5) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 10000000 10000000 50 23 2150000 1093483.7 330 330
145170 งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (แฉก C.1-4) ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9300000 9300000 52 52 6110000 2000554.8 150 150
145171 งานเพิ่มประสิทธ์ภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพลายชุมพล c1-2&3 ตำบลท่าช้าง,ท่าทราย,พรหมณี,ดงละคร,ดอนยอ,ศรีจุฬา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8728400 8728400 36 36 6042776 5603210.15 150 150
145172 งานเพิ่มประสิทธ์ภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพลายชุมพล c15-15&16 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8728400 8728400 52 52 6110000 5545603.2 150 150
145173 งานเพิ่มประสิทธ์ภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพลายชุมพล C27-7 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4500000 4500000 0 0 0 0 0 0
145174 งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (แฉก C.1-45) ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000 47 47 5580000 4259563.35 150 150
152673 (1.5) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล แฉก C.1-41 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5419400 5419400 12 12 1400000 1399552.27 300 300
152675 (1.7) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล แฉก C.1-42 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5789800 5789800 13 13 1500000 1497657.75 300 300
152677 (1.9) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล แฉก C.1-43 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3347700 3347700 7 7 800000 799828.45 300 300
152682 (2) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล แฉก C.9-5 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10976000 10976000 24 24 2700000 2487827.2 300 300
152685 (5) ระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล แฉก C.1-40 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10509500 10509500 28 28 3200000 3155855.2 300 300
152702 (1.2) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยฯส่วนที่ 23 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 27149900 27149900 12 0 4000000 1664471.55 300 300
152764 (2.3) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20000000 20000000 50 50 6500000 4174360.8 300 300
152765 (2.4) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20000000 20000000 50 50 6500000 5923477.7 300 300
153194 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ( ไพศาลี ) ระยะที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 23700000 23700000 24 24 6002100 7011106.75 90 90
153195 งานจัดระบบน้ำโครงการป่าซ่าน 2 ระยะที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 15000000 15000000 25 25 789610.3 4705272.55 90 90
157175 ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10926 10926 0 0 0 0 0 0
152689 (9) ระบบกระจายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว จังหวัดพิจิตร (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 0 0 0 0 0 0
159841 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (สาย C64-2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 630000 630000 10 10 260716.5 0 53 53
159840 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 8118000 8118000 0 0 0 0 0 0
145569 งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 3 (ส่วนที่4) ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000 70 0 1000000 1000000 226 226
145570 งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 3 (ส่วนที่5) ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000 70 0 1000000 1000000 226 226
146982 (1.73) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 8 0 81000 52995.6 29 29
152566 (1.6) เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1911000 1911000 5 0 27040.5 27040.5 240 240
152574 (7) เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต1 (ส่วนที่1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12054000 12054000 17 0 99450 99450 335 335
152594 (27) เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต1 (ส่วนที่2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12054000 12054000 6 0 66699.9 66699.9 240 240
152703 (1.3) งานจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 10040000 10040000 38 35 2689069.99 389777.55 300 300
159842 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน (คลอง LMC) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 5000000 5000000 50 51 1557090 152556.75 150 150
152770 (2.9) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ระยะที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 6556300 6556300
152769 (2.8) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ระยะที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20000000 20000000 80 32 8700000 432081.6 240 240
152730 (1.24) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะที่ 6 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 25000000 25000000 200 200 7500000 7799694.15 365 365
152732 (1.26) งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 10000000 10000000 150 150 3000000 2518077.9 365 365
159844 งานเพิ่มประสิทธิภาพทางลำเลียง เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่จัดรูปที่ดิน คบ.ชัณสูตร สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 750000 750000 0 0 0 0 0 0
152705 (1.5) งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บ้านดอน) จ.สุพรรณบุรี สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 5000000 5000000 50 25 900 0 120 120
152761 (1.55) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 1 ขวา-5ซ้าย ระยะ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 5000000 5000000 0 0 0 0 0 0
145175 งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4119000 4119000 30 30 1322000 1302634.65 153 153
145176 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดิน ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3603000 3603000 25 25 1079000 1205112.45 153 153
152704 (1.4) ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ส่วนที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 5664800 5664800 30 25 1719000 1507247.2 210 210
159843 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย5 (คลอง 1R-21L-1R) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 2517000 2517000 25 25 715000 899810.5 150 150
152747 (1.41) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ไม้เสียบ) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 10000000 10000000 3 0 150000 84499.7 150 150
159846 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองท่าแพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คลอง 2L-1L-LMC) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 3711000 3711000 3 3 60773 23805 90 90
152707 (1.1) งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป้งจ้อ (ระยะที่ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 16000000 16000000 50 50 2990000 0 360 360
152708 (1.2) งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมย สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 14000000 14000000 80 80 3161000 0 330 330
152762 (2.1) ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 18000000 18000000 80 80 8000000 0 300 300
152763 (2.2) ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำฯแม่แตง (คลอง 22 ซ้าย) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 12000000 12000000 70 70 3030000 0 300 300
145567 งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาแมว (ระยะที่2) ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000 100 0 6750000 6750000 300 300
145568 งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการลำเหมืองมหัศจรรย์ ตำบลป่าคา/ศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 16000000 16000000 100 0 7200000 7200000 300 300
152709 (1.3) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายสบนึง (ระยะที่2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20000000 20000000 75 0 9000000 9000000 330 330
152710 (1.4) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 13813000 13813000 50 0 6215850 6215850 330 330
152756 (1.50) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 15000000 15000000 60 0 5250000 5250000 330 330
152712 (1.6) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สองสาย LMC (ระยะที่ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 18000000 18000000 65 65 6300000 6300000 330 330
152713 (1.7) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สูง (ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 12000000 12000000 50 50 4200000 4200000 300 300
152714 (1.8) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ระยะที่ 3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 15000000 15000000 50 50 3325000 2606801.8 270 270
152757 (1.51) งานจัดระบบน้ำโครงการหนองปิ้งไก่ (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 10675200 10675200 50 49 2214000 1934862.4 270 270
152715 (1.9) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20000000 20000000 50 29 4551000 2238853 330 330
152716 (1.10) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P6B (ระยะที่ 3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 9000000 9000000 25 20 2020000 1875642.95 300 300
152717 (1.11) งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองบัวใต้ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 8000000 8000000 25 16 1071562.48 969685.95 210 210
152718 (1.12) งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 8000000 8000000 35 20 2153287.42 1857312 210 210
159845 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำบ้านโสกจาน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 675000 675000 10 9 140000 100000 120 120
145566 เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 7R-LMC ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7560000 7560000
152564 (1.4) ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด คลอง 1R-1L-MC สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9310000 9310000
152567 (1.7) ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง คลอง 6L-MC สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5880000 5880000
152605 (38) ระบบกระจายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง LMC (สาย 024 ถึง 034) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13720000 13720000
152667 (100) ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด คลอง 1L-MC สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13720000 13720000
152719 (1.13) งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม คลอง 8L-MC สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 5500000 5500000
152758 (1.52) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 4R-LMC สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20500000 20500000
152772 (2.11) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 3R-LMC,1R-3R-LMC สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 23000000 23000000
152722 (1.16) งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโครงการเขื่อนยโสธร P6/1 ระยะที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20000000 20000000 40 0 5801447 4944273 300 300
152723 (1.17) งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโครงการเขื่อนยโสธร P5 ระยะที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20000000 20000000 40 0 6836035 5839732 300 300
152724 (1.18) งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 ระยะที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 10000000 10000000 20 0 2872941 2851902 300 300
152725 (1.19) งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโครงการเขื่อนธาตุน้อย P1 ระยะที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 5000000 5000000 10 0 1219350 1209241 300 300
159839 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 10000000 10000000 20 0 1594605 1032088 120 120
147705 (107) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทวก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 70 50 40000000 3434899 270 270
152600 (33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนเจริญ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000 70 50 4000000 2827677 270 270
152614 (47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21560000 21560000 70 50 4000000 1329701.15 270 270
152726 (1.20) งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสำลาย ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20000000 20000000 100 70 6000000 5720586.95 300 300
152727 (1.21) งานจัดระบบน้ำ โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20000000 20000000 55 40 3180000 3214713.55 300 300
152728 (1.22) งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 15000000 15000000 70 50 4000000 4612954.2 270 270
152729 (1.23) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู (คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย) ระยะ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 18000000 18000000 85 60 5090000 6212485.5 300 300
145177 ก่อสร้างระบบแพร่กระจายน้ำด้วยท่อระยะ 2 โครงการประแสร์ (จก.9) ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 11000000 11000000 0 0 0 0 0 0
145178 งานระบบแพร่กระจายน้ำด้วยท่อโครงการเหมืองแร่ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0
152731 (1.25) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 25000000 25000000 0 0 0 0 0 0
152733 (1.27) งานจัดระบบน้ำโครงการคลองหลวง ระยะที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 10000000 10000000 0 0 0 0 0 0
152734 (1.28) จัดระบบน้ำโครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 15000000 15000000 0 0 0 0 0 0
152759 (1.53) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 9800000 9800000 0 0 0 0 0 0
153196 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20000000 20000000 0 0 0 0 0 0
153197 งานจัดระบบน้ำโครงการคลองเพรียว-เสาไห้ ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 8800000 8800000 0 0 0 0 0 0
153198 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 10300000 10300000 0 0 0 0 0 0
155539 2.คูน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 เงินกันเหลื่อมปี 2561 2551136 2551136 0 0 0 0 0 0
155540 3.คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 เงินกันเหลื่อมปี 2561 713063 713063 0 0 0 0 0 0
152735 (1.29) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ส่วนที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 18000000 18000000 5 0 90000 0 90 90
152736 (1.30) งานจัดระบบน้ำ โครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 40000000 40000000 140 140 10533000 10533000 240 240
152706 (1.6) งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ส่วนที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 8800000 8800000 10 0 200000 0 60 60
152737 (1.31) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ระยะ1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 7000000 7000000 10 1 300000 36783 90 90
152738 (1.32) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน(คลอง 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา-1ซ้าย-5ซ้าย) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 6000000 6000000 10 1 200000 45342 60 60
152739 (1.33) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 4ขวา-5ซ้าย ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 7350000 7350000 10 4 200000 138802.5 60 60
152740 (1.34) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 4ขวา-5ซ้าย ระยะที่ 1 ) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 7700000 7700000 10 1 200000 34006.5 60 60
152741 (1.35) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ระยะ2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 7000000 7000000 10 1 300000 34006.5 90 90
152742 (1.36) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน(คลอง 2ซ้าย-1ขวา-1ขวา-1ซ้าย-5ซ้าย) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 6000000 6000000 10 1 200000 45342 60 60
152760 (1.54) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ระยะ3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 6000000 6000000 10 2 300000 122610 90 90
145169 งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราขดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000 30 0 811215 811215 90 90
152743 (1.37) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20000000 20000000 80 80 5768640 5768640 240 240
152744 (1.38) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 10000000 10000000 40 40 480720 480720 240 240
152745 (1.39) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20000000 20000000 80 80 5768640 5768640 240 240
152746 (1.40) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางย่อน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 8000000 8000000 55 51 3063000 3062823.9 240 240
152766 (2.5) ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 20000000 20000000 80 70 7363000 3959025 300 300
152767 (2.6) ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 12000000 12000000 55 34 3505000 3435862.2 270 270
152768 (2.7) ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปกาไสย สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 9000000 9000000 55 33 3118000 2812252.25 270 270
152748 (1.42) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ (ระยะ5) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 15000000 15000000 53 20 1918072 59364 240 240
152749 (1.43) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว(ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 25000000 25000000 88 44 7963400 740526 240 240
152750 (1.44) งานจัดระบบน้ำโครงการนาท่อม (ตำนาน) ระยะ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 10000000 10000000 35 17 2113409 192792 270 270
152771 (2.10) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 8000000 8000000 28 14 3641370 440480 240 240
153199 งานจัดระบบน้ำโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ (พื้นที่ 3) ระยะ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 16750000 16750000 20 10 1381000 887275.2 150 150
160156 ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 33 จังหวัดพัทลุง (LS) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000 110 60 3200000 1354589.1 60 60
152751 (1.45) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลดอนรัก) ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 10000000 10000000 3 2 116000 61663 240 240
152752 (1.46) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี) ระยะที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 10000000 10000000 2 2 116000 52997.6 270 270
152753 (1.47) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (บ้านกูแบซีรา) ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 6000000 6000000 2 1 70000 26498 240 240
152754 (1.48) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (บ้านตะเหลียง) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 12000000 12000000 20 8 795000 294053 240 240
152755 (1.49) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (บ้านบูดน) ระยะที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2561 12000000 12000000 20 10 1126000 469059 270 270

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-09-21 01:08:40am