ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
167668 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (คลอง RMC และ 1L-1-RMC) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 19000000 19000000 70 70 6665651.08 4465510.85 260 260
167669 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะที่ 6 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 5000000 5000000 30 30 1730775.19 1535604.8 180 180
174914 ซ่อมแซมอาคารฝ่ายกฏหมาย จำนวน 1 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 13 จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 930000 930000 10 10 279000 0 120 120
167624 (1.5) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 0 0 0 0 0 0
167625 (1.2) งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยฯส่วนที่ 23 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 27149900 27149900 12 0 4000000 3057271.4 300 300
167626 (2.3) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 20000000 20000000 50 50 6500000 5906650.65 300 300
167627 (2.4) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอนส่วนที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 20000000 20000000 6361641.25
167653 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอน (ระยะที่ 3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10500000 10500000 2225054.55
172576 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล C.1-8 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 8000000 8000000
175415 ซ่อมแซมคูส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการท่ามะเฟื่อง ระยะที่ 1-2 จังหวัดอุตรดิตถ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 5000000 5000000
167634 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (สาย C64-2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 630000 630000 26 26 304843 304843 24 24
167637 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 8300000 8300000 4 4 75570 0 180 180
167635 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 8118000 8118000 30 14 1128000 518227.55 90 90
167636 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ส่วนที่ 6 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 16200000 16200000 32 0 187600 0 0 0
167639 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต2 ส่วนที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 14 14 1357165.82 106037.15 30 30
172582 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการประตูระบายน้ำห้วยปลาหาง (ตอนล่าง) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 800000 800000 11 11 408293 136097 92 92
172581 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 2800000 2800000 16 16 750123.13 250041 92 92
172577 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน คูส่งน้ำสาย 9L(L-1L-2L) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 500000 500000 3 3 129260.85 43086 92 92
167638 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน (ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 2000000 2000000 30 23 650000 647035 92 92
167664 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านห้วยเชือม (ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 6000000 6000000 30 25 2000000 1802800 212 212
167665 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหินโงม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 7000000 7000000 40 30 3000000 2800000 270 270
172580 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สาย 002,026,021,021-1,006-1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 2000000 2000000 25 20 600000 599925.55 90 90
167628 (2.9) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ระยะที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 6556300 6556300 40 35 1900000 1942298.85 180 180
172593 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 5000000 5000000 50 10 1 2 150 150
167674 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชูฝั่งซ้าย (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 12000000 12000000 60 0 5400000 0 300 300
167675 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 18000000 18000000 100 0 8100000 0 300 300
167680 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (ระยะที่ 7) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 30000000 30000000 150 65 10500000 8333566.9 365 365
167681 งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง (ระยะที่ 3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 20000000 20000000 120 42 7000000 4455708.65 365 365
167641 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (ตำบลเชิงกลัด) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 3000000 3000000 21 21 900000 899705 118 118
167642 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร คลอง 1R-3L-1R สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0
172584 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 500000 500000 0 0 0 0 0 0
172583 งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตรคลอง 5L-1R สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 520000 520000 6 6 140000 139429.2 180 180
167643 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 52000000 52000000 100 30 14138832 14138832 277 277
167644 งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 5 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 27000000 27000000 50 13 6242078 6242078 283 283
167629 (1.55) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 1 ขวา-5ซ้าย ระยะ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 5000000 5000000 0 0 0 0 0 0
167645 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ส่วนที่ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 5000000 5000000 20 20 1373000 1297715.6 150 150
167693 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนี่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 15000000 15000000 45 37 4500000 3903406.45 210 210
172588 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 691000 691000 0 0 0 0 0 0
172579 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา สาย 11 (1R-21L-1R) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 2757000 2757000 65 62 917000 492483.95 90 90
175414 ซ่อมแซมคูส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำ สาย 1,2,3,4,5 และ 6 (3L-22L-1R) จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 9000000 9000000 48 0 2810000 92 92
167630 (1.41) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (ไม้เสียบ) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 3 0 150000 84499.7 150 150
167697 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไส ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10600000 10600000 5 5 200000 0 180 180
174916 ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารประกอบ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 31 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1700000 1700000
167704 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางน้อย (คลอง RMC ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 15000000 15000000 56 56 4515000 365 365
167646 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำสันหนอง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 5000000 5000000 50 40 1550000 1438497.9 240 240
167647 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 16000000 16000000 60 45 2600000 2372298.95 240 240
167648 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 17000000 17000000 80 55 5600000 5262836.85 330 330
167649 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 16000000 16000000 60 20 2560000 2560000 330 330
167650 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 40 15 1600000 1600000 330 330
167651 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายประสบสุก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 40 10 1800000 1800000 330 330
167652 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว (ระยะที่ 3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 14000000 14000000 50 15 2240000 2240000 330 330
167654 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายทุ่งไผ่ (ระยะที่ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 20000000 20000000 70 70 7000000 5838675.15 270 270
167655 งานจัดระบบน้ำโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 6) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 60 60 3500000 3365315.25 240 240
167656 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการท่าไม้แดง (ระยะที่ 3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 2300000 2300000 30 30 1490000 1231379.9 180 180
172591 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 5000000 5000000 20 20 2250000 1688645.15 210 210
167657 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ฝั่งซ้าย) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 15000000 15000000 65 63 5000000 4743500 330 330
167658 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ระยะที่ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 12000000 12000000 60 59 4000000 3780800 330 330
167659 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่จะเรา สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 12000000 12000000 55 49 4000000 4000000 330 330
172592 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดาน (ฝั่งขวา) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 2385000 2385000 30 25 600000 600000 210 210
167660 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10800000 10800000 35 30 2230000 833465 330 330
167661 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P7 (ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 18000000 18000000 50 40 3512000 1247000 330 330
167662 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโนนภูทอง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 8000000 8000000 40 35 2011000 419000 300 300
167663 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 4000000 4000000 25 20 924000 609000 300 300
174550 ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 792229 792229 30 20 400000 308000 120 120
167640 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 5000000 5000000 50 0 1200000 1059720.6 270 270
167666 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 5R-LMC) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 35000000 35000000 50 0 9000000 8493164.15 270 270
167667 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (คลอง 6R-LMC) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 8000000 8000000 50 0 1600000 1456755.35 270 270
172578 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 2L-RMC ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 6600000 6600000 50 0 1200000 255602.8 240 240
174457 ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง คลอง 6L-MC ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 เงินกันเหลื่อมปี 2562 469307 469307 20 0 1300000 1260018.9 270 270
167670 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P1 (ระยะที่ 5) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 5000000 5000000 10 0 1274820 1120000 180 180
167671 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนธาตุน้อย P2 (ระยะที่ 5) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 20000000 20000000 40 0 4699950 2564100 180 180
167672 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P5 (ระยะที่ 5) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 20000000 20000000 40 0 4819410 2785200 180 180
167673 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร P6/1 (ระยะที่ 5) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 9600000 9600000 20 0 2097990 1752300 180 180
172585 งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 20 0 2157130 324120 60 60
167631 (1.21) งานจัดระบบน้ำ โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 20000000 20000000 85 10 8129137 319337 365 365
167676 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ระยะที่ 3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 7000000 7000000 55 10 2450000 2884863.8 150 150
167677 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำสำลาย สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 50 5 3500000 3786689.8 150 150
167678 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง (ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 40 5 3500000 3382607.6 150 150
167679 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการทุ่งใหญ่หนองโดน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 8000000 8000000 40 5 2800000 2044919.05 150 150
173980 (107) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทวก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2562 4176442 4176442 65 5 12846000 10224383.53 150 150
174311 (33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนเจริญ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2562 4866115 4866115 65 5 4900000 4542800.47 150 150
174330 (47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 เงินกันเหลื่อมปี 2562 7389288 7389288 60 5 7360000 7134740.35 150 150
175448 เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 3600000 3600000 30 5 1260000 546638.9 150 150
167682 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 20000000 20000000 10 10 1300000 1300000 300 300
167683 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 5 สถานีสูบน้ำห้วยยาง) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 29600000 29600000 16 16 1605000 1605000 300 300
172586 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 4 สาย P1-WJ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 6 6 532000 532000 210 210
167684 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 8100000 8100000 30 30 1300000 1048330 240 240
173487 คูน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 เงินกันเหลื่อมปี 2562 2551136 2551136 40 40 3700000 3500000 300 300
173488 คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 เงินกันเหลื่อมปี 2562 8479 8479 40 40 3200000 2900000 300 300
167632 (1.29) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ส่วนที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 18000000 18000000 5 0 90000 36529.25 90 90
167685 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 3000000 3000000 5 0 30000 0 90 90
167686 งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 30000000 30000000 100 50 3771000 3771000 180 180
172587 งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท ระยะที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 4350000 4350000 45 25 1028000 1028000 60 60
167687 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 1ซ้าย-5ซ้าย ระยะ1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 8000000 8000000 5 0 226710 0 120 120
167688 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ขวา-5ซ้าย ระยะ1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 8000000 8000000 5 0 226710 0 120 120
167689 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 6ขวา-5ซ้าย ระยะ1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 8000000 8000000 5 0 226710 0 120 120
167690 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 6 0 272052 0 120 120
167691 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ส่วนที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 20000000 20000000 10 0 453420 0 120 120
167692 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน (คลอง 1ซ้าย - 2ซ้าย ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 6 0 272052 0 120 120
167694 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 40 0 3000000 3000000 300 300
167695 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 15000000 15000000 60 0 2160000 2160000 300 300
167696 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ระยะที่ 3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 12000000 12000000 40 0 2270000 2270000 300 300
167698 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางย่อน (ระยะที่ 3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 5000000 5000000 50 42 2105000 1719540.45 180 180
167699 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 80 32 3478000 1903776.7 210 210
167700 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปกาไสย (ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 7000000 7000000 50 46 2433000 2432229.7 210 210
172590 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางย่อน (บ้านทุ่งชาลี) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 5000000 5000000 50 42 1836000 1148456.35 150 150
172589 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา (บ้านป่าเว) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 80 21 3000000 776741.65 210 210
174912 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 32 จังหวัดสุราษฏร์ธานี (โอนเปลี่ยนแปลง3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 533000 533000 5 5 199000 32315.25 90 90
174915 ปรับปรุงอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 32 จังหวัดสุราษฏร์ธานี (โอนเปลี่ยนแปลง3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1200000 1200000 10 10 325000 81218.8 90 90
175413 งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการฝายคลองไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 7000000 7000000 60 60 2533000 90 90
167633 (1.43) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว(ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 25000000 25000000 85 40 7963400 7958259 270 270
167701 งานจัดระบบน้ำโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ (ระยะที่6) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 12000000 12000000 35 10 2135000 644744.65 270 270
167702 งานจัดระบบน้ำโครงการปลักปลิง (ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 15000000 15000000 65 30 3006202 456399.85 270 270
167703 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ 3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 13000000 13000000 70 35 3104968 635783.8 270 270
174931 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1800000 1800000
174911 ซ่อมแซมระบบประปา สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 800000 800000
174932 ซ่อมแซมบ้านพักโซน C สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 900000 900000
174933 ซ่อมแซมบ้านพัก 8 ครอบครัว สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2000000 2000000
175411 ซ่อมแซมคูส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการพญาโฮ้ง (พื้นที่ 1) จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 7000000 7000000
167705 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลควนโนรี ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 2 2 116000 115891.65 210 210
167706 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบ่อทอง ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 2 2 174000 172418.35 210 210
167707 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลปะโด ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 10000000 10000000 2 2 174000 173757 210 210
167708 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลป่าไร่ ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 6000000 6000000 2 2 104000 103157 180 180
167709 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบาโลย ระยะที่ 1) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 7000000 7000000 2 2 120000 119792.5 180 180
167710 งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกลก (ตำบลเกาะสะท้อน ระยะที่ 2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 กองทุนจัดรูปที่ดิน 2562 6000000 6000000 2 2 104400 103973.8 210 210
174913 ก่อสร้างอาคารละหมาด จำนวน 1 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 35 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง3) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 298000 298000 1 1 4000 3967.5 90 90
175412 งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ตำบลบางโกระ) จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 7000000 7000000 6 6 134220 30948.3 120 120
175449 ซ่อมแซมคันดินป้องกันน้ำท่วมและรั้วคอนกรีดรอบสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรมมที่ 35 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1739000 1739000 2 2 20000 10316.1 60 60

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-08-18 07:40:26am