ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176870 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน กรุงเทพมหานคร สำนักกฏหมายและที่ดิน เงินกันเหลื่อมปี 2563 667221 0
185420 (1.18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 504400 504400
185421 (1.19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7137000 7137000
185423 (3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 120000000 120000000
185424 (4) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 46182900 46182900
185425 (5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลำปาง สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25000000 25000000
185426 (6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 115000000 115000000
185427 (7) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตาก สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 12156200 12156200
185428 (8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่ สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 31527300 31527300
185429 (9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 60000000 60000000
185430 (10) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25000000 25000000
185431 (11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเลย สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 29000000 29000000
185432 (12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสกลนคร สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 32296700 32296700
185433 (13) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2193896400 2193896400
185434 (14) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชลบุรี สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 170993600 170993600
185435 (15) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระแก้ว สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 48713600 48713600
185436 (16) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 11576300 11576300
185437 (17) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 253103000 253103000
185438 (18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 170000000 170000000
185439 (19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 229891700 229891700
185440 (20) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยะลา สำนักกฏหมายและที่ดิน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 44519300 44519300

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-12-07 03:12:08am