ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176173 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว 10.777 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 4473432.31 4473432.31
176151 ทรบ.ปากคลองห้วยผึ้ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 651589.2 651589.2
176179 อาคารป้องกันตลิ่งฝายดอยน้อยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 64702628.6 64702628.6
176205 ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนล่าง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 511816.5 511816.5
176212 แก้มลิงเกาะแก้วพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 4014503.27 3311609.57
176301 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2เครื่อง พร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลทรายขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 9789980.5 9789980.5
176318 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณพื้นที่บ้านฝายท่า ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2965487.24 1173548.52
176323 ประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพานขนาด 10.00 x 6.00 ม.จำนวน 6 ช่องโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 3074931.25 3074931.25
176339 ค่าซี้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดินเพื่อส่งเสริมงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 1567109.95 1567109.95
176866 ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกระบี่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 353063.75 353063.75
176867 ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 46319 46319
176868 ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงราย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 258936.8 0
176875 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 28325.15 28325.15
176876 ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 53620.65 53620.65
176877 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 58017.05 58017.05
176878 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 1348333 1348333
176880 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 3180000 0
176884 ฝายบ้านใหม่ปางเติม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงราย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 979561.45 979561.45
176885 สะพานทางหลวงหมายเลข 105 ตอนแม่สอด-ห้วยยาง กม.31+500 ระบบส่งน้ำโกกโก๋ ตำบลแม่กาาา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2390473.32 2390473.32
176886 อาคารรับน้ำป่าและระบบประปา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 213047.6 213047.6
176940 แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 341780.36 341780.36
176941 แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2)จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 28923600 28923600
176942 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบโครงการแก้มลิงเพ็งยา จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 6521120.2 5116873.6
176943 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบโครงการแก้มลิงบ้านชะแล้จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 1932800 120800
176949 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.29 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 10243164.8 10243164.8
176950 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองพรุขวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 275027.24 275027.24
176951 ทำนบหัวงานและอาคารประกอบความจุ 8.55 ล้าน ลบ.ม.โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 4412795.33 4412795.33
176952 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 36.575 ล้านลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 29410850 29410850
176954 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 469999.81 469999.81
176955 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 46.77 46.77
176960 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 401123.35 401123.35
176961 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 205208.85 205208.85
176966 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 331700 0
176967 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 161.47 161.47
176968 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์(ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 30523887.56 30523887.56
176969 ฝายหัวงานและอาคารประกอบโครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 325543 325543
176970 ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วงจังหวัดเลย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 1538451.03 1538451.03
176971 ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 5670000 5670000
176972 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 96377 0
176973 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้องจังหวัดเพชรบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 98250 0
176978 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 34679192 34679192
176979 สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 47.18 47.18
176980 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 1.49 1.49
176981 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำโคกพระตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 113150535.7 113150535.7
176982 ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 11061068.17 11061068.17
176983 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 1.35 1.35
176984 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 267100 267100
177003 ฝายหัวงานและอาคารประกอบโครงการฝายยางบ้านคำสะอาดจังหวัดอุบลราชธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 0.96 0.96
177004 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จังหวัดเลย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 862025 862025
177022 ป้องกันลาดไหล่เขา อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 17296620.7 16773450.7
177035 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่ว ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 30400 30400
177036 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 340300 340300
177037 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 42700 42700
177038 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 238000 238000
177053 เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองราไมย์ (ระยะที่ 3) จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 9939346 9939346
177054 เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านสะบ้าย้อย (ระยะที่ 3) จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 9936260 9936260
177066 ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 3905285.6 3905285.6
177067 ประตูระบายน้ำปากคลอง 13ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 1963887.66 1620850.02
177068 คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2.36 2.36
177069 ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 0.29 0.29
177070 ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 0.39 0.39
177071 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 12372699 12372699
177072 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 98175000 98175000
177073 สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 22172472 22172472
177074 สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 1 1
177075 กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 17401587.98 17401587.98
177076 คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 10166326 8052372.86
177077 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 37639211 37639211
177087 ประตูระบายน้ำกลางคลอง 13ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 2ช่อง จังหวัดปทุมธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 8561101.07 8264497.07
177088 อาคารรับน้ำกลางคลอง 13 ขนาด6.00 x 6.00 ม. จำนวน 1 ช่องจังหวัดปทุมธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 11918542.05 11501542.05
177093 ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่องจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 1830596.96 1830596.96
177094 คั้นกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 27176397.81 27176397.81
177157 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 27337836.84 22713449.85
177160 ประตูระบายน้ำห้วยเสียวโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ(ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 412238.3 412238.3
177208 อาคารสำนักงาน กรมชลประทานสามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2563 50000000 50000000

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-11-19 05:00:01pm