ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
147738 (145) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 134260000 134260000
147770 (177) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 69580000 69580000
147771 (178) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 83300000 83300000
148031 (1.2) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2533600 2533600
152065 (156) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 308000000 33483100
152066 (157) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 408500000 144771800
152221 (1.42) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1296000 1296000
152331 (103) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 215136000 42336000
153962 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 16 ช่องสัญญาณแบบ 10/100/1000 mbps.(บริหารจัดการได้) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เงินทุนหมุนเวียน 2561 16500 16500
153963 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500
153964 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
153965 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
155908 141. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เงินกันเหลื่อมปี 2561 9471000 9471000
155918 151. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เงินกันเหลื่อมปี 2561 9491491 9491491
155924 157. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เงินกันเหลื่อมปี 2561 101990000 101990000
156242 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เงินทุนหมุนเวียน 2561 2500000 2500000
156428 551. ป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือน้ำประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เงินกันเหลื่อมปี 2561 25000000 25000000
156662 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ(สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เงินทุนหมุนเวียน 2561 2500000 2500000
156937 564. ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 1 เงินกันเหลื่อมปี 2561 25162550 25162550
147596 (1.14) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2016000 2016000
147739 (146) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 102349200 102349200
147740 (147) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78400000 78400000
147741 (148) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88200000 88200000
147742 (149) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 73500000 73500000
147743 (150) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88200000 88200000
147825 (236) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 336000000 65856000
147861 (1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 162000 162000
147862 (1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 75000 75000
147868 (1.1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3700000 3700000
147869 (1.2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2700000 2700000
147870 (1.3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
153203 เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จังหวัดพะเยา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 งบกลาง 2561 98000000 98000000
153966 เครื่องมือชุดซ่อมทั่วไประบบเมตริก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 เงินทุนหมุนเวียน 2561 10000 10000
155885 118. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้ออำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 เงินกันเหลื่อมปี 2561 11235 11235
155925 158. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อนอำเภองาว จังหวัดลำปาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1548340 1548340
155936 169. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 เงินกันเหลื่อมปี 2561 114965 114965
156408 531. ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบภายในสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 จังหวัดลำปาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 2 เงินกันเหลื่อมปี 2561 5000000 5000000
147588 (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3793000 3793000
147744 (151) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88200000 88200000
147745 (152) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88200000 88200000
147817 (228) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 231400000 32781700
147821 (232) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 594000000 108331200
152286 (57) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง จังหวัดพิษณุโลก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 68600000 68600000
153685 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เงินกันเหลื่อมปี 2561 19743507 19743507
153967 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
153968 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifunction ขนาด A4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 7900 7900
155523 4.ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เงินกันเหลื่อมปี 2561 41932789 41932789
155592 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เงินกันเหลื่อมปี 2561 26869619 26869619
155913 146. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เงินกันเหลื่อมปี 2561 8725725 8725725
155926 159. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เงินกันเหลื่อมปี 2561 6581838 6581838
155927 160. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาลี) ตำบลตะคร้ออำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เงินกันเหลื่อมปี 2561 3197215 3197215
155937 170. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เงินกันเหลื่อมปี 2561 30900000 30900000
155941 174. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เงินกันเหลื่อมปี 2561 30297900 30297900
155944 177. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เงินกันเหลื่อมปี 2561 29186900 29186900
156356 479. ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการฝายบ้านวังจิกตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1811275 1811275
156358 481. ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1339000 1339000
156663 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
147589 (1.7) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1009400 1009400
147807 (218) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด (ตอนบน) จังหวัดตาก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 375121200 155320600
147873 (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการแก้มลิงวังทองแดง ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4500000 4500000
147922 (50) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 50795400 50795400
147933 (61) แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000000 117600000
152254 (25) ปตร.คลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 79306500 79306500
152692 (3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองฝั่งซ้ายฝั่งขวาเชื่อมแม่น้ำยมช่วง อ.สวรรคโลก ถึง อ.เมือง จ.สุโขทัย คลองตาบาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 132300000 132300000
152693 (4) ทรบ.คลองตาไร่ พร้อมระบบระบายน้ำ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 72823800 72823800
153204 เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มาน จังหวัดแพร่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 งบกลาง 2561 34899100 34899100
153969 รถผสมคอนกรีต ขนาด 4 คิว (6 ล้อ) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
155909 142. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 เงินกันเหลื่อมปี 2561 135130 135130
155983 215. แก้มลิงวังทองแดงและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 เงินกันเหลื่อมปี 2561 5512780 5512780
156352 475. ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ท้อ จังหวัดตาก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 เงินกันเหลื่อมปี 2561 7440700 7440700
156382 505. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก่ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 เงินกันเหลื่อมปี 2561 4134067 4134067
157159 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 งบกลาง 2561 22986700 22986700
157679 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 4 งบกลาง 2561 22814000 22814000
147746 (153) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78400000 78400000
147747 (154) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78400000 78400000
147748 (155) ระบบส่งน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 54880000 54880000
147782 (189) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 90258000 90258000
147808 (219) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 208000000 82452300
152287 (58) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 98000000 98000000
152639 (72) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังกวางโตน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 98000000 98000000
155522 3.ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 เงินกันเหลื่อมปี 2561 176965 176965
155546 9.ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.หนองคาย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1500068 1500068
155928 161. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการน้ำเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 เงินกันเหลื่อมปี 2561 41512485 41512485
155929 162. ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 เงินกันเหลื่อมปี 2561 5625557 5625557
156024 255. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่ออำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1774243 1774243
156985 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 งบกลาง 2561 50000000 50000000
157692 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 งบกลาง 2561 30000000 30000000
159180 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 5 งบประมาณอื่น ๆ 2561 145000000 145000000
145280 แก้มลิงบึงละหานลูกนกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145286 งานปรับปรุงระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 4+220 กม. 6+720 (เดิม ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการประตูระบายน้ำบ้านปากจาบ) ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 50000000 50000000
147590 (1.8) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 616000 616000
147749 (156) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88200000 88200000
147809 (220) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 307500000 15932700
147815 (226) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด จังหวัดชัยภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 206137400 88560300
147816 (227) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 258000000 14620000
147871 (1.4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2155500 2155500
147915 (43) ค่าส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13720000 13720000
147931 (59) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 406784200 62246200
152199 (1.20) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 719900 719900
152222 (1.43) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำบ้านนา ตำบลบ้านขาม อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 720000 720000
152319 (91) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 135500000 23995000
152332 (104) ประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 119520000 23520000
152665 (98) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสระ จังหวัดชัยภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88200000 88200000
155524 5.สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 6278764 6278764
155527 8.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบส่งน้ำ บ้านไทรงาม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสมทบจ่ายในรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 3537971 3537971
155593 สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 8137061 8137061
155945 178. สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 8908000 8908000
155946 179. สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 11069071 8908000
156018 249. ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 22429764 22429764
156357 480. ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 48554 48554
156365 488. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 173300 173300
156398 521. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 486100 486100
160090 สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3049920 3049920
159100 ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนบน) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบประมาณอื่น ๆ 2561 80000000 80000000 200 10 180 180
159101 ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนล่าง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบประมาณอื่น ๆ 2561 80000000 80000000 200 10 180 180
159102 ฝายลำห้วยส้มป่อย ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบประมาณอื่น ๆ 2561 50000000 50000000 200 10 180 180
159103 ฝายแก้งคำบอน ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000000 30000000 200 10 180 180
159104 ฝายห้วยเสียว ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 6 งบประมาณอื่น ๆ 2561 80000000 80000000 200 10 180 180
147591 (1.9) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 944500 944500 5 3 290000 283330 300 300
147597 (1.15) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1920000 1920000 20 16 340000 326060 300 300
147600 (1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 864000 864000 15 12 410000 406890.6 300 300
147750 (157) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88200000 88200000 100 93 22000000 21068936.3 300 300
147810 (221) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 235490000 22330400 0 0 0 0 0 0
147813 (224) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 94400000 34315400 0 0 0 0 0 0
147826 (237) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 320000000 62720000 0 0 0 0 0 0
147830 (241) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 144000000 28224000 0 0 0 0 0 0
152113 (27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันลืม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 101626000 101626000 200 195 30000000 27890835.9 300 300
152200 (1.21) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังกอ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1897100 1897100 5 5 1200000 1118369.95 300 300
152201 (1.22) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2193000 2193000 10 7 900000 879044.45 300 300
152202 (1.23) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงกาประตูระบายน้ำห้วยบางทราย ตำบลบางทรายน้อย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1448600 1448600 5 4 400000 392308.05 300 300
152288 (59) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 98000000 98000000 215 209 30000000 26299700.1 300 300
152308 (79) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 236365200 77666600
152315 (87) โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 258000000 66621700
152320 (92) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ ห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 409000000 48284500
152664 (97) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนข่า (แห่งที่ 2) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 107800000 107800000 200 192 34000000 32015949.12 300 300
153970 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
155583 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง จังหวัดยโสธร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 เงินกันเหลื่อมปี 2561 5543342 5543342
155930 163. ทำนบดินและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 เงินกันเหลื่อมปี 2561 5213756 5213756
156019 250. ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทรายจังหวัดมุกดาหาร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 เงินกันเหลื่อมปี 2561 15286042 15286042
156041 271. ประตูระบายน้ำห้วยลังกาจังหวัดนครพนม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 เงินกันเหลื่อมปี 2561 23756760 23756760
156053 283. ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 เงินกันเหลื่อมปี 2561 3696904 3696904
157048 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำPL3จังหวัดอุบลราชธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 7 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 245025500 245025500
147751 (158) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78400000 78400000 150 0 12653000 0 360 360
147752 (159) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง ตำบลยะวึก อำเภชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 139050000 139050000 100 0 3218100 0 360 360
147753 (160) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58800000 58800000 150 0 15295100 0 360 360
147754 (161) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88200000 88200000 200 0 11507400 0 360 360
147772 (179) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านโนนเชียงสี ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58800000 58800000 150 0 9307500 0 360 360
147773 (180) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 68600000 68600000 60 0 4709400 0 360 360
147876 (2) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 49000000 49000000 50 0 2972800 0 360 360
152223 (1.44) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1728000 1728000
152289 (60) ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000000 28000000 60 0 3861500 0 360 360
152333 (105) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 286848000 56448000
155910 143. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง ตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 เงินกันเหลื่อมปี 2561 64000 64000
155914 147. ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ตำบลในเมือง อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1698946 1698946
155999 231. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1246470 1246470
156023 254. ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา)โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบึงน้ำรักษ์อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 เงินกันเหลื่อมปี 2561 32609730 32609730
156059 289. สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2จังหวัดนครปฐม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 เงินกันเหลื่อมปี 2561 697927 697927
156067 297. ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา)โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบึงน้ำรักษ์อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 เงินกันเหลื่อมปี 2561 20823895 20823895
159009 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 8 งบประมาณอื่น ๆ 2561 80000000 80000000
147592 (1.10) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 685000 685000
147755 (162) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 137200000 137200000 130 130 13744500 4165113.95 330 330
147774 (181) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรื สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58800000 58800000 60 60 6219900 330 330
147781 (188) ทำนบดินหัวงานหลักและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว จังหวัดจันทบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 98000000 98000000 110 110 11154500 7391072.75 330 330
147814 (225) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 206764300 23433400
147822 (233) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 295000000 22833300
147917 (45) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรื สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 50 50 5023700 330 330
153214 เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำเขาระกำ จังหวัดตราด สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 งบกลาง 2561 48000000 48000000
153971 กล้องระดับดิจิตอล กำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 เงินทุนหมุนเวียน 2561 200000 200000
153972 กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 เงินทุนหมุนเวียน 2561 110000 110000
155594 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 เงินกันเหลื่อมปี 2561 21538009 21538009
155920 153. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 เงินกันเหลื่อมปี 2561 8054000 8054000
155938 171. ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึงตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 เงินกันเหลื่อมปี 2561 32201891 32201891
156359 482. ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1384395 1384395
157240 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9 เงินกันเหลื่อมปี 2561 942700 942700
147598 (1.16) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2105000 2105000 20 640000 137712.65 90 90
147756 (163) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 134260000 134260000 100 40 17650000 15307909.8 210 210
147757 (164) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58800000 58800000 120 60 13768000 12544414.55 210 210
147758 (165) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58800000 58800000 100 40 11345000 3918277.6 210 210
147811 (222) ทำบนดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 259000000 38070900 60 2998800 2998800 60 60
147827 (238) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350800000 68756800 60 6875600 3331370.51 90 90
147923 (51) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 30 1883000 1805152.5 210 210
147926 (54) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 30 3100000 1245282.2 180 180
153973 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
153974 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
155911 144. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 10 เงินกันเหลื่อมปี 2561 9299531 9299531 30 920000 920000 60 60
152203 (1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 565200 565200
152204 (1.25) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4182000 4182000
152205 (1.26) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2524500 2524500
152224 (1.45) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่ว ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3840000 3840000
152225 (1.46) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3840000 3840000
152226 (1.47) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3840000 3840000
152227 (1.48) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1632000 1632000
152301 (72) ประตูระบายน้ำปากคลอง 13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 98000000 98000000 53 53 98000000 433000 345 345
152309 (80) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 312623500 77856300
152321 (93) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 755262000 74662000
152322 (94) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 495000000 84150000
152334 (106) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 637440000 125440000
152335 (107) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 637440000 125440000
152336 (108) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 637440000 125440000
152337 (109) กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 270912000 53312000
152480 (1.141) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำคลองจินดา ตำบลบางช้างใต้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 876300 876300
152491 (9) ประตูระบายน้ำคลองจินดา จังหวัดนครปฐม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 220327200 23573700
153961 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (กพก.) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 เงินทุนหมุนเวียน 2561 67600 67600
153975 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
156020 251. สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 เงินกันเหลื่อมปี 2561 35750000 35750000
156042 272. สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2จังหวัดปทุมธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 เงินกันเหลื่อมปี 2561 9462495 9462495
156399 522. ค่าควบคุมงานจ้างเหมาสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 เงินกันเหลื่อมปี 2561 4920000 4920000
156403 526. ค่าควบคุมงานจ้างเหมาสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 เงินกันเหลื่อมปี 2561 2642924 2642924
157049 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำชลหารพิจิตร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 11 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 899283600 899283600
145462 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเขาพระ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 39000000 39000000
147593 (1.11) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250500 250500
147759 (166) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58800000 58800000
147779 (186) ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78400000 78400000
147812 (223) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 593000000 141367400
147872 (1.5) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1239600 1239600
147924 (52) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000
147932 (60) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 87500000 27976400
152290 (61) เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะที่ 2 ปตร.พระงาม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 127400000 127400000
152291 (62) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78400000 78400000
152302 (73) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยเจริญ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78400000 78400000
152303 (74) ประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 147000000 147000000
152316 (88) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80650100 10370800
153215 เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบกลาง 2561 100000000 100000000
153216 เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำของเขื่อนห้วยขุนแก้ว จังหวัดอุทัยธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 งบกลาง 2561 107000000 107000000
153686 คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินกันเหลื่อมปี 2561 4000000 4000000
153976 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
153977 เครื่องตบดิน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 42000 42000
153978 เครื่องมือชุดซ่อมทั่วไประบบเมตริก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 10000 10000
153979 เครื่องมือทดสอบ CBR ชนิดมือหมุน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 99500 99500
153980 แบบหล่อคอนกรีต ขนาด 50 x 50 x 50 มม. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 18747 18747
155547 10.ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินกันเหลื่อมปี 2561 123529 123529
155889 122. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านก้อนแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินกันเหลื่อมปี 2561 9387202 9387202
155943 176. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินกันเหลื่อมปี 2561 6159193 6159193
155981 213. แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน(ระยะ 2) ตำบลศาลาขาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินกันเหลื่อมปี 2561 30600000 30600000
156062 292. คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินกันเหลื่อมปี 2561 513938 513938
156063 293. คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ2) จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินกันเหลื่อมปี 2561 31095727 31095727
156361 484. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2)ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินกันเหลื่อมปี 2561 679789 679789
156424 547. ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ตำบลบ้านม้าอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินกันเหลื่อมปี 2561 2650000 2650000
156664 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 12 เงินทุนหมุนเวียน 2561 1920000 1920000
147760 (167) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 92197000 92197000
147761 (168) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88200000 88200000
147762 (169) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88200000 88200000
147775 (182) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 55350400 55350400
147776 (183) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด-รางสาลี่ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88200000 88200000
147916 (44) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 49196000 49196000
147918 (46) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด-รางสาลี่ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28420000 28420000
153217 เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 งบกลาง 2561 59000000 59000000
153981 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
153982 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 เงินทุนหมุนเวียน 2561 9500 9500
153983 เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 เงินทุนหมุนเวียน 2561 85000 85000
153984 เครื่องมือชุดซ่อมทั่วไประบบเมตริก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 เงินทุนหมุนเวียน 2561 10000 10000
153985 เครื่องขันน็อตแบบใช้ลม ขนาด 1 นิ้ว สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 เงินทุนหมุนเวียน 2561 30000 30000
155932 165. อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลช่องด่านอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 13 เงินกันเหลื่อมปี 2561 7898000 7898000
147599 (1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2880000 2880000 0 0
147763 (170) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88200000 88200000
147764 (171) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 86596200 86596200
147765 (172) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78400000 78400000
147783 (190) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58800000 58800000
147828 (239) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000000 94080000
147863 (1.6) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 82000 82000
152292 (63) ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร้ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78400000 78400000
152293 (64) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร้ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16612000 16612000
152827 ปรับปรุงคลองน้ำจืด (ระยะที่ 1) ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 งบกลาง 2561 94801200 94801200
153130 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปาละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 งบกลาง 2561 24000000 24000000
153986 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
153987 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
153988 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
153989 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 159000 159000
153990 เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
153991 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
156047 277. ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโกตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 14 เงินกันเหลื่อมปี 2561 45477646 45477646
147594 (1.12) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 582300 582300 0
147766 (173) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78400000 78400000 116 79 26740000 1210097.45 220 220
147823 (234) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 254323000 19412500
147877 (3) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000 150 79 10500000 2490538.25 220 220
147925 (53) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000 170 67 12005000 584994.5 220 220
147928 (56) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 68600000 68600000 250 118 25010000 3381936.85 220 220
153992 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
153993 รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000
153994 เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
155915 148. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 เงินกันเหลื่อมปี 2561 24851554 24851554
155922 155. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 เงินกันเหลื่อมปี 2561 52845629 52845629
155982 214. แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบโครงการแก้มลิงหนองพร้าหาย ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 เงินกันเหลื่อมปี 2561 18416500 18416500
156360 483. ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 เงินกันเหลื่อมปี 2561 2279275 2279275 25 16 1100000 235165.45 220 220
159112 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองอิมอญ ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 งบประมาณอื่น ๆ 2561 60000000 60000000
159119 สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านเกาะสุด ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 15 งบประมาณอื่น ๆ 2561 60000000 60000000
145565 ประตูระบายน้ำบ้านท่าเข็น ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 150000000 150000000 25 5 2741606.25 666698.55 317 317
147595 (1.13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินทร์ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2917800 2917800
147767 (174) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000 80 100 8773140 9905235.6 317 317
147768 (175) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39200000 39200000 50 50 5483212.5 5143103.1 317 317
147769 (176) คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88200000 88200000 100 100 9524265 10000478.25 317 317
147780 (187) ทำนบดินหัวงานหลักและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 84397000 84397000 50 20 5483212.5 2285823.6 317 317
147824 (235) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 476776200 97260500 30 20 3289927.5 2095338.3 317 317
147864 (1.7) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 119400 119400 15 5 1644963.75 571455.9 317 317
147865 (1.8) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 119400 119400 15 5 1644963.75 571455.9 317 317
147878 (4) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบางเขียด ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 69666200 69666200 30 30 3289927.5 3143007.45 317 317
147879 (5) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านนาทองสุข ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 45652300 45652300 40 40 4386570 4095433.95 317 317
147880 (6) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงห้วยลาด ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35472100 35472100 40 40 4386570 4095433.95 317 317
147881 (7) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านอู่เรือ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78400000 78400000 50 50 476213.25 5047860.45 317 317
147882 (9) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านสะพานไทร ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58800000 58800000 40 40 4386570 4095433.95 317 317
147927 (55) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 98000000 98000000 80 80 7619412 7905139.95 317 317
152198 (1.19) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองท่างิ้ว (ระยะที่ 2) ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4900000 4900000 12 10 1096642.5 1047669.15 317 317
152206 (1.27) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 702500 702500
152207 (1.28) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ค่าก่อสร้างคลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 951400 951400
152208 (1.29) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำคลองหนัง ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2768700 2768700
152228 (1.49) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองระบายคลองโรง - คลองพังยางพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1056000 1056000
152294 (65) ท่อระบายน้ำบ้านหนองยาว (ระยะที่ 3) ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15680000 15680000 80 80 8773140 10000478.25 317 317
152298 (69) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 68600000 68600000 100 100 10966425 10000478.25 317 317
152299 (70) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37547300 37547300 25 35 2741606.25 3809706 317 317
152304 (75) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำคลองห้วยยอดใต้ ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78400000 78400000 120 120 13159710 12381544.5 317 317
152305 (76) ประตูระบายน้ำหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 98000000 98000000 120 120 11429118 11714845.95 317 317
152317 (89) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 138000000 40216800 20 5 1904853 1238154.45 317 317
152318 (90) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 152800000 44530400 50 50 5483212.5 5143103.1 317 317
152323 (95) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 310215800 92289400 30 5 3289927.5 761941.2 317 317
152338 (110) คลองระบายน้ำคลองพังยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 175296000 34496000 20 5 1904853 1238154.45 317 317
152492 (10) ประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 97470000 38140700 30 5 3289927.5 761941.2 317 317
153230 แก้มลิงวังนกน้ำ จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบกลาง 2561 80000000 80000000 40 10 4386570 1238154.45 317 317
153995 เครื่องมือทดลอง atterberg limits สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 เงินทุนหมุนเวียน 2561 6000 6000
153996 เครื่องชั่งขนาด 600 กรัม มีความละเอียด 0.01 กรัม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 เงินทุนหมุนเวียน 2561 11300 11300
153997 เครื่องชั่งขนาด 8,000 กรัม มีความละเอียด 0.1 กรัม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 เงินทุนหมุนเวียน 2561 32000 32000
153998 เครื่องชั่งไฟฟ้าขนาด 15 กิโลกรัม มีความละเอียด 0.5 กรัม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 เงินทุนหมุนเวียน 2561 25000 25000
153999 เครื่องมือตรวจสอบความหนาแน่นของวัสดุในสนาม  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 เงินทุนหมุนเวียน 2561 45000 45000
154000 เครื่องมือทดสอบ CBR ชนิดมือหมุน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 เงินทุนหมุนเวียน 2561 99500 99500
154001 เครื่องทดสอบความสึกหรอของวัสดุ โดยวิธี Los Angels สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 เงินทุนหมุนเวียน 2561 165000 165000
155482 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 เงินกันเหลื่อมปี 2561 2252559.54 2252559.54
155601 คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 เงินกันเหลื่อมปี 2561 3681151 3681151
155916 149. สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 เงินกันเหลื่อมปี 2561 24599563 24599563
156021 252. สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรีอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 เงินกันเหลื่อมปี 2561 33894780 33894780
156046 276. คลองระบายน้ำคลองลำเลียงโครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 เงินกันเหลื่อมปี 2561 25135500 25135500
156383 506. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 เงินกันเหลื่อมปี 2561 56241 56241
157160 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบกลาง 2561 35000000 35000000 50 50 4762132.5 4762132.5 317 317
157202 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 113200 113200
159020 ปรับปรุงคลองปะเหลียน ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบประมาณอื่น ๆ 2561 84679000 84679000
159021 แก้มลิงเพ็งยา ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 16 งบประมาณอื่น ๆ 2561 80000000 80000000
155577 ปรับปรุงอาคารอำนวยการกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2561 573452 573452
160226 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2561 266688.05 266688.05
160189 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง งบกลาง 2561 18000000 18000000
160195 โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์อออันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง งบกลาง 2561 23600000 23600000
160197 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง งบกลาง 2561 21142113 21142113

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-09-19 01:59:58am