ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
177162 เครื่องพิมพ์บัตร แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เงินกันเหลื่อมปี 2563 259800 259800
186286 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สบค. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 232200 232200
186287 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สบค. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 67600 67600
186288 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สบค. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 39600 39600
192215 เก้าอี้ทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่และสำหรับผู้บริหาร จำนวน 143 ตัว (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 416765 416765
192216 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000
192217 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 2 ชุด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 56000 56000
192218 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000 35000

ข้อมูล ณ วันที่ 2020-09-26 11:17:43am