ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
156461 (1.1010) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ซี.78 ฝั่งซ้าย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 131000 131000
156502 (1.1084) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองแม่เทียบ โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58600 58600
156500 (1.1081) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 45 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46400 46400
157560 (1.1050) ซ่อมแซมคันดินสาย 4R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12300 12300
157558 (1.1048) ซ่อมแซมคันดินสาย 2R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000 12000
157556 (1.28) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง MC ช่วงที่ 4 ที่ กม. 13+400 โครงการคลองกระถิน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24000 24000
157562 (1.8) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสันเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32600 32600
157557 (1.1047) ซ่อมแซมคันดินสาย 1R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11700 11700
156476 (1.1111) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ช่วง กม.55+500 - กม.59+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 151800 151800
156512 (1.1102) ขุดลอกคลองส่งน้ำ (ด้วยแรงคน) จำนวน 4 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000 28000
156513 (1.1108) ซ่อมแซมแผงคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 84300 84300
156480 (1.1001) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.ห้วยเกตุ โครงการชลประทานพิจิตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 79000 79000
156447 (1.25) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะฝายบ้านโคกผักหวานพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 234000 234000
156516 (1.1114) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-5.3R.-4.2R.-0.4L. (C-4) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37000 37000
156486 (1.1020) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC จำนวน 10 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32800 32800
156501 (1.1082) ซ่อมแซมทำนบดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
156456 (1.32) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 3 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 227000 227000
156452 (1.1078) ซ่อมแซมอาคารกัดเซาะท้ายฝายน้ำปาด โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 140000 140000
156499 (1.1075) ซ่อมแซมอาคารประกอบ ขรน.วัดตายม โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 92800 92800
156495 (1.1063) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 65 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44600 44600
156493 (1.1056) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25400 25400
156497 (1.1065) ซ่อมแซม ปตร.แคววังทอง โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46800 46800
156490 (1.1028) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 59 พร้อมอคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 63800 63800
156491 (1.1043) ซ่อมแซมฝายบ้านนาตอนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25800 25800
156487 (1.1021) ซ่อมแซมประตูน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 84400 84400
156470 (1.1080) ซ่อมแซมหินเรียงฝายมะขามสูง โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 122020 122020
156471 (1.1087) ซ่อมแซมฝายสามง่าม โครงการชลประทานพิจิตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 84000 84000
156473 (1.1091) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 42 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 122100 122100
156474 (1.1096) ขุดลอกตะกอนดินคลองดาดคอนกรีต จำนวน 10 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 148000 148000
156475 (1.1103) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.72 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 103000 103000
156467 (1.1045) ซ่อมแซมฝายยางพิจิตร โครงการชลประทานพิจิตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 146000 146000
156468 (1.1053) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 55 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 36500 36500
156465 (1.1036) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง ซี.98 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (จำนวน 3 แห่ง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 89000 89000
156463 (1.1030) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 140000 140000
156498 (1.1071) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-5.3R. (C-2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
156494 (1.1058) ซ่อมแซมคันคลองลาดตลิ่งด้านข้างคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ (ด้วยแรงคน) สาย 2R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22900 22900
156496 (1.1064) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 64 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
156483 (1.1008) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 67000 67000
156469 (1.1079) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต) สาย PL.1-1.0L ช่วงกม. 0+000-2+789 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000
156472 (1.1090) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 44 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 112700 112700
156466 (1.1037) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80000 80000
156464 (1.1033) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำและส่วนประกอบ จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานพิจิตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 110000 110000
156462 (1.1015) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) จำนวน 3 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 103000 103000
156457 (1.1000) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 103000 103000
156458 (1.1004) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านโคกผักหวาน โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 124800 124800
156514 (1.1110) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ทรบ.คลองอ้ายเลือก โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46800 46800
156515 (1.1112) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-72.5R.-3.7R. (C-38) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 27000 27000
156511 (1.1100) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 50 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70500 70500
156508 (1.1098) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ 20 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
156509 (1.1099) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 52 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
156506 (1.1094) ซ่อมแซม ทรบ.หนองหญ้า โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000 30000
156507 (1.1097) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 20 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47000 47000
156503 (1.1086) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-72.5R. (C-35) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000 20000
156504 (1.1088) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 43 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23600 23600
156505 (1.1089) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 40 พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31000 31000
156459 (1.1006) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ซี.78 (ซ่อมเป็นช่วงฯ) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 173000 173000
156460 (1.1009) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.67 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 112000 112000
156453 (1.1117) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ-ระบายน้ำคลองหนองหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 255000 255000
156454 (1.29) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1 กม.4+314-5+580 พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 390000 390000
156455 (1.31) ก่อสร้างท่อลอดถนนคลองระบายน้ำ RD4 จำนวน 10 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 172100 172100
156449 (1.27) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยคำบิ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 77000 77000
156450 (1.996) ซ่อมแซม ปตร.แม่น้ำยมสายเก่า กม.77+883 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 231600 231600
156451 (1.1042) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่กม.24+000-กม.29+200 ฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 129000 129000
156448 (1.26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 174000 174000
156477 (1.1113) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ PR.-72.5R.-3.7R. (C-38) กม.1+400-2+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 203000 203000
156481 (1.1003) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 27000 27000
156482 (1.1005) ซ่อมแซมเสริมคันคลองส่งน้ำ ซี.76 ฝั่งซ้าย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21000 21000
156484 (1.1017) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย RMC กม.3+542 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14100 14100
156485 (1.1019) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC กม. 0+020 - 3+540 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15700 15700
156488 (1.1023) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-8.7R.-8.5L. (C-8) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22000 22000
156489 (1.1024) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-10.6R. (C-9) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
156478 (1.1130) ซ่อมแซมตลิ่งอาคารบังคับน้ำ ปตร.คลองคัน โครงการชลประทานพิจิตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 87000 87000
157561 (6) ฝายคลองห้วยบง พร้อมระบบส่งน้ำ (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (กรมฯ ทำ MOU กับ สปก.)) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 127000 127000
157559 (1.1049) ซ่อมแซมคันดินสาย 3R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12700 12700
156479 (1.999) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 66 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 45600 45600
157129 (1.1029) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำซี.1 ฝั่งขวา กม.149+480 - กม.157+700 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21400 21400
156492 (1.1052) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-40.1R. (C-17) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000 30000
156517 (1.1116) ซ่อมแซมหินเรียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ PR.(C-1) กม.0+802-0+852 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 77000 77000
156518 (1.1120) ซ่อมแซมเสริมคันคลอง ซี.73 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 27000 27000
156523 (1.1121) ซ่อมแซมเสริมคันคลอง ซี.75 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 27000 27000
156524 (1.1128) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำ DR.7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 84000 84000
156525 (1.1129) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.หอไกร โครงการชลประทานพิจิตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 87000 87000
156526 (1.1131) ซ่อมแซมท้ายทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด โครงการชลประทานพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 93520 93520
156527 (1.1002) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.น้ำโจน โครงการชลประทานพิจิตร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 113000 113000
156528 (1.1016) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ซี 53 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24000 24000
156529 (1.1034) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 40 พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 83000 83000
156530 (1.1109) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม. 5+140 - 8+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 89200 89200
156531 (1.1132) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งขวาแม่น้ำแควน้อย กม.9+700 ถึง กม.9+780 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 75900 75900
156532 (1.1027) ซ่อมแซมท่อลอดคลองในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 185000 185000
156533 (1.1085) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ PR.-72.5R.-3.3L. (C-37) กม.0+030-3+220 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 137000 137000
156534 (1.1061) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ DR.-2.8 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
156535 (1.1069) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 25 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32000 32000
156536 (8) พัฒนาคลองไดมะขามป้อม พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 63980 63980
156537 (78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังปรากฏ หมู่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 379000 379000
156539 (24) ระบบระบายน้ำคลองน้ำสาดกลาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 569800 569800
156542 (1.1104) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000
156566 (1.1026) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ PR.-25.0R. (C-15) กม.12+200-13+800 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8400 8400
156567 (1.1025) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ PR.-36.9R. (C-16) กม.0+050-3+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7800 7800
156568 (1.1062) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ DR.2.8 และ DR.15.8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000 12000
157140 (6) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย PR-96.7L(ซี.76)กม.19+800 - 21+170 พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 84100 84100
156569 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบกลาง 2561 394740 394740
157089 (11) แก้มลิงบึงวัดป่าพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 259000 259000
157134 (1.1132) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งขวาแม่น้ำแควน้อย กม.9+700 ถึง กม.9+780 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000 7000
157128 (1.1016) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ซี 53 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13400 13400
157144 (1.1057) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 6 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13300 13300
157127 (1.12) ปรับปรุงระบบแสงสว่างเขื่อนทดน้ำพญาแมน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17700 17700
157098 (8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 294000 294000
157103 (1.1127) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม. 11+600 - 13+350 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17000 17000
157135 (1.1101) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ซี.1 ฝั่งขวา กม.118+000 - กม.124+601 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8600 8600
157384 (6) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้มลิงบึงมูล (ระยะ 2) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 210600 210600
157383 (23) ระบบระบายน้ำคลองน้ำไหล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 205800 205800
160141 ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่รักไทยพร้อมระบบส่งน้ำ กม.0+000-1+000 (ซ่อมแซมเป็นช่วงๆ รวมความยาวประมาณ 400 เมตร) จังหวัดพิษณุโลก (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000 16000
160144 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ spillway,river outlet และอุปกรณ์ประกอบ จังหวัดพิษณุโลก (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80711 80711
160142 ซ่อมแซมอาคารน้ำตก น้ำริดช่วงที่ 2 กม.0+400 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 54000 54000
160143 ซ่อมแซมฝายบ้านสงบสุขพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17000 17000
160145 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 8 แห่ง จังหวัดพิษณุโลก (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39000 39000
160146 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องกว้านบาน ปตร.คลองปลากด พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุโขทัย (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24000 24000
160147 ซ่อมแซมอาคารท้ายท่อและเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ท่าพลาย จังหวัดสุโขทัย (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 36000 36000
160148 ซ่อมแซม ทรบ.คลองครก พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18900 18900
160149 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 แห่ง (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 120900 120900
160150 ซ่อมแซมทรบ.คลองตาด้วง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนกลาง สชป.3 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 266100 266100
148003 (5) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11917500 11917500 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146211 (1.479) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
145685 (1.3) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 507000 507000
146919 (1.10) ปรับปรุงระบบประปา ภายในเขตสำนักงานชลประทานที่ 3 ระยะที่2 สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8250000 8250000
146210 (1.478) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3 งานรักษาบริเวณ สชป.3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 470000 470000
144999 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วน ตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธุวานนท์ องค์มนตรีฯ) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145757 (1.25) กำจัดวัชพืชโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 560 8 1120 16 1680 24 2240 32 2800 40 3500 50 4200 60 4760 68 4900 70 5250 75 5250 75 5250 75 7170 100 7170 100
146203 (1.471) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 473000 473000
146204 (1.472) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1168300 1168300
146205 (1.473) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1388700 1388700
146810 (1.41) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1268000 1268000
147681 (78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังปรากฏ หมู่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 27440000 27440000
147883 (10) แก้มลิงบึงมาย สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000
148056 (1.27) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยคำบิ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
148169 (1.140) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองละมุง โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
148186 (1.157) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเหนือฝายป่าสัก โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148687 (1.658) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 140000 140000
149060 (1.1031) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
149064 (1.1035) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+200 ถึง 6+000 โครงการฝายน้ำปาด โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
149067 (1.1038) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 3R กม.0+000ถึงกม.2+000 โครงการฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
149068 (1.1039) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาและระบบส่งน้ำ'กม.23+400,กม.27+100 คลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1300000 1300000
149069 (1.1040) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6R ฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
149071 (1.1042) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่กม.24+000-กม.29+200 ฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
149106 (1.1077) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+000-5+400 โครงการน้ำปาด โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
149107 (1.1078) ซ่อมแซมอาคารกัดเซาะท้ายฝายน้ำปาด โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
154101 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 67600 67600
154102 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
154103 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 19000 19000
157767 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1050000 1050000
159573 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยน้ำรีใหญ่ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 550000 550000
159574 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างห้วยปู่เจ้า (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 250000 250000
160023 ซ่อมแซมอาคารน้ำตก น้ำริดช่วงที่ 2 กม.0+400 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
160405 ซ่อมแซมสะพาน คสล.รับท่อส่งน้ำพร้อมอาคารป้องหันการกัดเซาะของระบบส่งน้ำ ฝายห้วยน้ำต๊ะ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
144983 ฝายสถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้าพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8000000 8000000 45 45 56 56
144984 ฝายแก่งโตนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2500000 2500000 150 150 240 240
144986 แก้มลิงคลองตะกู พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3200000 3200000
144994 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไร่สุขสมบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 11000000 11000000
144995 แก้มลิงบึงบ้านโนนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 1200000 1200000
144996 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยเหนือ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
144998 คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ (คลองสุชน - คลองตะโม่ - แก้มลิง) อ.กงไกรลาศ + อ.บางระกำ ตำบลกง/ คุยม่วง, ชุมแสงสงคราม, บึงกอก อำเภอกงไกรลาศ/ บางระกำ จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145758 (1.26) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายบางบ้า โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 97500 97500 18 18 92500 90849.6 22 22 200 30 725 30 1050 30 1050 30 1050 30 1050 30 1050 30 1050 30
145771 (1.39) กำจัดวัชพืชคลองมนัส โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 162500 162500 12 12 138000 137179.8 29 29 756 50 1310 50 2520 50 2520 50 2520 50 2520 50 2520 50 2520 50 2520 50 2520 50
145772 (1.40) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ขรน.วัดตายม โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 260000 260000 19 19 220000 217201.35 29 29 1323 80 1966 80 3780 80 3780 80 3780 80 3780 80 3780 80 3780 80 3780 80 3780 80
145775 (1.43) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายน้ำเฟื้อ โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000 10 10 90000 87126 26 26 756 31 1260 31 2520 31 2520 31 2520 31 2520 31 2520 31 2520 31 2520 31 2520 31
145776 (1.44) กำจัดวัชพืช ทรบ.คลองอ้ายเลือก โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 65000 65000 10 10 63094.5 63090 26 26 263 20 630 20 1050 20 1050 20 1050 20 1050 20 1050 20 1050 20 1050 20 1050 21
145779 (1.47) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 68000 68000 10 10 65000 63090 28 28 525 21 1092 21 2100 21 2100 21 2100 21 2100 21 2100 21 2100 21
146222 (1.490) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 656000 656000
146223 (1.491) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ จำนวน 27 แห่ง โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2039900 2039900 96 96 1999900 59 59
146923 (1.14) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ฝายมะขามสูง โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
146925 (1.16) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ฝายน้ำเฟื้อ โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 17 17 476 56 56
148054 (1.25) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะฝายบ้านโคกผักหวานพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 40 40 1 103 103
148055 (1.26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000 53 53 1 73 73
148626 (1.597) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเค่าเล่า โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148686 (1.657) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 457600 457600
149033 (1.1004) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านโคกผักหวาน โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 30 30 2 113 113
149072 (1.1043) ซ่อมแซมฝายบ้านนาตอนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 44 44 540 29 29
149094 (1.1065) ซ่อมแซม ปตร.แคววังทอง โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
149104 (1.1075) ซ่อมแซมอาคารประกอบ ขรน.วัดตายม โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1980000 1980000 34 34 1 87 87
149109 (1.1080) ซ่อมแซมหินเรียงฝายมะขามสูง โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4500000 4500000 48 48 2 88 88
149113 (1.1084) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองแม่เทียบ โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1250000 1250000 23 23 952 87 87
149123 (1.1094) ซ่อมแซม ทรบ.หนองหญ้า โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 26 26 320 28 28
149139 (1.1110) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ทรบ.คลองอ้ายเลือก โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 25 25 563 45 45
149160 (1.1131) ซ่อมแซมท้ายทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 35 35 933 59 59
149163 (1.1134) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
152688 (8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39200000 39200000
154099 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
154100 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000
155845 79. ปรับปรุงคลองส่งน้ำแก้มลิงบ้านลาดบัวขาว โครงการชลประทานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก เงินกันเหลื่อมปี 2561 6507516 6507516
156993 แก้มลิงคลองห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 53038300 53038300
157225 ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ปตร.คลองตาภู่ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก เงินกันเหลื่อมปี 2561 841332 841332
157256 คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา (คลองสุชน-คลองตะโม่-แก้มลิง) พร้อมอาคารประกอบ(ระยะเร่งด่วน) จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก เงินกันเหลื่อมปี 2561 472735 472735
157664 ซ่อมแซมฝายบ้านลาดเรือพร้อมระบบส่งน้ำสาย A กม.0+000 - กม.7+000 (ซ่อมแซมเป็นช่วงๆรวมความยาวประมาณ 600 เมตร) จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1817000 1817000 20 20 55 55
157665 ซ่อมแซมฝายบ้านลำน้ำทองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ กม.0+000-5+000 (ซ่อมแซมเป็นช่วงๆ รวมความยาวประมาณ 1,500 เมตร) จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2489000 2489000 36 36 55 55
157666 ซ่อมแซมฝายบ้านร่มเกล้า2 พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 695000 695000 22 22 29 29
157667 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 20 29 29
157668 ซ่อมแซมฝายบ้านเทอดชาติพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 25 25 29 29
157669 ซ่อมแซมฝายห้วยหม้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 25 25 29 29
157769 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 40 56 56
157965 ซ่อมแซมพนังป้องกันคลองเนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 14000000 14000000
157966 ซ่อมแซมฝายน้ำเฟื้อ ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 51 51 39 39
157967 ซ่อมแซมฝายบ้านรักชาติ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000 40 40 18 18
160022 ซ่อมแซมฝายบ้านใหม่รักไทยพร้อมระบบส่งน้ำ กม.0+000-1+000 (ซ่อมแซมเป็นช่วงๆ รวมความยาวประมาณ 400 เมตร) จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 31 31 28 28
160024 ซ่อมแซมฝายบ้านสงบสุขพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 31 31 25 25
160415 (12) ฝายบ้านรักชาติพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000
160406 โครงการจัดหาน้ำ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
160407 ซ่อมแซมฝายบ้านแก่งทุ่ง (ป่าปอปิด) พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
160408 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำวัดป่าแสวงธรรม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 744000 744000
145213 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาล จ.พิจิตร ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000 0 0 0 0 0 0
145214 ฝายคลองรางเทโพพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000 0 0 0 0 0 0
145215 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านราชช้างขวัญ จ.พิจิตร ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 37000000 37000000 0 0 0 0 0 0
145216 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกำแพงดิน 2 (วังโป่ง) จ.พิจิตร ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000 0 0 0 0 0 0
145761 (1.29) กำจัดวัชพืช จำนวน 8 สาย โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 680000 680000 53 51 680000 676009.35 43 43 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 1866 31 3643 60 6834 112 9965 165.25 11340 188.25 12642 210 0 0
146214 (1.482) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 17 แห่ง โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 372200 372200 12 9 214521.3 192081.6 238 238
146215 (1.483) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
146216 (1.484) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 16 สาย โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1755600 1755600 42 32 715071 133761.7 238 238
147884 (11) แก้มลิงบึงวัดป่าพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42865200 42865200 23 23 798000 188775.6 195 195
148689 (1.660) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000 10000 0 0 0 0 0 0
149030 (1.1001) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.ห้วยเกตุ โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1750000 1750000 8 7 58454 58454 151 151
149031 (1.1002) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.น้ำโจน โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2480000 2480000 14 14 1442283.35 1442283.35 151 151
149062 (1.1033) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำและส่วนประกอบ จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2350000 2350000 10 10 590000 406596.2 172 172
149074 (1.1045) ซ่อมแซมฝายยางพิจิตร โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3700000 3700000 15 10 276497.5 276497.5 173 173
149084 (1.1055) ซ่อมแซมตลิ่งอาคารบังคับน้ำ ทรบ.บ้านบุ่ง โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 29 21 442396 442396 173 173
149116 (1.1087) ซ่อมแซมฝายสามง่าม โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7030000 7030000 21 18 146025.15 146025.15 173 173
149158 (1.1129) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.หอไกร โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1920000 1920000 10 8 93597.2 93597.2 148 148
149159 (1.1130) ซ่อมแซมตลิ่งอาคารบังคับน้ำ ปตร.คลองคัน โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000 12 0 145075.8 145075.8 173 173
149162 (1.1133) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 190 190 1000000 1000000 60 60
154104 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร เงินทุนหมุนเวียน 2561 32000 32000 0 0 0 0 0 0
154105 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร เงินทุนหมุนเวียน 2561 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0
154106 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร เงินทุนหมุนเวียน 2561 1288000 1288000 0 0 0 0 0 0
155846 80. ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้ายน้ำฝั่งซ้าย ทรบ.บุษบงค์เหนือ โครงการชลประทานพิจิตร จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2561 5722566 5722566 0 0 0 0 0 0
156025 256. ท่อระบายน้ำคลองไอ้ด้องตำบลรังนก อำเภอสามง่ามจังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2561 9557373 9557373 0 0 0 0 0 0
157770 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000 48 100 1200000 1081906.95 66 66
145203 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางขาว (3) ตำบล ยางขาว อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 48000000 48000000
145204 ฝายหนองพญาวัง ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20131000 20131000
145205 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำเขาหน้าผา ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145206 ฝายโรงเรียนบ้านท่ามะกรูด ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145207 ฝายหนองแฟบพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145208 ปรับปรุงคลองขุนราษฏร์ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 24285000
145209 ปรับปรุงฝายตาพุ่ม ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145210 ปรับปรุงคลองวังม้า ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 40000000 40000000
145211 ปรับปรุงประตูระบายน้ำสะเดาซ้าย ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145212 ปรังปรุงคันคลองห้วยร่วม พร้อมงานป้องกันตลิ่ง ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145639 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองบางเหยี่ยว ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145640 ปรับปรุงคลองนาป้ากล่ำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145641 ปรับปรุงคลองช้างตาย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145642 แก้มลิงวังเมือง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145643 ปรับปรุงคลองเคียน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145760 (1.28) กำจัดวัชพืช บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 198400 198400 125 2.5 250 5 375 7.5 500 10 625 12.5 750 15 875 17.5 1000 20
145762 (1.30) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ โครงการคลองกระถิน จำนวน 6 สาย โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 735 12 1480 26 2225 38 2970 50 3715 62 4460 74
145774 (1.42) กำจัดวัชพืช บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 162500 162500 4000 66 8000 132 12000 198 16000 265 20000 332 24000 399 28000 466 32000 533
145777 (1.45) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำโครงการ ปตร.คลองขนมจีน โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 141500 141500 3325 70 6650 141 9975 212 13300 283
146218 (1.486) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 642000 642000
146219 (1.487) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 680500 680500
146220 (1.488) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
146221 (1.489) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1652500 1652500
146773 (1.4) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+200 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000
146809 (1.40) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 670000 670000
146918 (1.9) ปรับปรุงระบบประปาภายในที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
146922 (1.13) ปรับปรุงระบบประปาภายในที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
146924 (1.15) ปรับปรุงระบบประปาหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
147614 (8) พัฒนาคลองไดมะขามป้อม พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000
148057 (1.28) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง MC ช่วงที่ 4 ที่ กม. 13+400 โครงการคลองกระถิน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
148183 (1.154) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองน้ำสาด (น้ำสาดกลาง) โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9500000 9500000
148184 (1.155) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองน้ำใส โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9500000 9500000
148188 (1.159) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองห้วยหว้า โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9469800 9469800
148426 (1.397) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองวังสวัสดี โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
148427 (1.398) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองราชเมือง โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148627 (1.598) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองสมอระยะที่ 1 โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9400000 9400000
148688 (1.659) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 789800 789800
149040 (1.1011) ซ่อมแซมท่อลอดถนนทดแทนน้ำท่วมท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
149075 (1.1046) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
149076 (1.1047) ซ่อมแซมคันดินสาย 1R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
149077 (1.1048) ซ่อมแซมคันดินสาย 2R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
149078 (1.1049) ซ่อมแซมคันดินสาย 3R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
149079 (1.1050) ซ่อมแซมคันดินสาย 4R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
149111 (1.1082) ซ่อมแซมทำนบดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
149112 (1.1083) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ outlet คลองส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
149151 (1.1122) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 1L-R โครงการฝายห้วยหอม โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
149152 (1.1123) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ RMC โครงการฝายห้วยหอม โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
149153 (1.1124) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2R-L โครงการฝายห้วยหอม โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
149154 (1.1125) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ RMC โครงการฝายห้วยหอม โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
152253 (24) ระบบระบายน้ำคลองน้ำสาดกลาง สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000
152687 (7) ปรับปรุงคลองห้วยน้ำหอมเก่า สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000
154108 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 33000 33000
154109 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
155847 81. ปรับปรุงฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หัวงานที่ 1 โครงการชลประทานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 786100 786100
156026 257. ระบบระบายน้ำคลองบ้านวังใหญ่ - บ้านคร่อเรียงรายระยะที่ 2 ตำบลวังใหญ่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 793785 793785
156668 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (โครงการชลประทานนครสวรรค์) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 2500000 2500000
156994 แก้มลิงบึงกระจังงามระยะที่2 สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 49230900 49230900
157768 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1050000 1050000
159211 แก้มลิงบึงหล่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 35000000 35000000
159212 ระบบระบายน้ำคลองม่วง ก.ม.1+000 ถึง ก.ม.9+000 พร้อมขุดลอกคลองท้ายน้ำบึงหล่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000000 30000000
159213 ระบบระบายน้ำคลองแห้ง-คลองขม-คลองห้วยใหญ่-คลองม่วง และอาคารบังคับน้ำคลองบ้านตะเคียนงาม-คลองชมพู ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 60000000 60000000
145770 (1.38) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ จำนวน 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 20 0 212500 60 60 0 0 0 0 0 9 0 18 0 27 0 36 0 45 0 54 0 63 0 70 0 72 0 75 0 77 0 77 0 77
146229 (1.497) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1373000 1373000 30 0 1098000 0 231 231
146230 (1.498) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 313800 313800 15 0 282000 0 231 231
146231 (1.499) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 461000 461000 10 0 209100 0 231 231
146232 (1.500) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 16 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 442500 442500 20 0 398000 0 231 231
146811 (1.42) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 15 0 120000 0 60 60
148058 (1.29) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1 กม.4+314-5+580 พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9500000 9500000 40 0 3020000 0 240 240
148059 (1.30) ปรับปรุงคลองระบายน้ำDL.1-22L-7R-2R-2R พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 17 0 40000 0 60 60
148419 (1.390) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำเรียบคลองส่งน้ำสาย PL0.-15.2R (ฝั่งขวา) กม.1+250-4+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 223000 223000 3 0 31000 0 60 60
148425 (1.396) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสาย DL.1-28L กม.0+050-2+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 112600 112600 4 0 15600 0 60 60
148569 (1.540) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ สายDL.1-22L กม.3+740-7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 5 0 33700 0 60 60
148571 (1.542) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ สายDL.1 กม.22+400-30+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 6 0 61000 0 120 120
149036 (1.1007) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต)สายPL.o-15.2R กม.0+020-3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 11 0 411000 0 120 120
149041 (1.1012) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำPL.0-21.1R กม.0+020-5+437เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 15 0 456000 0 120 120
149042 (1.1013) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 2 สายเป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 18 0 638600 0 150 150
149043 (1.1014) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่-สายซอย 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 0 313400 0 60 60
149096 (1.1067) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและส่วนประกอบอาคารเขื่อนนเรศวร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 10 0 100000 0 60 60
149097 (1.1068) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำในเขตหัวงานฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 10 0 247000 0 120 120
149099 (1.1070) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต) สาย PL.1-2.5L ช่วงกม. 1+000 - 2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 15 0 470000 0 120 120
149101 (1.1072) ซ่อมแซมเสริมคันคลองส่งน้ำสาย PL.1-5.3L ช่วงกม.0+000-1+630 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 4 0 100000 0 60 60
149102 (1.1073) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและส่วนประกอบอาคาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 15 0 274000 0 120 120
149108 (1.1079) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต) สาย PL.1-1.0L ช่วงกม. 0+000-2+789 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000 30 0 890000 0 240 240
149121 (1.1092) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต) 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 13 0 490800 0 120 120
149155 (1.1126) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำPL.0-32.0Rกม.0+020-3+000เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 11 0 429300 0 60 60
154125 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
154126 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เงินทุนหมุนเวียน 2561 102000 102000
154127 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เงินทุนหมุนเวียน 2561 33000 33000
155564 ปรับปรุงคลองระบายน้ำ DL.1-22L-7R-2R พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เงินกันเหลื่อมปี 2561 2221290 2221290
157760 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 0 900000 60 60
157968 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายสายใหญ่ DL.1 (คลองโปร่งนก) ฝั่งขวา กม. 18+500 - 22+000 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000
144992 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองสามคลอง ตำบลท่าโพธิ์ ท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
144993 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำชลประทานเพื่อขนส่งผลผลิตภาคเกษตร ตำบลท่าทอง วัดพริก บ้านไร่ อำเภอเมืองพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 18000000 18000000
145764 (1.32) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 2 2 54080 37856 63 63 2000 40 2200 44 2450 49 2750 55 2950 59 3250 65 3700 74 3950 79 4350 87 4800 96 5900 118 6200 124
145767 (1.35) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 5 5 135200 94640 63 63 2700 54 2950 59 3100 62 3300 66 3500 70 3700 74 3950 79 4150 83 4500 90 4900 98 6000 120 6200 124
145778 (1.46) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 13 10 195250 156200 40 40 500 10 1050 21 1750 35 2050 41 2200 44 2450 49 2650 53 2850 57 3050 61 3250 65 3700 74 3850 77
146212 (1.480) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 106700 106700 2 2 34200 24000 40 40
146213 (1.481) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
146228 (1.496) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 38 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1201200 1201200 5 5 120160 90120 60 60
146239 (1.507) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 947800 947800 5 5 120160 90120 60 60
146808 (1.39) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 803000 803000 6 6 108162 72108 40 40
148415 (1.386) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR.2-145L. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 3 3 54081 40560 45 45
149032 (1.1003) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 10 8 270400 198290 66 66
149052 (1.1023) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-8.7R.-8.5L. (C-8) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 469000 469000 13 10 351520 253877 65 65
149053 (1.1024) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-10.6R. (C-9) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 28 20 757120 546812 65 65
149054 (1.1025) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ PR.-36.9R. (C-16) กม.0+050-3+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2400000 2400000
149055 (1.1026) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ PR.-25.0R. (C-15) กม.12+200-13+800 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2140000 2140000
149061 (1.1032) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-40.5R.-2.6L. (C-20) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 7 5 189280 138803 66 66
149073 (1.1044) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ DK.1 กม.43+592-52+820 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
149080 (1.1051) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-40.5R.-2.6L.-2.6R. (C-21) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 368000 368000 6 6 162240 113568 63 63
149081 (1.1052) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-40.1R. (C-17) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 644000 644000 7 7 189280 132496 63 63
149089 (1.1060) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-65.3R. (C-33) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 210000 210000 7 5 168240 126180 60 60
149090 (1.1061) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ DR.-2.8 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 5 5 135200 97645 65 65
149091 (1.1062) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ DR.2.8 และ DR.15.8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000
149098 (1.1069) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 25 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 690000 690000 19 13 513760 371051 65 65
149100 (1.1071) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-5.3R. (C-2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 17 12 459680 331993 65 65
149103 (1.1074) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ C1 กม.29+250-31+740 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000
149114 (1.1085) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ PR.-72.5R.-3.3L. (C-37) กม.0+030-3+220 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3070000 3070000 12 8 216324 147816 41 41
149115 (1.1086) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-72.5R. (C-35) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 430000 430000 12 8 288400 216300 60 60
149134 (1.1105) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ C1 กม.33+700-36+250 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1380000 1380000
149141 (1.1112) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-72.5R.-3.7R. (C-38) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 570000 570000 15 10 270360 180240 40 40
149142 (1.1113) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ PR.-72.5R.-3.7R. (C-38) กม.1+400-2+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4430000 4430000 26 20 445227 320251 41 41
149143 (1.1114) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-5.3R.-4.2R.-0.4L. (C-4) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 22 14 594880 429638 65 65
149144 (1.1115) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 6 6 162240 102750 57 57
149145 (1.1116) ซ่อมแซมหินเรียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ PR.(C-1) กม.0+802-0+852 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1750000 1750000 18 13 486720 351522 65 65
152070 (1.2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลอง P.R.-72.5R. (C-35) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 232700 232700
152071 (1.3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง PR.-8.7R (C5) ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 99300 99300
152075 (1.7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง P.R.-40.5R. (C-19) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 106400 106400
152122 (36) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลอง P.R.-72.5R. (C-35) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 93849000 13295000
152123 (37) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง PR.-8.7R (C5) ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 54093900 5673500
152127 (41) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง P.R.-40.5R. (C-19) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30400000 5958400
154117 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
154118 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เงินทุนหมุนเวียน 2561 1920000 1920000
154119 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เงินทุนหมุนเวียน 2561 102000 102000
154120 เครื่องตบดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เงินทุนหมุนเวียน 2561 42000 42000
155874 107. ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองPR.-8.7R (C5) ระยะที่ 2โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เงินกันเหลื่อมปี 2561 1542000 1542000
157663 ซ่อมแซมลาดตลิ่ง ปตร.คลองระบายน้ำ DR.2.8 จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 996000 996000 21 5 378 277 44 44
157761 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 43 43 487426.5 358269.55 20 20
157964 ซ่อมแซมเพลาขับใบพัดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า DR.1-25L. จังหวัดพิษณุโลก ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000
157969 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ DK.1 ฝั่งขวา กม.18+350-18+500 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบประมาณอื่น ๆ 2561 576000 576000
159214 สถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ D.R.1-30L. ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบประมาณอื่น ๆ 2561 42000000 42000000
159250 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำ PR. (C-1) ช่วงงิ้วงาม-บ้านไร่ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล งบประมาณอื่น ๆ 2561 16000000 16000000
145759 (1.27) กำจัดวัชพืช ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 330000 330000 40 330 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 20 5100 102
145763 (1.31) กำจัดวัชพืช ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 270000 270000 30 23 270 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 15 1750 35 3500 70 4200 84
145773 (1.41) กำจัดวัชพืช ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 310000 310000 30 23 310 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250 25 2500 50 3750 75 5000 100
146200 (1.468) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 313800 313800 5 250 365 365
146201 (1.469) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 36 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1961500 1961500 42 2 188 365 365
146217 (1.485) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 0 0
146233 (1.501) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 235400 235400 4 202 365 365
148180 (1.151) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย DR.6-1L-14R กม.2+300 ถึง กม.4+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 2 10 30 30
149027 (1.998) ซ่อมแซมบานระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 47 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 501000 501000 7 5 106 90 90
149028 (1.999) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 66 พร้อมอคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000 30 20 467 90 90
149038 (1.1009) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.67 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2400000 2400000 60 76 1 120 120
149045 (1.1016) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ซี 53 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2947000 2947000 20 239 120 120
149057 (1.1028) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 59 พร้อมอคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1386000 1386000 40 32 792 120 120
149063 (1.1034) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 40 พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000 40 38 737 120 120
149082 (1.1053) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 55 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2648000 2648000 70 71 1 120 120
149083 (1.1054) ซ่อมแซมบานระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 43 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 507000 507000 7 5 107 90 90
149092 (1.1063) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 65 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 30 18 455 90 90
149093 (1.1064) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 64 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 30 19 482 90 90
149110 (1.1081) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 45 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000 30 36 478 90 90
149117 (1.1088) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 43 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 20 23 426 90 90
149118 (1.1089) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 40 พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 25 26 380 90 90
149119 (1.1090) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 44 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2400000 2400000 40 38 1 150 150
149120 (1.1091) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 42 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2600000 2600000 50 50 1 150 150
149128 (1.1099) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 52 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 40 25 545 150 150
149129 (1.1100) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 50 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1583000 1583000 50 45 914 150 150
149132 (1.1103) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.72 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000 60 87 1 120 120
149147 (1.1118) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง 2 แห่ง ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 296000 296000 7 3 63 90 90
149148 (1.1119) ซ่อมแซมบานระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 36 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 610000 610000 7 5 129 90 90
149149 (1.1120) ซ่อมแซมเสริมคันคลอง ซี.73 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 958000 958000 30 24 298 30 30
149150 (1.1121) ซ่อมแซมเสริมคันคลอง ซี.75 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 958000 958000 35 26 300 120 120
151914 (18) งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ P.R.-95.5L-18.1R สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000000 18000000 100 72 5 270 270
151915 (19) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR-79.9R (C.40) (ระยะที่ 3) 1 สาย สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 100 95 3 210 210
154121 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี เงินทุนหมุนเวียน 2561 67600 67600
154122 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
154123 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000
154124 เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
157762 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลคลองคะเซนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1300000 1300000
145765 (1.33) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 2900 58 4640 93 5568 111 5800 116 8700 174 10324 206 11600 232
146224 (1.492) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
146225 (1.493) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2360800 2360800 59 44 424800 424800 30 30
148421 (1.392) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR.7 กม.15+000-กม.24+000 และ กม.32+000-กม.48+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2600000 2600000
149029 (1.1000) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000
149034 (1.1005) ซ่อมแซมเสริมคันคลองส่งน้ำ ซี.76 ฝั่งซ้าย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 15 8 108000 108000 30 30
149035 (1.1006) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ซี.78 (ซ่อมเป็นช่วงฯ) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3700000 3700000
149037 (1.1008) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1450000 1450000 16 8 115200 115200 30 30
149039 (1.1010) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ซี.78 ฝั่งซ้าย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2800000 2800000
149044 (1.1015) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) จำนวน 3 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000 51 26 367200 367200 30 30
149058 (1.1029) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำซี.1 ฝั่งขวา กม.149+480 - กม.157+700 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
149059 (1.1030) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
149065 (1.1036) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง ซี.98 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (จำนวน 3 แห่ง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000
149066 (1.1037) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
149105 (1.1076) ซ่อมแซมทรบ. 3 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 16 6 115200 115200 30 30
149126 (1.1097) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 20 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
149127 (1.1098) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ 20 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
149130 (1.1101) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ซี.1 ฝั่งขวา กม.118+000 - กม.124+601 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2100000 2100000
149131 (1.1102) ขุดลอกคลองส่งน้ำ (ด้วยแรงคน) จำนวน 4 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 610000 610000 22 7 158400 158400 30 30
149133 (1.1104) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2150000 2150000
149157 (1.1128) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำ DR.7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
152092 (6) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย PR-96.7L(ซี.76)กม.19+800 - 21+170 พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000000 12000000
154107 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
160020 ซ่อมแซมหินก่อท้าย ปตร.คลองระบายน้ำ DR.7 จังหวัดพิจิตร (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
157763 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว งบประมาณอื่น ๆ 2561 1060000 1060000
145756 (1.24) กำจัดวัชพืชท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 25 25 550000 500000 150 150 0 0 0 20 0 40 0 60 0 80 0 100 0 120 0 140 0 160 0 180 0 200 0 216
145766 (1.34) กำจัดวัชพืชท้ายเขื่อนทดน้ำพญาแมนและบริเวณประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 8 8 195000 190000 90 90 0 0 0 9 0 18 0 27 0 36 0 45 0 54 0 63 0 72 0 81 0 90 0 93
146202 (1.470) บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900400 1900400 10 10 1500000 378000 360 360
146207 (1.475) บำรุงรักษาคลองในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 392300 392300 8 8 350000 250000 180 180
146208 (1.476) บำรุงรักษาคลองในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 627700 627700 8 8 500000 120000 180 180
146209 (1.477) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 0 0 0 0 360 360
146226 (1.494) บำรุงรักษาคลองในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 627700 627700 8 8 530000 0 180 180
146227 (1.495) บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนทดน้ำพญาแมน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 549200 549200 3 3 430000 140000 360 360
146234 (1.502) บำรุงรักษาคลองในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 627700 627700 8 2 500000 200000 180 180
146237 (1.505) บำรุงรักษาหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 156900 156900
146807 (1.38) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 962000 962000 9 9 900000 400000 300 300
146917 (1.8) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสันเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 0 0 0 0 0 0
146921 (1.12) ปรับปรุงระบบแสงสว่างเขื่อนทดน้ำพญาแมน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 8 8 140000 100000 120 120
148060 (1.31) ก่อสร้างท่อลอดถนนคลองระบายน้ำ RD4 จำนวน 10 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 26 26 900000 360000 150 150
148061 (1.32) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 3 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4850000 4850000 14 14 1600000 190000 150 150
148187 (1.158) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำคลองหางกาช่วง กม.0+000-2+775 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0
148189 (1.160) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเป็ด(ยายเอี่ยม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0
149046 (1.1017) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย RMC กม.3+542 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 10 10 90000 910000 30 30
149047 (1.1018) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ RMC ก.ม.7+500-9+900 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 0 0 0 0 0 0
149048 (1.1019) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC กม. 0+020 - 3+540 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 0 0 0 0 0 0
149049 (1.1020) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC จำนวน 10 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 15 15 340000 170000 90 90
149050 (1.1021) ซ่อมแซมประตูน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 7 7 500000 310000 90 90
149051 (1.1022) ซ่อมแซมอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 40 40 180000 50000 90 90
149085 (1.1056) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 10 10 250000 250000 90 90
149086 (1.1057) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 6 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0
149087 (1.1058) ซ่อมแซมคันคลองลาดตลิ่งด้านข้างคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ (ด้วยแรงคน) สาย 2R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 17 17 300000 1150000 90 90
149088 (1.1059) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำในเขต ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 4 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 10 10 80000 80000 45 45
149122 (1.1093) ซ่อมเสริมคันคลองส่งน้ำ 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2110000 2110000 0 0 0 0 0 0
149124 (1.1095) ซ่อมเสริมคันคลองส่งน้ำ 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3250000 3250000 0 0 0 0 0 0
149125 (1.1096) ขุดลอกตะกอนดินคลองดาดคอนกรีต จำนวน 10 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3160000 3160000 50 80 2900000 1400000 150 150
149136 (1.1107) ซ่อมแซมซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L-6R-RMC ก.ม. 0+700 ถึง กม.4+155 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 0 0 0 0 0 0
149137 (1.1108) ซ่อมแซมแผงคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 10 10 765000 300000 90 90
149138 (1.1109) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม. 5+140 - 8+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 13 13 400000 250000 90 90
149140 (1.1111) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ช่วง กม.55+500 - กม.59+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3240000 3240000 20 21 1750000 982000 120 120
149156 (1.1127) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม. 11+600 - 13+350 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0
149161 (1.1132) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งขวาแม่น้ำแควน้อย กม.9+700 ถึง กม.9+780 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 10 0 500000 0 60 60
152696 (7) แก้มลิงคลองโปร่งนาค พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 0 0 0 0 0 0
153152 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบกลาง 2561 35000000 35000000 20 30 3500000 3400000 150 150
154110 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000
154111 กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 20 ฟิลิปดา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เงินทุนหมุนเวียน 2561 80000 80000
154112 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เงินทุนหมุนเวียน 2561 32000 32000
154113 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เงินทุนหมุนเวียน 2561 26000 26000
154114 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
154115 เครื่องวัดกระแสน้ำขนาดเล็ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เงินทุนหมุนเวียน 2561 250000 250000
154116 เครื่องวัดน้ำฝนธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เงินทุนหมุนเวียน 2561 14000 14000
157146 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว-อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบกลาง 2561 35000000 35000000 0 0 0 0 0 0
157764 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลต้นโข้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
157963 ซ่อมแซมตลิ่งคันกั้นน้ำบริเวณหัวงานเขื่อนทดน้ำพญาแมน จังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000 10 10 67656 30 30
157970 ซ่อมแซมท่อลอดถนนสายปากพาน - บ้านน้ำโจน กม. 9+875 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
157971 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำเลียบคลองสาย 1R-LMC กม.3+115-3+415 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบประมาณอื่น ๆ 2561 2400000 2400000
160021 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ spillway,river outlet และอุปกรณ์ประกอบ จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4800000 4800000
160409 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-1L-LMC จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1890000 1890000
144979 อาคารบังคับน้ำบ้านไดโสน ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3000000 3000000
144980 อาคารบังคับน้ำคลองมะแท ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
144981 อาคารบังคับน้ำคลองมาบฝาง (คลองห้วยทุง) (ช่วงที่ 2) ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8160000 8160000
144982 ฝายบ้านคลองยางตากแดด (ระยะที่ 2) ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10416000 10416000
144991 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว (ปรับปรุงสะพานแม่ระหัน) ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
145000 ท่อส่งน้ำคลองกล้วย ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 6840000 6840000
147613 (7) ฝายลำน้ำคลึง 2 สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17829100 17829100 5 2 267260 15161.9 180 180
147790 (197) อาคารบังคับน้ำคลองวังยาว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000 40 17 2478720 613975 180 180
152694 (5) ฝายบ้านหินลาดพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 10 1 205730 7219.95 180 180
152697 (8) ฝายท่าสะแก 2 สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 10 2 327040 13184.9 180 180
152788 แก้มลิงและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนการทำนาเกษตรอินทรีย์บริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 งบกลาง 2561 40000000 40000000 90 16 5682000 1740174 240 240
153116 โครงการปรับปรุงทำนบดินห้วยหยวกพร้อมขุดลอก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 งบกลาง 2561 4915000 4915000
153117 โครงการปรับปรุงทำนบดินห้วยสะโท้พร้อมขุดลอก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 งบกลาง 2561 4233000 4233000 50 2 0 0 0
153176 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนการทำนาเกษตรอินทรีย์ บริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 งบกลาง 2561 15000000 15000000 65 2 1810000 630945.45 240 240
154137 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการก่อสร้าง สำนักงชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 101400 101400
154138 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ แบบ Multifunction ขนาด A4 โครงการก่อสร้าง สำนักงชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 9600 9600
154139 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการก่อสร้าง สำนักงชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
154140 เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ โครงการก่อสร้าง สำนักงชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
155586 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนเห็ดบด ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 เงินกันเหลื่อมปี 2561 838918 838918
155947 180. อาคารบังคับน้ำคลองวังทับไทร พร้อมอาคารประกอบตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 เงินกันเหลื่อมปี 2561 3152088 3152088 70 0 3287000 3170618.75 180 180
154093 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำนักงานชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
154094 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 สำนักงานชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500
154095 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens สำนักงานชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000
154096 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 1489000 1489000
154097 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที สำนักงานชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
154098 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ประมวลผลระดับสูง สำนักงานชลประทานที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 3 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
144985 แก้มลิงตลุกอีแลน ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
144987 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเขตรอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองวังขอน) ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3850000 3850000
144988 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 52000000 52000000
144989 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเขตรอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ -พิษณุโลก (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองวังวน) ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 43049000 43049000
144990 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเขตรอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองวังมะขาม) ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2500000 2500000
144997 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเขตรอยต่อจังหวัดสุโขทัย-พิษณุโลก (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแม่น้ำยมสายเก่า) ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 18187700 18187700
145768 (1.36) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 350 7 700 14 1050 21 1400 28 1750 35 2100 42 2450 49 3360 67 3500 70 3850 77 4200 84 4550 91 4900 98 5950 119 7000 140
146206 (1.474) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1569200 1569200
146235 (1.503) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 784600 784600
146236 (1.504) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
146238 (1.506) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 76900 76900
146916 (1.7) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
146920 (1.11) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
148181 (1.152) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแหลมสะแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5200000 5200000
148190 (1.161) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
148422 (1.393) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแยงมุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
148423 (1.394) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองหมื่นเพชร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000
148570 (1.541) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบางแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
149025 (1.996) ซ่อมแซม ปตร.แม่น้ำยมสายเก่า กม.77+883 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
149056 (1.1027) ซ่อมแซมท่อลอดคลองในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
149146 (1.1117) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ-ระบายน้ำคลองหนองหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5500000 5500000
149164 (1.1135) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 70 70 550000 0 31 31
151912 (16) ปรับปรุงตลิ่งด้านท้าย ปตร.บางแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80000000 80000000
152252 (23) ระบบระบายน้ำคลองน้ำไหล สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39200000 39200000
152695 (6) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้มลิงบึงมูล (ระยะ 2) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39200000 39200000
154128 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 7900 7900
154129 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500
154130 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 29000 29000
154131 เครื่องกระทุ้งดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 66000 66000
154132 รอก ขนาด 5 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154133 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000
154134 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลง (AC/DC) ขนาด 300 แอมป์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 70000 70000
154135 แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 28000 28000
154136 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียน 2561 39000 39000
155617 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมฆ (แม่น้ำยาสายเก่า) จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2561 11025277 11025277
155854 88. ปรับปรุงท่อระบายน้ำปลายคลองปลากรายพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2561 5930067 5930067
157224 ซ่อมแซม ทรบ.คลองเรือ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2561 547507 547507
160089 ซ่อมแซมอาคารท้ายท่อและเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ท่าพลาย จังหวัดสุโขทัย (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1050000 1050000
157765 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 105 0 100000 0 24 24
160025 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 8 แห่ง จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
160026 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องกว้านบาน ปตร.คลองปลากด พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุโขทัย (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
160028 ซ่อมแซม ทรบ.คลองครก พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
160029 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 แห่ง (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3600000 3600000
160030 ซ่อมแซมทรบ.คลองตาด้วง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6400000 6400000
160346 ซ่อมแซมคันกันน้ำแม่น้ำยมสายเก่า จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
160347 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองเกตุ จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000
160348 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำทรบ.วังมะขาม-คลองตะเข้ จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
160349 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองกล่ำ (ฝั่งซ้ายล็อคขอนไม้แดง) จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 490000 490000
160350 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองทำเนียบ จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
160351 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองอ้ายเล้ จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
160352 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองโนน (ท้าย ทรบ.หนองโนน) จังหวัดพิษณุโลก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
147612 (6) ฝายคลองห้วยบง พร้อมระบบส่งน้ำ (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (กรมฯ ทำ MOU กับ สปก.)) สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35280000 35280000 43 43 4322000 4155471.4 240 240
149095 (1.1066) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย 2 ขวา โครงการน้ำริดช่วง3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 43 43 1070000 1066400 90 90
157766 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 17 796000 666548 63 63

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-09-19 03:12:20am