ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176027 ประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่าน พร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 50900000 50900000
176051 โครงการอ่างเก็บน้ำล้องปู พร้อมระบบส่งน้ำ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 31936000 31936000
176176 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตงโม (2) ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1805483.73 1805483.73
176177 แก้มลิงสระมรกต พร้อมอาคารประกอบ ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 535558.5 0
176183 งานพัฒนาคลองบ้านเกริ่นกระถินพร้อมอาคารประกอบ(สนับสนุนน้ำมูลนิธิชัยพัฒนา) ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 13995392.64 13995392.64
176259 แก้มลิงห้วยน้ำสุดพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 10000000 10000000
176260 ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาคลองเนินกุ่ม สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 20000000 20000000
176261 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายของอาคารไซฟอนคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา กม.29+519 สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 2140000 2140000
176262 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองเกตุ สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 8000000 8000000
176263 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำแก้มลิงบึงหล่ม สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 511000 511000
176264 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองวังมะขาม สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 8000000 8000000
176265 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองเมม สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 7000000 7000000
176266 ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ปตร.อัดน้ำกลางคลองแม่น้ำวังทอง สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 4850000 4850000
176267 แก้มลิงบึงหล่ม สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 8500000 8500000
176268 แก้มลิงบึงช่อ สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 8900000 8900000
176269 แก้มลิงบ้านฟากบึง(หนองทอง) สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 9000000 9000000
176270 แก้มลิงบึงมาย สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 8600000 8600000
176276 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองตะเข้ สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 10000000 10000000
176281 ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ปตร.วังสะตือ สำนักงานชลประทานที่ 3 งบกลาง 2563 4990000 4990000
176393 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุน การทำนาเกษตรอินทรีย์บริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ระยะที่ 2) จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3546364.23 1591883.93
176535 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์คันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 16.786 กม. สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8956860 8956860
176536 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์คันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 15.095 กม. สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8074450 8074450
176537 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์คันคลองส่งน้ำสาย 4L-1R-LMC ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 9.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4860000 4860000
176818 ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR.-81.2L (C.64) 1 สาย ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6347.6 0
176845 พนังกั้นน้ำทะเลปลายคลองด่านตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3567347.07 3567347.07
177095 โครงการท่อระบายน้ำบ้านวังทับยา (คลอง C1-บึงสีไฟ) ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 13291887.13 9260547.04
177115 สถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำD.R.1-19L. ตำบลบ้านกร่างอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10941377.35 10941377.35
177131 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม(แม่น้ำยมสายเก่า) จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3987648 3987648

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-11-19 06:15:02pm