ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
153154 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เพิ่มเติม) สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา งบกลาง 2561 139630 139630
153925 Mold และฝาครอบชุดทดสอบ Triaxial Test ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5' (สวพ.) สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา เงินทุนหมุนเวียน 2561 750000 750000
153926 เครื่องทดสอบหาขนาดช่องเปิดแผ่นใยสังเคราะห์ (สวพ.) สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา เงินทุนหมุนเวียน 2561 400000 400000
153927 ชุดทดสอบ Hydrometer (สวพ.) สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา เงินทุนหมุนเวียน 2561 111000 111000
156708 โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำในคลองประปา (คลองเชื่อมระหว่างเขื่อนแม่กลองใหญ่กับโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์) ด้วยระบบออนไลน์ (สำนักวิจัยและพัฒนา) สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา เงินทุนหมุนเวียน 2561 753355 753355
157047 งานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโทรมาตรและแบบจำลองจัดทำระบบIWASAMสำหรับการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำการระบายน้ำในเขตชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30549100 30549100
157161 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา งบกลาง 2561 1564000 1564000
160071 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานด้านศึกษา ทดลอง วิจัย) สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา งบกลาง 2561 3180000 3180000

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-09-21 12:57:43am