ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
167734 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา งบกลาง 2562 1564000 1564000
167761 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานด้านศึกษา ทดลอง วิจัย) สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา งบกลาง 2562 3180000 3180000
172885 ชุดทดสอบขนาดคละของเม็ดดิน จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 250000 250000
171136 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 11 เครื่อง สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 272800 272800
171137 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 20 ชุด สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 676000 676000
171138 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 5 เครื่อง สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 50000 50000
171139 เครื่องวัดความนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 74900 74900
171140 ตู้อบลมร้อนขนาดไม่น้อยกว่า 375 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 637720 637720
172886 ชุดทดสอบ Atterberg's Limit จำนวน 4 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 151880 151880
172887 เครื่องทดสอบความสึกกร่อน จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 241660 241660
172888 ชุดทดสอบ CBR แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 17 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 8245000 8245000
172889 ชุด Mold สำหรับทดสอบดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จำนวน 17 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 1320560 1320560

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-09-22 02:39:22pm