ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
153910 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สลก.) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 160000 160000
153911 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สลก.) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
153912 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สลก.) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 67600 67600
153913 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (สลก.) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 9500 9500
153914 เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว (สลก.) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 52000 52000
153915 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที (สลก.) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 23700 23700
153916 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที (สลก.) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 7900 7900
153917 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED แบบเครือข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 35 หน้าต่อนาที (สลก.) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
153918 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี (สลก.) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
153919 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (สลก.) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
153920 เครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (สลก.) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
153921 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ขนาด A4 (สลก.) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
155635 ปรับปรุงทางเข้ากรมชลประทานสามเสน กทม. สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินกันเหลื่อมปี 2561 185502 185502
156344 467. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กรมชลประทาน สามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินกันเหลื่อมปี 2561 41077599 41077599 0 0 0 0 0 0
157167 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5865000 5865000 0 0 0 0 0 0
156658 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน(สำนักงานเลขานุการกรม) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
157163 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (แบบ ALL IM ONE ) จำนวน 1 ชุด สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000 16000 0 0 0 0 0 0
157735 ตกแต่งภายในอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน (ชั้น 1-3) กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินกันเหลื่อมปี 2561 20108272 14400620
157736 ตกแต่งภูมิสถาปัตย์บริเวณอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการ้ำเพิ้อการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม เงินกันเหลื่อมปี 2561 4524363 398414
160117 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งแกนนอน พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 119600 119600
160122 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์(เพิ่มเติม) กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8005900 8005900
160121 ป้ายชื่อกรมชลประทานพร้อมติดตั้งบริเวณกรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 356600 356600
160447 ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 2-5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
160448 ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในลำน้ำและในอ่างเก็บน้ำ ส่วนอุทกวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ (LS) สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600 19600

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-09-21 12:57:19am