ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
186227 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ กงบ. กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 202800 202800
186228 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ กงบ. กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 9000 9000
186229 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) กงบ. กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 20000 20000
186230 เครื่องพิมพ์เช็ค กงบ. กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 45000 45000
186231 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 กงบ. กองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 54000 54000
192209 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) กองการเงินและบัญชี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 282000 282000
192210 เก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน 2 ตัว (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) กองการเงินและบัญชี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9600 9600
192211 เก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 36 ตัว (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) กองการเงินและบัญชี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 103140 103140
192212 พาร์ทิชั่น (Partition) จำนวน 1 ชุด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) กองการเงินและบัญชี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000 30000
192213 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) กองการเงินและบัญชี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 21000 21000
192214 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 ตัว (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) กองการเงินและบัญชี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 33000 33000

ข้อมูล ณ วันที่ 2020-09-26 01:12:54pm