ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176028 ปรับปรุงโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 10 ตำบลสามเงา จ.ตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 30786700 30786700
176033 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดรั่ว สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 45196300 45196300
176042 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคลองไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สามเงา จ.ตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 55887600 55887600
176052 โครงการประปาภูเชาพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปรอผาโด้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.อุ้งผาง จ.ตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 24941000 24941000
176056 โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนบ้านตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 จ.ตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 7932600 7932600
176172 ค่าดำเนินการออกแบบงานชลประทาน ฝายบ้านศาลาแดง หมู่ที่ 19 บ้านศาลาโป่งแดง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 20544 20544
176171 ค่าดำเนินการออกแบบงานชลประทาน ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10272 10272
176170 ค่าดำเนินการออกแบบงานชลประทาน ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8217.4 8217.4
176169 ค่าดำเนินการออกแบบงานชลประทาน ทรบ.ปากคลอง โครงการปรับปรุงฝาย แม่ระวานพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3675 3675
176168 ค่าดำเนินการออกแบบงานชลประทาน ฝายแม่ระวาน โครงการปรับปรุงฝาย แม่ระวานพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที 5 บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงาจังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3862.3 3862.3
176167 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ทรบ.บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176166 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ทรบ.คลองปลาร้า หมู่ที่ 10 บ้านบ่อแปดร้อย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176165 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ แก้มลิงคลองใน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176164 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ แก้มลิงโนนใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176163 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ แก้มลิงคลองแขยง ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176162 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลากปืน หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176161 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเกียน หมู่ที 7 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176160 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ปรับปรุงคลอง1L-MC กม.8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งนาขวัญ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176159 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพร้าวใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพร้าว ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176158 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ฝายบ้านศาลาแดง แห่งที่ 2 หมู่ที่ 19 บ้านศาลาโป่งแดง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176157 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ทรบ.คลองอีมิ หมู่ที่ 13 บ้านมอเจริญ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176156 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง MC กม.16+930 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176155 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง MC กม.18+980 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176154 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง MC กม.21+940 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176152 ปรับปรุงที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (วังยาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8290000 8290000
176153 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง MC กม.26+110 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176180 ทรบ.คลองปากแคว พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3531605.14 3531605.14
176181 ทรบ.คลองตาแฟง พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 18049108.14 18049108.14
176271 แก้มลิงแปลงเกษตรแห่งที่ 3 ในพื้นที่ สปก.อ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 10000000 10000000
176272 แก้มลิงฝายคลองกระแซง สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 1000000 1000000
176273 ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองวังทองหลาง พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 9500000 9500000
176274 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลอง MC กม.0+115 สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 850000 850000
176275 แก้มลิงบึงกอกพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 7000000 7000000
176277 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองปู 1 สาย สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 500000 500000
176278 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายคลองยม-น่าน กม.17+000 - กม.22+000 สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 20000000 20000000
176279 ซ่อมแซมคันคลองน้ำไหล 1 สาย สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 570000 570000
176280 ซ่อมแซมคันคลองแม่น้ำยมน่าน,ยมสายเก่า จำนวน 4 แห่ง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 4980000 4980000
176282 ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนคันคลองซอย 36R-LMC สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 600000 600000
176283 ซ่อมแซมงานเสริมคันดินคลอง LMC กม.70+000-72+000 สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 700000 700000
176284 ซ่อมแซมลาดตลิ่งและขุดลอกคลองระบายหนองคุ้ม สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 891000 891000
176285 ซ่อมคันคลอง RMC ช่วงกม.15+266 สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 860000 860000
176286 ซ่อมแซมงานเสริมคันดินคลอง LMC กม.67+500-69+500 สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 800000 800000
176287 ซ่อมแซมลาดตลิ่งฝายห้วยแม่คำมี สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 972000 972000
176288 ซ่อมแซมคันคลอง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 800000 800000
176289 ซ่อมแซมคันคลอง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 800000 800000
176290 ซ่อมแซมคันคลอง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 800000 800000
176291 ซ่อมแซมคันคลอง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 800000 800000
176292 ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.66+731 สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 700000 700000
176457 ปรับปรุงถนนรอบบริเวณฝ่ายก่อสร้างที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.6844 กม. สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2140885.49 0
176458 ปรับปรุงถนนรอบบริเวณฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 0.238 กม. สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 649000 0
176506 ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 9 ระยะที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9672480.54 9672480.54
176507 ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 10 สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6523797.3 6523797.3
176508 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9685582.76 9685582.76
176509 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9782884.25 9782884.25
176510 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1994640.07 1994640.07
176693 ปรับปรุงคลองเชื่อมคลองปู-คลองแต้ว พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6500000 6500000
176819 ปรับปรุง ปตร.ปากคลองส่งน้ำสาย MC โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 31694719.99 31694719.99
176854 ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัยตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4749241.08 4749241.08
176890 ฝายบ้านมอฝ้าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6871030.44 6871030.44
177085 ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 19001600 19001600
177096 ทรบ.คลองตาเป้า พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10765638.11 0
177197 ซ่อมแซมอาคารภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (วังบัว) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3395014.01 3395014.01
177209 บำรุงรักษา โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 239130 239130

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-11-19 05:20:21pm