ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
148004 (6) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11761000 11761000
148062 (1.33) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9974500 9974500 50 47 2 1 90 90
152209 (1.30) ค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมาก พร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 760100 760100
152296 (67) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโงก จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78400000 78400000 140 115 14 3 90 90
152310 (82) ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 341250000 25335600
155620 ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2561 55248113 55248113
156043 273. ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2561 41856500 41856500
146257 (1.525) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152170 (4) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำแม่มาน สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 37 37 1200000 267245 270 270
152171 (5) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 25 23 1400000 158398 270 270
154143 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 เงินทุนหมุนเวียน 2561 170000 170000
157018 แก้มลิงหนองชำพร้อมอาคารประกอบระยะที่3ตำบลวังจันทร์ตำบลวังหมันอำเภอสามเงาจังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 256680000 256680000
145686 (1.4) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 602000 602000
154141 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เงินทุนหมุนเวียน 2561 1980000 1980000
154142 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เงินทุนหมุนเวียน 2561 952000 952000
154144 เครื่องเจาะโลหะแบบตั้งพื้น ขนาด 25 มม. สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เงินทุนหมุนเวียน 2561 35000 35000
154145 แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,500 กิโลกรัม สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เงินทุนหมุนเวียน 2561 40000 40000
154146 เครื่องประจุแบตเตอรี่ สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เงินทุนหมุนเวียน 2561 15000 15000
154147 รอก ขนาด 2 ตัน สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500
154184 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เงินทุนหมุนเวียน 2561 1489000 1489000
154185 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
146256 (1.524) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 212900 212900 15 15 130000 129811.1 180 180
149349 (1.1320) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในสำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 25 25 1500000 326306 180 180
145221 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบงานจัดหาแหล่งน้ำส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นิคมมันสำปะหลัง สหกรณ์นครชุม ระยะ 2 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145222 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบึงทับแรต 1 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145223 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบึงทับแรต 2 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145781 (1.49) กำจัดวัชพืชคลอง 1R-MC โครงการวังบัว กม.15+000 - กม.29+000 โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 189800 189800 5 132860 104373.6 90 90 942 15.7
145782 (1.50) กำจัดวัชพืชคลอง MC โครงการวังบัว กม.10+000 - กม.20+000 โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 235600 235600 6 164920 104373.6 90 90 904 15.07
145783 (1.51) กำจัดวัชพืชคลอง 2R-MC โครงการวังบัว กม.0+000 - กม.9+000 โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 217500 217500 6 152250 54824.9 90 90 878 14.63
145787 (1.55) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC โครงการหนองขวัญ กม.5+000 - กม.10+000 โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 211000 211000 5 147000 145748.9 90 90 1283 21.38 3129 52.14
145788 (1.56) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC โครงการวังยาง กม.10+000 - กม.20+000 โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 414100 414100 11 290000 289915.55 90 90 2554 20.11 6062 47.74
146242 (1.510) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4512500 4512500 16 1331000 273 273
146243 (1.511) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4671700 4671700 57 4671700 3407008.75 273 273
146774 (1.5) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำสาย 3R-MC กม.33+393 โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 10 513000 245803.7 180 180
147154 (1.82) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1L-MC ฝายคลองสวนหมาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 36 969000 909148.3 90 90
147155 (1.83) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริป่าคา สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 50 1357000 1352111.8 90 90
147156 (1.84) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1R-MC ฝายคลองสวนหมาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 27 1442000 1239734.75 180 180
148065 (1.36) ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1R-MC กม.16+163 โครงการวังบัว สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 23 1228000 398292.3 180 180
148066 (1.37) ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1R-MC กม.22+050 โครงการวังบัว สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2300000 2300000 18 980000 358593.8 180 180
148067 (1.38) ปรับปรุงอาคารบังคับกลางคลอง 1R-MC กม.18+924 โครงการวังบัว สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2300000 2300000 17 919600 59623.03
148191 (1.162) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสาย 1R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
148192 (1.163) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหน้าฝายหนองปิ้งไก่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000
148193 (1.164) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสาย 2R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
148690 (1.661) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 585200 585200
149185 (1.1156) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายบึงหล่ม โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3900000 3900000 29 1539000 1075398.1 180 180
149195 (1.1166) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ กม.18+000 ฝายเลิงกระพงษ์ โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 25 670000 567205.05 90 90
149225 (1.1196) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ โครงการฝายท่ากระดาน โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 15 787000 540809.9 180 180
149226 (1.1197) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการฝายท่ากระดาน โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2900000 2900000 36 1925000 946076.25 180 180
149227 (1.1198) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทรบ.คลองสุขใจ คลองส่งน้ำสาย3R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 11 306000 252452.75 90 90
149228 (1.1199) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทรบ.โนนสวรรค์ คลองส่งน้ำสาย2R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 3 298000 235738.1 90 90
149232 (1.1203) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.15+000-17.00 โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000 1 42000 16663.7 90 90
149234 (1.1205) ซ่อมแซมคันคลอง กม.2+600 คลองส่งน้ำสาย 1R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 7 199000 161764.55 90 90
149235 (1.1206) ซ่อมแซมหินเรียงหน้าท้าย ทรบ.คลองส่งน้ำสาย 1R-MC กม.2+400 โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 13 343000 247344.25 90 90
149236 (1.1207) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้าย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายซอย 4R-MC วังยาง คลองกระบวยทอง กม.0+050 โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 13 361000 234629.25 90 90
149239 (1.1210) ซ่อมแซมหินเรียงหน้าท้าย ทรบ.คลองอีหมี โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 47 1280000 1102731.35 90 90
149245 (1.1216) ซ่อมแซมคันคลอง กม. 25+000 คลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 8 221000 184196.7 90 90
149246 (1.1217) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.กม.2+965 คลองส่งน้ำ 3R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 13 361000 305818.95 90 90
149268 (1.1239) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขต สบ.1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 3 174669.34 80184.1 90 90
149314 (1.1285) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้าย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายซอย 4R-MC วังยาง คลองกระบวยทอง กม.6+909 โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 8 348000 273806.5 90 90
149315 (1.1286) ซ่อมแซมปตร.วังไทร โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 10 438000 322637.75 90 90
149317 (1.1288) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขต สบ.3 โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 4 109053.66 79783.2 90 90
149318 (1.1289) ซ่อมแซมฝายบ้านวังวัด โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 22 606000 514181.35 90 90
149340 (1.1311) ซ่อมแซมคันคลอง 2L-MC (คลองสาแวด) กม.17+ 500 - กม.20 + 500 โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1544000 1544000 1 22000 90 90
149341 (1.1312) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทรบ.หนองทอง คลองส่งน้ำสาย 3R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 10 265000 233800 90 90
152255 (26) ระบบระบายน้ำคลองพร้าวพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่2 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000 94 7710000 4104104.15 273 273
154148 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียน 2561 952000 952000
157775 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบประมาณอื่น ๆ 2561 1100000 1100000 44 1100000 84 84
157998 ซ่อมแซมอาคารกลางคลอง คลองสายใหญ่ โครงการวังไทร (MC) กม.3+750 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000 15 362000
158000 ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองสายใหญ่ โครงการวังไทร (MC) กม.7+540 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
145789 (1.57) กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 1 - 3 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1053000 1053000 40 0 737000 707076 270 270
146253 (1.521) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 0 0 0 0 0 0
146254 (1.522) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 242500 242500 10 0 170000 169393.75 120 120
146255 (1.523) บำรุงรักษาหัวงานโครงการ โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1220600 1220600 50 0 900000 896919.9 180 180
146816 (1.47) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 720000 720000 12 0 260000 257323.15 120 120
146926 (1.17) ปรับปรุงระบบเครือข่ายและสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในโครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 5 0 59700 59598.1 60 60
147020 (1.22) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยลึก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 70 68 1484000 1482605.45 210 210
147021 (1.23) ฝายพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านกิ่งไม้ขาว สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000
147022 (1.24) ฝายพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านพญาไม้ทอง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000
147045 (15) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยน้ำเย็น สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 100 97 2844000 2711725.4 210 210
147683 (80) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามเงาตก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34064800 34064800 120 116 7711200 6743954.65 210 210
148068 (1.39) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 40 38 1650000 1634605.8 210 210
148069 (1.40) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายนาเบิก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8600000 8600000 60 57 3384100 3109085.1 210 210
148572 (1.543) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณหน้าโรงสูบน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 5 0 300000 86959.2 90 90
148573 (1.544) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณหน้าโรงสูบน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 5 0 300000 85608 90 90
148574 (1.545) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณหน้าโรงสูบน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 5 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 6 0 300000 73683.2 60 60
148575 (1.546) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณหน้าโรงสูบน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 6 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 6 0 300000 101846.8 90 90
149170 (1.1141) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายซอย 4 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 8 0 128000 127614.3 90 90
149171 (1.1142) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายซอย 3 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 10 0 156000 155411.2 90 90
149172 (1.1143) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 15 0 357000 356943 90 90
149173 (1.1144) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 15 0 350000 347761.15 90 90
149196 (1.1167) ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 3 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 15 0 342000 311076.7 60 60
149197 (1.1168) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 2 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 15 0 384000 350589.9 60 60
149199 (1.1170) ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำเพอะพะ 2 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 15 0 357000 318964.2 60 60
149201 (1.1172) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 7 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 760000 760000 15 0 336000 334972.5 60 60
149218 (1.1189) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 14 0 293000 292569.2 90 90
149219 (1.1190) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 15 0 355000 354424.15 90 90
149284 (1.1255) ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 20 0 121000 120843.6 90 90
149285 (1.1256) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 15 0 246000 215586.3 60 60
149286 (1.1257) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 20 0 329000 291308.6 60 60
149287 (1.1258) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 25 0 222000 221645.2 90 90
149298 (1.1269) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและระบบไฟฟ้าประตูระบายน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก่ โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 5 0 113000 112911.8 60 60
149300 (1.1271) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย A ฝายแม่จะเรา โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 15 0 227000 226918.25 60 60
149301 (1.1272) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ฝายมะโอโค๊ะ 2 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 20 0 355000 261807.45 30 30
149302 (1.1273) ซ่อมแซมหินเรียงฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุยเล่อตอ โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 20 0 180000 100526 30 30
149304 (1.1275) ซ่อมแซมหินทิ้งลาดด้านท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ท้อ โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 680000 680000 10 0 249400 247541.7 60 60
149305 (1.1276) ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 10 0 115000 114846.8 90 90
149306 (1.1277) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 35 0 229000 227875.75 60 60
149309 (1.1280) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 5 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 15 0 327000 326662.4 60 60
149312 (1.1283) ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยน้าเย็น โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 15 0 361000 319005.65 60 60
149313 (1.1284) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยผากระเชอ โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 20 0 484000 436555.75 60 60
149319 (1.1290) ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 1,4,5,6,7 และ 8 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 520000 520000 20 17 499000 498758.5 60 60
149320 (1.1291) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย หน่วยสูบน้ำที่ 1 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 620000 620000 12 0 287000 284422 60 60
149321 (1.1292) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 6 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 640000 640000 15 0 294000 293174.55 60 60
149322 (1.1293) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย หน่วยสูบน้ำที่ 1 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 780000 780000 15 13 372000 369836.75 90 90
149323 (1.1294) ซ่อมแซมฝายวาเล่ย์พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 30 0 558000 0 0 0
149324 (1.1295) ซ่อมแซมพร้อมขุดลอกฝายมอเกอร์ไทย โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 30 0 581000
149339 (1.1310) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 9 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 15 0 330000 329607.8 90 90
149345 (1.1316) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 8 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 740000 740000 15 0 343000 341699.45 60 60
149346 (1.1317) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 4 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 5 0 91000 90911.8 60 60
149347 (1.1318) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 4 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 760000 760000 15 0 371000 370676.75 60 60
151922 (26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายทุ่งหลวง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000000 12000000 70 0 4125900 572622.9 60 60
153177 โครงการจัดทำแหล่งอาหารสัตว์ป่า ระบบประปาภูเขา เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านหม่องกั๊วะ) จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบกลาง 2561 14530000 14530000
154149 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000
154150 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียน 2561 1489000 1489000
154151 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียน 2561 9500 9500
154152 เครื่องอัดลม ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 8 ลบ.ฟุตต่อนาที โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียน 2561 55000 55000
156669 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (โครงการชลประทานชลประทานตาก) สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
157776 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 20 570000 384614.62 60 60
158983 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำลงคลอง กม.2+650 (ฝั่งขวา) ระบบผันน้ำคลองตาไหล ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000 31 21 600000 557991.4 60 60
158984 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองตาไหล กม.2+100 - กม.2+200 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบประมาณอื่น ๆ 2561 200000 200000 0 0 0 0 0 0
158985 ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งคลองตาไหล ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบประมาณอื่น ๆ 2561 320000 320000 5 5 96000 95755.15 60 60
159252 ปรับปรุงถนนเข้าหัวงาน ถนนบนสันเขื่อนและถนนภายในบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบประมาณอื่น ๆ 2561 9000000 9000000 29 20 560000 148000 30 30
145228 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาปลากั้ง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000 100 80 3600000 0 210 210
145230 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสะเลียม ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 17000000 17000000
145786 (1.54) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1029000 1029000 30 30 720000 704587 180 180 0 107 0 115 0 130 0 190 0 230 0 270
146247 (1.515) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 0 0 0 0 180 180
146248 (1.516) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1848600 1848600 35 35 1293000 1213682 360 360
146814 (1.45) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 710000 710000 10 10 209700 205489 90 90
147043 (13) ปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายปลาฝา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11548600 11548600 60 65 3368400 3262425 300 300
147044 (14) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำบ้านท่าวะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000 85 90 3410300 3410300 180 180
147150 (1.78) ซ่อมแซมห้อง control room โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แรม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000 20 24 293000 447683 90 90
147151 (1.79) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากไฮ่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 20 8 296800 294015 90 90
147152 (1.80) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 20 31 467500 459937 90 90
147153 (1.81) ซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 35 30 0 0 30 30
147157 (1.85) ซ่อมแซมระบบท่อผันน้ำและอาคารประกอบจากฝายแม่จองไฟลงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 15 11 237400 236725 120 120
147158 (1.86) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เกี่ยม 3 สาย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 10 16 185500 213193 120 120
148628 (1.599) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแม่หยวก โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 2 0 0 0 90 90
148692 (1.663) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 60000 60000 2 0 42000 0 90 90
149200 (1.1171) ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบายในระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 10 9 154000 135292 90 90
149221 (1.1192) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในระบบส่งน้ำฝายทุ่งไผ่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 10 3 141700 141608 90 90
149244 (1.1215) ซ่อมแซมประตูน้ำ (RIVER OUTLET) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 10 2 91500 91402 90 90
149252 (1.1223) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายพญา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 10 16 251000 248025 90 90
149258 (1.1229) ซ่อมแซมท่อลอดถนนทางเข้า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถาง โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 15 3 72000 71191 90 90
149259 (1.1230) ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบายในระบบส่งน้ำฝายหนองดู่ (โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถาง) โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 10 4 123000 122989 90 90
149260 (1.1231) ซ่อมแซมท่อลอดห้วยแม่ถาง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถาง โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 30 36 865000 861082 120 120
149265 (1.1236) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแม่หม้าย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 15 11 235000 228584 120 120
149273 (1.1244) ซ่อมแซมท่อลอดถนน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 15 12 190000 174765 90 90
149274 (1.1245) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายร้องผ้าขาว โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 15 20 320000 249134 120 120
149275 (1.1246) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย River Outlet โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 15 12 160000 148923 120 120
149276 (1.1247) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายท่าช้าง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 20 16 564000 560559 120 120
149277 (1.1248) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายท่าช้าง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 20 7 320000 299480 180 180
149282 (1.1253) ซ่อมแซมประตูน้ำ (RIVER OUTLET) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่ง โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 15 3 133900 132914 90 90
149283 (1.1254) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มาน โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1300000 1300000 15 8 150000 149399 90 90
149356 (1.1327) ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบายในระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มาน โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 10 4 85300 82855 90 90
149357 (1.1328) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มาน โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 20 23 790000 783180 120 120
149358 (1.1329) ซ่อมแซมทำนบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มาน โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 10 3 50000 37903 120 120
151920 (24) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายแม่ก๋อน ระยะที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13358000 13358000 50 66 3663000 3654949 270 270
151921 (25) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายร้องเข็ม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31148000 31148000 120 114 5552323 5293265 270 270
154158 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 32000 32000 0
154159 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800 0
154160 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 53000 53000 0
154161 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 38000 38000 0
154162 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000 0
154163 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000 0
154164 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 33000 33000 0
154165 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 9000 9000 0
154166 ชุดเครื่องขยายเสียงขนาดกำลังขับ ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 85000 85000 0
154167 รอก ขนาด 2 ตัน โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500 0
156670 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน (โครงการชลประทานชลประทานแพร่) สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 2600000 2600000
157774 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1100000 1100000 44 877000 854222 120 120
159253 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาและฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่มาน ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 37353000 37353000
159254 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาฝายท่าช้าง ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 11455000 11455000
159255 ปรับปรุงถนนรอบบริเวณโครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 2379000 2379000
145001 ระบบระบายน้ำคลองตาดิน ระยะที่ 2 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7720000 7720000
145780 (1.48) กำจัดวัชพืชในเขตโครงการ 6 แห่ง โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 10 0 25 0 50 0 63 0 90 0 95 0 98 0 100 0 103 0 105 0 108 0 110 0 113 0 113 0 113
146161 (1.429) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6390000 6390000
146245 (1.513) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 607000 607000
146246 (1.514) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2053400 2053400
146252 (1.520) บำรุงรักษาคลองสายซอย โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 843400 843400
146813 (1.44) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 660000 660000
147162 (1.90) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมลูกรังบดอัดแน่น โครงการอ่างเก็บน้ำหนองลี้ โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000
147163 (1.91) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการอ่างเก็บน้ำบึงใหญ่ โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
147164 (1.92) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.คลองบางหว่าน , ทรบ.คลองต้นข้อ โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
149167 (1.1138) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ท่าลาด โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
149168 (1.1139) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.บางสนิม โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
149194 (1.1165) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.8+740 และคันคลอง คลองยม - น่าน โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์ ) โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
149230 (1.1201) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมลูกรังบดอัดแน่น โครงการอ่างเก็บน้ำหนองเกรียง โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
149237 (1.1208) ซ่อมแซมคันดิน ทรบ.ท่าไม้แดงและทรบ.ชัยมงคล โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
149242 (1.1213) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเพชรหึง (กิ่วงัวดำ) โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
149250 (1.1221) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำด้านท้ายโครงการทะเลหลวง (แก้มลิง ) โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
149254 (1.1225) ซ่อมแซมฝายท่าแพพัฒนาพร้อมขุดลอกตะกอน โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
149255 (1.1226) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000
149256 (1.1227) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการฝายศรีเชลียง โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000
149264 (1.1235) ซ่อมแซมอาคารฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
149271 (1.1242) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์ ) โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4500000 4500000
149307 (1.1278) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บห้วยแม่สูง โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 660000 660000
149308 (1.1279) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
149310 (1.1281) ซ่อมแซมเสาวัดระดับน้ำ จำนวน 10 แห่ง โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 320000 320000
149326 (1.1297) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
149327 (1.1298) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตพร้อมคันคลองสาย LMC , RMC , 1L-RMC , 1R-1R-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
152114 (28) ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80000000 80000000
154153 เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 45 มิลลิเมตร โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
154154 เครื่องกระทุ้งดิน โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียน 2561 132000 132000
154155 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียน 2561 58000 58000
154156 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000
154157 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
155576 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขา จังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2561 2857813 5169991
155855 89. ปรับปรุงท่อระบายน้ำด้านเหนือฝายยางคลองกระจงโครงการชลประทานสุโขทัยตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2561 6901250 6901250
157019 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำทุ่งทะเลหลวง(แก้มลิง)จำนวน5แห่งตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 231426300 231426300
157020 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่สำใต้ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 29892000 29892000
157021 อาคารบังคับน้ำคลองตาดินพร้อมระบบระบายน้ำหมู่ที่6 ตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 73722000 73722000
157777 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 11 800000 261815.4 90 90
157977 ซ่อมแซมคันคลองแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบประมาณอื่น ๆ 2561 3500000 3500000 8 0 85731 0 60 60
158001 ซ่อมแซมท่อลอดถนนปลายคลอง DO โครงการอ่างเก็บน้ำคอลงข้างใน จังหวัดสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000 10 11 316000 87271.8 90 90
159251 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) ตำบลป่ากุมเกาะในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบประมาณอื่น ๆ 2561 6000000 6000000 10 0 142000 0 60 60
145226 ฝายห้วยแม่หล่าย ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 27500000 27500000
145229 ฝายห้วยแม่คำมี ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25900000 25900000
145784 (1.52) กำจัดวัชพืช (บริเวณเหนือและท้ายฝายแม่ยม, คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย, คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1028000 1028000 10 8 719034 418606.4 90 90 3418 56.97 5127 85.455 6267 104.445 7976 132.93 10065 167.745 11774 196.23 12913 215.22 14053 234.21 14812 246.87 15762 262.695 16711 278.52 17661 294.345 18990 316.5
146240 (1.508) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 442300 442300 10 5 342629 309338 90 90
146241 (1.509) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 69 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 768100 768100 10 8 626570 471704.8 90 90
146244 (1.512) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 768100 768100 10 5 575990 482735 90 90
146251 (1.519) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 962000 962000 10 7 468600 266680 330 330
146775 (1.6) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองซอย RMC ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (คลองซอย 25L-RMC กม.0+500, คลองซอย 20L-RMC กม.2+250, คลองซอย 20L-RMC กม.2+910, คลองซอย 20L-RMC กม.4+365) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1600000 1600000 30 40 775610 767948.8 77 77
146812 (1.43) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 30 5 127800 127757.25 60 60
148063 (1.34) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ LMC. พร้อมอาคารประกอบ กม.38+100-38+550 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7500000 7500000 60 29 3348000 728976.2 90 90
148064 (1.35) ปรับปรุงระบบเกียร์มอร์เตอร์อาคารท่อลอดถถนนคลอง LMC กม.57+492 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1280000 1280000 30 8 260000 259938.8 90 90
149166 (1.1137) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำเข้าคลอง กม.72+441 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 860000 860000 20 20 557850 557325.5 90 90
149169 (1.1140) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำคลอง LMC กม.59+228 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 15 9 204900 204707.85 90 90
149202 (1.1173) ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านาคลองซอย 23R,28R,34R-LMC. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 10 8 209300 121132.8 90 90
149203 (1.1174) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองซอย 23R,25R,28R-LMC. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 10 10 209300 208958.8 90 90
149204 (1.1175) ซ่อมแซมบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาและท่อรับน้ำป่าในคลอง RMC 25 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 10 4 89950 89903.25 90 90
149205 (1.1176) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนว 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 15 8 192140 192117.05 30 30
149206 (1.1177) ซ่อมแซมบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาและท่อรับน้ำป่าในคลอง LMC 25 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 10 5 119900 119871 60 60
149207 (1.1178) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารบังคับน้ำในคลอง RMC 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 10 5 127800 127757.25 60 60
149208 (1.1179) ซ่อมแซมบานระบายอาคารทิ้งน้ำฉุกเฉินในคลอง LMC 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 10 5 109800 109776.6 60 60
149209 (1.1180) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายอาคารบังคับน้ำในคลอง LMC 16 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 10 6 149900 149838.75 60 60
149210 (1.1181) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ คลอง LMC. 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 20 18 405100 402714.8 90 90
149211 (1.1182) ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณอาคารอัดน้ำกลางคลองในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 30 5 326400 33122.25 30 30
149212 (1.1183) ขุดลอกตะดินคลองซอยในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 13 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 50 15 1073000 1031655.05 90 90
149213 (1.1184) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและอาคารประกอบคลองซอย 10 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 30 23 825430 798938.65 90 90
149214 (1.1185) ขุดลอกตะกอนคลอง LMC. และคลองซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 9 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1850000 1850000 70 16 1550000 892304.2 90 90
149215 (1.1186) ขุดลอกตะกอนคลองสายใหญ่และคลองซอยฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4, 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1860000 1860000 70 37 1610000 1076625.05 90 90
149216 (1.1187) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาด กม.6+000 ถึง 8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1874000 1874000 40 8 881050 880310.25 90 90
149217 (1.1188) ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำป่าคลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 50 27 1345600 1345299.9 90 90
149220 (1.1191) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตบริเวณไซฟอนแม่คำมี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 20 10 260850 260708.95 90 90
149222 (1.1193) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำห้วยเดื่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 977000 977000 30 25 580350 569392.25 90 90
149223 (1.1194) ซ่อมแซมคลองซอย 9L RMC 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 995000 995000 20 10 634780 303576.05 90 90
149224 (1.1195) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4, 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1670000 1670000 30 30 959760 791793.5 90 90
149229 (1.1200) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลอง LMC กม.12+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 20 10 183395 182131.6 60 60
149231 (1.1202) ซ่อมแซมคลองซอย 18R-LMC และระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 20 15 481540 447063 90 90
149243 (1.1214) ซ่อมแซมคลองซอย 5L-RMC 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 998000 998000 35 35 660170 659638.6 90 90
149251 (1.1222) ขุดลอกตะกอนคลองสายซอยและ คลอง LMC/RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 70 10 1360000 1249902.35 60 60
149253 (1.1224) ซ่อมแซมไซฟ่อนแม่สาย กม.60+928 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 20 12 301530 301266.75 90 90
149257 (1.1228) ซ่อมแซมคลองซอย 24L-RMC 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 978000 978000 30 28 633440 623816.1 90 90
149261 (1.1232) ซ่อมแซมแผนคอนกรีตดาดคลอง 3L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 580000 580000 25 9 298090 298020.65 90 90
149262 (1.1233) ซ่อมแซมแผนคอนกรีตดาดคลอง 4L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 580000 580000 25 1 298090 297516.05 90 90
149263 (1.1234) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลอง LMC ช่วงกม.0+200 ถึง 1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 20 12 250000 249714.95 90 90
149266 (1.1237) ซ่อมแซมคันคลอง ของคลอง LMC กม.58+286 ถึง 59+286 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 890000 890000 30 4 214320 214203.55 60 60
149267 (1.1238) ซ่อมแซมคันคลอง ของคลอง LMC กม.60+928 ถึง 62+208 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 35 20 631730 627585.25 90 90
149269 (1.1240) ซ่อมแซมคลองซอย 25L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 630000 630000 30 25 408990 408108.6 60 60
149278 (1.1249) ซ่อมแซมคลองซอย 12L-RMC 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 979000 979000 40 40 640310 625127.75 90 90
149279 (1.1250) ซ่อมแซมคลองซอย 13L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 986000 986000 40 20 641810 630034 90 90
149280 (1.1251) ซ่อมแซมคลองซอย 18L-RMC 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 988000 988000 40 35 655290 655191.65 90 90
149281 (1.1252) ซ่อมแซมคันคลองซอย 14L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 995000 995000 20 35 650810 642182.9 90 90
149288 (1.1259) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนคันคลองซอย 31R-LMC กม.7+660 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 10 8 152230 152046.9 90 90
149299 (1.1270) ซ่อมแซมคลองซอย 12R-LMC และระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 20 10 372360 291101.1 90 90
149303 (1.1274) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและอาคารประกอบ ทรบ.ปลายคลอง LMC กม.76+963 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 35 9 717020 715793.05 90 90
149316 (1.1287) ซ่อมแซมไซฟอนห้วยขี้เบี้ย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 470000 470000 20 14 266630 262438 90 90
149325 (1.1296) ซ่อมแซมไซฟ่อนห้วยร่องฝาง 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 984000 984000 30 19 530680 462752.7 90 90
149350 (1.1321) ซ่อมแซมคลองซอย 1L-10R-LMC และระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 30 14 403310 401801.75 180 180
149351 (1.1322) ซ่อมแซมคลองซอย 8R-LMC และระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 30 15 408260 394439.15 90 90
149355 (1.1326) ซ่อมแซมสะพานน้ำห้วยหินและห้วยหม้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 416000 416000 10 5 67090 66880.4 90 90
149359 (1.1330) ซ่อมแซมคลองซอย 6R-LMC และระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 20 10 345340 298042 90 90
149360 (1.1331) ซ่อมแซมคันคลอง LMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000 40 5 790240 181723.15 90 90
151916 (20) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ LMC พร้อมอาคารประกอบกม.59+738-60+928 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13000000 13000000 80 99 4786000 3143087.06 90 90
152181 (1.2) ท่อลอดคลองห้วยผักกระถิน กม.27+822 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4900000 4900000 40 22 2585000 521084.35 90 90
154182 เครื่องวัดกระแสน้ำขนาดเล็ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม เงินทุนหมุนเวียน 2561 250000 250000
154183 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000
156671 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม) สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม เงินทุนหมุนเวียน 2561 2500000 2500000
157771 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000
157973 ซ่อมแซมคันคลอง LMC.และ อาคารประกอบไซฟ่อนร่องผา กม.72+407 จังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
157974 ซ่อมแซมคันคลอง ของคลอง LMC. กม.73+432 จังหวัดแพร่ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
157975 ซ่อมแซมเสริมคันคลอง RMC กม.52+600 จังหวัดแพร่ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 920000 920000
157976 ซ่อมแซมคันคลอง 23R-LMC กม.0+550 ถึง กม.1+500 จังหวัดแพร่ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
157978 ซ่อมแซมคันคลอง ของคลอง LMC กม.12+800 ถึง 13+800 จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 990000 990000
157979 ซ่อมแซมอาคารน้ำตกที่ 1 คลอง RMC กม.50+904 จังหวัดแพร่ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
157980 ซ่อมแซมคันคลอง ของคลอง LMC กม.65+550 ถึง 66+550 จังหวัดแพร่ ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 990000 990000
157981 ซ่อมแซมอาคารรับน้ำเข้าคลอง RMC กม.51+672 จังหวัดแพร่ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 940000 940000
157982 ซ่อมแซมท่อรับน้ำเข้าคลอง LMC กม.50+572 จังหวัดแพร่ ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
157983 ซ่อมแซมท่อรับน้ำเข้าคลอง LMC กม.56+465 จังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000
157984 ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าและคันคลอง LMC กม.58+398 จังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000
157985 ซ่อมแซมท่อลอด คลอง 33R-LMC กม.2+830 จังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000
157986 ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายในคลอง RMC จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
157987 ซ่อมแซมบานระบายท่อรับน้ำป่าในคลอง LMC จังหวัดแพร่ ตำบลดำเนินการหลายจุด อำเภอดำเนินการหลายจุด จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000
157988 ซ่อมแซมอาคารที้งน้ำไซฟ่อนแม่หล่าย กม.38+708 จังหวัดแพร่ ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 980000 980000
157989 ซ่อมแซมอาคารท่อลอดช่อแฮและคันคลอง LMC กม.57+507 จังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000
157990 ซ่อมแซมอาคารรางเทข้ามคลอง LMC กม.71+577 จังหวัดแพร่ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
157991 ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า คลอง LMC กม.62+725 จังหวัดแพร่ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000
157992 ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า คลอง LMC กม.67+210 จังหวัดแพร่ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000
157993 ซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลองซอย 32R-LMC จังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000
159090 ซ่อมแซมคลองซอย 7R-LMC และระบบส่งน้ำ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
159091 ซ่อมแซมคลองซอย 10R-LMC และระบบส่งน้ำ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
159258 ซ่อมแซมถนนบริเวณที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 1589000 1589000
159259 ซ่อมแซมถนนบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบประมาณอื่น ๆ 2561 4183000 4183000
145785 (1.53) กำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ 9 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1053000 1053000 20 27 1000000 188852.6 330 330 0 0 1320 110
146249 (1.517) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 320300 320300
146250 (1.518) บำรุงรักษาหัวงานและบ่อสูบน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 820000 820000 20 13 679000 118235.3 330 330
146815 (1.46) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 710000 710000 2 2 32000 27130.7 60 60
148195 (1.166) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย DL.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148691 (1.662) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 40000 40000
149165 (1.1136) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
149190 (1.1161) ซ่อมแซมลูกรังบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ดินในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 8 8 63900 59937.5 90 90
149191 (1.1162) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบ verticai turbine โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7460000 7460000 12 25 560000 249503 300 300
149192 (1.1163) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7491000 7491000 12 15 620000 144316.6 300 300
149193 (1.1164) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อทางดูดเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าบ่อสูบน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7895000 7895000 14 10 630000 98625.1 300 300
149240 (1.1211) ซ่อมแซมพัฒนาบ่อสูบน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3340000 3340000 8 11 540000 89425 360 360
149247 (1.1218) ซ่อมแซมลูกรังบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ดินในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 4 12 63900 84066.8 90 90
149248 (1.1219) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 4 11 153400 77442.35 90 90
149272 (1.1243) บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4848000 4848000 7 1 380000 9125.55 360 360
149296 (1.1267) ซ่อมแซมท่อและระบบระบายน้ำบริเวณหัวงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 10 4 160000 26182.35 90 90
149297 (1.1268) ซ่อมแซมดินและลูกรังคันกั้นน้ำบริเวณหัวงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 5 2 112000 13248.9 90 90
149311 (1.1282) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาหมอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 760000 760000 8 7 130000 39746.7 60 60
149342 (1.1313) ซ่อมแซมบ่อสูบน้ำใต้ดินและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 5 6 80000 74451.2 60 60
149343 (1.1314) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 6 6 162000 74451.2 90 90
149344 (1.1315) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ National พร้อมอุปกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6430000 6430000 14 19 480000 176736.2 240 240
151917 (21) เจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่ พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16765000 16765000 12 7 900000 74197.9 330 330
154175 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียน 2561 1375000 1375000
154176 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
154177 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียน 2561 58000 58000
154178 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
154179 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000
154180 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
154181 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียน 2561 9500 9500
155775 9. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำหนองปลาหมอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2561 5169991 5169991
156336 459. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2561 81870 81870
157772 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 40 1000000 163462.2 90 90
145217 ปรับปรุง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.28+000 สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9000000 9000000
145218 ปรับปรุงคลองบึงนก สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 18000000 18000000
145219 ปรับปรุงคลอองนาป่าแดง-ห้วยยั้ง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 800000 800000
145220 ปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำบ้านนาป่าแดง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9000000 9000000
145790 (1.58) กำจัดวัชพืชโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1029000 1029000 1440 24 2700 45 3600 60 4080 68
146258 (1.526) บำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1540100 1540100
146259 (1.527) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2568500 2568500
147159 (1.87) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองพระร่วง จำนวน 5 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
147160 (1.88) ขุดลอกคลองส่งน้ำ ห้วยใหญ่-พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9500000 9500000
147161 (1.89) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 2L-MC กม.10+500 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000 480000
147603 (1.21) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองปู่พระร่วง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7840000 7840000
148194 (1.165) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหน้าฝายตาเท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9790000 9790000
148196 (1.167) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหน้าฝายผู้ใหญ่ปุ๋ย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9770000 9770000
148428 (1.399) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสารบบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7500000 7500000
148429 (1.400) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสามพวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7500000 7500000
148576 (1.547) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000
149174 (1.1145) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
149175 (1.1146) ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คลอง 1R-2L-MC กม.6+010 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 420000 420000
149176 (1.1147) ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คลองแม่ฝายสายบน กม.7+198 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000 480000
149177 (1.1148) ซ่อมแซมท่อลอด คลองแม่ฝายสายบน กม. 7+417 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
149178 (1.1149) ซ่อมแซมท่อลอด บ้านหนองโสน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
149179 (1.1150) ซ่อมแซมท่อลอดบ้านหนองโสน กม.10+029 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
149180 (1.1151) ซ่อมแซม ทรบ. บ้านหนองทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
149181 (1.1152) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.11+450 ,กม.12+574 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
149182 (1.1153) ซ่อมแซม ทรบ.สามหมื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000
149183 (1.1154) ซ่อมแซม ทรบ. กม.0+000 คลองลำแม่พาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
149184 (1.1155) ซ่อมแซมท่อลอด คลอง 1R-2L-MC กม.6+269 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
149186 (1.1157) ซ่อมแซมท่อลอดบ้านคลองพิไกร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 460000 460000
149187 (1.1158) ซ่อมแซมท่อลอด บ้านบึงบอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
149188 (1.1159) ซ่อมแซมท่อลอดกม. 19+900 บ้านวังเฉลียง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
149189 (1.1160) ซ่อมแซมท่อลอดคลองลำแม่พาย กม.13+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
149198 (1.1169) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.28+980 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
149233 (1.1204) ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.กลางคลอง 1R-MC กม.8+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 440000 440000
149270 (1.1241) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงคลองห้วยใหญ่ กม.44+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
149289 (1.1260) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงคลองห้วยใหญ่ กม.15+676 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000
149290 (1.1261) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงคลองห้วยใหญ่ กม.16+406 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1060000 1060000
149291 (1.1262) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงท่อลอดถนนคลอง MC กม.14+760 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1119000 1119000
149292 (1.1263) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงและเอ็น คสล. คลองห้วยน้อย กม.2+125 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1150000 1150000
149293 (1.1264) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงคลองห้วยน้อย กม.4+185 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1185000 1185000
149294 (1.1265) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงและเอ็น คสล. คลองห้วยน้อย กม.8+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1208000 1208000
149295 (1.1266) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงและเอ็น คสล. คลองห้วยน้อย กม.5+170 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1255000 1255000
149328 (1.1299) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวด้านท้าย ทรบ.กลางคลอง MC กม.13+226 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 280000 280000
149329 (1.1300) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า คลอง 1L-MC กม.5+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
149330 (1.1301) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1L-MC กม.3+920 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
149331 (1.1302) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาคลองชักน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
149332 (1.1303) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
149333 (1.1304) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า คลอง 1L-MC กม.2+070 ,กม.2+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
149334 (1.1305) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า คลอง 1L-MC กม.8+400 ,กม.8+780 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
149335 (1.1306) ซ่อมแซม อาคารระบายน้ำ กม.4+938 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
149336 (1.1307) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 2L-MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000
149337 (1.1308) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2L-MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
149338 (1.1309) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
149348 (1.1319) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
149352 (1.1323) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงท่อลอดถนนคลองห้วยน้อย กม.33+302 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000
149353 (1.1324) ซ่อมแซมท่อลอดบ้านลำมะโกรก กม.16+210 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
149354 (1.1325) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงท้ายท่อลอดถนนคลอง 2R - 1R - 2L - MC กม. 4+160 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
151918 (22) ปรับปรุง ทรบ. ปากคลองส่งน้ำสาย 1L-MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22000000 22000000
151919 (23) ปรับปรุงคันคลอง 2L-MC กม.0+000-16+538 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000
154168 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
154169 รอก ขนาด 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000
154170 เครื่องเจาะโลหะแบบตั้งพื้น ขนาด 25 มม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียน 2561 35000 35000
154171 เครื่องประจุแบตเตอรี่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียน 2561 15000 15000
154172 ปากกาจับเหล็ก ขนาด 150 มม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียน 2561 9000 9000
154173 ถังบรรจุก๊าซออกซิเจน (O2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียน 2561 6500 6500
154174 กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียน 2561 110000 110000
155837 71. ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินกันเหลื่อมปี 2561 5068900 5068900
157773 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1060000 1060000
157972 ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 6000000 6000000
157994 ซ่อมแซมคันดินหินเรียงท้ายฝายคลองแม่ฝายบน กม.16+100 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
157995 ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ปากคลอง 1R-2L-MC จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
157996 ซ่อมแซมคันดินหินเรียงท้ายท่อลอดถนนคลองแม่ฝายบน กม.18+207 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
157997 ซ่อมแซมคันดินหินเรียงท้ายท่อลอดถนนคลอง 2R-1R-2L-MC กม.3+900 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 700000 700000
158002 ซ่อมแซมคันคลองท้ายอาคารกลางคลองปู่พระร่วง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
158003 ซ่อมแซมฝายปลายคลองห้วยปลัก ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000
158004 ซ่อมแซมคันคลองจันทิมา-บึงช้าง ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158005 ซ่อมแซมคันคลองสารบบ กม.20+220 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 450000 450000
158006 ซ่อมแซมคันคลองชักน้ำ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000
158007 ซ่อมแซม ทรบ.นาป่าแดง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 350000 350000
159208 ดาดคอนกรีตคลอง 1R-2L-MC กม.0+000 - กม.4+000 ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000000 30000000
159209 อาคารบังคับน้ำ คลองแม่ฝายสายล่าง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 6000000 6000000
159256 ปรับปรุงคันคลอง 2L-MC ระยะที่2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 40293000 40293000
159257 ปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2294000 2294000
145224 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพร้าวใหญ่ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 26870000 26870000
147615 (9) ฝายคลองดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 100 60 5221330 4392211.4 240 240
147616 (10) ฝายทดน้ำบ้านพะเด๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24255000 24255000 100 75 7940480 7289097.55 330 330
147617 (11) ฝายแม่ยางหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22486100 22486100 100 70 6833527 6793669.35 210 210
147656 (51) ฝายกุยเลอดิพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19464800 19464800 100 75 6000000 5025060.45 300 300
147791 (198) ฝายหนองจิกกรีพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30380000 30380000 100 80 4355716 4044442.1 210 210
149361 (1.1332) ซ่อมแซมอาคารพัสดุบริเวณโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1920000 1920000 15 12 761000 690796.75 120 120
152691 (2) ทรบ.คลองตาโฮ่ พร้อมระบบระบายน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 60760000 60760000 100 80 11830480 8034588.85 270 270
153156 โครงการจัดทำแหล่งอาหารสัตว์ป่า ระบบประปาภูเขา เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบกลาง 2561 15500000 15500000 40 24 3403000 2895826.9 270 270
153158 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอกน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบกลาง 2561 57526000 57526000 135 100 16325910 14419335.2 300 300
153231 ฝายสันป่าหินพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบกลาง 2561 29000000 29000000
155595 ฝายบ้านนาบ่อคำพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1580640 1580640
155959 192. ฝายแม่รากน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 เงินกันเหลื่อมปี 2561 2627385 2627385
156027 258. ปตร.บ้านคลองน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 เงินกันเหลื่อมปี 2561 17481401 17481401
159054 ฝายบ้านเพชรเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000 20 15 208000 147939.9 120 120
160192 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านปางส่างคำพร้อมระบบส่งน้ำและถังพักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบกลาง 2561 12200000 12200000
152297 (68) โครงการระบบผันน้ำคลองตาไหล พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58800000 58800000
157216 ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองบ้านสวนป่า โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1879335 1879335
157236 จัดหาแหล่งน้ำส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นิคมมันสำปะหลัง สหกรณ์นครชุม 1 จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2561 22150 22150
157243 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองเสี้ยว ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2561 81847 81847
157258 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองยม-น่าน ในเขตจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2561 9000361.34 9000361.34
157682 โครงการระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านขุนห้วยแม่สอดพร้อมถังเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2561 1930000 1930000
157701 โครงการจัดตั้งจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกป่า การล่าสัตว์ ระบบส่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย บ้านพอบือละคี ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2561 4940000 4940000
157999 ซ่อมแซมอาคารกลางคลอง คลองสายใหญ่ โครงการวังไทร (MC) กม.4+900 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
159950 งานซ่อมแซมคันกั้นน้ำบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำยมด้านเหนือปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) โครงการชลประทานสุโขทัย (LS) สำนักงานชลประทานที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
159951 ค่าซ่อมแซมป้องกันตลิ่งคลองขลุง สาย กพ.4039 ตำบลโพธ์ทอง จังหวัดกำแพงเพชร (LS) สำนักงานชลประทานที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
159952 ค่าซ่อมแซมคันคลองแขยง โครงการวังบัว จังหวัดกำแพงเพชร (LS) สำนักงานชลประทานที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000
159953 ค่าซ่อมแซมคันคลองปิ่นโต กม.23+000 โครงการวังบัว จังหวัดกำแพงเพชร (LS) สำนักงานชลประทานที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
159954 ค่าขุดลอกคลองระบบผันน้ำคลองตาไหล กม.2+100 ถึง กม.4+300 โครงการชลประทานตาก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3620000 3620000
159955 ค่าซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7 โครงการชลประทานตาก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
159956 ค่าซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 4 โครงการชลประทานตาก (LS) สำนักงานชลประทานที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
159957 ค่าซ่อมเสริมความสูงสันบานระบายน้ำ ปตร.3 แห่ง (ปตร.บ้านยางซ้าย ปตร.กม.16+600 (คลองวังระกำ) และ ปตร.กม. 3+600 (คลองวังระกำ) จังหวัดสุโขทัย (LS) สำนักงานชลประทานที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3780000 3780000
159958 ค่าซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำยม-น่าน กม.9+500 ถึง กม.10+500 จังหวัดสุโขทัย (LS) สำนักงานชลประทานที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
159959 ค่าซ่อมแซมคันคลองชักแม่น้ำยมฝั่งขวา กม.20+000 ถึง กม.22+000 จังหวัดสุโขทัย (LS) สำนักงานชลประทานที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-09-19 02:29:01am