ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
190274 (62) ฝายคลองบ้านโปร่ง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 243900 243900
191684 (64) ประตูระบายน้ำบ้านคลองพร้าว ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563
191009 (1.6) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 134000 134000
190515 (23) ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขา จังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
191017 (1.8) ซ่อมแซมบ้านพัก โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 117000 117000
190138 (1.3979) ซ่อมแซมท่อลอดบ้านลำมะโกรก กม.16+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 109550 109550
190229 (1.2666) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ทรบ.ท่าไม้แดงโครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 199410 199410
190230 (1.2665) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ทรบ.ชัยมงคลโครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 214750 214750
190239 (1.3992) ซ่อมแซมเสริมคันคลอง 1L-MC กม.23+963 ถึง 29+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 162040 162040
190271 (1.9) ปรับปรุง ทรบ. คุยประดู่ (คลอง 2L-MC กม.35+900) ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 307990 307990
190272 (1.10) ปรับปรุง ทรบ. ห้วยน้ำใส (คลอง 2L-MC กม.34+357) ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 282910 282910
190273 (25) โครงการปรับปรุงคลองต้นข้อพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลปากแคว, ตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1470630 1470630
190275 (1.9) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 117000 117000
190276 (1.217) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แฮต 1 งาน ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 162000 162000
190277 (1.55) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 1R-MC ฝายคลองสวนหมาก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 138000 138000
190278 (18) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองสวนหมาก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 339700 339700
190279 (35) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำป๋างจาว ระยะทาง 0.90 กม. โครงการชลประทานแพร่ 1 แห่ง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 384000 384000
190280 (36) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยรัง ระยะทาง 1.58 กม. โครงการชลประทานแพร่ 1 แห่ง ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 481000 481000
190281 (1.258) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแม่กลอง 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 84000 84000
190282 (1.4012) ซ่อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 2L - MC กม. 1+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 144000 144000
190283 (1.3932) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 106000 106000
190284 (1.1676) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 210000 210000
190285 (1.3940) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 2R-MC วังยาง กม.6+000 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 129000 129000
190286 (1.3953) ซ่อมแซมดาดคลองแยกซอยฝั่งขวา ฝายมอตะเคียน โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 139000 139000
190287 (1.2650) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำใต้ดิน 204 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 120000 120000
190291 (1.69) ปรับปรุงคลองซอย 17R - LMC และอาคารปลายคลอง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 376000 376000
190292 (1.103) ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง DL.2 กม.2+560 1 แห่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 257000 257000
190294 (1.102) ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง DL.2 กม.1+778 1 แห่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 252000 252000
190295 (8) โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ 4R-MC วังยาง ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 516000 516000
190296 (30) ปรับปรุงฝายหนองแขมพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 769000 769000
190297 (4) ฝายทุ่งยาง ตำบล ด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัด ตาก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 365000 365000
190298 (87) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่สุขสมบูรณ์ ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 313000 313000
190299 (1.35) ทรบ.คลองหนองปลาหมอ กม.2+080 พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 387000 387000
190301 (75) อาคารรับน้ำด้านท้ายแก้มลิงหนองจระเข้ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 558000 558000
190302 (116) ปรับปรุงฝายห้วยฝาง ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 615900 615900
190303 (2) ป้องกันตลิ่ง ปตร.บ้านคลองน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000
190304 (9) ปรับปรุงระบบระบายน้ำห้วยแม่สาย ระยะที่ 2 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนกลาง สชป.4 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 727000 727000
176172 ค่าดำเนินการออกแบบงานชลประทาน ฝายบ้านศาลาแดง หมู่ที่ 19 บ้านศาลาโป่งแดง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 20544 20544
176171 ค่าดำเนินการออกแบบงานชลประทาน ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10272 10272
176170 ค่าดำเนินการออกแบบงานชลประทาน ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8217 8217
176169 ค่าดำเนินการออกแบบงานชลประทาน ทรบ.ปากคลอง โครงการปรับปรุงฝาย แม่ระวานพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3675 3675
176168 ค่าดำเนินการออกแบบงานชลประทาน ฝายแม่ระวาน โครงการปรับปรุงฝาย แม่ระวานพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที 5 บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงาจังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3862 3862
176167 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ทรบ.บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176166 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ทรบ.คลองปลาร้า หมู่ที่ 10 บ้านบ่อแปดร้อย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176165 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ แก้มลิงคลองใน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176164 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ แก้มลิงโนนใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176163 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ แก้มลิงคลองแขยง ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176162 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลากปืน หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176161 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเกียน หมู่ที 7 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176160 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ปรับปรุงคลอง1L-MC กม.8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งนาขวัญ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176159 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพร้าวใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพร้าว ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176158 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ฝายบ้านศาลาแดง แห่งที่ 2 หมู่ที่ 19 บ้านศาลาโป่งแดง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176157 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ทรบ.คลองอีมิ หมู่ที่ 13 บ้านมอเจริญ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176156 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง MC กม.16+930 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176155 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง MC กม.18+980 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176154 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง MC กม.21+940 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
176153 ค่าศึกษาความเหมาะสมโครงการ ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง MC กม.26+110 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11000 11000
177085 ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 19001600 19001600
177584 ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 25335600 25335600
177676 ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จ.กำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 41856500 41856500
177705 ปรตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ สชป.4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 68250000 42216390
180235 (5) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 14230800 14230800 56 3557210.45 153 153
185865 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.22) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1372700 1372700
185907 (22) โครงการระบบผันน้ำคลองตาไหล พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 ตำบลวังหมัน,สามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 80000000 80000000 120 6937326 153 153
186542 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 180000 180000
186544 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 8000 8000
186545 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 4300 4300
186546 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 18000 18000
186548 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 34000 34000
176028 ปรับปรุงโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 10 ตำบลสามเงา จ.ตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 งบกลาง 2563 30786700 30786700 25 21 90 90
176180 ทรบ.คลองปากแคว พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3531605 3531605 10 10 480000 240000 60 60
176278 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายคลองยม-น่าน กม.17+000 - กม.22+000 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 งบกลาง 2563 20000000 20000000 15 10 280000 274320 210 210
177806 ระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์(Video Conference ) ขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จำนวน 76 ชุด (สชป.4) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1690200 1690200
178087 (1.48) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
179820 (1.215) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แย้ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
184807 (5) โครงการ ทรบ. คลองปากแคว พร้อมระบบระบายน้ำ (ระยะที่ 2) ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 40000000 40000000 10 10 0 480000 240000 180 180
185834 (4) ปรับปรุงลาดด้านท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพร้าวใหญ่ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000 10 0 500000 180 180
185842 (12) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000
185843 (13) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000
186002 (117) ป้องกันลาดไหล่เขาอ่างเก็บน้ำแม่สาย ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 45000000 45000000 12 600000 180 180
186027 (142) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองฝั่งขวาเชื่อมแม่น้ำยมระยะที่ 1 จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 80000000 80000000 20 1000000 180 180
177827 (1.4) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 752000 752000
178735 (1.638) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 16,700 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 501000 501000
178738 (1.641) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 29,520 ตัน โครงการวังบัว จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 205000 205000
178739 (1.642) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 29,250 ตัน โครงการวังยาง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 205000 205000
186538 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 62400 62400
186549 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 440200 440200
186550 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2050000 2050000
186551 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1570000 1570000
178089 (1.50) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 349600 349600
179192 (1.4) ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตและสัญญาณโทรศัพท์ภายในสำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000
179193 (1.5) ปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
179195 (1.7) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
179251 (1.12) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3600000 3600000 5 5 0 160000 120000 60 60
179252 (1.13) ปรับปรุงบ้านพักพนักงานราชการ ขนาด 10 ครอบครัว สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3770000 3770000 5 5 0 240000 120000 60 60
184233 (1.3978) ซ่อมแซมท่อลอดถนนภายในสำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 งานรักษาบริเวณ สชป.4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000
176271 แก้มลิงแปลงเกษตรแห่งที่ 3 ในพื้นที่ สปก.อ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบกลาง 2563 10000000 10000000
176819 ปรับปรุง ปตร.ปากคลองส่งน้ำสาย MC โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินกันเหลื่อมปี 2563 31694720 31694720
177887 (1.16) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 76000 76000 1 4 76000 19988.1 153 153
178083 (1.44) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2217800 2217800 0 0 0 0 0
178090 (1.51) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2905000 2905000 36 130 2905000 1247094.55 214 214
178444 ซ่อมแซมดาดคอนกรีตท้ายSpillway อ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินกันเหลื่อมปี 2563 14000 14000
178445 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินกันเหลื่อมปี 2563 14000 14000
178737 (1.640) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 64 ไร่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 205100 205100 4 10 143570 0 92 92 0 0 320 6.4 640 12.8 960 19.2 1280 25.6 1600 32 1920 38.4 2240 44.8 2560 51.2 2880 57.6 3200 64
179196 (1.8) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 5 22 398100 448033.4 153 153
179246 (1.7) ซ่อมแซมบ้านพัก โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 13 29 829600 828080 153 153
179572 (18) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองสวนหมาก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50000000 50000000 75 59 6400000 1096364.1 214 214
179660 (1.55) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 1R-MC ฝายคลองสวนหมาก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 26 84 1786000 1670090.8 184 184
179661 (1.56) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 20 193000 143838.3 122 122
179663 (1.58) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำคลองสวนหมาก ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1900000 1900000 18 39 842000 698872.1 122 122
184184 (1.3929) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง กม.0+000 MC โครงการวังไทร โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000 11 20 508000 414468 122 122
184187 (1.3932) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2300000 2300000 19 32 1090000 850891 153 153
184191 (1.3936) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวา กม. 0+278 MC โครงการวังไทร โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 14 28 792000 782186.45 122 122
184192 (1.3937) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวา กม. 0+460 MC โครงการวังไทร โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 13 28 727000 490077.3 153 153
184193 (1.3938) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย กม. 1+ 017 MC โครงการวังไทร โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 12 20 669000 519950.45 153 153
184208 (1.3953) ซ่อมแซมดาดคลองแยกซอยฝั่งขวา ฝายมอตะเคียน โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 24 43 1655000 1263930.55 184 184
184209 (1.3954) ซ่อมแซมดาดคลองแยกซอยฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 16 43 1105000 666685.05 183 183
184213 (1.3958) ซ่อมแซมดินและหินเรียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.8+900 โครงการวังไทร โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 12 26 563000 551195.55 123 123
184237 (1.3982) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
184241 (1.3986) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2100000 2100000 8 20 466000 428749.25 153 153
184803 (1) แก้มลิง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000 3 14 226170.39 330583.25 214 214
184804 (2) ป้องกันตลิ่ง ปตร.บ้านคลองน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000 46 70 3687000 1581209.95 214 214
185188 (9) ปรับปรุงท่อลอดถนนอัดน้ำกลางคลอง กม.23+247 โครงการหินชะโงก ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 34 61 2760000 1269525.95 214 214
185560 (87) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่สุขสมบูรณ์ ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000000 30000000 56 55 4500000 1427041.75 214 214
185759 (3) แก้มลิง หมู่ที่ 4 บ้านวังล้อม ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000 17 30 1215000 767721.3 214 214
185760 (4) แก้มลิงแปลงเกษตรแห่งที่ 1 ในพื้นที่ สปก.อ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 24 50 1928000 1813425.5 214 214
185761 (5) แก้มลิงแปลงเกษตรแห่งที่ 2 ในพื้นที่ สปก.อ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 12000000 12000000 21 46 1715000 1636479.7 214 214
186552 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2600000 2600000
186553 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 33800 33800
186554 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 77400 77400
186555 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 54000 54000
186556 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 4300 4300
186557 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 6300 6300
186558 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 117000 117000
192512 โครงการฝายห้วยน้ำอุ่นพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร งบกลาง 2563 23000000 23000000
176056 โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนบ้านตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 จ.ตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบกลาง 2563 7932600 7932600 85 0 84 2 1 60 60
177914 (1.43) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ 3 ฝ่าย โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1353800 1353800 6 0 8 400000 198656.7 150 150
178190 (1.151) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ 4 ฝ่าย โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 740000 740000
178191 (1.152) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 50 แห่ง โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500800 500800 10 9 408800 223757.9 150 150
178192 (1.153) บำรุงรักษาหัวงานโครงการ 34 แห่ง โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3289400 3289400 40 76 2689400 1957323.9 150 150
178447 ซ่อมแซมฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเลอตอ(โครงการหลวงเลอต สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เงินกันเหลื่อมปี 2563 399705 399705
178448 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เงินกันเหลื่อมปี 2563 299747 299747
178449 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เงินกันเหลื่อมปี 2563 199662 199662
178450 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1L-1R-LMCอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เงินกันเหลื่อมปี 2563 199662 199662
179204 (1.16) ปรับปรุงระบบประปาในบริเวณหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 1 แห่ง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 6 14 281000 281049.35 120 120
179205 (1.17) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบริเวณหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 1 แห่ง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 9 6 430000 278216.8 150 150
179722 (1.117) ซ่อมแซมคันดินและอาคารระบายน้ำล้นสระเก็บน้ำชุมชนโพรงตะเข้ แห่งที่ 1 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 3 8 95000 94904.85 60 60
179723 (1.118) ซ่อมแซมคันดินและอาคารระบายน้ำล้นสระเก็บน้ำชุมชนโพรงตะเข้ แห่งที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 3 8 95000 94940.85 60 60
179724 (1.119) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโพรงตะเข้ 1 แห่ง ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 11 48 643000 604093.8 120 120
179725 (1.120) ซ่อมแซมฝายบ้านเลตองคุพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5 22 236000 235982.8 120 120
179726 (1.121) ซ่อมแซมฝายมะโอโค๊ะ 3 1 แห่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 570000 570000 9 12 298000 297413.95 120 120
179727 (1.122) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1 แห่ง ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 6 15 354000 353244.95 120 120
179728 (1.123) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเพอะพะ1 1 แห่ง ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 5 8 309000 239371.45 90 90
180477 (1.222) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 1 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 7 24 417000 415837.4 120 120
180478 (1.223) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 4 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 8 11 284000 282114.35 90 90
180479 (1.224) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 5 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 8 12 256000 252938.15 90 90
180480 (1.225) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 6 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 7 11 223000 182092.8 90 90
180481 (1.226) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 7 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 8 10 267000 266619.5 90 90
180482 (1.227) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 8 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 7 9 254000 248712.8 90 90
180483 (1.228) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R - 2L- 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 10 25 448000 447687.4 150 150
180484 (1.229) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R - RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 10 16 443600 441640.2 120 120
180485 (1.230) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 10 6 325000 311625.9 150 150
180486 (1.231) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 8 7 269000 268755.5 120 120
180487 (1.232) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L - 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 12 31 670000 669943.45 150 150
180488 (1.233) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 9 6 323000 320835.25 60 60
180489 (1.234) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 8 6 269000 261540.75 120 120
180490 (1.235) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 8 10 271000 268699.9 120 120
180491 (1.236) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย A ฝายแม่จะเรา 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 11 6 372000 353318.3 150 150
180492 (1.237) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย B ฝายแม่ระมาด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 5 6 178000 177746.45 60 60
180493 (1.238) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย C ฝายแม่จะเรา 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 10 8 346000 340057.2 150 150
180494 (1.239) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 10 8 467000 405344.25 150 150
180496 (1.241) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายประตูระบายน้ำคลองตาไหล 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 3 11 89000 88046.3 60 60
180497 (1.242) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 13 177000 176335.6 150 150
180498 (1.243) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 1 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 4 8 125000 122336.7 90 90
180499 (1.244) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 2 โรงสูบที่ 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 7 152000 147793.9 120 120
180500 (1.245) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 5 152000 125710.5 90 90
180501 (1.246) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 6 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 4 4 124000 123863.4 90 90
180502 (1.247) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 8 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 3 6 104000 103205.75 120 120
180503 (1.248) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 3 3 108000 107995.35 90 90
180504 (1.249) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 3 3 108000 107833.65 90 90
180505 (1.250) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
180506 (1.251) ซ่อมแซมฝายช่องแคบพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 8 12 377000 373455.25 150 150
180507 (1.252) ซ่อมแซมฝายบ้านรวมไทยพัฒนา 14 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 8 8 343000 342420.3 90 90
180508 (1.253) ซ่อมแซมฝายบ้านอุ้มเปี้ยม 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 7 6 225000 224310.1 120 120
180509 (1.254) ซ่อมแซมฝายวาเลย์พร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 8 9 469000 467615.65 120 120
180510 (1.255) ซ่อมแซมฝายห้วยน้ำหนักพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 6 8 319000 318931.55 120 120
180511 (1.256) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเขื่อนทดน้ำโกกโก่ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 4 8 132000 131967.25 150 150
180513 (1.258) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแม่กลอง 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1800000 1800000 13 28 750000 668387.6 120 120
180514 (1.259) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 9 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 6 11 205000 202022.1 120 120
180515 (1.260) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 4 9 145000 143455.25 120 120
180516 (1.261) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายซอย 2 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 5 6 165000 143383.05 90 90
180517 (1.262) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 10 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 7 8 243000 242791.4 120 120
180518 (1.263) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 7 18 391000 395917.75 120 120
180519 (1.264) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 7 19 496000 495015 120 120
180520 (1.265) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 9 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 7 9 408000 407620.5 120 120
180521 (1.266) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 870000 870000 6 8 361000 293854.9 120 120
180522 (1.267) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 8 7 268000 267762.4 120 120
180523 (1.268) ซ่อมแซมสะพานอาคารระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 2 2 31000 19534.5 60 60
180524 (1.269) ซ่อมแซมหินทิ้งลาดด้านหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 3 16 233000 231602.75 90 90
180525 (1.270) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 7 12 318000 263918.9 90 90
185209 (30) ปรับปรุงฝายหนองแขมพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 35000000 144 170 11430000 4860426.9 150 150
185960 (75) อาคารรับน้ำด้านท้ายแก้มลิงหนองจระเข้ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 26815000 26815000 82 130 6500000 3488990.55 150 150
186564 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 41600 41600
186565 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 17800 17800
186566 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 6300 6300
192163 สะพาน คสล.คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000
192121 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากล้องลี่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบกลาง 2563 39380000 39380000
192123 โครงการอนุรักษ์และฟิ้นฟูทรัพยากรป่าไม้บ้านเลโพเด อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบกลาง 2563 13844000 13844000
192124 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้บ้านแม่วะหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบกลาง 2563 4438000 4438000
192125 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้บ้านแพะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก งบกลาง 2563 2036000 2036000
176033 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดรั่ว สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบกลาง 2563 45196300 45196300 100 90 8208236 5289539 330 330
177952 (1.81) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานแพร่ ระยะทาง 12.30 กม. ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 372700 372700 15 10 112000 96837 90 90
178478 (1.381) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานแพร่ พื้นที่ชลประทาน 139,383 ไร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพแร่่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 494400 494400 0 0 0 0 0
178482 (1.385) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,100 ไร่ โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4084500 4084500 20 13 1623000 497737 210 210
178965 (1.868) กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงและบำรุงรักษาที่ 1-3 ปริมาณ 108 ไร่ โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 335200 335200 10 5 245700 142459 150 150
179374 (1.135) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการบ้านพัก โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถาง 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 20 15 274000 274000 120 120
179375 (1.136) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการบ้านพัก โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 20 15 200700 200700 120 120
179589 (35) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำป๋างจาว ระยะทาง 0.90 กม. โครงการชลประทานแพร่ 1 แห่ง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 70 33 4846808 330181 210 210
179590 (36) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยรัง ระยะทาง 1.58 กม. โครงการชลประทานแพร่ 1 แห่ง ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000 70 60 5991400 2872091 210 210
179821 (1.216) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น 1 งาน ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 20 15 221494 221494 90 90
179822 (1.217) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แฮต 1 งาน ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000 20 20 1902800 838993 120 120
179823 (1.218) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะงอนใน 1 แห่ง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 20 15 673000 570275 120 120
179824 (1.219) ซ่อมแซมอาคารทางระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานปกกะโล้ง 1 แห่ง ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 30 20 591505 591505 90 90
181913 (1.1658) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝายหนองดู่ 1 แห่ง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 8 2 100000 100000 90 90
181914 (1.1659) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายระบบส่งน้ำฝายท่าช้าง 1 แห่ง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 6 2 100000 100000 90 90
181932 (1.1677) ซ่อมแซมฝายและอาคารประกอบฝายแม่จองไฟ 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 20 10 764969 238144 120 120
181934 (1.1679) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่จัดสรร 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 20 15 909000 650498 90 90
181935 (1.1680) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มาน 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000 30 30 2115969 1434450 120 120
181936 (1.1681) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่หละ 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 20 15 574306 370187 90 90
181937 (1.1682) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ปานแล้ง 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 20 15 1441466 812088 90 90
181938 (1.1683) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ยางน้อย 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 30 30 805000 707101 120 120
181939 (1.1684) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยกาล 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 20 15 1174000 847939 90 90
181940 (1.1685) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยบง 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 20 15 957799 801169 90 90
181947 (1.1692) ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เกี่ยม 1 แห่ง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 10 2 80000 80000 90 90
185120 (1.70) ปรับปรุงท่อเชื่อม Siphon กม.3+010 คลอง LMC (หน้าเทศบาลตำบลบ้านเวียง) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถาง 1 งาน ตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3458000 3458000 30 20 1226000 671827 210 210
186567 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1025000 1025000
186568 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2500000 2500000
186569 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 982000 982000
186570 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1570000 1570000
176181 ทรบ.คลองตาแฟง พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 18049108 18049108
176280 ซ่อมแซมคันคลองแม่น้ำยมน่าน,ยมสายเก่า จำนวน 4 แห่ง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบกลาง 2563 4980000 4980000
176508 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 9685583 9685583
176509 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 9782884 9782884
176510 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 1994640 1994640
176854 ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัยตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 4749241 4749241
177209 บำรุงรักษา โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 239130 239130
177698 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 18131513 2857813
177997 (1.126) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1082000 1082000 7 0 7 324600 202592 60 60
178451 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาแม่น้ำยม-น่าน กม.1+720 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 20000 20000
178452 ซ่อมแซมเสริมคันคลองส่งน้ำแม่น้ำยม-น่านกม.5+140 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 9000 9000
178453 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำแม่น้ำยม-น่าน กม.8+880 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 14000 14000
178454 ซ่อมแซมคันคลองแม่น้ำยมสายเก่า กม.8+300 ฝั่งซ้าย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 20000 20000
178455 ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำแม่น้ำยมสายเก่า(คลองลัด) สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 20000 20000
178630 (1.533) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2306200 2306200 0 0 0 0 0 0 0 0 -0
179065 (1.968) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำโดยแรงคนในเขตโครงการ ปริมาณ 116 ไร่ โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 380100 380100 11 0 3 264000 72186 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 15.45 1500 30.7 3000 60.25
179185 (3) บำรุงรักษาโครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15349000 15349000 50 0 124 11283924 2218230 180 180
179424 (1.185) ซ่อมแซมถนนคันคลองสาย D1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1086400 1086400 1 0 1 6900 6400 30 30
179881 (1.276) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ. โครงการปรับปรุงบึงใหญ่ ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 12 0 13 433082 285223 90 90
182888 (1.2633) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 10L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 10 0 9 382900 157625 90 90
182889 (1.2634) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 11L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1400000 1400000 16 0 4 544900 85023 90 90
182890 (1.2635) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-5L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3800000 3800000 17 0 4 607749 159491 90 90
182891 (1.2636) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 9L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 10 0 8 362600 159491 90 90
182907 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.2652) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
182920 (1.2665) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ทรบ.ชัยมงคลโครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 25 0 17 1417573 291874 90 90
182921 (1.2666) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ทรบ.ท่าไม้แดงโครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 25 0 19 1039000 291874 90 90
182922 (1.2667) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.คลองบางหวาน โครงการประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 5 0 9 132000 60800 90 90
182925 (1.2670) ซ่อมแซมหินเรียงอาคารลดระดับน้ำ คลองระบายน้ำ D0 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 5 0 10 133000 131480 60 60
185399 (23) ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขา จังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 47625000 47625000 50 0 34 10960368 942032 180 180
185401 (25) โครงการปรับปรุงคลองต้นข้อพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลปากแคว, ตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 95000000 95000000 50 0 45 8797000 733945 180 180
186559 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2500000 2500000
186560 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 47500 47500
186561 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
186562 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 6300 6300
186563 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 8900 8900
176282 ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนคันคลองซอย 36R-LMC สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบกลาง 2563 600000 600000
176283 ซ่อมแซมงานเสริมคันดินคลอง LMC กม.70+000-72+000 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบกลาง 2563 700000 700000
176284 ซ่อมแซมลาดตลิ่งและขุดลอกคลองระบายหนองคุ้ม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบกลาง 2563 891000 891000
176285 ซ่อมคันคลอง RMC ช่วงกม.15+266 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบกลาง 2563 860000 860000
176286 ซ่อมแซมงานเสริมคันดินคลอง LMC กม.67+500-69+500 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบกลาง 2563 800000 800000
176287 ซ่อมแซมลาดตลิ่งฝายห้วยแม่คำมี สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบกลาง 2563 972000 972000
176288 ซ่อมแซมคันคลอง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบกลาง 2563 800000 800000
176289 ซ่อมแซมคันคลอง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบกลาง 2563 800000 800000
176290 ซ่อมแซมคันคลอง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบกลาง 2563 800000 800000
176291 ซ่อมแซมคันคลอง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบกลาง 2563 800000 800000
176292 ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.66+731 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบกลาง 2563 700000 700000
177953 (1.82) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2663600 2663600 10 14 776540 501601.5 210 210
178028 (1.157) ปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามคลองซอย จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1600000 1600000 10 8 651440 377630.9 180 180
178440 ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าคลอง LMCกม.31+110 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม เงินกันเหลื่อมปี 2563 920000 920000
178441 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง LMXกม.30+441 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม เงินกันเหลื่อมปี 2563 900000 900000
178442 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาของคลอง31R-LMCกม.1+200 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม เงินกันเหลื่อมปี 2563 800000 800000
178443 ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองซอยจำนวน 3 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม เงินกันเหลื่อมปี 2563 600000 600000
178479 (1.382) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม พื้นที่ชลประทาน 196,000 ไร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300200 1300200 0 0 210 210
178480 (1.383) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 163.15 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 7 19 630000 258433.05 210 210
178481 (1.384) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 141.82 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1621100 1621100 15 32 1171100 372221 210 210
178483 (1.386) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,226 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2105400 2105400 20 21 1505400 722056.25 210 210
178966 (1.869) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายซอย ปริมาณ 154 ไร่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 14 330000 257222.35 210 210 2280 38 2280 38
179372 (1.133) ซ่อมแซมบ้านรับรองหัวงานฝายแม่ยม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 6 6 392570 172368.3 150 150
179373 (1.134) ซ่อมแซมสำนักงานที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 580000 580000 5 5 208750 122538.5 150 150
181874 (1.1619) ซ่อมแซม คันคลองซอย 2L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 8 8 453660 194909.6 150 150
181875 (1.1620) ซ่อมแซม คันคลองซอย 3L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 6 8 380000 194909.6 150 150
181876 (1.1621) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองซอย จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 5 12 333560 212922.45 150 150
181877 (1.1622) ซ่อมแซม ท่อส่งน้ำเข้านา คลองซอย 1R-LMC,3R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 680000 680000 5 5 296480 175381.25 150 150
181878 (1.1623) ซ่อมแซมกระบะรับน้ำเข้าคลอง RMC กม.49+390 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 6 5 378070 180109.75 150 150
181879 (1.1624) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองซอย ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 11 22 800000 430709.05 180 180
181880 (1.1625) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองซอยและคลองLMC ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 จำนวน 13 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 13 17 900000 454160.35 180 180
181881 (1.1626) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองสายใหญ่และคลองซอยฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1950000 1950000 19 21 1350000 672738.1 180 180
181882 (1.1627) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดิน คลอง RMC/LMC และ คลองซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1900000 1900000 18 30 1250000 702519.6 180 180
181883 (1.1628) ซ่อมแซมคลองซอย 1L - 10L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 945000 945000 7 24 443700 345017.15 150 150
181884 (1.1629) ซ่อมแซมคลองซอย 1R 8L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 970000 970000 7 21 449920 441079.3 150 150
181885 (1.1630) ซ่อมแซมคลองซอย 10R-LMC และระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 8 12 461090 295228.65 150 150
181886 (1.1631) ซ่อมแซมคลองซอย 11L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 960000 960000 7 5 431190 407564.5 150 150
181887 (1.1632) ซ่อมแซมคลองซอย 14R-LMC และระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 7 13 408340 267010.3 150 150
181888 (1.1633) ซ่อมแซมคลองซอย 15R-LMC และระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 7 13 405840 319148.5 150 150
181889 (1.1634) ซ่อมแซมคลองซอย 20 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000 7 5 411190 410224.45 150 150
181890 (1.1635) ซ่อมแซมคลองซอย 25 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 985000 985000 7 9 431470 430065.05 150 150
181891 (1.1636) ซ่อมแซมคลองซอย 25R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 4 11 263680 207974.8 150 150
181892 (1.1637) ซ่อมแซมคลองซอย 30R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 5 11 307080 227546.6 150 150
181893 (1.1638) ซ่อมแซมคลองซอย 31R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 5 15 319110 245435.4 150 150
181894 (1.1639) ซ่อมแซมคลองซอย 37R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 6 12 361070 251616.15 150 150
181895 (1.1640) ซ่อมแซมคลองซอย 5 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 14 46 1139020 896613.2 210 210
181896 (1.1641) ซ่อมแซมคลองซอย 5R-LMC และระบบส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำ ฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 6 1 344780 243985.3 150 150
181897 (1.1642) ซ่อมแซมคลองซอย 9R-LMC และระบบส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 7 12 433910 283782.45 150 150
181898 (1.1643) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000 5 15 361290 314633.95 180 180
181899 (1.1644) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและอาคารประกอบคลองซอยในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 จำนวน 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 8 17 609720 365938.45 180 180
181900 (1.1645) ซ่อมแซมคันคลอง LMC กม. 8+809 ถึง 9+809 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบล บ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 6 7 387450 234719.05 150 150
181901 (1.1646) ซ่อมแซมคันคลอง LMC ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1600000 1600000 9 20 649590 320235.3 180 180
181902 (1.1647) ซ่อมแซมคันคลองซอย 14 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 440000 440000 4 4 198300 198796.7 120 120
181903 (1.1648) ซ่อมแซมคันคลองซอย 18L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 4 4 203040 126080 120 120
181904 (1.1649) ซ่อมแซมคันคลองซอย 20 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 490000 490000 5 4 227320 77022.6 120 120
181905 (1.1650) ซ่อมแซมคันคลองซอย 25 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 420000 420000 5 11 197410 141249.45 120 120
181906 (1.1651) ซ่อมแซมคันคลองซอย 5 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 430000 430000 5 4 170940 126080 120 120
181907 (1.1652) ซ่อมแซมคันดินคลอง LMC กม.13+800 ถึงกม.14+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 997000 997000 8 19 456930 281043.8 150 150
181908 (1.1653) ซ่อมแซมคันดินคลอง LMC กม.62+628 ถึงกม.63+612 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 995000 995000 7 18 431710 286837.55 150 150
181909 (1.1654) ซ่อมแซมคันดินคลอง LMC กม.67+478 ถึงกม.68+243 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5 14 339300 212986.45 150 150
181910 (1.1655) ซ่อมแซมคันดินคลอง RMC กม.48+341 ถึงกม.49+071 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 975000 975000 8 7 468095 255816.25 150 150
181911 (1.1656) ซ่อมแซมคันดินคลอง RMC กม.53+970 ถึงกม.54+812 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 995000 995000 8 5 479415 259304.9 150 150
181912 (1.1657) ซ่อมแซมคันดินคลอง RMC กม.57+234 ถึงกม.58+070 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 990000 990000 9 6 529370 278577.25 150 150
181915 (1.1660) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารบังคับน้ำในคลอง RMC จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 5 6 160000 159902.25 150 150
181916 (1.1661) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายอาคารบังคับน้ำในคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายจำนวน 19 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5 6 151000 150984.1 150 150
181917 (1.1662) ซ่อมแซมไซฟ่อนห้วยผาคำกม.42+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 5 5 306030 197164 150 150
181918 (1.1663) ซ่อมแซมทรบ.ปลายคลองซอย 16R-LMC และระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 6 7 355630 228504.3 150 150
181919 (1.1664) ซ่อมแซมท่อรับน้ำเข้าคลอง LMC กม.62+725 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 885000 885000 6 5 354645 198136 150 150
181920 (1.1665) ซ่อมแซมท่อรับน้ำเข้าคลอง LMC กม.63+171 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 5 9 319640 189947 150 150
181921 (1.1666) ซ่อมแซมท่อรับน้ำเข้าคลอง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 6 14 389830 256206.8 150 150
181922 (1.1667) ซ่อมแซมท่อลอดคลองซอย 1L-29R-LMC กม.2+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 5 10 220680 207072.25 120 120
181923 (1.1668) ซ่อมแซมท่อลอดช่อแฮ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 5 5 92970 92729.75 120 120
181924 (1.1669) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคอลงซอย 1L-10R-LMC และระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 6 5 364150 280088.8 150 150
181925 (1.1670) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จำนวน 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยมจังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 5 10 327870 255954.2 150 150
181926 (1.1671) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง LMC จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 12 271470 240595.09 150 150
181927 (1.1672) ซ่อมแซมบานระบาย FLAP GATE ในคลอง LMC จำนวน 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 5 6 156000 155741.75 150 150
181929 (1.1674) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาด RMC ช่วงกม.1+200 ถึง 2+486 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบล บ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000 7 9 512300 309840.55 180 180
181930 (1.1675) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาด RMC ช่วงกม.15+695 ถึง 16+287 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000 7 9 511890 308544.55 180 180
181931 (1.1676) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4500000 4500000 30 44 2197510 1291988.25 210 210
181933 (1.1678) ซ่อมแซมพนังอาคารระบายน้ำ กม.50+318 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5 9 282580 276910.85 150 150
181941 (1.1686) ซ่อมแซมรางเทข้ามคลองสายใหญ่ ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 7 16 405110 279429.8 150 150
181942 (1.1687) ซ่อมแซมเสริมคันดินคลอง LMC จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1600000 1600000 8 11 604420 367437.65 180 180
181943 (1.1688) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายประตูระบายทราย ฝายส่งน้ำแม่ยม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 6 214900 131249.9 150 150
181944 (1.1689) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวไซฟ่อนร่องผา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 5 8 177480 174304.7 150 150
181945 (1.1690) ซ่อมแซมหินเรียงอาคาร ปตร.กลางคลอง กม.11+489 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบล บ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 5 5 143420 128435.25 120 120
181946 (1.1691) ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำป่า ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1800000 1800000 10 18 674450 432317.75 180 180
181948 (1.1693) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำคลอง LMC ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 5 9 297660 260872 180 180
181949 (1.1694) ซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลองซอย 3R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 5 5 260310 120928.5 150 150
181950 (1.1695) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองซอย ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จำนวน 7 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 7 16 404770 303392.8 150 150
181951 (1.1696) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาในคลอง LMCจำนวน 36 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 5 8 196000 195965.45 150 150
181952 (1.1697) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาในคลอง RMCจำนวน 31 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5 7 183000 180956.55 150 150
181953 (1.1698) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำเข้าคลอง RMC กม. 2+238 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบล บ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 4 225700 98392.8 150 150
181954 (1.1699) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำเข้าคลอง RMC กม.51+489 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 875000 875000 5 14 319115 184699.8 150 150
184811 (9) ปรับปรุงระบบระบายน้ำห้วยแม่สาย ระยะที่ 2 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000000 30000000 110 111 8664075 2051415.15 210 210
185116 (1.66) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC. พร้อมอาคารประกอบ (กม.14+521 - กม.15+971) ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8500000 8500000 40 39 3028556.04 1410188.7 210 210
185117 (1.67) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC. พร้อมอาคารประกอบ (กม.21+930 - กม.22+458) ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8500000 8500000 40 48 2904073.78 1183188.7 210 210
185118 (1.68) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC. พร้อมอาคารประกอบ (กม.52+900 - กม.53+597) ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8500000 8500000 40 77 3294303 1609872.67 210 210
185119 (1.69) ปรับปรุงคลองซอย 17R - LMC และอาคารปลายคลอง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9000000 9000000 60 51 4176005 908519.15 210 210
186001 (116) ปรับปรุงฝายห้วยฝาง ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25000000 25000000 100 137 7220650 3062100.1 210 210
186571 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 25800 25800
186572 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 7800 7800
186573 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1288000 1288000
186574 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2600000 2600000
186575 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1025000 1025000
176277 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองปู 1 สาย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบกลาง 2563 500000 500000
176279 ซ่อมแซมคันคลองน้ำไหล 1 สาย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบกลาง 2563 570000 570000
176693 ปรับปรุงคลองเชื่อมคลองปู-คลองแต้ว พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2563 6500000 6500000
178629 (1.532) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 งาน ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 455300 455300
178631 (1.534) บำรุงรักษาหัวงานและบ่อสูบน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 งาน ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1567600 1567600 10 13 910000 565647.1 210 210
179066 (1.969) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำโดยแรงคนในเขตโครงการ ปริมาณ 43 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 139700 139700 4 6 134000 102114.3 120 120
179426 (1.187) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการบริเวณฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 2 2 69826.7 33795.1 88 88
179427 (1.188) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการบริเวณหัวงานโครงการ 3 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 2 4 780000 76506.6 90 90
182892 (1.2637) ซ่อมแซมคันคลอง Slide คลองระบาย DL.1 400 ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 2 2 350000 17291.4 60 60
182893 (1.2638) ซ่อมแซมคันคลองระบาย DL.2-1.2R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 กม. ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 580000 580000 2 1 350000 8645.7 60 60
182894 (1.2639) ซ่อมแซมคันคลองระบาย DR.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 2 กม. ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 2 3 35000 25149.4 60 60
182895 (1.2640) ซ่อมแซมคันคลองระบาย DR.1-12.1L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 กม. ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 590000 590000 2 1 35000 8645.7 60 60
182896 (1.2641) ซ่อมแซมคันคลองระบาย DR.1-12.8R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 กม. ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 580000 580000 2 2 35000 17291.4 60 60
182897 (1.2642) ซ่อมแซมคันคลองระบายคลองปู 2 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 2 2 60701.62 61152.5 65 65
182900 (1.2645) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 งาน ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 1 2 30000 17343.55 66 66
182901 (1.2646) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9750000 9750000 0 0 0 0 0 0
182902 (1.2647) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบาย DL.1 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 2 4 35000 24755.55 60 60
182903 (1.2648) ซ่อมแซมท่อและระบบระบายน้ำบริเวณหัวงานโครงการ 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 2 5 78000 137677.25 90 90
182904 (1.2649) ซ่อมแซมบ่อสูบน้ำใต้ดินและอาคารประกอบ 16 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 1 2 42054.72 33795.1 106 106
182905 (1.2650) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำใต้ดิน 204 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4850000 4850000 1 3 72000 85587.4 180 180
182906 (1.2651) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 3 3 50000 25937.1 60 60
182908 (1.2653) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
182909 (1.2654) ซ่อมแซมพัฒนาบ่อสูบน้ำใต้ดิน 40 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4300000 4300000 0 0 0 0 0 0
182910 (1.2655) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 4 3 117600 125595.35 66 66
182911 (1.2656) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 2 0 85000 0 150 150
182912 (1.2657) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ่อสูบน้ำใต้ดิน 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 0 0 0 0 0
182913 (1.2658) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 1 2 59000 51350.1 110 110
182914 (1.2659) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและบ้านพักพนักงานรักษาอาคารในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 2 3 35000 25937.1 60 60
182915 (1.2660) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและบ้านพักพนักงานรักษาอาคารในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 1 1 34913.35 34437.95 88 88
182916 (1.2661) ซ่อมแซมลูกรังบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ดินในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 570000 570000 2 2 35000 17291.4 60 60
182917 (1.2662) ซ่อมแซมลูกรังบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ดินในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 570000 570000 1 1 15869.71 8728.7 40 40
182918 (1.2663) ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 19 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 1 1 42451.45 8728.7 107 107
182919 (1.2664) ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ F7 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 2 3 35000 25543.25 60 60
182924 (1.2669) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.ปลายคลองหนองปลาหมอ กม. 3+913 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 4 85000 34582.8 60 60
182926 (1.2671) ซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระบบส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ฯที่ 1 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 2 3 35000 25937.1 60 60
182927 (1.2672) ซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระบบส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ฯที่ 2 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 1 32532.89 82 82
182928 (1.2673) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 2 1 35000 10051.85 60 60
182929 (1.2674) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 2 2 57924.41 51252.5 73 73
182930 (1.2675) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 2 3 35000 49773.9 60 60
182931 (1.2676) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 2 1 62685.32 25626.25 79 79
182932 (1.2677) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 3 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 2 2 35000 25237 60 60
182933 (1.2678) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 4 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 2 2 35000 17291.4 60 60
182934 (1.2679) ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบท่อส่งน้ำบ่อสูบน้ำใต้ดิน โซน1 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 2 5 35000 75647.5 60 60
182935 (1.2680) ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบท่อส่งน้ำบ่อสูบน้ำใต้ดิน โซน2 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 2 5 35000 105966 60 60
185151 (1.101) ปรับปรุงเจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่เพื่อการชลประทาน (ทดแทนบ่อเดิม) พร้อมอาคารประกอบ 2 แห่ง ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6500000 6500000 0 0 0 0 0 0
185152 (1.102) ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง DL.2 กม.1+778 1 แห่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7800000 7800000 15 17 1072500 942568.9 180 180
185153 (1.103) ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง DL.2 กม.2+560 1 แห่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8000000 8000000 20 21 1430000 1245479.15 180 180
185878 (1.35) ทรบ.คลองหนองปลาหมอ กม.2+080 พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9000000 9000000 15 13 800000 572253.45 150 150
186576 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
186577 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 39600 39600
186578 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 8600 8600
186579 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 6300 6300
186580 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 8000 8000
176274 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลอง MC กม.0+115 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบกลาง 2563 850000 850000
178086 (1.47) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 550,688.00 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3652900 3652900
178088 (1.49) บำรุงรักษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง พื้นที่ 550,688.00 ไร่ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3164200 3164200
178736 (1.639) กำจัดวัชพืช (ด้วยแรงคน) ปริมาณ 180.00 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 585000 585000 20 20 585000 269494 60 60
179194 (1.6) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการฯ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000
182923 (1.2668) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.น้ำหัก กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
183759 (1.3504) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 2L-MC ท้าย ทรบ. ห้วยน้ำใส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000
183993 (1.3738) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 330000 330000
184185 (1.3930) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำสาย 2R-MC กม.1+608 ถึง กม.3+890 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000
184188 (1.3933) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-MC กม.2+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000
184189 (1.3934) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC กม.5+870 ถึง กม.16+440 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000
184190 (1.3935) ซ่อมแซมคันคลองชักน้ำ กม. 4+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000
184196 (1.3941) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย 1L-2R-MC กม.3+220 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
184197 (1.3942) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย 3R-MC กม.14+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1250000 1250000
184198 (1.3943) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.43+635 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
184199 (1.3944) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.59+555 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000
184200 (1.3945) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.69+660 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1050000 1050000
184201 (1.3946) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.73+610 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
184202 (1.3947) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.78+365 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000
184203 (1.3948) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสาย 3R-MC กม. 0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
184204 (1.3949) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-2L-MC กม.2+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000
184205 (1.3950) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงท่อลอดถนนกลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.74+075 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
184206 (1.3951) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปลายคลอง 2R-MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000
184207 (1.3952) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและระบบเกียร์มอเตอร์ อาคาร ทรบ.กลางคลอง MC กม. 5+870 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
184220 (1.3965) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง 1R-2L-MC กม.20+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
184221 (1.3966) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง 1R-2L-MC กม.21+240 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
184222 (1.3967) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลอง1L-1R-1R-2L-MC (แม่ฝาย-บึงช้าง) กม.1+972 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 460000 460000
184223 (1.3968) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลอง2R-1R-2L-MC กม.10+172 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
184224 (1.3969) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลอง2R-1R-2L-MC กม.10+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000
184225 (1.3970) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลอง2R-1R-2L-MC กม.2+440 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 460000 460000
184226 (1.3971) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลอง2R-1R-2L-MC กม.3+033 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000
184227 (1.3972) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองแม่ฝายสายบน กม.16+417 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
184228 (1.3973) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองแม่ฝายสายบน กม.22+389 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000
184229 (1.3974) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองแม่ฝายสายล่าง กม.11+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000
184230 (1.3975) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองแม่ฝายสายล่าง กม.2+612 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000
184231 (1.3976) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองแม่ฝายสายล่าง กม.6+843 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000
184234 (1.3979) ซ่อมแซมท่อลอดบ้านลำมะโกรก กม.16+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
184235 (1.3980) ซ่อมแซมท้ายฝาย คลองแม่ฝายสายบน กม.23+305 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
184236 (1.3981) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
184238 (1.3983) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะคันคลองส่งน้ำสาย MC กม.55+870 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000
184239 (1.3984) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะคันคลองส่งน้ำสาย MC กม.65+275 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
184240 (1.3985) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะคันคลองส่งน้ำสาย MC กม.75+095 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
184242 (1.3987) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหลายตำบล อำเภอหลายอำเภอจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
184243 (1.3988) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหลายตำบล อำเภอหลายอำเภอจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
184244 (1.3989) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหลายตำบล อำเภอหลายอำเภอจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
184245 (1.3990) ซ่อมแซมสะพาน คลอง 1R-2L-MC กม.5+074 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000
184246 (1.3991) ซ่อมแซมเสริมคันคลอง 1L-MC กม.16+856 ถึง 20+865 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
184247 (1.3992) ซ่อมแซมเสริมคันคลอง 1L-MC กม.23+963 ถึง 29+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
184248 (1.3993) ซ่อมแซมเสริมคันคลองฝั่งซ้าย คลอง 2L-MC กม.2+762 ถึง 4+938 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000
184249 (1.3994) ซ่อมแซมเสริมคันคลองฝั่งซ้าย คลอง 2L-MC กม.4+938 ถึง 7+389 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000
184250 (1.3995) ซ่อมแซมเสริมคันคลองพระร่วง กม.0+000 ถึง 3+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
184257 (1.4002) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.กลางคลอง 1L-MC กม.4+720 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
184258 (1.4003) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.23+413 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
184259 (1.4004) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.26+021 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
184260 (1.4005) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.27+668 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
184261 (1.4006) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.4+938 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
184262 (1.4007) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.ไร่ปรือ กม. 28+980 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
184266 (1.4011) ซ่อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำลำแม่ฝาย กม.10+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000
184267 (1.4012) ซ่อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 2L - MC กม. 1+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
185059 (1.9) ปรับปรุง ทรบ. คุยประดู่ (คลอง 2L-MC กม.35+900) ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9000000 9000000
185060 (1.10) ปรับปรุง ทรบ. ห้วยน้ำใส (คลอง 2L-MC กม.34+357) ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9000000 9000000
185061 (1.11) ปรับปรุงระบบเกียร์มอเตอร์ อาคาร ทรบ.ปากคลอง 2L-MC กม. 0+000 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1400000 1400000
186581 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 25800 25800
186582 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 30000 30000
186583 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 12600 12600
186584 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 982000 982000
186585 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1288000 1288000
186586 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 47500 47500
192571 ปรับปรุงเกียร์มอเตอร์ ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+115 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 7) สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 458000 458000
192573 งานซ่อมแซมฝายท่อทองแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 7) สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4700000 4700000
176052 โครงการประปาภูเชาพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปรอผาโด้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.อุ้งผาง จ.ตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบกลาง 2563 24941000 24941000 100 82 5566000 3433395.3 180 180
176272 แก้มลิงฝายคลองกระแซง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบกลาง 2563 1000000 1000000 190 60 60
176457 ปรับปรุงถนนรอบบริเวณฝ่ายก่อสร้างที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.6844 กม. สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2140885 0
176458 ปรับปรุงถนนรอบบริเวณฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 0.238 กม. สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 649000 0
176890 ฝายบ้านมอฝ้าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6871030 6871030
177096 ทรบ.คลองตาเป้า พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10765638 0
179249 (1.10) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฝ่ายก่อสร้างที่ 2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 12 14 170080 143010.8 60 60
179250 (1.11) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2200000 2200000 20 16 813900 733044.6 120 120
185477 (4) ฝายทุ่งยาง ตำบล ด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัด ตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 13455000 13455000 66 61 4521000 2838591.6 150 150
185535 (62) ฝายคลองบ้านโปร่ง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 17000000 17000000 65 43 2080000 1904002.15 150 150
185949 (64) ประตูระบายน้ำบ้านคลองพร้าว ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 58655000 58655000 60 0 302300 96281.3 30 30
186587 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1025000 1025000
186588 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 67600 67600
187941 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้บ้านแม่ละนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบกลาง 2563 3123000 3123000 20 0 1028000 0 0 0
187942 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้บ้านอมยะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบกลาง 2563 11159000 11159000 40 0 4297000 0 0 0
187943 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้บ้านกามาผาโด้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 งบกลาง 2563 18637000 18637000 55 63 5801200 3791503.35 120 120
176042 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคลองไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สามเงา จ.ตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 งบกลาง 2563 55887600 55887600
176506 ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 9 ระยะที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9672481 9672481
176507 ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 10 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6523797 6523797
185906 (21) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโงก ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 40000000 40000000
186539 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
186540 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 405600 405600
186541 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 129000 129000
186543 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 12600 12600
186547 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 36000 36000
192569 ปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโงก สาย 4L-MC กม.4+500 - 6 + 950 ตำบลโค้งไผ่ ,ดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 7) สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3943000 3943000
176152 ปรับปรุงที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (วังยาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ เงินกันเหลื่อมปี 2563 8290000 8290000
176275 แก้มลิงบึงกอกพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบกลาง 2563 7000000 7000000
177889 (1.18) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 75900 75900 2 22671 30 30
178085 (1.46) บริหารการส่งน้ำ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2100000 2100000
178092 (1.53) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2445300 2445300 10 793485 210 210
178446 ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1R-MC วังยาง สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ เงินกันเหลื่อมปี 2563 14000 14000
179198 (1.10) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 5 340065 180 180
179245 (1.6) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000 5 340065 180 180
179248 (1.9) ซ่อมแซมบ้านพัก ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 5 226710 120 120
181096 (1.841) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-หนองขวัญ กม.29+380ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 7 396742.5 150 150
181107 (1.852) ซ่อมแซมตลิ่งคันคลองส่งน้ำสายซอย 2R-MC วังยาง (คลองวังเจ้า)กม.38+500 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 5 226710 120 120
181108 (1.853) ซ่อมแซมตลิ่งคันคลองส่งน้ำสายซอย 3L-2R-MC วังยาง(คลองห้วยโรง) ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 5 226710 120 120
184186 (1.3931) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4R-MC ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1400000 1400000 8 362736 120 120
184194 (1.3939) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC หนองขวัญ กม.15+900 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 6 272052 120 120
184195 (1.3940) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 2R-MC วังยาง กม.6+000 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2800000 2800000 8 544104 180 180
184214 (1.3959) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายซอย 4R-MC วังยางกม.5+600 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 8 362736 120 120
184215 (1.3960) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายซอย 5R-MC วังยาง กม.11+150 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 4 181368 120 120
184216 (1.3961) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.12+336ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 4 181368 120 120
184217 (1.3962) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.26+240 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 8 362736 120 120
184218 (1.3963) ซ่อมแซมดินและหินเรียงหน้า-ท้ายคลองส่งน้ำสายซอย 2R-MCวังยาง กม.0+235 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 4 181368 120 120
184219 (1.3964) ซ่อมแซมตลิ่งคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.3+500 ตำบลวังยางอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 5 226710 120 120
184752 (1.4497) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสาย 2R-MC หนองขวัญ กม.3+090 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 4 181368 120 120
185187 (8) โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ 4R-MC วังยาง ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 14000000 14000000 10 680130 180 180
176273 ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองวังทองหลาง พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบกลาง 2563 9500000 9500000
177197 ซ่อมแซมอาคารภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (วังบัว) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว เงินกันเหลื่อมปี 2563 3395014 3395014
177888 (1.17) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 76000 76000 3 5 0 20000 21821.75 30 30
178084 (1.45) บริหารการส่งน้ำ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2100000 2100000 0 0 0 0 0 0 0
178091 (1.52) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2265000 2265000 25 4 17 2000000 633827.05 210 210
179197 (1.9) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 15 7 889000 166080.7 180 180
179247 (1.8) ซ่อมแซมบ้านพัก โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 15 11 0 731000 144251.55 180 180
184210 (1.3955) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ 64+200 - 64+500 จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000 20 14 0 654000 407950.35 120 120
184212 (1.3957) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC-วังบัว กม.0+700 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 10 9 0 257000 157773 90 90
184232 (1.3977) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองมาบน้ำลึก กม.0+950 คลองส่งน้ำสายมาบน้ำลึก ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 15 13 0 437000 105145.25 90 90
184251 (1.3996) ซ่อมแซมหินเรียง หน้า-ท้าย ทรบ.กลางคลอง กม. 13+237คลองส่งน้ำสาย 1L-MC ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 15 10 0 256000 255829 60 60
184252 (1.3997) ซ่อมแซมหินเรียง หน้า-ท้าย ทรบ.กลางคลอง กม.7+200 คลองส่งน้ำสายใหญ่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 20 16 0 503000 317382.2 90 90
184253 (1.3998) ซ่อมแซมหินเรียง หน้า-ท้าย ทรบ.ท่อลอดถนน กม. 1+514 คลองส่งน้ำสาย 2R-MC ตำบลนิคมฯ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 15 11 0 363000 160400.45 90 90
184254 (1.3999) ซ่อมแซมหินเรียง หน้า-ท้าย ทรบ.ท่อลอดถนน กม. 2+750 คลองส่งน้ำสาย 2R-MC ตำบลนิคมฯ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 15 13 0 361000 88996.35 90 90
184255 (1.4000) ซ่อมแซมหินเรียง หน้า-ท้าย ทรบ.ไทรงามใต้ กม. 5+382คลองส่งน้ำสาย 1L-MC ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 15 13 0 380000 355150.7 90 90
184256 (1.4001) ซ่อมแซมหินเรียง หน้า-ท้าย สะพาน กม.19+500 คลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลนิคมฯ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 15 12 0 362000 105145.25 90 90
184263 (1.4008) ซ่อมแซมหินเรียงหน้าทรบ.หนองไผ่ล้อม คลองส่งน้ำสาย 1L-MC ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 15 7 0 253000 182708.8 60 60
184264 (1.4009) ซ่อมแซมหินเรียงหน้า-ท้าย ทรบ.ปากคลองเวทนา ตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 15 15 0 316000 238497.2 90 90
184265 (1.4010) ซ่อมแซมหินเรียงหน้า-ท้าย ทรบ.ไร่นาขัวญกม.51+676ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 15 10 0 369000 281205.7 90 90
192570 ปรับปรุง ทรบ.กลางคลอง 3R-MC กม.25 + 320 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 7) สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9788350 9788350

ข้อมูล ณ วันที่ 2020-08-14 09:11:49pm