ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
157563 (29) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอุ่มเหม้า (คลอง L-1L กม.5+900) เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156256 (1.270) งานก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขนาดเล็ก เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 87 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156257 (1.272) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ระยะที่ 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153483 (1.1400) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำโซน3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152963 (1.110) งานซ่อมเสริมคันคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152964 (1.111) งานซ่อมเสริมคันคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152965 (1.112) งานหินเรียงด้านท้ายสปริลเวย์อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152966 (1.113) งานหินเรียงด้านท้ายสปริลเวย์อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152967 (1.114) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152968 (1.121) ซ่อมแซมเสาระดับน้ำและแผ่นวัดระดับน้ำ 15 อ่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152971 (1.8) เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำที่ 9 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152972 (4) ผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยริน-อ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ไม่ดอกไม้ประดับ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152973 (13) แก้มลิงหนองทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152974 (20) เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำที่ 5 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152975 (24) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152997 (35) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152999 (44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153001 (55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าค้อใหญ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153008 (59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P6A (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153009 (64) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P6B (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153011 (79) เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำที่ 6 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153019 (85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจันทน์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153260 (30) ปรับปรุงวาล์วสถานีสูบน้ำที่ 1 ถึง สถานีสูบน้ำที่ 10 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153262 (1.20) ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหัวงาน เขื่อนระบายน้ำห้วยหลวงเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153263 (1.57) ก่อสร้างรางระบายน้ำข้างคลอง 3L - R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153464 (1.21) ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในบริเวณโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153465 (1.42) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง L-1L จำนวน 4 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153466 (1.43) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง L-1L-2L จำนวน 5 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153468 (1.44) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 8 ในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153470 (1.46) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่าระยะ 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153472 (1.54) ปรับปรุงการกัดเซาะด้านท้ายปตร.ห้วยบางบาด โครงการชลประทานบึงกาฬ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153474 (1.55) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ DIKE NO.1 ฝายห้วยหลวง จำนวน 3 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153475 (1.56) ปรับปรุงFlapgte สถานีสูบน้ำที่ 5 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153478 (1.59) ปรับปรุง-ภูมิทัศน์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153482 (1.1341) ซ่อมแซมอาคาร Flab Gate ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153485 (1.1434) ซ่อมแซมคันดิน Route AA กม.1+300 ถึง กม.5+335 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153490 (1.12) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MC-2L กม.0+232 - 0+800 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P5 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153492 (1.13) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MR-2R กม.0+708 - 0+980 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P12A (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153537 (17) แก้มลิงหนองดินแดงพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153600 (13) ฝายห้วยธง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153601 (15) ฝายบ้านทุ่งฝน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153615 (16) ฝายห้วยทราย(เกษตรแปลงใหม่) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153616 (52) ฝายห้วยก้านเหลือง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153618 (84) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนตาล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153619 (85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาลเดี่ยว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153620 (87) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศาลาคำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153623 (88) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงคำพี้ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153627 (90) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหมื่น (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153644 (12) แก้มลิงหนองสรวงพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153646 (1.1349) ซ่อมแซมทำนบดิน และอาคารประกอบ อ่างฯห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153647 (1.1457) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อาคารระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
154257 (56) แก้มลิงหนองบัวพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
154379 (16) ฝายห้วยโมง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
154551 (77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองยอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
154645 (88) ฝายบ้านกุดค้า (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156541 (1.11) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย M-1L พร้อมอาคารประกอบ สถานสูบน้ำ P12B (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156261 (13) แก้มลิงหนองโนนต่ายพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156262 (1.40) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบังลำภู (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156263 (155.2) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.35+685 - กม.45+700 และสายแยกซอยพร้อมระบบระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156264 (7) งานปรับปรุงยกระดับเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำภูไม้รวก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156540 (33) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160072 (78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหินลับศิลามงคล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156555 (60) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองด่าน หมู่ 2, 5 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156557 (27) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156556 (34) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยหลวง บ้านป่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156736 (1.49) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโศก โครงการชลประทานสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156738 (28) ประตูระบายน้ำบ้านจำปา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157566 ซ่อมแซมฝายยางอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด จังหวัดอุดรธานี (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
148005 (7) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10374000 10374000
146279 (1.547) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
145687 (1.5) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 539000 539000
146931 (1.22) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาภายในสำนักงานชลประทานที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
146278 (1.546) บำรุงรักษาหัวงานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 567500 567500 10 511000 0 240 240
146826 (1.57) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000 5 0 57000 0 30 30
146932 (1.23) ปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9000000 9000000 20 20 1470000 0 180 180
149517 (1.1488) ซ่อมแซมหินเรียงพร้อมอาคารระบายน้ำบริเวณส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 8 0 225000 0 90 90
149518 (1.1489) ซ่อมแซมลาดตลิ่งบริเวณอาคารหอประชุมหนองสำโรง สำนักงานชลประทานที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 952000 952000 10 0 285000 0 90 90
149519 (1.1490) ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณ ปตร.ด้านหน้า สำนักงานชลประทานที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 998000 998000 12 0 299000 0 90 90
156405 528. ระบบระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 เงินกันเหลื่อมปี 2561 120303 120303
156412 535. เพิ่มประสิทธิภาพการระบบระบายน้ำอ่างหนองสำโรงและอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 เงินกันเหลื่อมปี 2561 2100000 2100000
145032 ขุดลอกห้วยสามพาด ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
145033 ขุดลอกหนองหลัก ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
145034 ขุดลอกหนองแล้ง ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
145035 ปรับปรุงฝายห้วยน้ำรางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145036 ขุดลอกหนองหิน ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
145037 ขุดลอกหนองบ้านหนองบัวสะอาด ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
145038 ขุดลอกห้วยยาง ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
145039 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกลาง ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145040 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145041 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกุงปาว ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145042 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145043 ขุดลอกห้วยน้ำฆ้อง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
145044 ขุดลอกหนองปะโค ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
145793 (1.61) กำจัดวัชพืชประตูระบายน้ำห้วยดาน โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 65 20 0 0 0 0 0 0 1282 21.45 2821 47.19 4360 72.93 5985 100.1 7695 128.7 8550 143
145795 (1.63) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 242000 242000 79 24200 0 0 0 0 0 0 1814 30.3 3991 66.66 6167 103.02 8465 141.4 10884 181.8 12094 202
145802 (1.70) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโสกรัง โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 152000 152000 50 15200 0 0 0 0 0 0 2415 40.2 5313 88.44 8211 136.68 11270 187.6 14490 241.2 16100 268
145808 (1.76) กำจัดวัชพืชประตูระบายน้ำสามพร้าว โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 82 25 0 0 0 0 0 0 1730 34.65 3807 76.23 5884 117.81 8076 161.7 10384 207.9 11538 231
145811 (1.79) กำจัดวัชพืชคลองผันน้ำที่ 1(ช่วงหนองสำโรง-บ้านเลื่อมโพธิ์) โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 98 30 0 0 0 0 0 0 2145 35.7 4719 78.54 7293 121.38 10010 166.6 12870 214.2 14300 238
146276 (1.544) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 110000 110000 36 11
146277 (1.545) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2321500 2321500 760 232
146824 (1.55) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 570000 570000 187 57
148075 (1.46) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่าระยะ 2 สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9520000 9520000 3 952
148076 (1.47) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพนเพ็กระยะ 2 สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7830000 7830000 77 23
148079 (1.50) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทับกุงระยะ 2 สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5900000 5900000 56 17
148433 (1.404) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายท้ายอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 655 200
148620 (1.591) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนบน) โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 38 11
148621 (1.592) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 38 11
148669 (1.640) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 1 400
148693 (1.664) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 639800 639800
149391 (1.1362) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองโอน โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 164 50
149406 (1.1377) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 920000 920000 301 92
149430 (1.1401) ซ่อมแซมด้านท้ายทางระบายน้ำล้น อ่างห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000 557 170
149440 (1.1411) ซ่อมแซมคลอง 1L-RMC อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 164 50
149441 (1.1412) ซ่อมแซมคลอง 2l-RMC อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 164 50
149442 (1.1413) ซ่อมแซมคลอง RMC อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 262 80
149443 (1.1414) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 327 100
149444 (1.1415) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 327 100
149506 (1.1477) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำห้วยดาน โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 196 60
149507 (1.1478) ซ่อมแซมบริเวณที่ทำการประตูระบายน้ำสามพร้าว โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 327 100
149510 (1.1481) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 131 40
149513 (1.1484) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 115 35
149520 (1.1491) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 164 50
149521 (1.1492) ซ่อมแซมอาคารประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 164 50
149522 (1.1493) ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่ 1 โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 491 150
149536 (1.1507) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 730000 730000 239 73
152052 (155.4) ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11350000 11350000 3 1
152571 (4) ผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยริน-อ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ไม่ดอกไม้ประดับ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000
152611 (44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000
152622 (55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าค้อใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 27440000 27440000
152652 (85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจันทน์ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000
152653 (86) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39200000 39200000
152666 (99) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด พร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11123000 11123000
153151 โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบกลาง 2561 6847500 6847500
154188 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
154189 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154190 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
155528 10.ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 7788245 7788245
155549 12.ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 5288535 5288535
155598 ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 10731733 10731733
155607 แก้มลิงหนองขอนกว้างพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 14567778 14567778
155827 61. ปรับปรุงท่อลอดถนนทางหลวงสาย 22 อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการชลประทานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 2263106 2263106
155828 62. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำลำพันชาดโครงการชลประทานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 4599999 4599999
155833 67. ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบศูนย์เรียนรู้ตำบลวังทอง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 2737382 2737382
155957 190. แก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองขอนกว้างพร้อมอาคารประกอบตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 5843471 5843471
156028 259. เพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 1 (ระยะที่ 2 )ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 977703 977703
156364 487. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพนเพ็ก ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 334654 334654
156999 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
157010 แก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 49138100 49138100
157071 แก้มลิงหนองบ่อใหญ่พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12130000 12130000
157565 ซ่อมแซมฝายยางอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด จังหวัดอุดรธานี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
157147 โครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองชะโนดพร้อมอาคารบังคับน้ำ ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบกลาง 2561 11731000 11731000
157148 โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านสุมณฑา อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบกลาง 2561 11508000 11508000
157248 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 718072 718072
157783 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1070000 1070000
159540 ระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่แปลงเกษตรศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองคอนแสน ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000
159557 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำลำห้วยขอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 6000000 6000000
159580 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยอีจ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000
159671 ซ่อมแซมท่อลอดคลองอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนบน) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
159672 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง (2) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
159673 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดคำแคน ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
159674 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกลาง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
159675 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1900000 1900000
159676 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 2 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1900000 1900000
159677 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังขอนแดง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
159678 ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1300000 1300000
159679 ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
159680 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยทวน 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
159681 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยทวน 2 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
159682 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยคำจำปา ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
159683 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำลำพันชาด ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
159684 ซ่อแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
159685 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยน้ำโสม (บ้านโคกน้อย) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
159686 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
159687 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านคำไฮ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
159933 ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ จังหวัดอุดรธานี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
159934 ซ่อมแซมฝายอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
159935 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม. 0+780 - 0+810 อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ จังหวัดอุดรธานี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
145008 พัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินเพื่อการเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ และท่องเที่ยว ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000 171 171 5665185 5665185 60 60
145009 แก้มลิงบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145010 แก้มลิงฝายกกต้องพร้อมอาคารประกอบ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145011 แก้มลิงห้วยน้ำหมานพร้อมอาคารประกอบ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145797 (1.65) กำจัดวัชพืชระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 12 12 245200 241101 90 90 0 0 3300 55 4320 72 6415 107 12900 215
145798 (1.66) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 304000 304000 16 16 204000 203926.35 90 90 5640 94 5640 94 17400 290
145801 (1.69) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 21 21 346500 345954 90 90 4200 70 6120 102 9148 152 9240 154
146260 (1.528) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 160000 160000 1 1 36000 37680 360 360
146261 (1.529) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 10 10 2250000 1238167.15 360 360
146817 (1.48) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 22 22 256000 255453.7 90 90
147165 (1.93) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยชม สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 945000 945000 15 15 305441 305033.95 90 90
147166 (1.94) ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 960000 960000 33 33 339835 339458.8 90 90
147167 (1.95) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1245000 1245000 19 19 411640 410019.75 90 90
147168 (1.96) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1950000 1950000 15 15 501365 501626.25 90 90
147177 (1.105) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 460000 460000 7 7 160155 160108.15 90 90
147684 (81) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฟากนา สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 41160000 41160000 116 116 16790646 11524737.15 210 210
147685 (82) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอาฮี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 115 115 7622555.2 7621072.65 210 210
147804 (215) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหอม สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 90 90 6165762.72 5362984.2 210 210
148077 (1.48) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสงาว สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000 33 33 1471323 1470738.65 180 180
148080 (1.51) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเหมืองนา สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 45 45 1105731 1105557.35 180 180
148670 (1.641) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 19 19 346740 346482.9 180 180
149362 (1.1333) ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโขงช้าง โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 30 30 322250 322182.4 90 90
149363 (1.1334) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 890000 890000 30 30 479063 448567.7 90 90
149366 (1.1337) ขุดลอกตะกอนด้านหน้าและด้านท้ายฝายห้วยน้ำหมาน โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2370000 2370000 12 12 200000 199909.8 120 120
149367 (1.1338) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยน้ำหมาน โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2418000 2418000 75 75 1464851 1464840.05 120 120
149387 (1.1358) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกลม โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 7 7 47865 47485.35 90 90
149400 (1.1371) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำศูนย์พันธุ์ไม้ห้วยศอก โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 660000 660000 31 31 237880 237839.5 90 90
149409 (1.1380) ซ่อมแซมผิวทางลำเลียงเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 845000 845000 18 18 390589 389509.35 90 90
149410 (1.1381) ขุดลอกตะกอนหน้าอาคารระบายน้ำฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 998000 998000 42 42 945000 944715.4 90 90
149415 (1.1386) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 960000 960000 25 25 479574 479458 90 90
149416 (1.1387) ซ่อมแซมผิวทางลำเลียงเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 987000 987000 20 20 515951 516546.4 90 90
149417 (1.1388) ขุดลอกตะกอนด้านหน้าและด้านท้ายฝาย ฝายห้วยกอก โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 564000 564000 33 33 464000 463998.35 90 90
149426 (1.1397) ขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยบุ่ง โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 553000 553000 30 30 453000 452967.2 90 90
149431 (1.1402) ขุดลอกตะกอนท้ายอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1320000 1320000 55 55 1095000 1094829.25 90 90
149432 (1.1403) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1560000 1560000 35 35 662098 848335.15 90 90
149447 (1.1418) ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยซวก โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 16 16 295640 296751.25 90 90
149448 (1.1419) ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำใหญ่ โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000 16 16 291584 292775.95 90 90
149449 (1.1420) ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยหาดเบี้ย โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 985000 985000 19 19 296390 297681.15 90 90
149450 (1.1421) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพร โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 420000 420000 15 15 161472 162629.5 90 90
149451 (1.1422) ขุดลอกตะกอนด้านหน้าและด้านท้ายฝาย ฝายห้วยโป่ง โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 30 30 350000 349938.6 90 90
149452 (1.1423) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกอัดคลอง กม.0+560 ,กม.0+890 และกม.1+080 ฝายโนนกกหาด โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 943000 943000 45 45 776649 776274.75 90 90
149470 (1.1441) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกอัดคลองสาย 1L - LMC กม.0+840 ,กม.1+010 และกม.1+060 อ่างเก็บน้ำห้วยหมากหมาง โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 960000 960000 24 24 770581 770714.5 90 90
149471 (1.1442) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R - L อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1150000 1150000 47 47 838810 838417 90 90
149472 (1.1443) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำสาย RMC กม.1+100 ,กม.1+840 และกม.2+340 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคู้ โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 925000 925000 10 10 747484 746983.95 60 60
149473 (1.1444) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคู้ โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 40 40 3848801 3846413 180 180
149495 (1.1466) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R - 1R - L อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1300000 1300000 10 10 808365 808005.25 60 60
149531 (1.1502) ซ่อมเสริมหินเรียงด้านหน้า อ่างเก็บน้ำห้วยสีดา โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 547000 547000 7 7 46036 46003.55 60 60
149532 (1.1503) ขุดลอกตะกอนด้านหน้าและด้านท้ายฝาย ฝายบ้านนาผักก้าม โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 575000 575000 30 30 475000 474859.6 60 60
151927 (31) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยซวก สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 30 30 2567967 2567648.65 180 180
151928 (32) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไพร้ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 30 30 3510025 3320 180 180
152051 (155.3) ซ่อมแซมทำนบดินอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกลม โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14950000 14950000 67 67 6498008 6490402.55 180 180
152561 (1.1) อาคารบังคับน้ำและระบบส่งน้ำแหล่งน้ำตามา สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4900000 4900000 30 30 935360 939077.05 180 180
152562 (1.2) อาคารบังคับน้ำและระบบส่งน้ำแหล่งน้ำวังแคน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4900000 4900000 20 20 1514162 1507282.1 180 180
152565 (1.5) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหมืองนา สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6860000 6860000 40 40 2841345 2834117.3 180 180
152597 (30) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคู้ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17640000 17640000 100 100 10935673 10834135.6 210 210
152610 (43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมี่ยง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 170 170 5543494 5361761.1 210 210
152792 แก้มลิงหนองบ้านทุ่งใหญ่และระบบส่งน้ำ ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบกลาง 2561 8000000 8000000 28 28 1348730 1348730 150 150
152794 แก้มลิงหนองบ้านเหล่าใหญ่และระบบส่งน้ำ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบกลาง 2561 5000000 5000000 30 30 1431299 1431299 150 150
154204 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินทุนหมุนเวียน 2561 1980000 1980000
154205 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
154206 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500
156326 449. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยเมี่ยง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินกันเหลื่อมปี 2561 3120000 3120000
156324 447. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายห้วยน้ำผัก จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินกันเหลื่อมปี 2561 5270000 5270000
156325 448. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยโขงช้าง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินกันเหลื่อมปี 2561 5430000 5430000
156323 446. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายโนนกกหาด จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินกันเหลื่อมปี 2561 2970000 2970000
156322 445. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินกันเหลื่อมปี 2561 3210000 3210000
156321 444. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหมากหมาง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินกันเหลื่อมปี 2561 1380000 1380000
156319 442. ระบบส่งน้ำห้วยศอก จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินกันเหลื่อมปี 2561 1560000 1560000
156320 443. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำใหญ่ จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินกันเหลื่อมปี 2561 1450000 1450000
156318 441. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบุ่ง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินกันเหลื่อมปี 2561 1610000 1610000
157784 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 1000000 0 90 90
158024 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดเลย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000 222702 0 90 90
158025 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยชม จังหวัดเลย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 303583 0 90 90
158026 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างห้วยม่วง จังหวัดเลย ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 1700000 1700000 752623 0 90 90
158027 ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก จังหวัดเลย ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 8000000 8000000 7113277 0 90 90
159109 อาคารบังคับน้ำลุ่มน้ำหมานตอนบนแห่งที่ 1 ตำบลกกทอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 2990000 2990000 983368 0 90 90
159110 อาคารบังคับน้ำลุ่มน้ำหมานตอนบนแห่งที่ 2 ตำบลกกทอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 2880000 2880000 985510 0 90 90
159111 อาคารบังคับน้ำลุ่มน้ำหมานตอนบนแห่งที่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 3200000 3200000 983544 0 90 90
159177 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหินซา ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 35000000 35000000 9385664 0 210 210
159294 ทางภายในบริเวณชป.เลยฝายห้วยน้ำหมาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 4428000 4428000
159295 ทางบนคันคลอง LMCฝายห้วยน้ำหมาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 4320000 4320000
159296 ทางบนคันคลอง RMCฝายห้วยน้ำหมาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 11880000 11880000
159297 ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 2404800 2404800
159298 ทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง,ห้วยชม,ห้วยไร่ ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 18000000 18000000
159299 ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 360000 360000
159300 ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยชม ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 306000 306000
159301 ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 348000 348000
159302 ทางบนคันคลอง LMCอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 9924000 9924000
159536 ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 550000 550000 154687 0 90 90
159537 ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 550000 550000 154687 0 90 90
159538 ฝายบ้านนานกปีด ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000 5842661 0 90 90
159541 ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบประมาณอื่น ๆ 2561 6000000 6000000 1211393 0 90 90
159936 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง จังหวัดเลย (LS) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 11 11 139486 138843.7 60 60
159937 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง จังหวัดเลย (LS) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 29 29 380565 380156.1 60 60
159938 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างห้วยหาดเบี้ย จังหวัดเลย (LS) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 16 16 202069 201807.45 60 60
145231 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีคงคำ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 34250000 34250000 500 4063140 3981879 120 120
145232 แก้มลิงหนองป่าช้ากวางพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20675000 20675000 500 3398490 3364507 120 120
145235 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำรังแร้ง ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000 20 132198 0 120 120
145236 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคำผักหนาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5800000 5800000 20 132198 0 120 120
145237 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำซับคำโรงสี ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5200000 5200000 20 132198 0 120 120
145238 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกวั่ง ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2200000 2200000 36 211465 0 120 120
145242 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 42650000 42650000 800 5944040 5646841 120 120
145247 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่เขาภูโล้น (พระตำหนักสกลนคร) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (904) ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 38000000 38000000 600 4958422 4631698 120 120
145248 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโทง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5800000 5800000 25 188678 173584 120 120
145249 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสร้างแป้น ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 28990000 28990000 700 5124364 4934034 120 120
145250 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหาด ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 23030000 23030000 1050 4132852 4010837 120 120
145251 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคำมะโคตร ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20135000 20135000 80 1650307 1567792 120 120
145252 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเชือก ตำบลนาแต้ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3200000 3200000 10 66090 0 120 120
145636 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดเต่า ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3400000 3400000 30 198297 0 120 120
145656 ขุดลอกบึงโน หมู่ที่ 5 ตำบล โคกสี อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 42000000 42000000 600 4637982 4127806 120 120
145799 (1.67) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยตาลโกน โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 10 66090 0 30 30 0 0 0 0 0 0 800 12 1600 24 3200 48 5382 77
145800 (1.68) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยเบือก โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 211000 211000 10 66090 180752 30 30 4552 65 4552 65
145803 (1.71) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำซับคำโรงสี โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 274000 274000 10 66090 0 30 30 2937 40 5874 84 5874 84
146280 (1.548) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000 480000 150 940567 902945 120 120
146281 (1.549) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4178700 4178700 400 2841412 2734861 120 120
146776 (1.7) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยซวงจำนวน 2 แห่ง (กม.4+761 ,กม.5+239) โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5025000 5025000 500 3555905 3271436 120 120
146828 (1.59) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 20 182700 62526 120 120
147886 (13) แก้มลิงหนองโนนต่ายพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19492200 19492200 20 201050 160840 120 120
148078 (1.49) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโศก โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9028000 9028000 800 6047080 5782520 120 120
148436 (1.407) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำยาม ระยะที่ 3 (กม.3+385-5+585) โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5041000 5041000 5 33049 3469 120 120
148671 (1.642) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 5 33049 120 120
149368 (1.1339) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 679000 679000 45 308332 197388 90 90
149369 (1.1340) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายห้วยกระเฌอ โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 45 297405 255362 90 90
149371 (1.1342) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 434000 434000 20 112921 84691 90 90
149375 (1.1346) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบห้วยคำ โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 340000 340000 35 231855 198733 90 90
149376 (1.1347) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยซวง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 952000 952000 15 104350 536532 90 90
149379 (1.1350) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 610000 610000 32 181022 181022 90 90
149380 (1.1351) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหวด โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 644000 644000 42 242377 242377 90 90
149383 (1.1354) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.0+000 - 3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 594000 594000 45 319257 283785 90 90
149403 (1.1374) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงพิลา โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 690000 690000 32 211465 211465 90 90
149404 (1.1375) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำเครือเขาปอก โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 558000 558000 33 173167 173167 90 90
149405 (1.1376) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 570000 570000 30 176221 176221 90 90
149411 (1.1382) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม.0+000 - 2+443 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 543000 543000 35 273102 257497 90 90
149412 (1.1383) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ RMC กม.0+000 - 6+980 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 580000 580000 33 284327 0 90 90
149413 (1.1384) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ RMC กม.0+000 - 3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 685000 685000 24 193777 193777 90 90
149418 (1.1389) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยสวนป่าน โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 14 97884 97884 90 90
149419 (1.1390) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยเบือก โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 410000 410000 20 0 138818 104113 90 90
149420 (1.1391) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 20 138818 0 90 90
149424 (1.1395) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือ โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 340000 340000 12 83290 83290 90 90
149437 (1.1408) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยคำผักหนาม โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 885000 885000 20 138818 106046 90 90
149438 (1.1409) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบซับคำโรงสีพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 912000 912000 20 138818 348860 90 90
149439 (1.1410) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยแอด โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 35 205591 187969 90 90
149462 (1.1433) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 378000 378000 20 111660 111660 90 90
149466 (1.1437) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 588000 588000 27 169001 169001 90 90
149474 (1.1445) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายห้วยบ่อแดง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 355000 355000 35 231854 205357 90 90
149475 (1.1446) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยคำปลาขาว โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 520000 520000 60 382959 351046 90 90
149476 (1.1447) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยโศกพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 615000 615000 24 298405 403381 90 90
149477 (1.1448) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการห้วยปลาหางตอนล่าง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 865000 865000 31 215167 276018 90 90
149478 (1.1449) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำกุดเต่า โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 45 420849 392793 90 90
149496 (1.1467) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยโทง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 50 548613 504724 90 90
149497 (1.1468) ซ่อมแซมระบบผันน้ำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลาหาง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 30 209027 178724 90 90
149501 (1.1472) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หิน โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 455000 455000 31 215167 146294 90 90
149503 (1.1474) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ RMC กม.0+000 - 2+890 อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 385000 385000 20 138818 0 90 90
149504 (1.1475) ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 425000 425000 2 8800 8800 90 90
149505 (1.1476) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+000 - 2+890 อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 575000 575000 30 220086 319962 90 90
149514 (1.1485) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายห้วยน้ำยาม โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 857000 857000 40 257536 251098 90 90
149523 (1.1494) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายห้วยพ่น โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 30 208226 234962 90 90
149524 (1.1495) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำโครงการห้วยตาดโตน โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 520000 520000 15 80195 58810 90 90
149525 (1.1496) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายเขตโครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 540000 540000 10 59551 59551 120 120
149526 (1.1497) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 581000 581000 40 230890 207801 120 120
149533 (1.1504) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยาง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 609000 609000 37 265003 228660 90 90
149534 (1.1505) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 680000 680000 20 132198 211681 90 90
151924 (28) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคำปลาขาว โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14998000 14998000 800 5860192 5611140 120 120
152053 (155.5) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำสาย LMC กม.0+000 - 4+000 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000000 12000000 30 1982597 0 120 120
152257 (28) ประตูระบายน้ำบ้านจำปา สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34365700 34365700 1900 14421779 14254798 120 120
152584 (17) แก้มลิงหนองดินแดงพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19355000 19355000 700 5211710 5002850 120 120
154191 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
154192 เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียน 2561 19800 19800
156374 497. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหีบ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 2350000 2350000
156375 498. ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทราย จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 2650000 2650000
157067 แก้มลิงหนองควายตู้ระยะที่2พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 37136000 37136000 70 553700 506240 120 120
157786 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 1800000 1800000 65 515764 499895 120 120
158008 ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 880000 880000 30 238045 351771 120 120
158009 ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spill way อ่างเก็บน้ำห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000 20 142103 187624 120 120
158010 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ กม. 0+000 ถึง กม.1+200 อ่างเก็บน้ำห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 780000 780000 10 72536 72536 120 120
158011 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.1+750 ถึง กม. 1+950 อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000 125 823731 1094748 120 120
158012 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม. 1+700 ถึง กม. 1+800 อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 890000 890000 60 400947 374218 120 120
158013 ซ่อมแซมคันคลอง RMC กม.2+000 ถึง กม.2+500 อ่างเก็บน้ำหินชะแนนใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 960000 960000 65 467747 446160 120 120
158014 ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 980000 980000 10 72536 72536 120 120
158015 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.2+100 ถึง กม.2+400 อ่างเก็บน้ำโท - ยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000 50 369861 347670 120 120
158016 ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำบ้านสร้างแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 880000 880000 20 145071 116057 120 120
158017 ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 840000 840000 15 108803 87043 120 120
158018 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ กม.1+500 ถึง กม.1+600 อ่างเก็บน้ำห้วยหวด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000 5 36267 29014 120 120
158019 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 200000 200000 13 91366 91366 120 120
158030 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 4232000 4232000 80 693371 650036 120 120
158031 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำ หนองอีเลิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000 45 357067 349133 120 120
158032 ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยตาลโกน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 1300000 1300000 85 555439 684884 120 120
158033 ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำซับคำโรงสี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000 65 525399 509234 120 120
158034 ซ่อมแซมหินเรียงท้ายประตูระบายน้ำ ลำน้ำยาม ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000 80 650284 617770 120 120
159055 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000 30 217608 217608 120 120
159056 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 0+000 - 4+100 อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า (พรด.) .โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 625000 625000 35 234002 220631 120 120
159178 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกลาง-นาเดื่อ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 45360000 45360000 700 5704391 5622903 120 120
159179 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่วงลาย ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 44500000 44500000 950 7664761 7438858 120 120
159181 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 42000000 42000000 10 45214 45214 120 120
159188 ขุดลอกหนองหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 145000000 145000000 120 120
159267 ถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลสว่างดนดิน อำเภอสว่างดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 4400000 4400000
159268 ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง ตำบลสว่างดนดิน อำเภอสว่างดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 8250000 8250000 20 142103 120 120
159269 ถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 6600000 6600000
159270 ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 6050000 6050000 10 79348 120 120
159271 ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยโทง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 8800000 8800000 10 79340 120 120
159272 ถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 3300000 3300000 10 79340 120 120
159539 ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านกุดฮู ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 2400000 2400000 60 511150 442997 120 120
159542 ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยโศก ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000 200 1649090 1640845 120 120
159543 ปรับปรุงทำนบพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหยาด ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 8000000 8000000 48 302853 302853 120 120
159544 ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคำมะโคตร ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 10000000 10000000 350 2626457 2626457 120 120
159545 ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำบ้านแพงตอนบน ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 10000000 10000000 40 418916 377025 120 120
159546 ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บภูน้อย ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 7000000 7000000 55 576011 534119 120 120
159547 ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองแปน 2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 5000000 5000000 70 730638 709763 120 120
159548 ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบฝายต้นน้ำ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 5000000 5000000 100 994799 994799 120 120
159549 ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บหนองบัวแพ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 10000000 10000000 120 1342867 1253343 120 120
159550 ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองแปน 1 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 8000000 8000000 46 521873 521873 120 120
159551 ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำซับ 2 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 6000000 6000000 20 147743 147743 120 120
159552 ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำซับ 3 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 5500000 5500000 20 147743 147743 120 120
159553 ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำซับ 4 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 7500000 7500000 20 147743 147743 120 120
159554 ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองไผ่ 2 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 5500000 5500000 20 147743 147743 120 120
159555 ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหาด ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 10000000 10000000 185 666769 659562 120 120
159556 ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อย ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 12000000 12000000 85 841980 832075 120 120
159575 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 100000 100000 10 79348 120 120
159576 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองกุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
159577 ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 350000 350000
159578 ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
159579 ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยนาก้านเหลือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000 10 79340 120 120
159924 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.2+200 ถึง กม.2+500 อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (LS) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000
159925 ซ่อมแซมหัวงานฝายห้วยอูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (LS) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000 80 536380 509561 120 120
159926 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายบ้านโพนงาม จังหวัดสกลนคร (LS) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 780000 780000 95 626034 593086 120 120
159927 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ LMC กม.1+000 ถึง กม.1+200 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (LS) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 880000 880000 120 790302 658585 120 120
159928 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง จังหวัดสกลนคร (LS) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 30 189283 120 120
145021 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดสั่ง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 34000000 34000000
145022 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพร้าวใต้ ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8000000 8000000
145023 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000
145791 (1.59) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 9 9 210000 209787.55 92 92 3802 50 6084 80 6464 85 6616 87 6844 90
145809 (1.77) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 20 20 372800 372570.07 92 92 2762 40 4833 70 5524 80 6214 90 6550 95
146264 (1.532) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1764400 1764400 16 16 945040 630940 238 238
146269 (1.537) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 240000 240000
146821 (1.52) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 570000 570000 23 23 284890 284869.41 61 61
147687 (84) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนตาล สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000 45 45 4204000 25237600 238 238
147689 (87) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศาลาคำ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000 40 40 3307000 2681495 238 238
147690 (88) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกำพี้ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 36260000 36260000 45 45 4827000 3154700 238 238
147692 (90) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหมื่น สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000 40 40 3759000 2681495 238 238
147885 (12) แก้มลิงหนองสรวงพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 45 0 1381310 238 238
148084 (1.55) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ DIKE NO.1 ฝายห้วยหลวง จำนวน 3 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000 38 38 2390000 1892820 238 238
148205 (1.176) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148631 (1.602) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
148694 (1.665) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000
149364 (1.1335) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 16 16 379400 379194.94 61 61
149365 (1.1336) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 26 26 679155 678891.44 61 61
149374 (1.1345) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 14 14 324300 323987.69 61 61
149381 (1.1352) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 30 30 664500 664379.82 61 61
149382 (1.1353) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 35 35 705433 705390.92 61 61
149401 (1.1372) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 890000 890000 20 20 519089 518948.15 61 61
149402 (1.1373) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 910000 910000 20 20 531894 531882.42 61 61
149422 (1.1393) ซ่อมแซมทำนบดินกั้นน้ำ Dike No.1 ฝายห้วยหลวง โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 12 12 273270 273197.02 61 61
149423 (1.1394) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ Dike No.1 ฝายห้วยหลวง จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 28 28 747599 747348.43 61 61
149460 (1.1431) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝายห้วยบังพวน จำนวน 2 สาย โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 12 12 207150 206948.32 61 61
149461 (1.1432) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 425000 425000 13 13 309900 309791.54 61 61
149465 (1.1436) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) จำนวน 3 สาย โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 975000 975000 29 29 639497 639457.69 61 61
149502 (1.1473) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ Dike No.3 ฝายห้วยหลวง จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 10 10 326300 318940.17 61 61
149508 (1.1479) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 25 25 693854 693718.53 61 61
151929 (33) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 87 87 5655207 3154700 238 238
152623 (56) แก้มลิงหนองบัวพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13720000 13720000 10 10 1311590 87282.8 238 238
154193 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
154195 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
154196 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
154197 เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียน 2561 52000 52000
154198 เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 45 มิลลิเมตร โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
154199 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียน 2561 9500 9500
154200 เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
155952 185. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสีกายใต้ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2561 1889909 1889909
155984 216. แก้มลิงหนองเอิบเอ้อพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2561 4196701 4196701
157012 แก้มลิงหนองโซงเซงพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
157013 แก้มลิงหนองปากกรวดพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 29948100 29948100
157014 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 45000000 45000000
157015 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกคอน-ห้วยลาน ระยะ2 สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
157069 แก้มลิงหนองกวกพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 40000000 40000000
157070 แก้มลิงหนองต้อนพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
157296 607. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่าเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2561 2823852 2823852
157785 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบประมาณอื่น ๆ 2561 1050000 1050000 42 42 1050000 349937.77 66 66
159278 ถนนหัวงานโครงการชลประทานหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบประมาณอื่น ๆ 2561 7300000 7300000
159279 ถนนหัวงาน ปตร.ห้วยวังฮู ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบประมาณอื่น ๆ 2561 5300000 5300000
145025 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเอื้อง ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 35000000 35000000
145026 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนสูงเปือย ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 35000000 35000000
145027 แก้มลิงหนองลุ่มพอกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 16000000 16000000
145028 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแซง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145029 อาคารบังคับน้ำกุดเข่ง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145030 แก้มลิงบึงป่าขีพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145031 แก้มลิงหนองหลวงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 14000000 14000000
145810 (1.78) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 20 0 200000 198965 45 45 0 0 0 0 0 0 500 10 1000 20 1500 30 2000 40 2500 50 3100 62
146274 (1.542) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80000 80000 2 0 32400 31696.55 90 90
146275 (1.543) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 10 2 100000 98000 60 60
146825 (1.56) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 12 4 80000 79000 120 120
147187 (1.115) งานซ่อมแซมพระราชดำริ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34800 34800 20 5 20800 20800 45 45
147686 (83) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทรัพย์ภูเก้า สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000 50 20 1520000 860000 180 180
148434 (1.405) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองภายในโครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4560000 4560000
148581 (1.552) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองภายในโครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
149399 (1.1370) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยลำใยฝั่งขวา โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
149414 (1.1385) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่เก็บน้ำอ่างห้วยลาดกั่วฝั่งขวา โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
149425 (1.1396) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำผาวังฝั่งซ้าย โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
149436 (1.1407) ซ่อมแซมเรียงหินหน้าฝาย โซมน้อย โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000
149446 (1.1417) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ฝั่งซ้าย โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
149491 (1.1462) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำฝายห้วยพะเนียง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
149509 (1.1480) ซ่อมแซมสำนักงานโครงการหนองบัวลำภู โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
149530 (1.1501) ซ่อมแซมคันดินฝั่งขวา ปตร.หัวนา โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1260000 1260000
152219 (1.40) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบังลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 976200 976200
152256 (27) ป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งลำพะเนียงพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000 100 50 500000 500000 90 90
152328 (100) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบังลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 175000000 32538800
152645 (78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหินลับศิลามงคล สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000 45 15 950000 850000 120 120
154201 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154202 กล้องวัดมุมพร้อมเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิคส์ พร้อมอุปกรณ์ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียน 2561 400000 400000
154203 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียน 2561 1980000 1980000
155976 209. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีโพธิ์ทองตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2561 669122 669122
156377 500. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนศูนย์เรียนรู้คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงวัดพัชรกิติยาภาราม จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2561 9000000 9000000
157782 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 0 1000000 843885 90 90
159262 ถนนภายในบริเวณ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบประมาณอื่น ๆ 2561 3300000 3300000 25
159263 ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.ลำพะเนียงบ้านหัวนา บ้านหัวนา ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบประมาณอื่น ๆ 2561 5000000 5000000 40
145239 แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000 6 6 479535.7 471465.05 360 360
145240 แก้มลิงหนองมุ่ย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8000000 8000000 11 11 81228.3 76662.6 360 360
145241 แก้มลิงหนองบ่อดูก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000 41 41 318109.7 273402.3 360 360
145805 (1.73) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 16 10 320000 286221.7 90 90 0 0 0 0 0 0 1000 17 2000 34 3000 51 4000 68 5500 92 7000 116 8500 142 0 0
145806 (1.74) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 22 11 450000 306302.6 90 90 500 13 1000 26 1500 39 2000 52
146270 (1.538) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 460000 460000 17 10 360000 164350 120 120
146271 (1.539) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5216400 5216400 47 40 382299 382299 90 90
146777 (1.8) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง LMC กม.5+420 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 13 10 533137 0 180 180
146822 (1.53) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 570000 570000 41 30 300592 271788.65 90 90
148070 (1.41) ปรับปรุงอาคาระบายน้ำและอาคารทิ้งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 5 5 188820 118033.75 150 150
148071 (1.42) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง L-1L จำนวน 4 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 19 19 923564 479845.25 120 120
148072 (1.43) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง L-1L-2L จำนวน 5 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 17 17 1018031 621632.7 270 270
148580 (1.551) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D1 กม.29+000 - กม 48+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9500000 9500000 4 4 2375000 989583.3 360 360
149372 (1.1343) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำฯ ที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 35 35 935683 891832.25 120 120
149373 (1.1344) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ R-16Lและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1250000 1250000 11 11 312500 290545.2 120 120
149384 (1.1355) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสถานีศุบน้ำคลอง LMC กม.16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 5 5 94000 70065.45 90 90
149385 (1.1356) ขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอยฝั่งขวา จำนวน 10 สาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 40 30 809000 773170.95 90 90
149386 (1.1357) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1395000 1395000 21 21 570015.4 215319.05 120 120
149433 (1.1404) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000 3 3 44930.1 39869.2 60 60
149434 (1.1405) ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 1 1 32649 23114.2 90 90
149455 (1.1426) ขุดลอกตะกอนดินคลอง LMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 26 20 526200 502641.8 90 90
149456 (1.1427) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 10 10 196953.12 184661.5 90 90
149457 (1.1428) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดสายซอยและแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 12 10 257295.4 236440.75 90 90
149458 (1.1429) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 780000 780000 8 8 177375.8 154268.3 90 90
149459 (1.1430) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 895000 895000 36 30 724400 692659.9 90 90
149487 (1.1458) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเรือนประทับแรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 3 3 41000 32808.15 30 30
149488 (1.1459) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 5 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000 6 5 83000 67089.8 60 60
149489 (1.1460) ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอยและแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 998000 998000 41 35 831000 795696.3 90 90
149490 (1.1461) ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งชวา กม.10+100-14+000 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 40 30 809000 771784.9 90 90
149492 (1.1463) ขุดลอกคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 42 40 839750 795424.8 90 90
149493 (1.1464) ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000 31 30 422131.99 388181.3 60 60
149494 (1.1465) ซ่อมแซมดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1290000 1290000 30 20 614039.43 560513.05 90 90
149537 (1.1508) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ R-17Lและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1350000 1350000 29 20 961270 913807.45 150 150
149538 (1.1509) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง L-1L-2L เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1490000 1490000 25 20 847833 789083.7 150 150
149539 (1.1510) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง L-1L เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1595000 1595000 23 20 941306 885617.8 180 180
151923 (27) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 57718100 57718100 57 50 4534800.69 196276.95 360 360
151925 (29) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอุ่มเหม้า (คลอง L-1L กม.5+900) เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 40000000 40000000 5 5 109300.25 109300.25 270 270
152050 (155.2) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.35+685 - กม.45+700 และสายแยกซอยพร้อมระบบระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14850000 14850000 60 50 517772.5 517772.5 270 270
154219 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED แบบเครือข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 35 หน้าต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000 0 0 0 0 0 0
154220 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500 0 0 0 0 0 0
154221 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000 0 0 0 0 0 0
154222 เครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000 0 0 0 0 0 0
154223 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียน 2561 102000 102000 0 0 0 0 0 0
154224 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000 0 0 0 0 0 0
154227 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000 0 0 0 0 0 0
154228 เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียน 2561 52000 52000 0 0 0 0 0 0
154229 เครื่องตบดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียน 2561 21000 21000 0 0 0 0 0 0
154230 เครื่องกระทุ้งดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียน 2561 66000 66000 0 0 0 0 0 0
155622 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันเหลื่อมปี 2561 11183078 11183078 0 0 0 0 0 0
155875 108. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันเหลื่อมปี 2561 24284664 24284664 0 0 0 0 0 0
156004 236. สถานีสูบน้ำแบบแพลอยน้ำบ้านโนนศาลา จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันเหลื่อมปี 2561 11722266 11722266 10 10 268300 121354.75 120 120
156337 460. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันเหลื่อมปี 2561 1094132 1094132 10 10 511529.98 551529.98 270 270
156673 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียน 2561 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0
156998 แก้มลิงหนองปลาพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12960000 12960000 0 0 0 0 0 0
157068 แก้มลิงหนองบักด่อนพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 13720000 13720000 0 0 0 0 0 0
157197 ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านไฮ่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 14 10 222788.1 222788.1 150 150
157779 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอยางตลาด จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1800000 1800000 74 74 853824.2 853824.2 90 90
158020 ซ่อมแซมป้องกันลาดตลิ่งและคันคลองระบาย D2-2R เป็นช่วงๆ กม.7+100 - 8+000 จังหวัดสกลนคร ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 17 0 226145.5 226145.5 30 30
158021 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่า กม.12+098 และอาคารระบายน้ำล้น กม.12+112 คลอง LMC จังหวัดสกลนคร ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 8 5 152747.25 152747.25 30 30
158035 งานซ่อมแซมสะพาน R-17L-1L-1L กม. 0+350 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1181200 1181200 9 7 78558.3 78558.3 30 30
158036 งานซ่อมแซมสะพาน RMC กม. 45+069 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1181500 1181500 9 7 161876.8 161876.8 60 60
158037 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ D1-4R กม.1+500-10+000 ตำบลวังยาง, ไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 14 6 116645.9 116645.9 60 60
158038 งานซ่อมแซมสะพาน D1-9R-1R-2R กม. 2+750 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 2839800 2839800 14 10 205520.3 205520.3 60 60
158039 งานซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนคลอง RMC ต.ขมิ้นและตำบลพังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร ตำบล ขมิ้น / พังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1441800 1441800 10 6 87287 87287 60 60
159280 ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L กม.0+025 - 3+620 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 10785000 10785000 0 0 0 0 0 0
159281 ปรับปรุงก่อสร้างถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย กม. 24+00 - 28+040 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 12120000 12120000 0 0 0 0 0 0
159282 ถนนคันคลอง R-17L กม.6+300-กม.8+350 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 6150000 6150000 0 0 0 0 0 0
159283 ถนนคันคลอง R-16L กม.4+370-กม.8+500 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 12390000 12390000 0 0 0 0 0 0
159284 ถนนคันคลอง R-16L-1R กม.0+000-กม.5+000 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 15000000 15000000 0 0 0 0 0 0
159285 ถนนคันคลอง R-16L-1R-1L กม.0+000-กม.2+917 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 8751000 8751000 0 0 0 0 0 0
159286 ถนนคันคลอง R-16L-3R กม.0+000-กม.3+430 ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 10290000 10290000 0 0 0 0 0 0
159287 ถนนคันคลอง R-17L-1L-1L กม.0+000-กม.3+996 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 11988000 11988000 0 0 0 0 0 0
159288 ถนนคันคลอง R-17L-2L กม.0+000-กม.2+460 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 7380000 7380000 0 0 0 0 0 0
159289 ซ่อมแซมถนนลาดยาง คลองส่งน้ำสาย R-6L-2Lกม.0+000-7+707 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 23700000 23700000 0 0 0 0 0 0
159290 ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-7L กม.0+000 - 4+120 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 12360000 12360000 0 0 0 0 0 0
159291 ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-11L กม.0+000 - 3+980 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 11940000 11940000 0 0 0 0 0 0
159292 ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-13L กม.1+360 - 1+823 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1389000 1389000 0 0 0 0 0 0
159293 ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-13L กม.1+870 - 3+720 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบประมาณอื่น ๆ 2561 5550000 5550000 0 0 0 0 0 0
159929 ซ่อมแซมลาดท้ายทำนบดิน เขื่อนน้ำอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (LS) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 19 10 159664.85 159664.85 90 90
159930 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสาย RMC ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 จังหวัดสกลนคร (LS) สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 61 56 499243.45 499243.45 90 90
145012 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำบ้านปากมาง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 37500000 37500000
145013 ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 5 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7000000 7000000
145014 ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 6 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 6500000 6500000
145015 ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 4 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7000000 7000000
145016 ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 1 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145017 ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 3 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7000000 7000000
145018 ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 10 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145019 ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4000000 4000000
145020 ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3000000 3000000
145024 ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 7 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 6500000 6500000
145796 (1.64) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 1880 47 4680 117 7640 191 8640 216 8640 216 8640 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146267 (1.535) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 190000 190000
146268 (1.536) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1857200 1857200
146820 (1.51) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000
146928 (1.19) ปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณที่ทำการและบ้านพักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
148073 (1.44) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 8 ในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4890500 4890500
148081 (1.52) ปรับปรุงติดตั้งเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำที่ 8 สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
148082 (1.53) ปรับปรุงติดตั้งเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
148085 (1.56) ปรับปรุงFlapgte สถานีสูบน้ำที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
148577 (1.548) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ร่องชักน้ำปากห้วยโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148579 (1.550) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณสถานีสูบน้ำที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
149407 (1.1378) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำโซน1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 446000 446000
149408 (1.1379) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำโซน4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 504000 504000
149427 (1.1398) ซ่อมแซมระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงภายใน สถานีสูบน้ำที่ 1, 3, 8, 9, 10, PSG.10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
149428 (1.1399) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำภายในอาคารโรงสูบน้ำ สถานีสูบน้ำที่ 1 - 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
149429 (1.1400) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำโซน3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2050000 2050000
149464 (1.1435) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 10SL6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
149467 (1.1438) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 8MC1 กม.5+700 - 9+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
149468 (1.1439) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4(9LAT1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000
149469 (1.1440) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 9MC1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
149511 (1.1482) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 6LAT4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
149512 (1.1483) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 7MC1 กม.5+700 - 9+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
151926 (30) ปรับปรุงวาล์วสถานีสูบน้ำที่ 1 ถึง สถานีสูบน้ำที่ 10 สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000
152568 (1.8) เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5390000 5390000
152580 (13) แก้มลิงหนองทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000
152587 (20) เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000