ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176049 โครงการพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักงานชลประทานที่ 5 งบกลาง 2563 5665000 5665000
176060 โครงการส่งเสริมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักงานชลประทานที่ 5 งบกลาง 2563 1935500 1935500
176142 โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักงานชลประทานที่ 5 งบกลาง 2563 2791000 2791000
176143 โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักงานชลประทานที่ 5 งบกลาง 2563 6381050 6381050
176217 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนน้อย ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1170000 0
176223 แก้มลิงหนองแหวนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6372923 6372923
176228 แก้มลิงบึงคัน-บึงสะพาน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 0.07 0.07
176236 ปรับปรุงพนังกั้นน้ำและอาคารประกอบลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านหนองบึง ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1859000 0
176373 ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย1L-LMC จำนวน 1 สาย กม.0+150 - กม. 0+700 อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 446160 446160
176396 โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านน้อยห้วคู บ้านน้อยหัวคู ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 37055227.76 37055227.76
176450 ปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.207 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 477159.04 477159.04
176451 ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยริน ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.660 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 571021.28 571021.28
176452 ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.680 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1443826.18 1443826.18
176466 ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.085 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2761299.4 0
176467 ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 9.397 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5999944.01 5999944.01
176530 ปรับปรุงถนนเข้าห้วงานและบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำลำพันชาด ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 489751 489751
176531 ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 487108.98 487108.98
176532 ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 488183.12 488183.12
176533 ปรับปรุงถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 4 ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 489691.52 489691.52
176569 ปรับปรุงถนนทางลำเลียง คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 11.670 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 13200000 13200000
176570 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L-2L เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 7.280 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7203600 7203600
176571 ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานและบริเวณหัวงาน อ่างฯ ลำพันชาด ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 8.941 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 16274000 16274000
176667 ระบบสื่อสารและควบคุมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (SWOC05) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 7 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2680000 0
176681 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายโครงการชลประทานอุดรธานีตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2.45 2.45
176682 ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่ 1โครงการชลประทานอุดรธานีตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 118324.32 118324.32
176683 ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสำโรงภายใน.สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่นอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 633780 633780
176820 ปรับปรุงฝายเหล็กพับได้อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 46568342.25 46568342.25
176821 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4675075 4675075
176852 ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อโครงการชลประทานอุดรธานีตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 408248.92 408248.92
176857 ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 679500 679500
176859 จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยเดียก ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11195272.8 11195272.8
176872 แก้มลิงบ้านนามูลตุ่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1532973.54 1532973.54
176892 แก้มลิงหนองหน้าคู ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 486305 486305
176893 แก้มลิงหนองแวงเดิด ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 486420 486420
176894 แก้มลิงหนองตุ ตำบลบ้านจืด อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 486075 486075
176895 แก้มลิงหนองซำ ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 486305 486305
176896 แก้มลิงหนองกุดลำไม้ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 486535 486535
176897 แก้มลิงหนองเรือ ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 486305 486305
176898 แก้มลิงหนองศาลา ตำบลบ้านจืด อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 486075 486075
176899 แก้มลิงหนองคึกฤทธิ์ ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 486535 486535
176900 แก้มลิงหนองบ่อ ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 486420 486420
176924 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 411796.62 411796.62
176944 แก้มลิงหนองหมัด ระยะ 4 ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 32455500 32455500
177063 ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำบ้านป่าปอ ปตร.บ้านหนองบึง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 480000 480000
177064 ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งขวาบึงแดง-หนองใส ปตร.บ้านหนองบึง กม.0+100 จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 379000 379000
177166 บำรุงรักษาโครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 362176.7 362176.7

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-11-19 04:57:48pm