ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
189117 (1.2288) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 1 สาย อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188461 (1.267) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ สาย RMC จำนวน 290 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแข้ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188848 (1.2260) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ จำนวน 3,500 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
187955 (50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนเสียบ ความยาวท่อ 7.50 กม. ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
189883 (1.2318) ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190254 (34) ปรับปรุงผิวทางคันดินกั้นน้ำ Route E กม.6+848 ถึง กม.12+837 ระยะทาง 5.989 กม. ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188331 (1.165) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน คลอง LMC กิโลเมตร 3+000 ขนาด 6x4.5 เมตร และ กิโลเมตร 5+300 ขนาด 6x3.90 เมตร จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190255 (1.3098) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะคันดินกันน้ำ (Dike) Route D กม.5+050 ถึง กม.6+860 ความยาว 1.810 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190036 (1.3079) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย จำนวน 6 สาย ความยาว 5.583 กม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
189884 (1.2320) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่า สาย 1ข-4ซ-3ก กม.0+620 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
187956 (51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไผ่ ความยาวท่อ 8.20 กิโลเมตร ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188401 (1.210) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการชลประทานอุดรธานี จำนวน 1 แห่ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
187959 (1.92) ปรับปรุงร่องระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190077 (1.3110) ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 3R-L จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190067 (1.3106) ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายห้วยสามพาด ความยาว 1 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190070 (1.3107) ซ่อมแซมอาคาร ทรบ.ปากคลอง คลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190080 (1.3112) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำ Wasteway ข้างคลอง RMC 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
187957 (12) แก้มลิงหนองหินกองพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 250,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190073 (1.3108) ซ่อมแซมอาคารไซฟอน คลอง 9R-L 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188828 (1.2255) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC,1L-RMC จำนวน 520 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188827 (1.2254) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC จำนวน 657 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำซับคำโรงสี โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188489 (1.293) ซ่อมแซมทางระบายท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ ความยาว 25 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1500 ไร่ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188418 (1.188) ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง ขนาด 1,200 ตร.ม. ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188420 (1.189) ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ฝายห้วยหนิง (พรด.) ขนาด 700 ตร.ม. ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188387 (1.167) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
190123 (15) แก้มลิงหนองโดก-หนองแต้พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณคินขุด 250,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
187958 (32) ประตูระบายน้ำบ้านบงเหนือ 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
187965 (1.93) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลอง RMC ระยะที่ 1 จำนวน 4 แห่ง โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
187966 (1.94) ปรับปรุงเสริมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC กม.4+800 - 10+066 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลไร่ อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
187967 (1.108) งานปรับปรุงตะแกรงกันขยะสถานีสูบน้ำที่ 1 ถึงสถานีสูบน้ำที่ 10 จำนวน 10 แห่ง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
187969 (1.109) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 6 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
187971 (1.110) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 7 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188083 (1.111) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 1 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188084 (1.112) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 3 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188085 (1.116) ปรังปรุงคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188086 (1.117) ปรับปรุงฝายห้วยน้ำปลด จำนวน 1แห่ง ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188087 (1.118) ปรับปรุงระดับเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ จำนวน 1 แห่ง ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188088 (1.119) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ คันดิน ROUTE D กม.6+800 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188089 (1.120) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ คันดิน ROUTE D กม.7+600 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188090 (1.121) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ คันดิน ROUTE E กม.7+410 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
188091 (107) ปรับปรุงท่อระบายน้ำป่า อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนกลาง สชป.5 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 0 0
179446 (1.207) ซ่อมแซมอาคารส่วนวิศวกรรมสำนักงานชลประทานที่ 5 จำนวน 1 หลัง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 5 0 3 82000 80104.2 90 90
180236 (6) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 12552500 12552500 66 0 66 3800000 1958609.4 210 210
176667 ระบบสื่อสารและควบคุมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (SWOC05) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 7 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2680000 0
176859 จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยเดียก ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11195273 11195273
178698 (1.601) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1250000 1250000
177828 (1.5) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 673000 673000
179097 (1.1000) กำจัดวัชพืช ฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
179098 (1.1001) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
176683 ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสำโรงภายใน.สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่นอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 633780 633780
177601 ปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2090947 1321818
178011 (1.140) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 5 ระยะทาง 1.70 กม. ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 180000 180000 2 0 1 168000 26093.05 180 180
178699 (1.602) บำรุงรักษาหัวงานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 545000 545000 2 0 2 168000 33457.4 180 180
179971 (1.39) ปรับปรุงถนนภายในบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2784000 2784000
183357 (1.3102) ซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 5 ระยะทาง 250 เมตร ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 10 0 7 420000 103100.9 90 90
176049 โครงการพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบกลาง 2563 5665000 5665000
176060 โครงการส่งเสริมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบกลาง 2563 1935500 1935500
176142 โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบกลาง 2563 2791000 2791000
176143 โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบกลาง 2563 6381050 6381050
176451 ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยริน ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.660 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 571021 571021
176466 ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.085 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2761299 0
176530 ปรับปรุงถนนเข้าห้วงานและบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำลำพันชาด ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 489751 489751
176531 ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 487109 487109
176532 ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 488183 488183
176533 ปรับปรุงถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 4 ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 489692 489692
176571 ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานและบริเวณหัวงาน อ่างฯ ลำพันชาด ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 8.941 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 16274000 16274000
176681 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายโครงการชลประทานอุดรธานีตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2 2
176682 ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่ 1โครงการชลประทานอุดรธานีตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 118324 118324
176820 ปรับปรุงฝายเหล็กพับได้อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 46568342 46568342
176852 ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อโครงการชลประทานอุดรธานีตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 408249 408249
176892 แก้มลิงหนองหน้าคู ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 486305 486305
176893 แก้มลิงหนองแวงเดิด ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 486420 486420
176894 แก้มลิงหนองตุ ตำบลบ้านจืด อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 486075 486075
176895 แก้มลิงหนองซำ ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 486305 486305
176896 แก้มลิงหนองกุดลำไม้ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 486535 486535
176897 แก้มลิงหนองเรือ ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 486305 486305
176898 แก้มลิงหนองศาลา ตำบลบ้านจืด อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 486075 486075
176899 แก้มลิงหนองคึกฤทธิ์ ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 486535 486535
176900 แก้มลิงหนองบ่อ ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 486420 486420
176924 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 411797 411797
177166 บำรุงรักษาโครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 362177 362177
177514 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2106560 1066673
177703 ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 19734272 10731733
177708 ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 5288535 5288535
177715 ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 36018485 7788245
178008 (1.137) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานอุดรธานี ระยะทาง 11 กม. ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 16 0 16 724372.2 603610.4 210 210
178422 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพนเพ็ก สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2563 476908 476908
178697 (1.600) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 2 0 2 90000 30000 210 210
178702 (1.605) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ พื้นที่ 500ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4500000 4500000 48 0 48 3600000 2219160.3 210 210 0 0
179122 (1.1025) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว ปริมาณ 85 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 8 0 8 90000 90000 30 30 0 0 50 0 50 93 50 93 50 93 50 93 50 93 50 93 50 93
179444 (1.205) ซ่อมแซมที่ทำการและบ้านพักฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 8 0 8 856348.51 564579 150 150
179449 (1.210) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการชลประทานอุดรธานี จำนวน 1 แห่ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 17 0 17 716517.06 716029.7 90 90
179524 (1.55) ปรับปรุงอาคารป้องกันการพังทลายของดินลาดเชิงเขา อ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย ความยาว 0.3 กม. ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6000000 6000000 40 0 40 1800000 453420 120 120
179602 (48) เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและอาคารประกอบคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ความยาว 5.365 กม. ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000 41 0 41 4157641.97 1226950.15 180 180
179919 (1.314) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 12 0 12 324465.3 246302.45 120 120
183327 (1.3072) ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่ 1(ช่วงลำห้วยหลวง-อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง) ความยาว 3.40 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 18 0 18 538323.03 434634.15 120 120
183332 (1.3077) ซ่อมแซมคันกันน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ความยาว 500 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 14 0 14 1034885.75 212130.1 150 150
183339 (1.3084) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 4,000 ตร.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 10 0 10 465608.82 289722.9 120 120
183340 (1.3085) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง(ตอนบน) 4,000 ตร.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9000000 9000000 10 0 8 457030.13 244111.1 150 150
183344 (1.3089) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว ความยาว 2.70 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2750000 2750000 19 0 19 1798808.37 676318.7 150 150
183345 (1.3090) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที่ยง ความยาว 1 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลเพ็ญ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2800000 2800000 19 0 19 1516312.13 631948.3 60 60
183346 (1.3091) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยริน ความยาว 2 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2900000 2900000 27 0 27 1538316.29 711406.8 150 150
183348 (1.3093) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 15 0 15 300000 170032.5 60 60
183354 (1.3099) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว ความยาว 0.180 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8000000 8000000 55 0 55 2400000 623452.5 120 120
183355 (1.3100) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ความยาว 7 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองขาม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2326200 2326200 19 0 19 1 765475.2 150 150
183356 (1.3101) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองโอน ความยาว 2 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2900000 2900000 22 0 22 1793952.18 830261.95 150 150
183359 (1.3104) ซ่อมแซมหัวงานประตูระบายน้ำสามพร้าว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 25 0 25 1109451.12 958164.45 150 150
183360 (1.3105) ซ่อมแซมหัวงานประตูระบายน้ำห้วยดาน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 15 0 15 539969.15 510236.3 150 150
183361 (1.3106) ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายห้วยสามพาด ความยาว 1 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 25 0 25 1319294.54 1004789.1 150 150
183364 (1.3109) ซ่อมแซมอาคารด้านท้ายฝายห้วยน้ำโสม (บ้านโคกน้อย) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 16 0 16 739924.96 648883.25 120 120
183369 (1.3114) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 17 0 17 506536.5 406558.05 120 120
184780 (28) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ความยาว 5.370 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10619000 10619000 32 0 32 547318.59 377933.6 150 150
184902 (50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนเสียบ ความยาวท่อ 7.50 กม. ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000000 30000000 57 0 57 6629570.29 2852267 210 210
184903 (51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไผ่ ความยาวท่อ 8.20 กิโลเมตร ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000000 30000000 45 0 45 6346929.95 1868795.9 210 210
184927 (15) แก้มลิงหนองโดก-หนองแต้พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณคินขุด 250,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 17 0 17 1243203.77 397868 150 150
185166 (1.116) ปรังปรุงคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8000000 8000000 41 0 41 3870658.67 736738.15 180 180
185167 (1.117) ปรับปรุงฝายห้วยน้ำปลด จำนวน 1แห่ง ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7200000 7200000 30 0 30 2340716.97 517998.35 180 180
185168 (1.118) ปรับปรุงระดับเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ จำนวน 1 แห่ง ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6000000 6000000 25 0 20 1767511.84 596888.7 180 180
185177 (1.127) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำลำพันชาด จำนวน 1 แห่ง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5500000 5500000 10 0 10 550000 113355 180 180
185309 (130) ปรับปรุงฝายห้วยน้ำโสม (บ้านโคกน้อย) ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 12520000 12520000 38 0 38 5204327.95 1443035.1 180 180
185599 (126) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าสังข์ ความยาวท่อ 8.50 กม. ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000000 30000000 46 0 46 6346929.95 1923134.8 210 210
186030 (145) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 2 ความยาว 3 กม. ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000 72 0 72 8895070.12 4378595.6 180 180
186031 (146) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝายบ้านสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25000000 25000000 63 0 63 7000382.83 566411.8 210 210
186651 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 36000 36000
186652 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 15300 15300
186653 กล้องระดับ แบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 24000 24000
186654 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2500000 2500000
186655 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 982000 982000
186656 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
186657 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 25200 25200
187544 โครงการอาคารบังคับน้ำวังคางฮูง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี งบกลาง 2563 42898000 42898000
176569 ปรับปรุงถนนทางลำเลียง คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 11.670 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินกันเหลื่อมปี 2563 13200000 13200000
176872 แก้มลิงบ้านนามูลตุ่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินกันเหลื่อมปี 2563 1532974 1532974
177613 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมี่ยง ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินกันเหลื่อมปี 2563 111773 111773
177981 (1.110) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเลย ระยะทาง 4.715 กม. ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 10 0 10 194000 193981.5 90 90
178030 (1.159) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง LMC กม.3+050 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานเลย จำนวน 1 แห่ง ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 10 0 10 349020.22 348275.75 90 90
178031 (1.160) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองLMC กม.2+170 กม.2+430 อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ โครงการชลประทานเลย จำนวน 2 แห่ง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1400000 1400000 10 0 10 470580.81 468675.3 90 90
178560 (1.463) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานเลย พื้นที่ 16,440 ไร่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 5 0 2 56000 17680 360 360
178561 (1.464) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานเลย พื้นที่ 959 ไร่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3200000 3200000 20 0 24 2850000 808505.95 180 180
179485 (1.16) อาคารบังคับน้ำบ้านตูบค้อพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 18 0 0 647020 0 120 120
179486 (1.17) อาคารบังคับน้ำบ้านน้ำเย็น โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6000000 6000000 24 0 12 1424800 139280 120 120
179561 (7) อาคารบังคับน้ำห้วยห้อ บ้านกกจาน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 12000000 12000000 45 0 0 2714128 0 120 120
179851 (1.246) ขุดลอกตะกอนฝายโครงการพระราชดำริสวนป่าดงน้อย (พรด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,500 ลบ.ม. ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 12 0 12 400353 400125.6 90 90
179852 (1.247) ขุดลอกตะกอนฝายห้วยน้ำหมัน (พรด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,500 ลบ.ม. ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 920000 920000 11 0 11 400643 397043.45 90 90
180275 (1.20) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 50800 50800 0 0 0 0 0 30 30
182431 (1.2176) ขุดลอกตะกอนฝายห้วยกอก (ปชด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,550 ลบ.ม. ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 13 0 13 450000 449917.6 90 90
182432 (1.2177) ขุดลอกตะกอนฝายห้วยน้ำผัก (พรด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,670 ลบ.ม. ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 12 0 12 434055 433930.8 90 90
182433 (1.2178) ขุดลอกตะกอนฝายห้วยโป่ง (ปชด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,560 ลบ.ม. ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 940000 940000 13 0 13 464652 464496.65 90 90
182434 (1.2179) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำใหญ่ โครงการชลประทานเลย จำนวน 280 ตร.ม. ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 11 0 11 309849.23 306902.55 90 90
182435 (1.2180) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพร โครงการชลประทานเลย จำนวน 200 ตร.ม. ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 9 0 9 244292.1 242254.05 90 90
182436 (1.2181) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเมี่ยง โครงการชลประทานเลย จำนวน 350 ตร.ม. ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 10 0 10 285388.49 283456.8 90 90
182437 (1.2182) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเทา จำนวน 1,200 ตารางเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 870000 870000 18 0 10 520403.3 511933 60 60
182438 (1.2183) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสร้างโทน จำนวน 2,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 29 0 16 864978.5 718612.6 60 60
182439 (1.2184) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC (พรด.) จำนวน 250 ตร.ม.ระบบส่งน้ำห้วยศอก โครงการชลประทานเลย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 12 0 14 490495 490372.8 90 90
182440 (1.2185) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเทา จำนวน 1,500 ตารางเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 23 0 13 693148.5 693025.85 60 60
182441 (1.2186) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสร้างโทน จำนวน 1,300 ตารางเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 15 0 9 436384.6 436275.9 60 60
182442 (1.2187) ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าฝายยางบ้านทรายขาว โครงการชลประทานเลย 1 แห่ง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4082000 4082000 0 0 0 0 0 0 0
182443 (1.2188) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 12 0 13 501700 501370.05 60 60
182444 (1.2189) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยชม โครงการชลประทานเลย ความยาว 480 ม. ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 8 0 8 237367 237171.45 90 90
182445 (1.2190) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ โครงการชลประทานเลย ความยาว 470 ม. ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 9 0 9 250160 248731.7 90 90
182446 (1.2191) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซวก โครงการชลประทานเลย ความยาว 490 ม. ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 8 0 8 232488 230668.55 90 90
182447 (1.2192) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่ำ โครงการชลประทานเลย ความยาว 430 ม. ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 4 0 4 128471 127944.05 90 90
182448 (1.2193) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง โครงการชลประทานเลย ความยาว 470 ม. ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 5 0 5 154468 154114.65 90 90
182449 (1.2194) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงาว โครงการชลประทานเลย ความยาว 500 ม. ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 7 0 7 205460 204538.05 90 90
182450 (1.2195) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหาดเบี้ย โครงการชลประทานเลย ความยาว 510 ม. ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 8 0 8 239495 237790.1 90 90
182451 (1.2196) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 90 90
182452 (1.2197) ซ่อมแซมฝายยางบ้านท่าทิศเฮือง โครงการชลประทานเลย จำนวน 1 แห่ง ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 485000 485000 0 0 0 0 0 0 0
182453 (1.2198) ซ่อมแซมหินเรียงฝ่ายยางบ้านท่าทิศเฮือง โครงการชลประทานเลย ความยาม 70 เมตร ความสูง 7 เมตร ปริมาณดินถม 2520 ลบ.ม. หินเรียง 400 ลบ.ม. ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 9 0 9 240154 238711.35 90 90
183980 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3725) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว โครงการชลประทานเลยปริมาณดิน 80,000 ลบ.ม. ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
183981 (1.3726) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ปริมาณดิน 28,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 0 0 0 0 0 90 90
184897 (45) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแปน ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 5.332 ก.ม. พื้นที่ชลประทาน 1,204 ไร่ บ้านนาแปน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 35000000 76 0 35 5699267 1477687.65 180 180
185130 (1.80) ปรับปรุงท่อลอดคลอง LMC กม.3+00 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จำนวน 1 แห่ง ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 8 0 8 238142.12 237714.25 90 90
185131 (1.81) ปรับปรุงอาคารปลายคลองส่งน้ำ สาย RMC ฝายห้วยน้ำหมาน ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 31 0 10 1861491.6 587136.95 90 90
185132 (1.82) ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชม โครงการชลประทานเลย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 10 0 16 763290.72 616160.2 180 180
185133 (1.83) อาคารบังคับน้ำทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานเลย 2 แห่ง ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8000000 8000000 24 0 28 2189249.22 1206844.75 180 180
185134 (1.84) อาคารบังคับน้ำทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ โครงการชลประทานเลย 2 แห่ง ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8000000 8000000 23 0 28 2003658.88 837360.8 180 180
185281 (102) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำห้วยน้ำหมัน โครงการชลประทานเลย ความยาว 1.500 กม. ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000 45 0 22 2657126 447532.8 120 120
185282 (103) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโขงช้าง โครงการชลประทานเลย ความยาว 1.500 กม. ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000 36 0 15 2109755 372041.8 120 120
185588 (115) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านธาตุพัฒนา ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 3.8 ก.ม. พื้นที่ชลประทาน 1,343 ไร่ บ้านธาตุพัฒนา ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 35000000 50 0 28 4417065.36 1024500.86 180 180
185589 (116) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีรักษา ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 5.5 ก.ม. พื้นที่ชลประทาน 1,418 ไร่ บ้านศรีรักษา ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 35000000 80 0 20 7161256 777991.3 180 180
186610 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
186611 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานเลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 31500 31500
187545 โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย งบกลาง 2563 6500000 6500000 28 43 1692000 1495023.55 120 120
176373 ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย1L-LMC จำนวน 1 สาย กม.0+150 - กม. 0+700 อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 446160 446160
176396 โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านน้อยห้วคู บ้านน้อยหัวคู ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 37055228 37055228
176857 ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 679500 679500
177501 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 28362972 28362972
177500 ขุดลอกหนองหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2563 106388630 67818719
177987 (1.116) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร ระยะทาง 8.70 กม. ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1058100 1058100 7 0 15 529050 170032.5 90 90
178569 (1.472) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 119,475 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 8 0 8 357450 90684 120 120
178572 (1.475) บำรุงรักษาหัวงาน 16 แห่ง และคลองส่งน้ำ 49 สาย โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4500000 4500000 90 0 90 4100000 1020195 120 120
179021 (1.924) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยเบือก ปริมาณ 65 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 211000 211000 5 0 5 181000 56677.5 90 90 3250 65
179402 (1.163) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 ในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000 5 0 5 167500 165000 60 60
179403 (1.164) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่บริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 3 ห้องโครงการชลประทานสกลนคร ตำบลวานร อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1350000 1350000 16 0 16 792200 791000 90 90
179405 (1.166) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 8 0 8 284992 283000 90 90
179406 (1.167) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 6 0 6 192240 191000 60 60
179597 (43) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย RMP,1R-RMP ความยาว 2,180 เมตร และอาคาร RIVER OUTLET จำนวน 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำบ้านนาขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000 6 0 5 1927570 232498.1 120 120
179598 (44) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะเพอสาย LMC จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000 64 0 64 2917000 1450944 120 120
179856 (1.251) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC จำนวน 1378 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหวด (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 14 0 14 484300 482300 90 90
179857 (1.252) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC จำนวน 865 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยโท-ยาง (พรด) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 13 0 13 426700 425000 90 90
179858 (1.253) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC จำนวน 630 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำขี้หิน (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 18 0 17 471600 410000 90 90
179859 (1.254) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-LMC จำนวน 932 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยทราย (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 20 0 8 306400 305000 90 90
179860 (1.255) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC- LMC จำนวน 1361 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 15 0 12 428500 426000 90 90
179865 (1.260) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพระตำหนักสกลนคร (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 0 0 0 0 0 90 90
179866 (1.261) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 230 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยผีปอบ (พรด) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 15 0 14 378000 376500 90 90
179867 (1.262) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 270 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแข้ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 15 0 15 460800 450000 90 90
179868 (1.263) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 270 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยขวาง (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 24 0 21 447200 446000 90 90
179869 (1.264) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 300 เมตร อ่างเก็บน้ำกกแต้ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหลุบเหลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 830000 830000 20 0 20 536000 533000 90 90
179870 (1.265) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 325 เมตร อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 2 (พรด) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 20 0 17 526200 524200 90 90
179871 (1.266) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ LMC.กม 0+000 -กม 6+ 150 อ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 830000 830000 13 0 13 425300 423300 90 90
179872 (1.267) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ สาย RMC จำนวน 290 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแข้ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 10 0 10 160600 155000 90 90
179873 (1.268) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำRMP. กม.0+000 - กม. 3+900อ่างเก็บน้ำคำมะโครตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 4 0 4 188200 187000 90 90
179874 (1.269) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองกุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหนองกุง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 680000 680000 17 0 17 381500 380000 90 90
179875 (1.270) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 780000 780000 10 0 10 332400 331000 90 90
179876 (1.271) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 630000 630000 6 0 6 271300 270300 90 90
179917 (1.312) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 37 0 37 2411947 2411947 90 90
179965 (1.33) ปรับปรุงถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า กม 1+200 - กม. 2+733 ระยะทาง 1.533 กม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9500000 9500000 6 0 6 232000 136026 90 90
180098 (25) ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานโครงการห้วยปลาหางตอนล่าง ระยะทาง 3.000 กม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 14000000 14000000 4 0 4 156000 90684 90 90
182502 (1.2247) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC จำนวน 781 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำหินกอง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 10 0 10 347571.67 346000 90 90
182503 (1.2248) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำ จำนวน 681 ตร.ม. ปตร.ลำน้ำยาม โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลอากาศฯ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 852000 852000 17 0 17 600739.04 590000 90 90
182504 (1.2249) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC จำนวน 560 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 20 0 15 457370.04 440000 90 90
182505 (1.2250) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC,RMC,1L-RMC จำนวน 240 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 15 0 15 415665 414000 90 90
182506 (1.2251) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ,LMC จำนวน 2,800 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำรังแร้ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 765000 765000 25 0 25 542807.07 541000 90 90
182507 (1.2252) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ,LMC จำนวน 520 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลวานร อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 23 0 23 438061 437061 90 90
182508 (1.2253) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC จำนวน 580 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำหนองกวั่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 725000 725000 12 0 12 481370.04 371000 90 90
182509 (1.2254) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC จำนวน 657 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำซับคำโรงสี โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 822000 822000 25 0 25 570646.77 569500 90 90
182510 (1.2255) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC,1L-RMC จำนวน 520 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 15 0 15 360170 357000 90 90
182511 (1.2256) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC,LMC,1R-LMC จำนวน 320 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยสวนป่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 6 0 6 264554 258554 90 90
182512 (1.2257) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC,LMC,1R-LMC,1L-LMC จำนวน 180 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยเบือก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 12 0 12 279263 277200 90 90
182513 (1.2258) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 2 สาย จำนวน 753 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยคำ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 942000 942000 24 0 24 548988.59 546900 90 90
182537 (1.2282) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายเขตโครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 0 0 0 0 0 90 90
182538 (1.2283) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำโครงการห้วยตาดโตน โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 0 0 0 0 0 90 90
182539 (1.2284) ซ่อมแซมทำนบดิน 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 6 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 13 0 13 384606 383000 90 90
182541 (1.2286) ซ่อมแซมทำนบดิน 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 2 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านฮ้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 15 0 15 420859 415800 90 90
182542 (1.2287) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 1,100 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำหนองผามเรือ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 22 0 22 317380 315300 90 90
182543 (1.2288) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 1 สาย อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 20 0 20 352086 350000 90 90
182544 (1.2289) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 1 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 24 0 24 432562 430500 90 90
182545 (1.2290) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 2 สาย อ่างเก็บน้ำคำประมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 20 0 20 474553 473000 90 90
182546 (1.2291) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 5 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 16 0 16 417495 416000 90 90
182551 (1.2296) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 13 รายการ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 25 0 25 852174.51 850000 90 90
182553 (1.2298) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ RMC กม. 0+000 - กม 2+890 อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 680000 680000 14 0 14 420000 418500 90 90
182555 (1.2300) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 4 สาย ประตูระบายน้ำห้วยปลาหาง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 9 0 9 427649 425500 90 90
182556 (1.2301) ซ่อมแซมลาดทำนบดินความยาว 350 เมตร และด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นจำนวน 2,000 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำวังแคน โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 455000 455000 15 0 15 211584 210000 90 90
182557 (1.2302) ซ่อมแซมลาดทำนบดินและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยโสกนกเต็น โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 4 0 4 152167 151000 90 90
182563 (1.2308) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายน้ำล้นจำนวน 2,100 ตร.ม. บ้านท่าเยี่ยม โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 655000 655000 7 0 7 240338 238330 90 90
182564 (1.2309) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารรระบายน้ำล้นจำนวน 500 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำเที่ยง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 625000 625000 12 0 12 345476.8 343400 90 90
182565 (1.2310) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 360 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยซวง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 9 0 9 129236 128000 90 90
182566 (1.2311) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 11 0 11 345760 343700 90 90
182567 (1.2312) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 11 0 11 266300 265000 90 90
182568 (1.2313) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway จำนวน 300 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 5 0 5 247900 245900 90 90
182569 (1.2314) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway จำนวน 300 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแอด โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 5 0 5 249800 247000 90 90
182570 (1.2315) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway จำนวน 300 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำหินกอง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 7 0 7 238900 237000 90 90
182571 (1.2316) ซ่อมแซมหินเรียงลาดด้านหน้าและลาดด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นจำนวน 2,000 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยตาลโกน โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 765000 765000 12 0 12 389498 387000 90 90
182572 (1.2317) ซ่อมแซมหินเรียงอาคารหัวงาน จำนวน 200 ตารางเมตร ฝายห้วยบง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 6 0 6 237138 235000 90 90
182577 (1.2322) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 320 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแดง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 880000 880000 14 0 14 482845.54 480845 90 90
182578 (1.2323) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 350 ตารางเมตร อ่างเก้บน้ำห้วยหีบ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 13 0 13 481729 480000 90 90
184011 (1.3756) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำบ้านดงมะไฟ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาตรดินขุด 187,000 ลบ.ม. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 17 0 17 600000 580436.6 90 90
184012 (1.3757) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยคำ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาตรดินขุด 149,000 ลบ.ม. ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4000000 4000000 14 0 14 480000 232755.6 90 90
184013 (1.3758) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง ดินขุด 100,000 ลบ.ม. ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 18 0 18 1432991.49 776859.16 90 90
184912 (60) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเหมือด ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ความยาว 10.00 กม. พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 35000000 35000000 230 0 230 10466350 731376.2 120 120
184924 (12) แก้มลิงหนองหินกองพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 250,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 43 0 43 3507500 728523.2 120 120
184944 (32) ประตูระบายน้ำบ้านบงเหนือ 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 28000000 28000000 267 0 267 11402500 8849499.89 120 120
185143 (1.93) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลอง RMC ระยะที่ 1 จำนวน 4 แห่ง โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 34 0 34 1265342.98 707738.4 90 90
185285 (106) ปรับปรุงไซฟอนคลองส่งน้ำ LMC.กม.0+115 และ กม. 0+523 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000 65 0 66 3973700 1932070.8 120 120
185286 (107) ปรับปรุงท่อระบายน้ำป่า อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 12000000 12000000 49 0 51 2243347.75 511614 120 120
185592 (119) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนกอย 2 ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ความยาว 3,100 เมตร พื้นที่ชลประทาน 611 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 45000000 45000000 247 0 247 14203396 11203396 120 120
185593 (120) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนแต้ ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ความยาว 8.00 กม.พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลธาตุ อำเภอวารนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 38000000 38000000 243 0 245 11045200 776017.35 120 120
186640 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 36000 36000
186641 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 28500 28500
186642 กล้องระดับ แบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 24000 24000
186643 กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 110000 110000
186644 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 25800 25800
186645 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 25800 25800
187944 โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร งบกลาง 2563 3350000 3350000
176223 แก้มลิงหนองแหวนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2563 6372923 6372923
176450 ปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.207 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2563 477159 477159
176452 ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.680 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2563 1443826 1443826
176467 ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 9.397 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2563 5999944 5999944
178036 (1.165) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน คลอง LMC กิโลเมตร 3+000 ขนาด 6x4.5 เมตร และ กิโลเมตร 5+300 ขนาด 6x3.90 เมตร จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 18 23 0 863579 579245.15 210 210
178681 (1.584) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่ชลประทาน 25,017 ไร่ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000
178684 (1.587) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่ 1,270.584 ไร่ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3568100 3568100 24 42 0 2414800 877840.55 210 210
180288 (1.33) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 187500 187500 60000
183192 (1.2937) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก จำนวน 1,017 ตารางเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 16 14 0 543083 414578.25 150 150
183193 (1.2938) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก จำนวน 867 ตารางเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 17 10 0 561150 373125.15 150 150
183194 (1.2939) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) จำนวน 3 สาย ความยาว 5.08 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 985000 985000 13 11 0 450428 406306.5 150 150
183195 (1.2940) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายห้วยบังพวน จำนวน 2 สาย ความยาว 1.24 กม. โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 8 6 0 271376 240602 150 150
183197 (1.2942) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน จำนวน 3 สาย ความยาว 7.82 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 970000 970000 14 17 0 466660 459937.8 150 150
183198 (1.2943) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง จำนวน 1 สาย ความยาว 1.10 กม. โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 525000 525000 6 9 0 214418 213192.7 150 150
183201 (1.2946) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) ความยาว 0.10 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 960000 960000 8 11 0 255419 250875.1 150 150
183202 (1.2947) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว ความยาว 0.10 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 960000 960000 9 10 0 317888 268537.25 150 150
183203 (1.2948) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
183205 (1.2950) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ Dike No.1 ฝายห้วยหลวง จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 14 9 0 467684 311263.5 150 150
183990 (1.3735) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณ 90,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000
185303 (124) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน กม.6+000 ถึง 10+000 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 15000000 15000000 45 23 0 5766949 863245.85 210 210
185596 (123) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยางเหนือ ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,700 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 30000000 30000000 24 29 0 1871836 617916 210 210
185780 (24) แก้มลิงหนองห้วยโมง ปริมาตรเก็บกัก 0.1600 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 7 แห่ง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 13000000 13000000 19 21 0 2075176 663023.35 210 210
186603 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1025000 1025000
186604 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 10900 10900
186605 กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 110000 110000
186606 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 77400 77400
186607 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 77400 77400
186608 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 18000 18000
186609 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 15000 15000
177694 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสูงเปือย ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2563 870000 870000
178006 (1.135) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ระยะทาง 4.748 กม. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 14 9 4 333216 109504.6 90 90
178411 ซ่อมแซมประตูระบายน้ำลำพะเนียงบ้านหัวนา สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2563 312663 312663
178412 ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยลำใย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2563 679814 679814
178413 ซ่อมแซมทำนบดินฝายห้วยบน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2563 690553 690553
178414 ซ่อมแซมฝายห้วยโค่โล่ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2563 736674 736674
178415 ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2563 698914 698914
178416 ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำวัดหลวงปู่สาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2563 665684 665684
178417 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพะเนียงบ้านวังปลาป สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2563 766338 766338
178418 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2563 772720 772720
178419 ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยลาดกั่ว สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2563 721818 721818
178685 (1.588) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 13,948 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 96000 96000 2 0 0 59000 0 90 90
178686 (1.589) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู พื้นที่ 419 ไร่ และระยะทาง 33.863 กม. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 40 0 2 960000 28792 90 90
179102 (1.1005) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ ปริมาณ 77 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 10 1 4 220000 37690.75 90 90 350 5 700 10 1050 0
179436 (1.197) ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 570000 570000 12 3 9 113000 98000 90 90
179437 (1.198) ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ประตูระบายน้ำลำพะเนียง (บ้านหัวนา) โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 8 6 2 201800 66654.8 90 90
179896 (1.291) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 0+900 - กม.1+400 อ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 15 1 5 380000 46922.45 90 90
179897 (1.292) ซ่อมแซมทางระบายท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ ความยาว 30 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 9 4 4 217500 66910.8 90 90
179898 (1.293) ซ่อมแซมทางระบายท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ ความยาว 25 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1500 ไร่ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 28 4 8 660986.1 96840.4 90 90
179899 (1.294) ซ่อมแซมทางระบายท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งซาง ความยาว 15 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 5 0 0 138400 0 90 90
179900 (1.295) ซ่อมแซมทางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 10 5 4 230000 76177.2 90 90
179901 (1.296) ซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้าย River outlet อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง พื้นที่รับประโยชน์ 2000 ไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 18 1 8 433000 75383.5 90 90
179902 (1.297) ซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง พื้นที่รับประโยชน์ 2000 ไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 19 2 8 451000 84112.2 90 90
179903 (1.298) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านสนามชัย กม.0+010 - 0+040 ยาว 30 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1000 ไร่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 8 6 0 185600 46923.15 90 90
179904 (1.299) ซ่อมแซมทางระบายฝายห้วยบน ความยาว 35 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 20 4 5 490000 69174.45 90 90
179905 (1.300) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายห้วยโค่โล่ ยาว 186 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 27 0 7 661000 53939.8 90 90
179906 (1.301) ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตและรางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง ความยาว 420 เมตร ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 18 1 8 447000 75383.5 90 90
179918 (1.313) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 276000 276000 8 2 2 181400 32000 90 90
183206 (1.2951) ซ่อมแซม บานระบายน้ำและเครื่องยกพร้อมเพลา อาคารท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 10 6 4 254000 84112.2 90 90
183207 (1.2952) ซ่อมแซ่มคลองส่งน้ำสายซอย 1L-RMC กม. 0+675 - กม. 1+572 อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง พื้นที่รับประโยชน์ 2350 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 25 0 18 622400 146858.25 90 90
183208 (1.2953) ซ่อมแซมคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+650 ถึง กม.1+800 อ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 40 5 10 942000 122993.5 90 90
183209 (1.2954) ซ่อมแซมคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยลาดกั่ว ความยาว 519 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1050 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 12 5 4 310700 69977.05 90 90
183210 (1.2955) ซ่อมแซมตามข้อเสนอกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 40 10 10 1020000 174500.74 90 90
183211 (1.2956) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
183212 (1.2957) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยลำใย ความยาว 333 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 10 0 2 230000 23280 90 90
183213 (1.2958) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 7 4 3 162000 56738.55 90 90
183214 (1.2959) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 11 3 8 88500 90193.95 90 90
183215 (1.2960) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวัดป่าหลวงปู่สาย ความยาว 10 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 4 3 0 98200 30152.6 90 90
185781 (25) แก้มลิงหนองซำแฮดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 329,000 ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่ ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 12000000 12000000 35 0 0 1372000 0 150 150
185847 (1.4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 525000 525000 4 0 0 286175 0 240 240
185910 (25) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 105900000 20003200
186646 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2600000 2600000
186647 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2500000 2500000
186648 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 3300000 3300000
186649 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 19000 19000
186650 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 67600 67600
176570 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L-2L เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 7.280 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันเหลื่อมปี 2563 7203600 7203600
177499 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันเหลื่อมปี 2563 35361123 21082761
177664 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันเหลื่อมปี 2563 24284664 22092939
177988 (1.117) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 12 0 10 413253 97920.65 90 90
178570 (1.473) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 210,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2100000 2100000 6 0 6 1520000 150585.7 150 150
178573 (1.476) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ จำนวน 2,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6850000 6850000 64 0 34 5137500 734439 210 210
179020 (1.923) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ปริมาณ 100 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 10 0 4 300000 42395 90 90
179404 (1.165) ซ่อมแซมหัวงานและอาคารอื่นๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 15 0 10 860700 249133 180 180
179966 (1.34) ปรับปรุงถนนลาดยาง คันคลองส่งน้ำ R-13L กม.0+000-1+230 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000
180006 (1.74) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-2L กม.1+940 - 3+490 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2700000 2700000
180009 (1.77) งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-11L-2L -2L กม.0+000 - 2+100 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.100 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3200000 3200000
180014 (1.82) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-3L-1R-1L กม.0+000 - 1+920 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.920 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3456000 3456000
180018 (1.86) งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-11L-2L -1R กม.0+000 - 2+300 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.300 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000
180021 (1.89) งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-7L-1R กม.0+000 - 2+500 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.500 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3800000 3800000
180029 (1.97) งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-11L-2L -1L กม.0+000 - 2+900 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.900 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4400000 4400000
180030 (1.98) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ R-1L-1L กม.0+000-2+600 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4420000 4420000
180036 (1.104) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ LMC กม.12+300 - 14+660 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000
180037 (1.105) งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-9L กม.0+015 - 2+655 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.210 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000
180039 (1.107) งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-7L-2R กม.0+000 - 3+420 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.420 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5200000 5200000
180040 (1.108) งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-13L -1R กม.0+750 - 3+030 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.280 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5200000 5200000
180043 (1.111) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-2R กม.0+020 - 3+010 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5400000 5400000
180045 (1.113) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ R-4L-1R กม.0+000-3+200 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5440000 5440000
180050 (1.118) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-3L-1R กม.0+000 - 3+172 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.172 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5709000 5709000
180063 (1.131) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ R-4L กม.0+000-4+670 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7939000 7939000
180071 (1.139) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ R-6L-2L-1L-1R กม.0+000-5+400 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9180000 9180000
180097 (24) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L กม.3+670 - 8+189 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 13557000 13557000
180099 (26) ปรับปรุงถนนคันคลอง R-16L กม.0+000 - กม.4+370 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 4.370 กม. ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 23500000 23500000
180131 (58) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-3L-1L-2L กม.0+000 - 6+320 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.320 กม. สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 11916000 11916000
182492 (1.2237) ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปริมาณดินขุดรวม 2,250 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 9 0 5 430000 141255 150 150
182495 (1.2240) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปริมาณดิน 5,361.80 ลบ.ม. ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 30 0 23 912000 379953 150 150
182496 (1.2241) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอยฝั่งขวา จำนวน 8 สาย ระยะทาง 5.850 กม. ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 27 0 48 1500000 1049875 90 90
182497 (1.2242) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปริมาณดิน 4,467.26 ลบ.ม. ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 30 0 10 760000 149319 150 150
182498 (1.2243) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย จำนวน 2 สาย 8,937 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 30 0 53 1407000 1026283 66 66
182499 (1.2244) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งชวา กม.15+000-18+705 ระยะทาง 3.705 กม. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 27 0 40 1500000 959401 90 90
182514 (1.2259) ซ่อมแซมคอนกรีตดาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จำนวน 5,960 ตารางเมตร ตำบลขมิ้น ตำบลพังขว้าง ตำบลฮางโฮง ตำบลเชียงเครือ ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000 40 0 33 1770700 863413 180 180
182515 (1.2260) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ จำนวน 3,500 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 16 0 18 1007181 459845 150 150
182517 (1.2262) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+053-4+500 ระยะทาง 4.447 กม ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1800000 1800000 27 0 28 1800000 510756 60 60
182518 (1.2263) ซ่อมแซมคันคลองระบาย จำนวน 9 สาย 3501 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 20 0 4 1135059 53077 102 102
182523 (1.2268) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1L กม.0+000 - กม.2+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 890000 890000 13 0 7 521100 101119 120 120
182524 (1.2269) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1L-2L กม.4+988 - กม.6+320 ระยะทาง 1.332 กม.ปริมาณงาน 3,278 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 780000 780000 10 0 0 456700 0 120 120
182525 (1.2270) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1L-2L-1R กม.0+000 - กม.2+155 ระยะทาง 2.155 กม.ปริมาณงาน 3,657 ลบ.ม.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 870000 870000 12 0 6 509500 139721 120 120
182526 (1.2271) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1R กม.0+000 - กม.3+173 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 13 0 7 527000 203555 120 120
182527 (1.2272) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1R-1R กม.0+000 - กม.3+500 ระยะทาง 3.500 กม.ปริมาณงาน 3,909 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 930000 930000 15 0 7 544500 117972 150 150
182528 (1.2273) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-4L กม.0+000 - กม.0+530 ระยะทาง 0.530 กม. ปริมาณงาน 2,353 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 560000 560000 10 0 0 327900 0 60 60
182529 (1.2274) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-5L กม.0+000 - กม.1+600 ระยะทาง 1.600 กม. ปริมาณงาน 2,734 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 10 0 0 380600 0 60 60
182530 (1.2275) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-5R กม.0+000 - กม.1+650 ระยะทาง 1.650 กม.ปริมาณงาน 2,817 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 670000 670000 12 0 0 392300 0 60 60
182531 (1.2276) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 20 0 50 777402 399682 73 73
182540 (1.2285) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 10 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง/พรรณา/ช้างมิ่ง/วังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 15 0 21 487032 345966 75 75
182549 (1.2294) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
182554 (1.2299) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC และคลองซอย จำนวน 7 สาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000 30 0 46 2275622 1238266 180 180
182558 (1.2303) ซ่อมแซมสะพาน คสล. LMC กม. 17+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 890000 890000 10 0 14 335946 300265 90 90
182559 (1.2304) ซ่อมแซมสะพาน คสล. LMC กม. 18+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 790000 790000 10 0 12 296790 273173 90 90
182560 (1.2305) ซ่อมแซมสะพาน คสล. LMC กม. 19+840 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 780000 780000 10 0 7 294294 230563 90 90
182561 (1.2306) ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง R-16L กม. 2+870 ขนาด 6.00 ม.x 8.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1800000 1800000 20 0 21 819400 762990 90 90
182573 (1.2318) ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 30 0 37 1145815 885128 72 72
182575 (1.2320) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่า สาย 1ข-4ซ-3ก กม.0+620 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 5 0 4 99500 87007 90 90
182576 (1.2321) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่า สาย 4ซ-3ก กม.2+720 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 5 0 5 100700 54024 90 90
185142 (1.92) ปรับปรุงร่องระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 10 0 7 401275 8252 120 120
185144 (1.94) ปรับปรุงเสริมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC กม.4+800 - 10+066 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลไร่ อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6000000 6000000 40 0 10 6000000 449935 120 120
185145 (1.95) ปรับปรุงอาคารน้ำตก จำนวน 3 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 10 0 13 409110 284893.7 120 120
186625 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 729000 729000
186626 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 982000 982000
186627 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2600000 2600000
186628 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 47500 47500
186629 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 20 ท่านพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 312800 312800
186630 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 258000 258000
186631 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 206400 206400
186632 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 195000 195000
186633 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 30100 30100
191311 ขุดลอกหนองหารน้อย พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน งบกลาง 2563 5775000 5775000 16 0 14 559750 196560 60 60
176821 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เงินกันเหลื่อมปี 2563 4675075 4675075
178005 (1.134) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ระยะทาง 4.30 กิโลเมตร ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 4 4 0 107538.6 99387.9 44 44
178682 (1.585) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ชลประทาน 54,000 ไร่ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0
178683 (1.586) บำรุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ 337.31 ไร่ และระยะทาง 136.46 กิโลเมตร ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2450000 2450000 26 20 0 1567987.2 573569.05 153 153
183187 (1.2932) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำโซน 8 ปริมาตรตะกอน 1,115 ลบ.ม. ดาดคลองความยาว 388 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 5 5 0 420161.5 166541.25 153 153
183188 (1.2933) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำโซน 10 ปริมาตรตะกอน 911 ลบ.ม. ดาดคลองความยาว 376 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 5 5 0 462217.3 166541.25 153 153
183189 (1.2934) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำโซน 6 ปริมาตรตะกอน 2,556 ลบ.ม. ดาดคลองความยาว 225 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 6 6 0 974268 199849.5 153 153
183190 (1.2935) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำโซน 7 ปริมาตรตะกอน 2,525 ลบ.ม. ดาดคลองความยาว 270 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 6 6 0 563729.1 199849.5 153 153
183191 (1.2936) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำโซน 9 ปริมาตรตะกอน 256 ลบ.ม. ดาดคลองความยาว 491 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 4 4 0 34519.3 133233 153 153
183196 (1.2941) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 8SL6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ความยาวแผงคลอง 590 เมตร ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 4 4 0 334519.3 31740 153 153
183199 (1.2944) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำเครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 6 สถานีสูบน้ำที่ 7 จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7000000 7000000 19 0 4 1125795 241947.5 153 153
183204 (1.2949) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
185158 (1.108) งานปรับปรุงตะแกรงกันขยะสถานีสูบน้ำที่ 1 ถึงสถานีสูบน้ำที่ 10 จำนวน 10 แห่ง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3500000 3500000 9 3 0 547382 147659.35 153 153
185159 (1.109) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 6 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7500000 7500000 32 30 0 2938806 999427.5 153 153
185160 (1.110) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 7 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 20 18 0 1942211 649252.7 153 153
185161 (1.111) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 1 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 25 15 0 2580200 520538.8 153 153
185162 (1.112) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 3 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5000000 5000000 25 15 0 2578900 668623.5 153 153
186635 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 715000 715000
186636 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 3300000 3300000
186637 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
186638 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 8600 8600
186639 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 12600 12600
178010 (1.139) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ระยะทาง 11 กม. ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1300000 1300000 12 0 9 308600 544295.4 70 70
178037 (1.166) ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง LMC กม.7+506 ขนาด 6.00 x 8.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 1 แห่ง ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 7 0 1 252071 12133.35 66 66
178695 (1.598) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 0 0 0 0 0 0 0
178701 (1.604) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง พื้นที่หัวงาน 1,481 ไร่ คลองส่งน้ำยาว 227.06 กม. ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5164800 5164800 25 0 41 1718655 1582968 220 220
179445 (1.206) ซ่อมแซมบ้านพักบริเวณที่ทำการเขื่อนระบายน้ำห้วยหลวงเดิม 3 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 5 0 3 121030.51 129078.8 44 44
179448 (1.209) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1700000 1700000 0 0 0 0 0 0 0
183323 (1.3068) ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 10 0 7 335000 256828.25 65 65
183324 (1.3069) ซ่อมแซมอาคารเขื่อนระบายน้ำห้วยหลวงเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4281000 4281000 5 0 5 256413.05 256413.05 65 65
183325 (1.3070) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 7 0 13 1013627.12 545983.25 153 153
183326 (1.3071) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 15 0 15 716426 545101.25 120 120
183328 (1.3073) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-8R-L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 15 0 15 313156 255048.75 44 44
183329 (1.3074) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คลอง 1L-3R-L ยาว 3.125 กม. และระบบอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 15 0 15 534200 379739.5 66 66
183330 (1.3075) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 10 0 4 218869.47 173484.8 44 44
183333 (1.3078) ซ่อมแซมคันคลองและคอนกรีตดาด คลอง 4R-L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 15 0 0 301250 0 44 44
183337 (1.3082) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 30 แห่ง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 1 0 1 49693 8396 130 130
183338 (1.3083) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 36 แห่ง ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 1 0 1 58683 16409.65 130 130
183341 (1.3086) ซ่อมแซมท่อรับน้ำเขื่อนระบายน้ำห้วยหลวงเดิม 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 4 0 4 79765.34 62765.5 44 44
183342 (1.3087) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 12 0 1 113470 11713.35 22 22
183347 (1.3092) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอื่น ระยะทาง 5.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 30 0 42 1404500 1269762.2 120 120
183350 (1.3095) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0
183358 (1.3103) ซ่อมแซมหินเรียงใต้สะพาน กม.12+278 คลอง RMC (ห้วยเบือก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 0 3 160249.57 123907.6 65 65
183363 (1.3108) ซ่อมแซมอาคารไซฟอน คลอง 9R-L 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 12 0 4 286460 256182.2 44 44
183365 (1.3110) ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 3R-L จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 9 0 8 153939 138693.15 88 88
183366 (1.3111) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.3+856 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 2 0 2 72020 23426.7 66 66
183367 (1.3112) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำ Wasteway ข้างคลอง RMC 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 5 0 4 245910.12 194990 65 65
183368 (1.3113) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 11 0 10 183303 86905.5 66 66
183370 (1.3115) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง RMC จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 6 0 6 198748.01 157235.4 65 65
184781 (29) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและอาคารประกอบ กม.40+000 - กม.48+918 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10000000 10000000 52 0 37 3273935 2591080.05 154 154
185373 (1.41) ก่อสร้าง Boxculvert หัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 1 แห่ง ตำบลเมืองเพืย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 8 0 8 390905.68 307528.8 131 131
185374 (1.42) งานปรับปรุงรางระบายน้ำข้างคลอง 5L-R กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7000000 7000000 30 0 23 2361385.82 1575660.15 153 153
185375 (1.43) ปรับปรุงอาคารท่อลอดห้วยเชียง คลอง LMC กม.4+660 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6500000 6500000 20 0 20 1650381 925843 154 154
185376 (1.44) ยกระดับบานระบาย คลอง LMC ช่วง กม.31+100 - 48+915 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 1 0 1 79078 16409.65 130 130
185377 (1.45) ยกระดับบานระบาย คลอง RMC ช่วง กม.23+704 - 32+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 1 0 1 66326 16409.65 130 130
186612 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 42500 42500
186613 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 45500 45500
186614 กล้องระดับ ชนิด อัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง (กำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 36000 36000
186615 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 982000 982000
186616 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2500000 2500000
186617 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 2600000 2600000
186618 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 47500 47500
186619 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 20 ท่านพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 312800 312800
186620 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 77400 77400
186621 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 108000 108000
186622 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 45000 45000
186623 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 159000 159000
186624 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 6400 6400
177989 (1.118) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1 กม. ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 1 0 0 7446 0 21 21
178571 (1.474) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ 34,130 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 100000 100000 1 0 0 45000 0 130 130
178574 (1.477) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง พื้นที่ 34,130 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1165000 1165000 11 6 0 715000 360733.75 172 172
179628 (1.23) งานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร จำนวน 50 แห่ง ความจุ 450 ลบ.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ระยะที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1250000 1250000 11 10 0 360047.48 334825.2 86 86
179629 (1.24) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม ปริมาตร 13,770 ลบ.ม.ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 9846 0 64 64
179630 (1.25) งานรั้วแนวเขตและเรือนเพาะชำแปลงอนุรักษ์พันธุ์ไผ่บ้านลาดกะเฌอ ความยาว 800 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 20 13 0 988990.49 618235.35 130 130
179631 (1.26) งานขุดสระเก็บน้ำ ปริมาตร 1,560 ลบ.ม.และบูรณะทางลำเลียง กิจกรรมพืชสวน 2 จำนวน 2 สาย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 2 1 0 64675.47 46389.3 84 84
179632 (1.27) งานปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณหน้าพืชสวน 1 พื้นที่ 730 ตร.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 3000 0 42 42
179633 (1.28) งานปรับปรุงอาคารที่ทำการกิจกรรมหม่อนไหม พื้นที่ 100 ตร.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 2 1 0 67821.35 48748.4 106 106
179634 (1.29) งานปรับปรุงห้องน้ำและอาคารที่ทำการกิจกรรมเพาะเห็ด จำนวน 10 ห้อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 4 2 0 213837.68 106097.5 151 151
179635 (1.30) งานปรับปรุงห้องน้ำแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและอาคารสัมมนา จำนวน 40 ห้อง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 7 5 0 344112.85 248618.2 130 130
179636 (1.31) ซ่อมแซมลูกรังท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลาดกะเฌอ พื้นที่ 1,012.50 ตร.ม. ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 1 1 0 33880 33029.4 66 66
179637 (1.32) ถนนลาดยางทางขึ้นอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 7,200 ตร.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4000000 4000000 1 0 0 39100 0 152 152
179638 (1.33) งานก่อสร้างโรงปรุงยาสมุนไพร กิจกรรมสาธารณสุข พื้นที่ 400 ตร.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6000000 6000000 24 12 0 1392266.07 715303.9 152 152
179854 (1.249) งานขุดลอกหนองไผ่ เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ปริมาตร 26,370 ลบ.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 6 4 0 210238.38 146178.2 86 86
179855 (1.250) งานขุดลอกหนองหว้า เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ปริมาตร 114,470 ลบ.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8000000 8000000 20 20 0 640088.79 661150.7 86 86
179931 (2) โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านงิ้ว อัตราการสูบ 0.25 ลบ.ม./ วินาที ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000 47 36 0 2753986.64 2068923.7 152 152
179932 (3) งานปรับปรุงกรงนกภายในสวนสัตว์ พื้นที่ 1,963 ตร.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25000000 25000000 62 17 0 3582179.21 971693.2 152 152
179964 (1.32) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ระยะทาง 1.820 กม. ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7350000 7350000 2 1 0 102667 6287.6 109 109
180277 (1.22) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 126300 126300 3 0 0 21490 0 21 21
182493 (1.2238) ซ่อมแซม Toe Drain และท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลาดกะเฌอ ความยาว 150 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 8 8 0 196772.4 190198.4 64 64
182494 (1.2239) ซ่อมแซม Toe Drain และท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเวียงไพร ความยาว 100 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 6 5 0 144130.63 130861.05 64 64
182519 (1.2264) ซ่อมแซมคันคลองและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม ระยะทาง 2.5 กม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 14 13 0 782608 733862.1 150 150
182520 (1.2265) ซ่อมแซมคันคลองและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง ระยะทาง 2.5 กม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 19 8 0 1086474 440314.75 152 152
182521 (1.2266) ซ่อมแซมคันคลองและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊ ระยะทาง 1.8 กม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 29 15 0 947152 494348.9 86 86
182522 (1.2267) ซ่อมแซมคันคลองและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ระยะทาง 1.5 กม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 10 6 0 478741 285439.25 129 129
182547 (1.2292) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 3 ความยาว 290 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 20 13 0 646969.63 418419.7 86 86
182548 (1.2293) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด ระยะทาง 0.25 กม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 21 11 0 1182237 646432.45 152 152
182550 (1.2295) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 11 รายการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 6 0 0 206335.87 0 86 86
183984 (1.3729) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลาดกระเฌอ ปริมาตร 65,200 ลบ.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5453000 5453000 1 0 0 31000 0 130 130
183985 (1.3730) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ปริมาตร 34,350 ลบ.ม. ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 0 0 0 0 42 42
185141 (1.91) งานก่อสร้างท่อรับน้ำ ขนาด 1.20 x 1.20 ม. ลำห้วยยาง จำนวน 2 แห่ง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 16 12 0 519917.71 384807.05 86 86
186664 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 1290000 1290000
186665 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 33800 33800
186666 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
186667 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 12600 12600
191361 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูไม้รวก ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 490000 490000 1 0 0 8400 0 30 30
187549 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมากจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 76786902 76786902 44 3 1990031 122609.2 152 152
187945 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร (แผนงานศึกษา วิจัย และทดสอบ) สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง 2563 288820 288820 130 130
177931 (1.60) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานบึงกาฬ ระยะทาง 1.508 กม. ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 151900 151900 5 5 0 106900 41563.5 90 90
178297 (1.258) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ขนาดพื้นที่ชลประทาน 18,740 ไร่ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 220000 220000
178298 (1.259) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ขนาดพื้นที่ชลประทาน 6,800 ไร่ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 30 0 24 1280000 198718.25 200 200
178876 (1.779) กำจัดวัชพืช อ่างฯห้วยซำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ปริมาณ 31 ไร่ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 5 0 5 120000 53713.3 90 90 0 31
178877 (1.780) กำจัดวัชพืช อ่างฯห้วยสหาย โครงการชลประทานบึงกาฬ ปริมาณ 83 ไร่ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 8 0 10 210000 125170.55 90 90 0 83
179792 (1.187) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝายห้วยหินลาด ขนาด 560 ตร.ม. ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 5 5 0 124800 61363.35 90 90
179793 (1.188) ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง ขนาด 1,200 ตร.ม. ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 6 6 0 161700 79772.2 90 90
179794 (1.189) ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ฝายห้วยหนิง (พรด.) ขนาด 700 ตร.ม. ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 4 3 0 81900 41803.95 90 90
179920 (1.315) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 5 4 0 97300 47163 90 90
181201 (1.946) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
181202 (1.947) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ประตูระบาย 2 บาน 1 แห่ง โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 6 0 6 146300 44914.7 90 90
184714 (1.4459) ป้องกันการกัดเซาะท้ายปตร.ห้วยบางบาด จำนวน 280 ตารางเมตร ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 970000 970000 16 0 11 429000 122522.65 90 90
185573 (100) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเข็ง ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวนเครื่อง 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,500 เมตร พื้นที่ชลประทาน 475 ไร่ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 20000000 20000000 40 0 62 2870224 506557.1 200 200
185886 (1.43) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยกำแพง โครงการประตูระบายน้ำห้วยกำแพง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1372700 1372700 5 0 0 120000 0 90 90
186044 (159) ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยกำแพง โครงการประตูระบายน้ำห้วยกำแพง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 895000000 179000000
186658 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumensโครงการชลประทานบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 36000 36000
186659 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 868000 868000
186660 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 47500 47500
186661 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 41600 41600
186662 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 33800 33800
186663 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 51600 51600
176944 แก้มลิงหนองหมัด ระยะ 4 ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี เงินกันเหลื่อมปี 2563 32455500 32455500
177568 แก้มลิงหนองหมัด ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี เงินกันเหลื่อมปี 2563 18532989 8876510
177513 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยลำปาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2300061 1825273
178009 (1.138) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ระยะทาง 0.87 กิโลเมตร ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 120000 120000 4 0 4 36000 35843.13 31 31
178038 (1.167) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยโพนทอง ขนาด 8.00 x 40.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6960500 6960500 50 3 24 1148140 533699.75 153 153
178039 (1.168) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยสามพาด ขนาด 8.00 x 40.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6960500 6960500 20 0 8 581000 406082.6 153 153
178421 ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากอุทกภัย สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2299229 2299229
178696 (1.599) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี พืนที่ชลประทาน 49,000 ไร่ ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 480000 480000 14 0 14 233200 80332.2 243 243
178700 (1.603) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี พืนที่ชลประทาน 49,000 ไร่ ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3920000 3920000 68 9 21 3136000 715241.4 214 214
179121 (1.1024) กำจัดวัชพืชลำห้วยนาแบก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ปริมาณ 25 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 110000 110000 7 0 7 104000 103542.7 61 61 0 25
179447 (1.208) ซ่อมอาคารที่ทำการและบ้านพักภายในโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000 8 0 8 81500 81414.75 31 31
180106 (33) ปรับปรุงผิวทางคันดินกั้นน้ำ Route D กม.4+900 ถึง กม.5+125 และ กม.5+726 ถึง กม.8+225 ระยะทางรวม 2.724 กม. ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 13870000 13870000 30 1 24 892900 471874.6 184 184
180107 (34) ปรับปรุงผิวทางคันดินกั้นน้ำ Route E กม.6+848 ถึง กม.12+837 ระยะทาง 5.989 กม. ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 26610000 26610000 25 5 20 1154900 241776.4 184 184
180290 (1.35) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 153200