ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176039 โครงการแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 งบกลาง 2563 37031100 37031100
176067 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำธวัชชัย สำนักงานชลประทานที่ 6 งบกลาง 2563 35000000 35000000
176068 แก้มลิงบึงโลโพพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 งบกลาง 2563 10000000 10000000
176139 โครงการขุดลอกหนองหลวงบริเวณบ้านโคกกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 งบกลาง 2563 26500000 26500000
176203 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฝั่งแดง(4) ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1773000 1773000
176216 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านหนองไห ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1846000 1846000
176224 แก้มลิงกุดกงพร้อมอาคารประกอบ (พื้นที่ส่วนที่2) ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7887997.2 175903
176225 แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6459892 6459892
176230 ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยซันเหนือ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2714744.58 2714744.58
176231 ปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีฝั่งขวาชีกลาง กม.0+000 ถึง 35+000ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4910091.3 4910091.3
176232 ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวา กม.35+000 ถึง 60+000 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4286582.3 4286582.3
176233 ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยน้ำเค็ม ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 23486178.49 10242809.89
176347 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองLMC จำนวน 15 แห่ง โครงการน้ำพรม ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4188.52 4188.52
176453 งานปรับปรุงถนนคันคลอง ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ9 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 0.350 กม. สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 70051.21 70051.21
176454 ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.190 กม. สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5949800 5949800
176455 ปรับปรุงผิวจราจรทางเข้าสถานีสูบน้ำ P1 ฝายชนบท ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 2.520 กม. สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3511872 0
176459 ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายวังยาง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.785 กม. สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8198820 8198820
176470 งานปรับปรุงถนนคันคลอง RMC ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.413 กม. สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4770000 4770000
176503 ถนนบนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7973300 7973300
176504 ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3175900 3175900
176505 ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3175900 3175900
176555 ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสายMC (ช่วงที่ 2) สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดระยะทาง 13.300 กม. สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 13885200 13885200
176572 ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำพนมไพร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 8.540 กม. สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11042220 11042220
176670 ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ พนังกั้นน้ำห้วยคะคาง ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 214020.41 214020.41
176777 ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1600 1600
176806 ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2585800 2585800
176807 ซ่อมแซมอาคารอาคารป้องกันการกัดเซาะพนังกั้นน้ำยัง กม.4+500 ตำบงนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 227600 26600
176808 ซ่อมแซมอาคารอาคารป้องก้นการกัดเซาะพนังกั้นน้ำยัง กม.15+200 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7600 7600
176822 ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ตำบลโนนข่าอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2599490 2599490
176842 ปรับปรุงระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท ตำบลวังแสงอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1103080.63 177828.63
176855 ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000 ถึง กม.11+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2586306.42 2586306.42
176863 ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 402505 402505
176912 ฝายลำน้ำพองเก่า ตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 423144 423144
176925 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาว ตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1701495.18 1701495.18
176926 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านหว้า-โนนดู่ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1940000 1940000
176986 แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2552222 2552222
177007 แก้มลิงโคกแพงพวยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5105284 5105284
177008 แก้มลิงหนองสามหมื่น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแก้งอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3765720.84 3765720.84
177097 สถานีสูบน้ำกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบ ตำบลผักแว่นอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 21128326.5 11271691.91
177110 ปรับปรุงพนังกั้นลำน้ำพานและลำปาวหลง ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5808365.73 5808365.73
177116 ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยสามสัตย์ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5268102 5268102

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-11-19 05:41:18pm