ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
153264 (1.61) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153265 (1.62) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC กม.0+420-2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153268 (1.1519) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153269 (1.1552) ซ่อมแซมบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153267 (1.67) ปรับปรุงท่อระบายน้ำป่าคลอง RMC จำนวน 4 แห่ง โครงการฯน้ำพรม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152892 (6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนข่า (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152900 (83) ระบบส่งน้ำฝายกุดธาตุพร้อมอาคารประกอบ โครงการฯ น้ำพรม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152901 (23) ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา กม.19+000 - กม.22+000 เขื่อนทดน้ำน้ำเชิญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153279 (1.1603) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 6R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153280 (1.1616) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.7+000 -10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153281 (1.1635) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.40+500 - 43+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153045 (1.88) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153046 (1.11) ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ กม.4+080 ,กม.5+000 และ กม.5+750 โครงการชลประทานขอนแก่น (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153047 (1.66) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153266 (1.65) ปรับปรุงท่อระบายน้ำป่าคลอง LMC จำนวน 6 แห่ง โครงการฯน้ำพรม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153270 (1.1529) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะทด โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153271 (1.1555) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 12AL- RMC กม.0+000 - กม.1+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153272 (1.1556) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-12L- RMC กม.0+000 - กม.1+370 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153273 (1.1570) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-3L-8R-RMC กม. 0+000-0+980 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153274 (1.1571) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L-8R-RMC กม. 0+000-5+760 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153275 (1.1561) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC ช่วง กม.11+500 - 14+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153276 (1.1585) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลอง LMC โครงการฯน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153277 (1.1586) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.19+570 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153278 (1.1602) ขุดลอกตะกอนดินตกจมคลองส่งน้ำ จำนวน 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153282 (1.1628) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153283 (1.1630) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153284 (1.1639) ซ่อมแซมคลองแยกซอย 11R -LMC จำนวน 7 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153285 (1.1647) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+400-1+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153286 (1.1648) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153287 (1.1650) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC กม.10+400 - 11+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153288 (1.1651) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.6+800 - 7+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153289 (1.1673) ซ่อมแซมคลอง LMC กม. 73+300 - 82+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153290 (1.1681) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153291 (1.1692) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.28+950 -42+410 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153292 (1.1693) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-RMC กม. 11+400 - 17+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153293 (1.411) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153294 (1.645) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153295 (1.15) ปรับปรุงคลอง 1R-5R-LMC กม.1+640-2+720 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153296 (10) ปรับปรุงคลองสาย 5DL-RMC จำนวน 1 สาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153297 (1.16) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยยาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153298 (38) ปรับปรุงด้านท้ายทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153299 (41) ติดตั้งเปลี่ยนฝายยางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำฝายยางบ้านชาดหัวเรือ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153300 (42) ติดตั้งเปลี่ยนฝายยางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำฝายยางบ้านเมืองบัว โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153301 (8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวา ระยะที่ 4 โครงการฯน้ำเชิญ จ.ชัยภูมิ 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153302 (17) ฝายบ้านโนนลาน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153303 (91) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฝั่งแดง(4) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153304 (92) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยไร่ (3) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153305 (199) ฝายห้วยขี้บ้ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153306 (209) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชีบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153307 (18) แก้มลิงห้วยคาพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153308 (1.1587) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1A-L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153309 (1.1600) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.12+850-13+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153310 (1.1575) ซ่อมแซมคลอง 11R-LMC กม. 0+000 - 7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156441 (1.130) ซ่อมแซมทำนบดินโครงการกุดละว้า (พ.ร.ด.) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153526 (94) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนฆ้อง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153527 (17) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำท่าพระ (หนองหลด) พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153529 (29) ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบปากลำห้วยหวาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153608 (1.4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านกอกโนนแต้ พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153609 (3) แก้มลิงหนองแกพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153610 (15) แก้มลิงหนองแซงกระเป๋าพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153611 (42) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำบ้านแท่นพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153612 (54) แก้มลิงหนองบงพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153613 (63) แก้มลิงหนองละหานค่ายพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153661 (9) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153662 (1.1617) ซ่อมแซมอาคารบังคบน้ำปลายคลองซอยท่าใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156711 (16) สระเก็บน้ำทฤษฎีใหม่ พื้นที่ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ-อ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 120 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153707 (16) สระเก็บน้ำทฤษฎีใหม่ พื้นที่ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ-อ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 120 แห่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153708 (1.27) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153705 (1.25) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156726 (1.608) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156986 (30) ระบบระบายน้ำฝายท่าส้มมอพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156440 (1.128) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 0 0
156442 (1.132) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตร ในเขตโครงการชลประทานมหาสารคาม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156443 (69) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองอิเฒ่า (ระยะ 2) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156445 (1.26) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160111 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ช่วง กม.1+700-1+850 อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จังหวัดมหาสารคาม (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156972 (3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยอึ่ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156973 (66) แก้มลิงห้วยเชียงส่ง พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156727 (1.68) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157139 (11) ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156956 (39) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156957 (40) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156958 (15) แก้มลิงหนองคูขาด พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160079 (11) ปรับปรุงทำนบดินและลาดด้านท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
159995 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ช่วง กม.0+450 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังขอนแก่น (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157131 (1.24) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาภายในหัวงานฝายยางบ้านแก้งสนามนาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนกลาง สชป.6 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
148006 (8) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13466000 13466000
146292 (1.560) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 6 สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 794000 794000
146834 (1.65) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 610000 610000 2 10725.3 10725.3 35 35
148089 (1.60) ท่อระบายน้ำลอดคลอง RMC บริเวณบ้านพัก NEWMASIP สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 1 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
149622 (1.1593) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำคลอง 4L-RMC สำนักงานชลประทานที่ 6 สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
152172 (6) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำห้วยทราย สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000
152173 (7) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำลำปาว สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000
155623 ปรับปรุงเสริมคันคลอง RMC (ฝั่งขวา) สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 1356412 1356412
145725 (28) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2550000 2550000
155481 ก่อสร้างอาคารรับรองข้าราชบริพาร สำนักชลประทานที่ 6 สำนักงานชลประทานที่ 6 งานรักษาบริเวณ สชป.6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 432358 432358
155487 ก่อสร้างอาคารรับรองข้าราชบริพาร สำนักชลประทานที่ 6 สำนักงานชลประทานที่ 6 งานรักษาบริเวณ สชป.6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 8128341 8128341
155537 19.ก่อสร้างอาคารรับรองข้าราชบริพาร สำนักชลประทานที่ 6 สำนักงานชลประทานที่ 6 งานรักษาบริเวณ สชป.6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 937251 937251
155559 22.ก่อสร้างอาคารรับรองข้าราชบริพาร สำนักชลประทานที่ 6 สำนักงานชลประทานที่ 6 งานรักษาบริเวณ สชป.6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 9449000 9449000
155565 อาคารลานจอดรถและเครื่องจักรกลหนัก สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 งานรักษาบริเวณ สชป.6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 35446 35446
157237 ก่อสร้างบ้านพักผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 งานรักษาบริเวณ สชป.6 เงินกันเหลื่อมปี 2561 115761 115761
145264 ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการสถานีสูบน้ำบ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145265 พัฒนาแก้มลิงอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145266 พัฒนาแก้มลิงหนองแวง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145267 พัฒนาแก้มลิงบึงกุดเค้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 40000000 40000000
145269 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2500000 2500000
145270 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำภูผามูกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 800000 800000
145290 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคนฑา (2) ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 44775000 44775000
145637 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเม็ก 2 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 38000000 38000000
146291 (1.559) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 67000 67000
146293 (1.561) บำรุงรักษาหัวงานและคลองที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4310000 4310000
146780 (1.11) ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ กม.4+080 ,กม.5+000 และ กม.5+750 โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
146829 (1.60) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
147199 (1.127) ซ่อมแซมชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
147202 (1.130) ซ่อมแซมทำนบดินโครงการกุดละว้า (พ.ร.ด.) สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
147694 (92) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยไร่ (3) สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44100000 44100000
147890 (17) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำท่าพระ (หนองหลด) พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 38103400 38103400
148212 (1.183) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ทางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148215 (1.186) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ร่องชักน้ำ อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000
148635 (1.606) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148696 (1.667) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 115000 115000
149567 (1.1538) ซ่อมแซมหินเรียง อาคารระบายน้ำฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
149595 (1.1566) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า อาคารระบายน้ำล้นและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
149610 (1.1581) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
149623 (1.1594) ซ่อมแซมรางระบายน้ำหัวงาน โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1050000 1050000
149637 (1.1608) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า ทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกกม่วง โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
149649 (1.1620) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้น และระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
149682 (1.1653) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
149683 (1.1654) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ และเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
149728 (1.1699) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
152084 (1.16) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยยาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
152097 (11) ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000
152551 (1.4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านกอกโนนแต้ พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7560000 7560000
152554 (3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยอึ่ง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000
152573 (6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนข่า สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000
154288 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียน 2561 688000 688000
154289 เครื่องตบดินแบบกระโดด ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 80 กิโลกรัม โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียน 2561 170000 170000
154290 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 140 แอมป์ โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียน 2561 150000 150000
154291 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียน 2561 26000 26000
155562 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2561 1920000 1920000
155858 91. ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำภูผามูกโครงการชลประทานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2561 9613074 9613074
155886 119. แก้มลิงบ้านอาจสามารถพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2561 2620009 2620009
155972 205. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแวงตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2561 4830288 4830288
157022 แก้มลิงหนองอ้อพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 19910000 19910000
157023 แก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 14734000 14734000
157795 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลถ.มิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2561 1100000 1100000
158043 ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ กม.5+787 อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
158045 ซ่อมแซมคันทำนบดิน อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว จังหวัดขอนแก่น ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000
158049 ซ่อมแซมหินเรียงท้าย อาคารระบายน้ำ (Spillway) กม.0+780 อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
158052 ซ่อมแซมหินเรียงท้าย อาคารระบายน้ำ (Spillway) อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดขอนแก่น ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158885 ซ่อมแซมอาคารหัวงาน และอาคารประกอบอื่น โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2561 985000 985000
158886 ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารปตร.ท่าเอียด จ.ขอนแก่น ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
145253 ฝายลำห้วยค้อ(ตอนล่าง) ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000 75 30 3 3 180 180
145254 ฝายลำห้วยยาง(ตอนกลาง) ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 35000000 35000000 79 31 3 3 180 180
145255 ปรับปรุงทางเข้าหัวงานอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000
145256 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145257 อาคารบังคับน้ำบ้านดงกล้วย 2 แห่ง ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145258 อาคารบังคับน้ำลำห้วยตาดไซ ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145259 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองอีเฒ่า ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 40000000 40000000
145260 สะพานแก้มลิงหนองเลิงเปือย ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145261 ฝายห้วยทอด(ตอนล่าง) ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 45000000 45000000 113 70 8 8 180 180
145262 ฝายห้วยสังกะ ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 50000000 50000000 146 86 10 10 180 180
145827 (1.95) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บหนองหมาจอก โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 30 28 198660 185484.6 22 22 3075 307 6150 614
145833 (1.101) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 30 28 198660 185484.6 22 22 3075 307 6150 614
146301 (1.569) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 437000 437000
146305 (1.573) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3928000 3928000 72 100047.6 66 66
147023 (1.25) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 29 185800 185800 90 90
147024 (1.26) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 5 31545 31545 30 30
147046 (16) สระเก็บน้ำทฤษฎีใหม่ พื้นที่ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ-อ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 120 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000000 12000000 4 25884 25884 120 120
147201 (1.129) ซ่อมแซมชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 35 227439.45 22 22
147693 (91) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฝั่งแดง(4) สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44100000 44100000 404772.3 404772.3
147891 (18) แก้มลิงห้วยคาพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000 60 398147.85 398
148090 (1.61) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 50 252360 252360 120 120
148091 (1.62) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC กม.0+420-2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2850000 2850000 34 214506 214506 120 120
148208 (1.179) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148209 (1.180) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148210 (1.181) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายอ่างเก็บน้ำห้วยปอ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148211 (1.182) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายระบบเก็บกักน้ำลำห้วยเสือเต้น โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148218 (1.189) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148632 (1.603) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148673 (1.644) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5300000 5300000 7 49256.55
148697 (1.668) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 127600 127600
149558 (1.1529) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะทด โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 93 583411.4 44 44
149559 (1.1530) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 669069 66 66
149581 (1.1552) ซ่อมแซมบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2700000 2700000 107 595126.55 44 44
149601 (1.1572) ซ่อมแซมบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
149658 (1.1629) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 55 364344.75 44 44
149710 (1.1681) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000 52 345833.1 22 22
149727 (1.1698) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 86 549828 66 66
152636 (69) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองอิเฒ่า (ระยะ 2) สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000 18 102205.8 102205.8
154264 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 952000 952000
154265 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
154266 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
156354 477. ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยจาน-ห้วยแข้ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 4318133 4318133
156390 513. แก้มลิงหนองแจ้งพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 8761908 8761908
156393 516. อาคารบังคับน้ำห้วยส้มป่อย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 1049166 1049166
157028 แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบระยะที่2 สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 39392300 39392300
157073 แก้มลิงหนองปรากานพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
157217 ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองระบายอ่างฯลำพะยัง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 299498 299498
157218 ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองระบายห้วยจระเข้ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 266944 266944
157219 ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองระบายห้วยแข้ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 215028 215028
157220 ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองระบายห้วยร่องนาฮี โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 493084 493084
157226 ปรับปรุงทางเข้าหัวงานและภายในบริเวณโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 17238 17238
157798 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1050000 1050000
157919 อาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านนาวีแห่งที่ 1 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 15000000 15000000
157920 อาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านนาวีแห่งที่ 2 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 20000000 20000000
158047 ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลหมู่1 ห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158063 ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยปอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 8000000 8000000
158106 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน(Emergency Spillway) อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 25000000 25000000
158887 ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 1 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 880000 880000
158888 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองโสกหิน ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 890000 890000
158889 ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 2 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 820000 820000
158890 ซ่อมแซมฝายห้วยบง ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 895000 895000
158891 ซ่อมแซมลาดทำนบดินอ่างเก็บน้ำลำพะยัง ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 990000 990000
158892 ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 3 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 880000 880000
158893 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคูบักสาม ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000
158894 ซ่อมแซมลาดทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 990000 990000
158895 ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 4 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 920000 920000
158896 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยด่าน ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 935000 935000
158897 ซ่อมแซมคันดินปากอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 990000 990000
158898 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำนาไร่เดียว ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 790000 790000
158899 ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 5 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000
158900 ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบประมาณอื่น ๆ 2561 990000 990000
145278 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนจาน (2) ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 44768000 44768000 42 42 2610309.6 2625101.75 240 240
145281 ระบบระบายน้ำเข้าสู่แก้มลิงหนองกระทุ่มพร้อมอาคารประกอบ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000 40 40 2884000 3057200.25 240 240
145282 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำห้วยหมาตาย แห่งที่ 5 กม. 19+980 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7000000 7000000 27 27 1492635.6 1678891.6 180 180
145283 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำห้วยหมาตาย แห่งที่ 2 กม. 4+530 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7000000 7000000 27 27 1492635.6 1899904.45 210 210
145284 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำห้วยหมาตาย แห่งที่ 3 กม. 7+570 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7000000 7000000 27 27 1492635.6 1982299.95 240 240
145285 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำห้วยหมาตาย แห่งที่ 4 กม. 11+670 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7000000 7000000 27 27 1492635.6 1999721.45 210 210
145289 แก้มลิงบึงแก่งนราพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 34332000 34332000 30 30 2230000 2019898.45 240 240
145816 (1.84) กำจัดวัชพืช ในอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 390000 390000 23 23 273000 260132.25 30 30 1680 48 4200 120
145822 (1.90) กำจัดวัชพืช ในอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 390000 390000 25 25 260660 259624.5 30 30 1680 48 4200 120
146294 (1.562) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 171000 171000 0 0 0 0 0 0
146295 (1.563) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3250000 3250000 40 40 2600000 2588729.5 270 270
146836 (1.67) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 9 6 203737.6 205648.8 60 60
147025 (1.27) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000 17 10 1611123.88 1376629.4 330 330
147200 (1.128) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 399000 399000 9 9 228282 126107.5 30 30
147800 (209) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000 65 65 5500000 4367619.95 270 270
148093 (1.64) ปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ปตร.กุดโง้ง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000 40 40 2200000 1760804.75 180 180
148676 (1.647) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 2 2 145488.38 145488.38 150 150
148699 (1.670) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 125000 125000 0 0 0 0 0 0
149605 (1.1576) ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000 18 18 421304.02 420840.9 60 60
149606 (1.1577) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 17 17 928086.21 923113.55 150 150
149634 (1.1605) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 20 20 500000 423334.7 60 60
149635 (1.1606) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย อ่างเก็บน้ำบ้านเพรช โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 64 28 1436574.61 1395352.1 60 60
149705 (1.1676) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาดเหนือ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 55 35 1464250.48 1463803.2 90 90
149729 (1.1700) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 12 12 321030 321027.1 60 60
151934 (38) ปรับปรุงด้านท้ายทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000000 16000000 50 30 3601373 3507213.8 210 210
152261 (32) ประตูระบายน้ำบ้านโนนหว้านไพล สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 83300000 83300000 5 5 1070000 93849.7 210 210
152570 (3) แก้มลิงหนองแกพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 33320000 33320000 20 20 1404000 1403659.8 240 240
152582 (15) แก้มลิงหนองแซงกระเป๋าพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35280000 35280000 55 55 3500000 2315407.85 210 210
152609 (42) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำบ้านแท่นพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 48020000 48020000 70 50 6408504 5902969.35 240 240
152621 (54) แก้มลิงหนองบงพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44100000 44100000 60 40 5893708.89 5161331.15 330 330
152630 (63) แก้มลิงหนองละหานค่ายพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44100000 44100000 60 60 4500000 3570860.3 240 240
153148 โครงการฝายบ้านสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบกลาง 2561 64310000 64310000 60 60 14624000 14623926.55 420 420
153219 แก้มลิงบึงโลโพพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบกลาง 2561 10000000 10000000 20 20 661883 661883 90 90
153220 แก้มลิงหนองสัมพันธ์พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบกลาง 2561 46423000 46423000 54 54 3234270.9 3234270.9 300 300
154261 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ เงินทุนหมุนเวียน 2561 952000 952000 0 0 0 0 0 0
154262 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สีขนาด A4 โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000 0 0 0 0 0 0
154263 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ เงินทุนหมุนเวียน 2561 9500 9500 0 0 0 0 0 0
155996 228. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาโจด จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 14330477 14330477 79 79 6841472.25 6841472.25 330 330
155998 230. ฝายห้วยเมียงแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 พร้อมขุดลอก จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 4860611 4860611 60 60 5007627.55 5007627.55 270 270
157027 แก้มลิงบึงซึกวึกพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 49631700 49631700 50 50 2350000 1670234.7 120 120
157695 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนลาน จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบกลาง 2561 48000000 48000000 50 50 2985926 2950447.6 180 180
157794 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1100000 1100000 153 85 1100000 1090244.8 60 60
145292 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขวาโดน-แสนสุข ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000 2 2 80000 71926.6 112 112
145294 ก่อสร้างฝายวังทองพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000 74 74 2475085.9 2207383.35 112 112
145295 ก่อสร้างฝายห้วยฮ่องน้อย ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000 81 81 2724682.12 1785876.8 112 112
145815 (1.83) กำจัดวัชพืช ปตร.ท่าตูม โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 15 15 280596 280223.3 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 3720 47 6696 85 6696 85 6696 85 7440 93 7440 93 7440 93 7440 93 7440 93
145831 (1.99) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 12 12 222600 222392.25 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 55 7848 98 7848 98 7848 98 7935 99 7935 99 7935 99 7935 99
146287 (1.555) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 397000 397000 3 3 197000 196870.6 249 249
146288 (1.556) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3300000 3300000 38 38 2851503.2 2851503.2 249 249
146832 (1.63) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 6 6 106430.5 106306.65 64 64
146934 (1.25) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 6 6 111710 111242.3 64 64
146935 (1.26) ปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาล โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 6 6 111259 110810.85 64 64
146936 (1.27) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่าง โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 6 6 111840 109573.06 64 64
147204 (1.132) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตร ในเขตโครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 21 21 399004 396355.15 64 64
147888 (15) แก้มลิงหนองคูขาด พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 2 2 68000 67587.45 150 150
148097 (1.68) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 1 1 16000 14976.95 84 84
148582 (1.553) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำห้วยสามสัตย์ โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 11 11 799142.35 799142.35 236 236
148583 (1.554) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำห้วยคะคาง โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 11 11 823981.12 823981.12 236 236
148636 (1.607) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148637 (1.608) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
148698 (1.669) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000
149549 (1.1520) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างฯแก่งเลิงจาน โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 19 19 357496.09 357461.09 64 64
149552 (1.1523) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 13 13 256315.7 255850.8 64 64
149556 (1.1527) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างฯห้วยค้อ กม.0+800-14+000 โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 75 75 1442140.25 1441803.09 64 64
149560 (1.1531) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างฯห้วยคะคาง โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 35 35 663464.8 663142.7 64 64
149561 (1.1532) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 19 19 359548.85 359534.3 64 64
149580 (1.1551) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 15 15 279885.86 279597.2 64 64
149589 (1.1560) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 13 13 255000 254813.05 64 64
149618 (1.1589) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 26 26 506960.5 506914.35 64 64
149627 (1.1598) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 13 13 254870 254254.5 64 64
149647 (1.1618) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำหนองไฮ โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 15 15 297300 275436.6 64 64
149681 (1.1652) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 1L -RMC,2L-RMC,3L-RMC,4L-RMC อ่างฯห้วยขอนสัก โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 24 24 464477.51 463748.15 64 64
149694 (1.1665) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ LMC อ่างฯห้วยค้อ กม.16+000-22+500 โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 40 40 759800 759429.3 64 64
149700 (1.1671) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ร่องหัวช้าง โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 11 11 215466.35 215466.35 64 64
149707 (1.1678) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างฯห้วยค้อ กม.6+100-13+500 โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 38 38 738720.35 737997.3 64 64
149708 (1.1679) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ เอกสัตย์สุนทร โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 12 12 231296.4 230905.85 64 64
149709 (1.1680) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 16 16 312335.25 312335.25 64 64
151935 (39) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000 2 2 118000 116446.93 173 173
151936 (40) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองบัว สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000 3 3 164000 162680.55 173 173
152633 (66) แก้มลิงห้วยเชียงส่ง พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000 5 5 255600 252909.65 173 173
154260 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
155544 7.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยาง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2561 83809 83809
155578 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2561 461244 461244 2 2 87428 87133.08 150 150
155856 90. ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างฯหนองไฮ โครงการชลประทานมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2561 2944112 2944112 2 2 87429 87133.08 154 154
155953 186. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนกลอยตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2561 8600167 8600167 4 4 276000 275913.4 242 242
155987 219. แก้มลิงหนองเลิงเบ็ญ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขวาอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2561 18676473 18676473 4 4 265400 229654.3 242 242
157029 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวช้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20194700 20194700 6 6 264640 115453.85 150 150
157796 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2561 1050000 1050000 131 131 1050000 1025581.25 21 21
158084 ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวท้าย อาคารระบายน้ำ (Spillway) อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จังหวัดมหาสารคาม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 5 5 170194.6 169811.8 86 86
158101 ซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำหนองไฮ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000 10 10 324080 316602.23 86 86
158116 ซ่อมแซมคันดินและลาดทำนบ ปตร.ท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2561 700000 700000 8 8 249028 244416.65 86 86
158122 ซ่อมแซมลาด slope บริเวณคันพนังกั้นน้ำชี ปตร.กุดแดง กม.0+200-0+250 จังหวัดมหาสารคาม ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000 8 8 252705 236074.75 86 86
158124 ซ่อมแซมคันดินและลาดทำนบ ปตร.แก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม งบประมาณอื่น ๆ 2561 700000 700000 9 9 282159 233325.3 86 86
145051 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจ้ง ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145053 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในเขตลุ่มน้ำชี สาขาห้วยน้ำเค็ม - กุดกระชา ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 35000000 35000000
145058 ระบบส่งน้ำบ้านดอนสามัคคี อันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะที่ 2 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145059 แก้มลิงลำชีหลงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145060 แก้มลิงหนองบัวหลงพร้อมอาคารประกอบ บ้านกุดแข้ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 16000000 16000000
145061 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสำราญ ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145296 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านธวัชบุรี ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 18000000 18000000
145297 ปรับปรุงคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สาย SY-LP-1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145298 ปรับปรุงคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สาย SY-LP-2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145299 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่า ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 18000000 18000000
145828 (1.96) กำจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000 19 19 100000 99997.65 60 60
145832 (1.100) กำจัดวัชพืชในลำห้วยเหนือ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000 19 19 100000 99997.65 60 60
146302 (1.570) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 643000 643000 0 0 0 0 0 0
146306 (1.574) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 18 แห่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 832000 832000 19 15 602167.25 602167.25 180 180
146307 (1.575) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 54 สาย โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1020000 1020000 41 11 611268.2 611268.2 180 180
146838 (1.69) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 525000 525000
147203 (1.131) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 168000 168000 11 0 70660.8 70660.8 30 30
147205 (1.133) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยยาง (หินซอด) สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 37 12 846279.4 846279.4 90 90
147206 (1.134) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยปลาฝา สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 54 27 704472.15 704472.15 90 90
147207 (1.135) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทราย (ตอนบน) สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 20 1 285980.65 285980.65 120 120
147889 (16) แก้มลิงหนองอ่างพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000 7 5 201883.05 201883.05 60 60
148634 (1.605) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำธวัชชัย โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 3 3 29635.22 29635.22 60 60
148700 (1.671) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 140000 140000
149571 (1.1542) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 657000 657000
149609 (1.1580) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 715000 715000
149628 (1.1599) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000
149656 (1.1627) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองผือ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 252000 252000
149657 (1.1628) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4339000 4339000
149659 (1.1630) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2389300 2389300
149661 (1.1632) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 735000 735000
149669 (1.1640) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 960000 960000
149670 (1.1641) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
149706 (1.1677) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 630000 630000
149718 (1.1689) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 840000 840000
152182 (1.3) คลองระบายน้ำฮ่องแฮพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4900000 4900000 11 11 29699 29699 60 60
152260 (31) พนังกั้นน้ำยังฝั่งซ้าย บ้านวังเข สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 56 35 1612916.27 1612916.27 240 240
152603 (36) สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านดงหวาย สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000
153200 ขุดขยายลำพลับพลา สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบกลาง 2561 40000000 40000000
153205 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำธวัชชัย สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบกลาง 2561 35000000 35000000
153206 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบกลาง 2561 35000000 35000000
153207 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบกลาง 2561 20000000 20000000
153208 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบกลาง 2561 20000000 20000000
153209 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองผือ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบกลาง 2561 20000000 20000000
153210 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบกลาง 2561 20000000 20000000
153211 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบกลาง 2561 20000000 20000000
153222 แก้มลิงหนองฮาดพร้อมอาคารประกอบ (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบกลาง 2561 5000000 5000000
154279 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินทุนหมุนเวียน 2561 36000 36000
154280 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินทุนหมุนเวียน 2561 10400 10400
154281 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
154282 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินทุนหมุนเวียน 2561 688000 688000
154283 เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินทุนหมุนเวียน 2561 52000 52000
154284 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ INVERTER ขนาด 150 แอมป์ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินทุนหมุนเวียน 2561 55000 55000
154285 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
154286 เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000
154287 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินทุนหมุนเวียน 2561 170000 170000
155570 ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2561 22179000 22179000
155589 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคุ้มวัดสีทอง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2561 21230450 21230450
156425 548. อาคารป้องกันการกัดเซาะระบบระบายน้ำลำห้วยเหนือ(สาขา) ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2561 155937 155937
160292 โครงการแก้มลิงหนองขอนดอกพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบกลาง 2561 13088700 13088700
157024 แก้มลิงกุดโป่งพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 24983800 24983800
157025 แก้มลิงกุดกงพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 24993100 24993100
157251 แก้มลิงปักเสาร์ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2561 1147924 1147924
157252 แก้มลิงกุดแข้ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2561 1890725 1890725
157253 แก้มลิงหนองบุ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2561 546103 546103
157254 แก้มลิงหนองเบ็น จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2561 811730 811730
157691 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้งม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบกลาง 2561 16263521 16263521
157694 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองบัวดอนต้อน จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบกลาง 2561 44337200 44337200
157797 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158044 ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำยัง บ้านห้วยเจริญ กม.5+000-กม.5+450 จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 1700000 1700000
158062 ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำเลิงเปลือย จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158072 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำข้ามลำห้วย กม.0+300 ถึง กม.0+330 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง(หินซอด) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
158077 ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำหนองผือ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
158083 ซ่อมแซม ปตร.บ้านร่องซ่วง จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 1100000 1100000
158090 ซ่อมแซม ปตร.บ้านมะแว จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 1400000 1400000
158091 ซ่อมแซม ปตร.กุดปลาเข็ง บ้านท่าโพธิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158095 ซ่อมแซม ปตร.บ้านบาก จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158105 ซ่อมแซมคันคลองคลอง 2R-LMC กม.0+000-5+300 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000
158110 ซ่อมแซมคันคลอง 1L-2R-MC กม.0+000-1+749 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158115 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-MC กม.2+300 - กม.2+530 อ่างเก็บน้ำห้วยนาเหล่า (โครงการในพระราชดำริ) จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158121 ซ่อมแซมอาคารระบบระบายน้ำลำห้วยเหนือ(สาขา) จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158129 ซ่อมแซมคันคลอง 2L-2R-MC กม.0+000-2+040 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158132 ซ่อมแซมคันคลอง 1R-2L-2R-MC กม.0+000-1+130 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158135 ซ่อมแซมคันคลอง 3L-2R-MC กม.0+000-0+700 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158137 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่าคลองระบาย D4 ที่ กม.0+570-กม.0+650 อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 120000 120000
158139 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่าคลองระบาย D4 ที่ กม.1+450-กม.0+510 อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 50000 50000
158143 ซ่อมแซมคันดินคลองระบาย D4 ที่ กม.3+330-กม.3+310 อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000 30000
158145 ซ่อมแซมทำนบดินหัวงาน ที่ กม.0+000-กม.1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
158147 ซ่อมแซมทำนบดินคลองสาย RMC ที่ กม.0+000-กม.2+500 อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 4700000 4700000
158901 ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำยัง บ้านท่าเยี่ยม กม.10+440-กม.12+290 จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด งบประมาณอื่น ๆ 2561 9500000 9500000
145279 แก้มลิงบึงกะฮาดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000 95 95 4150000 3466480.9 170 170
145813 (1.81) กำจัดวัชพืชลำห้วยลำคันฉูหน้าฝายโคกเพชร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 97500 97500 7 7 81864.35 81764.35 29 29 500 10 1250 25 1500 30
145814 (1.82) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายปากจาบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 90000 90000 6 6 74289.9 74289.9 29 29 400 8 1150 23 1400 28
145821 (1.89) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายโคกสว่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 97500 97500 7 7 82000 81915.25 29 29 500 10 1250 25 1500 30
145823 (1.91) กำจัดวัชพืชอ่างฯบึงพะไล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 96000 96000 8 8 81256.2 80814.5 29 29 3328 8 9152 22 12480 30
145824 (1.92) กำจัดวัชพืชคลองห้วยหลัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 119000 119000 11 11 93947.2 87559.8 29 29 4000 10 12800 32 14800 37
146283 (1.551) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 754000 754000
146284 (1.552) บำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2700000 2700000 211 211 1260533.41 1247128.5 257 257
146830 (1.61) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 10 10 99200 99160.05 43 43
146933 (1.24) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาภายในหัวงานฝายยางบ้านแก้งสนามนาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 19 19 214500 211794.4 65 65
147892 (19) แก้มลิงบึงตาลพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000
148095 (1.66) อาคารระบายน้ำคลองส่งน้ำบ้านเก่าลำคันฉู สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 80 80 678048.45 678048.45 94 94
148633 (1.604) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
148672 (1.643) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 16 16 390000 282511.35 109 109
149540 (1.1511) ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายยางกะฮาดน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 52 52 415000 403341.15 93 93
149550 (1.1521) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวสถานีสูบน้ำแห่งที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 380000 380000 12 12 161500 161179.8 56 56
149551 (1.1522) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำแห่งที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 26 26 141861.9 251142.4 73 73
149553 (1.1524) ขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำอ่างฯโสกงูเหลือม-หนองขี้หนู กม.2+400- กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 36 36 401980 396859.65 51 51
149554 (1.1525) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดกลางคลองห้วยใหญ่ กม. 0+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 22 22 179200 177069.55 73 73
149555 (1.1526) ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.ปากคลองห้วยใหญ่ กม. 0+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 29 29 296600 294222.65 73 73
149562 (1.1533) ซ่อมแซมร่องระบายน้ำทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 28 28 357003.4 357003.4 59 59
149563 (1.1534) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายประดาหัก สาย LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 38 38 486019.2 485418.3 51 51
149564 (1.1535) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 22 22 288393.75 288393.75 29 29
149565 (1.1536) ซ่อมแซมหินก่อพร้อมขุดลอกตะกอนดิน ทรบ.ห้วยหักทาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 22 22 275248.05 275243.45 51 51
149633 (1.1604) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายบ้านกลอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 25 25 421400 415090.55 59 59
149638 (1.1609) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายดอนหม้อแกง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 34 34 437600 437600 59 59
149639 (1.1610) ซ่อมแซมหินก่อท้ายฝายทุ่งจานไหล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 38 38 442200 442048.8 70 70
149646 (1.1617) ซ่อมแซมอาคารบังคบน้ำปลายคลองซอยท่าใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2850000 2850000 59 59 512800 512503.55 123 123
149671 (1.1642) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000 13 13 111500 111334.4 41 41
149689 (1.1660) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวอาคารระบายน้ำห้วยส้มป่อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 28 28 236100 233709.55 41 41
149690 (1.1661) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดบ้านหนองม่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1900000 1900000 34 34 451500 450995.85 41 41
149714 (1.1685) ซ่อมแซมหินเรียงอาคารรับน้ำป่าและหินก่อฝายวังม่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 43 43 554848.8 541732.15 50 50
152258 (29) ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบปากลำห้วยหวาย สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 39200000 39200000 267 267 5112822.2 3285597.2 212 212
152625 (58) แก้มลิงบึงกุดหวายพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 82 82 874400 830450.05 115 115
154251 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
154252 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction ขนาด A4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน เงินทุนหมุนเวียน 2561 17000 17000
154253 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000
154254 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
155872 105. ปรับปรุงเปลี่ยนฝายยางบ้านบุตามี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน เงินกันเหลื่อมปี 2561 20630182 20630182
155986 218. แก้มลิงบึงกุดหวายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน เงินกันเหลื่อมปี 2561 4636020 4636020 0 0 0 0 0 0
157792 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1050000 1050000 80 35 1050000 160391.55 13 13
158054 ซ่อมแซมฝายทุ่งจานไหล จังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000
158055 ซ่อมแซมคันดินบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบประมาณอื่น ๆ 2561 4000000 4000000
158069 ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำลำคันฉู จังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดน้ำไส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158074 ซ่อมแซมอาคารระบายห้วยส้มป่อย จังหวัดชัยภูมิ ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158086 ซ่อมแซมฝายปะโค จังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 31 31 184405.03 0 15 15
158130 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำชีบ้านลำชี จังหวัดชัยภูมิ ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158138 ซ่อมแซมคันดินท้ายฝายกุดตาลาด จังหวัดชัยภูมิ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000 7 7 41657.66 0 15 15
145052 ก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนเชียงบัง ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 130000000 130000000 80 11386668.92 9935870.55 150 150
145054 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวโนน ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000 25 1912831.42 1909242.85 150 150
145055 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาณุวรรณ 2 ตำบลชาณุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000 30 0 4368746.04 4132683.25 150 150
145056 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000 30 2821210.47 2820326.15 150 150
145057 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโปโล ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 40000000 40000000 60 3 5239331 5239067.9 150 150
145293 แก้มลิงกุดเดือยไก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 28000000 28000000 60 2260210.39 2260052.55 150 150
145638 ปรับปรุง ปตร.กุดใส้จ่อ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000 35 1139337.64 1139334.64 150 150
145825 (1.93) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 15 5 400000 399624.05 120 120 680 13.6 720 14.4 850 17 910 18.2 900 18 870 17.4 930 18.6 920 18.4 950 19 910 18.2 930 18.6 850 17
146298 (1.566) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 547000 547000 24 3 447000 446922.55 240 240
146299 (1.567) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000 30 2 900000 899795.4 240 240
146300 (1.568) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1150000 1150000 32 0 950000 949610.75 240 240
146837 (1.68) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 10 0 220519.45 220319.75 240 240
148172 (1.143) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายห้วยน้ำเค็ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 5 101000 90 90
148173 (1.144) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา กุดเดือยไก่ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 5 102000 90 90
149545 (1.1516) ซ่อมแซม ปตร.กุดใส้จ่อ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 14 9 375750 322810.7 90 90
149570 (1.1541) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำสาย MC กม.1+000-4+000 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1550000 1550000 24 0 461349 454626.25 90 90
149588 (1.1559) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำสาย M-5L ฃ่วง กม.0+000-1+134 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1970000 1970000 30 0 598123 598024.1 90 90
149591 (1.1562) ซ่อมแซมคันดินและผิวจราจรลูกรัง คันคลองส่งน้ำ MC กม.5+800 - กม.6+600 เขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 10 0 244780 230014.98 90 90
149592 (1.1563) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำสาย MC-3R กม.0+000-1+085 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1750000 1750000 26 2 504206 502551.9 90 90
149593 (1.1564) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำสาย M-3L กม.0+000-1+050 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000 22 2 342325 342254.9 90 90
149594 (1.1565) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำสาย M-CANAL กม.0+000-3+500 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000 17 1 438106 437695.95 90 90
149596 (1.1567) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำสาย 6R กม.0+000 - 2+000 สถานีสูบน้ำร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000 14 1 362031 360567 90 90
149597 (1.1568) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำสาย MC. กม.16+000 - 20+000 สถานีสูบน้ำร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1300000 1300000 16 1 441637 441328.55 90 90
149617 (1.1588) ซ่อมแซมทำนบดินและหินเรียงด้านหน้าเขื่อนชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1450000 1450000 17 0 451809 451756.15 90 90
149648 (1.1619) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำสาย MC-7L กม.4+200-7+600 สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1250000 1250000 14 2 318859 318476.13 90 90
149651 (1.1622) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำสาย 2R-1R กม.0+000 - 2+490 สถานีสูบน้ำร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 25 0 684439 675968 90 90
149652 (1.1623) ซ่อมแซมอาคารหัวงานโครงการชีกลาง เขื่อนระบายน้ำฝายร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 930000 930000 14 2 271424 271196.8 90 90
149653 (1.1624) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 37 0 240457.27 238795.65 240 240
149654 (1.1625) ซ่อมแซมตู้ควบคุมและระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 30 2 388750 388652.85 120 120
149704 (1.1675) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำสาย 4L กม.0+000 - 3+500 สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 19 1 500630 500583.05 90 90
152095 (9) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 38 2 4927365.74 3602819.2 330 330
152259 (30) ระบบระบายน้ำฝายท่าส้มมอพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13720000 13720000 35 24 2436477.64 1998765.7 240 240
153232 ฝายห้วยคำปากดาว 3 สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบกลาง 2561 15000000 15000000 10 8 244600 241476 90 90
154255 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง เงินทุนหมุนเวียน 2561 170000 170000
155584 สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายชนบท จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2561 11921093 11921093
155985 217. แก้มลิงหนองลาดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังแสงอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง เงินกันเหลื่อมปี 2561 15504920 15504920 30 2 2530444 2513537.55 180 180
157026 แก้มลิงหนองลาด(Zone2)พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8083500 8083500 30 2 1592512 1563144.05 180 180
157793 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 0 1000000 980497.8 180 180
158050 ซ่อมแซมเปลี่ยนบานระบายพร้อมเครื่องกว้าน ปตร.ห้วยซันเหนือ เป็นบานรับน้ำ 2 ทาง จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000 10 0 82000 81732.1 30 30
158059 ซ่อมแซมเปลี่ยนบานระบายพร้อมเครื่องกว้าน ปตร.ห้วยน้ำเค็ม เป็นบานรับน้ำ 2 ทาง จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000 7 44000 180 180
158064 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพนังกั้นน้ำและซ่อมเสริมคันคลอง ML สถานีสูบน้ำ P2 ช่วง กม.1+437 ถึง 4+700 จังหวัดขอนแก่น ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000 10 0 151478.76 123412.35 180 180
158080 ซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำชี กม.18+500 จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000 28 24 397961.96 397944.55 90 90
158087 ซ่อมแซมเปลี่ยนบานระบายพร้อมเครื่องกว้าน ปตร.ปากบุ่ง เป็นบานรับน้ำ 2 ทาง จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000 20 117000 90 90
158092 ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายและคันดินโอบด้านเหนือ ปตร.กุดเชียงสา ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา จังหวัดมหาสารคาม ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000 28 0 486127.93 427305.45 180 180
158098 ซ่อมแซม ประตูระบายน้ำเข้านา คลองสาย MC-7L กม.1+400 จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 350000 350000 15 0 107136.52 107123.5 30 30
158111 ซ่อมแซมตลิ่งและหินเรียงท้ายฝายร้อยเอ็ด ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000 35 0 787790.4 238905.7 180 180
158118 ซ่อมแซมฐานรากและหินเรียงด้านหน้าสถานีสูบน้ำ P1 จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000 20 0 171428.02 170619.5 90 90
158126 ซ่อมแซมฐานรากสถานีสูบน้ำ P2 จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000 10 0 651267.36 615638.5 180 180
145820 (1.88) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
146296 (1.564) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 198000 198000 0
146297 (1.565) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 5 720000
146835 (1.66) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 5 195000
148674 (1.645) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 20
148675 (1.646) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองตุ-หนองแวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 15 490000
149546 (1.1517) ซ่อมแซมท่อลอดรับน้ำและคันดินป้องกันการกัดเซาะอาคารปตร.กู่กาสิงห์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 20 195000
149547 (1.1518) ซ่อมแซมอาคารควบคุมเกียร์มอเตอร์ ปตร.กู่กาสิงห์ และหินเรียงด้านท้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 20 356000
149620 (1.1591) ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วง กม.99+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 15 50200 0 0
149621 (1.1592) ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วง หน้าฝายยางบ้านเขวาน้อย-เขวาคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 15 50200
149624 (1.1595) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.2+040 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 15 179000
149625 (1.1596) ซ่อมแซมคอนกรีตด้านท้ายฝายอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 15 329000
149626 (1.1597) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 15
149650 (1.1621) ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านดอนประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 15 56500
149662 (1.1633) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำปากห้วยโสก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 15 278000
149719 (1.1690) ซ่อมแซมฝายปากห้วยนา บ้านกอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 15 357000
149720 (1.1691) ซ่อมแซมทางลำเลียงและคันดินป้องกันการพังทลายด้านหน้า ฝั่งขวา ปตร.เล้าข้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 20 262000
151937 (41) ติดตั้งเปลี่ยนฝายยางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำฝายยางบ้านชาดหัวเรือ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21560000 21560000 35 3078000
151938 (42) ติดตั้งเปลี่ยนฝายยางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำฝายยางบ้านเมืองบัว โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 38220000 38220000 40 4110000
152177 (11) ปรับปรุงทำนบดินและลาดด้านท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000000 12000000 60
154270 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
154271 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
154272 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction ขนาด A4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 34000 34000
154273 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED แบบเครือข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 35 หน้าต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154274 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
154275 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 5800 5800
154276 แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 15000 15000
154277 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ INVERTER ขนาด 150 แอมป์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 55000 55000
154278 ปากกาจับเหล็ก ขนาด 150 มม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ เงินทุนหมุนเวียน 2561 9000 9000
157789 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1100000 1100000
158051 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000
158057 ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านมะแซว จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 2500000 2500000
158061 ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านเขวาค้อ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000
158066 ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านงิ้วและบ้านหนองม่วง จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158071 ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านยาง จังหวัดมหาสารคาม ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000
158076 ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านกำพี้ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158082 ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านบ่มทุ่ง จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158089 ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านโคกกลาง จังหวัดมหาสารคาม ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158094 ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านหนองตุ-หนองแวง จังหวัดมหาสารคาม ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 450000 450000
158100 ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำห้วยเชียงคำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วงบ้านกำพี้หมู่1 จังหวัดมหาสารคาม ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000
158104 ซ่อมแซม Road Culvert ห้วยเชียงคำ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 600000 600000
158109 ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำหน้าฝายยางบ้านมะแซว จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158114 ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำด้านท้ายโรงสูบบ้านมะแซว จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158120 ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำบ้านเขวาค้อ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 650000 650000
158128 ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำบ้านฮ่องน้อย จังหวัดมหาสารคาม ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158134 ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งฝายยางบ้านมะแซว จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
158136 ซ่อมแซมคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 150000 150000
158140 ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ช่วงบ้านปลาบู่ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158141 ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ท้ายฝายยางบ้านมะแซว จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158142 ซ่อมแซมอาคารอาคารระบายน้ำฉุกเฉินฝายยางบ้านชาดหัวเรือ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 3000000 3000000
158144 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้าย หน้าฝายยางบ้านแดง จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 780000 780000
158146 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งขวาท้ายฝายยางบ้านแดง จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000
158148 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำหนองตุ-หนองแวง ø 1 เมตร จังหวัดมหาสารคาม ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000 30000
158149 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝายบ้านเป้า ø 1 เมตร จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000 30000
158150 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝายบ้านงิ้ว ø 1 เมตร จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000 30000
158151 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝายบ้านม่วง ø 1 เมตร จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000 30000
158152 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝายบ้านยาง ø 1 เมตร จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 30000 30000
158153 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝายบ้านเปลือย ø 1.25x1.25 เมตร จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 50000 50000
158154 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝายบ้านมะแซว ø 2x2 เมตร จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158155 ซ่อมแซมฝายวังยางตอนบน จังหวัดมหาสารคาม ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 700000 700000
158156 ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่หน้าฝายวังยางตอนบน จังหวัดมหาสารคาม ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 700000 700000
158157 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำห้วยเชียงคำ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000
158158 ซ่อมแซมคันดินฝั่งขวาพร้อมอาคารระบายน้ำปากห้วยเชียงคำ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000
158159 ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวช่วงบ้านแคน จังหวัดมหาสารคาม ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158160 ซ่อมแซมเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ช่วงบ้านเป้า จังหวัดมหาสารคาม ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158161 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำเสียวน้อย ฝั่งซ้าย จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158162 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำเสียวน้อย ฝั่งขวา จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000
158163 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำเสียวใหญ่ ฝั่งขวาช่วงบ้านซองแมว จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000
158164 ซ่อมแซมท่อรับน้ำ 1 แถว ฝั่งซ้ายท้ายฝายยางบ้านชาดหัวเรือ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 300000 300000
158165 ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่บ้านโพนฝ้าย จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
158166 ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่บ้านสองชั้น จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
158167 ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่บ้านดงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
158168 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วงบ้านเขวาคำ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 660000 660000
158169 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วงหน้าฝายยางบ้านเขวาน้อยเขวาคำ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 840000 840000
158170 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วงท้ายฝายยางบ้านเขวาน้อยเขวาคำ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 790000 790000
158171 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ฝั่งขวา ช่วงท้ายฝายยางบ้านเขวาน้อยเขวาคำ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 770000 770000
158172 ซ่อมแซมคันดินคันกั้นน้ำท้าย ปตร. ฝายยางบ้านดอนหม่วย จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
158173 ซ่อมแซมคันดินด้านท้ายฝายยางบ้านเล้าข้าว จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
158174 ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ หน้าฝายบ้านโพนฝ้าย จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
158175 ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ท้าย ปตร. กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
158176 ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ พร้อมหินเรียงหน้าฝายบ้านโพนฝ้าย จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158177 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ฝั่งซ้าย ช่วงหน้าฝายยางบ้านเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000
158178 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ฝั่งขวา ช่วงหน้าฝายยางบ้านเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
158179 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ฝั่งขวา ช่วงบ้านต่องต้อน จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158180 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ฝั่งขวา ช่วงหน้าฝายบ้านหนองเบน จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 900000 900000
158181 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ฝั่งขวา ช่วงท้ายฝายบ้านหนองเบน จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 680000 680000
158182 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ฝั่งซ้าย ช่วงท้ายฝายยางบ้านชาดหัวเรือ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 780000 780000
158183 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ฝั่งขวา ช่วงท้ายฝายยางบ้านชาดหัวเรือ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000
158184 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ฝั่งซ้าย ช่วงบ้านเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 750000 750000
158185 ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ท้าย ปตร.กู่กาสิงห์ 3 จุด จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1400000 1400000
158186 ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ด้านหน้าฝายยางบ้านเล้าข้าว 3 จุด จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1400000 1400000
158187 ซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 950000 950000
158188 ซ่อมแซมเสริมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ช่วงบ้านโนนท่อน จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
158189 ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำฉุกเฉินฝายยางบ้านดอนหม่วย จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ งบประมาณอื่น ๆ 2561 1200000 1200000