ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176036 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 8 งบกลาง 2563 27224000 27224000
176038 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุดลอกหนองชำ และหนองสังข์กัน) สำนักงานชลประทานที่ 8 งบกลาง 2563 23862800 23862800
176045 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 งบกลาง 2563 27500000 27500000
176069 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาแมง และปรับปรุงคลองส่งน้ำ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 งบกลาง 2563 30244000 30244000
176135 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขอนแก่น ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 งบกลาง 2563 33013000 33013000
176137 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านแท่นพระ ตำบลหนองคู จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 งบกลาง 2563 67317000 67317000
176206 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์อ่างเก็บน้ำ ห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3480000 3480000
176207 โครงการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 665000 665000
176209 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8350252.88 7395727.28
176210 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำอำปีลระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7424950.06 5553648.46
176211 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7493345.7 7493345.7
176218 สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแวง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2988692 2988692
176219 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7128808.27 7128808.27
176220 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขว้า ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4879610.93 4879610.93
176221 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลาอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3141370.88 3141370.88
176222 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนา ตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1629468.52 1629468.52
176226 แก้มลิงบึงพะไล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9911767 9911767
176227 แก้มลิงหนองดอนแก้ว พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 15914520.8 15642890.8
176229 ประตูระบายน้ำบ้านหัวสะพานตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 14042250 0
176348 ปรับปรุงอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำสตึงทะงาย ตำบลหนองเต็งอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 162747.68 162747.68
176349 ปรับปรุงอาคาระบายน้ำและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านตารางค์ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1755077.07 1574533.95
176353 ปรับปรุงฝายเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6290000 6290000
176356 ระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านขี้นาค (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2045598.8 2045598.8
176392 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 18266224.4 18074734.4
176407 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 3 ชั้น โครงการศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรโป่งตาลอง จังหวัดนครราชสีมา (ตำหนักทิพย์พิมาน) สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 39709720.72 39709720.72
176423 ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1R-LMCลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 1.850 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3789752.27 3789752.27
176440 ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.100กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2048584.95 0
176460 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณบ้านพักโครงการก่อสร้าง (อ่างฯ ห้วยยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 0.706 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 989953.2 0
176461 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ปตร. มะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.700 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4472711.7 4472711.7
176463 ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม.1+360-3+500 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.14 กิโลเมตร สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6066297.98 6066297.98
176471 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.080 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6869612.25 6869612.25
176472 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 4L-RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1.390 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2868263.61 0
176473 ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ สายซอย 1 ซ้าย ของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (1L-RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6261150 6235040
176478 ซ่อมแซมถนนภายในสำนักงานชลประทานที่ 8 ด้วยผิวทางพาราแอสฟัสติกส์คอนกรีตระยะทาง 3.514 กม. จ.นครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5344332.75 5344332.75
176479 ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.200 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3001335.5 2952383.66
176538 ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื่อนและบริเวณภายในหัวงาน อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 2.250 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7779723.13 7779723.13
176539 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวา ตำบลโคกกระชายอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 4.210 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4428078 4428078
176540 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้าย ตำบลโคกกระชายอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 16.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 15710315.55 15710315.55
176541 ซ่อมแซมถนนเรียบคันคลอง LMCเขื่อนมูลบน ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง4.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5418240 5418240
176542 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.540 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7471386 7471386
176543 ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) เขื่อนชุมพวงตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง6.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9580996.65 9554886.65
176544 งานซ่อมแซมถนนรอบแปลงอพยพ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4554989.32 4554989.32
176545 ซ่อมแซมถนนรอบแปลงอพยพตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง6.900 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7194409.2 7194409.2
176546 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 10.125กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10880325 10880325
176547 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแชะ อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง11.770 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11999644.47 11999644.47
176548 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำบ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5185012.55 5185012.55
176549 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.719 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6511678.28 6511678.28
176561 ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานและคันคลองโครงการสูบน้ำลำปลายมาศ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ระยะทาง 9.000 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 17372677.01 17208967.31
176562 คันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง4.398 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7828335.77 7828335.77
176576 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ยะยะทาง 3.210 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7879919.91 7879919.91
176577 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง5.600 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 19193600 19193600
176589 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 27661169 27504509
176590 ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.950 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 21246300 21246300
176603 ซ่อมแซมถนนบนหลังคันคลองฝั่งขวา ระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.360 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 13801443.22 13775333.22
176604 ปรับปรุงลาดยางผิวจราจรถนนทางเข้าและถนนภายในหัวงานเขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.719 กม. สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10805399.95 10805399.95
176686 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝายอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1348800 1348800
176687 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงินอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 876512.3 876512.3
176736 ขุดสระเก็บน้ำในเขตพื้นที่ฝายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 327964.79 327964.79
176781 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองหงษ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 614000 614000
176782 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองตาพรม อ่างเก็บน้ำบะอีแตนโครงการชลประทานนครราชสีมาตำบลอุดมทรัพท์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 644770 0
176783 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองยาง อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 430000 430000
176784 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาลำห้วยวะ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 998660 998660
176791 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและอุปกรณ์ ฝายยางบ้านเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1600900 1600900
176794 อาคารบ้านพัดคนงาน 8 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2 หลัง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 131680 131680
176803 ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1012421.8 1012421.8
176811 ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 152777.3 152777.3
176825 ปรับปรุงประตูระบายน้ำ เขื่อนระบายน้ำกันผม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 22739011.3 21459039.14
176826 เสริมขอบคอนกรีตดาดคลอง LMCลำสำลาย กม.6+000 - กม.16+000 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 224480 224480
176827 ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.4+583 - กม.5+768อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5130002.09 5130002.09
176843 ปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านจังหรีด ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1655000 1655000
176844 ปรับปรุงประตูระบายน้ำอาจารย์พุฒ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2839950 2839950
176871 ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 142270 142270
176909 ฝายห้วยทางช้าง ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 362.05 0
176910 ฝายบ้านช่างปี่ ตำบลช่างปี่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5175.78 0
176911 ฝายบ้านจะกุด ตำบลโนนสูงอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 77811.6 77811.6
176915 อาคารบังคับน้ำบ้านหนองไข่น้ำตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4068250.15 4068250.15
176918 ฝายห้วยสายตะกู ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7950.36 0
176919 ฝายห้วยก๊วล ตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1512.48 0
176920 ฝายหนองโกงกัง ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6111500 6111500
176928 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน-บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2336990 84109.2
176929 สถานีสูบน้ำบ้านโคกกลางพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8207731.5 8207731.5
176930 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าโดน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2845425.74 2845425.74
176931 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนขาม ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6293304.35 6293304.35
176932 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวช้าง ตำบลนิคมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10172000 10172000
176933 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงยายเภา ตำบลนิคมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7228416.8 7228416.8
176946 แก้มลิงบ้านเมืองแกพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5987596.71 5987596.71
176947 แก้มลิงหนองแวง ตำบลคำผงอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3753209.98 3317439.98
176962 อาคารบังคับน้ำบ้านยางแห่งที่ 2ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5312100 5312100
176963 แก้มลิงบ้านละหานพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 18643125 18643125
177009 อาคารบังคับน้ำบ้านโคกยางพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2266743.35 2266743.35
177010 แก้มลิงหนองคูขาด ตำบลคูเมืองอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6083014.5 6083014.5
177012 แก้มลิงตะแบงรังโคม ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 21799983 21799983
177013 อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหนองปลาไหลตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 13198800 13198800
177032 เครื่องสูบน้ำ แบบ Submersible Sewage Pump ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวน 4 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 48455400 0
177047 ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสุรนารายณ์-ปตร.ข่อยงาม จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4723500 4723500
177048 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศโครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 599134 599134
177049 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศโครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 581200 581200
177050 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศโครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 653300 653300
177051 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศโครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 590300 590300
177098 ปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10825140.14 10825140.14
177099 ปตร.บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2908984.13 2908984.13
177100 ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 13625283.22 13625283.22
177101 ปตร.บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 14748334.94 12923787.84
177102 ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 12327633.12 0
177103 ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลดอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11401629.25 8699781.28
177117 ระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ชำนิ) ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2294000 394000
177118 ระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ลำปลายมาศ) ตำบลหินโคนอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2712190 2712190
177128 ปตร.ท่าหินแร่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11148738.4 11148738.4
177129 ปตร.ฝายกุดโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 12212000 12212000
177130 ปตร.ปากคลองเปลือย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3640954.54 3640954.54
177132 อาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8855201.87 8855201.87
177135 โครงการชลประทานเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เขื่อนหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1.52 1.52
177136 โครงการชลประทานเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เขื่อนราษีไศล ตำบลหนองแค อำเภอราษ๊ไศล จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินกันเหลื่อมปี 2563 14.15 14.15

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-11-19 06:01:21pm