ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช

 <
รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
153555 (108) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเสม็ดน้อย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 366000 366000
153385 (1.1910) ซ่อมแซมดาดคลองตำแยพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000
153384 (1.82) อาคารบังคับน้ำและระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 190000 190000
153383 (1.81) อาคารบังคับน้ำและระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 180000 180000
153382 (1.78) ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำภูมิซรอล (ห้วยตาเงิด) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ทหาร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 206000 206000
155159 (1.1931) ซ่อมแซมฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 75000 75000
157442 (139) ปรับปรุงคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำลำพอก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 207000 207000
153036 (19) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโศกขามป้อม อันเนี่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 513000 513000
153381 (1.76) ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (Emergency spill way อ่างเก็บน้ำลำตะโคง) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 101700 101700
152907 (1.163) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
152908 (1.164) ซ่อมแซมฝายหนองตะเคียน (พระราชดำริ) โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 45000 45000
152909 (1.165) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายฝายห้วยหิน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70000 70000
152947 (1.1) แก้มลิงหนองละลมใหญ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 366000 366000
152948 (1.2) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 1R- RMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 91000 91000
152949 (1.77) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 91000 91000
152950 (8) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำห้วยสำราญเชื่อมต่อคลองอีสานเขียวบ้านตีกา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 679300 679300
152951 (8) คลองเชื่อมบ้านโคกเพชร - บ้านไสยา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1180000 1180000
152952 (28) อาคารบังคับน้ำหนองระหานพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 326000 326000
152953 (68) คลองเชื่อมบ้านราษฎร์นิยม - บ้านม่วงพัฒนา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1150000 1150000
152954 (75) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) สถานีสูบน้ำบ้านพะเนา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 454600 454600
152955 (101) ระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านขี้นาค (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 454600 454600
153073 (1.41) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 97000 97000
153037 (20) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก หนองยัวดงและหนองเม็ก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 460000 460000
153038 (21) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านปรือคัน พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 342400 342400
153039 (22) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านมะขาม พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 409000 409000
153050 (1.29) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 สถานีสูบน้ำ RSP22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000 20000
153051 (1.30) ปรับปรุงระบบสื่อสาร ของที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 , สถานีสูบน้ำ RSP22 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 40000 40000
153052 (1.31) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 สถานีสูบน้ำ RSP12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000 20000
153053 (1.32) ปรับปรุงระบบสื่อสาร ของที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 , สถานีสูบน้ำ RSP12 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32000 32000
153054 (1.33) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา ปตร.ห้วยสำราญ โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 33000 33000
153055 (1.34) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา อ่างเก็บน้ำห้วยซัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 33000 33000
153056 (1.36) ปรับปรุงระบบสื่อสาร ของที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ฝายหัวนา และสถานีสูบน้ำ PL 8 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32000 32000
153057 (1.37) ปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบ โครงการส่งน้ำและบำรุ่งรักษามูลล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 41000 41000
153058 (1.38) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุ่งรักษามูลล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 82000 82000
153059 (1.39) ปรับปรุงระบบสื่อสาร ของที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 สถานีสูบน้ำ PL 3 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000 28000
153060 (1.40) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กซู โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 95000 95000
157369 ซ่อมแซมด้านท้ายเขื่อน พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
153548 (155.7) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC เป็นช่วงๆ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 437000 437000
153538 (1.79) ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำ วาย 12 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ทหาร (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 114000 114000
153542 (1.2049) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17000 17000
153246 (37) ประตูระบายน้ำลำปลายมาศ บ้านโคกงิ้ว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 509000 509000
153247 (155.6) ซ่อมแซมคลองซอย 5L-LMC เป็นช่วงๆ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 540000 540000
153248 (115) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวังตะเคียน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1657000 1657000
153249 (25) แก้มลิงหนองสังข์ พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 596400 596400
153250 (35) อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 693200 693200
153541 (1.1986) ซ่อมแซมพนังกั้นแม่น้ำมูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 92000 92000
153386 (1.1932) ซ่อมแซมคลอง LMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 187000 187000
153387 (1.1935) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านหนองชุมแสง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 211000 211000
153388 (1.1942) ซ่อมแซมถังเก็บน้ำและระบบปะปาภายในหัวงานเขื่อนมุลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 203580 203580
153389 (1.1956) ซ่อมแซมคันคลอง กม.24+000 LMC ลำพระเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 118000 118000
153390 (1.1979) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำบ้านหนองจอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 117000 117000
153391 (1.1987) ซ่อมแซมสะพานและคอนกรีตดาดคลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 102000 102000
153392 (1.2020) ซ่อมแซมท่อลอดระบายน้ำ DIKE 4-1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 91000 91000
153393 (1.2043) ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 117800 117800
153394 (1.2044) ซ่อมแซมคลอง RMC.ลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 147000 147000
153395 (1.2050) ซ่อมแซมบานระบายในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21600 21600
153396 (1.2056) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านคลองมะตื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 161000 161000
153397 (1.2080) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายทดน้ำกลางคลองสายใหญ่ฝั่งขวาเขื่อนลำแชะ กม.43+650 - กม.70 +000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26700 26700
153398 (1.558) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองลำปลาร้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 159000 159000
153400 (1.8) แก้มลิงหนองบ้านอังกุล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 219000 219000
153401 (1.6) ขุดลอกคลองอีสานเขียว ตำบลผักไหม เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลผักไหม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 166400 166400
153402 (1.5) อาคารบังคับน้ำคลองลัดฝายโคกกะหาดพร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 296000 296000
153403 (1.7) ขุดลอกลำห้วยศาลา ตำบลโคกตาล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 348200 348200
153404 (1.8) ขุดลอกลำห้วยติ๊กชู ตำบลตะเคียนราม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 361400 361400
153405 (1.9) ขุดลอกคลองระเวย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 342100 342100
153406 (1.10) อาคารระบายน้ำ (Bottom Drain) ฝายยางตระแสง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 129000 129000
153477 (51) ท่อลอดระบายน้ำระบบส่งน้ำฝายโชคชัยรำเดง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 474000 474000
153539 (1.80) ท่อลอดคลอง RMC และคลองซอย อ่างเก็บน้ำลำนางรอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 94000 94000
153540 (1.2009) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำโครงการสูบน้ำลำปลายมาศ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21600 21600
153543 (50) เพิ่มความจุเก็บกัก อ่างเก็บน้ำตะคร้อ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 680000 680000
153544 (52) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำลำตะคองหลง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 446000 446000
153545 (53) ปรับปรุงฝายบ้านสะเดา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 360000 360000
153546 (54) ปรับปรุงฝายบ้านหนองหมี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 530000 530000
153547 (56) ปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 98700 98700
153550 (13) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายบ้านโคกว่าน อ่างเก็บน้ำลำจังหัน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 440000 440000
153551 (14) ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านกระเบื้องใหญ่ 1 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 612000 612000
153552 (15) ระบบส่งน้ำรอบหนองก้างปลา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1050000 1050000
153553 (1.20) ระบบกระจายน้ำ สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลผักไหม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 92000 92000
153556 (109) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกอก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 513100 513100
153557 (110) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1068000 1068000
153558 (111) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 546400 546400
153559 (112) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลละลม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 301000 301000
153560 (114) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ตำบลน้ำคำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 444000 444000
153561 (23) แก้มลิงสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 555000 555000
153562 (24) แก้มลิงบ้านกระถุน พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 238000 238000
153563 (26) แก้มลิงบึงหลุมข้าว พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 765000 765000
153564 (36) ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านขนวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 134000 134000
153565 (38) พนังกั้นน้ำทับใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 337170 337170
153566 (39) ระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบโดยรอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1429000 1429000
153605 (2) แก้มลิงน้ำเค็ม พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 812800 812800
153606 (6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางกุด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 326000 326000
153607 (7) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซำขี้เหล็ก เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลพราน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 304000 304000
153621 (9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองน้ำใส (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 358000 358000
153622 (14) ระบบระบายน้ำลำธารปราสาท พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 552000 552000
153624 (25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าคอยนาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 211000 211000
153625 (37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาโกน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 211000 211000
153626 (39) แก้มลิงหนองแสง พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ2) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1480000 1480000
153628 (40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวสะพาน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 155000 155000
153629 (50) อาคารบังคับน้ำกลางคลองผันน้ำโคกแฝก กม.10+100 พร้อมระบบส่งน้ำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 510600 510600
153630 (51) คลองระบายน้ำลำบริบูรณ์ท้ายละลมหม้อ - ปตร.โคกแฝก พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 705000 705000
153631 (52) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC ขรน.พิมาย พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 641000 641000
153632 (53) คลองผันน้ำลำบริบูรณ์ - ลำตะคอง พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 864000 864000
153633 (61) แก้มลิงบ้านกุดจอกน้อย-หนองผักหวานพร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 429000 429000
153634 (62) แก้มลิงบึงพุดซา พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 695000 695000
153635 (65) อาคารบังคับน้ำบ้านดู่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 513000 513000
153636 (70) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดมะโน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 418000 418000
153637 (84) เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำลำตะคองเก่า พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 821000 821000
153638 (87) คลองผันน้ำโคกแฝก-บึงพุดซา(ระยะ2) พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1076000 1076000
153639 (89) ประตูระบายน้ำลำแชะ บ้านโนนกุ่ม (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 410000 410000
153640 (90) ประตูระบายน้ำลำแชะ บ้านดอนตะเกียด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 372000 372000
153641 (92) ประตูระบายน้ำลำแชะ บ้านนาราก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 465000 465000
153642 (94) แก้มลิงลำละลม พร้อมอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 802600 802600
153643 (95) ประตูระบายน้ำลำแชะ บ้านบุตาโฮ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 394000 394000
153645 (96) แก้มลิงฝายบ้านมอญ พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 627000 627000
153693 (1.2013) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
153694 (1.1980) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า อ่างเก็บน้ำลุงปุง โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19000 19000
154318 (1.1888) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 38000 38000
154410 (1.1889) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยบง โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
154411 (1.1891) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25000 25000
154412 (1.1890) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47000 47000
154414 (1.1892) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+000 - 2+400 อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
154415 (1.1893) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000 28000
154447 (1.1894) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R - LMC อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
154448 (1.1895) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ(แนวท่อส่วนเหนือ) โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
154481 (1.1896) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000 28000
154482 (1.1897) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44000 44000
154514 (1.1898) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยบง โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
154515 (1.1899) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกก โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47000 47000
154516 (1.1900) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC พร้อมขุดลอกตะกอน กม.0+500 - 3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
154517 (1.1901) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC พร้อมขุดลอกตะกอน กม.3+300 - 3+900 อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
154518 (1.1902) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
154519 (1.1903) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25000 25000
154550 (1.1904) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25000 25000
154552 (1.1905) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.6+000 - 8+300 อ่างเก็บน้ำลำฉมวก โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47000 47000
154554 (1.1906) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ โครงการชลประทานนครราชสีมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 38000 38000
155101 (1.1907) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ คลองซอย 5L กม.8+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30600 30600
155102 (1.1908) ซ่อมแซมอาคารชลประทาน คลอง 1R-4L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 75000 75000
155103 (1.1909) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4800 4800
155104 (1.1911) ซ่อมแซมอาคาร Typical Roadway With Check 3 แห่ง ระบบกระจายน้ำตะลุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6900 6900
155105 (1.1912) ซ่อมแซมผิวจราจรพนังกั้นน้ำ Dike 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000 16000
155106 (1.1913) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายโชคชัยรำเดง โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000 28000
155107 (1.1914) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัยรำเดง โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32000 32000
155108 (1.1915) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัยรำเดง โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32000 32000
155109 (1.1916) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000 30000
155110 (1.1917) ซ่อมแซม Stop Log อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47000 47000
155111 (1.1918) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำโซน 3 เขื่อนมูลบน เพื่อป้องกันปัญหาดินกระจายตัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 43000 43000
155112 (1.1919) ซ่อมแซมคันคลอง 9R-LMC และ 7R-9R-LMC เขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 41000 41000
155113 (1.1920) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4L-RMC เขื่อนมูลบน บ้านหนองโสน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
155143 (1.1921) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหัวงานเขื่อนลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 49000 49000
155145 (1.1922) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ฝายบ้านสะพุง โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 66000 66000
155148 (1.1923) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โซน 1 เขื่อนลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42900 42900
155149 (1.1924) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนลำแชะ กม.6+200 - กม.7+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 52400 52400
155150 (1.1925) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนลำแชะ บ้านโนนระเวียง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 65200 65200
155151 (1.1926) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต RMC กม. 0+000 - 1+400 LMC กม. 0+000 - กม. 1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยจำเริง โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
155153 (1.1927) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง 2R-LMC กม.0+000 - 1+650 อ่างฯ ห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 43000 43000
155155 (1.1928) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง 1L-LMC กม.0+000 - 5+500 อ่างฯ ห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 69000 69000
155156 (1.1929) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านสำลาย กม.0+000 - กม.1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22000 22000
155158 (1.1930) ซ่อมแซมคลอง RMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
155161 (1.1933) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่าเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 33000 33000
155163 (1.1934) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลอง LMC.เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47000 47000
155164 (1.1936) ซ่อมแซมบานฝาท่อส่งน้ำเข้านาและบานระบายบังคับน้ำปากคลองสายใหญ่และสายซอยเขื่อนมูลบน ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่2และ5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4500 4500
155165 (1.1937) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ Wasteway เขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 36100 36100
155166 (1.1938) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนลำแชะ บ้านไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
155167 (1.1939) ซ่อมแซมสันทำนบและหินทิ้งเขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 45900 45900
155168 (1.1940) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนมูลบน บ้านมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 36000 36000
155169 (1.1941) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนมูลบน บ้านจระเข้หิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42000 42000
155170 (1.1944) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอน LMC กม.17+300-19+500 อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19000 19000
155171 (1.1945) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.5+000-12+770 อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37000 37000
155172 (1.1946) ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32000 32000
155174 (1.1947) ซ่อมแซมสะพานคนข้าม อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29000 29000
155175 (1.1948) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 25L-RMC เขื่อนลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37000 37000
155176 (1.1949) ซ่อมแซมหินเรียงฝายยางขามใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 13000 13000
155177 (1.1950) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 18000 18000
155179 (1.1951) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้างคลอง 4 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24000 24000
155182 (1.1952) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองหนองยาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24000 24000
155183 (1.1953) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5R เป็นช่วงๆ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44000 44000
155184 (1.1954) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6R เป็นช่วงๆ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 48000 48000
155187 (1.1955) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ คลอง LMC กม.20+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 57600 57600
155188 (1.1958) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสาย MC และ 1R-MC สถานีสูบน้ำ RSP22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 81000 81000
155190 (1.1959) ซ่อมแซมเสริมหินเรียงหน้าโรงสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ RSP22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 82000 82000
155192 (1.1960) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 4+000 - กม. 14+000 อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 27000 27000
155198 (1.1961) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอน RMC กม. 0+000 - กม.1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยตาโต็ด (แนงมุด) โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 27000 27000
155199 (1.1962) ซ่อมแซมที่ทำการ โซน 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000 6000
155200 (1.1963) ซ่อมแซมที่ทำการสื่อสารโครงการฯลำพระเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16000 16000
155219 (1.1964) ซ่อมแซมสะพานวัดน้ำและแผ่นระดับน้ำคลอง LMC ลำพระเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
155221 (1.1966) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย ลำสำลาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 53000 53000
155223 (1.1967) ซ่อมแซมคลอง LMC ลำพระเพลิง กม.6+500-กม.16+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 66000 66000
155224 (1.1968) ซ่อมแซมอาคารสถานการณ์น้ำเขื่อนลำพระเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 60000 60000
155225 (1.1969) ซ่อมแซมบานระบายและโครงยก ฝ่ายส่งน้ำที่ 4 จำนวน 35 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000 12000
155227 (1.1970) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1R-LMC ลำสำลาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 22000 22000
155228 (1.1971) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 2R-LMC ลำสำลาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31000 31000
155232 (1.1972) ซ่อมแซมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านนี้นาคอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 81000 81000
155236 (1.1973) ซ่อมแซมทำนบพร้อมอาคารประกอบ ฝายบ้านเค็ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 136000 136000
155238 (1.1975) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC และคลองซอย อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 45000 45000
155240 (1.1974) ซ่อมแซมฝายบ้านกระดี่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 86000 86000
155243 (1.1976) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกอัดน้ำ คลองส่งน้ำ 1L-LMC กม.0+200 อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000 12000
155244 (1.1977) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอน LMC กม. 0+000 - กม. 1+200 อ่างเก็บน้ำห้วยเสม็ด โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000 12000
155247 (1.1978) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านบุพระเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000 28000
155252 (1.1981) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โซน 10 เขื่อนลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42700 42700
155286 (1.1957) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง MC สถานีสูบน้ำ RSP22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 41000 41000
155287 (1.1982) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โซน 11 เขื่อนลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 43300 43300
155288 (1.1983) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โซน 12 เขื่อนลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42400 42400
155289 (1.1984) ซ่อมแซมบานฝาท่อส่งน้ำเข้านาและบานบังคับน้ำปากคลองสายใหญ่RMC เขื่อนลำแชะและสายซอยในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7800 7800
155290 (1.1985) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC เขตฝ่ายส่งน้ำฯที่2 เป็นช่วงๆ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 63000 63000
155291 (1.1988) ซ่อมแซมคลอง LMC ลำพระเพลิง กม.59+000 -62+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 40000 40000
155292 (1.1989) ซ่อมแซมระบบประปาฝายยางบ้านทุ่งมน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17100 17100
155293 (1.1990) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โซน 4 เขื่อนลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 43200 43200
155294 (1.1991) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านอำปึล-เมืองที โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000 4000
155295 (1.1992) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำอำปึล โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
155296 (1.1993) ซ่อมแซมคันคลอง กม.27+000 - กม.29+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 28000 28000
155297 (1.1994) ซ่อมแซมประตูสันเขื่อนลำนางรอง จำนวน 2 ด้าน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000 3000
155298 (1.1995) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถนนเข้าเขื่อนลำนางรอง จำนวน 36 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11000 11000
155299 (1.1996) ซ่อมแซมบ้านข้าราชการ ระดับ 1-2 เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000 20000
155300 (1.1997) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างฯคลองมะนาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000 30000
155301 (1.1998) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการฯลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000 12000
155302 (1.2000) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแปลงเกษตร อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000 7000
155303 (1.2001) ซ่อมแซมคลอง 1R-LMC.ลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 46000 46000
155304 (1.2002) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำและระบบเก็บกักน้ำ หนองบัวไชยวาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000
155311 (1.2003) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4950 4950
155331 (1.2004) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ กม.10+150 คลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31000 31000
155332 (1.2005) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยทา กม. 8+500 ถึง 12+500 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88000 88000
155333 (1.2006) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยทา กม. 4+500 ถึง 8+500 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 90000 90000
155334 (1.2007) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 71100 71100
155335 (1.2008) ซ่อมแซมคลองห้วยชุมแสงโครการสูบน้ำลำปลายมาศ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44000 44000
155337 (1.2011) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง RMC ปตร.มะขามเฒ่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23000 23000
155338 (1.2012) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 37000 37000
155342 (1.2014) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง LMC กม.20+000 - 21+390 อ่างฯ ห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000 20000
155343 (1.2015) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ฝั่งขวา พร้อมขุดลอกตะกอนคลองระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาจะเรีย โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 45000 45000
155344 (1.2016) ซ่อมแซมงานหินเรียงด้านท้าย อ่างเก็บน้ำบ้านนาจะเรีย โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนกลาง สชป.8 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 57000 57000
148008 (10) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15074000 15074000 0 0 0 0 0 0
146345 (1.613) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
152174 (8) งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนลำปลายมาศ สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12000000 12000000
145727 (30) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 8 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2139000 2139000 0 0 0 0 0 0
146343 (1.611) บำรุงรักษาหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 8 สำนักงานชลประทานที่ 8 งานรักษาบริเวณ สชป.8 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 174200 174200 2 2 22 19 25 25
145308 แก้มลิงคลองอีสานเขียว ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 13147000 13147000 36 25 1547735 1310486 180 180
145309 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกระถิน ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 27166000 27166000 16 6 182085 1279788 210 210
145310 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 11890000 11890000 34 4 669425 660589 180 180
145311 แก้มลิงคลองสะเดียงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4076000 4076000 10 4 135654 69409 180 180
145312 ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองโพรงตะเข้ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 17858000 17858000 24 10 885519 705708 180 180
145313 ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหางหมา (ห้วยจับพง) ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 36554000 36554000 67 17 2209583 1682403 180 180
145314 ระบบเชื่อมโยงน้ำระหว่างแก้มลิงบึงกระเสียว-แก้มลิงบึงบ้านเขว้าและแก้มลิงบึงพิมาน ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10400000 10400000 60 15 1452100 1440423 180 180
145316 ปตร.บ้านบัว พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 27910000 27910000 61 25 1756863 1756862 180 180
145320 แก้มลิงคลองอิสานเขียวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5938000 5938000 20 8 534087 433143 180 180
145321 แก้มลิงหนองไผ่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4076000 4076000 12 5 148903 148903 180 180
145322 แก้มลิงหนองไผ่ 2 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4076000 4076000 12 5 148903 147325 180 180
145323 แก้มลิงหนองบัวใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8605000 8605000 31 11 740400 583937 180 180
145325 ขุดลอกห้วยตะโก ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 6818000 6818000 52 12 539436 537541 150 150
145848 (1.116) กำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 228000 228000 75 10 228000 119240.1 90 90 0 32 3200 64
145855 (1.123) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยหิน โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 130000 130000 43 7 128500 72868.95 60 60 900 18 1800 36
145869 (1.137) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 312000 312000 102 10 312000 154255.05 60 60 4600 92
146325 (1.593) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 0 0 0 0 0 0
146326 (1.594) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1144600 1144600 375 34 1081000 1042933.6 300 300
146327 (1.595) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1471100 1471100 482 35 1390000 1282590.3 300 300
146361 (1.629) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 324900 324900 106 4 306000 139033.5 300 300
146849 (1.80) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยบง โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 363000 363000 119 5 114000 46371.15 90 90
146855 (1.86) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 337000 337000 110 6 105900 59620.05 90 90
147235 (1.163) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 164 8 173000 85438.9 90 90
147237 (1.165) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมหินเรียงด้านหน้าและด้านท้ายฝายห้วยหิน สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 491 24 973000 434830.9 90 90
148448 (1.419) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองยาง อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 15 0 278600 0 60 60
148451 (1.422) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองยาง อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 15 0 417900 0 90 90
148640 (1.611) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 20 0 33150 0 90 90
148681 (1.652) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 0 0 0 0 0 0
148704 (1.675) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 230600 230600 10 1 10000 8728.7 300 300
149917 (1.1888) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 311 4 245000 152146.8 90 90
149918 (1.1889) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยบง โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 164 4 215000 81075.65 90 90
149919 (1.1890) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 180 18 351200 183276.45 90 90
149920 (1.1891) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 311 14 420000 218618.85 90 90
149921 (1.1892) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+000 - 2+400 อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 164 9 356000 145737.9 90 90
149922 (1.1893) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 196 8 409700 162880.1 60 60
149923 (1.1894) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R - LMC อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 164 8 411000 176349.55 90 90
149924 (1.1895) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ(แนวท่อส่วนเหนือ) โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 295 11 287000 136021.55 90 90
149925 (1.1896) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 196 7 230800 87383.65 90 90
149926 (1.1897) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 311 20 692000 323036.8 90 90
149927 (1.1898) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยบง โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 327 16 588000 290231 90 90
149928 (1.1899) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกก โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 327 28 603500 440103.05 120 120
149929 (1.1900) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC พร้อมขุดลอกตะกอน กม.0+500 - 3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 327 12 793500 207262.65 90 90
149930 (1.1901) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC พร้อมขุดลอกตะกอน กม.3+300 - 3+900 อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 164 7 381098 154893.95 90 90
149931 (1.1902) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000 295 16 559000 253083.05 90 90
149932 (1.1903) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 180 10 401000 155533.85 90 90
149933 (1.1904) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 180 6 365000 135653.5 90 90
149934 (1.1905) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.6+000 - 8+300 อ่างเก็บน้ำลำฉมวก โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 327 18 711000 260246.25 90 90
149935 (1.1906) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 327 25 715000 287822.9 90 90
151946 (50) เพิ่มความจุเก็บกัก อ่างเก็บน้ำตะคร้อ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70000000 70000000 11354 50 6314000 2161575.35 330 330
152268 (39) ระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบโดยรอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 67620000 67620000 180 218 19615000 10103150.45 360 360
152776 แก้มลิงหนองละเลิงหิน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบกลาง 2561 39000000 39000000
152779 ปตร.โนนหินขาว พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบกลาง 2561 15000000 15000000 72 33 3878000 1224808.8 180 180
152780 ปตร.บ้านดอนมะยม พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบกลาง 2561 40000000 40000000 12 15 647000 543283.5 180 180
152781 แก้มลิงชุมชนสวนผัก พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบกลาง 2561 30000000 30000000
153147 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่พร้อมอาคารประกอบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา งบกลาง 2561 26924000 26924000 130 103 2000000 19848778.65 240 240
154343 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
154344 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เงินทุนหมุนเวียน 2561 28500 28500
154345 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
154346 เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เงินทุนหมุนเวียน 2561 104000 104000
154347 เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 45 มิลลิเมตร โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
154348 เครื่องตบดิน โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เงินทุนหมุนเวียน 2561 21000 21000
154349 รอก ขนาด 5 ตัน โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154350 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
145326 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านตารางค์ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2500000 2500000 15 13 200000 139282.1 30 30
145327 แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 39400000 39400000 30 29 350000 32887.15 30 30
145328 อาคารบังคับน้ำบ้านขาม ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9940000 9940000
145329 อาคารบังคับน้ำบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 6940000 6940000 25 19 300000 245688 30 30
145330 คลองเชื่อมลำปะเทีย-บ้านโคกเห็ด ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 44700000 44700000
145331 อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5940000 5940000 15 11 80000 77061.6 30 30
145332 อาคารบังคับน้ำบ้านนาตากลม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9940000 9940000
145333 อาคารบังคับน้ำวัดสระแก้วสิริวนาราม ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000 31 30 450000 418443 30 30
145334 อาคารบังคับน้ำบ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000 35 30 450000 418443 30 30
145335 อาคารบังคับน้ำบ้านตะโคงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 49400000 49400000 52 300000 286714.55 30 30
145336 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีเม้ง ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 14570000 14570000
145337 คลองเชื่อมบ้านชุมแสง-อ่างห้วยตลาด ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 49640000 49640000 10 6 45000 43538.1 30 30
145338 อาคารบังคับน้ำบ้านม่วงหวาน ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000 35 29 250000 202291.2 30 30
145339 แก้มลิงกุดเทา ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000 15 12 200000 171349.2 30 30
145340 อาคารบังคับน้ำคลองม่วง ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000 30 25 400000 336056.45 30 30
145341 ระบบระบายน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 27000000 27000000
145342 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 40700000 40700000
145343 ระบบระบายน้ำห้วยตลาด ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 46000000 46000000
145344 อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านตลาดโพธิ์ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 14940000 14940000
145345 อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสระแร่ ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000 65 61 300000 297713.5 30 30
145346 อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 11940000 11940000
145347 อาคารบังคับน้ำบ้านโคกวัด ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000 40 35 650000 627392.1 30 30
145853 (1.121) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 13 12 150000 139549.2 30 30 3100 62
145858 (1.126) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำจระเข้มาก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 220000 220000 27 26 170000 164664.9 30 30 3084 62
145873 (1.141) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 33 32 200000 199995.3 30 30 6950 139
146346 (1.614) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 195300 195300 25 24 160000 151790.45 30 30
146348 (1.616) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 592000 592000 0 0 0 0 0 0
146349 (1.617) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 934200 934200 20 18 95000 90024.4 30 30
146350 (1.618) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1586400 1586400 35 29 300000 210051.1 30 30
146852 (1.83) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 10 8 100600 100563.2 30 30
147706 (108) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเสม็ดน้อย สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000 20 17 220000.75 215355.75 30 30
147707 (109) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกอก สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 0 0 0 0 0 0
147895 (23) แก้มลิงสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 35280000 35280000 50 42 400000 399605.4 30 30
148105 (1.76) ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (Emergency spill way อ่างเก็บน้ำลำตะโคง) สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 27 26 360000 350391.1 30 30
148233 (1.204) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0
148641 (1.612) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0
148682 (1.653) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 0 0 0 0 0 0
148705 (1.676) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 190000 190000
149962 (1.1933) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่าเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 25 18 0 153963.2 30 30
149975 (1.1946) ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 30 23 200000 160021.2 30 30
150036 (1.2007) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 0 21 150000 110095.65 30 30
150037 (1.2008) ซ่อมแซมคลองห้วยชุมแสงโครการสูบน้ำลำปลายมาศ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 0 25 250000 213915.7 30 30
150038 (1.2009) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำโครงการสูบน้ำลำปลายมาศ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 22 21 250000 248890.05 30 30
150041 (1.2012) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 30 22 200000 152066.9 30 30
150067 (1.2038) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองโป่ง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 15 9 200000 141216 30 30
150068 (1.2039) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 25 18 150000 124303.3 30 30
150075 (1.2046) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 15 10 80000 72669 30 30
150076 (1.2047) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 30 28 350000 328014.5 30 30
150077 (1.2048) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 25 21 150000 110095.65 30 30
150078 (1.2049) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3075100 3075100 20 19 200000 193655.35 30 30
150103 (1.2074) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC-1 กม.3+000 ถึง กม.5+000 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 53 52 750000 735704 30 30
152184 (1.5) อาคารบังคับน้ำคลองลัดฝายโคกกะหาดพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7840000 7840000 45 41 560000 558130.15 30 30
152575 (8) คลองเชื่อมบ้านโคกเพชร - บ้านไสยา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 49000000 49000000 20 12 180000 177109.2 30 30
152595 (28) อาคารบังคับน้ำหนองระหานพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 35 31 1050000.7 1022018.7 30 30
152607 (40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวสะพาน สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31360000 31360000
152632 (65) อาคารบังคับน้ำบ้านดู่ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 25480000 25480000 26 25 350000 343258.95 30 30
152635 (68) คลองเชื่อมบ้านราษฎร์นิยม - บ้านม่วงพัฒนา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 47040000 47040000 15 13 200000 196211.45 30 30
153128 โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำคลองลัดฝายโคกมะตูมพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบกลาง 2561 8000000 8000000
153129 โครงการประตูระบายน้ำโคกมะตูม อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบกลาง 2561 28340000 28340000 10 5 40000 36281.75 30 30
153213 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ งบกลาง 2561 50000000 50000000
154351 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 688000 688000
154352 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000
145348 แก้มลิงหนองชั่งพัน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 14000000 14000000
145349 แก้มลิงหนองตานนท์ ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145350 ขุดลอกลำห้วยศาลา ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9000000 9000000
145351 ขุดลอกห้วยขมิ้น ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8000000 8000000
145352 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000
145353 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลตะเคียนราม ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145354 ขุดลอกลำห้วยสำราญ ตำบลละลม ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7600000 7600000
145355 ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านนาสูง ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4299000 4299000
145356 แก้มลิงบ้านตะดอบพร้อมอาคารประกอบ ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145357 อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกคลองอีสานเขียว ตำบลโพนขา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145358 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ตำบลโพนข่า ตำบลโพนขา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145361 ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านตีกา-โนนดู่ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8000000 8000000
145362 ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านทุ่งระวี ตำบลสะพุง อำเภอศรีรันะ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7500000 7500000
145363 ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านนาทุ่ง ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8750000 8750000
145364 ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านกระต่ำ ตำบลขะยุง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7907000 7907000
145365 ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านแสนคูณ ม.6 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7700000 7700000
145366 ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านกุง ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8626000 8626000
145367 ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านหนองมะฮาด ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5250000 5250000
145368 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ตำบลทุ่งไชย ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145844 (1.112) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำโอตาลัต โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 230000 230000 5 5 23000 23000 30 30 2450 49
145864 (1.132) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำหนองสิ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 230000 230000 5 5 23000 23000 30 30 525 10.5
145872 (1.140) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 230000 230000 5 5 23000 23000 30 30 1400 28
146356 (1.624) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 667000 667000 5 5 66700 67000 45 45
146357 (1.625) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3057500 3057500 5 5 305750 305750 180 180
146857 (1.88) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 5 5 65000 65000 60 60
146942 (1.33) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา ปตร.ห้วยสำราญ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 5 5 100000 100000 60 60
146943 (1.34) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา อ่างเก็บน้ำห้วยซัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 5 5 100000 100000 60 60
146944 (1.35) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 8 8 250000 250000 90 90
146949 (1.40) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กซู โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 6 6 200000 200000 90 90
146950 (1.41) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 8 8 250000 250000 90 90
147049 (19) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโศกขามป้อม อันเนี่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000 26 26 1500000 1500000 180 180
147050 (20) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก หนองยัวดงและหนองเม็ก สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 18 18 1000000 1000000 180 180
147051 (21) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านปรือคัน พร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 18 18 1000000 1000000 180 180
147052 (22) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านมะขาม พร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 18 18 1000000 1000000 180 180
147602 (1.20) ระบบกระจายน้ำ สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลผักไหม สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5587000 5587000 8 8 133000 133000 60 60
147709 (111) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วย สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 12 12 1296600 1296600 356 356
147710 (112) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลละลม สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 9 9 715500 715500 240 240
147711 (114) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ตำบลน้ำคำ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000 11 11 808100 808100 240 240
147875 (1.8) แก้มลิงหนองบ้านอังกุล สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000 9 9 500000 500000 180 180
147896 (24) แก้มลิงบ้านกระถุน พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20139000 20139000 12 12 653660 653660 180 180
147897 (25) แก้มลิงหนองสังข์ พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14700000 14700000 26 26 1470000 1470000 180 180
148106 (1.77) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8000000 8000000 14 14 800000 800000 180 180
148107 (1.78) ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำภูมิซรอล (ห้วยตาเงิด) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ทหาร สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000 7 7 400100 400100 180 180
148108 (1.79) ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำ วาย 12 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ทหาร สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000 9 9 270000 270000 90 90
148235 (1.206) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยดินดาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4700000 4700000 2 2 14100 14100 30 30
148642 (1.613) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 1 1 6000 6000 30 30
148646 (1.617) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3400000 3400000 1 1 10200 10200 30 30
148647 (1.618) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 1 1 6000 6000 30 30
148650 (1.621) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 1 1 6000 6000 30 30
148707 (1.678) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 322000 322000
149951 (1.1922) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ฝายบ้านสะพุง โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1450000 1450000 8 8 145000 145000 60 60
149956 (1.1927) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง 2R-LMC กม.0+000 - 1+650 อ่างฯ ห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 935600 935600 5 5 93560 93560 60 60
149957 (1.1928) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง 1L-LMC กม.0+000 - 5+500 อ่างฯ ห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 8 8 150000 150000 60 60
150001 (1.1972) ซ่อมแซมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านนี้นาคอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1750000 1750000 9 9 175000 175000 60 60
150002 (1.1973) ซ่อมแซมทำนบพร้อมอาคารประกอบ ฝายบ้านเค็ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1820000 1820000 9 9 182000 182000 60 60
150003 (1.1974) ซ่อมแซมฝายบ้านกระดี่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1850000 1850000 9 9 185000 185000 60 60
150031 (1.2002) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำและระบบเก็บกักน้ำ หนองบัวไชยวาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 10 10 200000 200000 60 60
150034 (1.2005) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยทา กม. 8+500 ถึง 12+500 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1950000 1950000 10 10 195000 195000 60 60
150035 (1.2006) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยทา กม. 4+500 ถึง 8+500 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1980000 1980000 10 10 198000 198000 60 60
150043 (1.2014) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง LMC กม.20+000 - 21+390 อ่างฯ ห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 4 4 45000 45000 30 30
150044 (1.2015) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ฝั่งขวา พร้อมขุดลอกตะกอนคลองระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาจะเรีย โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 5 5 100000 100000 60 60
150045 (1.2016) ซ่อมแซมงานหินเรียงด้านท้าย อ่างเก็บน้ำบ้านนาจะเรีย โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1250000 1250000 6 6 125000 125000 60 60
150050 (1.2021) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายน้ำล้นฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 920000 920000 5 5 92000 92000 60 60
150051 (1.2022) ซ่อมแซมทางรับน้ำป่า คลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000 5 5 95000 95000 60 60
150063 (1.2034) ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 960000 960000 5 5 96000 96000 60 60
150083 (1.2054) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง RMC อ่างเก็บน้ำหนองสิ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1350000 1350000 7 7 135000 135000 60 60
150087 (1.2058) ซ่อมแซมโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยติ๊กซู (ก่อสร้างระบบฝายห้วยคต ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านนกยูง พร้อมขุดลอกห้วยติ๊กชู) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1396700 1396700 7 7 139670 139670 60 60
150091 (1.2062) ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 7 7 140000 140000 60 60
150094 (1.2065) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำและระบบเก็บกักน้ำ บัวดงและหนองเม็ก โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000 9 9 180000 180000 60 60
150101 (1.2072) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน RMC ช่วง กม. 2+500 ถึง 4+500 อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1650000 1650000 9 9 160000 160000 60 60
150102 (1.2073) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อันเพนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1598700 1598700 9 9 159870 159870 60 60
150106 (1.2077) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 5 5 100000 100000 60 60
150107 (1.2078) ซ่อมแซมทางเข้าหัวงาน ฝายบ้านเวาะ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1650000 1650000 8 8 165000 165000 60 60
152185 (1.6) ขุดลอกคลองอีสานเขียว ตำบลผักไหม เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลผักไหม สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000 10 10 300000 300000 90 90
152186 (1.7) ขุดลอกลำห้วยศาลา ตำบลโคกตาล สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7600000 7600000 20 20 760000 760000 120 120
152187 (1.8) ขุดลอกลำห้วยติ๊กชู ตำบลตะเคียนราม สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000 18 18 700000 700000 120 120
152188 (1.9) ขุดลอกคลองระเวย สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6500000 6500000 17 17 650000 650000 120 120
152264 (35) อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอก สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000
152265 (36) ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านขนวน สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 10000000 10000000 12 12 354000 354000 90 90
152548 (1.1) แก้มลิงหนองละลมใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4900000 4900000
152549 (1.2) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 1R- RMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
152550 (1.3) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 1L- RMC อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
152556 (5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำคำ-คูซอด สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000
152557 (6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางกุด สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000
152558 (7) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซำขี้เหล็ก เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลพราน สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 26460000 26460000
152559 (8) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำห้วยสำราญเชื่อมต่อคลองอีสานเขียวบ้านตีกา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000
152572 (5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหว้า-ภูมิซรอล สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24500000 24500000
152592 (25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าคอยนาง สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21370000 21370000
152604 (37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาโกน สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21427000 21427000
152642 (75) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) สถานีสูบน้ำบ้านพะเนา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000
152668 (101) ระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านขี้นาค (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000
152791 แก้มลิงกุดเตอะ-กุดหวาย (ระยะ 2 ) ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบกลาง 2561 38000000 38000000
153225 แก้มลิงหนองกระมัล (ระยะ 3) สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบกลาง 2561 50000000 50000000
153236 ฝายหน้าอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ งบกลาง 2561 8190000 8190000
154361 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000
154362 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154363 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เงินทุนหมุนเวียน 2561 17000 17000
145369 ฝายบ้านโนนงิ้ว ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145370 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ่อแก ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145371 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านศาลา ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145372 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านด่าน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145373 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบัลลังก์-โนนแดง ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 32000000 32000000
145374 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนบุ ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 34438000 34438000
145375 แก้มลิงหนองโนนยางร้าง ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145376 แก้มลิงกุดมน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145377 ขุดลอกแก้มลิงหนองตาพรม(หนองป่าจิก)พร้อมระบบประปาและระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
145378 ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบะฮี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3000000 3000000
145379 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านนาวอง ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145380 แก้มลิงหนองแต้ ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8500000 8500000
145381 ฝายบ้านตะแตรว ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145382 ฝายบ้านจารพัด ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 18000000 18000000
145383 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งราม ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 50000000 50000000
145384 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 38000000 38000000
145385 แก้มลิงป่าเวย พร้อมอาคารประกอบ(ระยะที่ 1) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 36000000 36000000
145386 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145387 แก้มลิงหนองโสนโคก พร้อมอาคารประกอบบ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 45000000 45000000
145388 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 18716000 18716000
145389 แก้มลิงหนองกุนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลช่างปี่ อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145850 (1.118) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลุงปุง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 210000 210000 8 0 21000 21000 68 68
145861 (1.129) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 14 0 378567 378567 90 90 8757 175.14
146332 (1.600) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 597000 597000 195 0 59700 233 233
146333 (1.601) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 18 แห่ง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2963300 2963300
146847 (1.78) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 213 65000 65000 68 68
147236 (1.164) ซ่อมแซมฝายหนองตะเคียน (พระราชดำริ) โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 327 1000000 100000 68 68
147708 (110) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 48020000 48020000 10658 0 3255500
148234 (1.205) ขุดลอกคลองลำพอกโดยรถขุด จ้างเหมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 0 0 10500 0 34 34
148643 (1.614) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลุมพุก โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
148648 (1.619) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
148706 (1.677) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 110000 110000
149942 (1.1913) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายโชคชัยรำเดง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 196 600000 68 68
149943 (1.1914) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัยรำเดง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 229 700000 68 68
149944 (1.1915) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัยรำเดง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 229 0 69945.76 0 30 30
149945 (1.1916) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000 213 650000 68 68
149946 (1.1917) ซ่อมแซม Stop Log อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 327 1000000 68 68
149955 (1.1926) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต RMC กม. 0+000 - 1+400 LMC กม. 0+000 - กม. 1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยจำเริง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 164 500000 68 68
149973 (1.1944) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอน LMC กม.17+300-19+500 อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 164 500000 68 68
149974 (1.1945) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.5+000-12+770 อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 262 800000 68 68
149976 (1.1947) ซ่อมแซมสะพานคนข้าม อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000 30 0 100000 100000 90 90
149989 (1.1960) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 4+000 - กม. 14+000 อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 592000 592000 65 0 59200 59200 90 90
149990 (1.1961) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอน RMC กม. 0+000 - กม.1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยตาโต็ด (แนงมุด) โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
150005 (1.1976) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกอัดน้ำ คลองส่งน้ำ 1L-LMC กม.0+200 อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
150006 (1.1977) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอน LMC กม. 0+000 - กม. 1+200 อ่างเก็บน้ำห้วยเสม็ด โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 50 164 164
150009 (1.1980) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า อ่างเก็บน้ำลุงปุง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150020 (1.1991) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านอำปึล-เมืองที โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150021 (1.1992) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำอำปึล โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150033 (1.2004) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ กม.10+150 คลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
150042 (1.2013) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150055 (1.2026) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ขอคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150056 (1.2027) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 3L-RMC ขอคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150057 (1.2028) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 4L-RMC ขอคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
150058 (1.2029) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
150059 (1.2030) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
150060 (1.2031) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
150110 (1.2081) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอน 3L-RMC กม.0+000-4+384 อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
151947 (51) ท่อลอดระบายน้ำระบบส่งน้ำฝายโชคชัยรำเดง สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 23520000 23520000
152033 (139) ปรับปรุงคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำลำพอก สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 20000000 20000000
153178 แก้มลิงบ้านกุดไผท พร้อมอาคารประกอบ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบกลาง 2561 20000000 20000000
153244 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาแมง และปรับปรุงคลองส่งน้ำ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งบกลาง 2561 30244000 30244000
154353 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154354 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 51000 51000
154355 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
154356 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000
154357 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 47500 47500
154358 ถังบรรจุก๊าซอะเซทิลีน (C2H2) โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 6500 6500
154359 ถังบรรจุก๊าซออกซิเจน (O2) โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 6500 6500
154360 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 34000 34000
145315 อาคารบังคับน้ำลำสวายเรียงพร้อมขุดลอก ตำบลธารประสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 35152800 35152800 50 96 13825748.96 5244070.7 103 103 0 0
145317 ปรับปรุงคลอง 7R และอาคารประกอบ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 17900000 17900000 60 127 8293159.08 6227179.65 103 103 0 0
145318 ระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำ 6R-MD ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 48484000 48484000 60 106 18398502.89 8135949.45 103 103 0 0
145319 ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ 1 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 14572000 14572000 100 92 2021000 2020484.9 103 103 0 0
145849 (1.117) กำจัดวัชพืช ฝายยางบ้านส้ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000 480000 23 27 408010 407815.1 28 28 420 7 3360 56 8280 138 8940 149
145856 (1.124) กำจัดวัชพืช ลำนางเหริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000 3 10 85000 80674.55 19 19 540 9 1740 29 1860 31
145857 (1.125) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 520000 520000 25 30 442015 437490.3 28 28 480 8 2880 48 8820 147 9600 160
146335 (1.603) บำรุงรักษาคลองสายซอย จำนวน 16 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 691500 691500 15 21 355617 284038.15 225 225
146340 (1.608) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 565000 565000 25 23 100000 78240 30 30
146341 (1.609) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 611200 611200 15 31 283693 281631.05 225 225
146342 (1.610) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1286900 1286900 35 13 288777 223025.6 225 225
146844 (1.75) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 7 10 113674 113380.75 41 41
146848 (1.79) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 690000 690000 8 8 134602 134416.8 41 41
147898 (26) แก้มลิงบึงหลุมข้าว พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58800000 58800000 70 62 13707506.39 5523296.9 183 183
148110 (1.81) อาคารบังคับน้ำและระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4600000 4600000 30 42 1086312.43 1084427.7 62 62
148111 (1.82) อาคารบังคับน้ำและระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4400000 4400000 25 32 1097080.59 1097026.9 142 142
148226 (1.197) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำปลายคลอง 5L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 498000 498000 5 5 9000 9000 19 19
148227 (1.198) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำบ้านตูมเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 505000 505000 5 5 9000 9000 19 19
148228 (1.199) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำบ้านทับควาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 512000 512000 5 4 8000 8000 39 39
148229 (1.200) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองกระเพา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 513000 513000 5 5 9000 9000 19 19
148449 (1.420) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 7R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4800000 4800000 5 5 595800 595800 96 96
148452 (1.423) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองหน้า-ท้าย ขรน.พิมาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 5 5 234000 234000 39 39
148589 (1.560) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบริเวณหน้าฝายยางบ้านส้ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6000000 6000000 5 5 376000 376000 96 96
148680 (1.651) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำลำจักราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000 5 5 157000 157000 78 78
149936 (1.1907) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ คลองซอย 5L กม.8+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 10 19 217589.91 212338.25 41 41
149937 (1.1908) ซ่อมแซมอาคารชลประทาน คลอง 1R-4L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 20 47 373560.28 373298.7 103 103
149938 (1.1909) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 5 4 73296 70190.4 19 19
149939 (1.1910) ซ่อมแซมดาดคลองตำแยพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3165400 3165400 20 30 920607.63 916927.05 120 120
149979 (1.1950) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 465400 465400 8 8 74097.75 72861 19 19
149980 (1.1951) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้างคลอง 4 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000 10 6 76608.9 70419.25 19 19
149981 (1.1952) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองหนองยาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 815400 815400 10 6 123977.5 123228.2 41 41
149982 (1.1953) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5R เป็นช่วงๆ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 884000 884000 10 8 64093 62338.75 31 31
149983 (1.1954) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6R เป็นช่วงๆ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 956000 956000 7 11 234536 231907.1 41 41
149984 (1.1955) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ คลอง LMC กม.20+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 15 22 315176.51 314423.5 41 41
150014 (1.1985) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC เขตฝ่ายส่งน้ำฯที่2 เป็นช่วงๆ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1260000 1260000 10 22 228720 223334.5 19 19
150015 (1.1986) ซ่อมแซมพนังกั้นแม่น้ำมูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2240000 2240000 20 22 265222.41 265074.35 81 81
150016 (1.1987) ซ่อมแซมสะพานและคอนกรีตดาดคลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2665400 2665400 20 27 500823.2 497103.3 81 81
150032 (1.2003) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 4 4 55158 52573.4 19 19
150079 (1.2050) ซ่อมแซมบานระบายในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2150000 2150000 8 8 322174 319401.1 81 81
152054 (155.6) ซ่อมแซมคลองซอย 5L-LMC เป็นช่วงๆ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 14500000 14500000 20 59 3190529.92 2158723.3 203 203
152055 (155.7) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC เป็นช่วงๆ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 11110000 11110000 20 35 2323187.22 1174236.45 203 203
152100 (14) ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านกระเบื้องใหญ่ 1 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000000 30000000 120 105 9496330.5 4245880.6 225 225
152101 (15) ระบบส่งน้ำรอบหนองก้างปลา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 63700000 63700000 150 156 16041297.46 9093139.95 203 203
152569 (2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองที สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 100 98 5842018.83 4406851.4 203 203
152581 (14) ระบบระบายน้ำลำธารปราสาท พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 70 71 10709629.14 2966396 203 203
152588 (21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านช่องแมว สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000 20 42 3403246.92 1432769.55 203 203
152606 (39) แก้มลิงหนองแสง พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ2) สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 78400000 78400000 50 90 14504791.53 7587611.97 203 203
152619 (52) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC ขรน.พิมาย พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 21560000 21560000 240 152 5862613.63 5854135.1 203 203
152648 (81) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองลุมปุ๊ก สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 29400000 29400000 20 46 5301186.6 1706470.25 203 203
152774 ระบบระบายน้ำลำสะแทด (ช่วงต้น) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหลุมข้าว ธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ งบกลาง 2561 30000000 30000000 50 98 5828900.28 4927435.95 179 179 0 0
154391 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 48000 48000
154392 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เงินทุนหมุนเวียน 2561 17000 17000
145843 (1.111) กำจัดวัชพืชในลำแชะ ท้ายอาคารระบายน้ำเขื่อนลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 165000 165000 5 0 165000 165000 30 30 4500 75
145845 (1.113) กำจัดวัชพืชในลำมูล บ้านมูลบน-บ้านหนองโสน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 485000 485000 28 0 436500 185484.6 60 60 3000 37.5 6000 75 9000 112.5 12000 150 0 0
146328 (1.596) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 238500 238500 20 0 283500 237774.3 180 180
146329 (1.597) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอย สายแยกซอย จำนวน 6 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1180800 1180800 20 0 1180800 1020908 180 180
146330 (1.598) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 722000 722000 0 0 0 0 0 0
146331 (1.599) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1860400 1860400 12 0 1860400 1860400 300 300
146846 (1.77) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 630000 630000 8 0 189000 142144 60 60
148230 (1.201) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองธรรมชาติลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0
148644 (1.615) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0
149947 (1.1918) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำโซน 3 เขื่อนมูลบน เพื่อป้องกันปัญหาดินกระจายตัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 930000 930000 15 0 709000 667133.75 60 60
149948 (1.1919) ซ่อมแซมคันคลอง 9R-LMC และ 7R-9R-LMC เขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 990000 990000 9 0 220000 216575.4 60 60
149949 (1.1920) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4L-RMC เขื่อนมูลบน บ้านหนองโสน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 997500 997500 6 0 243200 35961.3 30 30
149952 (1.1923) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โซน 1 เขื่อนลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000 10 0 505000 359667.9 60 60
149953 (1.1924) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนลำแชะ กม.6+200 - กม.7+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 12 0 486000 353980.7 60 60
149954 (1.1925) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนลำแชะ บ้านโนนระเวียง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 4 0 575000 236004.6 60 60
149965 (1.1936) ซ่อมแซมบานฝาท่อส่งน้ำเข้านาและบานระบายบังคับน้ำปากคลองสายใหญ่และสายซอยเขื่อนมูลบน ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่2และ5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 5 0 85000 85000 90 90
149966 (1.1937) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ Wasteway เขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 17 0 454300 109461.15 60 60
149967 (1.1938) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนลำแชะ บ้านไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 5 0 150000 150000 60 60
149968 (1.1939) ซ่อมแซมสันทำนบและหินทิ้งเขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000 20 0 421100 129965.4 60 60
149969 (1.1940) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนมูลบน บ้านมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 995000 995000 7 0 281600 41954.85 30 30
149970 (1.1941) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนมูลบน บ้านจระเข้หิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 999000 999000 6 0 259400 35961.3 30 30
149971 (1.1942) ซ่อมแซมถังเก็บน้ำและระบบปะปาภายในหัวงานเขื่อนมุลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561