ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
176058 โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (โครงการจัดหาน้ำให้แก่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบกลาง 2563 7986200 7986200
176047 โครงการระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ-อ่างเก็บน้ำคลองโบด จ.นครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบกลาง 2563 25952200 25952200
176061 สถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง เชื่อมต่อท่อผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างฯบางพระ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 งบกลาง 2563 450000000 450000000
176184 ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองหลอดยายคำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6100000 6100000
176185 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ขึ้นไป จำนวน 5 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 69829.6 69829.6
176186 อาคารบังคับน้ำบ้านคลองพระเจ้าตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 12142000 12142000
176187 ปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 50758506.7 50528927.5
176188 ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางข้าว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 5500000 5500000
176189 ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3ลบ.ม./วินาที จำนวน 20 เครื่องจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 61180000 61180000
176190 ปตร.กลางคลอง 14 กม. 8+300ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 17069496.61 17069496.61
176191 ปตร.กลางคลอง 14 กม.12+420 ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9037103.75 9037103.75
176192 ปรับปรุงเสริมคันกั้นน้ำสมบูรณ์ -บางขนาก ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 64386899.72 64386899.72
176352 อาคารอำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7198945.71 5284868.06
176389 ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทัพราช อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 27399434.9 27399434.9
176397 ปรับปรุงแก้มลิงวัดพระฉายพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10095370 10095370
176464 ปรับปรุงถนนคันคลองอาคารบังคับน้ำคลองชุมพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.500 กม. สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2216000.5 2216000.5
176498 ซ่อมแซมถนนเขื่อนรอง (Saddle Dam) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 0.500 กม. สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1892488 1892488
176499 ปรับปรุงถนนบริเวณบ้านพักข้าราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ระยะที่ 2 จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 0.450 กม. สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1944998 1944998
176511 ปรับปรุงถนนภายในโครงการและทำนบดินอ่างเก็บน้ำเขาระกำ สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6834647 6834647
176512 ปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำเค็มคลองนาเกลือ สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9799950 9799950
176513 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำ สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8998237 8998237
176514 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำ สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9947436 9947436
176515 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำ สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9997860 9997860
176516 ปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำเค็มคลองท่าเลื่อน สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2999936 2999936
176517 ปรับปรุงถนนทดแทนอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำเขาระกำ สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4999347 4999347
176518 ปรับปรุงถนนภายในโครงการและทำนบดินอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9873775.45 9873775.45
176519 ปรับปรุงถนนภายในโครงการและทำนบดินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4990314.4 4990314.4
176520 ปรับปรุงถนนบนทำนบปิดช่องเขาต่ำที่ 1 อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2091660.97 2091660.97
176521 ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9974435.63 9974435.63
176522 ปรับปรุงถนนภายในโครงการ ปตร.เขาสมิง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9701565.27 9701565.27
176523 ปรับปรุงลานเอนกประสงค์และถนนหลังทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4991313.72 4991313.72
176524 ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ระยะที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9987171.2 9987171.2
176525 ปรับปรุงลานจอดเฮลิคอปเตอร์และถนนภายในสระเก็บน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4992654.23 4992654.23
176526 ปรับปรุงถนนทางเเข้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันนาสูง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1954379.47 1954379.47
176527 ปรับปรุงถนนข้างระบบส่งน้ำคันนาสูงสาย 1 L-MP ระยะที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9941454.4 9941454.4
176534 ปรับปรุงถนนเลียบอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ระยะทาง 0.460 กม. สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1987990 1987990
176591 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั้งขวา ของอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 9.230 กม. สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 14500008.11 14500008.11
176592 ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.640 กม. สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10061144 10061144
176593 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.250 กม. สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 13104796.55 13104796.55
176594 ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800 กม. สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10333939 10333939
176695 ขุดสระเก็บน้ำในเขตโครงการฝายบ้านค่าย โครงการฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2504416 2504416
176697 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 419400 419400
176698 ซ่อมแซมถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 3947910.11 3947910.11
176699 ซ่อมแซมถนนคันคลองระบายน้ำสาย 3 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 495383 495383
176700 ซ่อมแซมถนนคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 498270 498270
176701 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำเค็มคลองโพล้ จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 438516.52 438516.52
176702 ซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำคลองหนองกรับ กม.32+100 ถึง 32+150 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 498800 498800
176703 ขุดลอกคลองระเวิง ระยะ 2 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2693660 2663691.5
176704 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 9019144.58 9019144.58
176708 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1039371.94 1039371.94
176709 สะพาน คศล. ข้ามคลองส่งน้ำสายซอย 2 ขวา กม.1+580 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 25340 25340
176710 สะพาน คศล. ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.2+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 25380 25380
176711 ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.0+247 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 499170.28 499170.28
176712 ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.0+490 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 499907.1 499907.1
176717 ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.0+796 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 499421.65 499421.65
176718 ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.0+970 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 499526.72 499526.72
176719 ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.1+150 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 498623.65 498623.65
176720 ซ่อมแซมประตูน้ำอาคารควบคุมการจ่ายน้ำ จุดจ่ายน้ำเพิ่มเติม 3 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 299734.45 299734.45
176721 ซ่อมแซมอาคาร air valve ท่อส่งน้ำฝั่งขวา จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 488686.53 488686.53
176722 ซ่อมแซมหินเรียงหน้าสถานีสูบน้ำโซนขยายเพิ่มเติม จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 499778.42 499778.42
176723 ซ่อมแซมอาคารจุดจ่ายน้ำเพิ่มเติมท่อส่งน้ำฝั่งขวา จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 199711.65 199711.65
176724 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.4+000 - 7+000 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 489648.96 489648.96
176725 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.19+000 - 22+000 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 489648.96 489648.96
176726 ซ่อมแซมชุดเปิดทางน้ำ ท้ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 399904.4 399904.4
176727 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 480744 0
176728 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 485232 0
176729 ซ่อมแซม ปตร.ท่าพริกและอาคารประกอบ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 444000 0
176730 ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายร่างหวาย 2 จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 10000 10000
176731 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาระกำ - คลองควายแขวน จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 470000 0
176732 ซ่อมแซมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำคลองโสน จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 460000 460000
176787 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลอง 21 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกาอำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 927681.3 927681.3
176795 ซ่อมแซมอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทานจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 149807.08 9000
176801 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองระโอก จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 441438.8 441438.8
176802 ปรับปรุงบ้านพักรับรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 311640 311640
176814 ระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน-อ่างประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11676678.9 11676678.9
176828 อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน ตำบลนนทรีย์อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2570181.81 2570181.81
176829 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะ 2 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1767422 1767422
176830 ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 13711308.22 13711308.22
176858 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งเซนต์ปอล ระยะที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 36720022.67 36720022.67
176860 ซ่่อมแซมและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 8994610 8994610
176908 โครงการอาคารอัดน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 7398 7398
176913 ฝายบ้านคลองปุก ตำบลสะตออำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 21413987.34 21413987.34
176934 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6189942.02 6189942.02
176935 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านว่านเหลือง-เขารูปช้างตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 16806623 16806623
176948 แก้มลิงหนองปลาไหลเผือกตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 859.68 859.68
177018 ฝายบ้านตลาด ตำบลขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 11590121.57 11590105.84
177019 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมันปลา จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 22848872.6 19489970.6
177020 โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำด้านอุปโภค-บริโภค จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 22668197.7 4949318.7
177025 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 22461550.6 22461550.6
177026 โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 48318441.14 48318441.14
177058 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองลึก ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 483120 483120
177059 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองชวดด้วน ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 494100 494100
177060 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองตามี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 479460 479460
177104 ประตูระบายน้ำบ้านท่าระแนะตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 17556814 17556814
177105 ท่อระบายน้ำคลองบางต้นจิกตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 6846790.6 6846790.6
177126 ประตูระบายน้ำคลองสารภี 2 พร้อมสถานีสูบน้ำ ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 16985331.16 16762331.16
177127 งานอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำบางปะกงฝั่งซ้าย กม.70+000 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 14410000 14410000
177167 บริหารจัดการน้ำ .สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 260000 260000
177195 ซ่อมแซมบ้านพักชั้นโท โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1184000 1184000
177196 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โครงการฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 1111421.38 1111421.38
177198 ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายจัดสรรน่ำ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2482311.32 2482311.32
177199 ซ่อมแซมโรงช่างกล โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 498648.2 498648.2
177200 ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 2500730.81 2500730.81
177203 กำจัดวัชพืชบริเวณคลองโพล้ จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 471060 471060
177204 ซ่อมแซมรั้วลวดหนามอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 4980 4980

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-11-19 05:08:56pm