ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
152992 (1.12) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองชวดจิก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152991 (1.11) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.คลองแยกคลองชวดจิก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152990 (1.10) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.คลองบางกระเบา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152988 (1.7) ทำนบชั่วคราวในคลองหอกหาย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152874 (1.86) ปรับปรุงระบบป้องกันตลิ่งแม่น้ำบางปะกงระหว่างจุด J.G.P.3และจุดJ.G.P.4 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152910 (1.170) ซ่อมแซมหินทิ้ง อ่างเก็บน้ำทับลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152911 (1.171) ขุดลอกสระเก็บน้ำศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152912 (1.172) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองเขาล้าน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152913 (1.173) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152914 (1.174) ซ่อมเซมคันคลองส่งน่ำโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎร หมู่ 8 บ้านคลองทราย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152976 (1.1) ทำนบดินท่าเนินจันทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152982 (1.2) ทำนบชั่วคราวคลองบึงกระจับ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152983 (1.3) ทำนบชั่วคราวในกลางคลองต้นสะตือ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152984 (1.4) ทำนบชั่วคราวในคลองข้างโรงสี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152985 (1.5) ทำนบชั่วคราวในคลองด้วน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152986 (1.6) ทำนบชั่วคราวในคลองต้นตาล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152987 (1.8) ทำนบชั่วคราวในคลองหอทอง(เดิม) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152989 (1.9) ทำนบชั่วคราวในคลองหูช้าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152996 (1.17) ป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ทรบ.คลองท่าเลื่อน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
152998 (1.20) ปิดทำนบชั่วคราวคลองลาวน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 0 0
153002 (1.21) ปิดทำนบชั่วคราว คลองทางเกวียน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153003 (1.22) ปิดทำนบชั่วคราว คลองบางผึ้ง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153004 (1.23) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองตาโต (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153005 (1.24) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองตาลอย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153006 (1.25) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองบางซ่อน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153007 (1.26) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองสนามจันทร์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153012 (1.27) อาคารชลประทาน ปตร.คลองต้นหมัน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153013 (1.28) อาคารชลประทาน ปตร.คลองทรายมูล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153014 (1.29) อาคารชลประทาน ปตร.คลองท่าทองหลาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153015 (1.30) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางข้าว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153016 (1.31) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางนาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153017 (1.32) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางไผ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153018 (1.33) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางหัก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153021 (1.34) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบ้านโพธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153022 (1.35) อาคารชลประทาน . ทรบ.คลองบางผึ้งเก่า (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153023 (1.36) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองหลอดยอ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153024 (1.37) อาคารชลประทาน ท่อลอดถนนคลองตากวย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153025 (1.38) อาคารชลประทาน ปตร.คลองท่าแค (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153026 (1.39) อาคารชลประทาน ปตร.คลองทุ่งช้าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153027 (1.40) อาคารชลประทาน ปตร.คลองนาบน (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153028 (1.41) อาคารชลประทาน ปตร.คลองนาล่าง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153029 (1.42) อาคารชลประทาน ปตร.คลองหนองบัว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153030 (1.43) อาคารชลประทาน ปตร.คลองหลอดยายคำ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153032 (1.29) ขุดสระโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ขยายผลของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153033 (23) ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักแก้มลิงหนองตะพอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153034 (1.167) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153035 (1.169) ซ่อมแซมเขื่อนดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153063 (1.45) ปรับปรุงระบบประปาหัวงานอ่างเก็บน้ำดอกกราย โครงการชลประทานระยอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153064 (1.46) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153065 (1.47) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพัก ระดับ3-4, 5-6 และ 7-8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153066 (1.48) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงช่างกล 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153067 (1.49) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบนสันเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153068 (1.50) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานเอนกประสงค์ท้ายเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153069 (1.51) ปรับปรุงระบบสื่อสารที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153072 (1.52) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน GALLERY โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153164 (1.2130) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำพระปรง โครงการชลประทานสระแก้ว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153162 (1.83) ท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำบ้านหนองยาง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153163 (1.84) คลองส่งน้ำสายใหญ่ท่าลาด กม.40+300-43+300 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153165 (1.2151) ซ่อมเสริมอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล โครงการชลประทานตราด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153166 (1.2163) ซ่อมแซมพร้อมติดตั้งแท่น ท่อสูบ-ส่งน้ำสำหรับเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเคลื่อนที่ ขนาด ๓ ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 ชุด พร้อม ขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ KVA. ปตร.คลองบางนาง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153168 (1.2232) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 4.2ขวา ฝั่งขวา กม.0+000 - 3+000 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153169 (1.2245) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1ขวา ฝั่งซ้าย กม.6+215 - 8+100 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153170 (1.35) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153530 (60) อาคารบังคับน้ำบ้านโคกกรวด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153531 (61) ประตูระบายน้ำกลางคลองมโนรมย์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153533 (118) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันนาสูง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153534 (119) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเทศบาลตำบลแสลง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153535 (28) แก้มลิงบ้านคลองมะลิ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153536 (2) ประตูระบายน้ำกลางคลองบางหอย บานระบาย 2 ชั้น (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153578 (59) ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายโครงการฝายบ้านค่าย(12แห่ง) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153677 (42) ท่อระบายน้ำคลองวังใหญ่ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
153680 (16) แก้มลิงทุ่งโพธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155750 (1.2251) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 1L-1L-LMC ช่วงกม. 0+100 - 8+740 โครงการชลประทานนครนายก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155518 (2) ประตูระบายน้ำคลองโพธิ์ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
155519 (20) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160069 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองทับมา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156446 (40) ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุพร้อมขุดลอก ระยะที่ 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156283 (1.2208) ซ่อมแซมลาดตลิ่งอ่างเก็บน้ำบางพระ โครงการชลประทานชลบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156284 (1.2209) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางหัก พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156553 (64) ปรับปรุงระบบป้องกันตลิ่งแม่น้ำบางปะกง จำนวน 4 แห่ง จุดที่ 9 จุดที่ 10,จุดที่ 11 ,จุดที่ 12 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156554 (1.85) งานท่อลอดคลองบางไผ่ (กม.6+827) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156989 อาคารอัดน้ำคลองบางกระทุ่มพร้อมการขุดลอก (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
156990 (1.14) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคารฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157093 472. ปรับปรุงหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลทร จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2561
157094 473. ปรับปรุงหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลทร จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2561
157207 ซ่อมแซมอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา คลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157208 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำท้าย Seepage-Flowmeter กม.1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157209 ซ่อมแซมอาคาร Control House พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา คลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
157567 (1.14) ปรับปรุงถนนเชื่อมต่อสะพาน คสล. ข้ามท้ายทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้ โครงการชลประทานสระแก้ว (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
159836 (2) อาคารบังคับน้ำบ้านหมอมุ่ย (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160125 ซ่อมแซมคลองระบายน้ำหนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160126 ซ่อมแซมอาคารชลประทานบ้านสวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160127 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ คลองหลวง กม.17+000-17+300 จังหวัดชลบุรี (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160128 ซ่อมแซมหินทิ้งคลองประแสร์ จังหวัดระยอง (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160129 ซ่อมแซมหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมจังหวัดระยอง (LS) (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160130 โครงการระบบสูบน้ำผันน้ำคลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
160131 โครงการอาคารอัดน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561
148009 (11) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 12171000 12171000
146391 (1.659) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
154419 อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ Wireless Access Point ย่านความถี่ 2.4 GHz. และ 5 GHz. สำนักงานชลประทานที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เงินทุนหมุนเวียน 2561 23000 23000
154420 อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ Wireless Access Point สำนักงานชลประทานที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เงินทุนหมุนเวียน 2561 5800 5800
154421 ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย สำนักงานชลประทานที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154422 ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน สำนักงานชลประทานที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เงินทุนหมุนเวียน 2561 176500 176500
154423 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำนักงานชลประทานที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เงินทุนหมุนเวียน 2561 9500 9500
154424 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน สำนักงานชลประทานที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เงินทุนหมุนเวียน 2561 11000 11000
154425 เครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ สำนักงานชลประทานที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
154426 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
154427 เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 45 มิลลิเมตร สำนักงานชลประทานที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
145728 (31) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี 1 รายการ สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1069000 1069000
155566 ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและติดตั้งวางท่อประปา อาคารสำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.9 เงินกันเหลื่อมปี 2561 718421 718421
159408 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 งบประมาณอื่น ๆ 2561 2600000 2600000
145630 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145631 คันกั้นน้ำคลองบางแสม ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145898 (1.166) กำจัดวัชพืชคลองพานทอง โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 70000 70000 1760 22 1760 22 1760 22 1760 22 1760 22 1760 22 1760 22 1760 22 1760 22 1760 22 1760 22 1760 22 1760 22 1760 22 1760 22 1760 22
146390 (1.658) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
146392 (1.660) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3309500 3309500
146864 (1.95) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000
146952 (1.43) ปรับปรุงระบบประปาและระบบระบายน้ำภายในหัวงาน โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
146953 (1.44) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในบริเวณหัวงาน โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
148654 (1.625) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำหนองค้อ โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
150134 (1.2105) ซ่อมแซมท้าย Control Room อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150135 (1.2106) ซ่อมแซมรางระบายท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150136 (1.2107) ซ่อมแซมลาดด้านหน้าอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150137 (1.2108) ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
150138 (1.2109) ซ่อมแซม ทรบ.คลองจากและขุดลอก โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150139 (1.2110) ซ่อมแซม ทรบ.คลองตารอและขุดลอก โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150140 (1.2111) ซ่อมแซม ทรบ.คลองตาพุกและขุดลอก โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
150141 (1.2112) ซ่อมแซม ทรบ.คลองตาเสือและขุดลอก โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
150142 (1.2113) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหน้าบ้านและขุดลอก โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
150143 (1.2114) ซ่อมแซม ปตร.คลองตำหรุ โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
150181 (1.2152) ซ่อมแซมที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
150190 (1.2161) ซ่อมแซม ทรบ.คลองยายทรัพย์และขุดลอก โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150191 (1.2162) ซ่อมแซม ทรบ.คลองแยกบางแสมและขุดลอก โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150237 (1.2208) ซ่อมแซมลาดตลิ่งอ่างเก็บน้ำบางพระ โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2500000 2500000
150262 (1.2233) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอ่างฯมาบประชัน กม 4+271 โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
150263 (1.2234) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอ่างฯมาบประชัน กม 1+821 โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
150321 (1.2292) ซ่อมแซมอาคารสลายพลังงานท้ายท่อผันน้ำห้วยใหญ่- อ่างฯ ชากนอก โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
152269 (40) ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุพร้อมขุดลอก ระยะที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 88200000 88200000
152355 (1.16) ป้องกันน้ำเค็มตามแนวคลองชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 735000 735000
152870 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำหน้าพระธาตุ ระยะที่ 2 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบกลาง 2561 333000000 140000
156033 264. ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุพร้อมขุดลอก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 13161288 13161288
156370 493. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 1750959 1750959
156371 494. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 4418670 4418670
156372 495. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมาบประชัน จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 1832919 1832919
157156 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไทร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบกลาง 2561 13362000 13362000
160096 ซ่อมแซมคลองระบายน้ำหนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1912000 1912000
157827 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1030000 1030000 41 0 824000 465755.9 90 90
158311 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างฯบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
159395 ซ่อมแซมถนนคันคลองระบายน้ำหนองค้อ - บางพระ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 9200000 9200000
159396 เสริมผิวทางถนนท้ายทำนบดินอ่างบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 2200000 2200000
159397 ถนนรอบอ่างฯห้วยสะพาน ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 10700000 10700000
145400 ขุดลอกห้วยน้ำโจน ภานในศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 1500000 1500000
145401 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาน้อย ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 21000000 21000000
145402 ขุดสระเก็บกักน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 90000000 90000000
146365 (1.633) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 514800 514800
146366 (1.634) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 551600 551600
146367 (1.635) บำรุงรักษาหัวงาน ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 588300 588300
146368 (1.636) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำอ่างฯลุ่มน้ำโจน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 147500 147500
146369 (1.637) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานโครงการและทำนบดินอ่างฯลุ่มน้ำโจน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 243700 243700
146393 (1.661) บำรุงรักษาหัวงานโครงการ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 146900 146900
146394 (1.662) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 831000 831000
146395 (1.663) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1320800 1320800
147238 (1.166) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกร สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
148033 (1.4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 483000 483000
148113 (1.84) คลองส่งน้ำสายใหญ่ท่าลาด กม.40+300-43+300 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7750000 7750000
148237 (1.208) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบม โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4189000 4189000
148246 (1.217) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 1 ซ้าย วังซุง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1047000 1047000
148455 (1.426) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1 ขวา.โขกสับ-รัดควาย-หนองขอน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1949000 1949000
148456 (1.427) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองท่าข้าม-ทดท่าฉิม โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2669800 2669800
148708 (1.679) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 285100 285100
150127 (1.2098) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะคลองระบายท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 10.2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150128 (1.2099) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 10.1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150129 (1.2100) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150130 (1.2101) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 5 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150131 (1.2102) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
150132 (1.2103) ซ่อมแซมคันโอบป้องกันน้ำท่วม อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150192 (1.2163) ซ่อมแซมพร้อมติดตั้งแท่น ท่อสูบ-ส่งน้ำสำหรับเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเคลื่อนที่ ขนาด ๓ ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 ชุด พร้อม ขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ KVA. ปตร.คลองบางนาง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3300000 3300000
150193 (1.2164) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 6ขวา ฝั่งขวา กม.3+300 - 3+500 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
150238 (1.2209) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางหัก พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000
150248 (1.2219) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150261 (1.2232) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 4.2ขวา ฝั่งขวา กม.0+000 - 3+000 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
150274 (1.2245) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1ขวา ฝั่งซ้าย กม.6+215 - 8+100 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2200000 2200000
150275 (1.2246) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1ขวา ฝั่งขวา กม.7+610 - 8+100 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150325 (1.2296) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 3ขวา ฝั่งซ้าย กม.0+000 - 1+585 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
152068 (159) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 138000000 27600000
152341 (1.2) ทำนบชั่วคราวคลองบึงกระจับ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 433400 433400
152360 (1.21) ปิดทำนบชั่วคราว คลองทางเกวียน สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 158100 158100
152361 (1.22) ปิดทำนบชั่วคราว คลองบางผึ้ง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 160300 160300
152362 (1.23) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองตาโต สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 38400 38400
152363 (1.24) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองตาลอย สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 54800 54800
152364 (1.25) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองบางซ่อน สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 48700 48700
152365 (1.26) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองสนามจันทร์ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 50900 50900
152366 (1.27) อาคารชลประทาน ปตร.คลองต้นหมัน สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 38400 38400
152367 (1.28) อาคารชลประทาน ปตร.คลองทรายมูล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 102400 102400
152368 (1.29) อาคารชลประทาน ปตร.คลองท่าทองหลาง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 52000 52000
152369 (1.30) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางข้าว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 249400 249400
152370 (1.31) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางนาง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 97900 97900
152371 (1.32) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางไผ่ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 76000 76000
152372 (1.33) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางหัก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 74600 74600
152373 (1.34) อาคารชลประทาน ปตร.คลองบ้านโพธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 86500 86500
152374 (1.35) อาคารชลประทาน . ทรบ.คลองบางผึ้งเก่า สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 38400 38400
152375 (1.36) อาคารชลประทาน ทรบ.คลองหลอดยอ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32000 32000
152376 (1.37) อาคารชลประทาน ท่อลอดถนนคลองตากวย สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 42900 42900
152377 (1.38) อาคารชลประทาน ปตร.คลองท่าแค สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 91400 91400
152378 (1.39) อาคารชลประทาน ปตร.คลองทุ่งช้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 82200 82200
152379 (1.40) อาคารชลประทาน ปตร.คลองนาบน สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 53000 53000
152380 (1.41) อาคารชลประทาน ปตร.คลองนาล่าง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 89000 89000
152381 (1.42) อาคารชลประทาน ปตร.คลองหนองบัว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32000 32000
152382 (1.43) อาคารชลประทาน ปตร.คลองหลอดยายคำ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 93800 93800
154428 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
154429 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เงินทุนหมุนเวียน 2561 32000 32000
160098 ซ่อมแซมอาคารชลประทานบ้านสวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา (LS) สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1440000 1440000
157831 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000 40 18 800 596272 90 90
158986 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบางนาง-บางหัก กม.16+260 - กม.16+380 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 857800 857800
158987 ซ่อมแซมปตร.คลองบางหัก ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 110000 110000
158988 ซ่อมแซมปตร. กึ่งถาวรคลองหนองขาม ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 196400 196400
158989 ซ่อมแซมปตร. กึ่งถาวรคลองบางหัก - หลอดยายคำ ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 196400 196400
159385 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ท่าลาด (ฝั่งซ้าย) จังหวัดชลบุรี ( กม.37+340 - กม.38+900 ) ตำบลโคกเพลาะ,วัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 9594800 9594800
159386 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ท่าลาด (ฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 ตำบลโคกเพลาะ,วัดโบสถ์,สระสี่เหลี่ยม,ท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 54066000 54066000
159398 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ท่าลาด (ฝั่งซ้าย) กม.5+991 - กม.15+486 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 65254400 65254400
159739 ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 2 (ตามพระราชดำริ) ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 16617000 16617000
159740 บำรุงรักษาอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 12 สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 8900 8900
159741 บำรุงรักษาอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 48400 48400
159742 บำรุงรักษาอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 6 สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 42600 42600
159743 บำรุงรักษาอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 8 สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 62000 62000
159744 บำรุงรักษาอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 10.1 สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 5300 5300
159745 บำรุงรักษาอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 11400 11400
159746 บำรุงรักษาอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 94700 94700
159747 ขุดลอกฝายคลองหนองผักบุ้ง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 484000 484000
159748 ขุดลอกฝายบ้านคุ้มแสงเดือน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 441700 441700
159749 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเขาละลาก ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบประมาณอื่น ๆ 2561 584000 584000
145405 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฆ้อ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145407 โครงการอาคารบังคับน้ำคลองควายแขวน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9500000 9500000
145408 โครงการท่อระบายน้ำคลองไม้ซี้ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5000000 5000000
145409 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเกาะขวาง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145624 ปรับปรุงสระเก็บน้ำอ่าวใหญ่ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
145625 ปรับปรุงคันกั้นน้ำเค็มท่าเลื่อน ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 16000000 16000000
145626 อาคารอัดน้ำบ้านคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30000000 30000000
145627 โครงการซ่อมแซมถนนคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลหนองเสม็ด/หนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 3600000 3600000
145628 โครงการซ่อมแซมถนนคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย ตำบลหนองเสม็ด/หนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4000000 4000000
145629 โครงการซ่อมแซมถนนคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย ตำบลหนองเสม็ด/หนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4200000 4200000
145884 (1.152) กำจัดวัชพืชคลองห้วยแร้ง โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 97500 97500 0 0 0 0 0 0 0 10 0 15 0 30
145894 (1.162) กำจัดวัชพืชคลองโสน โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 65000 65000 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 20
145910 (1.178) กำจัดวัชพืชคลองไม้ซี้ โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 82500 82500 0 0 0 0 0 0 0 10 0 15 0 26
145916 (1.184) กำจัดวัชพืชคลองแอ่ง โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 73100 73100 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15 0 22.5
145917 (1.185) กำจัดวัชพืชคลองสะตอ โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 81300 81300 0 0 0 0 0 0 0 10 0 15 0 25
145919 (1.187) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 10 0 15 0 31
146405 (1.673) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 540000 540000
146406 (1.674) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2206300 2206300
146868 (1.99) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000
147244 (1.172) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองเขาล้าน สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
147245 (1.173) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
147714 (118) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันนาสูง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 49000000 49000000
150126 (1.2097) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองร่างหวาย โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000
150160 (1.2131) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000
150179 (1.2150) ซ่อมแซม งานเสริมสันฝายอ่างเก็บน้ำคลองหลอด 2 โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 430000 430000
150180 (1.2151) ซ่อมเสริมอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2850000 2850000
150210 (1.2181) ซ่อมแซมทำนบดินปิดช่องเขาตัวต่ำที่ 2 และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
150257 (1.2228) ซ่อมเสริมหลังคาโครงยกพร้อมส่วนประกอบอื่น ประตูระบายน้ำแม่น้ำเวฬุ โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 930000 930000
150304 (1.2275) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาสาย 2 ซ้าย จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
150312 (1.2283) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาสาย 1 ซ้าย จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
150313 (1.2284) ซ่อมแซมตลิ่งรอบหัวงานโครงการ โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150314 (1.2285) ซ่อมถนนคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
150316 (1.2287) ซ่อมถนนคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
150320 (1.2291) ซ่อมแซมระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1800000 1800000
152118 (32) ระบบส่งน้ำฝายคลองเจ้า สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44100000 44100000
152271 (42) ท่อระบายน้ำคลองวังใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000
152354 (1.15) ป้องกันน้ำเค็มคลองขวาง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 247000 247000
152356 (1.17) ป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ทรบ.คลองท่าเลื่อน สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 110700 110700
152358 (1.19) ป้องกันน้ำเค็มห้วยแร้ง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 622300 622300
154450 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
154451 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินทุนหมุนเวียน 2561 787000 787000
160094 ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งฝั่งขวาหน้าประตูระบายน้ำเขาสมิง จังหวัดตราด (LS) สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 996000 996000
157830 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบประมาณอื่น ๆ 2561 1290000 1290000
158310 ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำคลองหลอด 2 จังหวัดตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบประมาณอื่น ๆ 2561 990000 990000
158312 ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการกัดเซาะท้ายประตูระบายน้ำเขาสมิง จังหวัดตราด ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบประมาณอื่น ๆ 2561 995000 995000
158316 ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งสระเก็บน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด จังหวัดตราด ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบประมาณอื่น ๆ 2561 1985000 1985000
158318 ซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน้ำของท่อผันน้ำห้วยแร้ง อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จังหวัดตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบประมาณอื่น ๆ 2561 1480000 1480000
158319 ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารควบคุมการระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จังหวัดตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบประมาณอื่น ๆ 2561 850000 850000
158320 ซ่อมแซมทำนบดิน และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ จังหวัดตราด ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบประมาณอื่น ๆ 2561 995000 995000
159402 ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบประมาณอื่น ๆ 2561 28545600 28545600
159403 ปรับปรุงถนนทดแทนน้ำท่วม อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบประมาณอื่น ๆ 2561 8636100 8636100
160103 ซ่อมแซมถนนทางเข้า ปตร.เวฬุ จังหวัดตราด (LS) สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
160104 ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการกัดเซาะอาคารระบายน้ำล้นประตูระบายน้ำเวฬุ จังหวัดตราด (LS) สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
145070 แก้มลิงภายในโรงเรียนนายร้อย จปร. พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 57000000 57000000
145410 ฝายบ้านเนินสะอาด ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 38000000 38000000
145411 ฝายบ้านหนองยาง ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 42000000 42000000
146364 (1.632) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำฯ โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2206300 2206300 20 1800000 302821.55 30 30
146410 (1.678) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150122 (1.2093) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 250000 250000 5 0 75000 0 0 0
150123 (1.2094) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทรายทอง โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 8 135000 0 0 0
150124 (1.2095) ซ่อมแซมหินทิ้งลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโบด โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 9 150000 0 0 0
150125 (1.2096) ซ่อมแซมหินทิ้งลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทอง โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 9 150000 0 0 0
150184 (1.2155) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านากลางคลองวัว กม.0+900 โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 2 60000 0 0 0
150186 (1.2157) ซ่อมแซมคันคลองทองหลางฝั่งซ้าย โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 2 60000 6309 10 10
150215 (1.2186) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือ อ่างเก็บน้ำคลองกลาง และอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000 18 500000 34704.5 30 30
150216 (1.2187) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือ อ่างเก็บน้ำวังบอน และอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000 18 500000 194345.2 30 30
150244 (1.2215) ซ่อมแซมคันคลองบ้านนาฝั่งขวา โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 2 50000 6309 10 10
150247 (1.2218) ซ่อมแซมคันคลองทางกระบือฝั่งซ้าย โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 2 60000 3154.5 10 10
150267 (1.2238) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000 8 135000 0 0 0
150270 (1.2241) ซ่อมแซมคันคลองวัวฝั่งขวา โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 3 70000 9463.5 30 30
150271 (1.2242) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1R-RMC กม.3+000 โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000 3 90000 22712.45 30 30
150272 (1.2243) ซ่อมแซม ทรบ. พร้อมเครื่องกว้านบานระบายคลองแหลมไม้ย้อย กม.4+500 โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 750000 750000 4 100000 33122.25 90 90
150280 (1.2251) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 1L-1L-LMC ช่วงกม. 0+100 - 8+740 โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000 25 700000 132489 90 90
150292 (1.2263) ซ่อมแซมหินทิ้งท้าย ปตร.คลองขุด โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 2 70000 0 0 0
150315 (1.2286) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือ อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000 13 350000 55527.2 30 30
150340 (1.2311) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านากลางคลองวัว กม.2+000 โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000 2 60000 0 0 0
150341 (1.2312) ซ่อมแซมคันคลองอาษาฝั่งซ้าย โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000 2 60000 0 0 0
153135 โครงการระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทอง - อ่างเก็บน้ำคลองโบด (ระยะที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบกลาง 2561 59310000 59310000
153650 อาคารอัดน้ำคลองบางกระทุ่มพร้อมการขุดลอก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000 60 2800000 0 0 0
154430 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก เงินทุนหมุนเวียน 2561 36000 36000
154431 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก เงินทุนหมุนเวียน 2561 33800 33800
154432 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000
154433 เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก เงินทุนหมุนเวียน 2561 52000 52000
154434 เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 45 มิลลิเมตร โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
154435 ปากกาจับเหล็ก ขนาด 150 มม. โครงการชลประทานนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก เงินทุนหมุนเวียน 2561 9000 9000
157241 อ่างเก็บน้ำวัดเขาคอก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2561 946305 946305
157833 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
145390 ฝายบ้านวังสรรพรส 2 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 44224000 44224000
145391 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8600000 8600000
145392 แก้มลิงบ้านเกาะขวาง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 24000000 24000000
145393 ทรบ.คลองหนองฉลาดพร้อมขุดลอก ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7000000 7000000
145394 ทำนบดินบ้านไทรนอง 2 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7000000 7000000
145395 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 50000000 50000000
145396 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเทพนิมิตร ตำบลเทพนิมิตร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 50000000 50000000
145397 อาคารอัดน้ำบ้านวังกระทิง 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 13600000 13600000
145398 ขุดลอกหนองตะพอง ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8000000 8000000
145399 ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 27444000 27444000
145874 (1.142) กำจัดวัชพืช ปตร.เกาะโตนด โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 24000 24000 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 227 3 227 3 600 7.5 600 7.5
145875 (1.143) กำจัดวัชพืช ปตร.คลองอ่าง โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 72000 72000 143 2 143 2 143 2 143 2 143 2 143 2 143 2 143 2 143 2 143 2 654 8 654 8 1784 22.3 1784 22.3
145877 (1.145) กำจัดวัชพืช คลองรำพัน โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32500 32500 562 7 562 7 562 7 562 7 562 7 562 7 562 7 562 7 562 7 562 7 764 9 764 9 800 10 800 10
145879 (1.147) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 48800 48800 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 442 5 442 5 1200 15 1200 15
145880 (1.148) กำจัดวัชพืช คลองบ้านกล้วย โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 32500 32500 570 7 570 7 570 7 570 7 570 7 570 7 570 7 570 7 570 7 570 7 722 9 722 9 800 10 800 10
145887 (1.155) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 162500 162500 319 4 319 4 319 4 319 4 319 4 319 4 319 4 319 4 319 4 319 4 2263 28 2263 28 4000 50 4000 50
145892 (1.160) กำจัดวัชพืช คลองป่าแดง โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 16300 16300 294 4 284 4 284 4 284 4 284 4 284 4 284 4 284 4 284 4 284 4 333 4 333 4 400 5 400 5
145893 (1.161) กำจัดวัชพืช คลองวังโตนด โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 48800 48800 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 1184 15 1184 15 1280 16 1280 16
145899 (1.167) กำจัดวัชพืช ปตร.คลองพลิ้ว โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 36000 36000 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 312 4 312 4 896 11.2 896 11.2
145907 (1.175) กำจัดวัชพืช ปตร.เกาะแมว โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 17500 17500 51 1 51 1 51 1 51 1 51 1 51 1 51 1 51 1 51 1 51 1 51 1 51 1 432 5.4 432 5.4
146370 (1.638) บำรุงรักษาหัวงานอ่างฯคลองศาลทราย โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300500 300500
146374 (1.642) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 362400 362400
146375 (1.643) บำรุงรักษาหัวงานอ่างฯคลองพระพุทธ โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 651100 651100
146376 (1.644) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฝายยางจันทบุรี โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 106600 106600
146384 (1.652) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 671300 671300
146385 (1.653) บำรุงรักษาหัวงานโครงการคลองวังโตนด โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1001700 1001700
146396 (1.664) บำรุงรักษาหัวงานโครงการคันกั้นน้ำแหลมสิงห์ โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 114700 114700
146397 (1.665) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฝายท่าระม้า โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 58400 58400
146402 (1.670) บำรุงรักษาหัวงานโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 31700 31700
146404 (1.672) บำรุงรักษาหัวงานอ่างฯคลองบอน โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 100200 100200
146409 (1.677) บำรุงรักษาหัวงานโครงการคลองภักดีรำไพ โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 985300 985300
146861 (1.92) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 419000 419000
147053 (23) ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักแก้มลิงหนองตะพอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 30000000 30000000
147240 (1.168) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
147715 (119) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเทศบาลตำบลแสลง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 44100000 44100000
147900 (28) แก้มลิงบ้านคลองมะลิ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9800000 9800000
150133 (1.2104) ซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราวคลองท่าเสม็ด โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
150144 (1.2115) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 150000 150000
150145 (1.2116) ขุดลอกตะกอน TOE DRAIN อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
150146 (1.2117) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปาภายในหัวงาน อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
150187 (1.2158) ซ่อมแซมหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะบริเวณอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
150188 (1.2159) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
150194 (1.2165) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือ - ท้ายน้ำโครงการฝายยางจันทบุรี โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1850000 1850000
150211 (1.2182) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้ายน้ำฝั่งขวา โครงการฝายท่าระม้า โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150258 (1.2229) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะคันกั้นน้ำเค็มแหลมสิงห์ กม.10+574 ถึง กม.10+974 โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
150281 (1.2252) ซ่อมแซม ทรบ.คลองรำพัน โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
152340 (1.1) ทำนบดินท่าเนินจันทร์ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 196000 196000
153180 โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบกลาง 2561 2430000 2430000
153181 โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบกลาง 2561 3512000 3512000
153188 โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบกลาง 2561 4556000 4556000
154437 เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 52000 52000
154438 รถกระบะเทหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 120000 120000
154439 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 24800 24800
154440 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154441 อุปกรณ์สลับสัญญาณขนาด 24 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps.(บริหารจัดการได้) โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000
154442 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000
154443 เครื่องเจาะโลหะแบบตั้งพื้น ขนาด 25 มม. โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 35000 35000
154444 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 170000 170000
155517 9. แก้มลิงหนองกะเพลิง ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 14406025 14406025
155587 ฝายคลองใหญ่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 35162 35162
155861 94. ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธพร้อมขุดลอก โครงการชลประทานจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 32903066 32903066
155887 120. แก้มลิงบ้านวังกระทิง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 475689 475689
155955 188. ปรับปรุงระบบระบายน้ำศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ระยะที่ 2ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 1443986 1443986
155969 202. ฝายบ้านนา ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 53916 53916
156034 265. อาคารป้องกันการกัดเซาะคันกั้นน้ำเค็มแหลมสิงห์ ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 3962613 3962613
157829 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1190000 1190000
158952 งานซ่อมแซมถุงฝายยางและระบบปั๊มน้ำฝายยางจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 948000 948000
158953 งานซ่อมแซม ปตร.คลองวังโตนด ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
158954 งานซ่อมแซม ปตร.เกาะโตนด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158955 งานซ่อมแซม ปตร.คลองป่าแดง ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1900000 1900000
158956 งานซ่อมแซม ปตร.คลองอ่าง ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
158957 งานซ่อมแซม ปตร.คลองรำพัน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158958 ซ่อมแซมสะพานน้ำ กม.11+600 คลองสายใหญ่ฝั่งขวา .โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ .โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 2100000 2100000
158959 ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือน้ำ โครงการฝายท่าระม้า โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
158960 ซ่อมแซมรางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ .โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 400000 400000
158961 ซ่อมแซม ปตร.คลองพลิ้ว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 200000 200000
158962 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองภักดีรำไพ ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 800000 800000
145071 แก้มลิงบ้านโคกป่าแพง ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 15000000 15000000
145072 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมันปลา ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 29160000 29160000
145073 อาคารอัดน้ำบ้านโนนกลางและการขุดลอก ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9800000 9800000
145074 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่ง 3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 19000000 19000000
145075 แก้มลิงหนองนาซำเหนือ(หนองแวง) ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2400000 2400000
145076 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำทับลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10880000 10880000
145077 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทับลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่2 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7230000 7230000
145078 อาคารบังคับน้ำคลองโปร่งกระทุ่มพร้อมขุดลอก ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8500000 8500000
145080 แก้มลิงบางยาง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 50000000 50000000
145082 ไซฟอนลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ประจันตคาม กม. 5+500 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000
145083 ปรับปรุงฝายหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4000000 4000000
145084 ปรับปรุงฝายบ้านนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 2000000 2000000
145085 แก้มลิงบ้านเนินสูง ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7000000 7000000
145086 แก้มลิงบางบริบูรณ์ ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 50000000 50000000
145087 ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145088 แก้มลิงบ้านแหลมหิน ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 5600000 5600000
145089 ประตูระบายน้ำคลองสารภี 2 พร้อมสถานีสูบน้ำ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 89000000 89000000
145876 (1.144) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 113800 113800 1000 20 2880 36 2880 36
145905 (1.173) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำทับลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000 2800 45 5090 84 5090 84
145911 (1.179) กำจัดวัชพืช คลองชุมพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 145000 145000 850 12 1900 25 3690 46 3690 46
145915 (1.183) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำ D01 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 293500 293500 250 5 850 10 1500 15 2200 20 2900 23 3710 46 3710 46
146398 (1.666) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 346800 346800
146400 (1.668) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3254600 3254600
146866 (1.97) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1526800 1526800
147241 (1.169) ซ่อมแซมเขื่อนดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 6900000 6900000
147242 (1.170) ซ่อมแซมหินทิ้ง อ่างเก็บน้ำทับลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148240 (1.211) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางกอบัว โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1850000 1850000
148241 (1.212) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง D02 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1200000 1200000
148242 (1.213) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองวังหิน โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1400000 1400000
148243 (1.214) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแยกคลองโคกกะจะ โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
148244 (1.215) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองแขนนาง โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
148245 (1.216) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองท้ายกุด โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150241 (1.2212) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านหาดมะกอก 1 โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 545000 545000
150242 (1.2213) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านคลองลัด 2 โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 555000 555000
150245 (1.2216) ซ่อมแซม หลังทำนบ อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ 2 โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150249 (1.2220) ซ่อมแซม ทรบ.คลองตานพ โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 540000 540000
150250 (1.2221) ซ่อมแซม ทรบ.คลองขุด โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150252 (1.2223) ซ่อมแซม ทรบ.คลองไชยเหนือ โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 565000 565000
150253 (1.2224) ซ่อมแซม คันโอบ ปตร. บางบางกอบัว โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
150254 (1.2225) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
150255 (1.2226) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ (ไซฟอน) กม.4+780 ของคลอง LMC โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150256 (1.2227) ซ่อมแซมรูรั่วเนื่องจากน้ำลอดใต้อาคารประตูระบายน้ำ D01 โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
150286 (1.2257) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านวังหวาย โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 565000 565000
150287 (1.2258) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
150288 (1.2259) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150289 (1.2260) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองห้วยไคร้ โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
150290 (1.2261) ซ่อมแซมฝายห้วยหินแดง โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
150293 (1.2264) ซ่อมแซม ทรบ.บางควาย โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 545000 545000
150298 (1.2269) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านท่าเกวียน 2 โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 550000 550000
150299 (1.2270) ซ่อมแซม ทรบ.ปากกระพอก โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 565000 565000
150300 (1.2271) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านท่าเกวียน 4 โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 568000 568000
150303 (1.2274) ซ่อมแซม ทรบ.คลองชุมพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 650000 650000
150326 (1.2297) ซ่อมแซม ทรบ.ตะเคียนทอง โครงการตะเคียนทอง โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
152349 (1.10) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.คลองบางกระเบา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 107800 107800
152350 (1.11) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.คลองแยกคลองชวดจิก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 103100 103100
152351 (1.12) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองชวดจิก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 105800 105800
153226 แก้มลิงบ้านนาแขม สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบกลาง 2561 5700000 5700000
154436 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี เงินทุนหมุนเวียน 2561 982000 982000
156996 ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 80775000 80775000
160097 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+050 - 2+200 โครงการห้วยไคร้ จังหวัดปราจีนบุรี (LS) สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 480000 480000
157734 ก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปลายคลองท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 4252911 2589000
157832 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
159399 ปรับปรุงถนนคันคลองอาคารบังคับน้ำคลองชุมพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 7560000 7560000
159400 ซ่อมแซมถนนที่ทำการโครงการห้วยไคร้ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2561 6540000 6540000
145091 ประตูระบายน้ำคลองลาวน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 49000000 49000000
145092 โครงการแพร่กระจายน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองระโอก (ระยะที่2) ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 40000000 40000000
145093 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเนินทราย ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 72000000 72000000
145621 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่คลองทับมา (ระยะที่ 2) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 50000000 50000000
145882 (1.150) กำจัดวัชพืช 7 แห่ง โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 220000 220000
146388 (1.656) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 279000 279000
146389 (1.657) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1765000 1765000
146865 (1.96) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1050000 1050000
146954 (1.45) ปรับปรุงระบบประปาหัวงานอ่างเก็บน้ำดอกกราย โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
147027 (1.29) ขุดสระโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ขยายผลของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 5000000 5000000
147243 (1.171) ขุดลอกสระเก็บน้ำศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
147713 (117) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองท่ากระสาว-บ้านหนองละลอก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 49000000 49000000
148238 (1.209) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา แม่น้ำระยอง(เหนือฝายบ้านค่าย) โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
148651 (1.622) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองระโอก แห่งที่1 โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
148712 (1.683) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80000 80000
150115 (1.2086) ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำเค็มบ้านกร่ำ กม. 0+597 โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
150116 (1.2087) ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำเค็มบ้านกร่ำ กม. 1+592 โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
150170 (1.2141) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ประตูระบายน้ำสาย 3 โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
150182 (1.2153) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.8+775 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
150212 (1.2183) ซ่อมแซมหินทิ้ง ปตร.คลองโพล้ โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000
150213 (1.2184) ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำเค็มคลองโพล้ กม. 0+335 โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
150214 (1.2185) ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำเค็มคลองโพล้ กม. 0+890 โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
150217 (1.2188) ซ่อมแซม ปตร. คลองน้ำหู โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000
150233 (1.2204) ซ่อมแซมอาคาร ทรบ. ปากคลองฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา โครงการฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150276 (1.2247) ซ่อมแซมคลองระบายท้าย Outlet อ่างเก็บน้ำดอกกราย โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 450000 450000
150277 (1.2248) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำท้าย spillway อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150278 (1.2249) ซ่อมแซมหินทิ้งคลองส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลท้าย OUTLET โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 970000 970000
150279 (1.2250) ซ่อมแซมท่อลอดถนนรอบอ่างหนองปลาไหลและรางระบายน้ำ โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 980000 980000
150311 (1.2282) ซ่อมแซมคลองผันน้ำคลองน้ำแดง โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
151955 (59) ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายโครงการฝายบ้านค่าย(12แห่ง) สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 15000000 15000000
152039 (145) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอกกราย สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 45000000 45000000
152040 (146) เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 45000000 45000000
152543 (2) อาคารบังคับน้ำบ้านหมอมุ่ย สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 34300000 34300000
152546 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองทับมา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 147000000 147000000
152868 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบกลาง 2561 90634000 10150000
152869 โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบกลาง 2561 203895000 25600000
154445 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 16000 16000
154446 ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 222000 222000
155782 16. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลโครงการชลประทานระยองตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2561 1933250 1933250
155989 221. แก้มลิงหนองคมบาง ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2561 2851585 2851585
156710 โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำจังหวัดระยอง ระยะที่ 3 (โครงการชลประทานระยอง) สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินทุนหมุนเวียน 2561 193670 193670
156997 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 81792000 81792000
157828 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
158308 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบประมาณอื่น ๆ 2561 500000 500000
158314 ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์บังคับน้ำประตูระบายน้ำรัฐอำนวย จังหวัดระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบประมาณอื่น ๆ 2561 5500000 5500000
158990 ซ่อมแซม ทรบ.คลองโพล้ 4 แห่ง ( กม 1+012 ,กม 1+414 , กม 2+756 , กม 3+304) ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบประมาณอื่น ๆ 2561 2000000 2000000
158991 ซ่อมแซม ทรบ.บ้านกร่ำ 3 แห่ง ( กม 2+441 ,กม 4+080 , กม 5+055 ) ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
158992 ซ่อมแซม ทรบ.บ้านเหมืองแร่ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบประมาณอื่น ๆ 2561 1500000 1500000
158993 ซ่อมแซม ปตร.เนินทราย ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบประมาณอื่น ๆ 2561 350000 350000
159390 ซ่อมแซมถนนภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบประมาณอื่น ๆ 2561 6300900 6300900
159391 ซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำเค็มคลองโพล้ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบประมาณอื่น ๆ 2561 7056000 7056000
145098 แก้มลิงบ้านห้วยไคร้ ตำบลเบญขจร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 13000000 13000000
145099 ฝายบ้านศิลารัตน์พัฒนา ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30800000 30800000
145100 ฝายบ้านโนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 71500000 71500000
145101 แก้มลิงบ้านหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8800000 8800000
145102 อาคารอัดน้ำบ้านสุขสำราญและการขุดลอก ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 41800000 41800000
145103 แก้มลิงลำสะโตน ระยะที่2 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 30287000 30287000
145104 แก้มลิงหนองทัพราช ระยะที่ 2 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4416600 4416600
145105 ระบบส่งน้ำจากแก้มลิงลำสะโตนไปปราสาทเขาโล้น ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12429600 12429600
145106 จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 6000000 6000000
145107 ระบบส่งน้ำฝายยางบ้านท่าช้าง ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 49500000 49500000
145108 แก้มลิงบ้านคลองร่วมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 7700000 7700000
145112 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 9103000 9103000
145113 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกสว่างระยะที่2 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4610000 4610000
145114 แก้มลิงบ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 4583000 4583000
145617 สะพาน คสล.ข้ามท้ายทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองพันโป้ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 8800000 8800000
145618 ปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 12000000 12000000
145619 ปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘o พรรษา ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 1500000 1500000
145620 งานวางผังระบบแพร่กระจายน้ำสวนของพ่อ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 1650000 1650000
146383 (1.651) ค่าบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 233300 233300
146411 (1.679) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 317200 317200
146412 (1.680) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1901800 1901800
146783 (1.14) ปรับปรุงถนนเชื่อมต่อสะพาน คสล. ข้ามท้ายทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้ โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7800000 7800000
146867 (1.98) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 973000 973000
147028 (1.30) อาคารอัดน้ำคลองยุทธศาสตร์บ้านห้วยชัน 2 แห่ง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 7000000 7000000
147239 (1.167) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 8250000 8250000
147246 (1.174) ซ่อมเซมคันคลองส่งน่ำโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎร หมู่ 8 บ้านคลองทราย สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 950000 950000
148652 (1.623) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 05 โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4000000 4000000
148713 (1.684) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 80000 80000
150148 (1.2119) ซ่อมแซมที่ทำการ อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 200000 200000
150149 (1.2120) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเขาดินฝั่งขวา โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150150 (1.2121) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำเขาดินตอนล่าง โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
150151 (1.2122) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเขาดินฝั่งซ้าย โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
150152 (1.2123) ซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำเขาเลื่อม โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1500000 1500000
150159 (1.2130) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำพระปรง โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3000000 3000000
150189 (1.2160) ซ่อมแซมหินทิ้งอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 998500 998500
150206 (1.2177) ซ่อมแซมคลังเก็บน้ำมันหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา อ่างท่ากะบาก โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 2 44363.9 44363.9 60 60
150207 (1.2178) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 700000 700000
150208 (1.2179) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างท่ากะบาก โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1700000 1700000 6 129180.1 129180.1 60 60
150240 (1.2211) ซ่อมแซมอาคารควบคุมน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองหมากนัด โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000 4 88725.8 88725.8 60 60
150260 (1.2231) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำป่าไร่ใหม่ โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1976000 1976000
150264 (1.2235) ซ่อมแซมคลอง 2L-RMC อ่างเก็บน้ำเขารัง โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 974000 974000
150291 (1.2262) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำกะวัดกองใหญ่ โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
150305 (1.2276) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3 สาย อ่างช่องกล่ำล่าง โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000 1 18275.6 18275.6 60 60
150317 (1.2288) ซ่อมแซมคลอง 1L-LMC อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1181000 1181000
152801 สระเก็บน้ำบ้านหนองหว้าและระบบกระจายน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ยึดคืน ตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินเขตปฏิรูบที่ดินเพื่อเกษตรกร โดยมิชอบด้วยกฏหมาย No.2879 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบกลาง 2561 144999200 144999200
154452 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว เงินทุนหมุนเวียน 2561 24000 24000
154453 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว เงินทุนหมุนเวียน 2561 36000 36000
154454 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว เงินทุนหมุนเวียน 2561 20000 20000
154455 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว เงินทุนหมุนเวียน 2561 312800 312800
155979 211. ปรับปรุงสันสปิงเวย์อ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่มอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว เงินกันเหลื่อมปี 2561 19480000 19480000
156520 560. แก้มลิงบ้านเหล่าคลองกลาง NO 1404 จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว เงินกันเหลื่อมปี 2561 35181000 35181000
157157 โครงการปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบกลาง 2561 5560000 5560000
157179 แก้มลิงลำสะโตนระยะที่ 3 จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4583000 4583000
157834 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
159406 ปรับปรุงถนนลาดยางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบประมาณอื่น ๆ 2561 17860000 17860000
159407 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงาน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบประมาณอื่น ๆ 2561 11310000 11310000
160293 โครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบกลาง 2561 30000000 30000000
145412 แก้มลิงบ้านท่าชัยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 20000000 20000000
145622 อาคารบังคับน้ำบ้านน้อย ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 25000000 25000000
146407 (1.675) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 158000 158000
146408 (1.676) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 3897100 3897100
146869 (1.100) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 797000 797000
146955 (1.46) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
146956 (1.47) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพัก ระดับ3-4, 5-6 และ 7-8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 300000 300000
146957 (1.48) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงช่างกล 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 350000 350000
146958 (1.49) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบนสันเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 825000 825000
146959 (1.50) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานเอนกประสงค์ท้ายเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1100000 1100000
146960 (1.51) ปรับปรุงระบบสื่อสารที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
146961 (1.52) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน GALLERY โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 4500000 4500000
150296 (1.2267) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย กม.1+500 ถึง กม.3+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150297 (1.2268) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.16+000 ถึง กม.18+500 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150329 (1.2300) ซ่อมแซม GENERATER และอุปกรณ์ไฟฟ้าเขา B โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150330 (1.2301) ซ่อมแซมท่อเชื่อม กม.1+654 คลองซอย 2 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 500000 500000
150331 (1.2302) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา- 2 ขวา กม.0+000 ถึง กม.0+700 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 600000 600000
150332 (1.2303) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำสายใหญ่ 6 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 800000 800000
150333 (1.2304) ซ่อมแซมรางระบายน้ำท้ายเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 850000 850000
150334 (1.2305) ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายซอย 9 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
150335 (1.2306) ขุดลอกตะกอนใน GALLERY โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
150336 (1.2307) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.14+118 ถึง กม.16+052 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 900000 900000
150337 (1.2308) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.11+605 ถึง กม.12+878 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 925000 925000
150338 (1.2309) ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1000000 1000000
150339 (1.2310) ซ่อมแซมติดตั้งทุ่นลอยกันสวะหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 2000000 2000000
151956 (60) อาคารบังคับน้ำบ้านโคกกรวด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 19600000 19600000
154484 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล เงินทุนหมุนเวียน 2561 8500 8500
154485 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล เงินทุนหมุนเวียน 2561 12000 12000
154486 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล เงินทุนหมุนเวียน 2561 7900 7900
154487 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล เงินทุนหมุนเวียน 2561 9000 9000
154488 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล เงินทุนหมุนเวียน 2561 36000 36000
154489 เครื่องอัดลมขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 ลบ.ฟุตต่อนาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล เงินทุนหมุนเวียน 2561 88000 88000
154490 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล เงินทุนหมุนเวียน 2561 47500 47500
157823 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบประมาณอื่น ๆ 2561 1000000 1000000
159404 ถนนคันคลองฝั่งขวาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบประมาณอื่น ๆ 2561 47577500 47577500
159405 คันคลองฝั่งขวาคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา - 2 ขวา ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบประมาณอื่น ๆ 2561 6913400 6913400
145065 ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145064 แก้มลิงหนองลาดตาทา ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145067 แก้มลิงคลองหนองฝาแฝด ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 10000000 10000000
145896 (1.164) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางประกง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 400000 400000 6 6 300000 299914.95 360 360 0 0 0 0 1237 24.75 1237 24.75 1093 28.85 1093 28.85 1476 29.53 3572 71.44 3634 72.44 5877 117.54 5877 117.54 5877 117.54 5877 117.54 5877 117.54 6187 123.75 6187 123.75
146373 (1.641) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 294200 294200 2 2 200000 151375 360 360
146386 (1.654) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 502000 502000 18 18 332000 303240 90 90
146387 (1.655) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 873000 873000 1 1 65000 486107.15 360 360
146403 (1.671) บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 125000 125000 9 9 660000 64996 360 360
146862 (1.93) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 1221000 1221000 1 1 100000 99970.6 360 360
148114 (1.85) งานท่อลอดคลองบางไผ่ (กม.6+827) สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 9900000 9900000 4 4 28000 27990 210 210
148115 (1.86) ปรับปรุงระบบป้องกันตลิ่งแม่น้ำบางปะกงระหว่า