ตารางสรุปค่าจ้างแรงงานและผลการกำจัดวัชพืช


รหัสรายการ ชื่อ หน่วยงาน โครงการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
การจ้างแรงงาน (สะสม) การกำจัดวัชพืช (สะสม)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผน(คน)
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* ในบัญชีฯ
การจ้างแรงงานกษตรกร-ผล(คน)
* แรงงานอื่น ๆ
การจ้างแรงงานกษตรกร
-แผนค่าจ้าง(บาท)
การจ้างแรงงานกษตรกร
-ผลค่าจ้าง(บาท)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน) การจ้างแรงงานกษตรกร-
ระยะเวลาจ้างแรงงาน(วัน)
การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 1 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 2 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 3 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 4 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 5 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 6 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 7 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 8 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 9 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 10 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 11 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 12 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 13 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 14 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 15 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 16 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 17 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 18 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 19 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 20 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 21 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 22 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 23 การกำจัดวัชพืช รอบการรายงานที่ 24
จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่) จำนวนตัน (ตัน) จำนวนไร่ (ไร่)
177215 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งเซนต์ปอล ระยะที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2563 0 0
177216 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมันปลา จังหวัดปราจีนบุรี (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2563 0 0
177217 ประตูระบายน้ำบ้านท่าระแนะตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (ค่าอำนวยการ) สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนกลาง สชป.9 (ค่าอำนวยการ) เงินกันเหลื่อมปี 2563 0 0
180240 (10) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 14726900 14726900
177167 บริหารจัดการน้ำ .สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เงินกันเหลื่อมปี 2563 260000 260000
178128 (1.89) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2144000 2144000
177847 (3) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1337000 1337000
179268 (1.29) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4300000 4300000
179269 (1.30) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
179270 (1.31) ซ่อมแซมบ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000
179274 (1.35) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการหน่วยสื่อสาร สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
176058 โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (โครงการจัดหาน้ำให้แก่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบกลาง 2563 7986200 7986200
177519 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำหนองค้อ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 1456076 1456076
177899 (1.28) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 11 กิโลเมตร โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 6 423700 210 210
178127 (1.88) บริหารการส่งน้ำ ปริมาณ 27,507 ไร่ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
178130 (1.91) บำรุงรักษาหัวงานคลองส่งน้ำสายใหญ่และบำรุงคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 15.74 กม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5500000 5500000 53 4500000 210 210
183996 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3741) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 129600 129600
184334 (1.4079) ซ่อมแซม ทรบ. คลองตามุ้ย ขนาดบานระบาย 1.200x1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 3 103900 90 90
184336 (1.4081) ซ่อมแซม ทรบ.คลองยายทรัพย์ กม.1+368 ขนาดบานระบาย 1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 460000 460000 5 186200 90 90
184351 (1.4096) ซ่อมแซม ปตร. คลองบางแสม กม. 5+356 ขนาดบานระบาย 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 149800 90 90
184352 (1.4097) ซ่อมแซม ปตร. หัวงานพานทอง กม. 0+000 ขนาดบานระบาย 6.00x6.20 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 4 164100 90 90
184459 (1.4204) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบางแสม ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4860000 4860000 1 60000 120 120
184488 (1.4233) ซ่อมแซม ทรบ. กม. 7+345 (หลอดยายเอี่ยม) ขนาดบานระบาย 1.00x1.00 จำนวน 2 ช่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 435000 435000 3 127350 90 90
184489 (1.4234) ซ่อมแซม ปตร. ต้นคลอง กม.0+800 ขนาดบานระบาย 6.00x6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 4 167500 90 90
184490 (1.4235) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินทางระบายน้ำล้น อ่างฯห้วยสะพาน ปริมาณ 300 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 7 255800 90 90
184491 (1.4236) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด จำนวน 2 แห่ง อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2 โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 3 192300 150 150
184495 (1.4240) ซ่อมแซมถนนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 1 ความยาว 700 เมตร โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1250000 1250000 5 200600 90 90
184497 (1.4242) ซ่อมแซมท่อลอดถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองค้อ กม. 1+000 ความยาว 20 เมตร โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 5 208300 90 90
184498 (1.4243) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้น จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลนาจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 4 261600 150 150
176184 ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองหลอดยายคำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2563 6100000 6100000
176188 ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางข้าว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2563 5500000 5500000
176189 ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3ลบ.ม./วินาที จำนวน 20 เครื่องจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2563 61180000 61180000
177525 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2563 13945114 10723300
177898 (1.27) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 6.876 กม. โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 959000 959000 4 0 4 272160 110518 180 180
178109 (1.70) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 4 0 0 272160 0 180 180
178113 (1.74) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ความยาวรวม 66.504 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 696000 696000 5 0 4 340200 225294 180 180
178116 (1.77) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ระยะทาง 83.190 กม. โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1796000 1796000 20 0 20 1360800 996765 180 180
178117 (1.78) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ความยาวรวม 68.510 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 516000 516000 4 0 4 272160 180979 180 180
178120 (1.81) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำอ่างฯลุ่มน้ำโจน จำนวน 9 อ่าง ความยาวรวม 26.541 กม. โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 201000 201000 2 0 2 136080 125101 180 180
178121 (1.82) บำรุงรักษาหัวงาน ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พื้นที่ 260 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 793000 793000 5 0 5 340200 163074 180 180
178124 (1.85) บำรุงรักษาหัวงานโครงการ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พื้นที่ 87.67 ไร่ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 2 0 2 136080 116255 180 180
179266 (1.27) ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารประตูระบายน้ำคลองบางข้าว จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 0 5 164600 171854 60 60
179927 (1.322) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 6 0 6 136080 182574 60 60
183612 (1.3357) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบึงกระจับ2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 15,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0
183624 (1.3369) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแหลมเขา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 19,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0
183768 (1.3513) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเนินตาสด โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 13,248 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 470000 470000
183769 (1.3514) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเนินถ่อน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 9,020 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 320000 320000
183770 (1.3515) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัวสะแก โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 11,275 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
183995 (1.3740) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 165700 165700 0 0 0 0 0 0 0
184364 (1.4109) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 3 0 3 102060 175168 90 90
184365 (1.4110) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งวา อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 3 0 3 68040 47125 60 60
184367 (1.4112) ซ่อมแซมคลองสียัด กม.6+870 - กม.7+070 (ฝั่งขวา) จำนวน 1 งาน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 2 0 2 45360 69502 60 60
184371 (1.4116) ซ่อมแซมคอนกรีตอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง ความยาว 90 เมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 4 0 4 272160 270086 180 180
184424 (1.4169) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 7 0 7 238140 281430 90 90
184427 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.4172) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 7 0 7 238140 0 90 90
184436 (1.4181) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองทาทองหลาง พร้อมส่วนประกอบอื่น จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 15 0 15 393700 375622 60 60
184437 (1.4182) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านชำขวาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 2 0 2 68040 81280 90 90
184438 (1.4183) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านดอนขี้เหล็ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 2 0 2 68040 105845 90 90
184439 (1.4184) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านห้วยสะพานเลือก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 2 0 2 68040 100990 90 90
184443 (1.4188) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 14 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 2 0 2 68040 65625 90 90
184444 (1.4189) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 3 0 3 102060 100485 90 90
184445 (1.4190) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 5 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 4 0 4 90720 105740 60 60
184452 (1.4197) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา ความยาว 4 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 470000 470000 3 0 3 102060 89631 90 90
184453 (1.4198) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 2 ขวา ความยาว 4 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 440000 440000 3 0 3 102060 95440 90 90
184454 (1.4199) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 4 ขวา ความยาว 4 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 3 0 3 102060 69503 90 90
184455 (1.4200) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 5 ขวา ความยาว 4 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 3 0 3 102060 69503 90 90
184457 (1.4202) ซ่อมแซมรางระบายน้ำรับน้ำลงอ่างฯบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 3 0 3 102060 89165 90 90
184465 (1.4210) ซ่อมแซมหลักนำทางถนนคันคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 2 จำนวน 935 ต้น โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 3 0 3 102060 103534 90 90
184468 (1.4213) ซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บน้ำมัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 1 หลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 1 0 1 22680 23609 60 60
184478 (1.4223) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำและรางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองระบม ความยาว 50 เมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 7 0 7 238140 278705 90 90
184480 (1.4225) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลองและเครื่องยกบานระบาย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 23+131 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 1 0 1 7560 8331 20 20
184481 (1.4226) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองเมื่อยแห่งที่ 1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 2 0 2 68040 80095 90 90
184482 (1.4227) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองเมื่อยแห่งที่ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 2 0 2 68040 86951 90 90
184486 (1.4231) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า พร้อมส่วนประกอบอื่น อาคารชลประทานในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จำนวน 12 แห่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1150000 1150000 8 0 8 175400 168228 60 60
184496 (1.4241) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.41+707 จำนวน 1 งาน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 4 0 4 136080 193847 90 90
176511 ปรับปรุงถนนภายในโครงการและทำนบดินอ่างเก็บน้ำเขาระกำ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 6834647 6834647
176512 ปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำเค็มคลองนาเกลือ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 9799950 9799950
176513 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 8998237 8998237
176514 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 9947436 9947436
176515 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 9997860 9997860
176516 ปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำเค็มคลองท่าเลื่อน สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 2999936 2999936
176517 ปรับปรุงถนนทดแทนอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำเขาระกำ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 4999347 4999347
176518 ปรับปรุงถนนภายในโครงการและทำนบดินอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 9873775 9873775
176519 ปรับปรุงถนนภายในโครงการและทำนบดินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 4990314 4990314
176520 ปรับปรุงถนนบนทำนบปิดช่องเขาต่ำที่ 1 อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 2091661 2091661
176521 ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 9974436 9974436
176522 ปรับปรุงถนนภายในโครงการ ปตร.เขาสมิง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 9701565 9701565
176523 ปรับปรุงลานเอนกประสงค์และถนนหลังทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 4991314 4991314
176524 ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ระยะที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 9987171 9987171
176525 ปรับปรุงลานจอดเฮลิคอปเตอร์และถนนภายในสระเก็บน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 4992654 4992654
176526 ปรับปรุงถนนทางเเข้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันนาสูง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 1954379 1954379
176527 ปรับปรุงถนนข้างระบบส่งน้ำคันนาสูงสาย 1 L-MP ระยะที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 9941454 9941454
176591 ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั้งขวา ของอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 9.230 กม. สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 14500008 14500008
176727 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 480744 0
176728 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 485232 0
176729 ซ่อมแซม ปตร.ท่าพริกและอาคารประกอบ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 444000 0
176730 ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายร่างหวาย 2 จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 10000 10000
176731 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาระกำ - คลองควายแขวน จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 470000 0
176732 ซ่อมแซมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำคลองโสน จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 460000 460000
176828 อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน ตำบลนนทรีย์อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 2570182 2570182
176934 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 6189942 6189942
177104 ประตูระบายน้ำบ้านท่าระแนะตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 17556814 17556814
177204 ซ่อมแซมรั้วลวดหนามอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 4980 4980
177524 ระบบส่งน้ำฝายคลองเจ้า ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 25558343 13869816
177681 อาคารอัดน้ำบ้านหินดาด ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เงินกันเหลื่อมปี 2563 1796002 1796002
177913 (1.42) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 4.960 กม. โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 684000 684000 5 2 238000 78111.7 90 90
178188 (1.149) บริหารการส่งน้ำ ระยะทาง 101.628 กม. โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 540000 540000 5 5 260000 67640 210 210
178189 (1.150) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ในเขตโครงการ พื้นที่ 800 ไร่ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2100000 2100000 17 15 1680000 427413.2 210 210
178774 (1.677) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 154 ไร่ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 7 9 380000 142279.65 150 150
180461 (1.206) ซ่อมแซม spillway และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000 17 16 749100 745768.8 90 90
180462 (1.207) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 8 8 228000 227698 60 60
180463 (1.208) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0
180464 (1.209) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเขาสมิง ขนาด 6x6.75 เมตร จำนวน 6 ช่อง โครงการชลประทานตราด ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 7 8 311600 311239.65 90 90
180465 (1.210) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเวฬุ ขนาด 6x6.75 จำนวน 5 ช่อง โครงการชลประทานตราด ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 8 11 334400 333286.95 90 90
180466 (1.211) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว ระยะทาง 9,000 เมตร โครงการชลประทานตราด ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 9 12 386100 385086.95 90 90
180467 (1.212) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 9 13 478100 476950.8 90 90
180468 (1.213) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 01 ระยะทาง 5,000 เมตร โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 7 10 324100 323330.2 90 90
180469 (1.214) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x200 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 590000 590000 4 6 199900 199157.1 90 90
180470 (1.215) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x250 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ โครงการชลประทานตราด ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 620000 620000 6 5 178100 177561.65 60 60
180471 (1.216) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x280 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 6 6 244000 142796.65 90 90
180472 (1.217) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x290 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำคลองโสน โครงการชลประทานตราด ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 830000 830000 6 7 249700 248944.7 90 90
180473 (1.218) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x300 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำคลองหลอด 2 โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 6 7 247000 195689.95 90 90
180475 (1.220) ซ่อมแซมอาคารควบคุมการส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 12 12 502000 501981.9 90 90
180476 (1.221) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000 11 13 488100 485612.5 90 90
176047 โครงการระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ-อ่างเก็บน้ำคลองโบด จ.นครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบกลาง 2563 25952200 25952200
178193 (1.154) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 5 270000 83400 210 210
178198 (1.159) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3000000 3000000 50 50 2150000 781809 210 210
178782 (1.685) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 5 5 300000 53746.95 210 210 14400 180 15200 190 15200 190
179293 (1.54) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อ่างเก็บน้ำคลองกลาง โครงการชลประทานนครนายก ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 10 10 350000 191975 210 210
179294 (1.55) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 6 6 250000 90959 210 210
179295 (1.56) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ขนาด 4 ครอบครัว ปตร.บ้านนา โครงการชลประทานนครนายก ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 5 110000 51874.2 210 210
179296 (1.57) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ขนาด 6 ครอบครัว อ่างเก็บน้ำคลองกลาง โครงการชลประทานนครนายก ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 10 10 400000 131130 210 210
179301 (1.62) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 10 10 400000 100879 210 210
180555 (1.300) ซ่อมแซม ปตร.คลองยาง โครงการชลประทานนครนายก ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 7 7 110000 10920 210 210
180565 (1.310) ซ่อมแซมคันคลองทองหลางฝั่งซ้าย โครงการชลประทานนครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 5 50000 33795 210 210
180566 (1.311) ซ่อมแซมคันคลองทางกระบือฝั่งซ้าย โครงการชลประทานนครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 5 50000 33795 210 210
180567 (1.312) ซ่อมแซมคันคลองบ้านนาฝั่งขวา โครงการชลประทานนครนายก ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 5 50000 33795 210 210
180571 (1.316) ซ่อมแซมคันคลองวัวฝั่งขวา โครงการชลประทานนครนายก ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 5 50000 33795 210 210
180578 (1.323) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำทรายทอง กม. 2+750 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 6 6 100000 40618 210 210
180579 (1.324) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ กม.1+700, 2+200 และ 2+800 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 10 10 550000 366636 210 210
180580 (1.325) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำคลองโบด กม.1+450 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 5 100000 40224 210 210
180581 (1.326) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำทรายทอง กม.0+500 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 5 5 100000 83659.8 210 210
180582 (1.327) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ กม.1+800 และ 2+400 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 5 5 100000 56263 210 210
180588 (1.333) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
180592 (1.337) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองกลาง โครงการชลประทานนครนายก ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 10 10 200000 291288 210 210
180593 (1.338) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำวังบอน โครงการชลประทานนครนายก ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 10 10 200000 268437 210 210
180594 (1.339) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำวังม่วง โครงการชลประทานนครนายก ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 12 12 400000 225192 210 210
180600 (1.345) ซ่อมแซมอาคารชลประทานโครงการคลองยาง 8 แห่ง โครงการชลประทานนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1126600 1126600 9 9 300000 190564 210 210
184002 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3747) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 56400 56400
176795 ซ่อมแซมอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทานจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 149807 9000
176935 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านว่านเหลือง-เขารูปช้างตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 16806623 16806623
177560 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเทศบาลตำบลแสลง ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 7493480 7493480
177538 แก้มลิงบ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 5282451 12207
178100 (1.61) บำรุงรักษาปตร.ทุ่งเบญจา พื้นที่ 42 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 95000 95000 2 1 80700 13422 150 150
178101 (1.62) บำรุงรักษาหัวงานโครงการคันกั้นน้ำเค็มแหลมสิงห์ พื้นที่ 270 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 620000 620000 10 8 527000 132078 210 210
178102 (1.63) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฝายยางจันทบุรี พื้นที่ 50 ไร่ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 110000 110000 2 1 93500 18313 180 180
178103 (1.64) บำรุงรักษาหัวงานและ operate โครงการ ฝายยางท่าระม้า พื้นที่ 67 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 150000 150000 2 3 112000 54686 210 210
178104 (1.65) บำรุงรักษาหัวงานและคลองระบายน้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (คลองภักดีรำไพ) พื้นที่ 800 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1816000 1816000 25 16 1400000 325558 210 210
178105 (1.66) บำรุงรักษาหัวงานอ่างฯ คลองพระพุทธ พื้นที่ 390 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 885000 885000 10 10 560000 402879 210 210
178106 (1.67) บำรุงรักษาหัวงานอ่างฯคลองบอน พื้นที่ 60 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 137000 137000 2 3 112000 64361 210 210
178107 (1.68) บำรุงรักษาหัวงานอ่างฯคลองศาลทราย พื้นที่ 180 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 410000 410000 6 4 336000 159083 210 210
178108 (1.69) บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำคลองประแกด พื้นที่ 200 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 454000 454000 6 6 336000 74962 210 210
179255 (1.16) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว 1 หลัง ภายในโครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 12 8 384000 189571 120 120
179664 (1.59) . ซ่อมแซม ทรบ. กม.0+800 1+300 2+780 ศก.1.50 ม. จำนวน 2 ช่องและ กม.3+500 ศก.1.50 ม. จำนวน 3 ช่อง ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนโครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 18 576000 0 120 120
184310 (1.4055) ขุดลอกตะกอนทรายฝายยางจันทบุรี ปริมาณตะกอนทราย 6,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 6 13 192000 323248 120 120
184311 (1.4056) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านกล้วย ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 2 96000 27961 90 90
184312 (1.4057) ซ่อมแซมขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปตร.ปากคลองภักดีรำไพ ปริมาณตะกอน 35,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
184313 (1.4058) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอน TOE DRAIN อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย 2.5 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 4 10 128000 155647 120 120
184314 (1.4059) ซ่อมแซมถุงฝายยางจันทบุรี ขนาดความสูง 3.50 เมตร ความยาว 85 เมตร โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 6 5 96000 125723 90 90
184315 (1.4060) ซ่อมแซมท่อลอดถนนบริเวณทางเชื่อมถนนทดแทน อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ขนาด 1.50x1.50 ม.จำนวน 2 ช่อง โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 7 10 224000 204961 120 120
184316 (1.4061) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองพุทธ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 4 128000 120 120
184317 (1.4062) ซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราวคลองท่าเสม็ด ยาว 20 เมตร โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 220000 220000 2 3 32000 103131 60 60
184318 (1.4063) ซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราวท่าเนินจันทร์เก็บกักน้ำจืด ยาว 20 เมตร โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 220000 220000 2 3 32000 91492 60 60
184319 (1.4064) ซ่อมแซมทุ่นดักผักตบชวาแบบทุ่นเหล็กยึดด้วยสลิง ความยาว 100 เมตร ปตร.ปากคลองภักดีรำไพ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 4 5 96000 103422 90 90
184320 (1.4065) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 2 48000 90 90
184321 (1.4066) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะหินทิ้ง ระยะทาง 85 เมตร บริเวณอาคารระบายลงลำน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 6 11 192000 153822 120 120
184322 (1.4067) ซ่อมแซมระบบห้องควบคุม ขนาด 3.00x3.00 ม. ปตร.คลองพลิ้ว โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 2 7 100000 156964 60 60
184323 (1.4068) ซ่อมแซมห้องควบคุมระบบสูบน้ำ ขนาด 3.00x10.00 เมตร ปตร.ปลายคลองภักดีรำไพ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 2 6 100000 96453 60 60
184324 (1.4069) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานจันทบุรี พื้นที่ชลประทาน 174,965 ไร่ ตำบลท่าใหม่/หนองตาคง อำเภอท่าใหม่/โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 680000 680000
184325 (1.4070) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ อ่างฯเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะทาง 103.045 กม. โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 779000 779000 10 5 560000 138700 210 210
184326 (1.4071) บำรุงรักษาคันกั้นน้ำเค็มโครงการคลองวังโตนด พื้นที่ 150.00 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 340000 340000 4 4 224000 53831 210 210
184327 (1.4072) บำรุงรักษาโครงการคลองวังโตนด พื้นที่ 665 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 12 4 1008000 34583 210 210
176464 ปรับปรุงถนนคันคลองอาคารบังคับน้ำคลองชุมพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.500 กม. สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 2216001 2216001
177019 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมันปลา จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 22848873 19489971
177058 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองลึก ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 483120 483120
177059 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองชวดด้วน ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 494100 494100
177060 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองตามี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 479460 479460
177126 ประตูระบายน้ำคลองสารภี 2 พร้อมสถานีสูบน้ำ ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2563 16985331 16762331
177937 (1.66) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ระยะทาง 9.10 กิโลเมตร ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1020000 1020000 3 4 174566.7 52403 154 154
178332 (1.293) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 132,000 ไร่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 528000 528000
178334 (1.295) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 26 สาย ระยะทาง 95 กิโลเมตร โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 718000 718000 4 6 235270.05 70326 154 154
178336 (1.297) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 260 กิโลเมตร โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3928000 3928000 12 18 720896.85 702871 154 154
178339 (1.300) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 2,300 ไร่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 5220000 5220000 13 10 37 798909.45 2054015 154 154
179345 (1.106) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 หัวงานโครงการๆ จำนวน 3 หลัง โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 8 8 133003.2 170215 60 60
179350 (1.111) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว หัวงานโครงการๆ จำนวน 1 แถว โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 8 8 190436.4 240499 90 90
179505 (1.36) ระบบส่งน้ำโครงการทำนบบ้านคลองบุสูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 2 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 9500000 9500000 4 4 232755 276506 154 154
180261 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 68900 68900
181351 (1.1096) ซ่อมแซม ทรบ.คลองท่าช้าง กม.30+100 ขนาด 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 780000 780000 6 6 94860 94453 30 30
181356 (1.1101) ซ่อมแซม ทรบ.คลองปลาช่อน 2 กม.50+180 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลประจันคาม อำเภอประจันคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 580000 580000 7 7 97440 97252 30 30
181357 (1.1102) ซ่อมแซม ทรบ.คลองแยกคลองชวดจิก ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการชวดจิก โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 580000 580000 3 3 50800 49567 30 30
181364 (1.1109) ซ่อมแซม ทรบ.ดงไชยมัน กม.47+515 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลประจันคาม อำเภอประจันคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 8 8 107152 106700 30 30
181367 (1.1112) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 3 3 73680.75 188889 65 65
181368 (1.1113) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองชวดจิก ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการชวดจิก โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 3 3 50800 58434 30 30
181369 (1.1114) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 3 73680.75 104856 65 65
181371 (1.1116) ซ่อมแซม ปตร.กระพ้อใหญ่ กม.17+200 ขนาด 6.00x5.50 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2600000 2600000 10 14 373138 332923 90 90
181376 (1.1121) ซ่อมแซม ปตร.คลองวังไทร ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1750000 1750000 10 17 382760 325913 90 90
181380 (1.1125) ซ่อมแซม ปตร.ตะกรุดอ้อม กม.11+824 ขนาด 6.00x5.50 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 10 15 331315 325098 90 90
181387 (1.1132) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.5+000 - 6+500 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 3 4 73680.75 104494 65 65
181388 (1.1133) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-RMC จำนวน 1,620 ตารางเมตร โครงการประจันตคาม ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 2 4 49120.5 110857 65 65
181389 (1.1134) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC ความยาว 1,750 เมตร โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 3 3 73680.75 121541 65 65
181390 (1.1135) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L-RMC ความยาว 1,620 เมตร โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 3 3 77680.75 121541 65 65
181393 (1.1138) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 1,500 เมตร กม.2+000 - 3+500 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 490000 490000
181394 (1.1139) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 2,000 เมตร กม.2+000 - 4+000 โครงการประจันตคาม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000
181400 (1.1145) ซ่อมแซมทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาขนาด 2.00x2.00ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการประจันตคาม ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 4 4 98241 137322 65 65
181401 (1.1146) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้างวัดเพชรเอิม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 6 5 136026 131751 60 60
181402 (1.1147) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองตะเภาลาย โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 5 3 113355 47902 60 60
181403 (1.1148) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองมอญ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 5 4 113355 63869 60 60
181404 (1.1149) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคูตาย้อม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 4 3 90684 47902 60 60
181405 (1.1150) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำหน้าวัดเพชรเอิม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 6 7 136026 133715 60 60
181406 (1.1151) ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายน้ำปลายคลอง D01 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 3 73680.75 141033 65 65
181407 (1.1152) ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายน้ำปลายคลอง 1R-D01 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 1 16912
181408 (1.1153) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.3+140 ประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 3 3 73680.75 96942 65 65
181409 (1.1154) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.0+940 คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 2 2 49120.5 106961 65 65
181410 (1.1155) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.1+817 คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาด 2.0x1.75ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการประจันตคาม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 2 2 49120.5 106961 65 65
181411 (1.1156) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.3+079 คลองสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 3 3 109367.55 109367.55 65 65
181412 (1.1157) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.6+145 คลองสายใหญ่ฝั่งขวา ขนาด 1.75x1.75ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการประจันตคาม ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 3 73680.75 143156 65 65
181413 (1.1158) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ขนาด 0.20ม. จำนวน 3 แห่ง โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 2 2 49120.5 114679 65 65
181414 (1.1159) ซ่อมแซมทางรับน้ำป่า โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 3 73680.75 139521 65 65
181415 (1.1160) ซ่อมแซมบันไดทางขึ้นเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองบางไผ่ โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 8 166407
181416 (1.1161) ซ่อมแซมบันไดทางขึ้นเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปลายคลองท่าแห โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 6 110785
181418 (1.1163) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานปราจีนบุรี ความยาง 20,000 เมตร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 20 2 419252
181421 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.1166) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
181422 (1.1167) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทับลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1,000 เมตร ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 3 4 174566.7 165973 154 154
181427 (1.1172) ซ่อมแซมหินเรียงหินทิ้ง ปตร.D02 ขนาด 6.0x5.0ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการประจันตคาม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 580000 580000 3 3 73680 106179 65 65
181428 (1.1173) ซ่อมแซมหินเรียงหินทิ้ง ปตร.ประจันตคาม โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 3 7 73680.75 172511 65 65
181429 (1.1174) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ขนาด 0.40x0.40 ม. จำนวน 3 แห่ง โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 3 3 73680 112701 65 65
183847 (1.3592) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสำอางค์ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ปริมาณ 51,000 ลบ.ม. ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1985000 1985000
183848 (1.3593) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองห้วยกระบอก โครงการชลประทานปราจีนบุรี ปริมาณ 50,100 ลบ.ม. ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1950000 1950000
176592 ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.640 กม. สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 10061144 10061144
176593 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.250 กม. สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 13104797 13104797
176594 ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800 กม. สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 10333939 10333939
176695 ขุดสระเก็บน้ำในเขตโครงการฝายบ้านค่าย โครงการฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2504416 2504416
176698 ซ่อมแซมถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 3947910 3947910
176699 ซ่อมแซมถนนคันคลองระบายน้ำสาย 3 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 495383 495383
176700 ซ่อมแซมถนนคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 498270 498270
176701 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำเค็มคลองโพล้ จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 438517 438517
176702 ซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำคลองหนองกรับ กม.32+100 ถึง 32+150 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 498800 498800
176703 ขุดลอกคลองระเวิง ระยะ 2 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2693660 2663692
176801 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองระโอก จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 441439 441439
176830 ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 13711308 13711308
177025 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 22461551 22461551
177026 โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 48318441 48318441
177195 ซ่อมแซมบ้านพักชั้นโท โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 1184000 1184000
177196 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โครงการฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 1111421 1111421
177198 ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายจัดสรรน่ำ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2482311 2482311
177199 ซ่อมแซมโรงช่างกล โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 498648 498648
177200 ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 2500731 2500731
177203 กำจัดวัชพืชบริเวณคลองโพล้ จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 471060 471060
177559 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองท่ากระสาว-บ้านหนองละลอก ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 33706269 33500042
177532 ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายโครงการฝายบ้านค่าย(12แห่ง) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 5373094 5265841
177534 เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 44557553 26296958
177535 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 24920226 24920226
177602 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองทับมา ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 106555319 15306018
177659 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลโครงการชลประทานระยองตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 1933250 1933250
177693 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเนินทราย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2563 43000000 7932433
177961 (1.90) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานระยอง ระยะทาง 4.90 กิโลเมตร ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 680000 680000 3 229800 90 90
178513 (1.416) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 330000 330000 6 784000 210 210
178515 (1.418) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 920 ไร่ และคลองส่งน้ำระยะทาง 29 กิโลเมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2400000 2400000
178974 (1.877) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ปริมาณ 62 ไร่ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 8 8 8 16 8 24 8 32 8 40 8 48 8 56 6 62
179390 (1.151) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โครงการชลประทานระยอง จำนวน 2 หลัง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
179391 (1.152) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ชั้นตรี จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 13 1810000 210 210
179392 (1.153) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ปตร.สาย3 จำนวน 2 หลัง โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 161100 60 60
179393 (1.154) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 3 186674 90 90
179394 (1.155) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานระยอง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000
182161 (1.1906) ซ่อมแซม ทรบ.คลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม. 10+950 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 7 388898 90 90
182162 (1.1907) ซ่อมแซม ปตร.ชากขุนวิเศษ โครงการชลประทานระยอง ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 7 399347 90 90
182163 (1.1908) ซ่อมแซมกำแพงคลองผันน้ำคลองน้ำแดง ความยาว 60 เมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 3 140900 90 90
182165 (1.1910) ซ่อมแซมคลอง 8R-LMC ของคลองส่งน้ำคลองใหญ่ ความยาว 20 เมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 4 237000 90 90
182166 (1.1911) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม.23+000โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 7 846300 210 210
182168 (1.1913) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม. 21+700 จำนวน 20 ตารางเมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 30 4043580 210 210
182169 (1.1914) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม. 4+800 โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 10 1287000 210 210
182171 (1.1916) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองน้ำหู โครงการชลประทานระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 10 300000 90 90
182172 (1.1917) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสาย 3 ด้านท้ายน้ำ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 10 322000 90 90
182175 (1.1920) ซ่อมแซมท่อลอดถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 2 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1800000 1800000 1 20000 60 60
182176 (1.1921) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
182180 (1.1925) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองโพล้ จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 7 178000 90 90
182181 (1.1926) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเนินทราย จำนวน 1 แห่ง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 7 178000 90 90
182182 (1.1927) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองระบายน้ำสาย 3 ยาว 120 เมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 980000 980000 8 262000 90 90
182184 (1.1929) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองระโอก จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000 5 50000 30 30
182192 (1.1937) ซ่อมแซมหินทิ้งท้ายคลอง OUTLET อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 7 205000 90 90
182195 (1.1940) ซ่อมแซมอาคารควบคุมการรระบายน้ำลงลำน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำคลองระโอก จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6200000 6200000 10 429000 90 90
182196 (1.1941) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน 2 แห่ง ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 5 150000 90 90
182199 (1.1944) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองระโอก จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 8 214000 90 90
176389 ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทัพราช อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว เงินกันเหลื่อมปี 2563 27399435 27399435
177636 อาคารอัดน้ำบ้านกุดผือ ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว เงินกันเหลื่อมปี 2563 6417171 6417171
177643 ฝายห้วยทรายพร้อมขุดลอก ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว เงินกันเหลื่อมปี 2563 1517833 1517833
177995 (1.124) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 577000 577000 8 7 0 173000 58023 214 214
178610 (1.513) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่อมกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 318000 318000 10 10 0 271000 23760 214 214
178611 (1.514) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3291000 3291000 60 43 0 2303700 1618488 214 214
179419 (1.180) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว อ่างเก็บน้ำพระสทึง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1400000 1400000 20 16 0 425200 153078 214 214
179420 (1.181) ซ่อมแซมบ้านพักหัวงาน ระดับ 3-4 อ่างเก็บน้ำพระปรง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 5 2 0 96100 63396 214 214
179564 (10) อาคารบังคับน้ำคลองยุทธศาสตร์บ้านใหม่ดีงามและขุดลอก ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 40000000 40000000 100 0 33 4218650 998989 214 214
180283 (1.28) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 133900 133900 8 7 0 32950 13160 214 214
182758 (1.2503) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้ กม.0+500 ถึง กม. 0+955 ระยะความยาว 0.45 ก.ม. โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 10 8 0 212100 90047 214 214
182759 (1.2504) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 13.8R อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 1 1 0 3600 3480 214 214
182760 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.2505) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 1 1 0 2100 0 214 214
182761 (1.2506) ซ่อมแซมท่อลอด 1L-RMC อ่างเก็บท่ากะบาก กม.0+450 ระยะความยาว 0.45 ก.ม. โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000 10 10 0 179600 172172 214 214
182762 (1.2507) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 40 32 0 800000 277824 214 214
182763 (1.2508) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0
182764 (1.2509) ซ่อมแซมหินทิ้ง อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 8 8 0 187900 187042 214 214
183986 (1.3731) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำเขารัง ระยะที่ 2 โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7350000 7350000 4 0 0 27300 0 214 214
176397 ปรับปรุงแก้มลิงวัดพระฉายพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล เงินกันเหลื่อมปี 2563 10095370 10095370
176708 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล เงินกันเหลื่อมปี 2563 1039372 1039372
176709 สะพาน คศล. ข้ามคลองส่งน้ำสายซอย 2 ขวา กม.1+580 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล เงินกันเหลื่อมปี 2563 25340 25340
176710 สะพาน คศล. ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.2+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล เงินกันเหลื่อมปี 2563 25380 25380
176802 ปรับปรุงบ้านพักรับรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล เงินกันเหลื่อมปี 2563 311640 311640
176860 ซ่่อมแซมและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล เงินกันเหลื่อมปี 2563 8994610 8994610
178194 (1.155) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล พื้นที่ชลประทาน 20,000 ไร่ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000 3 4 287800 61612.95 210 210
178196 (1.157) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 9 สาย ระยะทาง 23.70 กิโลเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 179000 179000 2 1 66000 50671.2 210 210
178197 (1.158) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 23.66 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 357000 357000 2 1 135000 50671.2 210 210
178199 (1.160) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,661 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3770000 3770000 33 44 3040000 924787.1 210 210
179298 (1.59) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 6 454317.83 180 180
179302 (1.63) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 3 2 227125 9780 150 150
179303 (1.64) ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1900000 1900000 9 12 580609.76 413098.45 150 150
179729 (1.124) ซ่อมแซมอาคารทรงงาน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1500000 1500000 5 336943 150 150
179938 (1.6) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายซอย 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 8212000 8212000 2 3 95600 54171.05 150 150
179939 (1.7) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2340000 2340000 1 1 20400 14663.9 150 150
179940 (1.8) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายแยกซอย 1 ขวา - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7614000 7614000 2 2 88400 39329.3 150 150
179941 (1.9) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายแยกซอย คลองคล้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 7505000 7505000 2 3 87200 52803.95 150 150
180080 (7) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.800 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 10268000 10268000 2 3 134550 68807.2 150 150
180558 (1.303) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำท้ายเขื่อน จำนวน 2,646 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 13 300000 104945.9 150 150
180559 (1.304) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนภายในอุโมค์(Gallery) จำนวน 790 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000 14 24 900000 319488.5 150 150
180563 (1.308) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย ความยาว 12 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2700000 2700000 13 16 1148000 401050.85 210 210
180564 (1.309) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว 10 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2800000 2800000 17 14 1500000 426364.45 210 210
180568 (1.313) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองกรวด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.850 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
180569 (1.314) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองขุนแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.850 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
180570 (1.315) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองสีเสียด-บุ่งเข้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.850 กม. ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
180572 (1.317) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กม. ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
180573 (1.318) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.550 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 320000 320000
180574 (1.319) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
180575 (1.320) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายแยกซอย 1 ขวา - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
180576 (1.321) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายแยกซอย คลองคล้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
180577 (1.322) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
180583 (1.328) ซ่อมแซมทางเข้าอุโมงค์ (Gallery) ระยะทาง 0.5 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 2 2 87894 28116.4 90 90
180589 (1.334) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
180591 (1.336) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในอาคาร River Outlet จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 2 3 80263 25540.8 150 150
180595 (1.340) ซ่อมแซมรางระบายน้ำด้านท้าย SADDLE DAM ความยาว 500 เมตร โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 4 10 272617.84 88723.8 150 150
180596 (1.341) ซ่อมแซมรางระบายน้ำท้ายเขื่อน พื้นที่ 640 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองยครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 3 4 204420.22 65423.35 150 150
180598 (1.343) ซ่อมแซมหินทิ้งท้ายอาคาร Spillway พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2200000 2200000 5 16 460800 167965.4 210 210
180599 (1.344) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวท้ายเขื่อน พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2200000 2200000 8 27 683906.06 641742.3 210 210
176858 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งเซนต์ปอล ระยะที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง เงินกันเหลื่อมปี 2563 36720023 36720023
177127 งานอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำบางปะกงฝั่งซ้าย กม.70+000 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง เงินกันเหลื่อมปี 2563 14410000 14410000
177896 (1.25) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ความยาว 3.5 กม. ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 985000 985000 3 1 180000 73733.75 120 120
178111 (1.72) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง จำนวนพื้นที่ชลประทาน 97,736 ไร่ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 535000 535000 6 6 350000 270720 120 120
178125 (1.86) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง จำนวน 456 ไร่ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1187000 1187000 16 16 900000 669924.75 120 120
178744 (1.647) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง จำนวน 154 ไร่ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 5 3 300000 141043.9 90 90 548 10.96 548 10.96 548 10.96 548 10.96 548 10.96 548 10.96
179256 (1.17) ซ่อมแซมบ้านพัก 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 11 3 320000 105237 120 120
179257 (1.18) ซ่อมแซมบ้านพัก 6 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 11 3 330000 105237 120 120
179259 (1.20) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 3 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000 12 12 350000 349992.4 120 120
179260 (1.21) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 5 5 150000 149980.8 120 120
179261 (1.22) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 10 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 12 12 350000 349963.65 120 120
184328 (1.4073) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย จำนวน 1,500 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 6 6 173000 172750.55 120 120
184346 (1.4091) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย จำนวน 1 อาคาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 7 7 205000 204569.9 120 120
184349 (1.4094) ซ่อมแซม ปตร. กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 17+030 จำนวน 1 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 3 3 103000 102980 120 120
184350 (1.4095) ซ่อมแซม ปตร. กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 7+833 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 7 7 198000 203967.65 120 120
184380 (1.4125) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 8+150 (คลองนา) จำนวน 1,500 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 3 3 100000 99995.2 120 120
184381 (1.4126) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 8+000 - 8+800 ระยะทาง 800 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 4 4 60000 59985.6 120 120
184382 (1.4127) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 27+000 - 28+400 ระยะทาง 1,400 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 2 2 70000 69991.2 120 120
184391 (1.4136) ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะสถานีสูบน้ำสาวชะโงก จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 10 10 300000 209861.5 120 120
184394 (1.4139) ซ่อมแซมถนนหลัง ทรบ. คลองบางกระเสน จำนวน 1,300 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000 4 4 115000 39987.25 120 120
184426 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.4171) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 30 1000000 60 60
184476 (1.4221) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวคลองระบายน้ำ D2 ระยะที่ 1 จำนวน 3,500 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000 10 10 300000 299837 120 120
184477 (1.4222) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ทรบ. คลองซิมปลา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 350000 350000 2 2 70000 69964.8 120 120
184479 (1.4224) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำลงคลองธรรมชาติ 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 12 12 350000 253618.75 120 120
184483 (1.4228) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาจำนวน 19 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 7 7 200000 164296 120 120
184487 (1.4232)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2,500 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 9 9 277000 168128.9 120 120
177894 (1.23) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 4.019 กิโลเมตร ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 433000 433000 3 117000 60 60
178110 (1.71) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด มีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
178115 (1.76) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 80.125 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 605000 605000 8 0 9 378000 302164 90 90
178119 (1.80) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 52.238 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 789000 789000 8 0 9 495000 347266 120 120
178123 (1.84) บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนคลองสียัด พื้นที่ 977 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2217000 2217000 12 0 12 1440000 414671 210 210
178743 (1.646) กำจัดวัชพืช 123.08 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
180075 (2) ถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนเชื่อมต่อถนนคันคลองระบายน้ำ (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 3.200 กม. ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 14234000 14234000 2 100000 90 90
180120 (47) ถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 8.860 กม. ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 25511000 25511000 2 100000 120 120
180121 (48) ถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 10.000 กม. ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 28644000 28644000 2 90000 120 120
183960 (1.3705) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ปริมาณดิน 95,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 4000000 4000000
184363 (1.4108) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำแยก 5ซ้าย พร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน ความยาว 1.900 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 4 4 135000 122322 60 60
184366 (1.4111) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่พร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน กม.33+600 ถึง กม.36+700 ความยาว 2.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 4 1 270000 19142 120 120
184368 (1.4113) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+709 ถึง กม.10+000 ความยาว 9.291 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2500000 2500000 6 8 810000 177987 210 210
184369 (1.4114) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลองซอย 2 ซ้าย ความยาว 2.880 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 3 4 148500 61767 60 60
184370 (1.4115) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลองซอย 3 ซ้าย ความยาว 1.700 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 3 2 148500 42626 60 60
184375 (1.4120) ซ่อมแซมคันคลองซอย 1ขวา กม.0+500 ถึง กม.3+000 ระยะทาง 890 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000
184396 (1.4141) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำของคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.33+695 และ กม.40+230 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 4 1 171000 18942 90 90
184397 (1.4142) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองซอย 3 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 1 135000 18942 60 60
184398 (1.4143) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองแยกซอย 1ซ้าย-6ซ้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 4 5 198000 155516 90 90
184399 (1.4144) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.44+730 , กม.45+670 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 3 2 90000 53982 60 60
184400 (1.4145) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย กม.2+505 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 2 2 90000 41285 60 60
184401 (1.4146) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย กม.2+880 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 2 2 90000 41285 60 60
184402 (1.4147) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.52+200 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 4 1 135000 18942 60 60
184403 (1.4148) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+770 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 4 108000 119348 60 60
184404 (1.4149) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.2+070 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 108000 60 60
184405 (1.4150) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.25+900 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 4 4 135000 121322 60 60
184406 (1.4151) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.3+075 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 4 108000 119348 60 60
184407 (1.4152) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.3+470 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 4 108000 119348 60 60
184408 (1.4153) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.4+340 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 4 108000 119015 60 60
184409 (1.4154) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.29+510 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 4 5 171000 152418 90 90
184410 (1.4155) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำ กม.42+917 กม.44+610 กม.46+530ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัดตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 4 1 171000 19042 90 90
184411 (1.4156) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำคลองแยกซอย 1ซ้าย 6ซ้าย กม.3+920 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 4 5 180000 155516 90 90
184412 (1.4157) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+144 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 2 2 90000 41385 60 60
184413 (1.4158) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+540 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 2 4 90000 64690 60 60
184414 (1.4159) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองซอย 1 ขวา กม.1+450 และ กม.1+960 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 4 3 135000 87229 60 60
184415 (1.4160) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 4 แห่ง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.36+980 ถึง กม.38+970 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 4 1 135000 18942 60 60
184425 (1.4170) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
184440 (1.4185) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำท้ายอาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+540 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2300000 2300000
184451 (1.4196) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบควบคุมการเปิด-ปิดของอาคารระบายน้ำท้ายเขื่อนคลองสียัด จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000 3 3 90000 76929 60 60
184456 (1.4201) ซ่อมแซมรางระบายท้ายอ่าง พร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1450000 1450000 3 4 117000 119348 60 60
184458 (1.4203) ซ่อมแซมลาดตลิ่งคลองระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1950000 1950000 4 2 495000 41885 150 150
184462 (1.4207) ซ่อมแซมสะพานทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.34+251 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 4 1 126000 18942 60 60
176190 ปตร.กลางคลอง 14 กม. 8+300ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2563 17069497 17069497
176191 ปตร.กลางคลอง 14 กม.12+420 ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2563 9037104 9037104
177915 (1.44) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ระยะทาง 2.70 กม. ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 374000 374000 4 6 112000 111928 120 120
178195 (1.156) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก พื้นที่ชลประทาน 387,000 ไร่ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 640000 640000
178200 (1.161) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 243 ไร่ และบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 214 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3775000 3775000 30 24 3775000 1371694.45 210 210
178775 (1.678) กำจัดวัชพืช คลอง 1.1 ขวา คลองส่งน้ำฯ สาย 1 ปริมาณ 108 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 351000 351000 3 9 351000 118915.8 150 150 0 33 0 65 0 103 0 108
178776 (1.679) กำจัดวัชพืช คลอง 2 ขวา คลองส่งน้ำฯ สาย 1 ปริมาณ 30 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 97500 97500 2 3 97500 39779.55 150 150 0 10 0 20 0 27 0 30
178781 (1.684) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำคลองเหมือง ปริมาณ 404 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1287400 1287400 12 7 1287400 221663.35 120 120 0 20 0 30 0 80 0 115 0 170 0 210 0 255 0 285 0 315 0 340 0 375
178785 (1.688) กำจัดวัชพืชคลอง 15 ปริมาณ 70 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 227500 227500 2 3 227500 25914 150 150 0 15 0 30 0 40 0 70
178787 (1.690) กำจัดวัชพืชคลอง 29 ปริมาณ 95 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 151200 151200 2 2 151200 17276 120 120 0 15 0 40 0 50 0 95
178792 (1.695) กำจัดวัชพืชคลอง คลอง 1.1 ซ้าย คลองส่งน้ำฯ สาย 1 ปริมาณ 100 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 325000 325000 3 8 325000 105796.9 150 150 0 30 0 60 0 90 0 100
178793 (1.696) กำจัดวัชพืชคลองซอย 1 ขวา ของคลองแยกร่วม ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 85 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 276200 276200 3 3 276200 107368.4 120 120 0 4 0 6 0 15 0 21 0 29 0 63 0 66 0 66 0 76 0 78 0 80
178795 (1.698) กำจัดวัชพืชคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองแยกร่วม ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 80 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 260000 260000 3 1 260000 78741.4 120 120 0 3 0 5 0 15 0 20 0 27 0 51 0 56 0 56 0 67 0 73 0 75
178797 (1.700) กำจัดวัชพืชคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 105 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 341200 341200 3 3 341200 31934.9 150 150 0 36.75 0 49.75 0 68 0 80.33 0 92.67 0 105
178798 (1.701) กำจัดวัชพืชคลองซอย 2 ขวา ของคลองเหมือง ปริมาณ 43 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 139700 139700 2 4 139700 54047 150 150 0 15 0 33 0 40 0 43
178801 (1.704) กำจัดวัชพืชคลองซอย 3 ขวา ของคลองเหมือง ปริมาณ 43 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 143000 143000 2 4 143000 54047 120 120 0 15 0 33 0 40 0 43
178803 (1.706) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 29 ปริมาณ 40 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 130000 130000 2 2 130000 120 120 0 15 0 17 0 30 0 40
179292 (1.53) ซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 670000 670000 4 3 272000 119831.85 120 120
179297 (1.58) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ขนาด 6 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 6 3 240000 73519 120 120
179299 (1.60) ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคาร ปตร.เตยใหญ่ พื้นที่ 102 ตารางเมตร. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 3 3 150000 109938.5 120 120
179300 (1.61) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 860000 860000 4 3 272000 125216.65 120 120
180527 (1.272) ซ่อมแซม ทรบ. กม.0+590 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 29 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 540000 540000 4 2 129000 97035.95 120 120
180528 (1.273) ซ่อมแซม ทรบ. กม.0+970 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 29 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 560000 560000 4 2 134000 78510 120 120
180529 (1.274) ซ่อมแซม ทรบ.กม.0+130 ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสาย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 4 4 160000 112806.95 120 120
180530 (1.275) ซ่อมแซม ทรบ.กม.0+210,กม.0+256 ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 2 ช่อง ของในคลอง 1L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 795000 795000 4 4 231500 169842.25 120 120
180531 (1.276) ซ่อมแซม ทรบ.กม.0+600,กม.2+700 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ของคันกั้นน้ำบางไพล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 810000 810000 3 3 236000 119701.8 120 120
180532 (1.277) ซ่อมแซม ทรบ.กม.0+800 ขนาด 1.00x1.00 จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 29 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 680000 680000 4 2 164500 95141 120 120
180533 (1.278) ซ่อมแซม ทรบ.กม.1+000 ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 1 ช่อง ของคันกั้นน้ำบางไพล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 3 3 146000 109905.65 120 120
180534 (1.279) ซ่อมแซม ทรบ.กม.1+130 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 29 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 620000 620000 4 2 149500 89606.8 120 120
180535 (1.280) ซ่อมแซม ทรบ.กม.1+150 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ของ 2L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000 4 3 131000 110929.45 120 120
180536 (1.281) ซ่อมแซม ทรบ.กม.1+450 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 29 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 660000 660000 4 2 159000 86472.6 120 120
180537 (1.282) ซ่อมแซม ทรบ.กม.1+800 ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 1 ช่อง ของคลองคูเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 515000 515000 4 4 150500 114611.2 120 120
180538 (1.283) ซ่อมแซม ทรบ.กม.1+900 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ของคันกั้นน้ำบางไพล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 495000 495000 3 3 144500 99749.1 120 120
180539 (1.284) ซ่อมแซม ทรบ.กม.10+110 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ของRMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 4 3 160000 123966.05 120 120
180540 (1.285) ซ่อมแซม ทรบ.กม.16+130 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 680000 680000 4 2 162000 97252.4 120 120
180541 (1.286) ซ่อมแซม ทรบ.กม.19+700 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 3 2 133000 96893.25 120 120
180542 (1.287) ซ่อมแซม ทรบ.กม.19+950 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 520000 520000 3 2 125500 97093.25 120 120
180543 (1.288) ซ่อมแซม ทรบ.กม.2+200 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 29 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000 4 2 157500 95252.4 120 120
180544 (1.289) ซ่อมแซม ทรบ.กม.2+800 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 29 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 640000 640000 4 2 154500 17276 120 120
180545 (1.290) ซ่อมแซม ทรบ.กม.3+500 ขนาด 1.20x1.20 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำ 3 ซ้ายของคลองส่งน้ำสาย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 530000 530000 4 4 154000 108352.2 120 120
180546 (1.291) ซ่อมแซม ทรบ.กม.3+590 ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 1 ทรายมูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000 4 4 146000 117362.35 120 120
180547 (1.292) ซ่อมแซม ทรบ.กม.3+750 ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 1 ช่อง ของคลองคูเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 410000 410000 3 3 120000 80573.85 120 120
180548 (1.293) ซ่อมแซม ทรบ.กม.4+500,13+937 ขนาด ศก.1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000 3 3 145000 104971.45 120 120
180549 (1.294) ซ่อมแซม ทรบ.กม.6+450 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของ 2L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 415000 415000 3 3 121500 99749.1 120 120
180550 (1.295) ซ่อมแซม ทรบ.กม.7+100 - 9+800 ขนาด ศก.1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 535000 535000 3 3 155500 94963.9 120 120
180551 (1.296) ซ่อมแซม ทรบ.คลองตามา กม.6+015 ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 2 ช่อง ของ 1L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 430000 430000 3 4 126000 89902.85 120 120
180552 (1.297) ซ่อมแซม ทรบ.คลองยายเปลี่ยน กม.3+400 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 2L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 595000 595000 3 4 173500 149966.3 120 120
180553 (1.298) ซ่อมแซม ทรบ.มโนรมย์ กม.9+550 ขนาด 2.00x2.25 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 4 3 176000 149632.85 120 120
180554 (1.299) ซ่อมแซม ปตร.กม.9 กม.9+000 ขนาด 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 3 4 174000 163963.2 120 120
180556 (1.301) ซ่อมแซม ปตร.เตยใหญ่ กม.24+290 ขนาด 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000 3 3 237000 85926.5 120 120
180557 (1.302) ซ่อมแซม สะพาน กม.0+000 ขนาด 4.00x28.40 เมตร ข้ามประตูน้ำนายกและเขื่อนนายก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 490000 490000 3 3 133000 49119.25 120 120
180560 (1.305) ซ่อมแซมคลอง 1 ซ้าย คลองส่งน้ำฯ สาย 1 ความยาว 2,800 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1150000 1150000 3 3 334000 129974.45 120 120
180561 (1.306) ซ่อมแซมคลอง 2 ขวา คลองส่งน้ำฯ สาย 1 ความยาว 1,600 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 3 3 247000 94801.05 120 120
180562 (1.307) ซ่อมแซมคลอง 2 ขวา คลองเหมือง ความยาว 1,600 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000 3 4 247000 89961.45 120 120
180587 (1.332) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 5 5 248600 41659.25 180 180
180590 (1.335) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0
180601 (1.346) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ กม.0+000 ขนาด 2.00x2.25 เมตร จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 1.1 ซ้ายฯ สาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 3 3 155000 109905.65 120 120
180602 (1.347) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ กม.0+020 ขนาด 2.00x2.25 เมตร จำนวน 1 ช่อง ของคลอง 1.1 ขวาฯ สาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000 3 3 155000 107875.7 120 120
177105 ท่อระบายน้ำคลองบางต้นจิกตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง เงินกันเหลื่อมปี 2563 6846791 6846791
177939 (1.68) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000
178331 (1.292) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 3268000 3268000
178338 (1.299) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 6261000 6261000 10 4450000 120 120
179211 (1.23) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2000000 2000000
179258 (1.19) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000
179267 (1.28) ซ่อมแซมบ้านพักระดับ 5-6 หัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 1 หลัง ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000
179344 (1.105) ซ่อมแซมบ้านพัก คนงานขนาด 8 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
179346 (1.107) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หัวงานโครงการฯ ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 760000 760000
179347 (1.108) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หัวงานโครงการฯ ระดับ 3-4 จำนวน 2 หลัง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 820000 820000
179348 (1.109) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หัวงานโครงการฯ ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000
179349 (1.110) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หัวงานโครงการฯ ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000
179351 (1.112) ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคาร จำนวน 1 หลัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000
179352 (1.113) ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคาร ปตร.คลองบางพลวง จำนวน 1 หลัง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
179353 (1.114) ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคาร ปตร.คลองหาดยาง จำนวน 1 หลัง ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
181347 (1.1092) ซ่อมแซม ทรบ.คลองชาวเหนือ ขนาด 1.00 ม. จำนวน 3 ช่อง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
181348 (1.1093) ซ่อมแซม ทรบ.คลองด้วน ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000
181349 (1.1094) ซ่อมแซม ทรบ.คลองดักลอบ กม.0+000 ขนาด 2.40x2.40 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
181350 (1.1095) ซ่อมแซม ทรบ.คลองต้นสะตือ ขนาด 1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000
181352 (1.1097) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบางกระเบา ขนาด 0.80 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000
181353 (1.1098) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบางตาล่า กม.0+000 ขนาด 3.00ม.x1.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
181354 (1.1099) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบางยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
181355 (1.1100) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านสร้าง ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000
181358 (1.1103) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหอกหาย ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
181359 (1.1104) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหัวคู้ ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 250000 250000
181360 (1.1105) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหัวเสือ กม.38+400 ขนาด 1.20x1.20ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
181361 (1.1106) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหูช้าง ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
181362 (1.1107) ซ่อมแซม ทรบ.คลองอินทนิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
181363 (1.1108) ซ่อมแซม ทรบ.ชวดบ้านเด่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
181366 (1.1111) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านบำรุ กม.0+000 ขนาด 2.40x2.40 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
181370 (1.1115) ซ่อมแซม ทรบ.ลำผักชี กม.0+000 ขนาด 7.20x2.10 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
181372 (1.1117) ซ่อมแซม ปตร.คลองบางเดชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
181373 (1.1118) ซ่อมแซม ปตร.คลองบางพลวง กม. 0+000 ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
181374 (1.1119) ซ่อมแซม ปตร.คลองบ้าน ขนาด 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
181375 (1.1120) ซ่อมแซม ปตร.คลองบ้านวัด ขนาด 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
181377 (1.1122) ซ่อมแซม ปตร.คลองหอทอง ขนาด 6.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
181378 (1.1123) ซ่อมแซม ปตร.คลองหาดยาง กม. 0+000 ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
181379 (1.1124) ซ่อมแซม ปตร.ดอนใหญ่ กม.0+000 ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
181381 (1.1126) ซ่อมแซม ปตร.น้ำเคี้ยม กม.0+000 ขนาด 12.00x6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
181382 (1.1127) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองสนามพลี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
181383 (1.1128) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองหัวกรด กม.0+000 ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
181384 (1.1129) ซ่อมแซม ปตร.สนามพลี กม.0+000 ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
181385 (1.1130) ซ่อมแซม ปตร.หัวกรด กม.0+000 ขนาด 12.00x6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 700000 700000
181386 (1.1131) ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำคลองหอทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 200000 200000
181391 (1.1136) ซ่อมแซมคันคลองบางไทรใหญ่ ขนาดกว้าง 6 เมตร จาก กม.0+000 - 1+100 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000
181392 (1.1137) ซ่อมแซมคันคลองบางฟ้าผ่า ขนาดกว้าง 5 เมตร จาก กม.0+000 - 0+900 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
181395 (1.1140) ซ่อมแซมคันคลองหนองบอน ขนาดกว้าง 5 เมตร จาก กม.0+000 - 0+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 400000 400000
181396 (1.1141) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ทรบ.คลองบางแตนน้อย กม.44+144 ขนาด 2.10x2.40 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1100000 1100000
181397 (1.1142) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบาย ทรบ.คลองบางพาก กม.45+424 ขนาด1.00x1.00ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
181398 (1.1143) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและราวรั้วป้องกันอันตราย ทรบ.คลองลาดต้นเม่า กม.42+600 ขนาด 1.00ม.x1.00ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
181399 (1.1144) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและราวรั้วป้องกันอันตราย ทรบ.คลองสามพอก กม.41+736 ขนาด 1.00ม.x1.00ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 650000 650000
181420 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.1165) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1000000 1000000
181425 (1.1170) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำคลองบางพลวง กม.0+000 ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 600000 600000
181426 (1.1171) ซ่อมแซมหลังคาโครงยกและราวรั้วป้องกันอันตรายจำนวน 1 แห่ง ปตร.คลองบางเขียด กม.40+580 ขนาด 6x4.50 ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1200000 1200000
181432 (1.1177) ซ่อมแซมอาคารและบานระบายปตร.คลองบางแตน จำนวน 1 แห่ง กม.38+168 ขนาด6x4.50ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 900000 900000
184335 (1.4080) ซ่อมแซม ทรบ.คลองตางาน กม.48+127 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
184337 (1.4082) ซ่อมแซม ทรบ.คลองไผ่กลึง จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000
184338 (1.4083) ซ่อมแซม ทรบ.คลองพบ กม.50+219 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
184339 (1.4084) ซ่อมแซม ทรบ.คลองยายคุ้ม กม.48+390 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 300000 300000
184340 (1.4085) ซ่อมแซม ทรบ.คลองลำภู กม.46+672 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 340000 340000
184341 (1.4086) ซ่อมแซม ทรบ.คลองวัด กม.47+193 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000
184342 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.4087) ซ่อมแซม ทรบ.คลองวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 390000 390000
184343 (1.4088) ซ่อมแซม ทรบ.คลองสองสลึง กม.49+815 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 1625900 1625900
184344 (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.4089) ซ่อมแซม ทรบ.ชวดบ้านเด่น กม.0+000 ขนาด 5.40x1.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000
184345 (1.4090) ซ่อมแซม ทรบ.บางขนม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000
184354 (1.4099) ซ่อมแซม ปตร.คลองบางกระดาน กม.46+285 ขนาด 6x6 ม. จำนวน 3 ช่อง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
184355 (1.4100) ซ่อมแซม ปตร.คลองวัดปากน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 450000 450000
184356 (1.4101) ซ่อมแซม ปตร.คูมอญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 750000 750000
184358 (1.4103) ซ่อมแซม ปตร.ชวดพานทอง จำนวน 2 ช่อง ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000
184374 (1.4119) ซ่อมแซมคันคลองชวดบ่าวสาว-คู้บางแตน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
184377 (1.4122) ซ่อมแซมคันคลองบางชีล้อม ขนาดกว้าง 4 เมตร จาก กม.0+000-1+1+200 กม. ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 500000 500000
184383 (1.4128) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบาย ปตร.คลองบางกระเจ็ด กม.52+125 บานโค้ง จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 2400000 2400000
184395 (1.4140) ซ่อมแซมทรบ.คลองชวดทอง จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 550000 550000
184428 (1.4173) ซ่อมแซมปตร.กลางคลองคูมอญ(น้ำฉ่า) จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 850000 850000
184460 (1.4205) ซ่อมแซมสถานีสูบแบบสองทาง คลองคูมอญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 950000 950000
184467 (1.4212) ซ่อมแซมหลังคาโครงยก จำนวน 2 แห่ง และห้องควบคุมสถานีสูบน้ำคลองบางกระดาน จำนวน 1 ห้อง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 800000 800000
176704 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 9019145 9019145
176711 ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.0+247 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 499170 499170
176712 ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.0+490 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 499907 499907
176717 ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.0+796 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 499422 499422
176718 ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.0+970 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 499527 499527
176719 ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.1+150 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 498624 498624
176720 ซ่อมแซมประตูน้ำอาคารควบคุมการจ่ายน้ำ จุดจ่ายน้ำเพิ่มเติม 3 จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 299734 299734
176721 ซ่อมแซมอาคาร air valve ท่อส่งน้ำฝั่งขวา จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 488687 488687
176722 ซ่อมแซมหินเรียงหน้าสถานีสูบน้ำโซนขยายเพิ่มเติม จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 499778 499778
176723 ซ่อมแซมอาคารจุดจ่ายน้ำเพิ่มเติมท่อส่งน้ำฝั่งขวา จังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เงินกันเหลื่อมปี 2563 199712 199712