ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 03:27:51]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.38) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ระยะทาง 30 กิโลเมตร ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 11,982 18/03/2563 11,982 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 3,500,000 3,500,000 75,667 75,667 2.16 0.00 2.00 0.00 2.00 31/03/2563 47,021 5,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.148) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองซอย 22L กม.4+762 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 15,952 19/03/2563 15,952 ลักษณพงษ์ 20/03/2563 753,000 753,000 30,236 30,236 4.02 0.00 4.00 0.00 4.00 31/03/2563 3,121 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.125) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง พื้นที่ ชลประทาน 147,238 ไร่ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 4,266 19/03/2563 4,266 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563 147,238 8,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.128) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ระยะทาง 75 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 49,983 10/03/2563 49,983 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 700,000 700,000 83,319 83,319 11.90 0.00 12.00 0.00 12.00 31/03/2563 25,092 7,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.129) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ระยะทาง 76.950 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 49,994 17/03/2563 49,994 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 30/03/2563 700,000 700,000 119,015 119,015 17.00 0.00 17.00 0.00 17.00 31/03/2563 29,002 8,195 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.130) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ระยะทาง 87.408 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 29,950 04/03/2563 29,950 บริษัท เชียงใหม่ สหมิตร 19/03/2563 700,000 700,000 121,914 121,914 17.42 0.00 17.00 0.00 17.00 31/03/2563 64,045 1,400 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.131) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำห้วยทราย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ระยะทาง 128 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 967,000 967,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 14,442 11/03/2563 14,442 ลักษณพงษ์ 20/03/2563 967,000 967,000 33,328 33,328 3.45 0.00 3.00 0.00 3.00 31/03/2563 56,098 3,250 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.142) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2, 3, 4 พื้นที่ 1,014 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 4,386 18/03/2563 4,386 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 2,300,000 2,300,000 99,982 99,982 4.35 0.00 4.00 0.00 4.00 31/03/2563 25,092 10,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.51) ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,800,000 9,800,000 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 41,520 16/03/2563 41,520 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 30/03/2563 9,417,000 9,417,000 108,314 108,314 1.15 0.00 1.00 0.00 1.00 31/03/2563 147,238 25,780 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.47) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 10L พร้อมขุดลอกตะกอน ยาว 450 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 22,984 17/03/2563 22,984 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 573,000 573,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563 1,895 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.49) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 11L พร้อมขุดลอกตะกอน ยาว 450 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 29,988 17/03/2563 29,988 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 574,000 574,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563 1,120 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.50) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 12L พร้อมขุดลอกตะกอน ยาว 380 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 24,997 17/03/2563 24,997 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 479,000 479,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563 361 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.51) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 9L พร้อมขุดลอกตะกอน ยาว 380 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 19,985 17/03/2563 19,985 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 478,000 478,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563 3,073 175 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.52) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.7+000 - กม.8+420 ยาว 1,420 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 88,267 18/03/2563 88,267 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 30/03/2563 2,860,000 2,860,000 99,982 99,982 3.50 0.00 3.50 0.00 3.50 31/03/2563 45,210 9,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.53) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.8+500 - กม.8+600 ยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 65,102 18/03/2563 65,102 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 30/03/2563 1,915,000 1,915,000 83,319 83,319 4.35 0.00 4.00 0.00 4.00 31/03/2563 78,931 9,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.58) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำท่าเดื่อ กม.0+100-กม.1+329 จำนวน 3,478 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 369,170 03/03/2563 369,170 หจก. ชยากรก้าวหน้า 19/03/2563 1,909,000 1,909,000 49,991 49,991 2.62 0.00 3.00 0.00 3.00 31/03/2563 4,500 1,400 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.63) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 1L - 23L กม.0+000 - กม.2+549 จำนวน 3,260 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 104,966 03/03/2563 104,966 บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด 19/03/2563 1,862,000 1,862,000 308,213 308,213 16.55 0.00 17.00 0.00 17.00 31/03/2563 3,440 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.64) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 1R-1L-23L กม.0+000- กม.2+640 จำนวน 3,920 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 142,664 03/03/2563 142,664 บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด 19/03/2563 2,389,000 2,389,000 358,243 358,243 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 31/03/2563 2,715 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.65) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จำนวน 2,600 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 13,584 11/03/2563 13,584 ลักษณพงษ์ 20/03/2563 1,432,000 1,432,000 90,463 90,463 6.32 0.00 6.00 0.00 6.00 31/03/2563 56,098 65 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.68) ซ่อมแซมคันคลองสายซอย 1L - 23L กม.1+300 - กม.1+807 ยาว 111 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 39,964 03/03/2563 39,964 บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด 19/03/2563 620,000 620,000 81,623 81,623 13.17 0.00 13.00 0.00 13.00 31/03/2563 1,362 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.69) ซ่อมแซมคันคลองสายซอย 23L กม. 14+000 - กม.15+000 ความยาว 270 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 89,782 03/03/2563 89,782 บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด 19/03/2563 1,716,000 1,716,000 123,109 123,109 7.17 0.00 7.00 0.00 7.00 31/03/2563 1,400 760 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.70) ซ่อมแซมคูน้ำ F.T.O. คลองส่งน้ำสายซอย 1L-23L กม.1+700 ความยาว 148 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 39,926 03/03/2563 39,926 บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด 19/03/2563 767,000 767,000 81,585 81,585 10.64 0.00 11.00 0.00 11.00 31/03/2563 1,362 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.84) ซ่อมแซมด้านท้าย F.T.O. LT. กม.3+278 คลองส่งน้ำสายซอย 1L - 22L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 15,952 19/03/2563 15,952 ลักษณพงษ์ 20/03/2563 765,000 765,000 28,567 28,567 3.73 0.00 4.00 0.00 4.00 31/03/2563 1,540 69 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.85) ซ่อมแซมด้านท้ายอาคารน้ำตกของคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.6+900 ยาว 36.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 44,979 10/03/2563 44,979 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 30/03/2563 765,000 765,000 83,998 83,998 10.98 0.00 11.00 0.00 11.00 31/03/2563 80,146 5,860 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.87) ซ่อมแซมท่อลอด Drain Culvert คลองซอย 1L-20L กม.4+038 ยาว 22.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 760,000 760,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 15,952 19/03/2563 15,952 ลักษณพงษ์ 30/03/2563 728,000 728,000 33,328 33,328 4.58 0.00 5.00 0.00 5.00 31/03/2563 3,292 420 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.88) ซ่อมแซมท่อลอด Pipe Drop คลองซอย 2R - 21L กม.1+930 (บ้านหนองโขง) ความยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,350,000 1,350,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 12,864 11/03/2563 12,864 ลักษณพงษ์ 30/03/2563 1,290,000 1,290,000 61,896 61,896 4.80 0.00 5.00 0.00 5.00 31/03/2563 1,065 95 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.89) ซ่อมแซมท่อลอด Pipe Drop คลองส่งน้ำสายซอย 1L - 22L กม.2+340 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 8,576 11/03/2563 8,576 ลักษณพงษ์ 30/03/2563 603,000 603,000 23,806 23,806 3.95 0.00 4.00 0.00 4.00 31/03/2563 868 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.90) ซ่อมแซมท่อลอด Pipe Drop คลองส่งน้ำสายซอย 22L กม.3+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 8,576 11/03/2563 8,576 ลักษณพงษ์ 30/03/2563 650,000 650,000 28,567 28,567 4.39 0.00 4.00 0.00 4.00 31/03/2563 3,121 276 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.91) ซ่อมแซมท่อลอด Pipe Drop คลองส่งน้ำสายซอย 22L กม.4+390 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 590,000 590,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 8,576 11/03/2563 8,576 ลักษณพงษ์ 30/03/2563 564,000 564,000 38,090 38,090 6.75 0.00 7.00 0.00 7.00 31/03/2563 3,121 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.92) ซ่อมแซมท่อลอด Pipe Drop คลองส่งน้ำสายซอย 2R - 21L กม.1+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,630,000 1,630,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 12,864 11/03/2563 12,864 ลักษณพงษ์ 30/03/2563 1,557,000 1,557,000 71,418 71,418 4.59 0.00 5.00 0.00 5.00 31/03/2563 1,065 640 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.93) ซ่อมแซมท่อลอด Pipe Drop คลองส่งน้ำสายซอย 2R - 21L กม.3+360 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 12,864 11/03/2563 12,864 ลักษณพงษ์ 30/03/2563 812,000 812,000 38,090 38,090 4.69 0.00 5.00 0.00 5.00 31/03/2563 1,065 1,650 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.94) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำฝายไม้ไร่รอ กม.6+210 และ กม.6+247 ยาว 24 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 64,319 04/03/2563 64,319 บริษัท เชียงใหม่ นวสิริ 19/03/2563 574,000 574,000 33,327 33,327 5.81 0.00 6.00 0.00 6.00 31/03/2563 11,524 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.95) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายซอย 3L - 23L กม.5+720 ยาว 14 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 59,190 04/03/2563 59,190 หจก. ชยากรก้าวหน้า 19/03/2563 480,000 480,000 71,615 71,615 14.92 0.00 15.00 0.00 15.00 31/03/2563 2,025 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.96) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายซอย 3L - 23L กม.6+016 ยาว 14 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 29,956 03/03/2563 29,956 หจก. ทิพพสาร 19/03/2563 478,000 478,000 63,283 63,283 13.24 0.00 13.00 0.00 13.00 31/03/2563 2,025 740 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.97) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายซอย 3L - 23L กม.7+075 ยาว 14 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 143,390 03/03/2563 143,390 หจก.เชียงใหม่ ตัง อู๋ เซ้ง 19/03/2563 480,000 480,000 71,615 71,615 14.92 0.00 15.00 0.00 15.00 31/03/2563 2,025 652 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.98) ซ่อมแซมท่อลอดถนน Hight Way Culvert คลองส่งน้ำสายซอย 1L-22L กม.2+069 ยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 7,976 19/03/2563 7,976 ลักษณพงษ์ 20/03/2563 239,700 239,700 19,045 19,045 7.95 0.00 8.00 0.00 8.00 31/03/2563 1,540 550 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.99) ซ่อมแซมท่อลอดถนน Hight Way Culvert คลองส่งน้ำสายซอย 21L กม.2+334 ยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 7,976 19/03/2563 7,976 ลักษณพงษ์ 20/03/2563 239,600 239,600 19,045 19,045 7.95 0.00 8.00 0.00 8.00 31/03/2563 1,282 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.100) ซ่อมแซมท่อลอดถนน Hight Way Culvert คลองส่งน้ำสายซอย 22L กม.2+185 ยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 7,976 19/03/2563 7,976 ลักษณพงษ์ 30/03/2563 239,500 239,500 19,045 19,045 7.95 0.00 8.00 0.00 8.00 31/03/2563 640 275 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.101) ซ่อมแซมท่อลอดถนน Road Way Culvert คลองส่งน้ำสายซอย 20L กม.5+090 ความยาว 27.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 13,584 11/03/2563 13,584 ลักษณพงษ์ 20/03/2563 1,338,000 1,338,000 57,134 57,134 4.27 0.00 4.00 0.00 4.00 31/03/2563 1,536 960 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.102) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.1+425 คลองส่งน้ำสายซอย 2L-7L ยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 835,000 835,000 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 24,963 19/03/2563 24,963 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 803,000 803,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563 2,175 1,241 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.103) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายซอย 2L - 7L กม.2+180 ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 22,966 19/03/2563 22,966 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 574,000 574,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563 2,175 1,002 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.104) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายซอย 3L-23L กม.5+220 ยาว 14 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 29,956 03/03/2563 29,956 บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด 19/03/2563 480,000 480,000 71,615 71,615 14.92 0.00 15.00 0.00 15.00 31/03/2563 3,633 915 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.108) ซ่อมแซมทางทิ้งน้ำแม่มาลัย ยาว 70.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 79,880 18/03/2563 79,880 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 30/03/2563 3,349,000 3,349,000 83,319 83,319 2.49 0.00 2.00 0.00 2.00 31/03/2563 1,500 86 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.113) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 15 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 19/11/2562 07/01/2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563 147,238 80,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.114) ซ่อมแซมประตูปากคลองส่งน้ำสายซอย 2R - 21L จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 18,112 11/03/2563 18,112 ลักษณพงษ์ 20/03/2563 239,000 239,000 14,284 14,284 5.98 0.00 6.00 0.00 6.00 31/03/2563 1,065 740 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.115) ซ่อมแซมประตูระบายทรายพร้อมอาคารประกอบฝายแม่แตง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 46,430 18/03/2563 46,430 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 4,343,000 4,343,000 123,783 123,783 2.85 0.00 3.00 0.00 3.00 31/03/2563 147,238 8,960 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.129) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ F.T.O. NO.2 พร้อมอาคารบังคับน้ำ ยาว 1,500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 54,969 23/03/2563 54,969 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 30/03/2563 1,912,000 1,912,000 245,905 245,905 12.86 0.00 13.00 0.00 13.00 31/03/2563 1,071 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.132) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายเจดีย์เนิ้ง ความยาว 110.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 89,782 03/03/2563 89,782 หจก. ทิพพสาร 19/03/2563 1,438,000 1,438,000 148,105 148,105 10.30 0.00 10.00 0.00 10.00 31/03/2563 1,961 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.134) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองงิ้ว ระยะที่ 2 ความยาว 100.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 89,782 03/03/2563 89,782 หจก. ชยากรก้าวหน้า 19/03/2563 1,151,000 1,151,000 139,773 139,773 12.14 0.00 12.00 0.00 12.00 31/03/2563 2,074 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.139) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำบ้านดอนชัย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 11,982 18/03/2563 11,982 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 1,545,000 1,545,000 59,003 59,003 3.82 0.00 4.00 0.00 4.00 31/03/2563 3,692 1,475 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.141) ซ่อมแซมลำเหมืองฮ่อ กม.0+000 ความยาว 154.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 55,716 18/03/2563 55,716 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 30/03/2563 1,907,000 1,907,000 74,987 74,987 3.93 0.00 4.00 0.00 4.00 31/03/2563 1,595 260 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.145) ซ่อมแซมหินก่อท้ายไซฟ่อนแม่สา กม.33+480 ยาว 32.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 34,981 10/03/2563 34,981 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 858,000 858,000 72,201 72,201 8.42 0.00 8.00 0.00 8.00 31/03/2563 86,243 7,450 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.149) ซ่อมแซมอาคารคันคลองซอย 21L กม.7+775 ยาว 22.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 13,584 11/03/2563 13,584 ลักษณพงษ์ 20/03/2563 2,495,000 2,495,000 71,418 71,418 2.86 0.00 3.00 0.00 3.00 31/03/2563 1,282 140 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.150) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลองส่งน้ำฝายไม้ไร่รอ กม.4+360 ยาว 9 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 40,608 17/03/2563 40,608 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 30/03/2563 865,000 865,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563 573 1,250 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.151) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลองส่งน้ำฝายไม้ไร่รอ กม.5+323 ยาว 16 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 89,782 04/03/2563 89,782 หจก. ชยากรก้าวหน้า 19/03/2563 1,439,000 1,439,000 139,773 139,773 9.71 0.00 10.00 0.00 10.00 31/03/2563 364 1,100 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.157) ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 2R - 21L กม.4+120 ความยาว 6.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 12,864 11/03/2563 12,864 ลักษณพงษ์ 30/03/2563 936,000 936,000 42,851 42,851 4.58 0.00 5.00 0.00 5.00 31/03/2563 4,540 74 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.158) ซ่อมแซมอาคารปลายลำเหมืองแม่ตาช่วย คลองส่งน้ำสายซอย 1L - 22L กม.1+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 19,940 19/03/2563 19,940 ลักษณพงษ์ 20/03/2563 2,684,000 2,684,000 9,522 9,522 0.35 0.00 0.50 0.00 0.50 31/03/2563 970 64 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.159) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้าย ลำเหมืองร้องเดื่อ ความยาว 120.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,950,000 2,950,000 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 199,976 04/03/2563 199,976 หจก. ชยากรก้าวหน้า 19/03/2563 2,812,000 2,812,000 249,967 249,967 8.89 0.00 9.00 0.00 9.00 31/03/2563 2,674 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.3301) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้า-ท้าย ฝายแม่แตง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปริมาณดิน 151,149 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 115,790 10/03/2563 115,790 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 19/03/2563 5,000,000 5,000,000 353,827 353,827 7.08 0.00 7.00 0.00 7.00 31/03/2563 147,238 7,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.4450) ซ่อมแซม Drain Culvert คลองซอย 21L กม.0+396 ยาว 22.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,650,000 2,650,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 15,952 19/03/2563 15,952 ลักษณพงษ์ 30/03/2563 2,533,000 2,533,000 14,284 14,284 0.56 0.00 1.00 0.00 1.00 31/03/2563 1,000 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.4451) ซ่อมแซม F.T.O. RT. กม. 3+680 ของคลองส่งน้ำสายซอย 22L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 210,000 210,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 12,864 11/03/2563 12,864 ลักษณพงษ์ 30/03/2563 202,000 202,000 19,045 19,045 9.43 0.00 9.00 0.00 9.00 31/03/2563 1,282 310 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.4452) ซ่อมแซม F.T.O. คลองส่งน้ำสายซอย 20L กม.5+090 (ย้ายจุดเปิด FTO.ใหม่ที่ กม.5+400) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 7,976 19/03/2563 7,976 ลักษณพงษ์ 20/03/2563 335,000 335,000 28,567 28,567 8.53 0.00 9.00 0.00 9.00 31/03/2563 3,120 44 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.4456) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลองทิ้งน้ำแม่ขะจาน กม.0+910 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 64,996 10/03/2563 64,996 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 30/03/2563 1,417,000 1,417,000 116,646 116,646 8.23 0.00 8.00 0.00 8.00 31/03/2563 33,028 6,242 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.16) ปรับปรุง ปตร. กลางคลองเหมืองร้อง 1 แห่ง (กม.7+134) ขนาดบานระบายกว้าง 2.00x 2.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,800,000 9,800,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 69,810 02/03/2563 69,810 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 9,437,000 9,437,000 177,845 177,845 1.88 0.00 2.00 0.00 2.00 31/03/2563 85,641 9,670 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (27) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 2L - 19L ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 13,584 11/03/2563 13,584 ลักษณพงษ์ 20/03/2563 24,364,900 24,364,900 386,194 386,194 1.59 0.00 2.00 0.00 2.00 31/03/2563 1,483 965 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.31) อาคารป้องกันตลิ่งด้านหน้าฝายแม่แตง ระยะที่ 3 ยาว 290 เมตร ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 62,280 16/03/2563 62,280 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 30/03/2563 9,105,000 9,105,000 228,917 228,917 2.51 0.00 3.00 0.00 3.00 31/03/2563 7,238 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (74) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 21L-RMC พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 49,000,000 49,000,000 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 19,970 19/03/2563 19,970 บริษัทสุขุสเซอร์วิส 20/03/2563 48,015,400 48,015,400 19,970 19,970 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563 1,764 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักตามแนวพระราชดำริ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,635,200 20,635,200 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 15/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/05/2562 270,340 28/08/2562 270,340 บริษัท จรัญญา คอนสตรัคชัน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2562 270,340 20,635,200 20,635,200 18,183,921 18,183,921 88.12 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562 600 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ซ่อมแซมบานระบายแก้มลิงฝายแม่แตง ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 16/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2562 12,420 20/09/2562 12,420 หจก. ทิพพสาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2562 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562 148,102 150 1.005
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปากคลองทางทิ้งน้ำท่าเดื่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 16/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2562 11,299 03/07/2562 11,299 หจก. ทิพพสาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2562 350,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562 4,570 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ถนนทางระบายน้ำเหมืองผ่าตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.564กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,627,000 1,627,000 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 09/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/04/2562 09/04/2562 1,580,000 19/08/2562 1,580,000 120 หจก. เชียงใหม่ เอส.พี. คอนสตรัคชัน 29/11/2562 2,372,001 1,627,000 1,580,000 47,000 1,626,982 1,580,000 46,982 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ถนนคันคลองส่งน้ำสายซอย 7L ฝั่งขวา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.332 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,240,000 8,240,000 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 26/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2562 09/04/2562 10/05/2562 10/05/2562 8,000,000 02/07/2562 8,000,000 120 หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร 29/11/2562 14,369,000 8,240,000 8,000,000 240,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 275,000 275,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2561 25/12/2561 275,000 05/03/2562 275,000 90 25/03/2562 25/03/2562 23/06/2562 หจก.ดั้มชัย รับเหมาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2562 544,000 275,000 275,000 99,025 99,025 36.01 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 24,651 2,134 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 41,600 41,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 58,000 58,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 17,800 17,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,600 8,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,300 6,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)