ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 11:52:31]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.1.5) บำรุงรักษาหัวงาน.โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2, 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2562 41,488 02/01/2562 41,488 บจก.สุขุมฯ (แม่แตง) 08/03/2562 2,200,000 2,200,000 1,876,212 1,876,212 85.28 0.00 85.00 0.00 85.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.1.6) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 42,410 05/11/2561 42,410 หจก.ทิพพสาร 08/03/2562 700,000 700,000 674,471 674,471 96.35 0.00 96.00 0.00 96.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.1.7) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 30,127 30,127 หจก.ต.รุ่งทิพย์ 05/11/2561 600,000 600,000 565,322 565,322 94.22 0.00 94.00 0.00 94.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.1.8) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 21,194 14/11/2561 21,194 บจก.เชียงใหม่ลักษณพงษ์ 08/03/2562 800,000 800,000 772,250 772,250 96.53 0.00 96.00 0.00 96.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.1.9) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 30,252 13/11/2561 30,252 บจก.เชียงใหม่ลักษณพงษ์ 08/03/2562 600,000 600,000 557,612 557,612 92.94 0.00 92.00 0.00 92.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.1.23) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2562 38,910 09/01/2562 38,910 บจก.สุขุมฯ (เชียงใหม่) 08/03/2562 1,000,000 1,000,000 920,239 920,239 92.02 0.00 95.00 0.00 95.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.3.1) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 42,705 04/03/2562 42,705 บจก.สุขุมฯ (แม่แตง) 08/03/2562 1,789,056 1,789,056 1,745,265 1,745,265 97.55 0.00 97.00 0.00 97.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ถนนทางระบายน้ำเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.564 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,718,000 82,000 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/04/2562 24/04/2562 01/05/2562 1,580,000 1,580,000 120 หจก.เอส.พี.คอนสตรัคชั่น 21/06/2562 2,372,001 1,627,000 1,580,000 47,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/09/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ถนนคันคลองส่งน้ำสายซอย 7L ฝั่งขวา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.332 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,800,000 14,800,000 14,800,000 14,369,000 431,000 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/03/2562 09/04/2562 02/05/2562 10/05/2562 8,000,000 8,000,000 120 หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/04/2562 02/05/2562 10/06/2562 8,000,000 8,000,000 หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร 21/06/2562 13,870,282 8,240,000 8,000,000 240,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/09/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.4) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 10+963 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,950,000 9,950,000 9,544,000 358,000 9,186,000 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/11/2561 355,000 07/01/2562 355,000 60 07/01/2562 14/01/2562 15/03/2562 บจก.เชียงใหม่สหมิตร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2562 83,010 18/02/2562 83,010 บจก.สุขุมฯ (แม่แตง) 08/03/2562 358,000 9,024,075 358,000 8,666,075 9,020,557 355,000 8,665,557 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 3,944 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.5) ปรับปรุงคลองส่งน้ำเหมืองผ่า สาย 2 กม.1+000 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 7,798,000 7,798,000 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 91,020 14/11/2561 91,020 บจก.สุขุมฯ(สาขาเชียงใหม่) 08/03/2562 7,427,636 7,427,636 7,426,080 7,426,080 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.33) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 28/09/2561 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.34) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายฝายแม่แตง กม.0+320 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,383,000 2,383,000 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 91,210 19/11/2561 91,210 บจก.สุขุมฯ(สาขาแม่แตง) 08/03/2562 2,378,386 2,378,386 2,378,050 2,378,050 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.35) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,159,000 1,159,000 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 25,572 02/11/2561 25,572 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ 08/03/2562 1,011,150 1,011,150 1,010,949 1,010,949 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.36) ซ่อมแซมและติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ประตูระบายน้ำโรงสูบน้ำห้วยแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,150,000 1,150,000 1,113,000 1,113,000 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 16,355 02/11/2561 16,355 หจก.ทิพพสาร 08/03/2562 1,066,730 1,066,730 1,066,508 1,066,508 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.37) ซ่อมแซมและติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ปตร.ปลายคลองแม่ข่าน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,550,000 1,550,000 1,504,000 1,504,000 ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 04/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 19,528 02/11/2561 19,528 หจก.สันทรรศพานิช 08/03/2562 1,360,245 1,360,245 1,359,570 1,359,570 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.38) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,097,000 2,097,000 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 38,299 04/12/2561 38,299 บจก.สุขุมฯ(สาขาแม่แตง) 08/03/2562 2,094,050 2,094,050 2,093,154 2,093,154 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.39) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.2+190 - กม.2+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,430,000 1,430,000 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 31,207 04/12/2561 31,207 บจก.สุขุมฯ(สาขาแม่แตง) 08/03/2562 1,429,892 1,429,892 1,429,892 1,429,892 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.40) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งเหมืองร้อง กม.11+040 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,460,000 2,460,000 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 79,410 17/01/2562 79,410 บจก.สุขุมฯ (แม่แตง) 08/03/2562 2,457,539 2,457,539 2,456,007 2,456,007 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.41) ซ่อมแซมทางทิ้งน้ำเหมืองผ่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 675,000 675,000 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 64,913 01/11/2561 64,913 หจก.สันทรรศพานิช 08/03/2562 675,000 675,000 674,445 674,445 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.42) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 14 ซ้าย กม.0+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 764,000 764,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 43,243 01/11/2561 43,243 บจก.กิติวิบูลย์ 08/03/2562 764,000 764,000 763,456 763,456 99.93 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.43) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 8 ซ้าย กม.1+270 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 573,000 573,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 23,378 23,378 หจก.ชิษชา ธุรกิจก่อสร้าง 05/11/2561 572,772 572,772 572,772 572,772 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.44) ซ่อมแซมท่อลอดถนน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 160,000 160,000 153,000 153,000 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 11,420 06/11/2561 11,420 ร้าน ที ซี.เทรดดิ้ง 08/03/2562 152,815 152,815 152,815 152,815 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.45) ซ่อมแซมไซฟอนคลองส่งน้ำสายซอย 19L กม.1+892 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,489,000 2,489,000 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 34,248 27/11/2561 34,248 บจก.เชียงใหม่ลักษณพงษ์ 08/03/2562 2,486,835 2,486,835 2,486,545 2,486,545 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.46) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 22L กม.5+787 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,430,000 1,430,000 1,373,000 1,373,000 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 82,689 05/11/2561 82,689 บจก.ทรัพย์พัฒนาร่วมค้า 08/03/2562 1,372,985 1,372,985 1,372,985 1,372,985 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.47) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำลำเหมืองภิโล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 939,000 939,000 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 27,918 31/10/2561 27,918 หจก.สันทรรศพานิช 08/03/2562 938,940 938,940 938,940 938,940 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.48) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำลำเหมืองร้องเดื่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 910,000 910,000 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 28,523 31/10/2561 28,523 บจก.เชียงใหม่สหมิตร 08/03/2562 910,000 910,000 907,206 907,206 99.69 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.49) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำลำเหมืองดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 908,000 908,000 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 34,914 31/10/2561 34,914 บจก.เชียงใหม่สหมิตร 08/03/2562 907,761 907,761 907,761 907,761 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.50) ซ่อมแซมอาคารด้านท้ายท่อส่งน้ำเข้านา กม.8+776 คลองส่งน้ำสายซอย 23L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 863,000 863,000 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 18/09/2561 30/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 30,252 13/10/2561 30,252 บจก.เชียงใหม่ลักษณพงษ์ 08/03/2562 863,000 863,000 861,632 861,632 99.84 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.51) ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ กม.43+300 โครงการฯ แม่แตง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,381,000 2,381,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 96,648 13/11/2561 96,648 บจก.สุขุมฯ(สาขาเชียงใหม่) 08/03/2562 2,104,617 2,104,617 2,104,617 2,104,617 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.52) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำแม่ขะจาน กม.0+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,678,000 2,678,000 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 51,066 04/12/2561 51,066 บจก.สุขุมฯ(สาขาแม่แตง) 08/03/2562 2,563,504 2,563,504 2,563,158 2,563,158 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.53) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำเหมืองกลาง ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,192,000 2,192,000 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 42,555 04/12/2561 42,555 บจก.สุขุมฯ(สาขาแม่แตง) 08/03/2562 2,190,107 2,190,107 2,189,998 2,189,998 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.54) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 16 ซ้าย กม.0+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 878,000 878,000 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 41,325 01/11/2561 41,325 หจก.ชยากรก้าวหน้า 08/03/2562 877,956 877,956 877,956 877,956 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.55) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย สวนหลวง ร.9 กม.0+070 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 859,000 859,000 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 32,576 01/11/2561 32,576 บจก.เอส.พี.เอส.คอนตรัคชั่น 08/03/2562 858,953 858,953 858,953 858,953 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.56) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 18 ซ้าย กม.0+146 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 191,000 191,000 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 7,995 01/03/2562 7,995 หจก.ต.รุ่งทิพย์ 08/03/2562 190,629 190,629 190,629 190,629 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.57) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.37+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,671,000 2,671,000 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 45,290 14/11/2561 45,290 บจก.สุขุมฯ(สาขาเชียงใหม่) 08/03/2562 2,514,377 2,514,377 2,514,377 2,514,377 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.58) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 21L กม.0+025-0+220 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 936,000 936,000 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 22,832 27/11/2561 22,832 บจก.เชียงใหม่ลักษณพงษ์ 08/03/2562 936,000 936,000 934,154 934,154 99.80 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.59) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 2L - 19L กม.1+755 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,890,000 1,890,000 1,811,700 1,811,700 แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 34,248 27/11/2561 34,248 บจก.เชียงใหม่สหมิตร 08/03/2562 1,811,700 1,811,700 1,810,055 1,810,055 99.91 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.60) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองส่งน้ำสายซอย 3R - 21L กม.1+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,009,000 2,009,000 ขุนคง หางดง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 28,540 27/11/2561 28,540 บจก.เชียงใหม่ลักษณพงษ์ 08/03/2562 2,007,149 2,007,149 2,007,136 2,007,136 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.61) ซ่อมแซมอาคารด้านท้ายท่อส่งน้ำเข้านา กม.1+760 คลองส่งน้ำสายซอย 3L-23L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 766,000 766,000 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 47,195 31/10/2561 47,195 บจก.กิติวิบูลย์ 08/03/2562 765,818 765,818 765,818 765,818 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.62) ซ่อมแซมหินก่อหน้าอาคาร หน้า-ท้าย ท่อลอดคลองส่งน้ำสายซอย 23L กม.18+165 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 909,000 909,000 บ้ายกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 35,102 31/10/2561 35,102 หจก.สันทรรศพานิช 08/03/2562 908,840 908,840 908,840 908,840 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.63) ซ่อมแซมคลองซอย 19L กม.3+645 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 814,300 814,300 แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 50,467 05/11/2561 50,467 ร้านทวีโชคพาณิชย์ 08/03/2562 814,227 814,227 814,227 814,227 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.64) ซ่อมแซมคลองระบายห้วยทราย บ้านร้องเรือคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,395,000 2,395,000 แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 30,340 30,340 บจก.เชียงใหม่ลักษณพงษ์ 16/11/2561 2,392,496 2,392,496 2,391,176 2,391,176 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.168.65) ซ่อมแซมอาคารด้านท้าย Drain culvert กม.55+184 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,980,000 2,980,000 2,854,000 2,854,000 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 179,704 06/11/2561 179,704 หจก.ชยากรก้าวหน้า 08/03/2562 2,851,820 2,851,820 2,851,813 2,851,813 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.172.1) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/12/2561 483,000 11/03/2562 483,000 บจก.เชียงใหม่สหมิตร 20/03/2562 485,000 491,448 483,000 8,448 491,448 483,000 8,448 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.172.2) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 560,000 560,000 560,000 544,000 16,000 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2561 05/01/2562 14/01/2562 275,000 05/03/2562 275,000 หจก.ดั๊มชัยรับเหมาก่อสร้าง 20/03/2562 537,000 279,809 275,000 4,809 4,809 4,809 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 17/09/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.172.3) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 530,000 530,000 530,000 515,000 15,000 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2561 05/01/2562 14/01/2562 275,000 05/03/2562 275,000 หจก.ดั๊มชัยรับเหมาก่อสร้าง 20/03/2562 515,000 279,809 275,000 4,809 4,809 4,809 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 17/09/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (1.172.4) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 520,000 520,000 520,000 506,000 14,000 น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2561 05/01/2562 14/01/2562 275,000 05/03/2562 275,000 หจก.ดั๊มชัยรับเหมาก่อสร้าง 20/03/2562 500,000 279,809 275,000 4,809 279,809 275,000 4,809 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (10) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 14 ซ้าย กม.0+000 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 14,664,000 14,664,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 96,648 13/11/2561 96,648 บจก.สุขุมฯ(สาขาเชียงใหม่) 28/01/2562 13,632,340 13,632,340 13,573,648 13,573,648 99.57 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (75) แก้มลิงฝายแม่แตง ระยะที่ 2 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 49,250,000 49,250,000 11,366,000 11,366,000 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/10/2561 152,500 152,500 หจก.ต.รุ่งทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/06/2562 449,675 12/06/2562 449,675 หจก.ทิพพสาร 19/06/2562 152,500 12,479,687 12,479,687 8,304,017 8,304,017 66.54 0.00 66.00 0.00 66.00 17/09/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำปิง 3,000 600 1
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (76) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จำนวน 5 แห่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,300,000 60,300,000 23,078,400 23,078,400 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/10/2561 436,950 436,950 บจก.เชียงใหม่สหมิตร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 301,203 301,203 หจก.เชียงใหม่ บีพีซัพพลาย 20/03/2562 436,950 15,645,917 15,645,917 13,631,495 13,631,495 87.12 0.00 87.00 0.00 87.00 17/09/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำปิง 10,500 1,400 1.75
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (54) อาคารป้องกันตลิ่งด้านหน้าฝายแม่แตง ระยะที่ 2 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 14,551,760 14,551,760 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 22/10/2561 30/10/2561 2,396,600 22/01/2562 2,396,600 หจก.กิตติวิบูลย์ 28/01/2562 13,028,094 13,028,094 12,987,843 12,987,843 99.69 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำปิง 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ถนนคันคลองส่งนำสำยซอย 14L ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 1.500 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 25/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 49,974 26/03/2562 49,974 บจก.สุขุมฯ (เชียงใหม่) 21/06/2562 49,974 49,974 49,974 49,974 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปรับปรุงคลองซอย 2 ขวา 20ซ้าย ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,826,302 2,826,302 2,826,302 2,826,302 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 20/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/04/2562 87,720 29/04/2562 87,720 บจก.เชียงใหม่ลักษณพงษ์ 02/05/2562 2,826,302 2,826,302 2,826,008 2,826,008 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลอง 2 ขวา 20 ซ้าย จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,610,079 5,610,079 5,610,079 5,610,079 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 25/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/04/2562 86,820 25/04/2562 86,820 บจก.เชียงใหม่ลักษณพงษ์ 02/05/2562 5,610,079 5,610,079 4,821,202 4,821,202 85.94 0.00 85.00 0.00 85.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ซ่อมแซมอาคารรับน้ำด้านท้าย ท่อลอดคลอง กม.55+184 คลองสายใหญ่ (ห้วยทรายเดิม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 5) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/09/2562 16,985 04/09/2562 16,985 บจก.เชียงใหม่ลักษณพงษ์ 18/09/2562 1,439,700 1,439,700 657,761 657,761 45.69 0.00 45.00 0.00 45.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 แห่ง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,039,000 1,039,000 1,039,000 1,039,000 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 17/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/08/2562 19,988 15/08/2562 19,988 บจก.สุขุมฯ(สาขาแม่แตง) 18/09/2562 1,020,000 1,020,000 846,340 846,340 82.97 0.00 82.00 0.00 82.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 595,000 595,000 595,000 595,000 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 17/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/08/2562 15,031 15/08/2562 15,031 บจก.สุขุมฯ(สาขาแม่แตง) 18/09/2562 595,000 595,000 484,995 484,995 81.51 0.00 81.00 0.00 81.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 772,000 772,000 772,000 772,000 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 17/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/08/2562 19,988 15/08/2562 19,988 บจก.สุขุมฯ(สาขาแม่แตง) 18/09/2562 772,000 772,000 632,885 632,885 81.98 0.00 81.00 0.00 81.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 แห่ง (โอนเปลี่ยนแปลง 5) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,099,000 1,099,000 1,099,000 1,099,000 แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 17/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/08/2562 25,078 15/08/2562 25,078 บจก.สุขุมฯ(สาขาแม่แตง) 18/09/2562 1,079,000 1,079,000 878,170 878,170 81.39 0.00 81.00 0.00 81.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบายในคลองสายใหญ่ จำนวน 3 แห่ง กม.2+000, กม.8+660, กม.18+840 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 5,550,000 5,550,000 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 13/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักตามแนวพระราชดำริ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,682,000 20,682,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 20/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/04/2562 302,994 29/04/2562 302,994 ร้านทวีโชคพาณิชย์ 23/05/2562 20,635,200 20,635,200 10,495,302 10,495,302 50.86 0.00 50.00 0.00 50.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลอง 2 ขวา 20ซ้าย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 545,740 545,740 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 13/05/2562 545,740 545,740 545,740 545,740 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 41,600 41,600 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2562 41,600 07/01/2562 41,600 หจก.ส.วิไลการค้า 22/02/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,800 40,800 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2562 36,000 07/01/2562 36,000 บจก.สหพานิช เชียงใหม่ 10/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ถนนคันคลองส่งน้ำสายซอย 14L งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,600,000 4,600,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 25/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/06/2561 05/06/2561 08/06/2561 19/06/2561 1,934,000 02/07/2561 1,934,000 90 18/12/2561 18/12/2561 17/03/2562 บจก.บลูแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 21/06/2562 4,455,797 1,984,000 1,934,000 50,000 1,983,974 1,934,000 49,974 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)23 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 140 ครั้ง