ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 01:53:45]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.399) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานยโสธร พื้นที่ชลประทาน 12,672 ไร่ ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 31,984 26/03/2563 31,984 หจก.NC ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 200,000 200,000 172,176 172,176 86.09 60.00 40.00 60.00 40.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.400) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานยโสธร พื้นที่ชลประทาน 14,544 ไร่ ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร และตำบลห้องแซง ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 9,984 27/03/2563 9,984 หจก.NC ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 1,000,000 1,000,000 161,482 161,482 16.15 60.00 40.00 60.00 40.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.140) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 892,502 25/03/2563 892,502 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 667,180 667,180 664,058 664,058 99.53 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.141) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 34,650 25/03/2563 34,650 หจก.โอซีย์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 786,000 786,000 784,662 784,662 99.83 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.142) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพัก ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร 18/11/2562 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 133,911 19/03/2563 133,911 หจก.เกศราการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 719,600 719,600 133,911 133,911 18.61 100.00 40.00 100.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.143) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักภายในโครงการชลประทานยโสธร จำนวน 1 หลัง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร 13/01/2563 17/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 136,900 17/03/2563 136,900 หจก.มิ่งมงคลวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 988,100 988,100 688,408 688,408 69.67 100.00 98.00 100.00 98.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (39) ปรับปรุงระบบชลประทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่กุดชุม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 กุดชุม กุดชุม ยโสธร 18/11/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 27/01/2563 14/02/2563 2,233,991 11/03/2563 2,233,991 บริษัท ชลลิตรรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 4,595,823 19,848,438 19,848,438 7,929,500 7,929,500 39.95 0.00 30.00 0.00 30.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.233) ซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่กุดชุม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กุดชุม กุดชุม ยโสธร 18/11/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 28/01/2563 03/03/2563 231,000 13/03/2563 231,000 ร้านพงษ์เทพการค้า โดยนายพงษ์เทพ บุญหาญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 602,975 553,814 553,814 344,100 344,100 62.13 100.00 95.00 100.00 95.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1789) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน สาย 3L-RMC เป็นช่วงช่วง กม.0+100 - กม.2+290 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 19/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 60,000 19/03/2563 60,000 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 2,005,000 2,005,000 1,535,711 1,535,711 76.59 0.00 58.00 0.00 58.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1790) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน สาย 4L-RMC เป็นช่วงช่วง กม.0+455 - กม.3+319 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 19/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 494,860 19/03/2563 494,860 หจก.โอซีย์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 2,860,000 2,860,000 2,005,244 2,005,244 70.11 0.00 90.00 0.00 90.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1791) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน สาย RMC เป็นช่วงช่วง กม.10+840 - กม.11+630 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 19/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 30,100 19/03/2563 30,100 หจก.โอซีย์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 1,144,000 1,144,000 773,556 773,556 67.62 0.00 70.00 0.00 70.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1792) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน สาย RMC เป็นช่วงช่วง กม.5+200 - กม.7+000 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 19/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 233,280 19/03/2563 233,280 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 1,917,000 1,917,000 1,164,663 1,164,663 60.75 0.00 50.00 0.00 50.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1793) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน สาย RMC เป็นช่วงช่วง กม.8+800 - กม.9+540 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 18/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 30,100 18/03/2563 30,100 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 1,244,000 1,244,000 1,045,180 1,045,180 84.02 0.00 70.00 0.00 70.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1794) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก สาย 1L-LMC เป็นช่วงช่วง กม.3+300 - กม.4+150 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 18/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 30,000 18/03/2563 30,000 หจก.โอซีย์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 1,340,000 1,340,000 1,183,932 1,183,932 88.35 0.00 66.00 0.00 66.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1795) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก สาย 2L-RMC เป็นช่วงช่วง กม.0+000 - กม.0+650 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 18/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 321,490 18/03/2563 321,490 หจก.โอซีย์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 1,436,500 1,436,500 778,612 778,612 54.20 0.00 68.00 0.00 68.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1796) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก สาย 1L-LMC เป็นช่วงช่วง กม.2+121 - กม.2+500 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 18/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 28,850 18/03/2563 28,850 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2563 572,000 572,000 571,383 571,383 99.89 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1797) ซ่อมแซมคันคลองอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน สาย RMC กม.7+300 - กม.9+000 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 19/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 294,660 19/03/2563 294,660 หจก.โอซีย์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2563 1,430,000 1,430,000 1,089,578 1,089,578 76.19 0.00 55.00 0.00 55.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1798) ซ่อมแซมคันคลองอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก สาย 2L-RMC กม.0+780 - กม.2+500 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 18/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 185,250 18/03/2563 185,250 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 1,528,081 1,528,081 882,896 882,896 57.78 0.00 40.00 0.00 40.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1799) ซ่อมแซมคันคลองอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก สาย RMC กม.16+000 - กม.17+350 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 189,699 20/03/2563 189,699 หจก.โอซีย์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 1,721,700 1,721,700 577,027 577,027 33.51 0.00 35.00 0.00 35.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1800) ซ่อมแซมคันคลองอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก สาย RMC กม.2+500 - กม.3+450 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 185,250 20/03/2563 185,250 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 1,528,100 1,528,100 868,413 868,413 56.83 0.00 44.00 0.00 44.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1801) ซ่อมแซมคันคลองอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก สาย RMC กม.8+880 - กม.10+100 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 18/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 158,989 18/03/2563 158,989 หจก.โอซีย์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 1,433,930 1,433,930 817,171 817,171 56.99 0.00 43.00 0.00 43.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1802) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำ และอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย C กม.ที่ 6+850 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 17/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 29,997 17/03/2563 29,997 หจก.NC ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 476,200 476,200 474,421 474,421 99.63 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1803) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย B กม.ที่ 2+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 17/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 19,990 17/03/2563 19,990 หจก.NC ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 238,200 238,200 237,379 237,379 99.66 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1804) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย B กม.ที่ 4+987 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 16/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 69,440 17/03/2563 69,440 หจก.มิ่งมงคลวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 238,300 238,300 227,790 227,790 95.59 100.00 97.00 100.00 97.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1805) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย B กม.ที่ 5+290 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 19/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 122,760 19/03/2563 122,760 หจก.มิ่งมงคลวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 190,200 190,200 187,979 187,979 98.83 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1806) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย B กม.ที่ 5+237.5 จำนวน 1แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 17/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 205,840 17/03/2563 205,840 หจก.มิ่งมงคลวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 332,900 332,900 325,819 325,819 97.87 100.00 97.00 100.00 97.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1807) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย B กม.ที่ 5+987 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 กู่จ่าน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 19/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 235,600 19/03/2563 235,600 หจก.มิ่งมงคลวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 523,900 523,900 510,883 510,883 97.52 100.00 97.00 100.00 97.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1808) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย B กม.ที่ 8+012 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 16/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 272,800 16/03/2563 272,800 หจก.โอซีย์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 380,200 380,200 379,407 379,407 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1809) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย B กม.ที่ 8+075 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 17/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 24,993 17/03/2563 24,993 หจก.NC ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 380,400 380,400 378,049 378,049 99.38 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1810) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย C กม.ที่ 0+187 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 18/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 14,989 18/03/2563 14,989 หจก.NC ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 427,900 427,900 368,313 368,313 86.07 100.00 97.00 100.00 97.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1811) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย C กม.ที่ 1+262 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 17/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 389,360 17/03/2563 389,360 หจก.โอซีย์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 570,200 570,200 554,511 554,511 97.25 100.00 97.00 100.00 97.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1812) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย C กม.ที่ 11+112.5จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 218,240 20/03/2563 218,240 หจก.โอซีย์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 380,600 380,600 349,629 349,629 91.86 100.00 97.00 100.00 97.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1813) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย C กม.ที่ 3+725 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 168,640 20/03/2563 168,640 หจก.โอซีย์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 238,100 238,100 226,905 226,905 95.30 100.00 97.00 100.00 97.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1814) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย C กม.ที่ 5+850 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 19/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 141,360 19/03/2563 141,360 หจก.โอซีย์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 189,800 189,800 188,578 188,578 99.36 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1815) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย C กม.ที่ 7+900 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 9,981 23/03/2563 9,981 หจก.NC ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 476,200 476,200 473,851 473,851 99.51 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1816) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย C กม.ที่ 8+912 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 17/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 197,160 17/03/2563 197,160 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 333,400 333,400 331,078 331,078 99.30 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1817) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย D กม.ที่ 0+287 จำนวน 1 แห่งโครงการชลประทานยโสธร ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 18/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 9,978 18/03/2563 9,978 หจก.NC ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 333,600 333,600 316,913 316,913 95.00 100.00 97.00 100.00 97.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1818) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำและอาคารบังคับน้ำลำเซบายสาย D กม.ที่ 1+087 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 9,983 17/03/2563 9,983 หจก.NC ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 333,300 333,300 308,273 308,273 92.49 100.00 97.00 100.00 97.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1822) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่าอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 20,700 26/03/2563 20,700 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 600,000 600,000 596,672 596,672 99.45 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1823) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่าอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 51,600 24/03/2563 51,600 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 381,158 381,158 380,021 380,021 99.70 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1824) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 30,200 24/03/2563 30,200 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 1,238,200 1,238,200 375,247 375,247 30.31 0.00 60.00 0.00 60.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1825) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 18/11/2562 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 06/03/2563 18/03/2563 19/03/2563 527,997 31/03/2563 527,997 30 01/04/2563 01/04/2563 30/04/2563 บริษัทบุษยาการสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/04/2563 1,067,200 1,000,000 1,000,000 527,997 527,997 52.80 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1830) ซ่อมแซมเสริมหลักแสดงแนวขอบเขตบริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยโพง(ตอนบน) ระยะทาง 1.500 กม. โครงการชลประทานยโสธร ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 19/11/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 81,649 16/03/2563 81,649 หจก.มิ่งมงคลวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 81,649 1,000,000 1,000,000 131,705 131,705 13.17 0.00 40.00 0.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (29) ฝายลำห้วยโพง บ้านนาสะแบก พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 45 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 โนนเปือย กุดชุม ยโสธร 18/11/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 17/02/2563 05/03/2563 2,847,925 18/03/2563 2,847,925 หจก.มิ่งมงคลวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2563 2,549,477 35,263,168 35,263,168 17,370,511 17,370,511 49.26 0.00 50.00 0.00 50.00 26/05/2563 500 110 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (9) แก้มลิงกุดค้าว พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.04 ล้าน ลบ.ม. ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร 18/11/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 27/01/2563 14/02/2563 821,678 11/03/2563 821,678 บริษัท ชลลิตรรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 1,280,085 12,896,620 12,896,620 5,404,869 5,404,869 41.91 0.00 50.00 0.00 50.00 26/05/2563 200 100 0.3
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (10) แก้มลิงหนองคำผือ พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.06 ล้าน ลบ.ม. ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 5,600,000 34,400,000 กระจาย ป่าติ้ว ยโสธร 18/11/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 15/01/2563 06/02/2563 04/03/2563 1,985,999 18/03/2563 1,985,999 180 19/03/2563 19/03/2563 15/09/2563 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 89,180 06/03/2563 89,180 หจก.NC ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 6,022,904 36,311,289 1,985,999 34,325,290 14,195,563 14,195,563 39.09 60.00 70.00 60.00 70.00 26/05/2563 300 100 0.4
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (90) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย D กม.1+820 - 4+250 ระยะทาง 2.430 กม. ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 13,000,000 13,000,000 13,000,000 9,700,000 3,300,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 15/01/2563 06/02/2563 04/03/2563 5,539,988 30/03/2563 5,539,988 120 31/03/2563 31/03/2563 29/07/2563 ส.พัฒนวิศวการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 250,000 11/03/2563 250,000 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/04/2563 9,370,395 8,735,189 5,539,989 3,195,200 1,678,163 1,678,163 19.21 60.00 30.00 60.00 30.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (119) ปตร.บ้านปากเป่ง ขนาดบานระบาย กว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 4 ช่อง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร 18/11/2562 27/12/2562 13/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 27/01/2563 03/03/2563 752,808 13/03/2563 752,808 ร้านยงยุทธค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2563 1,459,317 11,603,328 11,603,328 5,314,399 5,314,399 45.80 0.00 50.00 0.00 50.00 26/05/2563 1,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (120) ปตร.บ้านหนองหอย ขนาดบานระบาย กว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 4 ช่อง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร 18/11/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 27/01/2563 14/02/2563 577,993 11/03/2563 577,993 บริษัท ชลลิตรรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 1,298,980 25,142,404 25,142,404 10,706,762 10,706,762 42.58 0.00 50.00 0.00 50.00 26/05/2563 1,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าหัวงานโครงการชลประทานยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 149,984 03/04/2563 149,984 หจก.NC ปิโตรเลียม 12/05/2563 1,000,000 1,000,000 975,240 975,240 97.52 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมถนนภายในโครงการชลประทานยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 189,720 07/04/2563 189,720 หจก.NC ปิโตรเลียม 12/05/2563 1,840,000 1,840,000 1,339,369 1,339,369 72.79 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมถนนลาดยางคันคลองคลองอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก สาย 2R-LMC ระยะทาง 0.484 กม. โครงการชลประทานยโสธร ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/04/2563 269,280 14/04/2563 269,280 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง 12/05/2563 2,000,000 2,000,000 520,767 520,767 26.04 100.00 33.00 100.00 33.00 19/05/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมถนนลาดยางอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ระยะทาง 0.267 กม. โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 69,987 10/04/2563 69,987 หจก.NC ปิโตรเลียม 12/05/2563 1,100,000 1,100,000 800,010 800,010 72.73 100.00 55.00 100.00 55.00 19/05/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมถนนลาดยางอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ระยะทาง 0.242 กม. โครงการชลประทานยโสธร ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 49,980 03/04/2563 49,980 หจก.NC ปิโตรเลียม 12/05/2563 1,000,000 1,000,000 712,950 712,950 71.29 100.00 30.00 100.00 30.00 19/05/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศรี (ฝั่งซ้าย) ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,288,700 30,288,700 30,288,700 13,340,000 16,948,700 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/07/2562 24/07/2562 15/08/2562 15/08/2562 6,937,549 16/08/2562 6,937,549 150 18/09/2562 18/09/2562 14/02/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/08/2562 17/08/2562 17/08/2562 569,000 11/09/2562 569,000 บริษัท เอสซี.เซอร์วิส พลัส จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย ไม่สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย ไม่สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 22/05/2563 1,214,205 30,288,700 13,340,000 16,948,700 21,407,710 6,937,549 14,470,162 70.68 0.00 85.00 0.00 85.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร แก้มลิงคำสร้างช้าง พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร 13/03/2563 27/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/03/2563 30/03/2563 22/04/2563 24/04/2563 2,292,004 12/05/2563 2,292,004 90 13/05/2563 10/08/2563 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 52,700 02/04/2563 52,700 หจก.NC ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 7,246,308 14,543,200 7,000,000 7,543,200 1,003,685 1,003,685 6.90 70.00 25.00 70.00 25.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร แก้มลิงลำกว้าง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,796,000 9,796,000 9,796,000 9,796,000 ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร 20/03/2563 26/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 21,080 02/04/2563 21,080 หจก.NC ปิโตรเลียม 17/04/2563 3,857,223 9,183,000 9,183,000 338,327 338,327 3.68 50.00 55.00 50.00 55.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร แก้มลิงห้วยทวน งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,974,000 9,974,000 9,974,000 9,974,000 น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 20/03/2563 26/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 21,080 02/04/2563 21,080 หจก.NC ปิโตรเลียม 17/04/2563 3,857,223 9,350,300 9,350,300 47,700 47,700 0.51 50.00 40.00 50.00 40.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร แก้มลิงกุดเจีย งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,516,000 8,516,000 8,516,000 8,516,000 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 20/03/2563 26/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 21,080 02/04/2563 21,080 หจก.NC ปิโตรเลียม 17/04/2563 3,431,268 7,980,000 7,980,000 407,700 407,700 5.11 50.00 60.00 50.00 60.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร แก้มลิงกุดจอก งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,942,000 9,942,000 9,942,000 9,942,000 น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 20/03/2563 26/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 21,080 02/04/2563 21,080 หจก.NC ปิโตรเลียม 17/04/2563 3,857,233 9,320,700 9,320,700 338,477 338,477 3.63 50.00 50.00 50.00 50.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,974,000 9,974,000 9,974,000 9,974,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 13/03/2563 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 52,700 02/04/2563 52,700 หจก.NC ปิโตรเลียม 17/04/2563 4,197,866 8,309,300 8,309,300 102,255 102,255 1.23 70.00 18.00 70.00 18.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ขุดลอกลำเซบาย งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,280,000 8,280,000 8,280,000 8,280,000 เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 13/03/2563 27/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/04/2563 01/04/2563 24/04/2563 28/04/2563 3,225,684 13/05/2563 3,225,684 60 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น 20/05/2563 8,681,430 8,280,000 8,280,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ขุดลอกลำเซบาย งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,844,000 9,844,000 9,844,000 9,844,000 เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 13/03/2563 27/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2563 02/04/2563 28/04/2563 30/04/2563 3,482,000 15/05/2563 3,482,000 60 หจก.รุ่งนภาร้อยเอ็ด 20/05/2563 10,078,537 9,844,000 9,844,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย E ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรระยะทาง 2.100 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,823,812 1,823,812 1,823,812 1,823,812 นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 07/01/2563 1,823,812 1,823,812 1,823,812 1,823,812 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย D ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรระยะทาง 3.700 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,989,985 2,989,985 2,989,985 2,989,985 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 07/01/2563 2,989,985 2,989,985 2,989,985 2,989,985 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาลำห้วยเขืองตอนกลาง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดแห่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 557,770 557,770 กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/02/2563 557,770 557,770 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง - กุดกุง เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,696,806 7,778,558 7,778,558 7,778,558 ยโสธร 07/01/2563 7,655,806 7,655,806 7,313,752 7,313,752 95.53 0.00 85.00 0.00 85.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมลาดคันพนังลำเซบายสาย B ช่วง กม.3+100- กม.3+ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 248,000 248,000 เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 07/01/2563 798,666 470,690 327,976 798,636 470,690 327,976 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมลาดคันพนังลำเซบายสาย C กม.7+100 ถึง กม.8+50 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 183,000 183,000 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 07/01/2563 698,503 455,540 242,963 698,179 455,540 242,639 99.95 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมลาดคันพนังลำเซบายสาย C กม.12+500 ถึง กม.13+ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 238,000 238,000 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 07/01/2563 798,686 470,690 327,996 798,686 470,690 327,898 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมลาดคันพนังลำเซบายสาย D กม.0+000 ถึง กม.1+30 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 122,000 122,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 07/01/2563 648,170 476,305 171,865 647,859 476,305 171,554 99.95 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมลาดคันพนังลำเซบายสาย D กม.3+000 ถึง กม.4+20 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 92,000 92,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 07/01/2563 498,928 367,165 131,763 498,579 367,165 131,414 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมลาดคันพนังลำเซบายสาย E กม.0+100 ถึง กม.1+45 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 141,000 141,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 07/01/2563 647,924 466,945 180,979 647,772 466,945 180,827 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานยโสธร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 22/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 33,800 19/12/2562 33,800 ร้านเบสท์บุ๊ค 04/05/2563 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานยโสธร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 62,500 62,500 62,500 62,500 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 62,500 19/12/2562 62,500 ร้านเบสท์บุ๊ค 04/05/2563 62,500 62,500 62,500 62,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานยโสธร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2562 31/10/2562 01/11/2562 915,000 13/01/2563 915,000 04/05/2563 982,000 915,000 915,000 915,000 915,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการชลประทานยโสธร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,900 10,900 10,900 10,900 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 10,900 19/12/2562 10,900 หจก.พงศ์ดิลกโยธา 04/05/2563 10,900 10,900 10,900 10,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/04/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)