ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 16:06:32]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1.150) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง .โครงการชลประทานยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 963,000 963,000 963,000 963,000 ตาดทอง เมือง ยโสธร 20/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/10/2561 963,000 01/11/2561 963,000 ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/08/2562 963,000 963,000 843,188 843,188 87.56 95.00 90.00 95.00 90.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.1.159) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 174,000 174,000 174,000 174,000 ตาดทอง เมือง ยโสธร 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2562 22,774 04/02/2562 22,774 หจก.NC ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2562 174,000 174,000 173,974 173,974 99.99 95.00 100.00 95.00 100.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.19) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคภายใน.โครงการชลประทานยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 700,000 700,000 693,580 483,980 209,600 ตาดทอง เมือง ยโสธร 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/03/2562 483,980 03/04/2562 483,980 30 04/04/2562 03/04/2562 03/05/2562 หจก.น้ำเฮงพัฒนาการช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2562 15,701 04/04/2562 15,701 หจก.โอธีย์ คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 693,580 483,980 209,600 650,905 483,980 166,925 93.85 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.20) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 .โครงการชลประทานยโสธร ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 700,000 700,000 700,000 484,000 216,000 ดู่ทุ่ง เมือง ยโสธร 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 7,933 23/11/2561 7,933 หจก.NC ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2562 691,097 691,097 690,754 690,754 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.122) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองอึ่ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ค้อเหนือ เมือง ยโสธร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 201,670 09/11/2561 201,670 สมบูรณ์การช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2562 809,952 809,952 809,952 809,952 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.123) ซ่อมแซมหินเรียงลาดทำนบอ่างเก็บน้ำจันทวงศ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 กุดชุม กุดชุม ยโสธร 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 196,000 09/11/2561 196,000 เกศราการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/07/2562 905,727 905,727 905,727 905,727 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.247) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 ค้อเหนือ เมือง ยโสธร 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2562 37,120 05/03/2562 37,120 หจก.เกศราการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2562 129,982 129,982 129,982 129,982 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ปรับปรุงถนนคันพนังก้านฮุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,483,000 4,483,000 4,483,000 4,266,000 217,000 ค้อเหนือ เมือง ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 10/09/2561 19/09/2561 08/10/2561 2,163,332 06/02/2562 2,163,332 180 07/02/2562 07/02/2562 05/08/2562 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 62,350 26/03/2562 62,350 หจก.พิภพค้าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ 18/07/2562 2,449,769 2,163,332 286,437 152,857 152,857 6.24 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย E ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.100 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,228,000 132,000 นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/04/2562 22/04/2562 01/05/2562 16/05/2562 1,823,812 14/06/2562 1,823,812 180 21/06/2562 21/06/2562 17/12/2562 บริษัท ส.สิทธิโชคการโยธา จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 12/07/2562 2,164,635 2,066,535 98,100 40,956 40,956 1.89 100.00 30.00 100.00 30.00 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย D ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 3.700 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,920,000 5,920,000 5,920,000 5,347,000 573,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/04/2562 01/05/2562 22/05/2562 22/05/2562 2,989,985 28/06/2562 2,989,985 180 14/07/2562 14/07/2562 09/01/2563 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง มีการยกเลิกเพื่อจัดหาใหม่ เนื่องจากชื่อโครงการไม่ตรงกับใบจัดสรรงบประมาณ (อยูในขั้นตอนผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน) 18/07/2562 4,089,200 3,589,000 500,200 68,486 68,486 1.67 100.00 0.00 100.00 0.00 16/07/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ปรับปรุงลาดยางทำนบดิน อ่างเก็บน้ำหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 3.040 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,356,000 11,356,000 11,356,000 11,356,000 ค้อเหนือ เมือง ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 13/09/2561 29/09/2561 08/10/2561 4,288,680 18/02/2562 4,288,680 120 19/02/2562 19/02/2562 18/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/04/2562 45,968 11/04/2562 45,968 หจก.มิ่งมงคล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2562 7,005,522 6,526,349 4,288,680 2,237,669 2,097,390 2,097,390 32.14 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย C ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 12.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 19,200,000 19,200,000 19,200,000 17,301,000 1,899,000 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 13/09/2561 03/10/2561 08/10/2561 11,169,000 14/06/2562 11,169,000 180 21/06/2562 21/06/2562 17/12/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 18/07/2562 12,830,356 11,169,000 1,661,356 223,336 223,336 1.74 100.00 70.00 100.00 70.00 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมผิวทางคันพนังลำเซบายสาย B ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 4.755 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,400,000 10,400,000 10,400,000 9,485,000 915,000 เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/09/2561 20/09/2561 08/10/2561 09/10/2561 5,815,550 01/05/2562 5,815,550 180 15/05/2562 15/05/2562 10/11/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 18/07/2562 6,608,030 5,815,550 792,480 116,190 116,190 1.76 100.00 90.00 100.00 90.00 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (14) ฝายฯ ห้วยยาง (ท่ายางชุม) ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2561 11/09/2561 20/09/2561 08/10/2561 200,000 30/01/2562 200,000 30 31/01/2562 30/01/2562 01/03/2562 หจก.นีโมครับ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 21/09/2561 28/09/2561 1,553,820 25/02/2562 1,553,820 ร้านยงยุทธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2562 612,956 14,204,000 200,000 14,004,000 10,240,443 200,000 10,040,443 72.10 100.00 70.00 100.00 70.00 13/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำมูล 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโสกชุมปูน (ลำโพง) ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 19,000,000 19,000,000 19,000,000 4,000,000 15,000,000 นาโส่ กุดชุม ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 17/09/2561 26/09/2561 08/10/2561 2,400,000 12/12/2561 2,400,000 180 13/12/2561 12/12/2561 10/06/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 26/10/2561 29/10/2561 1,412,460 16/11/2561 1,412,460 สยามซีวิลซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2562 3,566,777 15,970,745 2,400,000 13,570,745 15,713,011 2,400,000 13,313,011 98.39 100.00 96.00 100.00 96.00 20/08/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (53) แก้มลิงห้วยแดงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 14,586,000 14,586,000 14,586,000 4,386,000 10,200,000 กำแมด กุดชุม ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 10/09/2561 19/09/2561 08/10/2561 1,399,804 30/01/2562 1,399,804 180 31/01/2562 30/01/2562 29/07/2562 หจก.นีโม่ครับ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 03/10/2561 09/10/2561 1,638,816 14/03/2562 1,638,816 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2562 4,446,613 10,584,287 1,399,805 9,184,482 10,330,997 1,399,805 8,931,192 97.61 95.00 98.00 95.00 98.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 500 0.266666666666667
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.66) ปรับปรุง Spill way อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 27/09/2561 28/09/2561 382,803 07/11/2561 382,803 หจก.พี.เอ็ม อินฟาสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/05/2562 4,483,069 4,483,069 4,483,069 4,483,069 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.130) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 253,800 253,800 253,800 253,800 ตาดทอง เมือง ยโสธร 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/10/2561 82,939 01/11/2561 82,939 ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/08/2562 82,939 82,939 82,939 82,939 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 07/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.994) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองอึ่ง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ค้อเหนือ เมือง ยโสธร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 475,500 09/11/2561 475,500 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2562 1,431,833 1,431,833 1,431,833 1,431,833 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.995) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบายสาย B กม.1+500 - กม.3+000 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 41,000 1,959,000 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/12/2561 39,405 19/12/2561 39,405 5 20/12/2561 20/12/2561 24/12/2561 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 90,555 09/11/2561 90,555 สังวาย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2562 1,910,441 41,000 1,869,441 1,910,441 41,000 1,869,441 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.996) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก สาย RMC กม.5+950 - กม.6+800 โครงการชลประทานยโสธร จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 26/09/2561 08/10/2561 300,091 07/11/2561 300,091 หจก.พี.เอ็ม อินฟาสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2562 1,414,239 1,414,239 1,414,239 1,414,239 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.997) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน สาย RMC กม.0+150 - กม.1+070 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 25/09/2561 08/10/2561 307,725 31/10/2561 307,725 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/05/2562 1,297,231 1,297,231 1,297,231 1,297,231 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.998) ซ่อมแซม โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลกุดชุม โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กุดชุม กุดชุม ยโสธร 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 481,143 09/11/2561 481,143 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2562 1,891,765 1,891,765 1,891,765 1,891,765 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.999) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย C กม.8+000-9+500 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 29,000 1,971,000 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/12/2561 29,000 29,000 5 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 90,975 09/11/2561 90,975 ปอเจริญวิศ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 1,911,139 29,000 1,882,139 1,882,139 1,882,139 98.48 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.1000) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก สาย LMC (3 ช่วง) กม.3+140 - กม.3+520 ; กม.5+850 - กม.6+100 และ กม.8+485 - กม.8+615 โครงการชลประทานยโสธร จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 25/09/2561 28/09/2561 378,910 31/10/2561 378,910 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/05/2562 1,614,698 1,614,698 1,614,698 1,614,698 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.1001) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย D กม.1+800-3+300 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 41,000 1,959,000 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/12/2561 39,760 19/12/2561 39,760 5 20/12/2561 20/12/2561 24/12/2561 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 90,015 09/11/2561 90,015 สังวาย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2562 1,911,302 41,000 1,870,302 1,911,302 41,000 1,870,302 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.1002) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน สาย RMC กม.1+850 - กม.2+660 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 462,278 02/11/2561 462,278 สังวาย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2562 1,328,163 1,328,163 1,328,163 1,328,163 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.1003) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย E กม.0+000-1+000 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 90,070 05/11/2561 90,070 สังวาย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 1,327,712 1,327,712 1,327,712 1,327,712 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.1004) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน สาย RMC กม.3+400 - กม.5+060 โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 25/09/2561 08/10/2561 36,570 31/10/2561 36,570 หจก.ท่าทรายอรุณรุ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/05/2562 1,539,699 1,539,699 1,539,699 1,539,699 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.1005) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก สาย 1L-RMC กม.0+084 - กม.0+390 โครงการชลประทานยโสธร จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 137,320 02/11/2561 137,320 สังวาย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2562 380,779 380,779 380,779 380,779 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.168.1006) ซ่อมแซมถนนลาดยางคันคลองคลองอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก สาย 1R-LMC โครงการชลประทานยโสธร จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 478,780 23/01/2562 478,780 หจก.ON50Construction ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2562 932,490 932,490 932,490 932,490 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.172.29) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยเขืองตอนกลาง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 10/09/2561 19/09/2561 08/10/2561 1,120,000 28/11/2561 1,120,000 150 29/11/2561 28/11/2561 27/12/2561 หจก.นีโม่ครับ ติดปัญหาอื่นๆ 18/07/2562 1,120,000 1,120,000 562,230 562,230 50.20 100.00 50.00 100.00 50.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.172.31) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยหินลับตอนล่าง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 10/09/2561 19/09/2561 16/10/2561 1,040,505 21/11/2561 1,040,505 180 29/11/2561 28/11/2561 27/05/2562 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2562 2,666,136 1,040,505 1,040,505 1,040,505 1,040,505 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.172.32) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยโป่งคอม โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 10/09/2561 19/09/2561 08/10/2561 1,189,980 15/01/2562 1,189,980 90 16/01/2562 16/01/2562 15/04/2562 หจก.ศักดิ์ชัยวิศวกิจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/05/2562 3,198,464 1,189,980 1,189,980 1,189,980 1,189,980 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.174.14) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างโป่งคอม โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กุดแห่ กุดชุม ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 10/09/2561 19/09/2561 08/10/2561 2,110,228 15/01/2562 2,110,228 120 16/01/2562 17/01/2562 15/05/2562 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/05/2562 5,056,675 2,110,228 2,110,228 2,110,228 2,110,228 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (4.26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าลาด (เซบาย) ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 4,300,000 15,700,000 สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 05/10/2561 17/10/2561 17/10/2561 2,000,000 26/11/2561 2,000,000 180 27/11/2561 27/11/2561 25/05/2562 หจก.ทรัพย์แสนพันมอเตอร์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 03/10/2561 24/09/2561 1,039,655 13/11/2561 1,039,655 หจก.พี.เอ็ม อินฟาสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/05/2562 4,007,848 15,080,173 2,000,000 13,080,173 14,142,167 2,000,000 12,142,167 93.78 90.00 95.00 90.00 95.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,500 240 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (4.27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 21,000,000 21,000,000 21,000,000 3,575,000 17,425,000 โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 17/09/2561 26/09/2561 08/10/2561 2,260,000 21/11/2561 2,260,000 180 27/11/2561 27/11/2561 25/05/2562 หจก.บูรพารวมช่าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 26/09/2561 08/10/2561 578,987 09/11/2561 578,987 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/05/2562 3,687,492 15,702,278 2,260,000 13,442,278 15,318,742 2,260,000 13,058,742 97.56 95.00 98.00 95.00 98.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (4.28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดี ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 3,540,000 16,460,000 โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 17/09/2561 26/09/2561 09/10/2561 2,260,000 21/11/2561 2,260,000 180 27/11/2561 27/11/2561 25/05/2562 หจก.บูรพารวมช่าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 26/09/2561 08/10/2561 604,508 09/11/2561 604,508 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/05/2562 3,687,492 15,386,321 2,260,000 13,126,321 14,644,720 2,260,000 12,384,720 95.18 95.00 92.00 95.00 92.00 23/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,200 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (16) แก้มลิงกุดพันเขียวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 19,000,000 19,000,000 19,000,000 14,650,000 4,350,000 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 06/09/2561 26/09/2561 08/10/2560 6,868,840 26/11/2561 6,868,840 180 04/12/2561 03/12/2561 01/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 21/09/2561 28/09/2561 331,031 14/01/2562 331,031 พี.เอ็ม.อินฟาสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2562 14,753,986 10,399,704 6,868,840 3,530,864 10,382,421 6,868,840 3,513,581 99.83 90.00 98.00 90.00 98.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 680 101 2.4
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.3) เสริมความมั่นคงลาดทำนบดินเขื่อนห้วยสะแบก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 89,980 20/12/2561 89,980 ร้านปาณิสรา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2562 2,382,877 2,382,877 2,382,529 2,382,529 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 14,409 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.4) เสริมความมั่นคงลาดทำนบดินเขื่อนห้วยลิงโจน ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 17,983 20/12/2561 17,983 หจก.NC ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2562 1,906,045 1,906,045 1,905,751 1,905,751 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 12,633 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศรี (ฝั่งซ้าย) ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,450,000 30,450,000 30,450,000 30,450,000 ติดปัญหาอื่นๆ 07/06/2562 30,288,700 30,288,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง จังหวัดยโสธร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 384,676 384,676 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2562 7,500,400 7,500,400 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,364,565 17,364,565 เมือง ยโสธร 27/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 83,640 19/03/2562 83,640 หจก.NC ปิโตรเลียม แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา (อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่าย) 19/05/2562 28,113,596 27,598,283 515,313 0.00 100.00 85.00 100.00 85.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (45) ปรับปรุงคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย C กม.ที่ 11+112.50 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,385,862 1,385,862 1,385,862 1,385,862 12,960,800 12,960,800 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (139) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง จังหวัดยโสธร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,666,963 2,666,963 เมือง ยโสธร 01/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 241,260 27/03/2562 241,260 หจก.พงศ์ดิลกโยธา 19/05/2562 16,315,674 15,995,742 319,932 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร (1.3) แก้มลิงหนองห้องข้อพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,660,000 2,660,000 น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร 07/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/11/2560 22/11/2560 12/12/2560 14/12/2560 2,660,000 18/01/2561 2,660,000 150 19/01/2560 18/01/2561 17/06/2561 บริษัท เอส.เค.วาย. เอ็นจิเนียริ่ง แอนค์ คอนสตรัคชั่น 08/05/2562 6,668,573 2,660,000 2,660,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 จำนวน จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานยโสธร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 180,000 180,000 ตาดทอง เมือง ยโสธร 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 180,000 30/01/2562 180,000 หจก.สหะกลโอ60 19/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานยโสธร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 58,000 58,000 ตาดทอง เมือง ยโสธร 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 58,000 30/01/2562 58,000 หจก.สหะกลโอ60 19/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานยโสธร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 814,000 814,000 ตาดทอง เมือง ยโสธร 17/10/2561 วิธีคัดเลือก 08/11/2561 09/11/2561 812,000 21/01/2562 812,000 30 22/01/2562 20/02/2562 บริษัท เอทีเอส.ออโต้ เซลล์ จำกัด 12/02/2562 814,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานยโสธร ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบาย จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 กู่จาน,นาคำ,นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 13/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/03/2562 253,620 14/03/2562 253,620 หจก.NC ปิโตรเลียม 19/05/2562 20,000,000 20,000,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)10 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 51 ครั้ง