ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08:30:33]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.596) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 04/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.597) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง พื้นที่ 377 ไร่ 4 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 04/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.1019) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ ปริมาณ 31 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.1020) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) ปริมาณ 124 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.39) ปรับปรุงระบบล่อฟ้า ฝายยางลำเซบาย บ.หนองเรือ 1.เสาล่อฟ้า 1 เสา 2. ระบบแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 3 ชุด ตำบลนาหม้อม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.203) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารประกอบอื่น สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.204) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารประกอบอื่น อ่างฯห้วยโพธิ์(ตอนบน) 1.อาคารที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำ 2.ซ่อมแซมระบบน้ำใช้ในหัวงาน 3.ไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 8 ชุด โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.302) ซ่อมแซมฝายห้วยจันลัน2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. ซ่อมแซมตลิ่ง 2. ซ่อมแซม Slope protection ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.303) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยแก้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. ซ่อมแซมหินก่อ 1 แห่ง 2. ซ่อมแซมหินเรียง 1 แห่ง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3047) ซ่อมแซม ฝายห้วยทม ปริมาณดินขุด 126 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3048) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ MC เขื่อนลำเซบาย โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ด้วยแรงคน ปริมาณดิน 4,248 ลบ.ม. ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3049) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ด้วยแรงคน ปริมาณดิน 2,690 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331 31 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3050) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) ด้วยแรงคน ปริมาณดิน 3,131.90 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3051) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนร่องชักน้ำสถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ ปริมาณดิน 25,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3052) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน กม.10+500 ถึง กม.12+400 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 42 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3053) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) กม.0+000 ถึง กม.2+000 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบล โนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 95 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3054) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ ปริมาณดินขุด 178 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3055) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ปริมาณดินขุด 100 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 18 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3056) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3057) ซ่อมแซมฝายยางลำเซบาย บ้านหนองเรือ ปริมาณดินขุด 1,645 ลบ.ม. ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3058) ซ่อมแซมฝายห้วยตุ้มแตน(ปชด.) ปริมาณดินขุด 109 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3059) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ กม.17+800,กม.18+800 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 65 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3060) ซ่อมแซมระบบควบคุมบานระบายเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3061) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ เขื่อนลำเซบาย โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปริมาณดินขุด 330 ลบ.ม. ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3062) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน กม.0+900 ถึง กม.1+900 และ กม.0+300 ถึง กม.2+300 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 27 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3063) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ กม.0+320 ถึง กม.0+524 และ กม.0+200 ถึง กม.0+344 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3064) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ กม.10+000 ถึง กม.10+990 และ กม.7+000 ถึง กม.8+350 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 96 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3065) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำห้วยสีโท คลอง RMC กม.0+000 ถึง กม.10+000 และ LMC กม.0+000 ถึง กม.5+000 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3066) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ พนังกั้นน้ำเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ ปริมาณดินขุด 2,453 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 83 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3759) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) จุดที่ 3 ระยะที่ 3 ปริมาณดิน 80,013 ลบ.ม. ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 38 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3760) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปริมาณดินขุด 136,200 ลบ.ม. ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 76 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3761) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) จุดที่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (13) ฝายห้วยแก้วแมง บ้านหินสิ่ว ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 54 เมตร สูง 2 เมตร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 06/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดตามการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 3,733,968 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนว่าน ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวรวม 2,900 เมตร พื้นที่ชลประทาน 850 ไร่ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,520,000 19,520,000 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850 87 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหวาง ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวรวม 2,380 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 06/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 16/01/2563 1,040,365 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300 53 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (13) แก้มลิงหนองคึกฤทธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.1400 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 27,000,000 27,000,000 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 06/01/2563 07/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดและติดตามการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 168 0.14
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (124) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนชาด ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 3 สาย ความยาวรวม 3,360 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,000,000 28,000,000 ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 06/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 16/01/2563 1,613,633 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,000 68 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (125) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.สร้างถ่อนอก ขนาด 0.21 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวรวม 4,200 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,180,000 20,180,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,300 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,341,977 1,341,977 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10/07/2561 10/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2561 07/09/2561 24/09/2561 1,341,976 19/04/2562 1,341,976 120 24/04/2562 10/05/2562 11/09/2562 บริษัท พรีซิคอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 09/12/2562 1,341,977 1,341,977 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายLMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญระยะทาง 4.260 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,960,007 4,960,007 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2562 06/03/2562 12/03/2562 02/04/2562 4,960,007 15/05/2562 4,960,007 90 29/06/2562 19/06/2562 26/09/2562 หจก.เอส.เอ็ม.ซี. การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 06/12/2562 8,008,600 4,960,007 4,960,007 4,960,007 4,960,007 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.084 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,794,610 5,794,610 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 31/08/2561 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 28/09/2561 17/10/2561 26/10/2561 5,768,993 14/08/2562 5,768,993 90 23/09/2562 22/08/2562 20/11/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัดชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 09/12/2562 10,038,378 5,794,610 5,794,610 5,793,989 5,793,989 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายMC สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 15.150กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,008,000 15,008,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/05/2562 27/05/2562 24/06/2562 19/07/2562 14,699,000 19/08/2562 14,699,000 75 04/09/2562 17/11/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัดชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 11/12/2562 29,262,084 15,008,000 15,008,000 14,699,000 14,699,000 97.94 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 15.000 กม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,341,470 20,341,470 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20/08/2561 20/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/07/2562 11/07/2562 05/08/2562 19,749,000 25/09/2562 19,749,000 120 27/09/2562 26/09/2562 24/01/2563 หจก.พาทิศคอนสตรัดชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 11/12/2562 38,541,822 20,341,470 20,341,470 19,749,000 19,749,000 97.09 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.130 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,218,918 5,218,918 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 31/08/2561 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 28/09/2561 19/10/2561 01/11/2561 6,099,999 05/08/2562 6,099,999 150 24/08/2562 23/08/2562 20/01/2563 บริษัท เอกเมืองยศ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 06/12/2562 10,691,339 5,218,918 5,218,918 0.00 80.00 99.00 80.00 99.00 14/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเองอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) จุดที่ 4 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 31/08/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 06/12/2562 200,000 200,000 99,916 99,916 49.96 80.00 100.00 80.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเทา 2ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 818,967 818,967 จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 25/10/2561 31/10/2561 1,922,900 12/02/2562 1,922,900 120 08/03/2562 27/02/2562 05/07/2562 หจก.เค เพาเวอร์ แอนด์ คอนสทรัดชั่น ติดปัญหาอื่นๆ จากน้ำท่วมสูงและเป็นเวลานานทำให้มีอาคารประกอบบางส่วนได้รับความเสียหาย และหลังจากน้ำลดความชื้นของดินและระดับน้ำใต้ดินสูง จึงไม่สามารถขุดบ่อก่อสร้างหรือนำดินมาใช้ได้ ใช้เครื่องสูบน้ำออกตลอดเวลาเพื่อไม่ให้น้ำท่วมบ่อ ดำเนินการก่อสร้างอาคารประกอบที่ยังไม่แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย 06/12/2562 3,395,744 818,967 818,967 370,868 370,868 45.28 80.00 95.33 80.00 95.33 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกชาด ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,580,005 2,580,005 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2561 08/01/2561 24/01/2561 25/01/2561 3,300,000 14/03/2561 3,300,000 150 31/03/2561 30/03/2561 27/08/2561 หจก.พี.เอ็น.เอ็ม เซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 09/12/2562 2,580,005 2,580,005 2,580,005 2,580,005 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาผาง ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,647,435 2,647,435 ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2560 19/12/2560 28/12/2560 2,647,435 28/02/2561 2,647,435 120 23/03/2561 20/03/2561 20/07/2561 บริษัท พรีซิคอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 06/12/2562 2,647,435 2,647,435 2,647,435 2,647,435 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 214,400 214,400 214,400 214,400 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 22/10/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 214,400 23/12/2562 214,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ คอมมิวนิเคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 07/01/2563 214,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 22/10/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 30,000 23/12/2562 30,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ คอมมิวนิเคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 07/01/2563 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 22/10/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 12,600 23/12/2562 12,600 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ คอมมิวนิเคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 07/01/2563 12,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 54,000 54,000 54,000 54,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 22/10/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 54,000 23/12/2562 54,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ คอมมิวนิเคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 07/01/2563 54,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง