ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 01:04:17]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.1.149) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2561 59,880 27/12/2561 59,880 ร้านกำไรค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,500,000 1,500,000 657,444 657,444 43.83 0.00 50.00 0.00 50.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.1.158) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 59,962 21/12/2561 59,962 หจก.บุญประเสริฐบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 300,000 300,000 257,782 257,782 85.93 0.00 88.00 0.00 88.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคลอง 14R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 0.817 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,170,000 30,000 นาจิก เมือง อำนาจเจริญ 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2562 26/02/2562 07/03/2562 11/03/2562 894,149 05/04/2562 894,149 45 24/04/2562 22/04/2562 07/06/2562 บริษัท เอกเมืองยศ ติดปัญหาอื่นๆ ปฏิบัติงานล่าช้า เร่งรัดการปฏิบัติงาน 04/06/2562 1,192,201 912,033 894,150 17,883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 4.260 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,500,000 9,500,000 8,508,000 7,830,000 678,000 หนองมะแซว เมือง อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2562 06/03/2562 26/03/2562 02/04/2562 4,960,007 15/05/2562 4,960,007 90 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.ซี.การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/05/2562 138,470 30/05/2562 138,470 พวงเพชรการค้า ติดปัญหาอื่นๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างสั่งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน เร่งรัดการเข้าปฏิบัติงาน 31/05/2562 8,008,600 5,487,808 4,960,008 527,800 325,073 325,073 5.92 0.00 0.00 0.00 0.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.084 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 28/09/2561 17/10/2561 26/10/2561 5,768,993 5,768,993 หจก.พาทิศคอนสตรัดชั่น ติดปัญหาอื่นๆ ชื่องานไม่ตรงกันกับแผนงานจึงยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทำเรื่องขอแก้ไขชื่อให้ถูกต้อง ตรงกับแผนงาน และรอรับการโอนจัดสรรงบประมาณ 31/05/2562 10,038,378 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.130 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,000,000 11,000,000 11,000,000 10,680,000 320,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 28/09/2561 19/10/2561 01/11/2561 6,099,999 6,099,999 บ.เอกเมืองยศ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ชื่องานไม่ตรงกันกับแผนงานจึงยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทำเรื่องขอแก้ไขชื่อให้ถูกต้อง ตรงกับแผนงาน และรอรับการโอนจัดสรรงบประมาณ 31/05/2562 10,691,339 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 8.860 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 19,000,000 19,000,000 16,620,000 15,420,000 1,200,000 หนองมะแซว เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 06/03/2562 26/03/2562 03/04/2562 9,158,936 06/06/2562 9,158,936 120 ห้างหุ้นส่วนจำกัด.พาทิศคอนสตรัดชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/05/2562 219,975 30/05/2562 219,975 ร้านชัยมงคลวัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างสั่งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน เร่งรัดการเข้าปฏิบัติงาน 17/06/2562 15,778,068 10,056,416 9,158,937 897,479 530,954 530,954 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 15.150 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 32,000,000 32,000,000 29,190,000 28,340,000 850,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2562 27/05/2562 ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยมีผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 22 ราย และมีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย ระหว่างดำเนินการบันทึกการเสนอราคาและผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อแสดงราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 5 ราย ได้เสนอราคาผ่านทางระบบ (ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) แต่เนื่องจากได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2 ให้หน่วยงานของรัฐใช้สูตรในการคำนวณราคากลางงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งโครงการนี้อยู่หลักเกณฑ์งานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) คำนวณราคากลางใหม่ตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2 และดำเนินการตามขั้นตอนการประกวดราคาอีกครั้ง ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และจะดำเนินการยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 19/06/2562 29,262,084 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาไร่ใหญ่ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 08/10/2561 18/10/2561 19/10/2561 2,800,000 12/02/2562 2,800,000 120 10/03/2562 04/03/2562 07/07/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 05/10/2561 09/10/2561 428,208 17/01/2562 428,208 ร้างพงธ์เทพการค้า ติดปัญหาอื่นๆ ล่าช้ากว่าแผน (ได้รับอนุมัติเงินเมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2562) 1. ปรับแผน 2. เร่งรัดการปฏิบัติงาน 04/06/2562 4,603,240 19,175,855 4,497,500 14,678,355 10,629,555 10,629,555 55.43 0.00 41.16 0.00 41.16 18/06/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,300 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.71) ปรับปรุงท่อลอดส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,200,000 1,200,000 หนองมะแซว เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 368,012 31/10/2561 368,012 ร้านวิเศษรวมวัสดุ โดยนาย วิเศษ แก้วเกิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,144,600 1,144,600 1,143,254 1,143,254 99.88 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.72) ปรับปรุงปลายคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 289,872 06/11/2561 289,872 ร้านวิเศษการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,933,500 1,933,500 1,841,031 1,841,031 95.22 0.00 99.00 0.00 99.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1007) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 14/09/2561 18/09/2561 550,215 06/11/2561 550,215 ร้านสุกฤตาเซ็นเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 2,779,790 2,779,790 2,619,895 2,619,895 94.25 0.00 97.00 0.00 97.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1008) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 17/09/2561 21/09/2561 588,783 30/10/2561 588,783 หจก.พี.ที.เทรดดิ้ง(1994) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 3,296,954 3,296,954 3,019,456 3,019,456 91.58 0.00 98.00 0.00 98.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1009) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 หนองมะแซว เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 14/09/2561 21/09/2561 588,415 30/10/2561 588,415 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 3,845,600 3,845,600 3,834,475 3,834,475 99.71 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1010) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ เขื่อนลำเซบาย โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 11,700 14/11/2561 11,700 ร้านตะวันค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 3,335,700 3,335,700 2,578,597 2,578,597 77.30 0.00 86.00 0.00 86.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1011) ซ่อมแซมคลอง LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 376,370 07/11/2561 376,370 ร้านวรุตการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 948,000 948,000 947,142 947,142 99.91 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1012) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 131,030 02/11/2561 131,030 ร้านชัยมงคลวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 476,598 476,598 474,177 474,177 99.49 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1013) ซ่อมแซมทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองมะแซว เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2562 456,960 11/01/2562 456,960 ร้านวิเศษรวมวัสดุ โดยนาย วิเศษ แก้วเกิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 762,700 762,700 739,983 739,983 97.02 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1014) ซ่อมแซมฝายห้วยกระแสน ( ปชด.) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 189,964 30/10/2561 189,964 ร้านสมบัตรพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 676,000 676,000 674,532 674,532 99.78 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1015) ซ่อมแซมพนังลำเซบาย เขื่อนลำเซบาย โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 213,910 12/12/2561 213,910 ร้านตะวันค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 952,000 952,000 951,571 951,571 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1016) ซ่อมแซมคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 174,290 07/11/2561 174,290 ร้านชัยมงคลวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 947,000 947,000 945,832 945,832 99.88 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1017) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ด้วยแรงคน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 50,000 21/01/2562 50,000 ร้านนนทกรวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 759,000 759,000 704,919 704,919 92.87 0.00 82.00 0.00 82.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.169.8) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 สร้างนกทา เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 99,882 19/03/2562 99,882 หจก.บุญประเสริฐบริการ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างพร่องน้ำ 1. พร่องน้ำให้ได้ระดับขุด 2. เร่งรัดการปฏิบัติงาน 31/05/2562 3,146,000 3,146,000 1,192,829 1,192,829 37.92 0.00 32.00 0.00 32.00 18/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.169.9) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) จุดที่ 4 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/04/2562 251,100 18/04/2562 251,100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชราภรณ์บริการ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างพร่องน้ำ 1. พร่องน้ำให้ได้ระดับขุด 2. เร่งรัดการปฏิบัติงาน 31/05/2562 3,814,000 3,814,000 709,142 709,142 18.59 0.00 35.00 0.00 35.00 18/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (48) ปรับปรุงอาคารหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2562 337,420 22/01/2562 337,420 ร้านร่วมใจพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 14,042,886 14,042,886 12,324,485 12,324,485 87.76 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (2.31) ฝายห้วยเสียว ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 พนา พนา อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 14/09/2561 18/09/2561 2,498,364 17/01/2562 2,498,364 หจก.มิ่งมงคล วัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 19,457,358 19,457,358 15,764,587 15,764,587 81.02 0.00 92.00 0.00 92.00 18/06/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 500 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (3.6) ฝายห้วยแก้วแมง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 14/09/2561 18/09/2561 2,492,286 17/01/2562 2,492,286 หจก.มิ่งมงคล วัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 19,267,500 19,267,500 15,425,088 15,425,088 80.06 0.00 81.00 0.00 81.00 18/06/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 550 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (4.34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชือก(บ้านโนนสมบูรณ์) ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 นาจิก เมือง อำนาจเจริญ 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 09/10/2561 19/10/2561 31/10/2561 2,764,000 23/01/2562 2,764,000 120 09/02/2562 07/02/2562 08/06/2562 บรษัท บุษยาการสร้าง จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/09/2561 01/10/2561 08/10/2561 458,000 12/11/2561 458,000 บ.ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/06/2562 4,417,344 19,688,462 2,764,000 16,924,462 16,720,657 16,720,657 84.93 0.00 80.24 0.00 80.24 18/06/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (4.35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเทา 2 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 12/10/2561 25/10/2561 31/10/2561 1,922,900 12/02/2562 1,922,900 120 08/03/2562 27/02/2562 05/07/2562 หจก.เค เพาเวอร์ แอนด์ คอนสทรัดชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 18/10/2561 19/10/2561 4,197,487 14/11/2561 4,197,487 หจก. น.อุบลก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/06/2562 3,395,744 16,729,460 1,922,900 14,806,560 12,465,260 12,465,260 74.51 0.00 63.07 0.00 63.07 18/06/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,000 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (17) แก้มลิงหนองผำน้อย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 14/09/2561 18/09/2561 1,109,016 17/01/2562 1,109,016 ร้านวงเดือนรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 13,281,311 13,281,311 10,391,565 10,391,565 78.24 0.00 81.00 0.00 81.00 18/06/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 550 17 0.09
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน จังหวัดอำนาจเจริญ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,129,932 9,129,932 หนองมะแซว เมือง อำนาจเจริญ 19/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2561 18/09/2561 24/09/2561 1,341,977 19/04/2562 1,341,977 120 15/05/2562 14/05/2562 11/09/2562 บริษัท พรีซิคอน จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 486,180 28/03/2562 486,180 ร้านสาวิตรีพาณิชย์ ติดปัญหาอื่นๆ ปฏิบัติงานล่าช้า (ได้รับอนุมัติเงินเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2562) เร่งรัดการปฏิบัติงาน 30/05/2562 2,229,398 9,129,932 9,129,932 4,343,297 4,343,297 47.57 0.00 13.28 0.00 13.28 18/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ โครงการระบบสูบน้ำ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอยอันเนื่องมาจากพระรารชดำริ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาญเจริญ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,048,000 1,048,000 คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/04/2562 78,687 26/04/2562 78,687 ร้าน พวงเพชรการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 1,100,000 1,100,000 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 18/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.1845) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 147,740 147,740 หนองมะแซว เมือง อำนาจเจริญ 30/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (47) ปรับปรุงพนังลำเซบาย เขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,065,568 3,065,568 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ ติดปัญหาอื่นๆ สงวนสิทธิปรับตามสัญญา ขอลดค่าปรับ 30/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 215,472 215,472 215,472 215,472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (101) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกชาด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,937,966 2,937,966 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 06/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2561 3,300,000 14/03/2561 3,300,000 150 13/03/2561 27/08/2561 ห้างหุ่นส่วนจำกัด พี.เอ็น.เอ็มเซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า สงวนสิทธิปรับตามสัญญาแล้ว 30/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (57) แก้มลิงหนองกระฮุง พร้อมอาคารประกอบ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 878,945 878,945 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 30/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (103) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองดั่ง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,930,359 1,930,359 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 30/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (102) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาผาง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,046,415 3,046,415 ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 09/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 2,647,435 28/02/2561 2,647,435 120 23/03/2561 20/08/2561 ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง งานดำเนินการเอง 100 % ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า เร่งรัดผู้รับจ้างปฏิบัติงาน และสงวนสิทธิปรับตามสัญญาแล้ว 30/04/2562 0.00 0.00 96.56 0.00 96.56 18/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (80) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยฆ้อง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,907,024 2,907,024 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2560 2,598,174 28/02/2561 2,598,174 120 23/03/2561 บริษัท พรีซิคออน จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า สงวนสิทธิปรับตามสัญญาแล้ว 30/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน จำนวน 4 ชุด โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 83,200 83,200 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 64,000 06/12/2561 64,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ คอมมิวนิเคชั่น 10/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 03/12/2561 813,200 15/01/2562 813,200 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด 30/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 3 เครื่อง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,000 39,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 39,000 06/12/2561 39,000 ร้านยงยุธค้าวัสดุ โดยนาย ยงยุธ ทองจันทร์ 10/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 3 เครื่อง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 36,000 06/12/2561 36,000 ร้านยงยุธค้าวัสดุ โดยนาย ยงยุธ ทองจันทร์ 10/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เครื่องตบดิน จำนวน 3 เครื่อง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 63,000 63,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 63,000 06/12/2561 63,000 บุญหลายรวมวัสดุ โดยนาย บุญหลาย พิมพ์เทพา 08/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ กล้องระดับอัตโนมัติ พร้อมขาตั้งกล้อง (กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า) จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 24,000 06/12/2561 24,000 บุญหลายรวมวัสดุ โดยนาย บุญหลาย พิมพ์เทพา 08/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 21/09/2561 19/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 12/12/2561 38,843,561 36,985,900 36,985,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง