ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15:52:25]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.596) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 59,920 26/03/2563 59,920 หจก.บุญประเสริฐบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 300,000 300,000 154,000 154,000 51.33 0.00 50.00 0.00 50.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.597) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง พื้นที่ 377 ไร่ 4 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 39,887 24/03/2563 39,887 ร้านสาวิตรีพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 1,500,000 1,500,000 550,742 550,742 36.72 0.00 30.00 0.00 30.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.1019) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ ปริมาณ 31 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 19,995 23/03/2563 19,995 ร้านนนทกรวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 98,182 98,182 98,182 98,182 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.1020) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) ปริมาณ 124 ไร่ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 99,960 23/03/2563 99,960 ร้านประถมการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 399,125 399,125 399,125 399,125 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.39) ปรับปรุงระบบล่อฟ้า ฝายยางลำเซบาย บ.หนองเรือ 1.เสาล่อฟ้า 1 เสา 2. ระบบแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 3 ชุด ตำบลนาหม้อม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 19,892 23/03/2563 19,892 ร้านนนทกรวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 377,500 377,500 374,351 374,351 99.17 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.203) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารประกอบอื่น สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 23/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 39,858 24/03/2563 39,858 หจก.บุญประเสริฐบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 479,000 479,000 462,120 462,120 96.48 0.00 99.00 0.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.204) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารประกอบอื่น อ่างฯห้วยโพธิ์(ตอนบน) 1.อาคารที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำ 2.ซ่อมแซมระบบน้ำใช้ในหัวงาน 3.ไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 8 ชุด โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 23/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 83,235 24/03/2563 83,235 ร้านสาวิตรีพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 1,458,000 1,458,000 1,321,532 1,321,532 90.64 0.00 97.00 0.00 97.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.302) ซ่อมแซมฝายห้วยจันลัน2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. ซ่อมแซมตลิ่ง 2. ซ่อมแซม Slope protection ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 142,926 24/03/2563 142,926 หจก.พารวยทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 499,805 499,805 499,805 499,805 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.303) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยแก้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. ซ่อมแซมหินก่อ 1 แห่ง 2. ซ่อมแซมหินเรียง 1 แห่ง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 216,740 11/03/2563 216,740 ร้านเคเซ็นเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/03/2563 696,857 696,857 696,857 696,857 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3047) ซ่อมแซม ฝายห้วยทม ปริมาณดินขุด 126 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 159,750 11/03/2563 159,750 ร้านเฮงวัสดุ โดย นางสาวบังอร กาฬะเกตร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 795,782 795,782 795,782 795,782 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3048) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ MC เขื่อนลำเซบาย โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ด้วยแรงคน ปริมาณดิน 4,248 ลบ.ม. ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 49,785 24/03/2563 49,785 ร้านเจริญทรัพย์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 800,000 800,000 612,917 612,917 76.61 0.00 97.00 0.00 97.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3049) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ด้วยแรงคน ปริมาณดิน 2,690 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 9,405 10/03/2563 9,405 หจก.บุญประเสริฐบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 569,000 569,000 565,004 565,004 99.30 0.00 95.00 0.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3050) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) ด้วยแรงคน ปริมาณดิน 3,131.90 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 29,784 24/03/2563 29,784 หจก.บุญประเสริฐบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 664,000 664,000 637,029 637,029 95.94 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3051) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนร่องชักน้ำสถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ ปริมาณดิน 25,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 59,255 24/03/2563 59,255 ร้านเจริญทรัยค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 762,000 762,000 760,419 760,419 99.79 0.00 99.00 0.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3052) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน กม.10+500 ถึง กม.12+400 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 4,317 23/03/2563 4,317 ร้านสกฤตาเซ็นเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 1,000,000 1,000,000 982,248 982,248 98.22 0.00 98.00 0.00 98.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3053) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) กม.0+000 ถึง กม.2+000 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบล โนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 39,990 20/03/2563 39,990 ร้านกิติมาบุ๊กส์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 800,000 800,000 799,299 799,299 99.91 0.00 97.00 0.00 97.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3054) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ ปริมาณดินขุด 178 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 18,450 23/03/2563 18,450 หจก.บุญประเสริฐบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 599,429 599,429 599,429 599,429 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3055) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ปริมาณดินขุด 100 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 600,000 600,000 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 139,682 11/03/2563 139,682 ร้านนิรุตติ์การโยธา โดยนาย นิรุตติ์ เถาว์โท ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 762,148 762,148 762,148 762,148 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3056) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 99,975 31/03/2563 99,975 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ฝั่งขวา) กลุ่มที่ 1 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/04/2563 999,766 999,766 999,766 999,766 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3057) ซ่อมแซมฝายยางลำเซบาย บ้านหนองเรือ ปริมาณดินขุด 1,645 ลบ.ม. ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 49,961 23/03/2563 49,961 หจก.บุญประเสริฐบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 1,712,000 1,712,000 1,700,257 1,700,257 99.31 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3058) ซ่อมแซมฝายห้วยตุ้มแตน(ปชด.) ปริมาณดินขุด 109 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 219,526 11/03/2563 219,526 ต้นการค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/03/2563 662,576 662,576 660,186 660,186 99.64 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3059) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ กม.17+800,กม.18+800 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 210,600 16/03/2563 210,600 หจก.บุญประเสริฐบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 2,401,000 2,401,000 2,198,119 2,198,119 91.55 0.00 99.50 0.00 99.50 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3060) ซ่อมแซมระบบควบคุมบานระบายเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 23/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 38,585 24/03/2563 38,585 หจก.บุญประเสริฐบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,731,683 1,731,683 86.58 0.00 87.00 0.00 87.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3061) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ เขื่อนลำเซบาย โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปริมาณดินขุด 330 ลบ.ม. ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 210,600 17/03/2563 210,600 หจก.บุญประเสริฐบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 3,812,000 3,812,000 2,643,137 2,643,137 69.34 0.00 96.00 0.00 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3062) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน กม.0+900 ถึง กม.1+900 และ กม.0+300 ถึง กม.2+300 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 16/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 31/01/2563 03/02/2563 522,626 09/03/2563 522,626 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/04/2563 808,809 4,266,000 4,266,000 4,149,294 4,149,294 97.26 0.00 82.00 0.00 82.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3063) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ กม.0+320 ถึง กม.0+524 และ กม.0+200 ถึง กม.0+344 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 39,970 20/03/2563 39,970 ร้านกิติมาบุ๊กส์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 343,000 343,000 342,330 342,330 99.80 0.00 87.00 0.00 87.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3064) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ กม.10+000 ถึง กม.10+990 และ กม.7+000 ถึง กม.8+350 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 210,720 20/03/2563 210,720 ร้านนนทกรวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 1,390,000 1,390,000 1,387,736 1,387,736 99.84 0.00 89.00 0.00 89.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3065) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำห้วยสีโท คลอง RMC กม.0+000 ถึง กม.10+000 และ LMC กม.0+000 ถึง กม.5+000 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 16/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 29/01/2563 30/01/2563 633,704 09/03/2563 633,704 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/04/2563 972,734 4,804,000 4,804,000 3,188,980 3,188,980 66.38 0.00 98.00 0.00 98.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3066) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ พนังกั้นน้ำเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ ปริมาณดินขุด 2,453 ลบ.ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 295,820 17/03/2563 295,820 ร้านชาญวิทย์การค้า โดยนาย ชาญวิทย์ บุญธิมาศ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 2,396,000 2,396,000 2,228,414 2,228,414 93.01 0.00 99.50 0.00 99.50 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3759) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) จุดที่ 3 ระยะที่ 3 ปริมาณดิน 80,013 ลบ.ม. ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 224,100 10/03/2563 224,100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชราภรณ์บริการ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/03/2563 2,439,400 2,439,400 794,456 794,456 32.57 0.00 45.00 0.00 45.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3760) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปริมาณดินขุด 136,200 ลบ.ม. ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 205,200 18/03/2563 205,200 หจก.บุญประเสริฐบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 5,000,000 5,000,000 2,185,788 2,185,788 43.72 0.00 60.00 0.00 60.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.3761) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) จุดที่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 229,500 09/03/2563 229,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชราภรณ์บริการ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/03/2563 5,000,000 5,000,000 1,469,755 1,469,755 29.40 0.00 47.00 0.00 47.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (13) ฝายห้วยแก้วแมง บ้านหินสิ่ว ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 54 เมตร สูง 2 เมตร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 06/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 22/01/2563 30/01/2563 2,367,158 12/03/2563 2,367,158 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิ่งเมืองวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 3,733,968 19,096,456 19,096,456 14,416,789 14,416,789 75.49 0.00 89.00 0.00 89.00 11/08/2563 300 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนว่าน ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวรวม 2,900 เมตร พื้นที่ชลประทาน 850 ไร่ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 19,520,000 19,520,000 19,520,000 3,620,000 15,900,000 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 23/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 12/03/2563 13/03/2563 1,788,888 1,788,888 หจก.สันก้าแพงมอเตอร์กรุ๊ป วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 26/02/2563 27/02/2563 3,814,950 11/03/2563 3,814,950 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 3,317,560 14,688,502 1,788,888 12,899,614 9,506,139 1,788,888 7,717,251 64.72 0.00 81.02 0.00 81.02 11/08/2563 850 87 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหวาง ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวรวม 2,380 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 06/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 24/01/2563 29/01/2563 577,999 09/03/2563 577,999 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 1,040,365 13,896,434 13,896,434 10,107,067 10,107,067 72.73 0.00 80.00 0.00 80.00 11/08/2563 1,300 53 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (13) แก้มลิงหนองคึกฤทธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.1400 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 06/01/2563 28/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 04/02/2563 14/02/2563 3,415,999 17/03/2563 3,415,999 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 5,102,878 25,365,895 25,365,895 17,015,069 17,015,069 67.08 0.00 87.00 0.00 87.00 11/08/2563 600 168 0.14
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (124) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนชาด ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 3 สาย ความยาวรวม 3,360 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 06/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 24/01/2563 28/01/2563 881,000 10/03/2563 881,000 บริษัทชวลิต รวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 1,613,633 19,549,910 19,549,910 13,838,949 13,838,949 70.79 0.00 83.00 0.00 83.00 11/08/2563 ขนาดเล็ก 1,000 68 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (125) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.สร้างถ่อนอก ขนาด 0.21 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวรวม 4,200 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,180,000 20,180,000 20,180,000 3,620,000 16,560,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 12/03/2563 13/03/2563 1,918,085 1,918,085 หจก.เคเพาเวอร์แอนด์คอนสทรัคชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 22/02/2563 26/02/2563 1,900,000 17/03/2563 1,900,000 บริษัท เอ็นซีเอ็ม เวลดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/04/2563 33,397,575 16,556,432 1,918,085 14,638,347 10,697,725 1,918,085 8,779,640 64.61 0.00 80.00 0.00 80.00 11/08/2563 ขนาดเล็ก 1,300 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ซ่อมแซมฝายห้วยคำปาอี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. ซ่อมแซมหินก่อ 1 แห่ง 2. ซ่อมแซมหินเรียง 1 แห่ง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 234,010 30/03/2563 234,010 ร้านร่วมใจพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 794,955 794,955 794,955 794,955 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 27/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 81,050 03/04/2563 81,050 ร้านชัยมงคลวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 500,000 500,000 464,807 464,807 92.96 100.00 85.00 10.00 85.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงอาคารทดน้ำกลางคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) ตำบล โนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 26/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/04/2563 14/04/2563 544,452 14/04/2563 544,452 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 4,000,000 4,000,000 2,824,603 2,824,603 70.62 100.00 72.00 10.00 72.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารประกอบอื่น อ่างฯพุทธอุทยาน ขนาดอาคารที่ทำการ 8.00 x 4.00 เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 27/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 47,600 31/03/2563 47,600 ร้านสกฤตาเซนเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 600,000 600,000 573,026 573,026 95.50 100.00 85.00 100.00 85.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามคลอง LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน กม.2+600,กม.4+049.294,กม.6+800,กม.8+000,กม.8+340,กม.9+980,กม.13+400 ขนาดความยาว 8.00 ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 24/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/04/2563 14/04/2563 461,205 01/05/2563 461,205 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 6,000,000 6,000,000 4,890,192 4,890,192 81.50 90.00 82.00 20.00 82.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามคลอง RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน กม.3+500,กม.1+570,กม.0+590,กม.0+960,กม.1+806 ขนาดความยาว 7.00 ม. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 46,460 30/03/2563 46,460 ร้านประถมการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 6,000,000 6,000,000 4,918,177 4,918,177 81.97 90.00 82.00 20.00 82.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ แก้มลิงหนองลุมพุก พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 24/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 25/03/2563 25/03/2563 756,000 14/04/2563 756,000 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 21,043,500 21,043,500 19,821,281 19,821,281 94.19 0.00 94.00 0.00 94.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ แก้มลิงห้วยโปร่งนอง พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 24/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 25/03/2563 25/03/2563 662,590 14/04/2563 662,590 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 13,698,200 13,698,200 12,310,050 12,310,050 89.87 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ แก้มลิงหนองโดนพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 24/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 25/03/2563 25/03/2563 1,393,470 14/04/2563 1,393,470 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 27,184,800 27,184,800 24,114,610 24,114,610 88.71 0.00 92.00 0.00 92.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ แก้มลิงหนองแข้พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 24/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/03/2563 27/03/2563 27/03/2563 1,577,261 15/04/2563 1,577,261 ร้านวสันต์ การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 20,567,700 20,567,700 19,222,545 19,222,545 93.46 0.00 98.00 0.00 98.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,341,977 1,341,977 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10/07/2561 10/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2561 07/09/2561 24/09/2561 1,341,976 19/04/2562 1,341,976 120 24/04/2562 10/05/2562 11/09/2562 บริษัท พรีซิคอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 09/12/2562 1,341,977 1,341,977 1,341,977 1,341,977 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายLMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญระยะทาง 4.260 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,960,007 4,960,007 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2562 06/03/2562 12/03/2562 02/04/2562 4,960,007 15/05/2562 4,960,007 90 29/06/2562 19/06/2562 26/09/2562 หจก.เอส.เอ็ม.ซี. การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 06/12/2562 8,008,600 4,960,007 4,960,007 4,960,007 4,960,007 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.084 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,794,610 5,794,610 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 31/08/2561 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 28/09/2561 17/10/2561 26/10/2561 5,768,993 14/08/2562 5,768,993 90 23/09/2562 22/08/2562 20/11/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัดชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 09/12/2562 10,038,378 5,794,610 5,794,610 5,793,989 5,793,989 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายMC สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 15.150กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,008,000 15,008,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/05/2562 27/05/2562 24/06/2562 19/07/2562 14,699,000 19/08/2562 14,699,000 75 04/09/2562 17/11/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัดชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 11/12/2562 29,262,084 15,008,000 15,008,000 14,730,740 14,730,740 98.15 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 15.000 กม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,341,470 20,341,470 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20/08/2561 20/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/07/2562 11/07/2562 05/08/2562 19,749,000 25/09/2562 19,749,000 120 27/09/2562 26/09/2562 24/01/2563 หจก.พาทิศคอนสตรัดชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 11/12/2562 38,541,822 20,341,470 20,341,470 19,812,480 19,812,480 97.40 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.130 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,218,918 5,218,918 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 31/08/2561 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 28/09/2561 19/10/2561 01/11/2561 6,099,999 05/08/2562 6,099,999 150 24/08/2562 23/08/2562 20/01/2563 บริษัท เอกเมืองยศ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 06/12/2562 10,691,339 5,218,918 5,218,918 5,218,245 5,218,245 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 21/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเองอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) จุดที่ 4 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 31/08/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 06/12/2562 200,000 200,000 198,256 198,256 99.13 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเทา 2ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 818,967 818,967 จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 25/10/2561 31/10/2561 1,922,900 12/02/2562 1,922,900 120 08/03/2562 27/02/2562 05/07/2562 หจก.เค เพาเวอร์ แอนด์ คอนสทรัดชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 06/12/2562 3,395,744 818,967 818,967 813,508 813,508 99.33 0.00 100.00 0.00 100.00 25/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกชาด ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,580,005 2,580,005 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2561 08/01/2561 24/01/2561 25/01/2561 3,300,000 14/03/2561 3,300,000 150 31/03/2561 30/03/2561 27/08/2561 หจก.พี.เอ็น.เอ็ม เซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 09/12/2562 2,580,005 2,580,005 2,580,005 2,580,005 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาผาง ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,647,435 2,647,435 ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2560 19/12/2560 28/12/2560 2,647,435 28/02/2561 2,647,435 120 23/03/2561 20/03/2561 20/07/2561 บริษัท พรีซิคอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 06/12/2562 2,647,435 2,647,435 2,647,435 2,647,435 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 214,400 214,400 214,400 214,400 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 22/10/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 214,400 23/12/2562 214,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ คอมมิวนิเคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/01/2563 214,400 214,400 214,400 214,400 214,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 22/10/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 30,000 23/12/2562 30,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ คอมมิวนิเคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/01/2563 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 22/10/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 12,600 23/12/2562 12,600 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ คอมมิวนิเคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/01/2563 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 54,000 54,000 54,000 54,000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 22/10/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 54,000 23/12/2562 54,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ คอมมิวนิเคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/01/2563 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)