ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 02:08:16]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.1.149) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2561 59,880 27/12/2561 59,880 ร้านกำไรค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,500,000 1,500,000 1,155,805 1,155,805 77.05 0.00 80.00 95.00 80.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.1.158) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 59,962 21/12/2561 59,962 หจก.บุญประเสริฐบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 300,000 300,000 291,262 291,262 97.09 0.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคลอง 14R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 0.817 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,170,000 30,000 นาจิก เมือง อำนาจเจริญ 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2562 26/02/2562 07/03/2562 11/03/2562 894,149 05/04/2562 894,149 45 24/04/2562 22/04/2562 07/06/2562 บริษัท เอกเมืองยศ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/06/2562 1,192,201 912,033 894,150 17,883 903,114 885,231 17,883 99.02 0.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 4.260 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,500,000 9,500,000 8,508,000 7,830,000 678,000 หนองมะแซว เมือง อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2562 06/03/2562 26/03/2562 02/04/2562 4,960,007 15/05/2562 4,960,007 90 21/06/2562 19/06/2562 18/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.ซี.การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/05/2562 138,470 30/05/2562 138,470 พวงเพชรการค้า ติดปัญหาอื่นๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน / ล่าช้ากว่าแผน เร่งรัดการปฏิบัติงาน 27/06/2562 8,008,600 5,487,808 4,960,008 527,800 370,128 370,128 6.74 0.00 6.35 0.00 6.35 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.084 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 28/09/2561 17/10/2561 26/10/2561 5,768,993 5,768,993 90 หจก.พาทิศคอนสตรัดชั่น ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/ลงนามในสัญญา(ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ 11 ก.ค. 62) 1.เร่งรัดการดำเนินการบริหารสัญญา 2.เร่งรัดการปฏิบัติงาน 27/06/2562 10,038,378 5,890,142 5,768,994 121,148 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.130 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,000,000 11,000,000 11,000,000 10,680,000 320,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 28/09/2561 19/10/2561 01/11/2561 6,099,999 05/08/2562 6,099,999 150 บ.เอกเมืองยศ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน / ล่าช้ากว่าแผน (ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ 11 ก.ค. 62) เร่งรัดการปฏิบัติงาน 13/08/2562 6,228,099 6,099,999 128,100 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 8.860 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 19,000,000 19,000,000 16,620,000 15,420,000 1,200,000 หนองมะแซว เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 06/03/2562 26/03/2562 03/04/2562 9,158,936 06/06/2562 9,158,936 120 22/06/2562 20/06/2562 19/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด.พาทิศคอนสตรัดชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/05/2562 219,975 30/05/2562 219,975 ร้านชัยมงคลวัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงาน / ล่าช้ากว่าแผน เร่งรัดการปฏิบัติงาน 27/06/2562 15,778,068 10,056,416 9,158,937 897,479 600,780 600,780 5.97 0.00 6.78 100.00 6.78 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 15.150 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 32,000,000 32,000,000 29,190,000 28,340,000 850,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 13/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2562 27/05/2562 24/06/2562 19/07/2562 14,699,000 19/08/2562 14,699,000 75 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 61 - เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 21/08/2562 29,626,084 15,008,000 14,699,000 309,000 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 20/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาไร่ใหญ่ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 27,000,000 27,000,000 25,000,000 4,497,500 20,502,500 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 08/10/2561 18/10/2561 19/10/2561 2,800,000 12/02/2562 2,800,000 120 10/03/2562 04/03/2562 07/07/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 05/10/2561 09/10/2561 428,208 17/01/2562 428,208 ร้างพงธ์เทพการค้า ติดปัญหาอื่นๆ ล่าช้ากว่าแผน (ได้รับอนุมัติเงินเมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2562) 1. ปรับแผน 2. เร่งรัดการปฏิบัติงาน 04/06/2562 4,603,240 17,255,855 4,497,500 12,758,355 13,682,933 2,800,000 10,882,933 79.29 0.00 89.00 100.00 89.00 20/08/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,300 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.71) ปรับปรุงท่อลอดส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,200,000 1,200,000 หนองมะแซว เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 368,012 31/10/2561 368,012 ร้านวิเศษรวมวัสดุ โดยนาย วิเศษ แก้วเกิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,144,600 1,144,600 1,143,254 1,143,254 99.88 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.72) ปรับปรุงปลายคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 289,872 06/11/2561 289,872 ร้านวิเศษการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,931,489 1,931,489 1,931,489 1,931,489 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1007) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 14/09/2561 18/09/2561 550,215 06/11/2561 550,215 ร้านสุกฤตาเซ็นเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 2,779,790 2,779,790 2,772,388 2,772,388 99.73 0.00 97.00 98.00 97.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1008) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 17/09/2561 21/09/2561 588,783 30/10/2561 588,783 หจก.พี.ที.เทรดดิ้ง(1994) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 3,296,954 3,296,954 3,289,992 3,289,992 99.79 0.00 98.00 98.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1009) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 หนองมะแซว เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 14/09/2561 21/09/2561 588,415 30/10/2561 588,415 หจก.ท่าทรายศรีเผย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 3,844,574 3,844,574 3,844,574 3,844,574 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1010) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ เขื่อนลำเซบาย โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 11,700 14/11/2561 11,700 ร้านตะวันค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 3,335,700 3,335,700 2,949,037 2,949,037 88.41 0.00 93.00 0.00 93.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1011) ซ่อมแซมคลอง LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 376,370 07/11/2561 376,370 ร้านวรุตการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 947,142 947,142 947,142 947,142 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1012) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 131,030 02/11/2561 131,030 ร้านชัยมงคลวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 476,598 476,598 474,177 474,177 99.49 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1013) ซ่อมแซมทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองมะแซว เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2562 456,960 11/01/2562 456,960 ร้านวิเศษรวมวัสดุ โดยนาย วิเศษ แก้วเกิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 762,598 762,598 762,598 762,598 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1014) ซ่อมแซมฝายห้วยกระแสน ( ปชด.) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 189,964 30/10/2561 189,964 ร้านสมบัตรพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 674,532 674,532 674,532 674,532 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1015) ซ่อมแซมพนังลำเซบาย เขื่อนลำเซบาย โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 213,910 12/12/2561 213,910 ร้านตะวันค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 951,571 951,571 951,571 951,571 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1016) ซ่อมแซมคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 174,290 07/11/2561 174,290 ร้านชัยมงคลวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 945,832 945,832 945,832 945,832 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.168.1017) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ด้วยแรงคน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 50,000 21/01/2562 50,000 ร้านนนทกรวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 759,000 759,000 757,109 757,109 99.75 0.00 99.00 0.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.169.8) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 สร้างนกทา เมือง อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 99,882 19/03/2562 99,882 หจก.บุญประเสริฐบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 3,146,000 3,146,000 2,280,598 2,280,598 72.49 0.00 94.00 0.00 94.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.169.9) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) จุดที่ 4 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/04/2562 251,100 18/04/2562 251,100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชราภรณ์บริการ ติดปัญหาอื่นๆ 09/07/2562 3,814,000 3,814,000 2,313,536 2,313,536 60.66 0.00 81.00 0.00 81.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (48) ปรับปรุงอาคารหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2562 337,420 22/01/2562 337,420 ร้านร่วมใจพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 14,042,886 14,042,886 13,161,354 13,161,354 93.72 0.00 100.00 98.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (2.31) ฝายห้วยเสียว ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 พนา พนา อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 14/09/2561 18/09/2561 2,498,364 17/01/2562 2,498,364 หจก.มิ่งมงคล วัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 19,457,358 19,457,358 18,017,116 18,017,116 92.60 0.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 500 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (3.6) ฝายห้วยแก้วแมง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 14/09/2561 18/09/2561 2,492,286 17/01/2562 2,492,286 หจก.มิ่งมงคล วัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 19,267,500 19,267,500 17,252,203 17,252,203 89.54 0.00 93.00 100.00 93.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 550 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (4.34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชือก(บ้านโนนสมบูรณ์) ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 27,000,000 27,000,000 27,000,000 4,832,000 22,168,000 นาจิก เมือง อำนาจเจริญ 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 09/10/2561 19/10/2561 31/10/2561 2,764,000 23/01/2562 2,764,000 120 09/02/2562 07/02/2562 08/06/2562 บรษัท บุษยาการสร้าง จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/09/2561 01/10/2561 08/10/2561 458,000 12/11/2561 458,000 บ.ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/06/2562 4,417,344 19,687,833 2,764,000 16,923,833 19,687,833 2,764,000 16,923,833 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (4.35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเทา 2 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 2,840,000 27,160,000 จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 12/10/2561 25/10/2561 31/10/2561 1,922,900 12/02/2562 1,922,900 120 08/03/2562 27/02/2562 05/07/2562 หจก.เค เพาเวอร์ แอนด์ คอนสทรัดชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 18/10/2561 19/10/2561 4,197,487 14/11/2561 4,197,487 หจก. น.อุบลก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/06/2562 3,395,744 16,729,460 1,922,900 14,806,560 12,760,215 12,760,215 76.27 0.00 79.18 0.00 79.18 20/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,000 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (17) แก้มลิงหนองผำน้อย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 14/09/2561 18/09/2561 1,109,016 17/01/2562 1,109,016 ร้านวงเดือนรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 13,281,311 13,281,311 12,593,289 12,593,289 94.82 0.00 99.00 0.00 99.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 550 17 0.09
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน จังหวัดอำนาจเจริญ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,129,932 9,129,932 9,129,932 2,323,000 6,806,932 หนองมะแซว เมือง อำนาจเจริญ 19/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2561 18/09/2561 24/09/2561 1,341,977 19/04/2562 1,341,977 120 15/05/2562 14/05/2562 11/09/2562 บริษัท พรีซิคอน จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 486,180 28/03/2562 486,180 ร้านสาวิตรีพาณิชย์ ติดปัญหาอื่นๆ ปฏิบัติงานล่าช้า (ได้รับอนุมัติเงินเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2562) เร่งรัดการปฏิบัติงาน 30/05/2562 2,229,398 9,129,932 9,129,932 5,422,644 5,422,644 59.39 0.00 82.21 0.00 82.21 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 15.000 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 36,985,900 36,985,900 06/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/07/2562 11/07/2562 05/08/2562 120 ติดปัญหาอื่นๆ มีการขอแก้ไขชื่องาน โดยส่งเรื่องแก้ไขชื่องานถึงกองแผนงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และกองแผนงานอนุมัติเงินงวดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 แต่ชื่องานยังไม่ตรงกับที่โครงการขอแก้ไข โครงการจึงส่งเรื่องขอแก้ไขชื่องานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กองแผนงานอนุมัติเงินงวดพร้อมแก้ไขชื่องานถูกต้องตามที่โครงการเสนอขอแก้ไข ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการบันทึกการเสนอราคาและผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อแสดงราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 15 ราย ได้เสนอราคาผ่านทางระบบ (ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) เร่งดำเนินการขั้นตอนการพิจารณาผลการการประกวดราคา เพื่อให้สามารถเซ็นสัญญากับผู้รับจ้างและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการโดยเร็ว 13/08/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ โครงการระบบสูบน้ำ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาญเจริญ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,048,000 1,048,000 คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/04/2562 78,687 26/04/2562 78,687 ร้าน พวงเพชรการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 1,100,000 1,100,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (1.1845) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 147,740 147,740 หนองมะแซว เมือง อำนาจเจริญ 30/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (47) ปรับปรุงพนังลำเซบาย เขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,065,568 3,065,568 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ ติดปัญหาอื่นๆ สงวนสิทธิปรับตามสัญญา , ขอลดค่าปรับ เร่งรัดติดตามและรอการอนุมัติลดค่าปรับ 30/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 215,472 215,472 215,472 215,472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (101) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกชาด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,937,966 2,937,966 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 06/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2561 3,300,000 14/03/2561 3,300,000 150 13/03/2561 27/08/2561 ห้างหุ่นส่วนจำกัด พี.เอ็น.เอ็มเซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ เร่งรัดเอกสาร และประสานการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบโดยเร็ว 30/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (57) แก้มลิงหนองกระฮุง พร้อมอาคารประกอบ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 878,945 878,945 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 30/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (103) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองดั่ง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,930,359 1,930,359 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 30/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (102) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาผาง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,046,415 3,046,415 ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 09/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 2,647,435 28/02/2561 2,647,435 120 23/03/2561 20/08/2561 ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง งานดำเนินการเอง 100 % ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า เร่งรัดผู้รับจ้างปฏิบัติงาน และสงวนสิทธิปรับตามสัญญาแล้ว 30/04/2562 0.00 0.00 97.60 0.00 97.60 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ (80) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยฆ้อง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,907,024 2,907,024 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2560 2,598,174 28/02/2561 2,598,174 120 23/03/2561 บริษัท พรีซิคออน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน จำนวน 4 ชุด โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 83,200 83,200 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 64,000 06/12/2561 64,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ คอมมิวนิเคชั่น 10/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 03/12/2561 813,200 15/01/2562 813,200 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด 30/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 3 เครื่อง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,000 39,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 39,000 06/12/2561 39,000 ร้านยงยุธค้าวัสดุ โดยนาย ยงยุธ ทองจันทร์ 10/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 3 เครื่อง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 36,000 06/12/2561 36,000 ร้านยงยุธค้าวัสดุ โดยนาย ยงยุธ ทองจันทร์ 10/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เครื่องตบดิน จำนวน 3 เครื่อง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 63,000 63,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 63,000 06/12/2561 63,000 บุญหลายรวมวัสดุ โดยนาย บุญหลาย พิมพ์เทพา 08/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ กล้องระดับอัตโนมัติ พร้อมขาตั้งกล้อง (กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า) จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 24,000 06/12/2561 24,000 บุญหลายรวมวัสดุ โดยนาย บุญหลาย พิมพ์เทพา 08/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 06/06/2562 11/06/2562 120 07/08/2562 36,985,900 36,985,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23/07/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง