ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 02:26:07]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.1.153) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 21/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/11/2561 103,157 03/12/2561 103,157 เกษตกรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/07/2562 2,700,000 2,700,000 2,074,355 2,074,355 76.83 91.00 76.00 91.00 76.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.1.162) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2562 10,272 13/02/2562 10,272 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์รถยนต์อุบลเชอร์วิส 1997 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 650,000 650,000 649,914 649,914 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.2.93) กำจัดวัชพืชร่องชักน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 28,132 29/01/2562 28,132 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภกฤตโชคนิธิ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 150,000 150,000 146,847 146,847 97.90 100.00 100.00 100.00 100.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.3.45) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2562 93,980 26/02/2562 93,980 ชัยณรงค์บริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,200,000 1,200,000 931,955 931,955 77.66 100.00 78.00 100.00 78.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.63) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,109,000 3,109,000 3,109,000 1,888,000 1,221,000 บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 12/11/2561 27/11/2561 27/11/2561 840,000 07/01/2562 840,000 60 18/04/2562 17/04/2562 16/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพลสิทธิ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 398,430 06/11/2561 398,430 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 1,905,977 1,967,959 840,000 1,127,959 1,967,067 840,000 1,127,067 99.95 91.00 100.00 91.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 1,542 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.64) ปรับปรุงท่อระบายน้ำป่า ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 113,640 26/10/2561 113,640 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 3,288,402 3,288,402 3,155,320 3,155,320 95.95 91.00 96.00 91.00 96.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 273 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.920) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 410,760 31/10/2561 410,760 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 571,509 571,509 570,886 570,886 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.921) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-11R-LMC เป็นช่วง ๆ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 399,885 29/10/2561 399,885 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,139,848 1,139,848 1,114,811 1,114,811 97.80 100.00 98.00 100.00 98.00 07/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 110 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.922) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 11R-LMC เป็นช่วง ๆ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 24/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 427,458 19/10/2561 427,458 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,191,198 1,191,198 1,144,592 1,144,592 96.09 100.00 96.00 100.00 96.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 370 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.923) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-3R-LMC และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 651,000 651,000 651,000 495,000 156,000 บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 494,800 29/11/2561 494,800 30 01/12/2561 30/11/2561 30/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิภพค้าไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 53,535 21/11/2561 53,535 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 501,287 639,444 494,800 144,644 639,444 494,800 144,644 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 66 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.924) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,293,000 1,293,000 1,293,000 498,000 795,000 บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 497,745 29/11/2561 497,745 30 01/12/2561 30/11/2561 30/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิภพค้าไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 309,300 24/10/2561 309,300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 504,706 1,233,746 497,745 736,001 1,233,188 497,745 735,443 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 223 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.925) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-3R-LMC และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 654,000 654,000 654,000 495,000 159,000 บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 494,800 29/11/2561 494,800 30 01/12/2561 30/11/2561 30/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิภพค้าไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 55,680 21/11/2561 55,680 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 501,287 642,674 494,800 147,874 641,299 494,800 146,499 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.926) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-2R LMC เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 อ่างศิลา,ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 480,555 19/10/2561 480,555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 2,090,030 2,090,030 2,085,259 2,085,259 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 211 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.927) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำในเขตโซนที่ 9 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 23/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 17/10/2561 19/10/2561 593,784 27/11/2561 593,784 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.อุบลก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/05/2562 2,081,630 2,081,630 2,079,224 2,079,224 99.88 96.00 100.00 96.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 125 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.928) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 12R-LMC เป็นช่วง ๆ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 413,920 05/11/2561 413,920 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,131,046 1,131,046 1,128,367 1,128,367 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.929) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 14R-LMC เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 404,012 05/11/2561 404,012 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,190,673 1,190,673 1,146,811 1,146,811 96.32 100.00 96.00 100.00 96.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.930) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3R-14R-LMC เป็นช่วง ๆ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 24/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 430,191 19/10/2561 430,191 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,162,485 1,162,485 1,154,966 1,154,966 99.35 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 140 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.931) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,624,000 3,624,000 3,624,000 491,000 3,133,000 อ่างศิลา, บ้านแขม, หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 490,680 29/11/2561 490,680 30 01/12/2561 30/11/2561 30/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิภพค้าไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 302,130 24/10/2561 302,130 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 493,205 3,219,007 490,680 2,728,327 3,112,108 490,680 2,621,428 96.68 91.00 97.00 91.00 97.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 1,828 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.932) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3R-2R LMC เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 อ่างศิลา,ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 346,285 26/10/2561 346,285 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,702,242 1,702,242 1,697,659 1,697,659 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (1.168.933) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-2R LMC เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 อ่างศิลา,ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 391,345 05/11/2561 391,345 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 1,715,882 1,715,882 1,710,560 1,710,560 99.69 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 230 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย (43) ปรับปรุง Basin โรงสูบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 01/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 18/10/2561 24/10/2561 3,250,000 16/11/2561 3,250,000 บริษัทชวลิตรวมวัสดุจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/05/2562 11,181,316 11,181,316 9,936,781 9,936,781 88.87 100.00 89.00 100.00 89.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ซ่อมแซมเรือนประทับสมเด็จย่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 22/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2562 97,650 05/04/2562 97,650 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/06/2562 7,113,279 7,113,279 2,059,448 2,059,448 28.95 93.00 28.00 93.00 28.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัด อุบลราชธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,324,000 5,324,000 5,324,000 5,324,000 ต.โนนกลาง,แขมใต้,อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 22/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/05/2562 97,595 02/05/2562 97,595 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/06/2562 3,828,979 3,828,979 2,237,174 2,237,174 58.43 89.00 58.00 89.00 58.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 25/08/2561 03/09/2561 วิธีคัดเลือก 25/09/2561 03/10/2561 19/10/2561 1,912,010 21/03/2562 1,912,010 บริษัทโปรวอเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/07/2562 2,100,000 2,100,000 1,991,449 1,991,449 94.83 99.00 95.00 99.00 95.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1-4 จังหวัดอุบลราชธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 22/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 381,750 28/03/2562 381,750 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/06/2562 2,469,855 2,469,855 1,822,284 1,822,284 73.78 78.00 73.00 78.00 73.00 06/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง