ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 09:31:59]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.1.155) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 175,400 25/10/2561 175,400 หจก.มากเสริมสิน 23/05/2562 2,000,000 2,000,000 764,056 764,056 38.20 82.00 62.00 82.00 62.00 23/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.1.164) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 276,120 25/10/2561 276,120 หจก.มากเสริมสิน 25/10/2561 700,000 700,000 298,770 298,770 42.68 70.00 35.00 70.00 35.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.3.46) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 465,000 29/08/2561 465,000 บจก.คูณยิ่ง 14/05/2562 1,500,000 1,500,000 1,102,670 1,102,670 73.51 0.00 30.00 0.00 30.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.34) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำบึงแต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2561 18/09/2561 11/10/2561 1,011,000 20/11/2561 1,011,000 60 21/11/2561 21/11/2561 19/01/2562 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 98,160 26/10/2561 98,160 ร้านชอบวัสดุ 14/05/2562 8,488,330 8,488,330 6,485,220 6,485,220 76.40 50.00 35.00 50.00 35.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 05/11/2561 21/11/2561 09/01/2562 4,707,627 17/01/2562 4,707,627 60 31/01/2562 31/01/2562 30/03/2562 หจก.ศิริสิน ก่อสร้าง 14/05/2562 4,707,627 4,848,856 4,707,627 141,229 4,808,622 4,808,622 99.17 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 5,803,956 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 28/05/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.400 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,600,000 5,600,000 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 2,571,914 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 28/05/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 2L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 นาแก นาแก นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 1,536,644 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 28/05/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,100,000 6,100,000 นาแก นาแก นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 5,839,247 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 28/05/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 นาคู่ นาแก นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 7,656,303 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 28/05/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 นาคู่ นาแก นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 4,730,550 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 28/05/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.350 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 นาคู่ นาแก นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 2,128,687 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 28/05/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P1 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะทาง 6.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,300,000 9,300,000 หนองย่างชิ้น เรณูนคร นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 9,337,886 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 28/05/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านตับเต่า ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.200 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 26,200,000 26,200,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 16/10/2561 06/11/2561 09/01/2562 14,527,000 17/01/2562 14,527,000 90 22/01/2562 22/01/2562 21/05/2562 หจก.เมืองทองคำตากล้า 14/05/2562 14,527,000 14,962,810 14,527,000 435,810 14,818,048 14,818,048 99.03 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 11,335,200 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 28/05/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P2 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,700,000 13,700,000 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 11,866,093 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 28/05/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 11,335,200 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 28/05/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 11,500,000 11,500,000 นาแก นาแก นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 10,811,667 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 28/05/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนน้อย ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 34,438,000 34,438,000 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 28/09/2561 16/10/2561 12,850,000 20/11/2561 12,850,000 60 21/11/2561 21/11/2561 19/01/2562 บจก.บุษยาการสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 61,360 05/11/2561 61,360 หจก.มากเสริมสิน 14/05/2562 12,850,000 34,190,410 34,190,410 23,517,783 23,517,783 68.78 54.00 70.00 54.00 70.00 11/06/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองใส ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 27,366,000 27,366,000 โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 26/09/2561 16/10/2561 7,918,000 20/11/2561 7,918,000 60 21/11/2561 21/11/2561 19/01/2562 บจก.บุษยาการสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 95,500 05/11/2561 95,500 ร้านชอบวัสดุ 14/05/2562 7,918,000 25,737,162 25,737,162 18,081,468 18,081,468 70.25 61.00 70.00 61.00 70.00 11/06/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (59) แก้มลิงบึงคัน-บึงสะพาน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 โพนนาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 21/09/2561 11/10/2561 4,177,652 11/02/2562 4,177,652 90 12/02/2562 12/02/2562 02/05/2562 บจก.คูณยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2562 84,240 07/03/2562 84,240 หจก.มากเสริมสิน 14/05/2562 4,177,652 29,013,624 29,013,624 8,051,283 8,051,283 27.75 54.00 30.00 54.00 30.00 28/05/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำโขง 300 0.225
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (7) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำและอาคารประกอบลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านหนองบึง ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 20/09/2561 11/10/2561 5,379,525 14/11/2561 5,379,525 90 15/11/2561 15/11/2561 12/02/2562 บจก.คูณยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 276,120 24/10/2561 276,120 หจก.มากเสริมสิน 14/05/2562 5,379,525 39,039,744 39,039,744 19,564,266 19,564,266 50.11 51.00 60.00 51.00 60.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.934) ซ่อมแซมทำนบดิน ปิดกั้นลำน้ำเดิม ปตร.ห้วยแคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 106,970 18/10/2561 106,970 หจก.จ้าวสองรถคอนสตรัคชั่น 25/10/2561 862,565 862,565 848,492 848,492 98.37 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.935) ซ่อมแซมคันพนังคลองดักน้ำห้วยนาน้อย ปตร.บ้านหนองบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ยอดชาด วังยาง นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 149,625 18/10/2561 149,625 ร้านชอบวัสดุ 25/10/2561 712,125 712,125 668,432 668,432 93.86 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.936) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งซ้าย ช่วงที่ 2 กม. 0+000 ถึง กม. 0+400 ปตร.บ้านนาบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 29,520 18/10/2561 29,520 ร้านเพิ่มทองค้าวัสดุ 25/10/2561 914,000 914,000 887,585 887,585 97.11 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.937) ซ่อมแซมร่องชักน้ำสถานีสูบกลับ ปตร.ธรณิศนฤมิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 242,000 558,000 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 30/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 166,572 26/12/2561 166,572 หจก.จ้าวสองรถ คอนสตรัคชั่น 14/05/2562 766,800 766,800 750,616 750,616 97.89 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.938) ซ่อมแซมคันพนังคลองดักน้ำห้วยไร่ ปตร.บ้านนาขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 วังยาง วังยาง นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 178,125 24/10/2561 178,125 ร้านชอบวัสดุ 25/10/2561 757,425 757,425 737,854 737,854 97.42 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.939) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งขวา ช่วงที่ 2 กม.0+000 ถึง 0+400 ปตร.บ้านนาบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 พระซอง นาแก นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 45,730 18/10/2561 45,730 ร้านเพิ่มทองค้าวัสดุ 25/10/2561 942,800 942,800 920,362 920,362 97.62 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.940) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย RMC สถานีสูบน้ำที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 332,595 19/10/2561 332,595 หจก.จ้าวสองรถคอนสตรัคชั่น 25/10/2561 1,420,495 1,420,495 1,405,069 1,405,069 98.91 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.941) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่า คลองดักน้ำห้วยนาน้อย ปตร.บ้านหนองบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ยอดชาด วังยาง นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 77,900 24/10/2561 77,900 ร้านชอบวัสดุ 25/10/2561 665,900 665,900 641,055 641,055 96.27 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.942) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่า คลองดักน้ำห้วยไร่ ปตร.บ้านนาขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 วังยาง วังยาง นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 113,335 18/10/2561 113,335 ร้านชอบวัสดุ 25/10/2561 666,035 666,035 656,712 656,712 98.60 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.943) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC สถานีสูบน้ำที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 30/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 98,720 08/11/2561 98,720 หจก.จ้าวสองรถ คอนสตรัคชั่น 20/11/2561 1,745,730 1,745,730 1,424,381 1,424,381 81.59 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.944) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R RMC ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ปตร.บ้านนาคู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 นาคู่ นาแก นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 150,100 18/10/2561 150,100 ร้านชอบวัสดุ 25/10/2561 760,142 760,142 752,242 752,242 98.96 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.945) ซ่อมแซมเสาระดับน้ำ เขตพื้นที่ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 155,765 18/10/2561 155,765 ร้านชอบวัสดุ 25/10/2561 860,000 860,000 851,223 851,223 98.98 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.946) ซ่อมแซมทำนบดิน ปตร.บ้านนาบัว กม. 0+100 ถึง 0+130 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 152,665 19/10/2561 152,665 ร้านชัยรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง 25/10/2561 899,535 899,535 868,167 868,167 96.51 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.947) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งขวาด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 217,942 19/10/2561 217,942 ร้านเพิ่มทองค้าวัสดุ 25/10/2561 907,891 907,891 888,469 888,469 97.86 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.948) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำที่ 1 ฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หนองย่างชิ้น เรณูนคร นครพนม 30/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 199,600 08/11/2561 199,600 ร้านกิจเจริญชัย 20/11/2561 1,151,020 1,151,020 1,140,079 1,140,079 99.05 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.949) ขุดลอกตะกอนดินคลองระบายน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านนาสะเดา (ห้วยหลักแย้ตอนบน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 29,520 18/10/2561 29,520 ร้านเพิ่มทองค้าวัสดุ 25/10/2561 980,000 980,000 863,715 863,715 88.13 0.00 50.00 0.00 50.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.950) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านนาเชือก สาย LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 59,942 13/02/2562 59,942 หจก.มากเสริมสิน 14/05/2562 980,000 980,000 891,785 891,785 91.00 0.00 50.00 0.00 50.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (1.168.951) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-MC สถานีสูบน้ำที่ 1 ฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 หนองย่างชิ้น เรณูนคร นครพนม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 418,285 19/10/2561 418,285 หจก.จ้าวสองรถคอนสตรัคชั่น 25/10/2561 1,799,985 1,799,985 1,790,327 1,790,327 99.46 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (44) ปรับปรุงอาคารผันน้ำ ปตร.ธรณิศนฤมิต - ปตร.ห้วยแคน ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/08/2561 10/09/2561 11/10/2561 411,600 20/11/2561 411,600 20 21/11/2561 21/11/2561 10/12/2561 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 99,290 03/12/2561 99,290 หจก.จุรีภัณฑ์ 14/05/2562 411,600 23,305,810 23,305,810 18,758,883 18,758,883 80.49 62.00 55.00 62.00 55.00 12/03/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำโขง 4,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (4.24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 24,440,000 24,440,000 ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 26/09/2561 16/10/2561 6,977,999 20/11/2561 6,977,999 60 21/11/2561 21/11/2561 19/01/2562 บจก.บุษยาการสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 85,200 04/12/2561 85,200 หจก.กุลศักดิ์วิมล 14/05/2562 6,977,999 24,440,000 24,440,000 13,022,836 13,022,836 53.28 65.00 40.00 65.00 40.00 12/03/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,500 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (4.25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านลาดค้อ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 25,417,000 25,417,000 ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 26/09/2561 16/10/2561 7,758,868 20/11/2561 7,758,868 60 21/11/2561 21/11/2561 19/01/2562 หจก.เพชรรวบสาส์น มุกดาหาร 14/05/2562 25,417,000 25,417,000 16,975,815 16,975,815 66.79 62.00 45.00 62.00 45.00 12/03/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,500 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน .ปตร.บ้านหนองบึง ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.120 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,780,000 2,780,000 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 12/10/2561 25/03/2562 2,780,000 29/03/2562 2,780,000 45 06/04/2562 06/04/2562 20/05/2562 หจก.เมืองทองคำตากล้า 08/05/2562 3,907,534 0.00 30.00 100.00 30.00 100.00 28/05/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนภายในบริเวณหัวงานโครงการฯ ปตร.ธรณิศนฤมิต ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.800 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,249,000 4,249,000 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 10/10/2561 30/10/2561 25/03/2562 4,249,000 29/03/2562 4,249,000 60 18/04/2562 18/04/2562 16/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น 08/05/2562 6,406,930 0.00 30.00 50.00 30.00 50.00 28/05/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านนาขาม ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.800 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,698,058 6,698,058 6,698,058 6,698,058 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.200 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,780,048 7,780,048 นาคู่ นาแก นครพนม 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 10/10/2561 01/11/2561 25/03/2562 7,780,048 25/03/2562 7,780,048 90 02/04/2562 02/04/2562 30/06/2562 บริษัท ดนุสิริกำพลการโยธา 08/05/2562 12,216,718 0.00 30.00 100.00 30.00 100.00 28/05/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ปตร.บ้านนาคู่ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 60,000,000 60,000,000 นาคู่ นาแก นครพนม 22/07/2559 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2559 90,340 06/10/2559 90,340 ร้านรพินทร์วัสดุ 15/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ พนังกั้นน้ำฝั่งขวาลำน้ำก่ำ บ้านบึงแดง-หนองใส จังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,193,532 1,193,532 โคกก่อง เมือง สกลนคร 20/10/2558 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/11/2558 90,540 03/11/2558 90,540 ร้านรพินทร์วัสดุ 15/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 28/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 62,400 11/01/2562 62,400 บริษัท แอดไวซ์ ธาตุพนมจำกัด 08/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน .ปตร.บ้านหนองบึง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,200,000 4,200,000 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 12/10/2561 25/03/2562 2,780,000 29/03/2562 2,780,000 45 06/04/2562 06/04/2562 20/05/2562 หจก.เมืองทองคำตากล้า 08/05/2562 3,907,534 2,780,000 2,780,000 0.00 30.00 100.00 30.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านนาขาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,500,000 10,500,000 วังยาง วังยาง นครพนม 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 03/10/2561 25/10/2561 25/03/2562 6,698,058 29/03/2562 6,698,058 90 23/04/2562 23/04/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี.(1993) 08/05/2562 10,508,558 6,698,058 6,698,058 0.00 30.00 100.00 30.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านนาคู่ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 นาคู่ นาแก นครพนม 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 10/10/2561 01/11/2561 25/03/2562 7,780,048 29/03/2562 7,780,048 90 02/04/2562 02/04/2562 30/06/2562 บริษัท ดนุสิริกำพลการโยธา จำกัด 08/05/2562 12,216,718 7,780,048 7,780,048 0.00 30.00 100.00 30.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงถนนภายในบริเวณหัวงานโครงการฯ ปตร.ธรณิศนฤมิต งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,800,000 6,800,000 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 10/10/2561 30/10/2561 25/03/2562 4,249,000 29/03/2562 4,249,000 60 18/04/2562 18/04/2562 16/06/2562 หจก.พาทิศคอนสตัคชั่น 08/05/2562 6,406,930 4,249,000 4,249,000 0.00 30.00 50.00 30.00 50.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมคันดินและอาคารปลายคลองดักน้ำห้วยไร่ ปตร.บ้านนาขาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 วังยาง วังยาง นครพนม 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 48,000 25/09/2561 48,000 ร้านชอบวัสดุ 17/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงท่อลอดถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.บ้านนาคู่ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 นาคู่ นาแก นครพนม 05/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/07/2561 97,614 05/07/2561 97,614 หจก.มากเสริมสิน 08/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ปรับปรุงพนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/07/2561 50,950 31/07/2561 50,950 ร้านเพิ่มทองค้าวัสดุ 08/05/2562 0.00 90.00 100.00 90.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมคันดินและอาคารระบายน้ำหนองกุดยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 490,000 490,000 หนองสังข์ นาแก นครพนม 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 131,500 25/09/2561 131,500 ร้านชอบวัสดุ 16/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมคันดินและอาคารบังคับน้ำหนองท่าเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 495,000 495,000 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 113,500 25/09/2561 113,500 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 16/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมคันดินและอาคารบังคับน้ำหนองคำฮุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 495,000 495,000 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 178,900 25/09/2561 178,900 ร้านเวียงพิงค์วัสดุ 16/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมคันดินและอาคารทางเชื่อคันดินหนองเลิงเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 495,000 495,000 นาคู่ นาแก นครพนม 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 64,700 25/09/2561 64,700 ร้านชอบวัสดุ 16/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมคันดินและอาคารบังคับน้ำหนองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 หนองสังข์ นาแก นครพนม 22/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2560 148,770 15/11/2560 148,770 หจก.ป.สกลก่อสร้าง 08/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมพนังกั้นน้าฝั่งซ้าย No.1 ปตร.บ้านหนองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 490,000 490,000 เซียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 50,100 25/09/2561 50,100 ร้านชอบวัสดุ 16/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมพนังกั้นน้าฝั่งซ้าย No.2 ปตร.บ้านหนองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 480,000 480,000 ยอดชาด วังยาง นครพนม 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 49,800 25/09/2561 49,800 ร้านชอบวัสดุ 17/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมคันคลองดักน้ำห้วยนาน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ยอดชาด วังยาง นครพนม 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 43,400 25/09/2561 43,400 ร้านชอบวัสดุ 31/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมคันคลองชักน้ำสถานีสูบน้ำบ้านนาแก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 485,800 485,800 485,800 485,800 นาแก นาแก นครพนม 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 51,000 25/09/2561 51,000 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 31/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา สถานีสูบน้าบ้านนาแก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 496,100 496,100 496,100 496,100 นาแก นาแก นครพนม 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 63,000 25/09/2561 63,000 ร้านเวียงพิงค์วัสดุ 31/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 486,200 486,200 486,200 486,200 นาแก นาแก นครพนม 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 67,700 25/09/2561 67,700 บริษัทพงษ์กิต จำกัด 31/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ขุดลอกตะกอนคลองชักน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านนาแก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 495,700 495,700 495,700 495,700 นาแก นาแก นครพนม 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 64,700 25/09/2561 64,700 ร้านเวียงพิงค์วัสดุ 31/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 486,800 486,800 486,800 486,800 นาแก นาแก นครพนม 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 63,000 25/09/2561 63,000 ร้านเวียงพิงค์วัสดุ 31/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบพนังกั้นน้าฝั่งขวา ปตร.บ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 495,700 495,700 495,700 495,700 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 206,100 25/09/2561 206,100 ร้านชอบวัสดุ 31/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบพนังกั้นน้ำฝั่งซ้าย ปตร.บ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 495,700 495,700 495,700 495,700 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 206,100 25/09/2561 206,100 ร้านชอบวัสดุ 31/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมลาดตลิ่งด้านท้ายฝายน้ำล้นห้วยตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 297,400 297,400 297,400 297,400 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 291,500 25/09/2561 291,500 ร้านชอบวัสดุ 31/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ขุดลอกตะกอนดินด้านหน้าอาคารระบายน้ำล้น ปตร.บ้านตับเต่า จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 446,100 446,100 446,100 446,100 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 10,000 25/09/2561 10,000 ร้านเวียงพิงค์วัสดุ 31/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ขุดลอกตะกอนดินคลองดักน้ำ ปตร.บ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 495,700 495,700 495,700 495,700 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 10,000 25/09/2561 10,000 ร้านเวียงพิงค์วัสดุ 31/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ซ่อมแซมลาดตลิ่งด้านหน้า ปตร.บ้านนาบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 297,400 297,400 297,400 297,400 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/05/2562 292,100 25/09/2561 292,100 ร้านชอบวัสดุ 31/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)30 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 145 ครั้ง