ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 05:30:39]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1.154) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 31/10/2561 23,520 01/11/2561 23,520 ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 3,000,000 3,000,000 1,661,971 1,661,971 55.40 90.00 90.00 90.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1.163) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 99,977 09/11/2561 99,977 หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 450,000 450,000 370,589 370,589 82.35 90.00 90.00 90.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3.47) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/09/2561 419,638 14/02/2562 419,638 บริษัท ชวลิตฯ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 1,000,000 1,000,000 999,526 999,526 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.23) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า .สถานีสูบน้ำ P.1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 309,286 29/10/2561 309,286 หจก.สังวาลย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 479,700 479,700 475,213 475,213 99.06 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.533 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 900,000 900,000 881,700 881,700 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 06/12/2561 17/12/2561 24/12/2561 630,000 01/02/2562 630,000 60 18/02/2562 15/02/2562 18/04/2562 บริษัทเอกเมืองยศ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 642,600 630,000 12,600 638,728 627,228 11,500 99.40 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.530 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,428,000 72,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2561 07/12/2561 18/12/2561 21/12/2561 1,188,994 08/02/2562 1,188,994 60 25/02/2562 22/02/2562 25/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 1,212,774 1,188,994 23,780 14,499 14,499 1.20 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L-2R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.215 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2561 06/12/2561 17/12/2561 21/12/2561 928,994 11/02/2562 928,994 60 26/02/2562 22/02/2562 26/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 947,574 928,994 18,580 11,729 11,729 1.24 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L-2R-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.785 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,300,000 1,300,000 1,298,600 1,298,600 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2561 06/12/2561 17/12/2561 24/12/2561 688,998 08/02/2562 688,998 60 28/02/2562 26/02/2562 28/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 702,778 688,998 13,780 9,441 9,441 1.34 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-2L-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.976 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2561 06/12/2561 17/12/2561 28/12/2561 798,999 12/02/2562 798,999 60 26/02/2562 22/02/2562 26/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 814,979 798,999 15,980 11,262 11,262 1.38 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-4L-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.432 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2561 07/12/2561 18/12/2561 24/12/2561 1,115,998 11/02/2562 1,115,998 60 26/02/2562 22/02/2562 26/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 1,138,318 1,115,998 22,320 15,200 15,200 1.34 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.202 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2561 07/12/2561 18/12/2561 24/12/2561 1,595,996 12/02/2562 1,595,996 60 01/03/2562 27/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 1,627,917 1,595,997 31,920 1,614,396 1,595,996 18,400 99.17 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-2R-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.564 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 900,000 900,000 900,000 900,000 ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2561 06/12/2561 17/12/2561 24/12/2561 650,997 01/02/2562 650,997 60 18/02/2562 15/02/2562 18/04/2562 บริษัทเอกเมืองยศ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 664,018 650,998 13,020 659,726 650,997 8,729 99.35 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-2R-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.455 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2561 07/12/2561 18/12/2561 21/12/2561 1,138,994 12/02/2562 1,138,994 60 01/03/2562 27/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 1,161,775 1,138,995 22,780 18,548 18,548 1.60 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-7R-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.227 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2561 06/12/2561 17/12/2561 25/12/2561 983,998 08/02/2562 983,998 60 28/02/2562 26/02/2562 28/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 1,003,678 983,998 19,680 19,400 19,400 1.93 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองสาย MC-1L สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2561 07/12/2561 18/12/2561 21/12/2561 2,613,994 12/02/2562 2,613,994 60 01/03/2562 28/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 2,666,274 2,613,994 52,280 51,417 51,417 1.93 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองสาย MC-1R สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.720 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2561 07/12/2561 18/12/2561 24/12/2561 2,015,989 12/02/2562 2,015,989 60 01/03/2562 28/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 2,056,310 2,015,990 40,320 39,298 39,298 1.91 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองสาย MC-2R สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2561 18/12/2561 24/12/2561 1,669,000 12/02/2562 1,669,000 60 01/03/2562 28/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 1,702,380 1,669,000 33,380 32,478 32,478 1.91 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 8.560 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,400,000 13,400,000 13,400,000 13,400,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 14/12/2561 07/01/2562 14/01/2562 6,277,000 13/02/2562 6,277,000 60 26/02/2562 25/02/2562 26/04/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 6,402,540 6,277,000 125,540 124,214 124,214 1.94 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.8) แก้มลิงห้วยงิ้ว(ส่วนที่ 3) พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 12/09/2561 22/09/2561 24/10/2561 993,997 26/02/2562 993,997 120 18/03/2562 17/03/2562 15/07/2562 หจก.อุบลพูนทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2562 392,000 14/01/2562 392,000 หจก. ชวลิตย์รวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 4,651,407 993,997 3,657,410 4,102,213 993,997 3,108,216 88.19 100.00 90.00 100.00 90.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 280 0.04
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านธาตุลุ่ม (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 01/11/2561 20/11/2561 28/11/2561 11,980,665 25/12/2561 11,980,665 180 11/01/2562 09/01/2562 11/01/2562 ฟอเรลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 12,220,265 11,980,665 239,600 12,146,785 11,907,185 239,600 99.40 80.00 85.00 80.00 85.00 04/06/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.59) ปรับปรุงท่อลอด สถานีสูบน้ำ P.6/1 ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ผือฮี หาชนะชัย ยโสธร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/09/2561 409,906 30/10/2561 409,906 หจก.สังวาลย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 2,414,000 2,414,000 2,412,959 2,412,959 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.60) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีตสาย MC-1L สถานีสูบน้ำ PR.3 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2562 257,057 15/03/2562 257,057 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 5,242,500 5,242,500 3,999,663 3,999,663 76.29 100.00 90.00 100.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.61) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่า กม.0+982 สาย 2MC-6R สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 451,307 19/11/2561 451,307 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 2,414,000 2,414,000 2,413,041 2,413,041 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.62) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย MC-2L สถานีสูบน้ำ P.6/1 ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/04/2562 487,320 29/04/2562 487,320 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 2,386,800 2,386,800 2,259,547 2,259,547 94.67 80.00 90.00 80.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.159) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 227,500 227,500 227,500 227,500 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 20/08/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 15/03/2562 20,816 22/03/2562 20,816 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 74,107 74,107 73,971 73,971 99.82 90.00 90.00 90.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.168.916) ซ่อมแซม closure dam เขื่อนยโสธร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 157,800 25/02/2562 157,800 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 8,129,600 8,129,600 7,906,042 7,906,042 97.25 90.00 90.00 90.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.168.917) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย .สถานีสูบน้ำ P.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 288,203 19/11/2561 288,203 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 5,752,740 5,752,740 5,751,947 5,751,947 99.99 90.00 100.00 90.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.168.918) ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือ(ฝั่งซ้าย) เขื่อนยโสธร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 05/10/2561 08/10/2561 1,252,805 24/10/2561 1,252,805 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 5,160,768 5,160,768 5,160,173 5,160,173 99.99 90.00 100.00 90.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.168.919) ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือ(ฝั่งขวา) เขื่อนยโสธร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2562 23/01/2562 22/01/2562 4,315,304 14/02/2562 4,315,304 หจก.จีเอ็ม.จีโอ กรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 6,358,504 6,358,504 6,352,602 6,352,602 99.91 90.00 100.00 90.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.170.12) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ร่องชักน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2561 475,524 15/02/2562 475,524 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/08/2562 4,098,700 4,098,700 3,768,457 3,768,457 91.94 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.172.33) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา กุดปลาขาว พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 17/09/2561 04/10/2561 19/10/2561 2,435,947 21/01/2562 2,435,947 120 11/02/2562 12/02/2562 11/06/2562 หจก.อุบลพูลทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 2,435,947 2,435,947 0.00 100.00 60.00 100.00 60.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.172.34) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองกุดเวียน พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 12/09/2561 22/09/2561 22/10/2561 1,798,654 21/01/2562 1,798,654 120 11/02/2562 12/02/2562 11/06/2562 หจก.ดีดีซีวิลเอ็นเจียเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 1,798,654 1,798,654 1,798,654 1,798,654 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (42) ปรับปรุงอาคารประกอบท้ายเขื่อนยโสธร (ระยะ2) ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 20/10/2561 25/10/2561 20,298,000 28/11/2561 20,298,000 บริษัท บุษยา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 31,752,420 31,752,420 28,887,661 28,887,661 90.98 90.00 90.00 90.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.4) แก้มลิงกุดโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,600,000 9,600,000 9,600,000 5,846,000 3,754,000 ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 17/09/2561 04/10/2561 19/10/2561 2,640,782 27/02/2562 2,640,782 120 18/03/2562 19/03/2562 16/07/2562 หจก.อุบลพูนทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2562 415,510 15/01/2562 415,510 หจก.ชวลิตย์รวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 6,120,586 2,640,782 3,479,804 4,137,906 1,022,900 3,115,006 67.61 100.00 70.00 100.00 70.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 280 159 0.15
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 1MC-1R-3L กม.0+000-6+062 สถานีสูบน้ำ P.1 จังหวัดยโสธร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ท่าสมอ มหาชนะชัย ยโสธร 27/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2562 320,000 15/03/2562 320,000 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/07/2562 6,000,000 6,000,000 5,462,530 5,462,530 91.04 90.00 30.00 90.00 30.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.192) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองห้วยน้ำเขียว พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (96) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำไฮ (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,420,654 4,420,654 29,046,700 26,900,000 2,146,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (95) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาทุ่งมั่ง (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,110,719 6,110,719 24,223,500 23,518,000 705,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันพนังเขื่อนยโสธรฝั่งขวา กม.3+200 จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 480,300 480,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันพนังเขื่อนยโสธรฝั่งซ้าย กม.4+400 จังหวัดยโสธร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 479,600 479,600 479,600 479,600 500,000 486,000 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันพนังเขื่อนยโสธรฝั่งซ้าย กม.5+000 จังหวัดยโสธร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 479,900 479,900 479,900 479,900 500,000 486,000 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันพนังเขื่อนยโสธรฝั่งซ้าย กม.5+100 จังหวัดยโสธร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 479,400 479,400 479,400 479,400 500,000 486,000 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 8 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 166,400 166,400 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 166,400 24/12/2561 166,400 บริษัท อุบลไอทีคอม จำกัด 01/04/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 101,400 101,400 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 267,800 24/12/2561 267,800 บริษัท อุบลไอทีคอม จำกัด 01/04/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC-4R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.4 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 21,067,000 21,067,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/08/2561 14/09/2561 17/09/2561 14,195,760 24/09/2561 14,195,760 60 06/10/2561 06/10/2561 04/12/2561 หจก. ส. เดชบุณฑริกก่อสร้าง (ศรีสะเกษ) 24/01/2562 21,067,000 20,454,000 613,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1R (ฝั่งซ้าย) สถานีสูบน้ำ P.2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,539,000 4,539,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/08/2561 21/08/2561 28/08/2561 2,699,993 13/09/2561 2,699,993 60 17/10/2561 06/10/2561 15/12/2561 บริษัทเอกเมืองยศ จำกัด 24/01/2562 4,539,000 4,407,000 132,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC-3R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.4 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,283,000 7,283,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 03/09/2561 06/09/2561 4,268,000 13/09/2561 4,268,000 60 11/10/2561 11/10/2561 09/12/2561 หจก.เอพีมาสเตอร์แปลน 24/01/2562 7,283,000 7,071,000 212,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,935,000 17,935,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2561 03/09/2561 06/09/2561 11,815,925 19/09/2561 11,815,925 60 06/10/2561 06/10/2561 04/12/2561 หจก. ส.สิทธิโชคการโยธา 24/01/2562 17,935,000 17,414,000 521,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.4 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,803,000 6,803,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2561 03/09/2561 10/10/2561 4,098,000 20/09/2561 4,098,000 60 11/10/2561 06/10/2561 09/12/2561 หจก.เอพีมาสเตอร์แปลน 24/01/2562 6,803,000 6,607,000 196,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-6L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,473,000 10,473,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2561 03/09/2561 06/09/2561 6,048,000 20/09/2561 6,048,000 60 11/10/2561 11/10/2561 09/12/2561 หจก.เอพีมาสเตอร์แปลน 24/01/2562 10,473,000 10,168,000 305,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC-2L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.4 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,043,000 7,043,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2561 03/09/2561 06/09/2561 4,156,000 18/09/2561 4,156,000 60 06/10/2561 06/10/2561 04/12/2561 หจก.เอพีมาสเตอร์แปลน 24/01/2562 7,043,000 6,838,000 205,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-3L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,023,000 14,023,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2561 03/09/2561 06/09/2561 8,268,997 28/09/2561 8,268,997 60 06/10/2561 06/10/2561 04/12/2561 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น 24/01/2562 14,023,000 13,617,000 406,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC-3L และสาย 3MC-5R สถานีสูบน้ำ P.4 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,226,000 10,226,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2561 03/09/2561 10/10/2561 5,914,000 20/09/2561 5,914,000 60 06/10/2561 06/10/2561 04/12/2561 หจก.เอพีมาสเตอร์แปลน 24/01/2562 10,226,000 9,929,000 297,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-2R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 11,093,000 11,093,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2561 03/09/2561 06/09/2561 6,924,000 18/09/2561 6,924,000 60 11/10/2561 11/10/2561 09/12/2561 หจก.เอพีมาสเตอร์แปลน 24/01/2562 11,093,000 10,772,000 321,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC-4L และสาย 3MC-6R สถานีสูบน้ำ P.4 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,586,000 9,586,000 ธาตุลุ่ม เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/08/2561 03/09/2561 06/09/2561 6,668,000 20/09/2561 6,668,000 60 11/10/2561 11/10/2561 09/12/2561 หจก.เอพีมาสเตอร์แปลน 24/01/2562 9,586,000 9,307,000 279,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-3R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,444,000 12,444,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/08/2561 03/09/2561 06/09/2561 7,303,000 18/10/2561 7,303,000 60 06/10/2561 06/10/2561 04/12/2561 หจก.เอพีมาสเตอร์แปลน 24/01/2562 12,444,000 12,082,000 362,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-3L-2L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 21,954,000 21,954,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/08/2561 03/09/2561 10/09/2561 12,985,100 20/09/2561 12,985,100 60 06/10/2561 06/10/2561 04/12/2561 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง 24/01/2562 21,954,000 21,317,000 637,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-2R , 2MC-4R และ 2MC-2L-2R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,177,000 10,177,000 10,177,000 9,881,000 296,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2561 03/09/2561 06/09/2561 6,559,343 19/09/2561 6,559,343 60 06/10/2561 06/10/2561 04/12/2561 บริษัท ส.สิทธิโชคการโยธา 24/01/2562 10,177,000 9,882,000 295,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-6R , 2MC-7R และ 2MC-8R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,863,000 13,863,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/08/2561 03/09/2561 10/09/2561 10,747,445 19/09/2561 10,747,445 60 06/10/2561 06/10/2561 04/12/2561 หจก.สิทธิโชคการโยธา 24/01/2562 13,863,000 13,460,000 403,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-9R , 2MC-10R , 2MC-11R และ 2MC-6L-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,515,000 11,515,000 11,515,000 11,180,000 335,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/08/2561 08/09/2561 06/09/2561 6,571,000 18/09/2561 6,571,000 60 05/10/2561 05/10/2561 03/12/2561 หจก.เอพีมาสเตอร์แปลน 24/01/2562 11,515,000 11,182,000 333,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-1L สถานีสูบน้ำ P.1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.306 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/08/2561 03/09/2561 10/09/2561 4,400,000 19/09/2561 4,400,000 60 05/10/2561 05/10/2561 03/12/2561 บริษัทชินวัตรการโยธา จำกัด กรุ๊ป 24/01/2562 8,000,000 7,767,000 233,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-2L สถานีสูบน้ำ P.1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.842 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/08/2561 21/08/2561 28/08/2561 1,599,996 17/09/2561 1,599,996 60 05/10/2561 05/10/2561 03/12/2561 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 24/01/2562 3,000,000 2,915,000 85,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-5L สถานีสูบน้ำ P.1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.279 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/08/2561 21/08/2561 29/08/2561 2,437,662 17/09/2561 2,437,662 60 05/10/2561 05/10/2561 03/12/2561 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 24/01/2562 4,500,000 4,369,000 131,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-5L1L สถานีสูบน้ำ P.1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.463กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/08/2561 21/08/2561 29/08/2561 999,999 21/09/2561 999,999 60 05/10/2561 05/10/2561 03/12/2561 บริษัทชินวัตรการโยธา จำกัด กรุ๊ป 24/01/2562 1,700,000 1,653,000 47,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-1R สถานีสูบน้ำ P.1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 3.442 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/08/2561 03/09/2561 10/09/2561 7,099,000 21/09/2561 7,099,000 60 05/10/2561 05/10/2561 03/12/2561 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 24/01/2562 12,000,000 11,652,000 348,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-1R-1L สถานีสูบน้ำ P.1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.550 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/08/2561 21/08/2561 11/09/2561 1,099,996 05/10/2561 1,099,996 60 05/10/2562 05/10/2561 03/12/2561 บริษัทชินวัตรการโยธา จำกัด กรุ๊ป 24/01/2562 2,000,000 1,944,000 56,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-1R-3L สถานีสูบน้ำ P.1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 4.465 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 04/10/2561 24/10/2561 1,803,069 24/09/2561 1,803,069 60 06/10/2561 05/10/2561 03/12/2561 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 24/01/2562 15,000,000 14,563,600 436,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-3R สถานีสูบน้ำ P.1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.550 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/08/2561 21/08/2561 28/08/2561 1,120,000 24/09/2561 1,120,000 60 05/10/2561 05/10/2561 03/12/2561 บริษัทชินวัตรการโยธา จำกัด กรุ๊ป 24/01/2562 2,000,000 1,944,000 56,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-6R สถานีสูบน้ำ P.1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.405 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/08/2561 21/09/2561 28/08/2561 1,120,000 17/09/2561 1,120,000 60 05/10/2561 05/10/2561 03/12/2561 บริษัทชินวัตรการโยธา จำกัด กรุ๊ป 24/01/2562 1,500,000 1,458,000 42,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L สถานีสูบน้ำ P.5 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.878 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/08/2561 21/08/2561 28/08/2561 1,916,675 17/09/2561 1,916,675 60 05/10/2561 05/10/2561 03/12/2561 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 24/01/2562 3,500,000 3,400,000 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-3R สถานีสูบน้ำ P.5 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.265 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/08/2561 21/08/2561 29/08/2561 2,701,282 17/09/2561 2,701,282 60 05/10/2561 05/10/2561 03/12/2561 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 24/01/2562 5,000,000 4,855,000 145,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงถนนลาดยางภายในโครงการ ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.592 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/08/2561 21/08/2561 28/08/2561 1,319,999 13/09/2561 1,319,999 60 11/10/2562 11/10/2561 09/12/2561 บริษัทเอกเมืองยศ จำกัด 24/01/2562 2,412,400 2,340,400 72,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองสาย MC สถานีสูบบน้ำ PR3 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.125 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/08/2561 21/08/2561 28/08/2561 2,349,998 13/09/2561 2,349,998 60 13/10/2561 13/10/2561 11/12/2561 บริษัทเอกเมืองยศ จำกัด 24/01/2562 4,000,000 3,884,000 116,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองสาย MC-1L สถานีสูบบน้ำ PR3 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.836 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,859,000 9,859,000 9,859,000 9,859,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 09/08/2561 21/08/2561 06/09/2561 6,161,000 20/09/2561 6,161,000 60 13/10/2561 13/10/2561 11/12/2561 บริษัทเอกเมืองยศ จำกัด 24/01/2562 9,859,000 9,571,900 287,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองสาย MC-1L-1l สถานีสูบบน้ำ PR3 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.012 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/08/2561 21/08/2561 28/08/2561 2,099,997 13/09/2561 2,099,997 60 13/10/2561 13/10/2561 11/12/2561 หจก.เอพีมาสเตอร์แปลน 24/01/2562 3,600,000 3,497,000 103,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองสาย MC-1L-2lสถานีสูบบน้ำ PR3 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.674 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2561 21/08/2561 28/08/2561 1,419,979 13/09/2561 1,419,979 60 13/10/2561 13/10/2561 11/12/2561 บริษัทเอกเมืองยศ จำกัด 24/01/2562 2,400,000 2,330,500 69,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองสาย MC-1L-3l สถานีสูบบน้ำ PR3 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.112 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/09/2561 383,866 24/09/2561 383,866 60 05/10/2561 04/10/2561 03/12/2561 บริษัทเอกเมืองยศ จำกัด 29/03/2562 400,000 389,000 11,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมโรงสูบสถานีสูบน้ำ P.2 จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 750,000 750,000 750,000 750,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมโรงสูบสถานีสูบน้ำ P.1 จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำเขื่อนยโสธร ฝั่งซ้าย กม.5+912 จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำเขื่อนยโสธร ฝั่งซ้าย กม.2+080 จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำเขื่อนยโสธร ฝั่งซ้าย กม.7+050 จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำเขื่อนยโสธร ฝั่งซ้าย กม.10+050 จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำเขื่อนยโสธร ฝั่งซ้าย กม.12+065 จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำเขื่อนยโสธร ฝั่งซ้าย กม.15+000 จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำเขื่อนยโสธร ฝั่งซ้าย กม.15+400 จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำเขื่อนยโสธร ฝั่งซ้าย กม.15+800 จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำเขื่อนยโสธร ฝั่งซ้าย กม.17+250 จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันพนังเขื่อนยโสธรฝั่งซ้าย กม.22+500 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันพนังเขื่อนยโสธรฝั่งซ้าย กม.27+375 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมโรงสูบสถานีสูบน้ำ P.4 จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำเขื่อนยโสธร ฝั่งซ้าย กม.4+400 จังหวัดยโสธร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2561 31/08/2561 10/09/2561 10,815,000 19/09/2561 10,815,000 120 05/10/2561 05/10/2561 01/09/2561 หจก.จั่วเซ้งค้าไม้ 24/01/2562 30,000,000 21,741,700 8,258,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2561 31/08/2561 10/09/2561 11,977,000 19/09/2561 11,977,000 120 05/10/2561 05/10/2561 01/09/2561 หจก.จั่วเซ้งค้าไม้ 24/01/2562 20,000,000 17,700,000 2,300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง