ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 18:15:25]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.146) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ระยะทาง 14.298 กิโลเมตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 499,257 02/03/2563 499,257 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,949,439 1,949,439 97.47 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.622) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง พื้นที่ชลประทาน 153,500 ไร่ ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 96,382 09/03/2563 96,382 หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 600,000 600,000 342,467 342,467 57.08 80.00 100.00 80.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.625) บำรุงรักษาหัวงานพื้นที่ 1,038 ไร่ และคลองส่งน้ำความยาว 297 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 13/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 499,521 02/03/2563 499,521 ลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานทั่วไป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 4,600,000 4,600,000 2,965,367 2,965,367 64.46 90.00 80.00 90.00 80.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1033) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 307.693 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและ เซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 13/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 57,552 02/03/2563 57,552 ลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานทั่วไป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 1,000,000 1,000,000 999,677 999,677 99.97 80.00 100.00 80.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.26) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน สถานีสูบน้ำ P.6/1 จำนวน 1 แห่งตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 28/02/2563 09/03/2563 699,990 13/03/2563 699,990 บ.อี.เอ็ม.ดี เทคโนโลยี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 1,270,609 1,270,609 1,269,691 1,269,691 99.93 80.00 95.00 80.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.27) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเขื่อนยโสธร จำนวน 1 แห่ง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 390,285 02/03/2563 390,285 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 572,100 572,100 549,145 549,145 95.99 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.40) ปรับปรุงระบบท่อประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง จำนวน 1 แห่ง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 484,875 02/03/2563 484,875 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 714,900 714,900 713,386 713,386 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.41) ปรับปรุงระบบประปา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 239,083 03/03/2563 239,083 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 2,905,200 2,905,200 2,721,234 2,721,234 93.67 80.00 68.00 80.00 68.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.42) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 422,507 02/03/2563 422,507 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 619,700 619,700 605,803 605,803 97.76 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.43) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน สถานีสูบน้ำ P.4 จำนวน 1 แห่ง ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 341,260 02/03/2563 341,260 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 955,000 955,000 953,700 953,700 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.216) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 350,603 02/03/2563 350,603 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 580,500 580,500 534,886 534,886 92.14 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.218) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 465,081 04/03/2563 465,081 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 822,600 822,600 809,147 809,147 98.36 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.219) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการสื่อสาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 258,700 04/03/2563 258,700 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 479,700 479,700 458,096 458,096 95.50 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.19) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-1L สถานีสูบน้ำ P.1 (ระยะที่ 2) ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.844 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 27/02/2563 12/03/2563 2,599,969 27/03/2563 2,599,969 90 01/04/2563 31/03/2563 29/06/2563 หจก.ไทยวิจิตรวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/07/2563 2,645,370 2,599,970 45,400 29,965 29,965 1.13 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.20) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-1R สถานีสูบน้ำ P.1 ระยะที่ 2) ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.708 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,525,000 75,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 28/02/2563 13/03/2563 2,219,000 31/03/2563 2,219,000 90 08/04/2563 07/04/2563 06/07/2563 หจก.ส.สมหมายก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 2,257,800 2,219,000 38,800 1,112,093 1,073,293 38,800 49.26 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.21) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-1R-1L สถานีสูบน้ำ P.1 (ระยะที่ 2)ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.245 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 923,000 27,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 12/03/2563 860,000 30/03/2563 860,000 90 04/04/2563 03/04/2563 02/07/2563 หจก.ไทยวิจิตรวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 875,000 860,000 15,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.22) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-2L สถานีสูบน้ำ P.1 (ระยะที่ 2)ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.270 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,068,000 32,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 16/03/2563 988,991 27/03/2563 988,991 90 10/04/2563 09/04/2563 08/07/2563 หจก.ปอเจริญวิศวรับเหมาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/07/2563 1,006,291 988,991 17,300 525,629 508,329 17,300 52.23 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.23) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-3R สถานีสูบน้ำ P.1 (ระยะที่ 2) ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.270) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,068,000 32,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 11/03/2563 972,000 27/03/2563 972,000 90 10/04/2563 09/04/2563 08/07/2563 หจก. ปอเจริญวิศว์รับเหมาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2563 989,000 972,000 17,000 479,880 462,880 17,000 48.52 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.24) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-5L สถานีสูบน้ำ P.1 (ระยะที่ 2)ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.491 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,748,000 52,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 13/03/2563 1,611,997 27/03/2563 1,611,997 90 01/04/2563 30/03/2563 29/06/2563 หจก.ไทยวิจิตรวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/07/2563 1,640,197 1,611,997 28,200 22,051 22,051 1.34 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.25) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-5L-1L สถานีสูบน้ำ P.1 (ระยะที่ 2)ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.214 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 826,000 24,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 12/03/2563 759,000 31/03/2563 759,000 90 07/04/2563 06/04/2563 05/07/2563 หจก.ส.สมหมายก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 772,200 759,000 13,200 397,284 384,084 13,200 51.45 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.26) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-6R สถานีสูบน้ำ P.1 (ระยะที่ 2)ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.196 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 777,000 23,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 12/03/2563 715,000 31/03/2563 715,000 90 08/04/2563 07/04/2563 06/07/2563 หจก.ส.สมหมายก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 727,500 715,000 12,500 149,585 137,085 12,500 20.56 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.27) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L สถานีสูบน้ำ P.5 (ระยะที่ 2) ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.522 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,136,000 64,000 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 11/03/2563 1,943,000 30/03/2563 1,943,000 90 04/04/2563 03/04/2563 02/07/2563 หจก.ไทยวิจิตรวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2563 1,977,000 1,943,000 34,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.28) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-3R สถานีสูบน้ำ P.5 (ระยะที่ 2) ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 0.735 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 28/02/2563 13/03/2563 2,646,250 27/03/2563 2,646,250 90 10/04/2563 11/04/2563 08/07/2563 หจก.ปอเจริญวิศวรับเหมาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 2,692,550 2,646,250 46,300 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.40) ซ่อมแซมคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำ PR3 (ระยะที่ 2) ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.455 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,049,000 151,000 ก่อเอ้ เขื่องใน ิอุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2563 14/03/2563 18/03/2563 4,604,000 31/03/2563 4,604,000 120 28/04/2563 27/04/2563 25/08/2563 หจก.โพธิ์ศิริก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2563 4,684,570 4,604,000 80,570 2,200,273 2,119,703 80,570 46.97 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.41) ซ่อมแซมคันคลองสาย MC-1L-1l สถานีสูบน้ำ PR3 (ระยะที่ 2) ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.408 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,855,000 145,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 13/03/2563 4,423,762 07/04/2563 4,423,762 120 28/04/2563 18/04/2563 25/08/2563 หจก.มงคล(9898) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/07/2563 4,501,162 4,423,762 77,400 0.00 100.00 45.00 100.00 45.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.42) ซ่อมแซมคันคลองสาย MC-1L-2l สถานีสูบน้ำ PR3 (ระยะที่ 2) ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.926 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,204,000 96,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 27/02/2563 12/03/2563 2,850,000 27/03/2563 2,850,000 90 28/04/2563 27/04/2563 26/07/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2563 2,899,800 2,850,000 49,800 427,500 427,500 14.74 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.43) ซ่อมแซมคันคลองสาย MC-1L-3l สถานีสูบบน้ำ PR3 (ระยะที่ 2) ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.158 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 583,000 17,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 09/03/2563 398,000 26/03/2563 398,000 60 28/04/2563 27/04/2563 26/06/2563 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 402,600 398,000 4,600 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.44) ปรับปรุงถนนภายในโครงการ (ระยะที่ 2) ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.550 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 11/03/2563 1,817,000 30/03/2563 1,817,000 90 10/04/2563 09/04/2563 08/07/2563 หจก. ปอเจริญวิศว์รับเหมาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2563 1,854,700 1,817,000 37,700 0.00 100.00 80.00 100.00 80.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.91) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-2L-2L สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 0.807 กม. ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3,884,000 116,000 กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี 27/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 28/02/2563 11/03/2563 3,559,000 27/03/2563 3,559,000 90 24/04/2563 23/04/2563 22/07/2563 หจก. ปอเจริญวิศว์รับเหมาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 3,621,200 3,559,000 62,200 0.00 100.00 20.00 100.00 20.00 14/07/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.92) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L-2R-1L สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 0.785 กม. ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3,884,000 116,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 28/02/2563 12/03/2563 3,669,000 27/03/2563 3,669,000 90 24/04/2563 23/04/2563 22/07/2563 หจก.ปอเจริญวิศวรับเหมาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 3,733,200 3,669,000 64,200 0.00 100.00 95.00 100.00 95.00 14/07/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.103) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-5R สถานีสูบน้ำ P.1 ระยะทาง 1.095 กม. ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,855,000 145,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 28/02/2563 16/03/2563 4,491,000 31/03/2563 4,491,000 90 02/04/2563 01/04/2563 30/06/2563 หจก.เฮงเฮง (1999) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/07/2563 4,569,500 4,491,000 78,500 16,840 16,840 0.37 100.00 95.00 100.00 95.00 14/07/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.114) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-3R สถานีสูบน้ำ PL.3 ระยะทาง 1.500 กม. ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,340,000 160,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2563 14/03/2563 18/03/2563 5,165,873 31/03/2563 5,165,873 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2563 5,256,274 5,165,874 90,400 774,881 774,881 14.74 100.00 85.00 100.00 85.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.120) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L-3R สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 1.236 กม. ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,826,000 174,000 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 06/03/2563 12/03/2563 5,408,000 30/03/2563 5,408,000 90 02/04/2563 01/04/2563 30/06/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2563 5,502,600 5,408,000 94,600 844,880 844,880 15.35 100.00 30.00 100.00 30.00 14/07/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.121) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-1R-2L สถานีสูบน้ำ P.1 ระยะทาง 1.236 กม. ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,826,000 174,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 06/03/2563 13/03/2563 5,239,886 30/03/2563 5,239,886 90 02/04/2563 01/04/2563 30/06/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2563 5,331,487 5,239,887 91,600 785,983 785,983 14.74 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.122) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-7R-1R สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 1.227 กม. ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,826,000 174,000 ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 06/03/2563 13/03/2563 5,339,000 30/03/2563 5,339,000 90 24/04/2563 23/04/2563 22/07/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2563 5,432,400 5,339,000 93,400 800,850 800,850 14.74 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.134) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3MC-2R สถานีสูบน้ำ P.4 ระยะทาง 1.672 กม. ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,253,000 247,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 05/03/2563 16/03/2563 7,800,000 07/04/2563 7,800,000 90 24/04/2563 23/04/2563 22/07/2563 กิจการร่วมค้าอธิฐ์แอนด์ปัญญา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2563 7,936,500 7,800,000 136,500 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.135) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-2R-2R สถานีสูบน้ำ PL.3 ระยะทาง 2.350 กม. ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,253,000 247,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2563 13/03/2563 18/03/2563 7,993,000 31/03/2563 7,993,000 150 21/04/2563 20/04/2563 17/09/2563 หจก.โพธิ์ศิริก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2563 8,132,870 7,993,000 139,870 4,055,990 3,916,120 139,870 49.87 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.141) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1R สถานีสูบน้ำ PL.3 ระยะทาง 2.675 กม. ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,224,000 276,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2563 13/03/2563 18/03/2563 8,932,981 31/03/2563 8,932,981 150 21/04/2563 20/04/2563 17/09/2563 หจก.โพธิ์ศิริก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2563 9,089,302 8,932,982 156,320 4,492,984 4,336,664 156,320 49.43 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (19) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC สถานีสูบน้ำ P.1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 7.250 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,272,000 728,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2563 26/03/2563 13/04/2563 24,245,000 30/04/2563 24,245,000 150 28/04/2563 27/04/2563 24/09/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 24,669,288 24,245,000 424,288 3,636,750 3,636,750 14.74 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (43) ซ่อมแซมคันคลองสาย MC-1L สถานีสูบน้ำ PR3 (ระยะที่ 2) ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3.804 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 13,000,000 13,000,000 13,000,000 12,629,000 371,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2563 17/03/2563 19/03/2563 12,604,000 31/03/2563 12,604,000 150 28/04/2563 03/04/2563 24/09/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/07/2563 12,824,270 12,604,000 220,270 1,890,600 1,890,600 14.74 100.00 40.00 100.00 40.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (52) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-1R สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 2.002 กม. ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,709,000 291,000 ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 05/03/2563 11/03/2563 9,628,000 30/03/2563 9,628,000 90 22/04/2563 21/04/2563 22/07/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 9,796,400 9,628,000 168,400 1,444,200 1,444,200 14.74 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (55) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ PL.3 (ระยะที่ 1) ระยะทาง 3.150 กม. ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 11,000,000 11,000,000 11,000,000 10,680,000 320,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2563 17/03/2563 19/03/2563 10,649,000 31/03/2563 10,649,000 150 23/04/2563 22/04/2563 19/09/2563 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2563 10,835,350 10,649,000 186,350 0.00 100.00 70.00 100.00 70.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (59) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L-1R สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 2.740 กม. ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 11,651,000 349,000 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 06/03/2563 17/03/2563 11,631,000 31/03/2563 11,631,000 90 02/04/2563 01/04/2563 30/06/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2563 11,834,500 11,631,000 203,500 1,744,650 1,744,650 14.74 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (62) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L-2R สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 3.335 กม. ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,078,000 422,000 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 06/03/2563 16/03/2563 14,046,000 31/03/2563 14,046,000 120 03/04/2563 16/04/2563 31/07/2563 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/07/2563 14,291,800 14,046,000 245,800 0.00 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (68) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-4L สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 4.150 กม. ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 17,500,000 17,500,000 17,500,000 16,991,000 509,000 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 06/03/2563 16/03/2563 16,959,000 31/03/2563 16,959,000 120 03/04/2563 01/04/2563 31/07/2563 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/07/2563 17,255,700 16,959,000 296,700 89,982 89,982 0.52 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (70) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC -3Lสถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 5.450 กม. ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 23,000,000 23,000,000 23,000,000 22,331,000 669,000 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 30/03/2563 13/03/2563 22,306,000 30/03/2563 22,306,000 150 03/04/2563 02/04/2563 02/04/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 22,696,300 22,306,000 390,300 3,495,872 3,105,572 390,300 15.40 100.00 70.00 100.00 70.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.38) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 113,800 113,800 113,800 113,800 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 31/03/2563 19,175 01/04/2563 19,175 ลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานทั่วไป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/04/2563 73,800 73,800 48,820 48,820 66.15 100.00 70.00 100.00 70.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1784) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC-1R-3L สถานีสูบน้ำ P.1 ระยะทาง 0.200 กม.ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 750,000 750,000 750,000 728,200 21,800 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 11/03/2563 660,000 30/03/2563 660,000 60 04/04/2563 03/04/2563 02/06/2563 หจก.ไทยวิจิตรวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/07/2563 671,500 660,000 11,500 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1785) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1MC-1R-3L-1R กม.0+000-0+835 สถานีสูบน้ำ P.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 464,380 04/03/2563 464,380 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 953,200 953,200 936,822 936,822 98.28 80.00 100.00 80.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1786) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC-1L กม.0+000-กม.1+545สถานีสูบน้ำ P.5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 499,628 02/03/2563 499,628 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 1,906,400 1,906,400 1,887,876 1,887,876 99.03 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1787) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC-1L กม.9+470+11+200 สถานีสูบน้ำ P.6/1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 375,699 02/03/2563 375,699 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 2,477,948 2,477,948 2,450,816 2,450,816 98.91 80.00 100.00 80.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1788) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC-3L กม.3+050-กม.4+875 สถานีสูบน้ำ P.6/1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 392,580 04/03/2563 392,580 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 2,402,513 2,402,513 2,360,814 2,360,814 98.26 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1819) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายสถานีสูบน้ำ P.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 259,955 03/03/2563 259,955 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 381,400 381,400 377,828 377,828 99.06 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1820) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายสถานีสูบน้ำ P.5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 259,955 06/03/2563 259,955 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 381,400 381,400 379,554 379,554 99.52 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1821) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบายระบายสถานีสูบน้ำ P.6/1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 325,130 02/03/2563 325,130 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 476,600 476,600 474,881 474,881 99.64 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1826) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ P.1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 499,785 02/03/2563 499,785 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 905,600 905,600 904,027 904,027 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1827) ซ่อมแซมและบำงรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ P.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 345,270 02/03/2563 345,270 หจก.สามารถอะไหล่ยนต์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 762,600 762,600 705,121 705,121 92.46 100.00 85.00 100.00 85.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1828) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ P.5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 390,052 03/03/2563 390,052 หจก.สามารถอะไหล่ยนต์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 572,100 572,100 539,908 539,908 94.37 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1829) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ P.6/1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 390,052 04/03/2563 390,052 หจก.สามารถอะไหล่ยนต์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 572,100 572,100 562,044 562,044 98.24 100.00 85.00 100.00 85.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.1874) ซ่อมแซมระบบควบคุมการเปิด/ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนยโสธร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 321,400 02/03/2563 321,400 หจก.สามารถอะไหล่ยนต์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 858,000 858,000 855,618 855,618 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3233) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2MC กม. 7+000 - กม. 7+700 สถานีสูบน้ำ P.2 จำนวน 6,084 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 72,991 05/03/2563 72,991 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 2,288,721 2,288,721 2,262,980 2,262,980 98.88 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3234) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 3MC กม.0+800-กม.1+400 สถานีสูบน้ำ P.4 จำนวน 4,795 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 59,598 06/03/2563 59,598 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 1,832,756 1,832,756 1,814,575 1,814,575 99.01 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3235) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC กม.0+300-0+867 สาถนีสูบน้ำ PR.2 จำนวน 5,148 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 24,482 02/03/2563 24,482 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 1,717,550 1,717,550 1,680,644 1,680,644 97.85 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3236) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC-1L กม.1+100-1+530สาถนีสูบน้ำ PR.2 จำนวน 1,472 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อเอ้ มหาชนะชัย ยโสธร 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 143,332 09/03/2563 143,332 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 476,600 476,600 469,158 469,158 98.44 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3237) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC-1R กม. 0+000-1+000 สถานีสูบน้ำ PR.2 จำนวน 2,913 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 322,308 05/03/2563 322,308 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 953,200 953,200 862,243 862,243 90.46 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3238) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC-2R กม.1+370-1+837สาถนีสูบน้ำ PR.2 จำนวน 1,468 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 146,809 10/03/2563 146,809 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 453,200 453,200 399,515 399,515 88.15 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3248) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายสถานีสูบน้ำ P.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 325,130 04/03/2563 325,130 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 476,600 476,600 439,958 439,958 92.31 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3249) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายสถานีสูบน้ำ P.4 จำนวน 1 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 259,955 04/03/2563 259,955 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 381,400 381,400 329,468 329,468 86.38 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3253) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 200,000 31/03/2563 200,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/04/2563 1,000,000 1,000,000 998,982 998,982 99.90 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3274) ซ่อมแซมระบบความคุมการเปิด/ปิดประตูเขื่อนธาตุน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 369,770 02/03/2563 369,770 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 858,000 858,000 828,102 828,102 96.52 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3275) ซ่อมแซมระบบความคุมการเปิด/ปิดประตูเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 328,150 02/03/2563 328,150 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 667,300 667,300 661,965 661,965 99.20 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3290) ซ่อมแซมและบำงรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ P.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 390,002 06/03/2563 390,002 หจก.สามารถอะไหล่ยนต์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 576,600 576,600 533,564 533,564 92.54 90.00 85.00 90.00 85.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3291) ซ่อมแซมและบำงรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ PR.3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 325,338 10/03/2563 325,338 หจก.สามารถอะไหล่ยนต์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 481,400 481,400 461,892 461,892 95.95 90.00 85.00 90.00 85.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3292) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ P.4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 390,052 05/03/2563 390,052 หจก.สามารถอะไหล่ยนต์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 572,100 572,100 536,864 536,864 93.84 90.00 85.00 90.00 85.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3293) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตลอดฤดูกาล สถานีสูบน้ำ PR.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 325,338 04/03/2563 325,338 หจก.สามารถอะไหล่ยนต์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 476,600 476,600 413,685 413,685 86.80 90.00 85.00 90.00 85.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3295) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดใต้คลอง สถานีสูบน้ำ PR.2 จำนวน 3 แห่ง สาย MC กม.8+04,กม.0+180,0+640 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 213,878 06/03/2563 213,878 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 976,600 976,600 912,898 912,898 93.48 90.00 100.00 90.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3334) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ด้านท้ายเขื่อนธาตุน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ปริมาณดิน 145.440 ลบ.ม. ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 10/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 99,990 05/03/2563 99,990 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 5,339,000 5,339,000 2,718,342 2,718,342 50.91 80.00 95.00 80.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3703) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองห้วยเสียวพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ปริมาณดิน 30,400 ลบ.ม. ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 13/01/2563 14/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 27/02/2563 10/03/2563 937,000 31/03/2563 937,000 120 13/04/2563 14/04/2563 11/08/2563 หจก.มณีรัตน์ทวีทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/07/2563 937,000 937,000 937,000 937,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.3704) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองห้วยอ้อพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ปริมาณดิน11,100 ลบ.ม. ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/02/2563 12/03/2563 12/03/2563 3,285,907 31/03/2563 3,285,907 120 16/08/2563 15/04/2563 14/08/2563 หจก.เมืองทองทวีทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/07/2563 3,285,908 3,285,908 0.00 100.00 88.00 100.00 88.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.75) ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำ P.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ความยาว 11.00 ม.คลองส่งน้ำสาย MC-1L-2L จำนวน 11 แห่ง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 ยกเลิกรายการงาน ยกเลิกรายการ 08/07/2563 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.76) ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำ P.6/1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ความยาว 11.00 ม.MC-1L-1L จำนวน 11 แห่ง ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 335,702 05/03/2563 335,702 หจก.ดีดีซีวิลแอนด์จิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 965,500 965,500 963,835 963,835 99.83 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (121) พนังกั้นน้ำชีฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) ระยะทาง 8.000 กม. ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 60,000,000 60,000,000 60,000,000 24,987,000 35,013,000 เขื่องคำ เมือง ยโสธร 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 2,508,433 05/03/2563 2,508,433 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.อุบลฯ 17/07/2563 59,001,244 24,962,000 34,039,244 41,433,545 7,394,301 34,039,244 70.22 90.00 85.00 90.00 85.00 04/08/2563 85,000 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (122) คันพนังกั้นน้ำเขื่อนยโสธรบริเวณบ้านหงษ์ทอง กม. 3+000 ระยะ 300 ม. ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,800,000 12,800,000 12,800,000 12,800,000 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 3,011,133 04/03/2563 3,011,133 องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้ จ.อุบลฯ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 12,091,043 12,091,043 11,398,021 11,398,021 94.27 90.00 95.00 90.00 95.00 04/08/2563 1,000 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (127) พนังกั้นน้ำชีฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) ระยะทาง 10.000 กม. ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 85,000,000 85,000,000 85,000,000 38,457,000 46,543,000 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด 22/01/2563 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 20/02/2563 02/03/2563 1,136,582 13/03/2563 1,136,582 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 73,043,783 27,980,000 45,063,783 41,794,778 41,794,778 57.22 0.00 75.00 90.00 75.00 04/08/2563 80,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (149) พนังกั้นน้ำชีบ้านแก้งโพธิ์ พร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ บ้านแก้งโพธิ์ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 ค้อทอง อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 25/02/2563 03/03/2563 948,346 11/03/2563 948,346 หจก.พิภพค้าไม้ 18/03/2563 39,751,974 39,751,974 37,733,031 37,733,031 94.92 90.00 75.00 90.00 75.00 04/08/2563 1,500 170 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบไฟสำรองเขื่อนธาตุน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 12,630 03/04/2563 12,630 หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส 20/05/2563 500,000 500,000 473,386 473,386 94.68 80.00 100.00 80.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 12,630 03/04/2563 12,630 หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส 20/05/2563 6,000,000 6,000,000 5,228,191 5,228,191 87.14 80.00 35.00 80.00 35.00 21/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง บ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 2 (แฝด 2 ครอบครัว) เขื่อนธาตุน้อย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 12,630 03/04/2563 12,630 หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส 20/05/2563 3,000,000 3,000,000 2,453,490 2,453,490 81.78 80.00 100.00 80.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง บ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 06/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 12,630 06/04/2563 12,630 หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส 20/05/2563 1,919,600 1,919,600 1,717,049 1,717,049 89.45 80.00 85.00 80.00 85.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง อาคารเก็บพัสดุ ชั้นเดียว สถานีสูบน้ำ PR3 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 40,980 03/04/2563 40,980 หจก.พิภพค้าไม้ 20/05/2563 1,000,000 1,000,000 769,914 769,914 76.99 80.00 100.00 80.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง อาคารโรงจอดรถ สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 160,939 03/04/2563 160,939 หจก.พิภพค้าไม้ 20/05/2563 2,000,000 2,000,000 1,783,558 1,783,558 89.18 80.00 100.00 80.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง อาคารสำนักงาน ชั้นเดียว ขนาด 200 ตร.ม. สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 370,404 02/04/2563 370,404 หจก.พิภพค้าไม้ 20/05/2563 4,500,000 4,500,000 3,781,315 3,781,315 84.03 80.00 68.00 80.00 68.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายวิศวกรรมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 445,622 02/04/2563 445,622 หจก.ดีดีชีวิลแอนต์เอ็นจิเนียริ่ง 20/05/2563 2,000,000 2,000,000 1,403,999 1,403,999 70.20 80.00 100.00 80.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล (บำบัดน้ำเสีย )ในโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 8,022 03/04/2563 8,022 หจก.พิภพค้าไม้ 20/05/2563 650,000 650,000 535,894 535,894 82.45 80.00 100.00 80.00 100.00 21/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณที่ทำการงานบริหารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 12,630 03/04/2563 12,630 หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส 20/05/2563 800,000 800,000 766,825 766,825 95.85 80.00 100.00 80.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมอาคารฝ่ายช่างกลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 9,972 03/04/2563 9,972 หจก.พิภพค้าไม้ 20/05/2563 650,000 650,000 532,968 532,968 82.00 80.00 100.00 80.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามคลองส่งน้ำ .สถานีสูบน้ำ P.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 12,630 03/04/2563 12,630 หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส 20/05/2563 3,000,000 3,000,000 2,451,605 2,451,605 81.72 80.00 75.00 80.00 75.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามคลองส่งน้ำ .สถานีสูบน้ำ P.4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 12,630 03/04/2563 12,630 หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส 20/05/2563 3,000,000 3,000,000 2,478,426 2,478,426 82.61 80.00 98.00 80.00 98.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามคลองส่งน้ำ MC กม.3+250 ขนาด 6.00 x 5.00 เมตร , คลองส่งน้ำสาย MC กม.4+150 ขนาด 6.00 x 5.00 เมตร , คลองส่งน้ำสาย MC กม.5+500 ขนาด 6.00 x 5.00 เมตร .สถานีสูบน้ำ PR.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 415,882 03/04/2563 415,882 หจก.ดีดีชีวิลแอนต์เอ็นจิเนียริ่ง 20/05/2563 2,896,800 2,896,800 2,450,609 2,450,609 84.60 80.00 100.00 80.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามคลองส่งน้ำ(ขนาด 6.00 x 5.00 เมตร) สาย MC-1L กม. -2+700 , MC-1L กม.-3+816 , MC-1L -1L กม.0+600 , MC-1L -1L กม.1+100 สถานีสูบน้ำ PR.3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเป ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 483,542 02/04/2563 483,542 หจก.พิภพค้าไม้ 20/05/2563 3,000,000 3,000,000 2,662,750 2,662,750 88.76 80.00 100.00 80.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำ PR.2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 02/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/07/2563 45,500 17/07/2563 45,500 หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส 17/07/2563 2,000,000 2,000,000 439,297 439,297 21.96 70.00 20.00 70.00 20.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงสะพานรางน้ำ (FLUME) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 03/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/07/2563 97,825 16/07/2563 97,825 หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/07/2563 6,400,000 6,400,000 1,457,647 1,457,647 22.78 60.00 30.00 60.00 30.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำ P.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่าง จำนวน 5 เครื่อง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,150,137 81,137 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำ P.5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่าง จำนวน 5 เครื่อง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,150,137 81,137 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำ P.4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่าง จำนวน 4 เครื่อง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,938,376 74,376 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีตสาย MC-1L สถานีสูบน้ำ PR.3ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,351 5,351 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง แก้มลิงกุดโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,862,912 1,862,912 ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/12/2562 1,862,912 1,862,912 1,862,912 1,862,912 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำไฮ (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,386,550 4,386,550 ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/12/2562 4,386,550 4,386,550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2562 35,500 21/01/2563 35,500 บริษัท อุบลไอที จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 35,500 35,500 35,500 35,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 868,000 868,000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 25/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2563 708,000 09/03/2563 708,000 บริษัท วีเอสเค ออโต โมบิล จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/04/2563 708,000 708,000 708,000 708,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 340,000 340,000 340,000 340,000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2562 340,000 21/01/2563 340,000 บริษัท แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/03/2563 340,000 340,000 340,000 340,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,800 19,800 19,800 19,800 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2562 19,500 21/01/2563 19,500 บริษัท อุบลไอที จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 19,500 19,500 19,500 19,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2562 76,500 21/01/2563 76,500 บริษัท อุบลไอที จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 76,500 76,500 76,500 76,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)