ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 16:07:56]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.39) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ระยะทาง 6.430 กิโลเมตร ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 5,664 12/03/2563 5,664 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด 12/03/2563 700,000 700,000 689,706 689,706 98.53 100.00 99.00 100.00 99.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.126) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล พื้นที่ชลประทาน 126,000 ไร่ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 13/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 11,976 09/03/2563 11,976 ร้านทวีโชคพาณิชย์ 11/03/2563 500,000 500,000 317,961 317,961 63.59 81.00 76.00 81.00 76.00 04/08/2563 18,511 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.133) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองซอยแม่งัด ระยะทาง 42.410 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 319,900 319,900 อินทขิล,แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 13/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 31/03/2563 33,824 01/04/2563 33,824 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2563 319,900 319,900 175,135 175,135 54.75 80.00 58.00 80.00 58.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.134) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองซอยแม่แฝก ระยะทาง 43.230 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 326,800 326,800 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 13/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 32,781 09/03/2563 32,781 ร้านทรัพย์อนันต์กิจ 11/03/2563 326,800 326,800 145,864 145,864 44.63 85.00 60.00 85.00 60.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.141) บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล พื้นที่ 583 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,323,000 1,323,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 13/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 32,315 09/03/2563 32,315 ร้านทวีโชคพาณิชย์ 11/03/2563 1,323,000 1,323,000 846,506 846,506 63.98 89.00 66.00 89.00 66.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.143) บำรุงรักษาหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พื้นที่ 12 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 13/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 1,652 09/03/2563 1,652 ร้านบุญคุ้มทวี 11/03/2563 27,000 27,000 24,757 24,757 91.69 100.00 98.00 100.00 98.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.144) บำรุงรักษาหัวงานฝายสินธุกิจปรีชา พื้นที่ 453 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,028,000 1,028,000 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 13/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 31/03/2563 122,419 01/04/2563 122,419 ค่าจ้างชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/05/2563 1,028,000 1,028,000 722,026 722,026 70.24 89.00 70.00 89.00 70.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.47) ซ่อมแซมบ้านหลวงสินธุกิจปรีชา จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 447,025 12/03/2563 447,025 ร้านทรัพย์อนันต์กิจ 12/03/2563 864,000 864,000 863,508 863,508 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.54) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ความยาว 120 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 18,773 10/03/2563 18,773 บริษัท เชียงใหม่ นวสิริ จำกัด 11/03/2563 1,909,000 1,909,000 1,681,546 1,681,546 88.09 84.00 86.00 84.00 86.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.55) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 4 ขวา แม่แฝก ความยาว 252 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 7,084 10/03/2563 7,084 บริษัท เชียงใหม่ นวสิริ จำกัด 11/03/2563 906,000 906,000 879,408 879,408 97.06 100.00 99.00 100.00 99.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.56) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 7 ขวา แม่แฝก ความยาว 396 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 10,594 10/03/2563 10,594 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 11/03/2563 1,431,000 1,431,000 1,046,414 1,046,414 73.12 79.00 65.00 79.00 65.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.57) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 8 ขวา แม่แฝก ความยาว 423 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 12,244 11/03/2563 12,244 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 11/03/2563 1,531,000 1,531,000 864,770 864,770 56.48 69.00 62.00 69.00 62.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.59) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 14R-LMC แม่แฝก จำนวน 7,178 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,980,000 4,980,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 94,732 09/03/2563 94,732 ร้านทวีโชคพาณิชย์ 11/03/2563 4,750,000 4,750,000 3,232,369 3,232,369 68.05 82.00 66.00 82.00 66.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.60) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 16R-LMC แม่แฝก จำนวน 2,563 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 31,944 10/03/2563 31,944 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 11/03/2563 1,908,000 1,908,000 1,341,333 1,341,333 70.30 80.00 72.00 80.00 72.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.61) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-13R-LMC แม่แฝก จำนวน 5,013 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,950,000 3,950,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 94,781 09/03/2563 94,781 ร้านทรัพย์อนันต์กิจ 11/03/2563 3,770,000 3,770,000 2,536,181 2,536,181 67.27 80.00 66.00 80.00 66.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.62) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2L-13R-LMC แม่แฝก จำนวน 2,116 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 46,062 10/03/2563 46,062 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 11/03/2563 1,719,000 1,719,000 1,255,455 1,255,455 73.03 84.00 72.00 84.00 72.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.67) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 2,770 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 26,256 10/03/2563 26,256 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 11/03/2563 2,002,000 2,002,000 1,329,399 1,329,399 66.40 95.00 66.00 95.00 66.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.71) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการฯแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล 1 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 - แม่แตง,สันทราย เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 191,406 11/03/2563 191,406 ร้านทรัพย์อนันต์กิจ 11/03/2563 271,000 271,000 270,424 270,424 99.79 100.00 99.00 100.00 99.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.72) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลองซอย คลองส่งน้ำแม่แฝก 1 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 241,930 11/03/2563 241,930 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ 11/03/2563 473,500 473,500 417,474 417,474 88.17 100.00 95.00 100.00 95.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.73) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ประตูระบายทรายฝายสินธุกิจปรีชา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 298,234 11/03/2563 298,234 ร้านทรัพย์อนันต์กิจ 11/03/2563 578,000 578,000 451,991 451,991 78.20 92.00 86.00 92.00 86.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.74) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย อาคารบังคับน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก 1 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 44,620 11/03/2563 44,620 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ 11/03/2563 1,257,000 1,257,000 888,749 888,749 70.70 90.00 78.00 90.00 78.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.75) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย แม่งัด 1 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 418,030 11/03/2563 418,030 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ 11/03/2563 918,000 918,000 659,353 659,353 71.82 94.00 82.00 94.00 82.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.86) ซ่อมแซมคันดินฝั่งซ้ายประตูระบายทราย ฝายสินธุกิจปรีชา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 77,612 10/03/2563 77,612 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 11/03/2563 1,432,000 1,432,000 1,395,559 1,395,559 97.46 100.00 98.00 100.00 98.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.105) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายแม่งัด กม.7+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 194,651 10/03/2563 194,651 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 11/03/2563 868,127 868,127 868,127 868,127 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.106) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายแม่งัด กม.8+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 194,930 12/03/2563 194,930 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 12/03/2563 821,000 821,000 815,169 815,169 99.29 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.107) ซ่อมแซมทางทิ้งน้ำเตาไห ความยาว 201 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 34,983 10/03/2563 34,983 บริษัท เชียงใหม่ นวสิริ จำกัด 11/03/2563 2,289,000 2,289,000 1,351,165 1,351,165 59.03 70.00 60.00 70.00 60.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.110) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 4 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 ช่อแล,แม่หอพระ,บ้านเป้า,อินทขิล,แม่แฝก,แม่แฝกใหม่, แม่แตง,สันทราย เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/03/2563 100,000 19/03/2563 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มบ้านเป้า-อินทขิลพัฒนา 24/03/2563 1,000,000 1,000,000 100,000 100,000 10.00 95.00 80.00 95.00 80.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.117) ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาแม่งัด จำนวน 2,471 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 บ้านเป้า,อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 496,567 12/03/2563 496,567 บริษัท ที.เค.เค.กรุ๊ป เชียงใหม่ จำกัด 12/03/2563 2,383,000 2,383,000 1,798,425 1,798,425 75.47 91.00 82.00 91.00 82.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.118) ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายแม่งัด จำนวน 2,124 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 ช่อแล,แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 380,519 12/03/2563 380,519 บริษัท ทรัพย์พัฒนาร่วมค้า จำกัด 12/03/2563 1,716,000 1,716,000 1,518,684 1,518,684 88.50 95.00 86.00 95.00 86.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.136) ซ่อมแซมรางคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 10.5R-LMC แม่แฝก ความยาว 0.345 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 112,266 12/03/2563 112,266 บริษัท ที.เค.เค.กรุ๊ป เชียงใหม่ จำกัด 12/03/2563 2,401,000 2,401,000 1,949,409 1,949,409 81.19 90.00 82.00 90.00 82.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.137) ซ่อมแซมรางคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 1R-15R-LMC แม่แฝก ความยาว 0.340 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 483,690 11/03/2563 483,690 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 11/03/2563 1,922,000 1,922,000 1,749,352 1,749,352 91.02 93.00 90.00 93.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.148) ซ่อมแซมไหล่เขาอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 183,657 12/03/2563 183,657 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ซัพพลาย แอนด์ ดีซายน์ 12/03/2563 723,000 723,000 609,854 609,854 84.35 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.3381) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณดิน 88,870 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 10,285 09/03/2563 10,285 ร้านเพชรการค้า 11/03/2563 1,900,000 1,900,000 1,352,381 1,352,381 71.18 100.00 92.00 100.00 92.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.3382) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณดิน 84,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 8,040 09/03/2563 8,040 ร้านเพชรการค้า 11/03/2563 1,800,000 1,800,000 1,247,736 1,247,736 69.32 100.00 92.00 100.00 92.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.3383) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ท้าย ServiceSpillWay เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณดิน 26,250 ลูกบาศก์เมตร ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 561,000 561,000 561,000 561,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 7,963 09/03/2563 7,963 ร้านเพชรการค้า 11/03/2563 560,997 560,997 560,997 560,997 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.3525) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ท้ายฝายสินธุกิจปรีชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณดิน 12,950 ลบ.ม. ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,356,000 1,356,000 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/03/2563 460,632 26/03/2563 460,632 150 บริษัท ที.เค.เค.กรุ๊ป เชียงใหม่ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 7,952 17/03/2563 7,952 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด 26/03/2563 460,632 460,632 460,632 460,632 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.3526) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณดิน 17,325 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 497,000 497,000 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/03/2563 471,636 26/03/2563 471,636 150 บริษัท ทรัพย์พัฒนา ร่วมค้า จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 7,952 17/03/2563 7,952 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด 26/03/2563 471,636 471,636 471,636 471,636 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.3527) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยเต่าไห โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณดิน 17,325 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 497,000 497,000 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/03/2563 472,425 26/03/2563 472,425 150 บริษัท ทรัพย์พัฒนา ร่วมค้า จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 7,952 17/03/2563 7,952 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด 26/03/2563 472,425 472,425 472,425 472,425 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.3528) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยแม่โจ้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณดิน 13,100 ลบ.ม. ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 633,000 633,000 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/03/2563 461,181 26/03/2563 461,181 150 บริษัท ทรัพย์พัฒนา ร่วมค้า จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 7,952 17/03/2563 7,952 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด 26/03/2563 465,181 465,181 465,181 465,181 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.3529) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยแม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณดิน 11,380 ลบ.ม. ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 633,000 633,000 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/03/2563 404,787 26/03/2563 404,787 150 บริษัท ที.เค.เค.กรุ๊ป เชียงใหม่ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 6,992 17/03/2563 6,992 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด 26/03/2563 404,787 404,787 404,787 404,787 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.3745) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 114,200 114,200 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 14/01/2563 17/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 38,800 17/03/2563 38,800 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด 19/03/2563 38,799 38,799 38,799 38,799 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.4455) ซ่อมแซม Toedrain บริเวณฝั่งซ้ายอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่งัด จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 17,943 11/03/2563 17,943 หจก.เชีงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 11/03/2563 1,731,000 1,731,000 1,635,897 1,635,897 94.51 93.00 98.00 93.00 98.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.4495) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน (จ้างแรงงาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 16,944 11/03/2563 16,944 ร้านบุญคุ้มทวี 11/03/2563 1,000,000 1,000,000 334,596 334,596 33.46 71.00 32.00 71.00 32.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (14) ซ่อมแซมคลองซอย 23L-RMC,36L-RMC,13R-2R-LMC,14R-2R-LMC แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,550,000 10,550,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 65,460 09/03/2563 65,460 ร้านทรัพย์อนันต์กิจ 11/03/2563 9,976,342 9,976,342 6,815,843 6,815,843 68.32 83.00 80.00 83.00 80.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.17) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1L-2R-LMC แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,200,000 5,200,000 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 1,197,983 10/03/2563 1,197,983 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 11/03/2563 4,986,000 4,986,000 3,950,321 3,950,321 79.23 93.00 82.00 93.00 82.00 04/08/2563 650 178 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.18) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 3L-15R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,750,000 3,750,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 739,359 10/03/2563 739,359 องค์การอุตสหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 11/03/2563 3,595,000 3,595,000 2,590,326 2,590,326 72.05 82.00 76.00 82.00 76.00 04/08/2563 162 55 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.19) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 7.5R-LMC แม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,500,000 7,500,000 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 316,364 10/03/2563 316,364 บริษัท ที.เค.เค กรุ๊ป เชียงใหม่ จำกัด 11/03/2563 7,102,325 7,102,325 4,600,405 4,600,405 64.77 81.00 74.00 81.00 74.00 04/08/2563 650 142 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.20) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 9L-1R-LMC แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 80,974 09/03/2563 80,974 ร้านบุญคุ้มทวี 11/03/2563 8,475,637 8,475,637 6,474,731 6,474,731 76.39 85.00 80.00 85.00 80.00 04/08/2563 265 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.30) ประตูระบายน้ำแม่คาว และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 118,942 09/03/2563 118,942 ร้านบุญคุ้มทวี 11/03/2563 8,395,273 8,395,273 6,534,122 6,534,122 77.83 84.00 86.00 84.00 86.00 04/08/2563 364 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่งัดฝั่งขวา กม.8+920 ขนาด 6.00 x 10.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2563 18,016 27/04/2563 18,016 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด 07/05/2563 1,870,000 1,870,000 1,397,281 1,397,281 74.72 95.00 67.00 95.00 67.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก กม.29+710 ขนาด 8.00 x 16.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2563 17,992 27/04/2563 17,992 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด 07/05/2563 3,898,000 3,898,000 2,834,690 2,834,690 72.72 90.00 52.00 90.00 52.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ซ่อมแซมทางระบายน้ำปลายคลองคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก กม.36+500 โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,874,000 1,874,000 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2562 430,929 02/10/2562 430,929 บริษัท ที.เค.เค.กรุ๊ป เชียงใหม่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/02/2563 1,874,000 1,874,000 1,873,543 1,873,543 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำป่า คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก กม.31+730 โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2562 37,239 27/09/2562 37,239 บริษัททรัพย์พัฒนาร่วมค้าจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/11/2562 985,000 985,000 984,601 984,601 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,980,000 1,980,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2562 13/11/2562 20/11/2562 1,730,000 15/01/2563 1,730,000 บริษัท ท๊อปเบสท์ มอเตอร์เซลล์ จำกัด 05/05/2563 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)