ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 17:52:13]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.1.12) บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง, จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,323,000 1,323,000 1,323,000 1,323,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 16,918 14/12/2561 16,918 สุขุมแม่แตง 18/12/2561 1,323,000 1,323,000 215,859 215,859 16.32 66.00 35.00 66.00 35.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.1.13) บำรุงรักษาหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 23/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 11/03/2562 13,490 11/03/2562 13,490 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2562 27,000 27,000 13,490 13,490 49.96 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.1.14) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก กม.0+000-36+500 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 326,800 326,800 326,800 326,800 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 20/08/2561 10/10/2561 326,800 326,800 124,978 124,978 38.24 66.00 45.00 66.00 45.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.1.15) บำรุงรักษาหัวงานฝายสินธุกิจปรีชา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,028,000 1,028,000 1,028,000 1,028,000 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 29,930 14/11/2561 29,930 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด (แม่แตง) 19/11/2561 1,028,000 1,028,000 298,360 298,360 29.02 47.00 57.00 47.00 57.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.1.16) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่งัด .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 319,900 319,900 319,900 319,900 อินทขิล,แม่หอพระ,ช่อแล,บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 15,809 19/12/2561 15,809 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด (แม่แตง) 03/01/2562 319,900 319,900 255,049 255,049 79.73 68.00 88.00 68.00 88.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.1.25) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 6,893 14/12/2561 6,893 สุขุมแม่แตง 18/12/2561 500,000 500,000 97,595 97,595 19.52 67.00 42.00 67.00 42.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.3.2) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 ช่อแล,แม่หอพระ,บ้านเป้า,อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 22,235 01/02/2562 22,235 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด (แม่แตง) 12/02/2562 1,386,000 1,386,000 372,339 372,339 26.86 81.00 25.00 81.00 25.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ซ่อมแซมถนนภายในที่ทำการและบ้านพักฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.046 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,496,000 104,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 10/09/2561 10/10/2561 2,039,400 2,980,000 59,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/02/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ถนนคันคลองซอย 13 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.910 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,497,000 1,497,000 3,048,500 2,960,500 88,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 06/09/2561 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/02/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ถนนคันคลองซอย 15 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.220 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,632,000 1,632,000 2,680,000 2,602,000 78,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 06/09/2561 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/02/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ถนนคันคลองซอย 14 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.275 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,689,000 1,689,000 2,914,500 2,830,500 84,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 06/09/2561 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/02/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.6) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 9R-LMC แม่แฝก (ระยะที่ 1) 1 แห่ง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 8,752,000 8,752,000 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 99,981 24/10/2561 99,981 เพชรการค้า 29/10/2561 8,568,000 8,568,000 4,128,038 4,128,038 48.18 92.00 60.00 92.00 60.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 2,715 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.7) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยแม่ดอกแดง (เหมือง 14 ขวา แม่งัด) ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,396,000 3,396,000 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2561 26,070 26/12/2561 26,070 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด (แม่แตง) 03/01/2562 3,358,000 3,358,000 1,746,375 1,746,375 52.01 100.00 50.00 100.00 50.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.8) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ ห้วยแม่ป๋อน(เหมือง26 ขวา แม่งัด) ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,366,000 4,366,000 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2561 39,105 26/12/2561 39,105 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด (แม่แตง) 03/01/2562 4,316,000 4,316,000 2,233,454 2,233,454 51.75 100.00 45.00 100.00 45.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 111 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.9) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1R-16R-LMC แม่แฝก (ระยะที่ 3) 1 สาย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,267,000 9,267,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 191,012 05/11/2561 191,012 ทวีโชค 19/11/2561 9,255,000 9,255,000 6,073,643 6,073,643 65.63 81.00 60.00 81.00 60.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 1,150 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.10) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 7.5R-LMC แม่แฝก (ระยะที่ 1) 1 สาย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 6,790,000 6,790,000 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 03/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 99,993 24/10/2561 99,993 เพชรการค้า 29/10/2561 6,631,300 6,631,300 4,080,503 4,080,503 61.53 92.00 60.00 92.00 60.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 650 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ1.2L-RMC แม่งัด ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 8,271,000 8,271,000 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 146,920 26/11/2561 146,920 ทิพยสาร 06/12/2561 8,123,500 8,123,500 2,259,284 2,259,284 27.81 100.00 40.00 100.00 40.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 236 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.66) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สันพระเนตร,แม่แฝก,แม่แฝกใหม่,หนองหาร,บ้านเป้า,ช่อแ แม่แตง,สันทราย เชียงใหม่ 18/09/2561 10/10/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.67) ซ่อมแซมคันดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 752,000 752,000 บ้านเป้า,อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 13,785 14/12/2561 13,785 สุขุมแม่แตง 21/12/2561 752,000 752,000 356,350 356,350 47.39 100.00 50.00 100.00 50.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.68) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง5ขวาแม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,415,000 2,415,000 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 49,991 05/11/2561 49,991 บุญคุ้มทวี 19/11/2561 2,415,000 2,415,000 1,450,935 1,450,935 60.08 100.00 60.00 100.00 60.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.69) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่าบริเวณหัวงานเขื่อนแม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 726,000 726,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 24,536 02/11/2561 24,536 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด (แม่แตง) 19/11/2561 726,000 726,000 554,229 554,229 76.34 100.00 82.00 100.00 82.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.70) ซ่อมแซมคลองซอยท่อพิเศษขวา กม.30+490 คลองส่งสายใหญ่แม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,967,000 2,967,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 08/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 84,057 05/11/2561 84,057 ทวีโชค 19/11/2561 2,967,000 2,967,000 2,494,021 2,494,021 84.06 100.00 85.00 100.00 85.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.71) ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านาและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำแม่งัดฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลช่อแล , แม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 1,884,000 1,884,000 ช่อแล,แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 114,439 19/11/2561 114,439 เพชรการค้า 06/12/2561 1,884,000 1,884,000 1,189,887 1,189,887 63.16 100.00 68.00 100.00 68.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.72) ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านาและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำแม่งัดฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลบ้านเป้า , อินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,850,000 1,850,000 1,786,000 1,786,000 บ้านเป้า,อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 241,604 17/12/2561 241,604 ทรัพย์พัฒนา 21/12/2561 1,786,000 1,786,000 822,405 822,405 46.05 100.00 60.00 100.00 60.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.73) ซ่อมแซมคลองซอยท่อพิเศษขวา กม.31+485 คลองส่งสายใหญ่แม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,461,000 3,461,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 86,094 05/11/2561 86,094 ทวีโชค 19/11/2561 3,461,000 3,461,000 2,113,154 2,113,154 61.06 100.00 60.00 100.00 60.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.74) ซ่อมแซมอาคารปลายคลองคลองซอย 1L-13R-LMC แม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,197,000 1,197,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 42,476 09/11/2561 42,476 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด (ในเมือง) 19/11/2561 1,197,000 1,197,000 1,017,961 1,017,961 85.04 100.00 80.00 100.00 80.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.75) ซ่อมแซมคลองแยกซอย กม.6+910 คลองซอย 16R-LMC แม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,472,000 2,472,000 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 96,120 16/11/2561 96,120 ทวีโชค 06/12/2561 2,472,000 2,472,000 2,100,312 2,100,312 84.96 100.00 80.00 100.00 80.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.76) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.6+270 คลองซอย 16R-LMC แม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 796,000 796,000 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 83,822 14/11/2561 83,822 เพชรการค้า 19/11/2561 796,000 796,000 649,239 649,239 81.56 100.00 80.00 100.00 80.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.77) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง2ขวาแม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,546,000 1,546,000 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 49,986 05/11/2561 49,986 บุญคุ้มทวี 19/11/2561 1,546,000 1,546,000 1,316,086 1,316,086 85.13 100.00 85.00 100.00 85.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.78) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง3ขวาแม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,126,000 2,126,000 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 49,993 05/11/2561 49,993 บุญคุ้มทวี 19/11/2561 2,126,000 2,126,000 1,393,120 1,393,120 65.53 100.00 65.00 100.00 65.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.79) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง1ขวาแม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,126,000 2,126,000 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 14,722 01/11/2561 14,722 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด (แม่แตง) 19/11/2561 2,126,000 2,126,000 1,048,887 1,048,887 49.34 100.00 48.00 100.00 48.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.80) ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,415,000 2,415,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 93,660 20/12/2561 93,660 ทวีโชค 21/12/2561 2,415,000 2,415,000 692,441 692,441 28.67 100.00 35.00 100.00 35.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.81) ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,835,000 1,835,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 222,334 21/12/2561 222,334 ชยากร 21/12/2561 1,835,000 1,835,000 525,541 525,541 28.64 100.00 30.00 100.00 30.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.82) ซ่อมแซมคันดินฝั่งขวาฝายสินธุกิจปรีชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,125,000 2,125,000 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 230,001 21/12/2561 230,001 TKK 21/12/2561 2,125,000 2,125,000 602,439 602,439 28.35 100.00 38.00 100.00 38.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.83) ซ่อมแซมคันดินคลองส่งน้ำสายซอย 1L-RMC แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 173,000 173,000 166,000 166,000 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 15,185 13/11/2561 15,185 บริษัทสุขุมเซอร์วิสจำกัด (แม่แตง) 19/11/2561 166,000 166,000 91,388 91,388 55.05 100.00 55.00 100.00 55.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (1.168.84) ซ่อมแซมคลองแยกซอย กม.3+785 คลองซอย 16R-LMC แม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,200,000 5,200,000 5,141,000 5,141,000 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 133,441 05/11/2561 133,441 บุญคุ้มทวี 19/11/2561 5,089,200 5,089,200 4,249,432 4,249,432 83.50 85.00 83.00 85.00 83.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (139.1) ซ่อมแซมคลองซอยฝั่งซ้าย-ขวา ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ แม่งัด (ระยะ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตำบลช่อแล,บ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 11,000,000 11,000,000 10,723,000 10,723,000 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 99,653 29/10/2561 99,653 ทวีโชค 29/10/2561 10,577,600 10,577,600 7,060,189 7,060,189 66.75 100.00 65.00 100.00 65.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ซ่อมแซมถนนบนสันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 25/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2561 04/06/2561 29/06/2561 04/07/2561 2,540,000 16/07/2561 2,540,000 60 25/09/2561 25/09/2561 23/11/2561 บ.เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่นจำกัด 08/11/2561 5,805,166 2,616,200 2,616,200 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ซ่อมแซมถนนทางเข้าฝายสินธุกิจปรีชา ฝั่งอำเภอสันทราย ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.904 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,500,000 13,500,000 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 25/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2561 04/06/2561 29/06/2561 04/07/2561 7,200,000 03/09/2561 7,200,000 60 02/10/2561 02/10/2561 30/11/2561 หจก.SPคอนสตรัคชั่น 08/11/2561 131,000,133 7,416,000 7,416,000 7,415,976 7,415,976 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/11/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง