ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 15:59:29]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.1) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ระยะทาง 1.13 กิโลเมตร ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/12/2562 1,595 260 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.53) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.149) ปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน กม.2+143 1 แห่ง ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.184) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 116,644 ไร่ ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 862,000 862,000 862,000 862,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 02/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.192) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 9 สาย ระยะทาง 75.2 กิโลเมตร ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 569,000 569,000 569,000 569,000 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 02/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.193) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 24 สาย ระยะทาง 127.50 กม. ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,926,000 1,926,000 1,926,000 1,926,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 02/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.200) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน พื้นที่ 1,088 ไร่ ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,470,000 2,470,000 2,470,000 2,470,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 02/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.733) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด ปริมาณ 62 ไร่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา 17/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.60) ซ่อมแซมถนนทำนบดินอ่างฯ ห้วยเพลียก (Para A/C) ระยะทาง 0.275 กม. ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 850,000 850,000 810,000 787,000 23,000 ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.61) ซ่อมแซมถนนรอบที่ทำการอ่างฯ ห้วยยางพะไล (Para A/C) ระยะทาง 0.430 กม. ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,300,000 1,300,000 1,228,790 1,193,000 35,790 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.62) ซ่อมแซมถนนทำนบดิน อ่างฯ ห้วยทับครัว (Para A/C) ระยะทาง 0.452 กม. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,400,000 1,400,000 1,400,000 41,000 1,359,000 บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.63) ซ่อมแซมถนนคลองส่งน้ำ LMC อ่างฯ บึงกระโตน (Para A/C) ระยะทาง 0.450 กม. ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 13/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 13/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.68) ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงาน อ่างฯ ห้วยบง (Para A/C) ระยะทาง 0.580 กม. ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 13/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 13/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.69) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างฯ ลำเชียงไกร (ตอนล่าง) (Para A/C) ระยะทาง 0.585 กม. ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,700,000 100,000 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 352 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.70) ซ่อมแซมถนนรอบที่ทำการอ่างฯ ห้วยซับประดู่ (Para A/C) ระยะทาง 0.700 กม. ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,100,000 2,100,000 2,040,000 1,990,000 50,000 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 03/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 06/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 1,595 260 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.71) ซ่อมแซมถนนทำนบดิน อ่างฯ ห้วยยาง (Para A/C) ระยะทาง 0.745 กม. ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,200,000 100,000 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 3,400 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.590) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-1R-LMC พื้นที่ 729 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.595) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 1 สาย พื้นที่ 365 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.621) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ พื้นที่ 527 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.683) ซ่อมแซมทำนบดินและถนนท้ายอ่างฯ ระยะทาง 1.13 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำหัวยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,914 1,325 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.687) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ในเขตจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.699) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 สาย พื้นที่ 3,185 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำและฝายห้วยหิน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.700) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ท่อส่งน้ำสาย LMC และถนนตามแนวท่อ ระยะทาง 0.800 กม อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/12/2562 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.701) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC พื้นที่ 1,083 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยบง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.702) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,243 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยบง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.703) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,297 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.704) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน 1 สาย พื้นที่ 899 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.714) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายยางบ้านโนนกอก พื้นที่ 850 ตารางเมตร โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3710) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ความจุ 0.05 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,457,000 43,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 06/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการโดยรถขุด 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3711) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยปราสาทใหญ่ ปริมาณดินขุด 80,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,920,000 80,000 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410 634 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3712) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน ปริมาณดินขุด 0.138 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,830,000 170,000 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900 1,850 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3749) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 339,500 339,500 339,500 339,500 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ในเขตจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 06/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3763) ซ่อมแซมคลอง RMC จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,580 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล โนนเต็ง อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3764) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L - 2L - RMC พื้นที่ 2,043 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำลำฉมวก โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3765) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L - RMC พื้นที่ 2,244 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำลำฉมวก โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3766) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R - LMC พื้นที่ 1,703 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3767) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L - RMC พื้นที่ 1,793 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำลำฉมวก โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3768) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC พื้นที่ 2,052 ตารางเมตร พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา 09/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100 110 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3769) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC พื้นที่ 2,452 ตารางเมตร พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 สุรนารี เมือง นครราชสีมา 06/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3770) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ จำนวน 1 สาย พื้นที่ 5,507.10 ตารางเมตร พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 05/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,914 1,325 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3771) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-2R-LMC พื้นที่ 1,340 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530 172 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3772) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC พื้นที่ 2,220 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3773) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC พื้นที่ 1,500 ตารางเมตร พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล หินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834 425 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3774) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายแยกซอย จำนวน 2 สาย พื้นที่ 1,920 ตารางเมตร พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล หินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3775) ซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้ายทำนบดิน พื้นที่ 975 ตารางเมตร พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 687 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3776) ซ่อมแซมทำนบดิน ความยาว 0.5 กิโลเมตร และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3777) ซ่อมแซมฝายและอาคารประกอบ พื้นที่ 600 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สีสุก จักราช นครราชสีมา 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3778) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC? ? พื้นที่? 402 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน? โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 152 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3779) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC? ? พื้นที่? 997 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สีสุก จักราช นครราชสีมา 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3780) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแนวท่อส่วนเหนือ จำนวน 1 สาย ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3781) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ความยาว 200 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 838,000 838,000 838,000 838,000 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3782) ซ่อมแซมอาคารประกอบ คลองสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 19 แห่ง พื้นที่ 200 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล โนนเต็ง อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3783) ซ่อมแซมอาคารประกอบ คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน 11 แห่ง พื้นที่ 100 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3784) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ ความยาว 200 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 620,000 620,000 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (23) ระบบระบายน้ำลำจักราช บ.บุวังหว้า-บ.ขาม ความยาว 4 กม. ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,202,800 30,202,800 30,202,800 20,895,000 9,307,800 สีสุก จักราช นครราชสีมา 04/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 1,050 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (24) อาคารระบายน้ำล้นปกติ ขนาด 6 X 4.5 เมตร จำนวน 4 บาน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 45,100,000 4,900,000 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,700 1,833 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (98) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก-อำเภอพระทองคำ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 131,668,900 131,668,900 131,668,900 95,727,000 35,941,900 พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,300 1,300 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (55) แก้มลิงบ้านพุดซา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,792,600 12,792,600 12,792,600 7,480,000 5,312,600 หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 280 0.178
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (56) แก้มลิงบ้านเขื่อน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 16,575,000 16,575,000 16,575,000 6,270,000 10,305,000 หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120 294 0.142
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (57) แก้มลิงบ้านโพธิ์ตาสี พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 11,399,600 11,399,600 11,399,600 8,172,000 3,227,600 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 315 0.19485
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (85) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองโพ ขนาดบาน 6x3 เมตร จำนวน 2 บาน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 60,000,000 60,000,000 60,000,000 34,600,000 25,400,000 เทพาลัย คง นครราชสีมา 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000 732 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (86) ระบบระบายน้ำลำห้วยโศกหว้า ความยาว 4,870 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 33,136,300 33,136,300 33,136,300 20,000,000 13,136,300 โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (155) ปตร.บ้านจาน (2) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 14,546,000 14,546,000 14,546,000 2,000,000 12,546,000 กำปัง โนนไทย นครราชสีมา 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 114 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (156) ปตร.บ้านคลองกอก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 14,546,000 14,546,000 14,546,000 2,500,000 12,046,000 สำโรง โนนไทย นครราชสีมา 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา โครงการขุดลอกแก้มลิงบึงสำโรงกระจาย พร้อมอาคารประกอบ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 40,200,000 40,200,000 40,200,000 40,200,000 บิง โนนสูง นครราชสีมา 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 39,195,200 35,050,000 5,150,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา แก้มลิงบึงพะไล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,911,767 9,911,767 9,911,767 9,911,767 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา 01/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2562 03/01/2562 26/12/2561 28/01/2562 15,945,115 25/01/2562 15,945,115 240 02/02/2562 29/01/2562 29/09/2562 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 479,963 23/01/2562 479,963 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง (1996) 27/11/2562 9,911,767 9,911,767 8,771,584 8,771,584 88.50 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองตาพรม อ่างเก็บน้ำบะอีแตนโครงการชลประทานนครราชสีมาตำบลอุดมทรัพท์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 644,770 644,770 644,770 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 25/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2562 13/02/2562 20/02/2562 644,770 09/04/2562 644,770 90 26/04/2562 27/04/2562 24/04/2562 หจก.เพชรธนโชติกรุ๊ป ค่าแรง XXXX XXXX 27/11/2562 644,770 644,770 644,770 644,770 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองยาง อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 430,000 430,000 430,000 430,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 25/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2562 13/02/2562 04/02/2562 430,000 28/03/2562 430,000 60 18/04/2562 18/04/2562 16/06/2562 หจก.วิชิตวิศวกรรมโยธา ค่าแรง XXXX XXXX 28/11/2562 430,000 430,000 376,472 376,472 87.55 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,825,140 10,825,140 10,825,140 2,266,011 8,559,129 โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด นครราชสีมา 12/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/03/2562 25/03/2562 25/04/2562 3,997,088 22/05/2562 3,997,088 180 28/05/2562 27/05/2562 23/11/2562 หจก.โชคชัยร่วมค้า วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/03/2562 419,993 14/03/2562 419,993 บริษัท 17/01/2563 10,825,140 2,266,011 8,559,129 10,289,678 2,266,011 8,023,666 95.05 0.00 98.00 0.00 98.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,908,984 2,908,984 2,908,984 918,784 1,990,200 หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 26/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/03/2562 25/03/2562 25/04/2562 2,099,952 05/06/2562 2,099,952 120 14/06/2562 13/06/2562 11/10/2562 หจก.โชคชัยร่วมค้า วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2562 08/03/2562 12/03/2562 79,238 12/03/2562 79,238 หจก.เอเอสนครราชสีมาคอนสตรัคชั่น แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 20/01/2563 2,908,984 918,784 1,990,200 1,990,200 1,990,200 68.42 0.00 89.00 0.00 89.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,625,283 13,625,283 13,625,283 13,625,283 กำปัง โนนไทย นครราชสีมา 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 25/09/2561 16/10/2561 24/10/2561 28,394,258 19/11/2561 28,394,258 210 07/12/2561 06/12/2561 04/07/2562 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 399,958 01/11/2562 399,958 บริษัท กิตติเทพ จำกัด 04/12/2562 13,625,283 13,625,283 0.00 0.00 91.00 0.00 91.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,748,335 12,923,788 14,748,335 14,748,335 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 01/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2562 22/03/2562 26/03/2562 24,197,849 21/05/2562 24,197,849 210 06/06/2562 05/06/2562 01/01/2563 หจก.เอ เอส นครราชสีมา คอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 299,908 18/03/2562 299,908 หจก.7 ก้าว 04/12/2562 14,748,335 14,748,335 14,035,384 14,035,384 95.17 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,327,633 12,327,633 12,327,633 จันอัด โนนสูง นครราชสีมา 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 21/09/2561 11/10/2561 18/10/2561 29,491,065 23/11/2561 29,491,065 270 12/12/2561 11/12/2561 07/09/2562 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 69,966 29/01/2562 69,966 หจก.เอเอสนครราชสีมาคอนสตรัคชั่น 04/12/2562 12,327,633 12,327,633 12,327,633 12,327,633 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลดอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,401,629 8,699,781 11,401,629 11,401,629 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 12/11/2561 07/12/2561 07/12/2561 19,414,961 23/01/2562 19,414,961 270 06/02/2562 05/02/2562 02/11/2562 บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 27/11/2561 30/11/2561 1,409,688 30/11/2561 1,409,688 บริษัท กู๊ดบิวดิ้งดีไซน์ จำกัด 04/12/2562 11,401,629 11,401,629 9,757,790 9,757,790 85.58 0.00 100.00 0.00 100.00 10/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ท่าหินแร่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,148,738 11,148,738 11,148,738 11,148,738 สำโรง โนนไทย นครราชสีมา 24/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 06/12/2562 10/10/2561 19/10/2561 11,148,738 26/06/2562 11,148,738 270 11/07/2562 11/07/2562 05/04/2563 หจก.ศิริภูมิการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/07/2561 34,985 13/07/2561 34,985 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 06/12/2562 11,148,738 11,148,738 6,212,643 6,212,643 55.73 0.00 75.00 0.00 75.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ฝายกุดโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,212,000 12,212,000 12,212,000 12,212,000 กำปัง โนนไทย นครราชสีมา 31/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 28/09/2561 25/10/2561 06/11/2561 12,212,000 24/07/2562 12,212,000 270 31/07/2562 30/07/2562 25/04/2563 หจก.ศิริภูมิการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/07/2561 34,985 13/07/2561 34,985 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 06/12/2562 12,212,000 12,212,000 3,137,110 3,137,110 25.69 0.00 65.00 0.00 65.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ปากคลองเปลือย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,640,955 3,640,955 3,229,495 2,991,107 238,388 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 3,229,495 2,991,107 238,388 3,229,495 2,991,107 238,388 100.00 0.00 79.00 0.00 79.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา อาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,855,202 8,855,202 8,506,172 7,024,037 1,482,135 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 8,506,172 7,024,037 1,482,135 8,115,079 7,024,037 1,091,042 95.40 0.00 90.00 0.00 90.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ปากคลองเปลือย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,426,217 6,570,871 5,954,727 5,954,727 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 30/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/05/2562 27/05/2562 13/06/2562 21/06/2562 2,991,107 09/08/2562 2,991,107 180 20/08/2562 20/08/2562 15/02/2563 หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 5,954,727 5,954,727 3,947,257 3,947,257 66.29 0.00 79.00 0.00 79.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา แก้มลิงหนองจันสอน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,908,257 2,324,482 2,324,482 2,324,482 โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 25/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/07/2561 31/07/2561 21/08/2561 28/08/2561 8,908,257 20/09/2561 8,908,257 270 19/10/2561 12/10/2561 14/06/2562 หจก.เพชรสามัคคี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/07/2561 12,563 26/07/2561 12,563 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 06/12/2562 2,324,482 2,324,482 2,082,821 2,082,821 89.60 0.00 100.00 0.00 100.00 03/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.บ้านหนองกะสัง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,885,634 12,788,741 12,788,741 12,788,741 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 02/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/07/2561 24/07/2561 16/08/2561 24/08/2561 16,885,634 18/09/2561 16,885,634 270 04/10/2561 03/10/2561 30/06/2562 หจก.พิษณุการุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2562 89,934 06/03/2562 89,934 ร้าน พีพี.ซับพลาย 06/12/2562 12,788,741 12,788,741 12,788,741 12,788,741 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา อาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,995,361 5,735,610 5,460,366 5,460,366 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 5,460,366 5,460,366 2,423,285 2,423,285 44.38 0.00 90.00 0.00 90.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการชลประทานนคราชสีมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 23/09/2562 15/10/2562 1,230,500 1,230,500 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ โครงการชลประทานนคราชสีมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 23/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานนคราชสีมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 868,000 868,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 23/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานนคราชสีมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 23/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการชลประทานนคราชสีมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการชลประทานนคราชสีมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 54,000 54,000 54,000 54,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โครงการชลประทานนคราชสีมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,300 24,300 24,300 24,300 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการชลประทานนคราชสีมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)15 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 49 ครั้ง