ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 16:37:16]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.1.184) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 08/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 02/01/2562 ติดปัญหาอื่นๆ เป็นค่าดูแลใช้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 12/07/2562 1,680,000 1,680,000 821,652 821,652 48.91 91.07 67.00 91.07 67.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.1.185) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในเขต.โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,310,000 1,310,000 1,310,000 1,310,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 08/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 49,520 08/02/2562 49,520 หจก.เอเอสนครราชสีมาคอนสตรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ เป็นค่าดูแลใช้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 12/07/2562 1,310,000 1,310,000 579,114 579,114 44.21 91.03 69.00 91.03 69.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.1.186) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ในเขต.โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 387,000 387,000 387,000 387,000 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 08/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 58,382 09/11/2561 58,382 หจก.ออฟฟิสเซ็นเตอร์กรุ๊ป ติดปัญหาอื่นๆ เป็นค่าดูแลใช้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 12/07/2562 387,000 387,000 198,831 198,831 51.38 89.04 99.00 89.04 99.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.1.201) บริหารการส่งน้ำ .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 862,000 862,000 862,000 862,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 28/11/2561 04/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2562 155,760 16/01/2562 155,760 หจก. 7 ก้าว 12/07/2562 862,000 862,000 846,808 846,808 98.24 89.82 98.00 89.82 98.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.3.58) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 08/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 254,220 12/03/2562 254,220 หจก.เอเอสนครราชสีมาคอนสตรัคชั่น 13/03/2562 854,911 854,911 845,089 845,089 98.85 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.249) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 221,250 378,750 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 31,122 24/12/2561 31,122 หจก.เอเอสนครราชสีมาคอนสตรัคชั่น 28/12/2561 590,261 221,181 369,080 590,261 221,181 369,080 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (57) แก้มลิงบึงพะไล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 30,920,000 9,080,000 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา 01/11/2561 08/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2561 03/01/2562 26/12/2561 28/01/2562 15,945,115 25/01/2562 15,945,115 240 02/02/2562 29/01/2562 29/09/2562 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 479,963 23/01/2562 479,963 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง (1996) 12/07/2562 23,651,405 15,945,115 7,706,290 13,100,658 6,033,348 7,067,310 55.39 97.99 76.00 97.99 76.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 2,500 1.1
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.144) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 290,200 290,200 290,200 290,200 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 01/01/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 01/04/2562 07/08/2562 98,392 98,392 51,007 51,007 51.84 100.00 0.00 100.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1166) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล โนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 โนนเต็ง คง นครราชสีมา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 99,360 24/10/2561 99,360 หจก.เอเอสนครราชสีมาคอนสตรัคชั่น 30/10/2561 857,255 857,255 857,255 857,255 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1167) ซ่อมแซมแผงคอนกรีตท้ายฝายยางบ้านโนนกอก โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 สามเมือง สีดา นครราชสีมา 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 19,976 01/11/2561 19,976 ร้าน ไอคอมพิวเตอร์ 02/11/2561 884,707 884,707 884,707 884,707 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1168) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 314,666 02/11/2561 314,666 บริษัท กิตติเทพ จำกัด 02/11/2561 955,440 955,440 955,440 955,440 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1169) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 880,000 880,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 240,474 16/11/2561 240,474 บริษัท กิตติเทพ จำกัด 30/11/2561 837,638 837,638 837,638 837,638 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1170) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 สีสุก จักราช นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 499,015 19/10/2561 499,015 บริษัท โอฬาริกเทรดดิ้ง จำกัด 22/10/2561 1,142,954 1,142,954 1,142,954 1,142,954 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1171) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยบง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 177,470 29/10/2561 177,470 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 30/10/2561 924,739 924,739 924,739 924,739 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1172) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.4+000 - 5+800 อ่างเก็บน้ำลำฉมวก โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล นิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 930,000 930,000 930,000 930,000 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 69,795 08/11/2561 69,795 หจก.เอเอสนครราชสีมาคอนสตรัคชั่น 08/11/2561 884,495 884,495 884,495 884,495 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1173) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกก โครงการชลประทานนครราชสีมา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 69,659 31/10/2561 69,659 หจก.เอเอสนครราชสีมาคอนสตรัคชั่น 02/11/2561 757,807 757,807 757,807 757,807 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1174) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำและฝายห้วยหิน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 109,059 02/11/2561 109,059 บริษัท โอฬาริกเทรดดิ้ง จำกัด 02/11/2561 462,160 462,160 462,160 462,160 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1175) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล หินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 930,000 930,000 930,000 930,000 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 49,766 31/10/2561 49,766 ร้าน พีพี.ซับพลาย 02/11/2561 885,801 885,801 885,801 885,801 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1176) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+000 - 2+500 อ่างเก็บน้ำลำฉมวก โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 755,000 755,000 755,000 755,000 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 59,923 09/11/2561 59,923 หจก.เอเอสนครราชสีมาคอนสตรัคชั่น 12/11/2561 719,249 719,249 719,249 719,249 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1177) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 734,000 734,000 734,000 734,000 สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 64,941 29/10/2561 64,941 หจก.เอเอสนครราชสีมาคอนสตรัคชั่น 30/10/2561 689,025 689,025 689,025 689,025 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1178) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 484,000 484,000 484,000 484,000 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 109,059 22/10/2561 109,059 บริษัท โอฬาริกเทรดดิ้ง จำกัด 22/10/2561 435,538 435,538 435,538 435,538 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1179) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล บัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 884,000 884,000 884,000 884,000 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 64,967 31/10/2561 64,967 หจก.เอเอสนครราชสีมาคอนสตรัคชั่น 02/11/2561 839,579 839,579 839,579 839,579 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1180) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล หินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 755,000 755,000 755,000 755,000 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 194,055 07/11/2561 194,055 หจก.พีพีเอ็มโปรคอนสตรัคชั่น 08/11/2561 720,408 720,408 720,408 720,408 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1181) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 784,000 784,000 784,000 784,000 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 89,229 19/10/2561 89,229 หจก.เอเอสนครราชสีมาคอนสตรัคชั่น 22/10/2561 747,816 747,816 747,816 747,816 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1182) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล ลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 49,678 09/11/2561 49,678 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 12/11/2561 474,158 474,158 474,158 474,158 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1183) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 714,000 714,000 714,000 714,000 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 124,284 29/10/2561 124,284 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 30/10/2561 680,155 680,155 680,155 680,155 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.168.1184) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 226,488 31/10/2561 226,488 บริษัท กิตติเทพ จำกัด 02/11/2561 475,492 475,492 475,492 475,492 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.172.45) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตาพรม อ่างเก็บน้ำบะอีแตน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 25/01/2562 29/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2562 13/02/2562 20/02/2562 644,770 09/04/2562 644,770 90 26/04/2562 27/04/2562 24/07/2562 หจก.เพชรธนโชติกรุ๊ป ค่าแรง XXXX XXXX 12/07/2562 644,770 644,770 0.00 100.00 70.00 100.00 70.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.172.46) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองยาง อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 990,300 971,000 19,300 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 25/01/2562 29/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2562 13/02/2562 04/02/2562 430,000 28/03/2562 430,000 60 18/04/2562 18/04/2562 16/06/2562 หจก.วิชิตวิศวกรรมโยธา ค่าแรง XXXX XXXX 12/07/2562 430,000 430,000 0.00 100.00 46.00 100.00 46.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (1.174.19) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบะอีแตน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,428,000 2,428,000 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 25/01/2562 29/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2562 19/02/2562 08/02/2562 1,203,817 01/04/2562 1,203,817 120 24/04/2562 24/04/2562 21/08/2562 บริษัท ภรณ์ชลินทร์ จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 12/07/2562 1,203,817 1,203,817 0.00 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (7) ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 48,000,000 48,000,000 48,000,000 46,602,000 1,398,000 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 21/08/2561 23/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 19/12/2561 16/01/2562 21/01/2562 25,979,400 15/02/2562 25,979,400 240 26/02/2562 26/02/2562 23/10/2562 บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2562 28/01/2562 30/01/2562 650,005 30/01/2562 650,005 บริษัท กู๊ดบิวดิ้งดีไซน์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 30,483,666 25,979,400 4,504,266 29,578,737 25,979,400 3,599,337 97.03 94.47 96.00 94.47 96.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (70) ปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 36,575,000 3,425,000 โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด นครราชสีมา 01/02/2562 11/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/03/2562 25/03/2562 25/04/2562 3,997,088 22/05/2562 3,997,088 180 28/05/2562 27/05/2562 23/11/2562 หจก.โชคชัยร่วมค้า วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/03/2562 12/03/2562 14/03/2562 419,993 14/03/2562 419,993 บริษัท กิตติเทพ จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 12/07/2562 33,850,234 3,997,088 29,853,146 8,275,464 8,275,464 24.45 92.26 42.00 92.26 42.00 20/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 2,300 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (71) ปตร.บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 26/02/2562 07/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/03/2562 25/03/2562 25/04/2562 2,099,952 05/06/2562 2,099,952 120 14/06/2562 13/06/2562 11/10/2562 หจก.โชคชัยร่วมค้า วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2562 08/03/2562 12/03/2562 79,238 12/03/2562 79,238 หจก.เอเอสนครราชสีมาคอนสตรัคชั่น แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 12/07/2562 32,940,319 2,099,953 30,840,366 14,418,168 14,418,168 43.77 87.80 45.00 87.80 45.00 20/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 2,300 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (74) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 69,000,000 69,000,000 68,970,000 49,036,000 19,934,000 กำปัง โนนไทย นครราชสีมา 30/08/2561 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 25/09/2561 16/10/2561 24/10/2561 28,394,259 19/11/2561 28,394,259 210 07/12/2561 06/12/2561 04/07/2562 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 399,958 01/11/2561 399,958 บริษัท กิตติเทพ จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 12/07/2562 44,165,286 28,394,259 15,771,027 29,256,833 14,768,976 14,487,857 66.24 98.24 86.00 98.24 86.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 19,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (75) ปตร.บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 36,926,000 3,074,000 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 01/02/2562 08/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2562 22/03/2562 26/03/2562 24,197,849 21/05/2562 24,197,849 210 06/06/2562 05/06/2562 01/01/2563 หจก.เอ เอส นครราชสีมาคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 299,908 18/03/2562 299,908 หจก. 7 ก้าว แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 12/07/2562 29,822,496 24,197,850 5,624,646 9,199,976 5,925,916 3,274,060 30.85 78.43 55.00 78.43 55.00 20/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 2,300 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (76) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 50,800,000 50,800,000 50,800,000 49,321,000 1,479,000 จันอัด โนนสูง นครราชสีมา 29/08/2561 08/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 21/09/2561 11/10/2561 18/10/2561 29,491,065 23/11/2561 29,491,065 270 12/12/2561 11/12/2561 07/09/2562 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 69,966 29/01/2562 69,966 หจก.เอเอสนครราชสีมาคอนสตรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 12/07/2562 30,375,798 29,491,066 884,732 18,045,774 17,163,432 882,342 59.41 100.00 85.00 100.00 85.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 15,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา (77) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 42,000,000 42,000,000 42,000,000 37,131,000 4,869,000 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 12/10/2561 19/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 12/11/2561 07/12/2561 07/12/2561 19,414,961 23/01/2562 19,414,961 270 06/02/2562 05/02/2562 02/11/2562 บริษัท อุทดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 27/11/2561 30/11/2561 1,409,688 30/11/2561 1,409,688 บริษัท กู๊ดบิวดิ้งดีไซน์ จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 12/07/2562 22,684,234 19,414,962 3,269,272 11,207,392 8,013,332 3,194,060 49.41 84.27 74.00 84.27 74.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 9,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ซ่อมแซมอาคารสะพานน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 662,311 662,311 662,311 662,311 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 450,865 22/10/2561 450,865 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 20/08/2562 662,311 662,311 655,120 655,120 98.91 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ปากคลองเปลือย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 16,255,200 16,255,200 16,255,200 16,255,200 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 30/11/2561 10/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/05/2562 21/05/2562 13/06/2562 21/06/2562 299,107 09/08/2562 299,107 180 20/08/2562 20/08/2562 15/02/2563 หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2562 6,007,894 15,843,740 15,843,740 31,512 31,512 0.20 14.00 1.00 14.00 1.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ฝายกุดโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,212,000 12,212,000 12,212,000 12,212,000 สำโรง โนนไทย นครราชสีมา 31/01/2562 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 28/09/2561 25/10/2561 06/11/2561 12,212,000 24/07/2562 12,212,000 270 31/07/2562 30/07/2562 25/04/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 97,845 26/03/2562 97,845 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 19/08/2562 14,367,450 12,212,000 12,212,000 0.00 7.37 5.00 7.37 5.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ท่าหินแร่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,148,739 11,148,739 11,148,739 11,148,739 สำโรง โนนไทย นครราชสีมา 24/04/2561 09/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 10/08/2561 10/10/2561 19/10/2561 11,148,738 26/06/2562 11,148,738 270 11/07/2562 11/07/2562 05/04/2563 หจก.ศิริภูมิการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/07/2561 34,985 13/07/2561 34,985 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 19/08/2562 14,382,949 11,148,739 11,148,739 0.00 8.97 20.00 8.97 20.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา อาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,986,300 20,986,300 20,986,300 20,986,300 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 05/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/05/2562 30/05/2562 20/06/2562 26/06/2562 7,024,037 07/08/2562 7,024,037 120 16/08/2562 16/08/2562 13/12/2562 หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/07/2562 223,879 26/07/2562 223,879 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 19/08/2562 13,585,478 20,637,270 20,637,270 315,861 315,861 1.53 3.06 71.00 3.06 71.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่พร้อมอาคารประกอบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 26,924,000 26,924,000 ติดปัญหาอื่นๆ 18/10/2561 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการโดยกองทัพภาคที่ 2 04/06/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกก ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา 13/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/06/2562 6,465,949 25/06/2562 6,465,949 ปตท. จำกัด มหาชน 14/08/2562 10,000,000 10,000,000 6,800,360 6,800,360 68.00 100.00 14.00 100.00 14.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซันโพรง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการโดยกองทัพภาคที่ 2 04/06/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) โครงการชลประทานนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,327,684 14,327,684 14,327,684 14,327,684 ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ 02/05/2562 14,318,684 14,318,684 14,318,684 14,318,684 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน)โครงการชลประทานนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 48,442,844 48,442,844 48,442,844 48,442,844 ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ 02/05/2562 48,442,844 48,442,844 46,653,181 46,653,181 96.31 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เพิ่มความจุเก็บกัก อ่างเก็บน้ำตะคร้อ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,739,370 11,739,370 ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ 02/05/2562 11,739,370 11,739,370 10,257,992 10,257,992 87.38 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบโดยรอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,081,307 2,081,307 ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ 02/05/2562 2,081,307 2,081,307 2,054,772 2,054,772 98.73 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด โครงการชลประทานนครราชสีมา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 124,800 124,800 124,800 124,800 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 26/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 124,800 07/12/2561 124,800 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 03/01/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานนครราชสีมา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 814,000 814,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 26/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2562 16/01/2562 07/01/2562 813,200 11/03/2562 813,200 บริษัท แสงฟ้าอิซูซุเซลล์ จำกัด 12/03/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานนครราชสีมา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 26/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2562 16/01/2562 28/01/2562 900,000 28/01/2562 900,000 บริษัท ท๊อปเบสท์เซลล์ จำกัด 30/01/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 20 เครื่อง โครงการชลประทานนครราชสีมา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 190,000 190,000 190,000 190,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 26/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 190,000 11/12/2561 190,000 บริษัท กิตติเทพ จำกัด 04/01/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 6 เครื่อง โครงการชลประทานนครราชสีมา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 72,000 72,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 26/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 72,000 11/12/2561 72,000 บริษัท กิตติเทพ จำกัด 04/01/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เครื่องตบดิน จำนวน 4 เครื่อง โครงการชลประทานนครราชสีมา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 84,000 84,000 84,000 84,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 26/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 84,000 11/12/2561 84,000 บริษัท กิตติเทพ จำกัด 25/01/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานนครราชสีมา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 26/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 104,000 11/12/2561 104,000 บริษัท กิตติเทพ จำกัด 21/02/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา เครื่องวัดน้ำฝนธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง โครงการชลประทานนครราชสีมา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 56,000 56,000 56,000 56,000 ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา นครราชสีมา 26/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 56,000 11/12/2561 56,000 บริษัท กิตติเทพ จำกัด 25/01/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,040,000 1,040,000 ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2561 01/02/2562 1,040,000 1,040,000 721,671 721,671 69.39 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำบ้านสระพัง จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,800,000 1,800,000 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/06/2561 29/06/2561 03/07/2561 910,657 23/07/2561 910,657 90 02/10/2561 01/10/2561 30/12/2561 หจก.เอดีเค คอนส์ 01/02/2562 1,718,251 953,662 910,657 43,005 910,657 910,657 95.49 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC พร้อมอาคารประกอบ อ่างห้วยซับประดู่ (กม.5+00-กม22+00) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 14,825,000 14,825,000 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา 27/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/06/2561 10/07/2561 01/08/2561 1,254,824 01/08/2561 1,254,824 90 21/08/2561 20/08/2561 18/11/2561 หจก.เอ ดี เค คอนส์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/06/2561 2,080,000 29/06/2561 2,080,000 หจก.ป.เพิ่มทรัพย์ 30/11/2561 2,014,174 4,721,468 1,254,824 3,466,644 4,656,620 1,254,824 3,401,796 98.63 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา แก้มลิงบ้านพุดซา พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 26/04/2561 05/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 12/07/2562 3,722,657 3,722,657 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา แก้มลิงบ้านเขื่อน พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 24/04/2561 05/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 12/07/2562 3,425,026 3,425,026 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา แก้มลิงดอนยาวน้อย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,000,000 22,000,000 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา 31/01/2562 06/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/07/2561 06/08/2561 24/08/2561 31/08/2561 4,831,222 20/09/2561 4,831,222 270 11/10/2561 10/10/2561 07/07/2562 หจก.เพชรสามัคคี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/07/2561 87,180 03/07/2561 87,180 หจก. 7 ก้าว แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 12/07/2562 12,457,291 4,831,222 7,626,069 10,829,357 3,332,743 7,496,615 86.93 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.บ้านจาน (2) พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 กำปัง โนนไทย นครราชสีมา 27/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ จัดเข้าแผนงานปี 2563 30/04/2562 436,000 436,000 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.บ้านคลองกอก พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 สำโรง โนนไทย นครราชสีมา 27/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ จัดเข้าแผนงานปี 2563 30/04/2562 436,000 436,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ฝายกุดโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 สำโรง โนนไทย นครราชสีมา 31/01/2562 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 04/10/2561 26/10/2561 06/11/2561 12,212,000 24/07/2562 12,212,000 270 06/08/2562 05/08/2562 01/05/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 97,845 26/03/2562 97,845 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 07/08/2562 12,212,000 12,212,000 97,845 97,845 0.80 50.00 0.00 50.00 0.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ในเขตตำบลค้างพลู งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 49,000,000 49,000,000 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 31/01/2562 12/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/06/2561 05/07/2561 25/07/2561 06/08/2561 30,124,181 31/08/2561 30,124,181 270 21/09/2561 21/09/2561 17/06/2562 หจก.กองมณีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/07/2561 59,873 24/07/2561 59,873 ร้านไอคอมพิวเตอร์ แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 12/07/2562 31,435,826 30,124,181 1,311,645 6,565,350 5,780,651 784,699 20.88 90.00 35.00 90.00 35.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.บ้านหนองกะสัง พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 02/05/2561 16/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/07/2561 24/07/2561 16/08/2561 24/08/2561 16,885,634 18/09/2561 16,885,634 270 04/10/2561 03/10/2561 30/06/2562 หจก.พิษณุการุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2562 89,934 06/03/2562 89,934 ร้าน พีพี.ซับพลาย 12/07/2562 17,631,634 16,885,634 746,000 4,617,076 4,096,893 520,183 26.19 80.00 75.00 80.00 75.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.บ้านคูเมือง พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 19/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/07/2561 16/07/2561 31/07/2561 14/08/2561 20,822,000 07/09/2561 20,822,000 270 07/10/2561 06/10/2561 03/07/2562 บริษัท อุทดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2562 32,914 18/02/2562 32,914 ร้านไอคอมพิวเตอร์ แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา 12/07/2562 21,783,145 20,822,000 961,145 16,468,162 15,915,341 552,822 75.60 90.00 87.00 90.00 87.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา แก้มลิงบ้านโพธิ์ตาสี พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 19/04/2561 16/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 12/07/2562 5,329,067 5,329,067 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ท่าหินแร่ พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 สำโรง โนนไทย นครราชสีมา 24/04/2561 09/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 10/08/2561 10/10/2561 19/10/2561 11,148,738 26/06/2562 11,148,738 270 11/07/2562 11/07/2562 05/04/2563 หจก.ศิริภูมิการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/07/2561 34,985 13/07/2561 34,985 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 31/07/2562 404,677 404,677 59,964 59,964 14.82 80.00 4.00 80.00 4.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ในเขตตำบลสำโรง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 34,000,000 34,000,000 สำโรง โนนไทย นครราชสีมา 24/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/06/2561 28/06/2561 18/07/2561 25/07/2561 20,395,115 21/08/2561 20,395,115 270 19/09/2561 19/09/2561 15/06/2562 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/07/2561 59,719 11/07/2561 59,719 ร้านไอคอมพิวเตอร์ แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา 12/07/2562 21,255,974 20,395,115 860,859 479,162 479,162 2.25 90.00 71.00 90.00 71.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.ปากคลองเปลือย พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 30/11/2561 10/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/05/2562 27/05/2562 13/06/2562 21/06/2562 2,991,107 2,991,107 หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 06/08/2562 8,426,217 8,426,217 0.00 100.00 43.00 100.00 43.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา ปตร.บ้านเพราม พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 26/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/06/2561 10/07/2561 01/08/2561 29/08/2561 27,793,774 29/08/2561 27,793,774 270 21/09/2561 21/09/2561 17/06/2562 บริษัท อุทดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/07/2561 69,896 19/07/2561 69,896 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 30/11/2561 33,774,674 28,754,927 27,793,774 961,153 28,550,412 27,793,774 756,638 99.29 100.00 100.00 100.00 100.00 09/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา อาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 18/05/2561 10/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/05/2562 24/05/2562 20/06/2562 26/06/2562 7,024,037 7,024,037 หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 12/07/2562 7,995,361 7,995,361 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานนครราชสีมา แก้มลิงหนองจันสอน พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 25/04/2561 02/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/07/2561 31/07/2561 21/08/2561 28/08/2561 8,908,257 20/09/2561 8,908,257 270 19/10/2561 12/10/2561 14/06/2562 หจก.เพชรสามัคคี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/07/2561 12,563 26/07/2561 12,563 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 12/07/2562 9,301,960 8,908,257 393,703 6,835,780 6,583,775 252,005 73.49 88.00 96.00 88.00 96.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)8 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 17 ครั้ง