ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 16:05:26]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.9) ปรับปรุงสะพาน 5 แห่ง อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สะแกซำ เมือง บุรีรัมย์ 06/09/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 185,641 16/11/2561 185,641 ป้อมปราการ 14/02/2562 2,414,000 2,414,000 2,407,414 2,407,414 99.73 100.00 98.00 100.00 98.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 500 120 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.1.187) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 398,400 398,400 398,400 398,400 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 96,320 18/03/2562 96,320 หจก.ปาเมธเซลส์แตอร์เซอร์วิส 19/03/2562 398,400 398,400 384,355 384,355 96.47 100.00 85.00 100.00 85.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 50 250 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.1.188) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,134,200 1,134,200 1,134,200 1,134,200 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/03/2562 68,167 08/03/2562 68,167 หจก.บุรีรัมย์พีทีที 19/03/2562 1,134,200 1,134,200 799,385 799,385 70.48 100.00 62.00 100.00 62.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 50 250 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.1.189) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,586,400 1,586,400 1,586,400 1,586,400 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 99,930 18/03/2562 99,930 หจก.ปาเมธเซลส์แตอร์เซอร์วิส 19/03/2562 1,586,400 1,586,400 1,064,467 1,064,467 67.10 100.00 61.00 100.00 61.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 50 249 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.1.202) บริหารการส่งน้ำ .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 796,000 796,000 796,000 796,000 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2562 280,100 13/03/2562 280,100 หจก.บุรีรัมย์พีทีที 19/03/2562 796,000 796,000 606,310 606,310 76.17 75.00 76.00 75.00 76.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 50 305 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.3.59) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 151,736 13/03/2562 151,736 อุดมแทรคเตอร์ 19/03/2562 750,000 750,000 506,630 506,630 67.55 100.00 76.00 100.00 76.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 50 305 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.138) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านตารางค์ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 1,165 05/11/2561 1,165 บ.ป้อมปราการนคร จำกัด 17/12/2561 481,000 481,000 480,217 480,217 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.139) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหิน ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 18,750 05/11/2561 18,750 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 191,000 191,000 181,609 181,609 95.08 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 150 250 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.140) ซ่อมแซมทางระบายน้ำฝายกระทุ่ม ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 320,640 05/11/2561 320,640 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 620,000 620,000 617,911 617,911 99.66 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.141) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโป่ง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 18,675 05/11/2561 18,675 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 191,000 191,000 186,344 186,344 97.56 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 200 250 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.142) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย (พรด.) ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 134,350 01/11/2561 134,350 ศิริรุ่งเรือง 2018 14/02/2562 810,985 810,985 810,985 810,985 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.148) ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านปรือ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 16/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 08/10/2561 10/10/2561 660,510 07/12/2561 660,510 อุดมแทรคเตอร์ 06/03/2562 1,921,000 1,921,000 1,820,514 1,820,514 94.77 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.149) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำสตึงทะงาย ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 04/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 19/11/2561 20/11/2561 554,825 07/12/2561 554,825 หจก.เกศรินค้าไม้และการก่อสร้าง 06/03/2562 3,840,000 3,840,000 2,838,620 2,838,620 73.92 100.00 37.00 100.00 37.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.150) ปรับปรุงอาคาระบายน้ำและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านตารางค์ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 04/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 207,815 09/11/2561 207,815 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 5,760,000 5,760,000 2,782,401 2,782,401 48.31 100.00 93.00 100.00 93.00 13/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 500 200 0 0.30
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.250) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 700,000 700,000 700,000 300,000 400,000 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/10/2561 45,228 45,228 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 45,228 14/11/2561 45,228 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 19/03/2562 686,000 300,000 386,000 133,143 133,143 19.41 100.00 70.00 100.00 70.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 1,000 500 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 31,000,000 31,000,000 31,000,000 30,100,000 900,000 สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 22/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/08/2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/08/2562 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 30/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.950 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 23,000,000 23,000,000 23,000,000 22,400,000 600,000 สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 22/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/07/2562 05/08/2562 แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา แก้ไขแบบก่อสร้าง 21/08/2562 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 30/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.600 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,900,000 20,900,000 25,000,000 24,300,000 700,000 สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 27/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/07/2562 15/07/2562 07/08/2562 14/08/2562 19,583,138 19,583,138 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ ก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 21/08/2562 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 30/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนคันคลองฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.900 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 19,000,000 19,000,000 19,000,000 18,500,000 500,000 สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 04/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/07/2562 25/07/2562 16/08/2562 20/08/2562 16,948,229 16,948,229 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 21/08/2562 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 19/03/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (19) อาคารบังคับน้ำบ้านเกียรติพร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 11,210,000 8,790,000 โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์ 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2561 23/11/2561 28/11/2561 1,430,000 21/02/2562 1,430,000 180 07/03/2562 05/03/2562 02/09/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 469,771 26/11/2561 469,771 บ.กิตติเทพ 08/03/2562 9,522,307 1,430,007 8,092,300 9,149,650 1,430,006 7,719,644 96.09 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำมูล 250 250 500 400 0 0.25
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (58) แก้มลิงหนองดอนแก้ว พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 24,000,000 26,000,000 ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2561 07/11/2561 19/11/2561 02/01/2562 19,034,548 20/02/2562 19,034,548 300 12/03/2562 08/03/2562 05/01/2563 หจก.เพชรสามัคคี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 19/12/2561 21/12/2561 472,005 29/01/2562 472,005 บ.โอฬาริกเทรดดิ้ง 15/03/2562 43,715,585 19,034,548 24,681,037 12,386,348 12,386,348 28.33 85.00 65.00 85.00 65.00 13/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 350 350 250 1 1.50
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.124) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 131,300 131,300 131,300 131,300 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2562 15,726 21/08/2562 15,726 บุรีรัมย์พีทีที 21/08/2562 38,023 38,023 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.168.1185) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 220,805 18/10/2561 220,805 อุดมแทรคเตอร์ 18/02/2562 1,907,000 1,907,000 1,898,708 1,898,708 99.57 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 1,000 305 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.168.1186) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สะแกซำ เมือง บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 168,912 12/10/2561 168,912 ป้อมปราการ 18/02/2562 1,906,000 1,906,000 1,887,685 1,887,685 99.04 100.00 98.00 100.00 98.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.168.1187) ซ่อมแซมถนนหลังทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,530,000 970,000 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 08/10/2561 10/10/2561 1,220,006 21/02/2562 1,220,006 90 05/03/2562 01/03/2562 02/06/2562 บ.ไทคูณดีเวลอปเมนท์ จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 478,162 17/10/2561 478,162 ศิริรุ่งเรือง 2018 08/03/2562 2,111,508 1,220,007 891,501 1,966,997 1,220,006 746,991 93.16 100.00 99.00 100.00 99.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.168.1188) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC-1) กม. 5+100 ถึง กม.8+000 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 20/09/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 265,500 06/11/2561 265,500 บ.กิตติเทพ จำกัด 17/12/2561 1,911,500 1,911,500 1,755,325 1,755,325 91.83 100.00 99.00 100.00 99.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.168.1189) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 87,235 05/11/2561 87,235 หจก.สิริรุ่งเรือง (2018) 17/12/2561 954,000 954,000 946,132 946,132 99.18 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.168.1190) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 182,375 05/11/2561 182,375 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,430,000 1,430,000 1,428,721 1,428,721 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.168.1191) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำลำตะโคง กม.0+000 ถึง กม.2+500 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 1,398 05/02/2562 1,398 อุดมแทรคเตอร์ 18/02/2562 955,900 955,900 948,836 948,836 99.26 100.00 93.00 100.00 93.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.168.1192) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 530,000 530,000 530,000 530,000 สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 270,540 13/02/2562 270,540 อุดมแทรคเตอร์ 06/03/2562 505,000 505,000 472,679 472,679 93.60 100.00 95.00 100.00 95.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.168.1193) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็ยน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/09/2561 01/10/2561 02/10/2561 601,550 29/01/2562 601,550 หจก.ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 2018 06/03/2562 953,000 953,000 820,366 820,366 86.08 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 500 0 1
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.168.1194) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 33,345 14/11/2561 33,345 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 17/12/2561 334,000 334,000 318,139 318,139 95.25 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 500 0 1
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.168.1195) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า โครงการ.สถานีสูบน้ำลำปลายมาศ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 79,877 14/11/2561 79,877 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 17/12/2561 191,000 191,000 188,327 188,327 98.60 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 800 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.168.1196) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำลำปลายมาศ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 172,977 14/11/2561 172,977 ดี.ที.เอ็นจีเนียริ่ง 17/12/2561 191,834 191,834 191,834 191,834 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.172.47) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยสวาย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,920,000 80,000 สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/03/2562 09/04/2562 19/04/2562 895,125 23/05/2562 895,125 90 07/06/2562 06/06/2562 04/09/2562 หจก.ฮุยสุสดีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2562 10,438 21/08/2562 10,438 บุรีรัมย์พีทีที 21/08/2562 895,125 895,125 895,125 895,125 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.174.20) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,430,000 70,000 หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2562 08/02/2562 14/02/2562 1,348,800 22/03/2562 1,348,800 120 08/05/2562 07/05/2562 04/09/2562 หจก.พีโมครีบ งานจ้างที่ปรึกษา 21/08/2562 15,726 21/08/2562 15,726 บุรีรัมย์พีทีที 21/08/2562 1,348,800 1,348,800 0.00 100.00 50.00 100.00 50.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (60) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำลำตะโคง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,709,000 291,000 หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 30/10/2561 15/11/2561 20/11/2561 6,791,156 21/02/2562 6,791,156 240 23/04/2562 22/04/2562 18/12/2562 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 67,910 29/03/2562 67,910 หจก.ปาเมธเซลส์แตอร์เซอร์วิส 28/05/2562 6,926,980 6,791,156 135,824 67,910 67,910 0.98 100.00 65.00 100.00 65.00 13/08/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำมูล 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.31) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝายบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 850,000 7,150,000 เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์ 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 08/10/2561 16/10/2561 594,000 21/02/2562 594,000 60 13/03/2562 11/03/2562 11/05/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 27/09/2561 01/10/2561 1,135,350 28/01/2562 1,135,350 หจก.พีเควายเอ็นจิเนียริ่ง 15/03/2562 7,483,380 594,000 6,889,380 6,991,545 594,000 6,397,545 93.43 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 1,000 1,000 200 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (2.36) อาคารบังคับน้ำบ้านโนนสำราญพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,080,000 8,920,000 บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 08/10/2561 16/10/2561 710,070 21/02/2562 710,070 90 13/03/2562 11/03/2562 10/06/2562 บ.ไทยคูณดีเวลอปเม้นต์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 26/09/2561 01/10/2561 499,875 24/01/2562 499,875 หจก.พีเควายเอ็นจิเนียริ่ง 15/03/2562 9,328,872 710,070 8,618,802 8,763,710 710,070 8,053,640 93.94 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 150 150 500 600 600 0 0.25
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (4.37) สถานีสูบน้ำบ้านโคกกลางพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,130,000 870,000 โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/12/2561 21/12/2561 14/01/2562 17/01/2562 24,930,000 20/02/2562 24,930,000 240 12/03/2562 08/03/2562 06/11/2562 บ.บุษยาการสร้าง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/07/2562 31,609 01/08/2562 31,609 หจก.ปาเมธเซลส์เตอร์เซอร์วิส 21/08/2562 25,428,600 24,930,000 498,600 16,929,469 16,722,269 207,200 66.58 100.00 78.00 100.00 78.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 200 200 500 350 350 0 0.25
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (4.40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวช้าง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,272,000 728,000 นิคม สตึก บุรีรัมย์ 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2562 04/02/2562 25/02/2562 01/03/2562 18,320,000 03/04/2562 18,320,000 180 22/04/2562 21/04/2562 16/10/2562 บ.จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2562 55,041 14/08/2562 55,041 บุรีรัมย์พีทีที 21/08/2562 18,686,400 18,320,000 366,400 4,948,609 4,638,000 310,609 26.48 100.00 45.00 100.00 45.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 2,000 2,000 2,500 320 320 0 0.25
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (4.41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงยายเภา ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,130,000 870,000 นิคม สตึก บุรีรัมย์ 17/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/01/2562 14/05/2562 21/02/2562 26/02/2562 17,991,515 23/04/2562 17,991,515 330 14/05/2562 13/05/2562 07/04/2563 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจีเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 236,500 11/12/2561 236,500 บ.กิตติเทพ จำกัด 28/05/2562 22,428,660 17,991,515 4,437,145 15,047,523 10,763,098 4,284,425 67.09 100.00 83.00 100.00 83.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 900 198 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (19) อาคารบังคับน้ำบ้านยางแห่งที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 6,110,000 18,890,000 บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 29/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 26/04/2562 02/05/2562 4,391,100 14/05/2562 4,391,100 180 31/05/2562 29/05/2562 26/11/2562 หจก.บุรีรัมย์ ส.เจริญสุชก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 311,506 29/03/2562 311,506 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 30/05/2562 22,241,100 7,150,000 15,091,100 6,156,115 6,156,115 27.68 100.00 45.00 100.00 45.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำมูล 300 300 300 300 0 0.3
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (86) อาคารบังคับน้ำบ้านโคกยางพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 14,000,000 11,000,000 กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 22/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/04/2562 29/04/2562 17/05/2562 22/05/2562 4,444,009 06/06/2562 4,444,009 150 18/06/2562 14/06/2562 14/11/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 36,438 29/03/2562 36,438 ปาเมธ 19/06/2562 20,744,009 8,700,000 12,044,009 3,534,005 3,534,005 17.04 100.00 40.00 100.00 40.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำแม่กลอง 250 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (88) อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 9,000,000 16,000,000 หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 22/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/06/2562 11/06/2562 01/07/2562 03/07/2562 13,198,800 27/07/2562 13,198,800 150 15/08/2562 13/08/2562 11/01/2563 หจก.สุขสวัสดิ์ ดอนอะราง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 99,940 29/03/2562 99,940 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 13/08/2562 20,580,000 13,370,000 7,210,000 2,176,782 2,176,782 10.58 100.00 30.00 100.00 30.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำปิง 500 300 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (18) แก้มลิงบ้านบุลิ้นฟ้าพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 5,000,000 15,000,000 ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 10/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 21/11/2561 20/11/2561 04/12/2561 4,925,098 20/02/2562 4,925,098 180 08/03/2562 06/03/2562 03/09/2562 หจก.อุดมแทรกเตอร์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 03/10/2561 05/10/2561 2,160,554 28/01/2562 2,160,554 หจก.168 ค่าวัสดุ 08/03/2562 19,433,597 4,925,096 14,508,501 18,296,779 4,925,096 13,371,683 94.15 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 200 600 600 250 250 0.8 1.30
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (19) แก้มลิงบ้านเมืองแกพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,400,000 600,000 เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ 18/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/04/2562 11/04/2562 07/05/2562 08/05/2562 12,975,000 17/05/2562 12,975,000 180 06/06/2562 04/06/2562 02/12/2562 บ.จักรวาลบุรีรัมย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 472,988 29/03/2562 472,988 บ.กิตติเทพ จำกัด 05/06/2562 19,975,000 13,000,000 6,975,000 5,259,608 1,946,250 3,313,358 26.33 100.00 55.00 100.00 55.00 13/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 150 500 500 400 400 0.7 0.7
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (47) แก้มลิงบ้านละหานพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 19,820,000 19,400,000 420,000 ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ 22/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2562 17/06/2562 05/07/2562 09/07/2562 18,643,125 25/07/2562 18,643,125 180 15/08/2562 13/08/2562 10/01/2563 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 44,983 29/03/2562 44,983 ปาเมธ 13/08/2562 20,000,000 18,680,000 1,320,000 355,939 355,939 1.78 0.00 35.00 0.00 35.00 13/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 250 1,000 500 78 300 0.7 0.75
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (56) แก้มลิงหนองคูขาด ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 19,200,000 10,800,000 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 11/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2562 14/03/2562 03/04/2562 09/04/2562 18,990,000 23/04/2562 18,990,000 240 09/05/2562 08/05/2562 03/01/2563 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2562 47,051 15/05/2562 47,051 บ.ยู วี เอนจีเนียริ่ง จำกัด 07/08/2562 29,990,000 19,000,000 10,990,000 12,147,070 7,740,846 4,406,224 40.50 100.00 65.00 100.00 65.00 13/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำน่าน 1,500 420 0.3 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (57) แก้มลิงตะแบงรังโคม ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 24,000,000 6,000,000 สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 20/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2562 11/06/2562 26/06/2562 27/06/2562 20,275,000 09/07/2562 20,275,000 180 26/07/2562 24/07/2562 21/08/2562 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 20,918 29/03/2562 20,918 ปาเมธ 13/08/2562 30,000,000 20,320,000 9,680,000 2,533,588 2,533,588 8.45 100.00 15.00 100.00 15.00 13/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 1,000 800 0.5
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (67) คลองเชื่อมบ้านตะโก-บ้านโคกเห็ด ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 06/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ โอนไปปี 63 08/05/2562 0.00 85.00 0.00 85.00 0.00 12/03/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำมูล 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (68) คลองเชื่อมบ้านหนองม่วง-บ้านโคกเพชร ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 06/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ โอนไปปี 63 28/05/2562 0.00 85.00 0.00 85.00 0.00 14/05/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำมูล 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (123) ระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ชำนิ) ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 13,380,000 16,620,000 ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 22/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2562 09/04/2562 02/05/2562 03/05/2562 10,179,270 17/05/2562 10,179,270 150 31/05/2562 29/05/2562 17/10/2562 บ. บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 467,098 29/03/2562 467,098 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 30/05/2562 29,989,270 10,190,000 19,799,270 5,718,645 5,718,645 19.07 100.00 27.00 100.00 27.00 13/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน 3,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (124) ระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ลำปลายมาศ) ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 13,570,000 16,430,000 หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 22/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/04/2562 11/04/2562 02/05/2562 07/05/2562 3,357,900 17/05/2562 3,357,900 120 06/06/2562 04/06/2562 03/10/2562 หจก.บุรีรัมย์ การเจริญก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 189,630 29/03/2562 189,630 อุดมแทรกเตอร์ 10/06/2562 15,947,900 5,530,000 10,417,900 3,808,887 3,808,887 23.88 100.00 35.00 100.00 35.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 3,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์อ่างเก็บน้ำ ห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,974,300 4,974,300 4,974,300 4,974,300 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 22/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/05/2562 16/05/2562 22/05/2562 3,480,000 07/06/2562 3,480,000 150 21/06/2562 21/06/2562 16/11/2562 หจก.ภูคำกรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/06/2562 84,240 14/06/2562 84,240 บ.กิตติเทพ จำกัด 13/08/2562 4,974,300 4,974,300 284,295 284,295 5.72 60.00 16.00 60.00 16.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,798,600 1,798,600 1,798,600 1,798,600 เสม็ด เมือง บุรีรัมย์ 19/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/05/2562 21/05/2562 24/05/2562 980,000 12/06/2562 980,000 150 26/06/2562 26/06/2562 24/10/2562 หจก.โตทวีทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/06/2562 85,960 13/06/2562 85,960 หจก.พีเควายเอ็นจิเนียริ่ง 13/08/2562 1,798,600 1,798,600 495,010 495,010 27.52 100.00 20.00 100.00 20.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ จำนวน 3 เครื่อง จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 04/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/07/2562 30/07/2562 06/08/2562 1,142,000 21/08/2562 1,142,000 30 บ.ไทโคพูวา จำกัด 21/08/2562 1,935,000 1,935,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 11,320,000 11,320,000 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 15/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/07/2561 19/07/2561 23/07/2561 4,494,880 15/08/2561 4,494,880 150 04/09/2561 31/08/2561 31/01/2562 สุขสวัสดิ์ดอนอะราง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2561 406,241 31/05/2561 406,241 ป้อมปราการ 11/02/2562 8,646,514 8,646,514 7,240,656 7,240,656 83.74 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 600 250 3.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านแท่นพระ ตำบลหนองคู จังหวัดบุรีรัมย์ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 67,317,000 67,317,000 หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2561 28/11/2561 18/12/2561 21/12/2561 9,489,090 04/01/2562 9,489,090 210 24/01/2562 23/01/2562 21/08/2562 หจก.ส.ภูทอง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 419,979 14/12/2561 419,979 พีเควาย 20/02/2562 67,047,000 67,047,000 43,851,687 43,851,687 65.40 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 1,500 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก พร้อมอาคารประกอบ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 27,400,000 27,400,000 27,400,000 19,400,000 8,000,000 ลุมปุ๊ก เมือง บุรีรัมย์ 01/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/03/2562 01/04/2562 25/04/2562 26/04/2562 19,004,257 08/05/2562 19,004,257 240 24/05/2562 22/05/2562 18/01/2563 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2562 253,125 08/05/2562 253,125 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 2018 06/08/2562 27,224,000 27,224,000 1,165,607 1,165,607 4.28 0.00 25.00 0.00 25.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ โอนให้หน่วยงานอื่นๆ ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการโดยกกองทัพบก 21/08/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 13/08/2562 8,000 300 1.0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000 สะแกซำ เมือง บุรีรัมย์ โอนให้หน่วยงานอื่นๆ ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการโดยกกองทัพบก 21/08/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 13/08/2562 14,000 500 3.0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดโครงการชลประทานบุรีรัมย์ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,194,200 2,194,200 2,194,200 2,194,200 สะแกซำ เมือง บุรีรัมย์ 13/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/12/2559 20/12/2559 12/12/2559 2,194,200 27/12/2559 2,194,200 120 16/05/2560 11/05/2560 12/09/2560 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2560 43,890 20/02/2560 43,890 หจก.ปาเมธเซลส์แตอร์เซอร์วิส 08/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (23) แก้มลิงสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 6,856,804 6,856,804 สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/01/2561 01/02/2561 21/02/2561 22/02/2561 19,919,916 13/03/2561 19,919,916 240 22/03/2561 21/03/2561 17/06/2561 หจก.สมชายรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2560 497,110 13/12/2560 497,110 บ.ป้อมปราการนคร จำกัด 08/05/2562 6,856,804 6,856,804 6,856,804 6,856,804 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเสม็ดน้อย ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 22,722,200 22,722,200 ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 26/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2560 30/11/2560 08/05/2562 26/12/2560 26,732,000 23/01/2561 26,732,000 240 24/02/2561 31/01/2561 29/09/2561 บ.จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2561 81,030 16/03/2561 81,030 หจก.บุรีรัมย์พีทีที 08/05/2562 22,722,200 22,722,200 22,722,200 22,722,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.5) อาคารบังคับน้ำคลองลัดฝายโคกกะหาดพร้อมระบบส่งน้ำ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 293,656 293,656 ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 05/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2560 378,975 31/10/2560 378,975 บ.ป้อมปราการนคร จำกัด 08/05/2562 293,656 293,656 293,656 293,656 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (65) อาคารบังคับน้ำบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,974,760 4,974,760 บ้านดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/11/2560 03/11/2560 21/11/2560 23/11/2560 3,190,000 18/12/2560 3,190,000 120 17/01/2561 15/01/2561 16/05/2561 หจก.ชลบุรีไพศาลแทร็กเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2560 469,452 04/12/2560 469,452 หจก.ปาเมธเซลส์แตอร์เซอร์วิส 08/05/2562 4,974,760 4,974,760 4,974,760 4,974,760 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวสะพาน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,745,670 7,745,670 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2560 25/12/2560 16/01/2561 19/01/2561 12,550,000 06/02/2561 12,550,000 180 23/02/2561 21/02/2561 21/08/2561 บ.บุษยการสร้าง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 15/08/2562 7,745,670 7,745,670 7,745,670 7,745,670 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (8) คลองเชื่อมบ้านโคกเพชร - บ้านไสยา ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,965,184 18,965,184 สี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 10/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2560 477,968 12/01/2561 477,968 บ.ป้อมปราการนคร จำกัด 08/05/2562 18,965,184 18,965,184 2,569,540 2,569,540 13.55 0.00 75.00 0.00 75.00 20/08/2562 5,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ คลองเชื่อมบ้านราษฎร์นิยม - บ้านม่วงพัฒนา ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 37,778,941 37,778,941 ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 09/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2560 203,892 12/01/2561 203,892 บ.ป้อมปราการนคร จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 08/05/2562 37,778,941 37,778,941 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 11/06/2562 5,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 715,000 715,000 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 06/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2562 08/02/2562 15/02/2562 689,080 22/05/2562 689,080 บ.แสงฟ้าอีซูซุเซลล์ จก. 07/08/2562 715,000 715,000 715,000 715,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 14/02/2562 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2562 08/02/2562 14/02/2562 930,000 23/05/2562 930,000 บ.ท็อปเพสท์มอเตอร์เซลล์ จก. 07/08/2562 982,000 982,000 982,000 982,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านตารางค์ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/06/2561 283,158 13/06/2561 283,158 ป้อมปราการ 17/12/2561 650,000 650,000 487,092 487,092 74.94 100.00 99.00 100.00 99.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านปรือ ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2561 67,570 01/06/2561 67,570 ป้อมปราการ 17/12/2561 2,100,000 2,100,000 1,413,738 1,413,738 67.32 100.00 99.00 100.00 99.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำฝายบ้านกระทุ่ม ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,450,000 2,450,000 สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/06/2561 189,359 14/06/2561 189,359 ป้อมปราการ 17/12/2561 912,700 912,700 0.00 100.00 99.00 100.00 99.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านตารางค์ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2561 46,600 01/06/2561 46,600 ป้อมปราการ 17/12/2561 820,000 820,000 636,649 636,649 77.64 100.00 99.00 100.00 99.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองปูน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/05/2561 88,353 13/06/2561 88,353 บ.กิตติเทพ จำกัด 17/12/2561 1,600,000 1,600,000 1,596,698 1,596,698 99.79 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านสันติสุข ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/05/2561 88,353 13/06/2561 88,353 บ.กิตติเทพ จำกัด 17/12/2561 600,000 600,000 595,713 595,713 99.29 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเปี่ยมพะยิว ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/05/2561 91,678 13/06/2561 91,678 บ.กิตติเทพ จำกัด 17/12/2561 600,000 600,000 595,713 595,713 99.29 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองโป่ง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,820,500 2,820,500 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/06/2561 399,385 18/06/2561 399,385 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 2,820,500 2,820,500 2,074,830 2,074,830 73.56 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองหิน ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,410,000 2,410,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/06/2561 357,545 18/06/2561 357,545 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 2,410,000 2,410,000 1,711,105 1,711,105 71.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมบานระบาย อ่างเก็บน้ำเขาลูกช้าง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,700 8,700 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/06/2561 8,131 06/07/2561 8,131 บริษัท ยู.วี.ที. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ดีไซน์ 17/12/2561 8,700 8,700 8,131 8,131 93.46 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมบานระบาย อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,500 17,500 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/06/2561 16,262 06/07/2561 16,262 บริษัท ยู.วี.ที. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ดีไซน์ 17/12/2561 17,500 17,500 16,262 16,262 92.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ อ่างเก็บน้ำโคกเพชร ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/06/2561 20,245 09/07/2561 20,245 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 500,000 500,000 264,284 264,284 52.86 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองยาง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,654,000 1,654,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2561 61,169 16/07/2561 61,169 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,654,000 1,654,000 531,187 531,187 32.12 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ อ่างเก็บน้ำระหอกเกตุ (งบช่วยเหลือ) ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,149,000 1,149,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2561 41,723 10/07/2561 41,723 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,149,000 1,149,000 406,001 406,001 35.34 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ อ่างเก็บน้ำฐานเจ้าป่า ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,141,300 1,141,300 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2561 41,482 16/07/2561 41,482 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,141,300 1,141,300 402,534 402,534 35.27 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ อ่างเก็บน้ำช่องเสม็ด ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2561 62,637 09/07/2561 62,637 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,500,000 1,500,000 517,509 517,509 34.50 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ อ่างเก็บน้ำซับคะนิง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,704,000 1,704,000 ซับคะนิง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2561 70,646 10/07/2561 70,646 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,704,000 1,704,000 590,895 590,895 34.68 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองโป่ง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/06/2561 61,437 09/07/2561 61,437 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,500,000 1,500,000 378,723 378,723 25.25 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ อ่างเก็บน้ำซับเศรษฐี พร้อมประตูระบายน้ำ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,179,000 1,179,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2561 43,118 10/07/2561 43,118 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,720,000 1,720,000 784,558 784,558 45.61 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านสตึงทะงาย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,720,000 1,720,000 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2561 52,650 01/06/2561 52,650 ป้อมปราการ 17/12/2561 752,340 752,340 752,340 752,340 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำป่าไม้สหกรณ์ ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 239,501 06/07/2561 239,501 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,000,000 1,000,000 994,841 994,841 99.48 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำซับสมบูรณ์ ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/06/2561 239,501 06/07/2561 239,501 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,000,000 1,000,000 994,841 994,841 99.48 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองหิน ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,276,000 1,276,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/06/2561 51,878 09/07/2561 51,878 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,276,000 1,276,000 426,237 426,237 33.40 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำช่องตะโก ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/06/2561 239,501 06/07/2561 239,501 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,000,000 1,000,000 991,741 991,741 99.17 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำเขาประทุน ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/06/2561 239,501 06/07/2561 239,501 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,000,000 1,000,000 991,841 991,841 99.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ฝายบ้านหนองไทร ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/06/2561 239,501 06/07/2561 239,501 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,000,000 1,000,000 994,841 994,841 99.48 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ฝายบ้านกุดตาสา ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/06/2561 239,501 06/07/2561 239,501 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,000,000 1,000,000 991,841 991,841 99.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ฝายบ้านบุฝรั่ง ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/06/2561 239,501 06/07/2561 239,501 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,000,000 1,000,000 991,841 991,841 99.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ฝายบ้านโนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/06/2561 239,501 06/07/2561 239,501 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 752,340 752,340 752,340 752,340 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ฝายบ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/06/2561 239,501 06/07/2561 239,501 อุดมแทรคเตอร์ 17/12/2561 1,000,000 1,000,000 993,841 993,841 99.38 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ระบบระบายน้ำลำห้วยขนาด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 05/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/07/2561 18/07/2561 09/08/2561 20/08/2561 11,316,012 04/09/2561 11,316,012 240 12/09/2561 10/09/2561 09/05/2562 หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/07/2561 469,973 08/08/2561 469,973 บ.กิตติเทพ จำกัด 18/12/2561 11,702,667 11,702,667 3,353,195 3,353,195 28.65 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ระบบระบายน้ำอ่างห้วยจระเข้มาก (ระยะที่2) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/06/2561 228,662 15/06/2561 228,662 กิตติเทพ 17/12/2561 9,156,462 9,156,462 9,156,462 9,156,462 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ระบบระบายน้ำอ่างห้วยตลาด (ระยะที่2) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 24,000,000 24,000,000 สะแกซำ เมือง บุรีรัมย์ 23/04/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/06/2561 496,416 26/06/2561 496,416 กิตติเทพ 17/12/2561 4,586,208 4,586,208 4,586,208 4,586,208 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)19 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 87 ครั้ง