ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 17:49:16]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.61) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.95 กม. ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 237,500 237,500 ศิริรุ่งเรือง 25/03/2563 750,000 750,000 0.00 20.00 0.00 10.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.260) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 79,555 ไร่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 796,000 796,000 796,000 796,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 20/01/2563 796,000 796,000 308,457 308,457 38.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.264) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 147.20 กม. โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,112,000 1,112,000 1,112,000 1,112,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 20/01/2563 1,112,000 1,112,000 106,945 106,945 9.62 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.266) บำรุงรักษาคลองสายซอย ระยะทาง 31.70 กม. โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 239,000 239,000 239,000 239,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 20/01/2563 239,000 239,000 24,645 24,645 10.31 30.00 0.00 30.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.267) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,479 ไร่ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,356,000 3,356,000 3,356,000 3,356,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 20/01/2563 3,356,000 3,356,000 177,941 177,941 5.30 10.00 0.00 10.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.190) งานซ่อมแซมทำนบดิน กม. 0+000 ถึง กม.0+600 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำระหอกเกตุ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 84,996 30/03/2563 84,996 หจก.อุดมแทรคเตอร์ 30/03/2563 84,996 1,729,000 1,729,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 500 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.191) งานซ่อมแซมทำนบดิน กม. 0+000 ถึง กม.0+700 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำโคกเพชร (Dispersive soil) ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 180,000 30/03/2563 180,000 หจก.อุดมแทรคเตอร์ 30/03/2563 180,000 1,442,000 1,442,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 100 135 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.192) งานซ่อมแซมทำนบดิน กม. 0+000 ถึง กม.1+200 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำช่องเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 439,159 30/03/2563 439,159 หจก.พีเควายเอ็นจิเนียริ่ง 30/03/2563 439,159 1,430,000 1,430,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 150 197 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.193) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.0+000 ถึง 1+000 และ RMC กม.0+000 ถึง กม.1+270 อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 20/01/2563 477,000 477,000 183,095 183,095 38.38 40.00 0.00 40.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.194) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.0+000 ถึง กม.1+000 และ RMC กม.0+000 ถึง กม.0+650 อ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 20/01/2563 477,000 477,000 202,126 202,126 42.37 30.00 0.00 30.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.195) ซ่อมแซมฝายบ้านบุขี้เหล็กใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กม.0+000 ถึง กม.3+000 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 122,160 122,160 อุดมแทรคเตอร์ 10/03/2563 122,160 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.100) ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนือ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,450,000 150,000 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 15/01/2563 แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง เนื่องจากคุณสมบัติของ subbase เปลี่ยนไป 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/03/2563 ยางพารา, 500 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.101) ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,450,000 150,000 โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/01/2563 27/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 12/03/2563 13/03/2563 429,500 429,500 หจก.ศราวุธการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 31,140 31,140 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 25/03/2563 31,140 3,850,300 3,390,000 460,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 1,400 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.109) ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,140,000 160,000 โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/01/2563 28/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2563 16/03/2563 16/03/2563 3,969,000 3,969,000 หจก.ส ภูทอง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 80,164 80,164 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 25/03/2563 3,969,000 4,425,995 3,969,000 456,995 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 1,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.115) ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,335,000 165,000 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/01/2563 27/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 12/03/2563 13/03/2563 3,390,000 3,390,000 หจก.ศรายุธการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 45,722 45,722 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 25/03/2563 3,390,000 4,752,938 4,295,000 457,938 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 500 112 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 164,500 164,500 164,500 164,500 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 15/01/2563 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX XXXX XXXX 20/01/2563 5,488 5,488 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.973) ซ่อมแซมบานระบายในเขตโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ขนาดบาน 1.5x1.5 เมตร จำนวน 5 บาน ขนาดบาน 1.75x1.75 จำนวน 10 บาน ขนาดบาน 6x4 เมตร จำนวน 5 บาน ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 20/01/2563 1,880,000 1,880,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 305 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.975) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 5 รายการ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 400,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.979) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ พื้นที่ 700 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำโอบก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 20/01/2563 472,000 472,000 184,609 184,609 39.11 0.00 0.00 0.00 0.00 270 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.983) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการสูบน้ำลำปลายมาศ พื้นที่ 2,700 ตร.ม. โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 20/01/2563 1,430,000 1,430,000 169,306 169,306 11.84 30.00 0.00 30.00 0.00 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.984) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโป่ง พื้นที่ 540 ตร.ม. โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 28,325 27/03/2563 28,325 หจก. พีเควาย เอ็นเจียนิงริ่ง 28/03/2563 52,436 286,000 286,000 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 200 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.985) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหิน พื้นที่ 500 ตร.ม. โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 27,600 27/03/2563 27,600 หจก. พีเควาย เอ็นเจียนิงริ่ง 28/03/2563 27,600 286,000 286,000 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 150 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.986) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก พื้นที่ 2,900 ตร.ม. โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 96,178 27/03/2563 96,178 หจก. พีเควาย เอ็นเจียนิงริ่ง 28/03/2563 96,178 1,526,000 1,526,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 435 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.987) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู กม.0+000 ถึง กม.0+800 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 496,423 496,423 อุดมแทรคเตอร์ แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา จำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจากปรับบริเวณขุดลอกให้เหมาะสมกับการใช้น้ำผลิตน้ำประปา 25/03/2563 496,423 715,000 715,000 19,653 19,653 2.75 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.988) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเจระเข้มาก พื้นที่ 2,000 ตร.ม. โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 20/01/2563 1,907,000 1,907,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 305 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.989) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด พื้นที่ 2,100 ตารางเมตร โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 20/01/2563 1,907,000 1,907,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.990) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย พื้นที่ 950 ตร.ม. โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 830,000 830,000 สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 114,647 114,647 อุดมแทรคเตอร์ 26/02/2563 114,647 792,000 792,000 262,549 262,549 33.15 40.00 0.00 40.00 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.3579) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยตลาด โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก 85,000 ลบ.ม. ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 15/01/2563 แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา จำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจากมีการเว้นการก่อสร้างต้องขยายความยาวของการดำเนินงานต่อไปอีก 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.3714) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก 100,000 ลบ.ม. ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (17) แก้มลิงเสม็ด พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.2 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 8,000,000 2,000,000 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (18) แก้มลิงสวายสอพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ปริมาณดินขุด 0.1 ล้าน ลบ.ม.อาคารขนาด 3x3 ม. จำนวน 2ช่อง 1 แห่ง ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 4,000,000 11,000,000 สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 500 250 0.6
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (19) แก้มลิงหน้าฝายโคกสะอาด ปริมาณดินขุด 0.35 ล้าน ลบ.ม ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 10,000,000 2,000,000 หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 500 0.8
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (20) แก้มลิงหน้าฝายบ้านแท่นพระ ปริมาณดินขุด 0.30 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 350 0.8
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (44) คลองเชื่อมห้วยโสนราช ขนาด2x2 ม. ระยะทาง 500 ม. ระยะที่ 2 ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 18,430,000 18,430,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (46) เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู ปริมาณดินขุด 1.43 ล้าน ลบ.ม. ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 40,000,000 10,000,000 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/01/2563 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/02/2563 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 457,332 457,332 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 2018 25/03/2563 44,655,000 39,916,570 39,916,570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (47) แก้มลิงบ้านตะโกรี พร้อมอาคารประกอบ ดินขุดลอก 0.45 ล้าน ลบ.ม. ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 22,000,000 8,000,000 สำโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 4,992,900 4,992,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (48) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านปรือ ดินขุดลอก 0.30 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 17,000,000 3,000,000 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 4,874,860 4,874,860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (49) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ดินขุดลอก 0.45 ล้าน ลบ.ม. ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 24,000,000 11,000,000 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 10,194,360 10,194,360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (50) ระบบระบายน้ำลำห้วยพลับพลาทางระบายน้ำขนาด 3x3 เมตร 3 ช่อง จำนวน 3 แห่งพร้อมขุดลอก ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 49,000,000 49,000,000 49,000,000 23,000,000 26,000,000 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (51) ระบบระบายน้ำห้วยตะแบกทางระบายน้ำขนาด 3x3 เมตร 3 ช่อง จำนวน 3 แห่ง พร้อมขุดลอก ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 15,000,000 35,000,000 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 34,874,860 34,874,860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (52) อาคารบังคับน้ำแดงใหญ่ อาคารขนาด 6x4 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 5,000,000 20,000,000 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 15/01/2563 04/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/03/2563 19/03/2563 20/03/2563 2,370,000 2,370,000 หจก.ทรัพย์อนันท์เกษตรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 460,240 05/03/2563 460,240 บ.กิตติเทพ จำกัด 28/03/2563 2,370,000 25,000,000 25,000,000 1,146,957 1,146,957 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 500 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (53) อาคารบังคับน้ำทุ่งสว่างพร้อมระบบกระจายน้ำ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 4,874,860 4,874,860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (55) อาคารบังคับน้ำบ้านโคกเจริญ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 4 ช่อง ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 17,580,000 17,580,000 17,580,000 6,000,000 11,580,000 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 17,580,000 17,580,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (56) อาคารบังคับน้ำบ้านยางพร้อมระบบส่งน้ำ ท่อ Box 3 ช่อง พร้อมขุดลอก ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 5,000,000 10,000,000 บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 2,899,890 2,899,890 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (57) อาคารบังคับน้ำบ้านสำโรงพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 4,000,000 8,000,000 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 12,000,000 12,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (58) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองแขมพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 6,000,000 9,000,000 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 15,000,000 15,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (59) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองตาดพร้อมระบบส่งน้ำ ท่อ Box 3 ช่อง พร้อมขุดลอก ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 5,000,000 10,000,000 บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 2,899,890 2,899,890 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (60) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ขนาดบาน 3x3 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 8,000,000 บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 1,933,260 1,933,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (61) อาคารบังคับน้ำบ้านห้วยตะเคียนพร้อมระบบส่งน้ำ ท่อ Box 3 ช่อง พร้อมขุดลอก ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 14,819,000 14,819,000 14,819,000 4,819,000 10,000,000 บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 2,718,890 2,718,890 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (62) อาคารบังคับน้ำเมืองไผ่พร้อมระบบกระจายน้ำ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 8,000,000 12,000,000 เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 20,000,000 20,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (137) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 34,000,000 1,000,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 10,194,360 10,194,360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (138) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 34,000,000 1,000,000 สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 10,042,760 10,042,760 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 430 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (139) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย(แหล่งน้ำสำรอง) ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 34,000,000 1,000,000 สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 35,000,000 35,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 380 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (140) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำสนามบิน ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,250,000 750,000 บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 4,833,150 4,833,150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 230 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.38) ระบบระบายน้ำลำจักราช พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,600,000 300,000 บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 463,750 27/03/2563 463,750 หจก.อุดมแทรคเตอร์ 28/03/2563 463,750 2,034,720 2,034,720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 85 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (1.39) ระบบระบายน้ำหนองเต็งรัง ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,200,000 300,000 ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 115,175 27/03/2563 115,175 หจก.กิตติเทพ 28/03/2563 367,310 7,956,450 7,956,450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 48 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 27,224,000 27,224,000 11,526,877 10,850,077 676,800 ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 01/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/03/2562 01/04/2562 25/03/2562 26/04/2562 19,004,257 08/05/2562 19,004,257 240 24/05/2562 22/05/2562 18/01/2563 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 253,125 08/05/2562 253,125 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 2018 26/11/2562 11,526,877 10,850,077 676,800 11,478,783 10,850,077 628,705 99.58 100.00 100.00 100.00 100.00 17/03/2563 500
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านแท่นพระ ตำบลหนองคู จังหวัดบุรีรัมย์ งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 67,317,000 67,317,000 9,746,272 9,746,272 หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2561 28/11/2561 18/12/2561 21/12/2561 9,489,090 04/01/2562 9,489,090 210 24/01/2562 23/01/2562 21/08/2562 หจก.ส ภูทอง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 419,979 14/12/2561 419,979 หจก. พีเควาย เอ็นเจียนิงริ่ง 26/11/2562 9,746,272 9,400,550 345,722 9,724,862 9,400,550 324,312 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 25/02/2563 1,500
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงบ้านโคกปราสาทพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงหนองประปา งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงหนองกุดขอน งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,450,000 550,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงห้วยชมพู งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,390,000 610,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงหนองไผ่ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,860,000 140,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงหน้าปตร.ลำพังชู งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2,460,000 2,540,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงหนองเทา งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,830,000 170,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์อ่างเก็บน้ำ ห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 22/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/05/2562 16/05/2562 22/05/2562 3,480,000 07/06/2562 3,480,000 150 21/06/2562 21/06/2562 16/11/2562 หจก.ภูคำกรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/06/2562 84,240 14/06/2562 84,240 บ.กิตติเทพ จำกัด 26/11/2562 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563 2,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 665,000 665,000 665,000 665,000 เสม็ด เมือง บุรีรัมย์ 19/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/05/2562 21/05/2562 24/05/2562 980,000 12/06/2562 980,000 150 26/06/2562 26/06/2562 24/10/2562 หจก.โตทวีทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/06/2562 85,960 13/06/2562 85,960 หจก. พีเควาย เอ็นเจียนิงริ่ง 26/11/2562 665,000 665,000 665,000 665,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562 1,500
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงหนองดอนแก้ว พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,914,521 15,642,891 15,914,521 15,642,891 271,630 ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2561 07/11/2561 19/11/2562 02/01/2562 19,034,548 20/02/2562 19,034,548 300 12/03/2562 08/03/2562 05/01/2563 หจก.เพชรสามัคคี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 19/12/2561 21/12/2561 472,005 29/01/2562 472,005 บ.โอฬาริกเทรดดิ้ง 27/11/2562 15,914,521 15,642,891 271,630 15,914,520 15,642,891 271,630 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563 350 250 1.30
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำสตึงทะงาย ตำบลหนองเต็งอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 162,748 162,748 162,748 162,748 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 04/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 19/11/2561 20/11/2561 554,825 07/12/2561 554,825 หจก.เกศรินค้าไม้และการก่อสร้าง 28/11/2562 162,748 162,748 162,676 162,676 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563 600 250 1.40
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงอาคาระบายน้ำและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านตารางค์ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,755,077 1,574,534 1,755,077 1,755,077 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 04/10/2562 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 207,815 09/11/2561 207,815 อุดมแทรคเตอร์ 26/11/2562 1,755,077 1,755,077 1,315,662 1,315,662 74.96 0.00 99.00 0.00 99.00 21/01/2563 500 200 0.30
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานและคันคลองโครงการสูบน้ำลำปลายมาศ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ระยะทาง 9.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,372,677 17,208,967 17,287,194 16,948,229 338,965 บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 04/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/07/2562 25/07/2562 15/08/2562 20/08/2562 16,948,229 12/09/2562 16,948,229 120 20/09/2562 19/09/2562 17/01/2563 หจก.ส ภูทอง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2562 163,709 10/09/2562 163,709 หจก.บุรีรัมย์พีทีที 28/11/2562 17,287,194 16,948,229 338,965 17,251,936 16,948,229 303,707 99.80 0.00 100.00 0.00 100.00 25/02/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง5.600 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,193,600 19,193,600 19,193,600 19,193,600 สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 27/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/07/2562 15/07/2562 07/08/2562 14/08/2562 19,583,138 18/09/2562 19,583,138 150 04/10/2562 02/10/2562 01/03/2563 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 16/01/2563 19,193,600 19,193,600 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 24/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 27,661,169 27,504,509 27,392,613 26,855,502 537,111 สองชั้น กระสัง บุุรีรัมย์ 27/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/08/2562 22/08/2562 11/09/2562 12/09/2562 26,855,502 26/09/2562 26,855,502 180 10/10/2562 08/10/2562 06/04/2563 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2562 156,660 10/09/2562 156,660 หจก.บุรีรัมย์พีทีที 28/11/2562 27,392,613 26,855,502 537,111 156,660 156,660 0.57 0.00 69.00 0.00 69.00 24/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.950 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 21,246,300 21,246,300 21,246,300 21,246,300 สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 22/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/07/2562 05/08/2562 26/08/2562 28/08/2562 21,246,300 19/09/2562 21,246,300 180 04/10/2562 02/10/2562 31/03/2563 หจก.่บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าควบคุมงาน 16/01/2563 21,246,300 21,246,300 21,246,300 21,246,300 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝายอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,348,800 1,348,800 1,348,800 1,348,800 หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2562 08/02/2562 14/02/2562 1,348,800 22/03/2562 1,348,800 120 08/05/2562 07/05/2562 04/09/2562 หจก.พีโมครับ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2562 15,726 21/08/2562 15,726 หจก.บุรีรัมย์พีทีที 27/11/2562 1,348,800 1,348,800 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำบ้านโคกกลางพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,207,732 8,207,732 8,207,732 8,207,732 โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/12/2561 21/12/2561 14/01/2562 17/01/2562 24,930,000 20/02/2562 24,930,000 240 12/03/2562 08/03/2562 06/11/2562 บ.บุษยาการสร้าง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/07/2562 31,609 01/08/2562 31,609 หจก.ปาเมธเซลส์แตอร์เซอร์วิส 27/11/2562 8,207,732 8,207,732 8,207,732 8,207,732 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวช้าง ตำบลนิคมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,172,000 10,172,000 10,172,000 10,172,000 นิคม สตึก บุรีรัมย์ 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2562 04/02/2562 25/02/2562 01/03/2562 18,320,000 03/04/2562 18,320,000 180 22/04/2562 21/04/2562 16/10/2562 บ.จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2562 55,041 21/08/2562 55,041 หจก.บุรีรัมย์พีทีที 27/11/2562 10,172,000 10,172,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/02/2563 2,000 2,500 320 0.25
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงยายเภา ตำบลนิคมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,228,417 7,228,417 7,228,417 7,228,417 นิคม สตึก บุรีรัมย์ 17/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/01/2562 14/05/2562 21/02/2562 26/02/2562 17,991,515 23/04/2562 17,991,515 330 14/05/2562 13/05/2562 07/04/2563 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 236,500 11/12/2561 236,500 บ.กิตติเทพ จำกัด 27/11/2562 7,228,417 7,228,417 7,228,417 7,228,417 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 2,000 2,500 430 0.25
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงบ้านเมืองแกพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,987,597 5,987,597 5,987,597 5,587,597 400,000 เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ 18/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/04/2562 11/04/2562 07/05/2562 08/05/2562 12,975,000 17/05/2562 12,975,000 180 06/06/2562 04/06/2562 02/12/2562 บ.จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 472,988 29/03/2562 472,988 บ.กิตติเทพ จำกัด 27/11/2562 5,987,597 5,587,597 400,000 3,670,318 3,272,984 397,334 61.30 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 150 500 400 0.70
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อาคารบังคับน้ำบ้านยางแห่งที่ 2ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,312,100 5,312,100 5,312,100 4,391,100 921,000 บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 29/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 02/05/2562 02/05/2562 4,391,100 14/05/2562 4,391,100 180 31/05/2562 29/05/2562 26/11/2562 หจก.บุรีรัมย์ ส.เจริญสุขก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2562 311,506 29/03/2562 311,506 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 2018 28/11/2562 5,312,100 4,391,100 921,000 5,311,389 4,391,100 920,289 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 300 300 0.30
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงบ้านละหานพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,643,125 18,643,125 18,643,125 18,643,125 ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ 22/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2562 17/06/2562 05/07/2562 25/07/2562 18,643,125 25/07/2562 18,643,125 180 15/08/2562 13/08/2562 15/08/2562 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 44,983 29/03/2562 44,983 หจก.ปาเมธเซลส์แตอร์เซอร์วิส 28/11/2562 18,643,125 18,643,125 18,643,125 18,643,125 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563 250 500 300 0.75
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อาคารบังคับน้ำบ้านโคกยางพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,266,743 2,266,743 2,266,743 1,673,480 593,263 กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 22/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/04/2562 29/04/2562 17/05/2562 22/05/2562 4,444,009 06/06/2562 4,444,009 150 18/06/2562 14/06/2562 14/11/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 36,438 29/03/2562 36,438 หจก.ปาเมธเซลส์แตอร์เซอร์วิส 28/11/2562 2,266,743 1,673,480 593,263 2,097,546 1,973,480 424,066 92.54 0.00 93.00 0.00 93.00 24/03/2563 150 500 500 0.33
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงหนองคูขาด ตำบลคูเมืองอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,083,015 6,083,015 6,083,015 6,083,015 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 11/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2562 14/03/2562 03/04/2562 09/04/2562 18,990,000 23/04/2562 18,990,000 240 09/05/2562 08/05/2562 03/01/2563 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 20,918 29/03/2562 20,918 หจก.ปาเมธเซลส์แตอร์เซอร์วิส 28/11/2562 6,083,015 6,083,015 6,083,015 6,083,015 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ แก้มลิงตะแบงรังโคม ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 21,799,983 21,799,983 21,799,983 20,275,000 1,524,983 สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 20/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2562 11/06/2562 26/06/2562 27/06/2562 20,275,000 09/07/2562 20,275,000 180 26/07/2562 24/07/2562 21/01/2563 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 20,918 29/03/2562 20,918 หจก.ปาเมธเซลส์แตอร์เซอร์วิส 28/11/2562 21,799,983 20,275,000 1,524,983 21,154,167 20,275,000 879,167 97.04 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหนองปลาไหลตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,198,800 13,198,800 13,198,800 13,198,800 หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 22/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/06/2562 11/06/2562 01/07/2562 03/07/2562 13,198,800 25/07/2562 13,198,800 150 15/08/2562 13/08/2562 11/01/2563 หจก.สุขสวัสดอนอะราง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 99,940 29/03/2562 99,940 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 2018 28/11/2562 13,198,800 13,198,800 13,198,800 13,198,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563 250 0.22
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ชำนิ) ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,294,000 394,000 2,294,000 2,194,000 100,000 ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 22/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2562 09/04/2562 02/05/2562 03/05/2562 10,179,270 17/05/2562 10,179,270 150 31/05/2562 29/05/2562 17/10/2562 บ.บุรีรัมย์พนาสินทร์ จก. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 467,098 29/03/2562 467,098 ดี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 2018 28/11/2562 2,294,000 2,194,000 100,000 2,292,189 2,194,000 98,189 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ลำปลายมาศ) ตำบลหินโคนอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,712,190 2,712,190 2,712,190 1,801,190 911,000 หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 23/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/04/2562 11/04/2562 02/05/2562 07/05/2562 3,357,900 17/05/2562 3,357,900 120 06/06/2562 04/06/2562 03/10/2562 หจก.บุรีรัมย์ การเจริญก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 189,630 29/03/2562 189,630 อุดมแทรคเตอร์ 28/11/2562 2,712,190 1,801,190 911,000 2,709,850 1,801,190 908,660 99.91 0.00 100.00 0.00 100.00 25/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ คลองเชื่อมบ้านโคกเพชร - บ้านไสยา ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,467,934 9,585,021 9,585,021 9,585,021 สี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 09/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2560 477,968 12/01/2561 477,968 บ.ป้อมปราการนคร จำกัด 28/11/2562 9,585,021 9,585,021 0.00 0.00 83.00 0.00 83.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ คลองเชื่อมบ้านราษฎร์นิยม - บ้านม่วงพัฒนา ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 37,778,941 35,330,526 35,330,526 35,330,526 ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 10/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2560 203,892 12/01/2561 203,892 บ.ป้อมปราการนคร จำกัด 28/11/2562 35,330,526 35,330,526 6,847,596 6,847,596 19.38 0.00 48.00 0.00 48.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 29/10/2562 01/11/2562 1,356,760 28/11/2562 1,356,760 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย ติดปัญหาอื่นๆ เป็นครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียน ปี 2563 23/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2562 25,800 03/01/2563 25,800 บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเจ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียน ปี 2563 23/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2562 36,000 03/01/2563 36,000 บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเจ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียน ปี 2563 23/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/01/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)